ECDL - Permisul european de conducere a computerului

"Procesare de text - Word 2007'" ECDL modulul 3

Casa de Editura Andreco Educational Grup 2010

ECDL- Permisul european de conducerc a computernlul

"Procesare de text - Word 2007" ECDL,modulul 3

Casa de Editura Andreco Educational Grup
2010

3 Formatarea Paragrafelor (I) 3. 25 " "" 27 " ".... fraza..6 Stiluri de formatare a paragrafelor. " "" 33 33 34 35 . " Lectia 2 .. .10 Modul de afisare al paginii " .4 .". .. paragraf sau a lntregului "19 "20 21 21 document ' . 25 ..1. caracterelor speciale " 2.2 Folosirea Chenarelor . .4. d ~ . . . . •. . 2.." 28 30 . Introducerea.19 L 13 Modificarea opti unilor de baza ale aplicatiei. Crearea unui document llOU ."" "15 " " 16 .11 Functia de modificare a dimensiunii vizualizarii paginii 1.. . . . .. 2.:. . . .2...32 .. 4.. 9 9 11 1... . 13 14 "" .5.1.'' ' .21ntroducerea simbolurilor si a. 11 " . Deschiderea mai multor documente 1. . 2.3..1 Folosirea Iistelor (numerotare. . " 1415 15 . "" " "" . " .12 .. " "" .4 Indentarea paragrafelor " 3.12 Modificarea barei de instrumente 0.... " " " ")3 j Formatarea paragrafului (U) .8.. Lectia 1 ." . .3 Introducerea datei calendaristice .••••.Salvarea unui document... ... Iochilderea aplicatiei 1.1 Deschiderea aplicatiei Wor .1 Formatarea fonturilor. copierea.. "" " 25 .. marcatori) 4.. " . .: .....' .8 Gasire si inlocuire Lectia 3 Forrnatare text... 22 23 23 .. . Deschiderea unui document existent 1.. Copierea ~i mutarea textului 6 " .. "..6. " 31 "... Salvarea documentelor sub alr nume sau in. 2.7 Stergerea textului 2. . " L ecna 4' :' . 1. ' . 1.. Introducerea textului ..9" Functia Help ~ 1.4 Anularea si refacerea comenzilor " "."" . alt format. 3. ' .Cuprins: Prefata . 18 " 19 ".... "" 7 .7... ". . mutareasi stergerea textului. Gasire & inlocnire 2.. " .. 4. ..5 Folosirea si setarea tabulatorilor 3..3 impartirea documentnlui in sectiuni .2 Despartirea in silabe (Hyphenation) 3.9 1.. .5 Selectarea unui caraeter..•... " 2 .. cuvant. Inchiderea documentnlui .. . Formatare Paragraf (I) 3. 1. . " 1...•. 2. .

. '. .' . grafice si imagini . '. ..."..5 55 Desenarea si manipularea obiectelor grafice Simulari: ..37' . ." .5.. " Corectarea gramaticala & Imprimarea pe hartie ." . '7. .' ~.38 ..2·Inserare obiecte §... 50 50 1 . ......' " .. "'.. "." " .. ". 6. " "" ." " 7 .52 5.. ."" ' .. .. 4..e ".' .. ..."".. ..." . . . Lectia 5 " . " "" ...' 6 . " " " . " " "". .. " . " " ".' ' .". ' .4......' .." .. " ".' ...''' •• ' 41 44 ".'50 . ." ." ".. . ' Lectia 7 .. . •••• "" " • "" ••• '. .. ." ' . "..'.5 Numerotarea paginilor "" ...i imagini " ". . "" ..' '. '" "" ..38 5.. ' .....'..'.' T'abele..' 38 . .. " " .. .'." e. '. .36 "" ..." .' . ." . 58 . .4 Introducerea antetului si a subsolului ...." ..1 Imbinare corespondents .. ." "" "" '.. : " " . ..2 Imprimarea pe hartie "" ".. "' '...' ... ~ectia 6 "..1 Corectarea gramaticala "." .. ' ....44 " "44". Lectia 8 ..1 Tabel.' ".' Imbinare corespondenta . " " .

8ank of' lreland.guvernel. IBM! Irish Life Insurance.Va'ioarea~ii r~cunoa§ter'ea iinternationala a Permisu~ui european de conducere a computerukn. {.fl eproximetiv 250. ' Valoarea permisululi este data §Ede prestigiu'l numeroaselor companii cam folosesc deja ECDL pentru at testaeompetentele 1n tehnologla informatiJiIor ale.Jnstitutu de Adminiistratiie' 'Publics. lmplementat acum in Bomania sub numele de Permisui 7 . in' prima faza in program vor ti implica. ECDl" sunt date de nurnarul mare de persoane care' au solicitat obtmerea acestula.ersitare.a: Cn§dit Lyonnais. Vehicle Inspectorate. Northern Telecom. BMW). Cateva exernple sunt prezentate in contlnuare. 000 de ang'ajafi publici. 3M" Elve'lia: Firrnenich. numarul acestora crescane comlriuu. BG Bank. 8anque de France. Rea'lkm. preluate din siite-ul ECDL ROMANIA (www. anqajatilor lor. Nationali Health Service-s. Ernst '& Younq. Germania:: Siemens. ca :. Banik of Eng.il1. Pfizer.. Danemarca: Den Danske Bank. ca ca Obtinerea permisului european de conducere a cornputerutul a fost legi'ferala prin Hotarar.. Posta..: Societatea natiortala iilaliana de cai terate (FS). Suedia.rii trebuie sa recomende aceas'taabordare tututot liceetor cu protil tehnic.000 de centre de testare §i examenele ECDL sa susfin In 25 de Nu trebuie uitat limbi. in txectice electi'va pe calculator §i vor oecestte structun adecvate pe fntreg'Ul tetitoriu al tani.. Handalsbanksn. Electroliux. a initiat programull ECDL. eonducere a cornputerulul. circa 3 rnilioane. Eurqpean Computer D'rivmngLicence.S Bank. Sparbanken.i in cateva departamente univ.a ECID'Ldreptstandard.: TETRA PAK.1 Sodeta~ilor de Informatica Profesionale. care mentioneaza urrnatoarele : ~!Cursurile de instruire §l perfection-are vat urma modeiul"Ucentei /Europe'ne de Opetere pe Computer (ECDL) care a FOSt adoptat ca' standard de . I)) hotairat v-ati uecis sa cumparali acest manual §i tneercaf sa obtine~i Permisul european de. J Cursurile var conste. Mini'sterul Educatleic:i Cercetij. pentru folosire. LM ~EriGssonData Oppna Dataskolan. Barca Brienz Oberhasn. IK!EA. Guiness. in mare parte.e mai multor tari. ca exists in lurne peste 20. UNIBANK.Prefata t "~titi sa folosii~l computerul?" Probsbu pentru ca InU ai:i putea raspunde cu un « Da.e (ENEL).ea de' Guvern nr. Volvo. !Italia. L!ever/Elida IBM. Renault DTSI KPMG. SKANSKA. Irlanda: AI.ro): Fran. Henkel. si de recornandarea comisiieide specialitate a UniLmii Europene (inaUul Grup pentru Forta de MunC\31$i Dilmensiune' Sociala in Societates lnfnrmatonala) facuta statelor U. Prlrnsrta din Dublln. Pfizer~ Sientens-Nixdcrf. ce certificat standard pentru caJificare.' ECDL a test propus tuturor state/or memore ale UE. 1 j un Permis de conducere a computeruloi ob~inut tn Romania este acurn recunoscut Tn 14B de ~ari. First National Building Society.E.8 de baza in utiUzarea calculatorului.land. oeq mai impo:rtanta asociatie eurooeana din comenlul liT. Rank 'Xerox. Nord Banken. Alegerea dumneavoastra este cea mad' po~rivitaI. " fi I • ~ CEP'IS. Societatea Na~ionalla de Electric:it. 100'7/2001.dit Danrnark. Centre' cu laboratoare' pentsu instruir:ea §f certiilceree ECDL vor fi lnflfntate tn teste municipme r:e§®dinta de jude't ~j in multe ticee.ecdtol"g. GonsHiul European a. Cotiroute. Marea Britanie: Shell UK.

srmi:su'l european de oonducere a computerului orice candidat trebuie sa aehizitioneze un Card de' Aptitudinl ECDL de la oricare csotru de testare acreditat sau de ta ECDL 'ROMANIA. 0 serie de exerc:itU necesare famili. P. el ofera.enta ECDL pentru Romania.a (ATIC)" asociatie membra a GEPIS. . pregatindu-. Administrarea §1sxercltarea acestor drepturt S9 face excluslv prln ECDL ROMANIIA. pe !li3.en~ru a ob~'ille P. Acesta a devenit In scurta vrerne c'91 mai raspandlit program de certiflcars a cunostintelor de baza in utilizarsa computerului.se' singur sau participand la un curs de lnstnnre organizat de un centru ECDL. Tn tcate ce:le trei cazuri lnsa acest manual va este mdispensebll. Un candidat se poate prezenta 118. define lic.ipe dreapta In cariera dvs. pentru ca nu avef Permisul 'european de conoucere a cornouterului ». Nu uita] cal in curand riscati « sa fiti tlra§.arizarii ou modul de testare folosit. sustiaerea examenelor EGDL fara sa f eteetuat 0pre.. Cu seest document se poate prezeota la ooce centru de testare din Romania sau din lume pentru a sustine exarnenele necesare obtinerii Perrnisulul european de conducere a computeruluL . din IRomani.european de corduoere a cornputerunn. pentm ca. IEditlJraAndreco Educational GrlUp 8 . -' ~ Acest manual acopsra notiunile din modulul de Proeesare de text al programsi ECIDL a Editura Andreco Educational Grup va ureaza succes in lncercarea de cbtlnere perrnisului european de conducere a cornputerulul. Asoctafla pentru Tehnologia lntorrnatisi !?i Comunica1ii.llga cunostintele corespunzatoare programei ECDL. Testarea candidalillor se face nurnai in centre de testate ECDL acredltaie de ECDL ROMA'NIA~in baza testelor standard ale Funda1i'ei E:CDL.gatire organizata.

'.Microsoft.Pr.) !iii pagina alba pemru document. ce confine prlntre altsle: tab-utile specmce aplicafiei Off ice 2007 (Home.(. pe ecranul rnooitorulul apare imaginea specifica acesnn proqram. Office Word 2007 >- In functie de modul de configlurarel. :. ajuta sa realiiza~i docurnente...e optiunea Open (1Des'ch'idere)w Sa .s .e Word. InsBrt. WttiLJU.. desene 1..am. texts.eg..2. ". . apare urmatoarsa tereastra de dialog' In care se spedfica locui unde este fi§ierull ce trebule deschis..11 Desohide'rea aplioatiei Word Pentru a deschide aplicatia de procesare de text exista rnai rnulte posibilitati: y Din meniul Start . ~. Programul.. pe desktop peats exista 0 pictograma a proqrarnului Microsoft Offic.:. care' face psne din pachetul de proqrame Microsoft Office lmpreuna cu Microsoft E:xcel. 1J~w . 1. Indiferent de veriantaadoptata.apas81 cornbmatia de taste Clrl ~i 0'" If ~ II :=i t~i. I In acest moment.r. Deschiderea Posibilitati:· :r )0- unul document: existent Pentru a deschide un document existent sa poate alege una dintre urrnatoarele 'h.. sau sa rnodelaf. .~'i""""''''''''.. raooarte.'f. ~~n . Deschiderea docurnentului se poate realiza prin una din urmatoarele metode: > printr-un dublu click pe ourneleftsierului '9 .\.... v. Microsoft PowerPo~nt ~i Microsoft Access.:...osoft Office .. .Lectla 1 Utili.~.Micr.QI!I r-. '.: Avand aplicatia deschisa se apasa butonul Offlce ~i se a~. printr-un dublu click pe aceasta iconitase poate porni aplicatla. In aces! caz.apli'catiei Word Microsoft Wordl este lin procesor de text modern..a.':~_~ : . poate .•.ogr.zarea ... etc.-.

. . .i.lore...asa . t I .e documer1iu!ui .. )- ApasatibuIonul Start: . Printr-un click pe eel do-rit se efeciueaza deschldorea lui...r S6 kicatlzeaza documentul dorit printr-un click dublu pe numele lul .... -:1'".:. i §i apot se descbids Fereastra Explorer ).j:> printr-un selectarea (Deschldere) dceurnentul fi§lerul dorit §i apasarea butonului Open De aiel alege~i celea un(J.MlI~~I."!.ii..mit-".. ~~:..alIa Tipul docurnentutui Numel.1~ ...J il..iN .N·.... r"ll·· · Se apasa pe butoriul Office ~i in partea dreapta a meniului derulant exista in ordinea folosirili ultimele f.. ~ :' ror..10 .. 10 "tv' 1 t'f!.$iere accesate. J1J ~-. in fereastra Exp.

·e!lefiind suprapuss pe j ecran (asernanator unor foii suprapuse) '~iisemnalate ln bara de jo. in tao-ul View (V'izUlailiizar.3. butonul !. :> Un document nou se poate crea prin apasarea butonului Office I ~'i alegerea optiuaii New (Nou).a§. Procedeul de deschldere este ace I..nt nou De fffi.f"'~ ~ I alle'g. 1. pe nurnele fi:.e). pentru a lucra document nou.luI'ifQrt.ecaredata cand se lanseaza proqrarnul Word.ieru'lui afisat in Taskbar sau . fax.mui nou docu ment Pe ecran va aparea tereastra New Document (Document nou) din care va puteti alege optiunea doritil: . Proqrarnul Word permits deschicerea mai documents slmultan.es.' r·~<""~~· . in functle de necesitatile ournneavoastra. ve~i putea vizuafiza ~i sabloanele disponibile pe Mlicl"losoft Office Online.3 §:i apasarea ta5tel~~Ctr'I+N dues la orearee I.).~1Cp~ ~Wrn~(:I~~l: ~ ~ ~ar. • Daca sunte] conectat la Internet... ca §i eel din sectiunea antencera.. . acesta va deschi'de un document nou. w".. prima multor tntr-un curent f..4. 11 .ane' iinls.a." Ele SUint 7mparti. butonut Swit. .ra continut.s (Taskber) sau In tab-ul Vilew '(Vlzualizar.<. etc...iewlui). • Pentru a crea un document pe baza unui sahlon (memo. scrisoare CV.11. - S~ Qi'bse-rva C:.---~~ V" ..c>( Switch Windows. Trecerea de la un document la altul sa face prln click. denumit temperer "Document 1" (aceasta denurnire va f tnlocuita la operatie de salvers a fi~~.ch Windows (Comutare ferestre)...~.lege~ioptlunea Installed Templat... fiecare in propria sa fereastra.talate) . (Comutare terestre). a. asttel lncat. • Pen~ru a crea un nou document 'gol alege~i optiunea IBlank document (Docu rnent necornpletat).te pe categoril. Deschld'erea mal muttor documente Exista posibilmtat'ea de a avea mai rnutte documente deschise simultan. (~ablo.at1ldlJ-1 din llsta ali!?ata. nu este necesars Inchiderea documenfului deschis.cume. erearea unui do. 1~~t·l.'i!l1.e).

lv.re ca) in care se stabileste calea unde S6 doreste a s.ar'ea unul document word.e salva documentul ~i numele ca care este salvat acesta.:> Alita posibillitate de ereare a unui document nou daca avef fereastra Explorer ceschisa este: cllick creacta tn directorul i'n care vre] sa ereaf docurnentul ~i apol aliegerea opt.5.aleg.:i apa.erea acestei optiuni. Galea.a u~U'idocument Dupa . Sa.iunii New . unde se va salva doeumentul NLJrnele documentul'ui 12.. Microsoft Word Document (N..Document Mi:crosoft Word). pe ecran apare caseta de Idialog Save As (Salva. 1.ou . Pentru a salva un document aie'gl6 optiunea Save (Salvare). se apasa ibutonull Office ~' '~11 . Tlpul documentullui . (Qn~~rt Se observa ea ~.sarea taste~oiCUI+S duce la sa:lvare.

Save As.·-1 .e t. 1. Exista poslbllltatea salvarii unei copii a. 'f. se va folosI comanda Save As (Salv... un document word poate fi salvat sub alit format Cellemaii importante formate sunt: Rich Text Forma:t (. cocumentului curent.I!'pttoc~ .Qv. precurn §i noua denumlre a acestuia Calea unde va fl salvat documentul Dupa aleqerea acestel optiuni.. Noul nurne al documentulol De asernenea..6. se salva copia docurnentclul. In cazul in care oocumentul nu are nurne.:~ ~~ .rtf) ~ format universal. k!~".format de pagina web 13 texte nu ~I .are ca) din rnaniul derulant aparut la apasarea butonulul . etc.format care recunoaste doar textul dlntr-undocument. Hyp'er Text Markup Langu:age (.txt) . numele fi§ierului va f afi~at automat in bara de titlu e. (Salvare ca) din rneniul derulant aparut la apasarea butonului f ·. " I. s aivarea documente'l·or sub alt nume s.. deci I1U a rnai fest salvat anter'or.a:zade regu:'la atunci cano fi§ierul a mai fast salvat anterior $i are deja un nume.'8 ' . Extensia lrnplicita a fi~ierelbr Word este .htm'l) .terestrel Word.e. Pentru aceasta se apeleaza flllnctta. Comanda Save permite salvarea in orlce moment a modifiearilor faGute asupra unui document ~i se ut~iliz. tabalele.. Modificarile tacute se vor salva automat in acelasi fi..docx. in fune-tie de neces itali:. pe ecran apare caseta de dialogl S. irnaqlnlle. '~My ~ CCiITqJ~er I •. torrnatarlle. My NIltWllrio.au in alt f ormat .t~ As (salvare cal in care se staoileste calea unde S6 doreste a.o~ .. l:ti'. insa sub alt nume. reeunoscut de once procesor de Text (..~ier initial care a test deschis pentru editare.i ~ 1 1"·. r.Dupa salvarea unui document.

do'c) . la secnunea Save as type (Tip fi§i'er) sa preclzeaza formatul dorit.7" lnchidere. In caseta de dialog Save as (S. In sltuatia tn care. tt'!~ . ceranc utilizatorului 0 confirmare privind salvarea modltlcarilor etectuate. 0 alta optiune consta In din executarea unui dick pe butonul :~: din draapta sus a ferestrei.a documentului Pentru a inchide un document I!asand' apllcatla W.l~b partea de jos a menilului derulant.' si apelarea comenzii Save as (Salvare ca).fi~.alre).ire din Word) X E~jtJ.cornanda Close (lnchldere] din meniul derulant aparut la apasarea butonului La lnchiderea documentului.dQtx) .format sablon (un sablon reprezinta un tip special de document In care sa rnernoreaza at."'. §i Psntru a in-chide aplicafia. atunci programul Word nu va rnai afisa nlci 0 fereastra. inchiderea apUcatie. se apasa butonul ~~ se selecteaza Exit W.s. Opsratia de salvare poate f abanconata ~i se. 1.pcate revem din ncu Tnrereastra aplicatiei apasand butonul No (Revoc.allvare ca).'Template (.eaza 0 cas eta de dlaloq.8. a~j salvat ultirnele modificari etectuate.~ Salvarea unul document sub alt format se realizeaza prin apasarea butonului ..ord (Ie. Gat $i diverse iorrnatari D'ocument §oi setari ale aeestuta) 'Word 97-:2003 Wo'rkbook (.i .3.ord deschlsa pentru uttllzari ultcrioare se selecte. tnainte de Inchiderea documentului.VI'a:r.ttext. ~).qZ. 1. proaramul W'ord a..format Dampalibil cu versiun i'ls' anterioare ale programullu:i '. 14 .

J:l:..'h!U'h • P . .w.a. . .::....• J...':::':tr:..ta~i apoi apasati ~~~~ttt~~~~. ~!I' "'~._ .' .Outline (Schita) of. " :.. _..Draft (Cioma) prezinta docurnentul intr-un format s. eb" W _. Help care va ajut@1..e poate activa din prin l existent pe bara de instrumente.rul vede marginile formatului ales (de' obicei forrnatul A4..implificat I Observatle: Ests de preterat ca atunci cand scrietl un document sa 'folositi vizuallzarea Print Layout (Aspect pagii:naimprimats).:.. •..~~!:L~J!~L. ~-'... tncepe cautarea.. Word va puns la dispozitie functia. S8' deschlde urrnatoarea tereastra de dialog:: 15 . sub forma...>. folosit la irnprirnarea docurnentului).1. _ i reala a documentului creat..~ 1.e-w (Vizualizare) putsfi vizuallza in diterite modurldocurnentul cu care lucrati: ~ Print Layout (Aspect pagina imprimataj .. .. Fereastra Word Help (Ajutor Wo.'~..W.We'b Layout (Aspect pagina w$!b) arata docurnentul in format de pa:gin.l .'1:0.'.' "" "..avea 00 imag1ine' cat ma! _ .9. 1....-.p diverse situatii. Pe ecran va aparea fereastra Word Hellp (Ajuto'ir Word).~ . :q.w..are aJ .. pentru a .~. _ . ...en90 prezentare succinta a dooumentului. _ Full Screen Reading (Citire fn ecren complet) arata documenWI pe tot ecranul rnonitorulul... unei schite...dimenslunii vizualizaril paginii se rea'lzeaza prin selectarea tab-ulul View (Vizualizare) §i apasarea butonului Zoom (Panoramar-e) . Aceasta func-tie s.. tntr-un mod mai user de eitit de utilizator.... lntroduceti ceea ce dori'i sa cautati in caseta d!9st'in.._~ .w.paginU Prin intermediul tab-ului Vi.. ~ •• ~""::: I ~~.a..."~~*J~_.~.."..: . Functta He lp Daca nu ~tit~isa tolosif toate func~nle programului.. ••.a1izarii pagini'i Modifiicar'8'a.11 Functia de Imodifio~re a dimensiunii viizu..este cell mai toloss mod de vizualizare... __ X butonul S'ear.ch (Pornire 'caumare) pentru a .'... Modul de ati§.""'.rd) 58 mal poate act iva ~i prin apasarea tastei F1" apasarea butonulu:i "!"l d'. in care utillizato...

View... Tab-ul Zoom (Panorarnare) ofer.ect asupra marlrnl] male a paginili ~i a.Page Width (Latime pagina) _ potriveste latrmea pagi'nii in zona de vlzualizare dlsponibila !ii"j este utila. flecar'8' tab este structural In mal rnulte secfiuni. Ribbon reprezlnts 0 rnultltudine de butoane. !?i atte optiunl: . doriita (once rnarlme) Vizualizati pe mal multe pag:ini Vizualizarea pe ecran a rnai multor paQllnl se realizeaza prin selectarea CUI mousa-ul a nurnsrulul de pagiilli dorit. Interfata este extrern de _.utorul lndicatorulul aflat in bara de state" o alta posibilitate rapida de rnod'tlcare a dlm. atunci cand paqinile documentului sunt prea late pentru a fi afisate ccrnplet in alte vizuafizari realizeaza cu aj.One Page (0 pagina) _. 1..trumente Word 2007 ofera utileatorulul 0 noua interfata rturnita "panglicai" {. La randul lui.bwhWQ r" Jli vizuallzarea unul document.Alegeli direct drnenslunea dorHa exprimata procentual lntrcoucetl dumneavoastra p roc ente dirnensiunea l. caracter.a. orqanizate pe grupuri~ logice (denumite tab-uri):' Horne.?ior.Two Pages (Doua pagini) _ afiseaza alaturat doua pagini la latime complete In zona de vizualizare .ribbon"). in exernplul nostru au fost selectate patru pagini. 16 . Vre~i access tab-ut View (Vizualiaare). .a: daca dorif sa mcdltlcati cava legal de t'.a bare i de lns.12 M'odificarre. unde veti gasi toate opf u n ile-dori'te. afi§ieaza pagj:nain Ilntrr€gime:?i este utriil'a atunci cand paqinile dccamentului sunt prea lung!i pentru a fi aflsate complet in alte vizualizar! .ensi:unii L~~G~ vizualizarii paqmu se IMPORTANT: Modi~~carileasupra dlmensiunf de vizualizare nu au niioi un fel de ef.. Insert. 'J intuitiv.

.:. c'{H~.la un buton. I'"" "'l""~"~"·.. butoenelordeja existente In bara de ' .I. "r~mllW' iht:.j 6.(" [ l . pentru a reorcona butoanele din Quick Access Toobar.a. Acum se poate observa aparitia butonulul Borders and Shading (Bo[dur~ ~ii umbrire) in bara de acces rap:id. $PO. Ribbon in vlzualizarea nOirmailil j.i' respectlv Oonfirmarea final·a a iQP~ful1ilOlr atese se reallzeaza apasand butonul OK.il{l: Pri:"....:. . "'pentru a adauga respeetfvul but-on lnlista din partea dreapta. -. Eaeste locatlzata 111direapt:a butonului ·Offic'e.o alia bara de instrurnente este Quick A. • 17 . .I~bl~ "" _ De asemenea. Curtoilli~~QUi~~A~tTiO:OrD~t.ccess Toolbar (I~Clra de instruments de acces rapid). ubi Add (Ad comenza donte.ugarea sau 9~ergeieadiverselor butoane.· RMO i i:- multe comenzl).: • ~~.ta posibfitatea mlnlmlzarll ribbon-ului..:. tPentru cresterea spatiuha de lucru...}.: Ui')GO ~ ~ Prir':!t :r"r':!"!/~e-v:.. Daea ati adaugat din gre~ea.rgelre) puteti aoula operatia. In dreptuI.:W''l(l r. . . ..... sa apasa butonul ." 1 instrurrrente." m. DUJpa selectarsa d..:.. Ct" .:.~tL. sa apasa _utonu 1'\: -"au'gare. §i contine butoane pentru cele rnai uzuale comenzi ale proqrarnului Word.W~"]. .. ".v.' ~ t. . folosii:i ' partsa dreap~a a reresuet.'.~... apare un semn de bifa.nta! se selectsaza opflunea MOf!l9 Commands (M!ai r : E·1l1~~: j r. . W ) r _ '... Aceasta bare de insnurneme poate fi particularizata prin adla..."~"~. exis._ . i.~. In f'ereastraWord Opt~ons(OptiuniWord) vor fi afisate in partes stanga comenzlle disponibile.".lV~ Qo.""" In cazul in cam comanda dorita nu sa a~la in lista derul. .'. " . Pentru particularizarea acestel bare de lnstrumente. ~. -r Open it~Ji 5. cu alutorul optiunii Remove (~te......T ~i se al"ege din lista derul!anta cornanda dorita.

M" .lt~VI'!!'. ~~.' Optlons (Optiuni Word). ca de exemplu: namele utlllzatorulul. Ollt" t""..'It User name )\!¥.."ow .. " •. • •• !'III""..j l. Ot~.. la In tereasna sec1iunea j:. !'" t<) . .: 'l'IW'll.<WI' ll..~.'..! t"~J~llv~ "' .- Minimlzarea se realizeaza pr...:: .•••.erUe optlum In tunctie de dorinte'le dumneaveastra.... ." Etio.!~j'1! CO'''l11a'' ~S. ". ~ i\lhMIl' Pute~] modif'ica~i anumite op~iunlj. prln dublu clok pe numele tab-ului dorlt.. >'"~<1\lf. directorul implicit in care vor fi salvate documentele ~i alte ~ .-~.ular .":. predefi. slyl.t."... apasarea butonulul =r din bara de instruments de acces rapid §i selsctarea optiunli Min'imizethe Riibbon. ).~.~~ Ii. ..nite ale aplicatlei Word.. .a...r\1 Blit~~' ~r... :..l_~~i~...... ~-'lf.~n~~ f.fil~I' 1 • ~ QI.~.ct.I~I.'!(le ~~fJ Beafisarea rnai sus.<IfI~~. ~Irl.: .: ~D!INI(.-».tU'lt il:!biac..!' ~ "" .. Apelarea acestsi funt~ii...'1 >~t I'!udlr. . sa optiurri.. . Pentru aceasta va trebui sa apelaf butonul Office .~ • 'I<. tl-~f-'ri~.~. ....vela'~" til!> m II>~ mQQ'l'''~'. "!I ).. va deschide 0 tereastra de dialog dif. 'ClIon .in mal multe metode: Op~n '» )...oi apoi functta Word in care puteti modiiica Pop....i r r.II 1!!i0.o 5i.l P.'.n " 1...~ ~"t "unf 1i'f<':\N~~.:' .It'fi<.13 M'odifica.rea o p tlunltc r de baza ale aplic"a'tieii .'I.. "1MI'M. i>.. ~ ' numele utllizateruhri ~·"'¥co.$.v 14~W''I" . '.~.. a-e ~-"~-. IY..>bf-Ci: utlllzator] putetl rnodlflca I )c:r..." r~bl~ !::. Sl\-o. prin cornblnatia de taste C1rl §i F1 " ribbon-ulul 5e reaizeaza prin repetarea operatiilor de JrJj >-JlrE' !.j1' CI•• I!/P! (Nurne ~..trn(l: IBlUr S '.~\J-~ ~-. " 18 .. R.

aW'l'~r itle~ fi.! locMtQn: II'""'C~:"::'.. la secflunea De'falut (Loc.:7""~~~~:"'. La deschiderea unui nou document. lntrooucerea textului in documentele Word reprezinta 0 operatie simpla.:r si ca ~tent~Jl!: Daca rand tasta . Pentru a sorie cu majuscule.r..2 tntroducaraa... se apasa tasta Caps Lock sau se tine apasata tasta Shift. denurnita punet de insertle. care este pozitionata automat la inceputul documentului . . punctulde insertie se deplaseaza automat pe llnla urmatoare..itul fiecarul tasta En1'e.> i on UjJ~~om!) YI~f TMl!>: .r(j'I<!ft. utilizatorul poate Introduce textul dorlt prin simpla tastare acaracterelor.j textulul.q-~.... textul se lntroduce la nivel de paraqrat.(iI oeplasa pe linia urmatoare.d:-:-.~-~rn-.~.1Introduoereatex1:u Iu. iar textul va fi aliniat corespunzator modelului de aliniere stabilit pentru paragraful curent. punctu! de insertie se Atunci cane se doreste introducerea unui !lOU paragraf. mutarea . La sfar~itulintroducerli unei linii._.. pe fntreaga supratata a terestrei de lucru Word.?~~!~r~~.t-:-~1-n9-:S' o-:~-~u-rn~-!tt~I\SI .~:!'I..!n~t~-. Programul Word accepts doua moduri de introducers atune' cand modltloatl dimensiunea . eopterea. apare a bara vertlcala care . tolosif la sfan. bare sau alte terestre..Enter exists posibllitatea docu mentului. in firnp ce cursorul poate fj deplasat oriunde.. Din acest moment.... cat ~i la rnaniuri.i!U1 C (ol' 1~~ ~m[ d~~lu J"tlltron S~rl!r.!:tY~...= Lectia .d. caracterelor sa rnodificaf ~ intregul aspect al a unul text: 19 .atle me tocatlon iimplicUa ~~IJt\e ed~~fI!.~iere) introduceii catea implicit~ in care donili sa salva1l fi§ie'rel~ s~v~ch~~. seapasa V..I§'te'rgerea GasJre & Inlccutre 2.clipeste". pentru a.. . Trsbuie tacuta distinctie clara intre punctul de inser~ie sl cursoru' rnouse-ului.in pagina Save {Sail/are}.t~t ~~~ni'~IlI~t fli·~loe. III mod normal. avsa secas atat Iia pagina utila.. Punetul de lnsertie nu poate fi deplaeat decaf strict in lirnltele date de' supratata utila a eocumentului Word.

se face apasand suprascnere). in momentcl lansarll in execute a programul:ui Word~ modul de lucru curent este modui lnserare. Treeerea difol rnodul lnserare in modul Supra. un cuvant la stanca un euvant la dreapta Gtrl-lt 1 Ctrl+1 la tnceputul paraQramuluicurent curents la lnceoutul Ih:rulei curente un ecran mai sus sf.2 I nt r Q d Uce re a slmb 0 tur H0 r. Modul lnserare .ede·ge optiunea Word Opttons (OptiuniWord).in mod auto mat .1. Pentru a lnsera un 20 .penmru ~ncepatori. punctul de insertie se poate depliasa ~n cadrul docurnentului fi·e utillizand rnouse-ul.g a ta caraeterele altamrrnerice §i speeiale care: se regas. De' asernenea. in pagina Advanced (Co'mp'lex)~ sa biteaza cas eta Use overtype mode (Se utUizeaza modul supraserlerel . textul nQU irnrodus va inlocLli textul deja. anterior.deplasarea punctului de lnsertie cu ajutorul rnouse-ului prln lmermedlul barelor de detilare~ se aduce pe Beran :zona din document ln care S8 ooreste pozitionarea punctului deinserfie se pozi1ioneaza cursorul unde sa doreste plasarea punctului de insertie.. mal ales . Modlul Suprascri:ere .an~itulliniei: uneeran mai i.textul introdus este lnserat in document lncepand din pozitla . trecerea de la un mod de scrlere la altul. car acteretor s. f~eprin tolosirsa unor combina~ii de taste.. se pot introduce ~i 0 serie de simbciurl. constand "Indiferite sernne simple.05 lEnd Home ta lPa_ge Up Paqe Down Ctrl « Home .. tasta Insert . .e~. dupa care S6 efectueaza click stanga pe butonul mouse-ului ). Tasta sau combinatia de taste De!plaseaz:a punctul un caracter la stanca de lnsertle I t un caracter la dreaota o llnie ln sus Q . Dupa scrisrsa texlului.fara a pierde nimic din intormatia intrcdusa 2. Ctrl + End la lnceputul docurnentului la $[ars·itu'! dccurnentului 2. sa poate bita caseta Use the lnsert key to control overtype mode (Se foloseste fasta Insert pentru a controla modul In acest caz. mai ales dupa 10 practice indelunqata de utilizare a pmgramulu i Word. pe IEtn.scrlere sa rsallzeaza astlel: ss apass butonul~' ~i se .g. Htere grece~tij diferite sa. curenta a punetulul de inser~i. aceasta modalitate de deplasare este destul de: des Lltiliz.eti ~i altele. deplasarsa punctulul de inserfie utiil~zandtastatura Desi pare' pufin mal greoaie.ata.J I llnie in joe. ).esc pe tastatura. existent in pozitia omenta a purctului de insertie.peciala Tntr-un text.

viltoarele deschideri ale docurnentulei. nu pot fi anulate. copierea t?i tcrrnatarsa textelor. comanda 8ymbol (Simbo~) 'S"~Pl:ll. Oalculatorol este dotet cu un ceas cere psstreaza evidenta datei ~i orei. Se selecteaza simbolul dorit ~i apoi prln apasarea butonuhr Insert. se activeaza cas eta Update automata). Daca S8 doreste ca.i refacerea c omenatlor tiparirea lui. Apeland aceasta comanda $'e'descbtde 0 noua fereastr.e & time Data·· sa aetualizeze data Ia. se alege optamea More Symbols (Mai mulle sirnboluri).smbo! se etsctueaza click In locul unde se d mserat acesta §i~ S6 apeleaza tab- ul lnsert (lnserare).ritatii opera. cum ar f salvarea docurnentului sau Anul'. 2. deplasarea. Una dintre eels mal trnportante aspects ale caracteristicii proprarnului Word 0 constituie pos'ib!litatea de anulare a rnai multor actiuni.Aceasta data poate fi lnserata sub forma de carro. In lac sa introducef data curenta de la tastaura. simbolurile pot fi torrnatate asemenea unui text normal.area. nu nurnai a celei mai recente. Sa ef. ' ' comenzi. (~nser~u'. dat'ei c91ilendia ri s tl ce proqrarnului Word Pentru a insera data sub forma unui camp. $tergerea]. data automat[i. Sa aleg'8 simbolul dorlt din lista derulata In cazul in care simbolul corn nu apare lnllsta derulama.4 Word permits anularea majo.a cu optiuni. 21 . ceea ce permite 2.ectueaza click pe butonul OK $i Word va ... cum ar f lntroducerea tsxtelor. sa fie actuauzats permanent.~iilorefec1uate.e:) slmbolurle vor fl Introduse Tn text Odata~ntroduse. se selecteaza tab-ul Insert (~ns!erare)" comal1daD~t.3 Introd ucel'ea.caUy (Actualizare insera data Tn document. putef cetermlna proqramul Word sa preia aceasta informatie de la calculator~i sa 0 insereze ~n document pentru dumneavoastra .

. se poate real'iza §oi prin dublu click pe cuvantul respectiv ~ Setectere« une! ireze _ se realizeaza click pe traza respectiva tinand tasta Gtrll apasata -?i executano »- Selectsree unui para:graf . -- Selectarea.ect (Selectare). Cea mai sirnpla mocalltate de selectarea unui caracter.. apasa butonul Undo (A. cuvant S8 face cu ajutorul rnouse-ulul. _. Se observe ca apssarea tastelor ~trl ~i Z realizeaza anulalre. --_. ~inand apasat butonul din smanga 9ii deplasand cursorul mcuse-ulul peste caracterul sau cuvantul care se doreste a fi. sau oricare dintre acestea C. Functia Redo (Refacere).ferite m:oduri folcemd tastatura sau rnouse-ut.S9 reallzeaza prin intermediul tab-ullui Home. de la stanqa la dreapta.. de sus in. Pentru a renunta la setecte trebuie sa dati un simpl:u click oriunde pe ecran... cuvant." 1\-J. :> Setectere« intregului text .-. Selectarea unui text sa r·eaUzeazain di. Selectsree unui ouvant _.se realizeaza file prin1r-un dublu dick in partea stanga a paragratukrl. -_ .Nu putsf maroa textul decat numai intr-o singura dire'O~i'e. e Iia dreapta Iia d stanga.... Textul selectat va aparea scris pe un fundal '9rL sa ~[entia! . se mai poate realiza ~inand apasate tastele Shift si ~. ). ca ~i apssarea tastelor CUI §i V rsalizeaza retacerea ultimei operaff 2. In rnulte situatii. in rnornentul jn care se doreste .als) sau prin apasarea sirnultana a tastelor etrl ~i A.:... )Opusa funetllei Undo (Anulare) este munc~iaRedo (Heface.nulare) unei operatii. trebuie selectat textul inainte de a executa 0 comanda pentru caWord cunoasca textol cane urmeaza a fi moclficat. (Porn ire). selectat.re) refacerea ultirnei operafii anulate. Ibutonul Se.a uUimei!operaJii . 0 alta modalitate ar fi prin 22 . optiunsa Select All (Selectare tot.raza~ paragraf sau a Se!lectalrea textului reprezinta 0 caractenstlce -esenflala a programel'or de prelucrare a textelor. l:nlregului document f. S8 atlat in bara de acces rapid. in afar a textului sao orlntr-un trlplu click pe paragraful respecfiv.M in bara de aoces rapid.) in functie de direcjiia_pe care a doriiti. care realizeaza se gase!§te tot Se observe anulate. los sau de los in sus.5 Selectarea unui caracter .

a pastrarea pe termen scurt a cuviruelor. acesta poaie f repozitlonet sau copiat ill document. textul este copiat in Clipboard" ramanand tn continuare ~i pe ecran.Ii CrJJt ~ a'~ -" In sec.)Ii: ~c oN 'J t~ anata In acest rnornenttextul selectat dispare de pe ecran. S9 opteaza pentru una din urmatoarelevariante: sa foloseste cornblnatia de taste Ct~!. 't ~ ~~c" se executa click pe pictoqrarna c' aflata in sectiunea Clipboard a tab-ului Home (Pornlre) se executa click dreapta mouse ~i din rneniul contextual sa alege cornanda .rd in document.andu~se spre stanqa sau prin aeasarea tastei lilelete (:~tergerea facandu-se spre dreapta) 23 .a eX'istentei Clipboard-u1ui. imagini:lor sao diagram. Copierea sl rnutarea textului In difer~te parti ale documentutul sau chlar In documents dlf'erite este posibila datorit. Clipboardul este 0 rnernorie temporara tolosita I.d a t a b Ie .:j V. Pentru a muta 'un text in a.~tergerea textului se r'eahzeaza prin apasarsa tastelor Backspace (~tergerea fac. textul este readus din C'lipboard III document in pozitla curenta a punctulul de lnsertle .rea !jd! mutarea textutul urrnatoarele variante: s'e foloseste coroblnatia de taste Clrl. se pozttieneaza punctu'l de mserfie unde se dore!?te a fi copiat textut. dlupa care se opteaza pentru una din 2. Pernru a eopta un text in alta parte a documentului sau intra documents dite'rite. fiind transterat in Cllipboard. in orice moment a'i sesiunf de editare. !ii C .elor mutatis sau copiate.. Apoi. Proqramul Word puns ~adlspozftia uti1izatoru1ui ma~rnulte metoda dereallzare a acestor operatii.lunea CI'Ip b oal'i.. se pozltioneaza rnouse-ul In locul unde $. se selecteaza textul Gam se doreste rnutat. dupa care se ale'g.e'una din variantele de' mal [os: se folossste cornbinatia de taste Ctrl .§l~ X . ~'li. 2.'ului Home ('Pornire) sa' executa Glick dreapta mouse sl din meniul contextual se alege cornanda w .aste (Llplre).7 Ster·g:erea textu lu i .e doreste rnutat textul §i se alege comanda P.(Decupare') readus din Clipboa. Apoi. 5e' selecteaza textul care S8 dorsste copiat. Copy (Copie're) In acest moment.l ~ .lta parte a docurnentului sau trnre docurnente diferite.6 Copie.tanga a paginii" ln atara textului !?i Odata irrtrodus un text.pozitlonarea mouse-ului In parte a etsctuarea unui triplu click s. sa executa click pe plctoqrarna ~:ttj' in sectiunea Clipboard a tab-ului Home (IPornire) se executa click dreapta mouse §i din meniul contextual se alege cornanda Paste (Upire) In acest moment. dupa care. Iolosind una din variamele prezentate mai sus! textul f~ind Cut . 'Iata ·t' se executa C·1'k' pe pICt o'g:rama .

8 Gaisire §i inlocuire ) Gas.e cu) se tasteaza textul care tl va inlocui. in caseta Find what (De c.lutat) se introduce textul care va fi gasjit. Pentru a declansa procesul de cautare. Dac~ se doreste inloculrea automata in intnegl documsntul. Se va deschide urmatoarea fereastra de dla (Gas"ire. se apasa butonul Find Next (Urmat. utilizatorul este anuntat prin i'ntermediul unui rnesaj de forma: lnllocuilre' cuvant sau traza in rnulte caz.ire) sau prin apasarea » simultana a.rea se realzeaza prln apasarea cutonului Replace (inlocuilre). De fiecare data cano cuvantul cautat a tost 'g'8sit. cautarea acestuia este dificila. De aceea Word ne pune la dispoznie funcfia find apasarea slmuhana a tastelor etrll §iIi F'. Pentru a: relua procesul de cautare se apasa din nou butonul Find Next (Urmatorul gasit). Daca dimensiunea docurnentului este mare. All (iiniocuire peste tot). iar III easeta iRepl:ace with (inl~. Dupa lnlcccirea cuvarnului. inl'ocui.Porn..uri este necesara Inlocuirea cuvanfulul g. csutarea este intr'ewpta :. Ea se apeleaza din tab-ul Home (Pornlre) sau prin Cuvantul pe care doriti s8-1 C8'lJ'tarti se introduce ln carnpul nurnit IFiind wham «()Ie cautat). se apasa butonul Replace.ir. 24 .2.· ' In cazul in care textul cautat nu apare tn document.i.).gisit).i acest cuvant apare setectat.a in partes dreapta a campului Find what (De eautat).ocuire) se apeleaza din meniul Horne (. Se va dsschide urmatoarsa fereastra de di. puteti repornl din nou csutarea prin apasarea butonului Fiind Next I(Urmatorul ..asi:tou un alt cuvant Functia Replaoe (inJ.ocuir. tastelor Ctrl §ii H.e cuvant sau frazi Uneori putef avsa nsvole de un anumim cuvant sau propoziVe.orul gas~t). Word memoreaza operatiile de cautare din sesiunea cursnta intr-o lista derulanta aflat.

0 asupra mal multor caractere consecutive.Fo·nnataretex:t.poats f'iaplicatsfie asopra unui singur earacter. fie in arnoele cazuri.!o_ . doar printr-un simplu dick pe optiunea dorita.e(IPorniire). +a:rEl~C . Aceasta operatle poarta denumirea de formatarea u.i Fontl sa acceseaza fe-reastraFont: Fereasna de di'a~ogIFont "rn prima parte $Ie' poate modlflca tipul de font . TipUI Fontulul Stilu! fontu!ui Oimensi. forrnatare. 3.unea Fontului . Op~iunile legate de formatarea textului se gasesc in tab-ul Hlom.uitext.3 " - Formatalre I! ~ IPar.25 . 1 tontuU rilo.agraf (I) F"0 rim a. lnaintea operatlel de nu a 108t selectat anterior un text.n. textul va trebui selectat. Forma~alrea. caracteristicile stabilite prin opsrata de tormatare davin active pentru textul care se introduce in continuare.Daca orlee textlntrodus Tntr-un document pcate primi 0< serie de caractensticl de serlere cafe sa permita punerea lui tn evideril\8.r_.stil:ul §i dimensiunea acsstuia.1 • c Le!ctia . sectamea Font Prin apasarea butonului !N din dreapta j08 al seC'iiuni..

ectat.·~ t:ol""s • . sau in [cs dupe cum doriti.r:·~'ifik~tr!( Pentru a a'lege 0 culoare speciala va trebui sa da~i click pe meniul cerulant Fo. In caz contrar aoasarea tastel Cancel (R:evocare) va lasa textul asa cum era. Efeetele mai importante sunt: Superscript (Exponent) care serie textul selsctat ca exponent ~'i Subscript (Indice) ee scrie textul selectat ca indies. Aid va putef erea orlce culoare doriti prin combinarea unor culorl. Shadow (Umbra) ce iii of'era textului selectat 0 uscara umbra.nare).· lntensitatea culorii S9 modihca prin deplasarea s. Pentru a f. ~iltitJ~~~i.Daca vretis8 modif~:cati culoarea tontulut. stilul sau culoarea de subliniere a cuvlntslor solutia se gasle§te in me:niu! derulant Font color (Culoare 1ont)1 sau Underline Sty.e (SUI subliin. 1 (none) 6!..ace definitive modific8lrUe. Culoarea pe care' 0 doriti se poate obtine prin cepl asarea crucii albe in fsreasira Colors (Cullori).II •• (Culorii).agI8'\ii negre din partea oreapta in sus. rna apar ~i efeete ce pot fi activate prin marcarea acestora printr-un simplu dick. putef opta pentru a 0 realiza apasand pe butonul More Colors (Mai rnulte culori). " in fersastra de dialog Fan. Toate modificar'ile efectuate sa observa lnfereastra din [osul ferestre:l numita Preview (Exami.lrw~. va trebui apasata tasta OK..Rtf~~r:" -.. in acest camp textul apare exact Gum arata dupa etectuarea modltlcarl i. Se va deschkie fereastra COllars < . Fiecare erect selectat va fi atribuit doar textului sel. Strikethrough (taier:e text cu 0 tmie) care taie textul prin mijloc cu I) llnle.. 26 .nt color (Culoare font) ce ceschide 0 paleta de culori din care se poate aleQ'e 0 culoare pentru font.i~r~).. Hidden (Ascuns) care face ca textul seiectat sa devina ascuns $1 All caps (Doar majuscule) care transtorrna toate caracterele in litera mare . Daca totusi nu sunteti rnulturnit de culorile prezentate ~i vreti 0 nuanta specials.

AsHel. ten~ie!H Nu 'facetij confuzie Intra font !?i tondll Fontul se refera la caracterele textulul. cOMUTARE) . a subltma textull ve1i aleg1e' optiunea Underline (Subliniiere)..!.aJi.2 De.a a prirnului cuvant dintr-o propozitie lOGGLE. a schimba culoarea fo..converteste rnaiusculele in minuscule ~. I ~owercase (mlrarscule) ~ convertsste teats earacterele in minuscule I UPPERCASE (MA. Daca doriti ca un cuvant sa fie despartit d ln silabe putef aleqe una dln urmatoarele doua metode: 27 .(Pornire) ~i .i iinvers . alege1i caracterele dorite din rneniurile derulante existente Word pune la dispozjtla utilizatorului 0 caractensfica de evidentiere ce poate fi fiQlosita slrnllar GU 0 carioca de tip marker..cooverteste in ~p'tallz.a in silabe (HyphenaUonr) Dacal un Guvant nu mai inc ape Tn rand. curson .ebui aleasa optiunea Bold (Aldin) prin apasarea butonului B". cat ~i cu litere mici (minuscule). Pentru a evident~a un text (sau a apliea un fond textului re~peGtiv). se efecuieaza click pe sageata atasata butonului aflat in sectiunea Font.converteste prima l'iter. In timp de fond Insearnna culoare de evidentlere.e 'Each WOI(I maluscuta prlrna Ilite-r. Acest instrument este utll la editarea textelor pe ecran.tastelor Ct.eare ~.~ dlUP'8 caz) Aa~ din sectiunea Font. s.E sau prin apasarea smultana a tastelor CI:rl+I . aR8sarea butanului Change Case (Modifi. pentru: a scrle mal . Word nu desparte automat cuvlntele 1n silabe..o:zitie) . a tabului Home .59 .Each Word (Fi.converteste toate caracterele Tnrnaiuscule • Cap.. ...a treaca pe randiul urrnator.ecar. Putef economisi timp facand aceste lucrurl prin int'srmediul butoanelor prezente la sectiu nea Font.PPERCASf alegeti optiunea dorita.ntuluii ap:asati butonul at sohimba fontul sau dlmenslunea r. se selecteaza textul dorit.ital:ize . I Sentenoe case (Cat 'prop. cl oblige.a a.Orice text poate fil introdus atat cu liitere rnari (majuscule)..l.e'poate realiza in mice moment prin selectarea textului dorit :~j apoi .e euvant cu majiuscull. apasanc ~: butonul "1: : sau prin apasarea sirnultana a tastelor Ctrl .ege din paleta de culori eutoarea dorita.. 3. acestuia.fiecarui euvant in majuscula • tOGGLE cASE (cAZ. Conversia unui text de la un tip de caractere I:a altul s.ilngro~at va tr. Din lista derulanta.rl+B .ii) . a scrie in~nat se va aleqe optiunea ItaUc (curslv) prin apasarea btnonului .sIP..ilr'tire.~... U.. permitand atraqerea aten~iiei ciitItorului asupra anumitor blocuri de text.(:ASE .JUSCULE) . sau prtn apasarea s~multana a.

ed) butonul !~ sau combinatia de taste Ctlrl §i J 28 . Word foloseste alinlerea la .st~mga. Despfuf1rea manuala . Se peats arnplasa punctul de lnsertle oriunde in paraqrat. Fo. Pentru alinierea textullui.a ta dreapta- butonul lsau cornbinatia de taste Ctril ~i R ~~J. Dacal insal se ooreste alinierea mai multor paraqrals sirnultan. .i apoi a~egeli optiunea dorita . Este recornandat avetl variante diferit'e cu zonele de despanlre modul in care va aperea texul nu este anticipat u~or.ire in sllabe).J~~ Aliniere. ce des9~ urm ".graph (P. Din llsta derulanta asociata butooulut. care of era paraqratelor 0 margine stanga aliniata ~i . sectiur1ea 'p'ara. apelat' tab-ul Home (Pomlre). ~ Alinierea la stanpa .abe) arata distanta de la marginea . dupa care se efectueaza click pe alinierea dorita. unde textul trebuie despartit._ cu ajutorul funlC'tiei Hyphenation (Despar1..3. Daca se rnodifica alinierea unui singlur paraqraf.. In mod prestab'It..rginile din dreapta $~stanqa ale paralgrafului In raport CUImarginile paginii.iaJog Pentru a despar] cuvlntele in timpull introducerii textului va trebui actlvata optiunea Automaticallly hyphenate document (Despat1Jre automata in sllabe in 1ocument).::. EXEMPILU exemplu de despartire in sl- labe >- Despartirea: automata in si/abe . .ire in siifabe) existents in tab-ul Page Layout (Aspect pagina).a:ragraf) §. este necesara selectarea lor in prealabik p . sectiunea Page Setup (Initiializ:are pagina).h:: .cand va trebui ca in loeul in care doritli sa se efectueze dsspartirea in sllabe s.0 marqlne dreapta zimtuita..butonul sau .e d.eapta a docurnenfulul.dr. ~~rilp.rmatarea Paragra. Ocazlonal.butonull sau comblnatia de taste Ctrl :!}i l _ Alinierea centrat _. De re'gulla" al'inieri:le eentrata sau la dreapta se 10108esc pentru' titluri ~i pemru alte llnii de' text scurte.sa ceoarece 3.telo'r (I) A'linie.:. nu este necesara selectarea lui prealabila.fereastf~ d.~~ - Alinierea stanqa-dreapta (justifi.a introducef dumneavoastra a Iliniuta despartitoare. se selecteaza optiunea Hypenation Options (Opttunii despar1.._ eomblnatia de taste Ctrtl §i E a ~=~ i~ B .. .rea se refers la modul in care' sunt arnplasate ma. Caseta Hyphenation zone (Zona de despartire mnsiil. este necesara afinierea paraqrafelor In raport CIJ arnbele margini ale paginii.

.N"iI'~'~ Mw.~~~.":A~. 'VY'!I''I!'I!'i.poYnHoM. I. 'h. se poate stabi:li spatiiul dintre doua pareqrate la sectiiuniJ.._.---.J w..._~':'. ..'J '''. :::::~:~YrN'~~:::. .i:. .':.: .... nNV"'o'Io <i''"'"'...~~: f¥i'o......a!ph (Para'gll'ai)..:~ .:....f~=.~~.~-.....-:::.y. '..{·i'f" ~:=:...5 randuri (1."~_.~~ "_...~ ~ "":'.Io:. ·~AA. Multipl'8 (Cel putn.~~~:t'~ ..egeti optlunlle At I'east..spacing: ' Centrat in La dreapta Justified mod normal... .-_...~~ W'..ainte) ~. J::~'l. din dreapta jos a sectiunii Parag~r...o"MHM~iI''!.J.. ~ .. muUipla) va trebui sa adauqati date in carnpulAt (La).~ __ .. Def nirea spatlerf dintre randuri Dowbt~ sle reafizeaza prin utilizarea meniului derulant Line Sp.M "~.tiple . . De asernenea. .....fW\"""~WN'''t.~~~~"'C~to: rI·Wtt.N-N ~ -:::..-...IfN'Y' . Ea po ate fi lid! un rand (S~ngle)...¥._ ...'¥.!!<101!!"_.'if¥h.5 line~ spatiere corespunzatoare. .:. ~~~~ csntrat ~i Justifi.~ __ ~.....:/.. ...:. "" y..t. . obtine 0 1... ~_"fI'''_ ~ La stanga Lio. optiunile legate de' spatierea 4 I ..:. la dous nlnduri (double) ..w.. ~ dreapta) Exempl.1 £l Slngle moditica distanta d intre coua rand uri pentru a.(....i. .!. I.. ._ .·Y_ ::.U"..~'I..¥o... ce deschide urmatoarea tereastra de dialog':: Alege!~tipull de alnlers: la stanga.eBefore (in.tf1.. N...e..i'\....i"'""'o?O~ ..----"""~ rw'_. Oricand se peats 1Mu[. -2] ' document..aciing (S.ere).e de alinieri ale t:extul'ui: ~. Exactly.¥ .ed (stanga.. .rf2:~:~~~c~~ ~ .~~~ _NfNY'r/...:..j. Daca aii.iY'.Hf'oi'!! ..f'WYWV~"i!V.. la 1......A.. la dteapta...:.:.- ......c!. ~!!~~tt 29 .Alinierea paraglrafelor se poate realize §'j prin apasarea butonului J'i...-.1 After (Du:pa)' Pentru sirnplitlcare.~':"'_~~.~~"'=:..".1.~.....:t~'=j'~~:. la introducerea unul text Tntr-un liniile sent spatiate la un rand...HN ~ .._~_""".nto"i'iYY..(wm.5 lines). -~....pa..t~..::. exact.:-~-......ft' "'.

.gralel'or l. iar pemru crearea unei indentari a. realizeaza Indentarea ~n1mgluluiparaoref la pozltia anterioara de tabulare alta metoda ds lndentare impl:fca utllizareaelementelor . dindreapta sau la ambele margini.Iiniile paraqrafulu. in pag'ina Indents and spaci'n.e).i. ca~eta IRUlI.r paraqrafelor pot 11 stabiUte ~i CIJ ajutorul butonului Parag:r'aph (Paragra'f) a tab-ului Horne (Po. Se apeleaza tab-ul View (V. poate fi oreata 0 indenfate de prima linie care indenteaza doar prima l. o lndentare .a marginea din slang a. rapida poate fi obtinuta ~i prin utllizarea indentarea butoanelor .e~ (Riighi).te fi reallzata tot din fereastra Pa.ciall (Speci. • rig.rnir.Ii spatiere). 3..raph (Paraglraf). R~lle... De asemenea..4 Indentarea toate ..g Undentare.rag. aparea 0 IiInl:e gradata) asemanator ~1 tn parte a stang. in dreptul casetei lndentation (lndentare) se stablleste valoarea cu care se face indemarea spre stanga sau spre dreapta a linii'lor para.se selecteazaopfiunea Hanog1ing (Aga~t). .gl"aflJ Iui.e~indenmeaza existent Tn sectlunea . I~ ~ r~o .(j. Penlru a crea 0 Indemare de prima linie" sa selecteaza opuunea First line (Prilma linie) din caseta derulanta Spe. in afara de prima. lndentarea unui paragraf poa.~.lei.. p'a.~.IA). Programul Word permlte mdentarea para.zuall:izar.a a i~. doeumentulul.inie a unui paragraf sau 0 indentare "agatal€(" car._ ~ realizeaza lntregullJi paracraf la pozitia urrnatoare de tabulate Elementele rig~el SUInt urrnatoarele: Indentarea prime: linii din paragraf Diferste tipuri tabu latori de int:rcgului paragraf ccenrarea randurilo:r din la stanga exceptia 30 . u1in parte~a~e su~a documen~ulU'i va 'iM:.j-.ragli'afel'Dr Indentarea unul paragr:'af reprezinta Introduce-rea textulul paragratului spre interior.e) si se bifeaza le.ga"tate.

este prin apasarea butonulu fi· dil! dreaptajos a sec)iun1i Paraglf. In care puteti stabi1li tipul .' - . in document ..word toloseste un punct pemru a indica loculi unde s-a apasat tasta spatiu word toloseste 0 sa..5 Fo·lo·si'r'ea §d seta!rea tabutate )..3.aph (iPalragraf)" In tereastra Para'graph (ParaIQlraf) apasa~i butonul Tabs (Tabulatorf). Pentru ca textul sa se alinieze exact la pozitia tabulatorului. de a. vor f afisate 0 seri de sirnboluri: . dupa care se executa click pe rigls in I:QclIl in care se doreste pozi~io'nat tabu latorul.. . apssa butonul Sho. torrnatari. para. Dupa apasarea acestui buton in document vor f afisate pe ecran loca~:iHeunde utillizatorul a.. Dupa apasarea butonulul OK.Hide (Af:i~alre~ Ascundere) existent In sectiunea Paragraph (Paragraf) a tab-ului Horne (!Porn ire}. pe care nu Ie v.sibUitate de hrcru cu tabulator. o .e·detL Daca dori] caaceste spafii. $t.$terge':r·ea Tabulatori 110'1' tabulator oriunde in arara rlilglei. iar dupa punctul zecimal S9 aliniaza la oreapta.. tabulatoruiui II]-textuleste I . ". Sa poate utiliza acest buton pentru a verlfica daca s-a tastat un spatiu suplirnerrtar intra doua cuvlnte. apasat tasta spatiu sau Enter sau Tab. formatan.de tabulator precum .~ilpasul acestuia.liniere Ja stanga rtl or introdus de la stanqa la dreapta - lrcepand de la tabulator. Tabulatorul de aJiniene /a centru textul este centrat tin.--.and cont de pozitia sa aliniaza la dreapta :. S8 » An~area/ascunderea caracterelor netiparibile. Aceasta optiune deschkie fereastra de dialog Tabs (Tabuletorl).f folosind tasta Tab.textul se aliniaza Inainte de punctel zcdmal la stanqa.w . Tabufatorul de afiniere la dreapta tabulator. pentru a se actlva tipul de tabulator corit.. ). pam-egrefesa devi:na vizibile puteti..alta po.texml pana la Tabulatorul eeperetonttzecimei ~. pentru a vedea numarul de Iinii alba dintre doua paragrafe sau pentru a conftrma tndentarea unui paragra. Tebuletoru. Fixarea Tabulatoriler Sa apasa pe butonu din coltul stanga sus.geata pentru a indica locul unde s-a apasat tasta Tab 3·1 la apasarea butonului 1. )- l4J .ergerea unui tabulator se reallzeaza trag-and acest apasa tasta Tab. Yeti constata flxarea pe riglla a tabulatorulul..graJe lntregi ascunse.. Uneorl in document pot exista spatii.

spatiere.i Aceste lntreruperi de linie tn mod normal nu sunt vizibile in document! dar daca vreti . reallzeaza asttel: SI! selecteaza textul dorit ~i din sectiunea Styles (5Ii~luri) a tab-ulul Home (Pornire) se .Ipo: a:pasare!l:' aeefirui· bl!fton·lin..ife·Q\IIeti'. lndentare chenare. Stilluri Bf] .eria de stiiluri! se apasa pe butonul dreapta [os a sectiunii Styil._JI de tormatare a paragli'afe~ar Ull stil de paraqrat reprezinta un ansarnblu de pararnefri oe caractertaeaza un paragraf (font. culoare. _(Afi§are/A~c::unde're) 3. ape i se executa click dreapta pe aces! text.. Pentru a crea un snI nou. In Iereastra de dlialog ap. " :> -+ Pentl"ll.o 31"S "II='. se alege' optrunea Styles (StUulI'i) . Dupa apasarea butonului OK. if." D1. Din meniul derulant aparut. dupa definire...i tasta Enter puteti.. ·existeil'lt·pe·bara·ae· menillri.es (Stiluri} §i sa cauta stilul do. etc . poate fi apllcat oricarui paraqraf aJ dceumentului.I" •• . _ r rapid nou). sa vedeti daca In document exista lntreruperl de linie putef apasa butorul Sho'w/Hide .111-'1\1' p d .1.ii·$ij'''iI'a1iQti:·:butonlul' .: vedeC)' Qit~·. aliniere. caruia ) i se atribuls un nurne §i care.nt· ~i·101. .--- Uneori aVleti nevoie de a scrie linH de dimensjunl reduse (ca de exsrnplu atune] ' .. S8 constata aparltia stilului nou creat in gal'eriiade stilur1..alege sfilul dorit din glaleria Aplicarea unui 5t!1 deja. existentse AaBbCcl 'AaBbC ~ t' i Dace sfilul cautat nu sa ragase~te' In gal.g-l'o. aftat in 32 . .. ~n: locum.:>.. introduce 0 Intrerupere de linie (nne brea1k). Ele' apar In document sub forma: ..docunumt.. asttel tneat in lee sa folosi~.l· 0.a dati un dick in locul unde doriti sa apara lntreruperea ~i sa apasali tastele Shiil Enter" -.rlitin aceasta 'Iista. cQl"e·exidQ"~fIII'agrafe·vC!!·tr~bl. tn pri mul rand se tormateazs textul dorn.word folose~t:e simbolul intrerupere de linie pentru a: iindica locul unde $-'a lnserat .vol" apal"eal" semntt· carearata' locull'unde' exi sta'un" paragt'lQ f.alvare selectls cal stil ~ . .·PQ!"G. aro. de stilurl.6.Gfol.a:rula se defmeste nurnele stllului. dirnensiune. ·:t._ word toloseste sirnbolul Sf pentru a indica Iocul unde s~a apasat tasta Enter +-" .. Hevenirea la forma initiala a documentului sa realizeaza apasand din nou butonul cano scrief 0 poezie).g.l'mata..Save seleetlon as a New Quick Style (S.. Pentru a reallza o lntrerupere de llnie va trebui s. qJ f/j ~!.

apasaf butonul " deselectare. lntr-o secventa crescstoare care poate lncepe de la 0 anurnita valoare.. dupa care se elibereaza butonul rnouse-uul.~ ...".. ~ ~.e de rnarcatorl sunt: BuHeted (cu rnarcatori) ...._-. sa selectsaza textul a carui elemente deformatare dorim sa Ie coplern si se apasa ~ ...grafu1Iuii (II) Lectia ....': ~ sa contina acelasi format. . apasat'i pe sageata aterenta butonului Bullets (Marcatori) sl aleqetiforma dorlta din lista derulanta.ca dori] . citre arabs sau romane.fPrl~tPjfWj~~.. 'JI-. lndicatorul rnouse-ulul se transtorrna intr-un cursor CUi forma de bare . -! . .. -~ .. care S€ afh3 irnaqinea unei pensule...ornire).)Pemru a copra elernentels de torrnatare ale unui paraqrat.i?-~r'~~1:0 ' - I selectati cuvintele care doriti . 'i..__--~ modifica~i tipul marcatorilor... Cand ... IProgramu'l WOlrd permits iolosirea rna.! i ~... ..." ......".$'e introduc diferite pentru a se rernarca rnai user an um it. .. _ 1. Daca dori1i $....e paraqrate. ( Tipur'il.""" ~..._ i .. 1~~!lW'of". .ati term i nat.!-"""\ .III-7i - I...1.. ._.i rnuhor modele de nurnerotare (lltere. din tao-u' Horne (IP.> 4 Ev:id:enlierea elernentejor dintr-o listafolosind numere sau marcaje de lista reprezlnta 0 modalitate excelenta de prezentare clara a lntormatlei.. $. . selectatl textul a can.copiati.1 -_ .~ .agrafele din document cu aiutorul cifrelor arabe.!".. 'f~rnr~t. .. ~ - . se realizeazs (Marcatori) din sectiunea 1l1o~": .. Para.. Aplicarea sau $tergerea marcatorllor .. 11/.. 1..l.. __ ..graph (Paragraf) ell ajutorul butoanelor BuUets Ni' ~i Numbe'tingl (Nume:rotare) . ormat P.. sau a literelor. d\'j" .'~'~':" '"...~ ~... Nurnerotarea se Tace automat.. ... ~~~'f....W....QtMei< pentru Formatarea pa:r. ---.. __ c. 6..3 Da.. executa] dublu click pe butonul .•::. cornblnatil de llitere §i clfrs).Ianga..8. ~. .1' . slrnbolari )- ...J -... ••••• : oI...a apliica~i acelasi format mai rnultor cuvinte dtn dife:rite pat1i aile docurnentului.lj elernente de tormatare doriti sa Ie. - . _ . r -I .t....__ .... __ t..J !.__ II 1 v .. ! Numbered (sch:ila numerotata) ~ ofera posibilitatea de a ordona par.... t. butonu' Se selscteaza textull csruia i se va apllca tormatarea... . .:fEfI~t~~'iapol §i .1. 1.

Daca 5e doreste ellrninarea cbenarelor Ull1uii paragr.ading (B. . se allege op'tiunea Borders and S:hadi'ng (Bordu:ri ~i umbrlre) dinlista derulanta.Cul. la sectlunea Setting (Setaire) se selecteeza None (Niici una).toate laturjle dr.xt .chenarul s.n. .!it.alege t~pul Pentru optluni suplimentare.egle' fipul de' chenar dorit in lista Stylle' (StU) sa poate a'lege stilul bordurf din !ista derlJlal1ta Col.Punerea in .s apasa~i butonul Borders (Bo!rduri) H~i" d.~gulu. Oonturarea poate f facllt. 34 .a III incadraf §i apoi s.a fie trasat 1'n ]UWII Intn~. ooua.o.s pe una.eviden~a at unui p.\ vedef va chenarnl Din aceastatereastra pute~i alege una din urrnatoarsle optiuni: la rubrica Setting (Setare) sa . Daca vreti sa.in sectiunea Paragraph (Paragraf). se seleeteaza paragraful: respectv.al.or (.af. Sa' deschids fereastra de dialog Botders and S. adaugati anumilte borduri unor porti!uni die text.alizata ~i prin tncadraree IU!~ trntr-un chenar §:i prin crearea unui efect de [umbra.pUca pentru) se alege opfhmea. trei sal! pie.de chenar dorit DIll llsta derulanta sa.i paragraf. va trsbul selectaf rnai 1ntai textu: pe care dorif s.aragraf mal poate fi: re.ept. in fiLa Borders (Bordurii). Linia de contur ocate avea 0 anumlta girosime §:Iculoare.1I. • Te.rduri §Ii urnbrlre): Aici cum .oar'e) se selecteaza culoarea bordurli din HstaWidth (Ultima) se alege qroslrnea Hniei de contur din lista Apply to (Sa a.unghiu!ui ce inconjoara paraoraful.chenarul sa fie trasat doar in jurul textului selectat sau " P'aragraph (Paragraf) .

(Do'cument 'intreg).gini din punct de vedere al caracteristicllor.and ~-t_"rtth~ new se.ly to (Se aplica pentru) s.i19~..a)~ sectiunea P'age Setup (Initializare ~r::r~~i? are Tn mod automat: i~~ ~ CIDlUnlKlus: !n~crt . Din lista derulants.I'e Do.J s.e nev. cornenzil .Breaks (1n:treruperi) aflata In tab-ul Pa'ge Layout (Aspeot pagin. in momentul crearll unui nou document.. culoarea §i grosimea chenarului.~drol1 bl'tak ~l1d start-til".gina).'n care se stabileste cuJoarea . Pentru a adauga un chenar intregu'lui document.e' va 81legle Who.and Shading (Borduri $i urnbrlre) se apeleaza eticheta Page Border (Borduri de pa. Dupa alegerea optiunilor legate de stilul. din -fereastra Borders. .lIrtbl!fed !)age. - .hon br"OlI1. and start th. din m.~i:rnodelul de umbrire.a sectlune.3 lmpar!'irea documentului in sectiuni Si este utill~i mai ates in lmpartirea dccumentului in secfluni este optionala condftiile in care exiSa<3diferen~ieri intre pa..ext 'e'J-'!n-m._ . O OQ. tot din tereastra Borders and Shading (Bord'Uri §i umbrire) se selecteaza toaia Shading (Umbrire) .cUlment. Crearea un. Pentru a apllica diverse etecte de umbra linmor de contur.: ~:e-ctt()n on the n::xt od-d-numberred pllg"". pagina). 35 .ei nol sectiuni se reallzeaza cu ajuto~ul.ectiM blell.age tnsert 1i . el a singur. zona Section breaks (Sfar'iituri de sectiurne) permits urmatoarele patru variante de inserare a unui caracter iYen P'agt' ]ns~rt a sed.d [P. ne~f sectfcrnon·t!u same P.ctieo-f't -I'l tilt lfI. 4.eniul derulant App.

localizata in afara pagin. \~.e (pagina impar. antetul l?i subsolul nu sunt vlzioile.noua sscflune este generata odata cu lnceputul unsl noi pagini imp..ina sa poat. lncadrata ce prezlnta poziti. docurnentului.:J [I ~~.:. noua secnone . coats GU lnceputul unei noi pagini pare Pentru vizualizarea sa!t!:'rilor la 0 noua sectluns.~. $~errg.age (pa'Qlina urmatoare) .(Palragraf) a tab-ulu Home (Pornira).a:re .e text sau grafica (titlul.-1 . aleqerea .r!Iz.na (echlvalennn tntroducern unel noi seetluni Incepand CU pagina urrnatoare) sa realizeaza din tab-u' 'Insert (tnserare)...e) existent in sectiunea Paragraph . butonul . numele autorulul.Continuous (cont:inuu) .ge Break (Sf.noua sectiune ests generata. iar din lista derulantaall.. in partea de sus a paginii apare 0.a) .it die seetlune).a.l subsotului 9i va afi..cunder.zuaUzari. sectiune . eornanda Pag.As.rea subsolului.8 antetului. ~~~r.special care sa marcheze inceputul unei nol sec~~U'ni: .ge (pagina par. Aceasts ilnforma.ar~itde pag.gi. in timp ce partea inferioara perrnhe defi:ni. acestel intrerupen de pag. . • • I .Hide (Afi!1are . Saltul la 0 no us.noua $. Word.~atab-ul Design (Prnleet) desflnat lucrului per~tnJ antete ~'~suosoturt.a) .e reallza executand dick pe ea $i apasand tasta Delete sau Backspace.Odd pag. 4·. La generarea entetululsl sucsolulul.\ie va f repetata automat pe flscare anretutut $1 a sub so luf ul pagiina in parts. in celelalte vi. acestsl oPtiuni.ere. vaactiva automat reqlunea ametulul ~.na este reprezentat sub formaunei lini'i orizontale lntrerupte care contine textul seetlon Brea'k (Sfar§.4Introducerea Un antet sau un subsol de pagina reprezlnta 0 zona de document care poate confine o informati. sig'la tirmei).Even pa.. Pentru a introduce un antet sau un subsoil.Next p.. ea fiind introdusa 0 singiura data.. Partea superioara a terestrei sa retera ~a detlnirea ametulul.".ec!iune este generata pe aceeasi paglina . - Antetul sste vizibil nurnal daca documentul este vizuahzat sub aspectul Page Layout (Aspect pagini 'im'Priimanti). pa.reallzeaza salltuf automat la Q noua pagiina pentru 0.e Break (int1rerupere de pag!ina) :¥de~t• Intreruperea de pa9ina este reprezentata sub forma unei IIniii o.. apelati tab-ul Insert (lnserare).onta~e intrerupte care contine textul Pa.ege'ti optiunea 'Edit Header (Ed~tare Dupa.ina). se apasa butonul Show . lnserarea rapida a unei lntreruperl de pagi. Header (Antet) antet).iii utile..

se foloseste tab-ul lnsert (lnserare).. Fp"c).e. Dupa apasarea pe acest buton. se utilizeaza butoanele din tab-ul Design (Project) .~ : ?a9le "1. sunt: !"1.<eo Butoansle pentru partlculartzarea antetului sau subsolului.S N u merota rea p.. Doar dupa ce se acass butonul Close Header and Footer (lnohidere an. .r'lrn"t Pag~ ~JU!flI:li!'~' nurnerctarea paginilor unui document. se pot seta elementelega..te de': formatul de numerotare preluarea num.i '1u mail poate f modificat. ·1· li 00 '=.t Pict!Jfc Clip Nu mber '" &: TIme Pinh· J.ag i:lnnor Word punala di$po:zi..arului de capitol in generarea nurnarului de pagiim3 vaoarea ini~iala cu care incepe numerotarea p. tsxtul antetulul devine gri si nu se mali poate pretucra.... Acesta poate fi formatat in t= acelasi mod 'in care s-a format ~i HeadiIT FIJot~1' Page Date Q i..ege zona in care se va insera numsrul pa-ginii.tns l:l ~urrent .ag. ~ t .j ca pentru arlee text din document.aginHor 37 .~:ia utillzatorului posibilitatea insera:rii nurnerelor de pagini in docurnente.ag:in. precurn ~i modul de aliniere a numarului de pagina.tet §i subsol) din 1ab-ul Des:jgn (Prclect) se peats prelucra din nou tsxtul.r:: antstul..~~.r.iw.reastra Page iNumber Format (Formatare numere de' pagina).-.."oSition Iegat.aginii. raportat la Clip p·. butonul PiClt..1 01 Pil9. (Fo:rmatare numere de pagiina). Pentru aceasta. .Introduoerea 9i editarea textulu: In antet ~i subsol se face respectand aceleasi regul.m~ Pentru inserarea unei irnaqini din galeria Office se apasa butonul. w )- Pentru inserar6'a numarului de pagina sa apasa but:onul ~ N~~~~r~ ~ . comanda Pa·ge Number (Numalr de Oiin lista derulants a butonuiui Pa. Pentru construirea unui antet cu elemerns predefinite. 4. Dupa: crearea antetului putef crea subsolul. Textul diin document apare scns cu gri in fundall :..ge Number ('Nrumar de pa'9'ina) sa a!l. Pentru lnserarsa datel ~jiorei se apasa butonul £Iilt~ i'''nTI~ Pentru inserarea uneii imagini de pe hard disk SIS· a pas a.$.! : IoJp of Page ~ctlOI"i.~ dlmensiunea p.a) " .ee d optiuni SUpIimentare Pentru 11 stabili ~ r:..e Number f. in f.:. se selecteaza optiunea Format P..~ ~.

" ...implu click au mou se-u..... juIu....... Daca apasaf butonul OK ve~:iobtine un tabel cu 5 coloane si 2 randuri.Pentru a selects 0. - '"'~ Aceasta ultima opfiuns va dues la aparitla unei casete de dialog In care va trebui sa preclzati nurnarul de· randuri side coloane ale tabelului.e ctia 5 Tabef e...coloana pozltionatl mouseul dsasupra coloanei pe care dbriti sa 0 selectatl...1 Tabele Caracterlsfica proqramului Word de creare si forrnatare a tabelelor pune la dispozifia utilizatorului 0 modalitate extrem de flexibila de alinier'e a textuilu'j tntr-o grlla de randuri 9i coloane.'-~ Dupaaleqersa tipul1ui die label pentru a va depiasa de la 0 coloana la alta puteti iolos: tastels '-7...oo-.ice 5.. Din lista derulanta. __ _.. il pute~i aiege din sectiunea Table Styles (Stilur~ 'label) a tab-ului Design.. ...----- ....t. glraf.a deasupra coloanei.....~ _± I I I I Daca doriti un format special pentru tabelul durnneavoastra.... n "mn .. " . (Proleet).a un cllck in celula in cane dorm sa introduceti ....~ un va s.._ . Pentru a selects coloana da. If. ~ Seiecieree unei coloene din tabel ... 38 .. ~ §li i magini _: :> creeree unui tebei> se realizeaza usor cu optiunea 'labile (Tabel) "i~~... ....._-.a ca ceea ce dori~i sa formataf sa fie selectat. ... .. . Pentru a formata fontul din tabe IIprocedati la fel ca la formatarea textuluiii1 dar ave~i grmj... existent€: pe tastatura sau puteti d..e din tab-ul Insert (lns.. "... .. .. .....[nea. fie g'lisa~ipemru a staolf numarul de linili §:i coloane.... textul sau imag. fie alegeli optiunea Iinsert Table (lnserare tabel).... In acest moment trebuie sa apara 0 sa'geata neagr.... 1"1 Wi ~..erare)...

.ect (Selectar._.r..".'~?iH Oijt(iil'ut~ P.. 1\ I H'-"1ht ··i.4. Setecteree Unfed rand din tebe! ~ tace asernanator CUI selectarsa unei ooloane singura diferenta fiind pozitionarea rnouse-ulul... Row (Seiecta're Rand) Se~lect:Table (setectere Tabel) ~ Sc. apanJta o in partea o alta click Se'I.e) in modalitate de a selecta un element din tabel este: executaf imeriorul tabelului.""_.:"..__.ere de . Pozi~iionati rnouse-ul In dreptul randulul pe care dorlf sa ill selectatl §oi apoi cu un click simplu selectati tot randul. '__~. In tab-u Layout: (Aspect) apasaf butontJI §i alege\i optlunea dorita.~_ . ~ Colvmns • s:a Pentru a schimba culoarea de umplere a unei clelul:e '§-i a llniei va trebui ~ucraticu butoanele Shading (Umplere) §ii Borders (Borduri) din sectiunea Table Styl:es (StHuri tabe:l)a tab-ulul Design (Proiect). Selectsree fntregului label ...9 .:t...::.l:B:~~~ --7 Automat prin apelarea tab-u' Lay. ..nga a tabelul u i.5e face printr-un click pe steluta sta. . ... secfiunea Celli Size (Dimensiune Celula).."'I'-1 :i.. prln traqerea de coloaoa sau randul pe care dori1i sa-l rnodflcati.. .....57 ~ [ '~lJ ~.tinand rnouse-ul apasat.prin pozjtlonarea mouse-ulei pe linia de demarcatie dintre coloane saw randuri §I.. '-----'---T-'-! ~~___:_~~!!!!_.linii §i cotosne 3.. introducere §i §terg......~.out (As:pect).:. Manual .:.. SE! + I..L§J".himbarea dimensiunii §i a cular!i unei celato • Pentru a schirnba dimensfunea unei celule avef urrnatoarele posibilits'ti: ...:o3:...:J".. Se~ect Column (Selectare' Coiloan..iI) Select...1 $ nistrll)uM " @ 'r"Mth.

..

...... --"'I!.
~~;a

lnserarea linmor noi sau 8! cotoanelor ln tabel S9 !realilzeaza din tab-ul L.ayout (Aspect), sectiunea Row-sand Co,lumns (Randu,r'i $i Coloane).

1:r1>'~r1. r'l~¢
~\}V\!

!i,·t,.,,,,,,

lnl~!~ ~li

lli';er PiSltl;

I~'I!'~ i;l:.,.(jtoi>,11!':'~~

tnserarea se realizeaza la slliangia;, la dreapta, deasupra sau sub locul unde

este pozitionat cursorul, Avetl grija unde este poziticnat cursorul Inainte s,a lnseraf 0

,Iinie sau

0

colo ana "

-$tergerea coloanetor se realizeaza din tab-ull Layout {Aspect.), seo~lu~e_aRows and Columns (Rinduri~. Co~oane), butanu:1De,Jete·($terg,ere).

.

1O-=I~~" !nnt1
\1f'
'Q<'ct,
!)l}lm

r
11

_ ~r~ ..•""",.. ,,.,"':e-M t~' :~:~
1?'
c

a.t.R ~ISD
.oi._,j34;..,j

"""<l!I" ....

"'. J.:...:,,!:~e

ZI1Ir.!'" fel~

.ki>!\Mtll

c,......

€f'

Oddl!E",Wl

~U UlITATI

!I Daca nu ati inserat sau sters cine

I ~.

Dett!e able

0

coloana sau un

. de

rand! pentru a rev,eini I!a structure iinii!~:iala taoelului putef frOllosi functla Undo a pe bara de acces rapid, . . "» imbinare/soindare cetule tntr-un tabel ~om.anda Merge Cells (lmbinare celule) din sectiunea Merge (Ilmbinalre) a tab-ulul Layo,ut (Aspect) uneste celulele adiacents selectate §i Ie transtorrna Intr-o singura celulla·. EE3 Gomanda Split CeUs; (Scindare celule) sclndeaza 0 celula tn Merge Splft mal rnulte, in functie de optiunea utillizatorului. Celis C~II'S

~ffiil ~

EB~'
Spilt Table

,.

Sortere date In tebe!

Sortarea unui t.abel reprezinta rearanjarea illforma~mor cuprinse in I'i!ilii~,etaoeluhn In functie de Illin anumit criteriu. Sortarea sa realizeaza asttel: ,. - se selecteaza intreg tabelull sau nurnai liniile ce urrneaza a fi sortate - din sectiunea Data (Date) a tab-uluii Layout (Aspect) se aleqe cornanda Sort AI .Zf (Sortare) Sort - in fereastra de dialog SO!rt (Sort·alre) se stabilesc campurile In tunctie de care se face sortarea, precum §i ordinea sortarii (ascendent sau descendent).
-

40

Uneori aveti nevoie sl de alte elemente oe care sa lie introduceti in document, ca die exernplu: foi de calcul, imaginli, alte documente, Pernru aceasta t'olosit~ tab-ul Insert (Inserare),_ ~. Pemru a inssra in document diterite imagini puteti alege una dintre cele doua optiuni: • Inserarea clipart~Uliilor - cu ajutorul functiei Cliip Art (Mini,atur,i) din ssctlunea lIIustrat:iiolls (liustraIU).

Pe ecran va aparea in partea crsapta fereastra Clip Art (Miniaturi). Pentru a, selecta 0 irnaqine dintr-o anumita oategorha scrletl in c,ampul Search for (Cautar,e) numele cateqoriei dorite !iii apol apasaf butonull Go, (Sa,lt). Daca dQri~i sa fle af'i§ate toate imaginile existents In cadrul gai'eriei de· imaginl~ apasati butonul Go (8alt) fara a scrie n:iimic in cadrul campului Search for (C,But8Ire). Pu:te'ti rafina cautarea ~i mai' mult cu ajtJtorul campurilor Search in (Ciulalr(~ in) si Besutts should be (Rezu'l'tate,llear fi). Pentru a msera imaqinea dorits da~i un si:mplu click pe aceasta sau apasatl sageata existenta in dreapta

im.aginii iii alegeti optiunea

Insert

(,fnserareo). Acum imaginea va aparea in cadrul docurnentutui §i 0 pute~i muta in oree lac dori\i ournneavoastra, lnserarea unei imagini de pe hard disk - se folosestefunctla Picture (lm,agine) din sectiunea mustratio,ns (lIus,u-,alii).

41

Aceasta functie desehide urrnatcarea tereastra din care pute'ti alege imaqlnea pe care doriti sao inserati -in document
~ .1-

De aici se alege calea !:litre
imagine

butonul Insert (1IInserare)

insera im.aginea apasati

Pentru a

Pentru a tntroduce in document un grafic.apela\i functia Chart (Diagra.ma) din tab-urI Insel1

(Inserare].

42

cealialta vall0 an: s'e ajusteaza singura.(~. cursorul .ce sau Delete. muta imaginea sau obiectul In alta parte a docurnentulul sau lntre doua documents diferite va trebui lucratl cu functiile Copy .e (Dimensiune). nu sa 0 selectati §.. Daca plasaf cursorul in punctels din laterals cursorul vaavea. linand apasata tasta stanga a mouseului. lrnaqinea va aparea tntr-un patrat incadrat de 8 puncte.Llpire) (pentru mutare). Veti constata ililsa ca la rnodiflcarea unei valori (inaltimea sau la~ime'a:). In acest caz.Past.i'!'l. ~. Putef chiar deplasa obiectul. puteti deplasa irnaqinea In orice parte a ~ diapozitlvulul dorlti. .n~~~.e selecteaza Posttion tnalnte de a debifa caseta Lock aspect rat~o (Blocarea report aspect).:: i::U Crep ~ HeiQM! :i~"~~-~":~~:I . Paste (Deeupare . imaqinilor Pentru a §Ierge irnaqinea... irnaqinea §i din tab-ul Format se tolcseste sectamea Siz. Cursorul in celelalte puncte va ii de forma: rffJ sau {. urmatoarea forma: .ea.c plasat deasupra plasat punctelor din mijloc in partea de sus sau jos a obiectullui va arata: :..·.6·. P Redimensionarea unei lrnagini sau a unuii gratia In prlrnul r€md va trebui sa selectaf imaginea dorita .i Pozltie) se staoileste lnil~:imea ii h3~i:mea iimaginii.Pentru a copla. Acurn puteti rnodfica dimensiunea obiectulu plasand cursond mouse: ului pe unul din cele 8 puncta.. plasan cursorul deasupra oblectulel pane in rnornentel ln care cursorul devine: ... lDa'ca se dore. staibilita 1 s. Aourn.e (Co'IPiere _ Lipiire) (pentru coplere) ~~ Cut _."~··1 Widt~.'.'. va trebul sa.'~··.te ca irnaqinea sa aiba o anurnita dimensiune b. Cursorul va avea diferite forme tn functie de punctul deasupra caruia il plasati.. trebuie Back Spa.g. Selectarea iimagiiniii > sa ss face printr-un click pe aceasta. Pentru a fixa vaori specifice pentru lnall~ime ~i 16itime.''''!I. sa apasa p'e butorun din coltul din dreapta jos al sectiunii Size (Dimensiune) ~i in tereasira Size and (EJ!imensiune :~. $terger.i apoi sa apasa1i una din tastele 43 .

ail Merge (Pornlre imbinare corespondenta).II.. dar persoanele lrnbina textul invita.ea. Word va orerafunctia Maj.ta derulanta se aleg.re vor primi aceasta invitafie. )- Setetee documentului principa/documentul princ'pal contiae textul ~i elementele grafic1e" care sunt aceleasi pentru toate persoanele care prlmesc invitatia.a butonul Sta.scrls acesasl lnvitatle pentru fiecare persoana. .e optiunea Step by Step MaU Merge Wizar. Pent:ru a. docurnentului Adaugar. Va aparea in partea dreapta 0' tereastra "in care mtroducef optiunile dome.a~utoru~carela putetl Textul invitatiei este aeelasi.eicu numele persoanelor ca.'" Imblnare . sa ln prima etapa il realizaf alege~citipul de' document pe care dorif (scrisorl. numele §i ad resele des ti natari lor invltatiilor).a sursa de dlate este un fisier care con'tine informa~iile de lrnblnat in document (de exemplu.e. Daca dori~i sa creaf o invita~ie veti aleg'e' opfiunea iLetters (Sc. Ajusta.1 imbinare .d (Exper1 pes va cu pas de imbinare corespondenta).. invltatiei pentru fi'ecare persoana din sursa de etectueaza Imbinarea de corespondenta.eorespondenta Uneori ave~i nevoie de a trimite 0 invitCl'tie sau a serisoare la mal rnulte persoane. se apas. Conecteree documentului 18:0 sursa de date.Microsoft Office Word va genera 0 copie a date. se pot alege din sursa de date doar anurnite persoane care' prtmeasea invi'ta~ia. care conduce pas CUI pas de-a lungul procesului AsHe.ris1ori). Penlru a econornlsl timp §i a nu .rt Mail! Merge (Pornire imbinare corespondenta] ~i din I'is.rali.~sa~i utonul Next b . .eor1espondenti ~ .. trece rnai deperte apasatii butanul (Urmatorul) din parte a de j09 Ne:xt a ferestrei. plicuri 9i aUells). fiecare copie a sa ProgramulWord 2007 ofera tab-ul Mamngs (Corespondiente). la care trlrnitef illvita~ia Bunt: diterite. a trece la pasul urmator {UrmatorI. campurilor de fmb'inare'de corespondenta in document» cand se acests campuri vor fi completate cu Examinarea §l completarea fmbinarlise poate examina inainte de a imprima Intregul set de documents.JJ) pentru Ap.1 Merge (1'mbinare corespondents) cu .ti.f Lectl a 6 6. in acest pas. sectiunsa Start: M. informa~ii din sursa de date. Procssul de lmbinars die corespondents ccnsta din urrnatoril pasi glen.rea listei destinatarilor .

.!st..#e from .. sa I.ti'unete carnpuri apas. 5'.> start () ~tl'll t from'a tCerrnp.. ~etwr $' Pf.r.: dO>:l.. ~ . '..I~~r\>.. th<. Acum trecef la urmatoarea .Ii{ime$ end OOdt~::>~!!'~ of ~~m>..a ~te'rgle..eti tolosi Uin document existent).. her~ {md use the 1!'1?UI. alleg.. Usc.: .:.. 2 of Ii ::: )f:. .'. Daca nu ave'ti nici -0 sursa creata...§_~_\"" •.eastra ce va va pesmrte sa cdegeti: undo v.e mseraf ...~~~i._ .. (creare).. -_.I!fiellt.·"-.~.. '.. !~~j......lrt from eXli. ''.reate. perscana. r . ""IOJ"". N\~xt: Vl1)<i~' \'Our. Pentru a utillza un document deja creat sslectaf optiunea Sta. .ite referitoare la 0.: .n~J!!.rrMitklri. Pentru a tolosi document:ul curent selectaf optiunea Use the 'current document (Utilizare~ document curent). " . In document. Alleger'ea acestei opt~unj va deschide 0 tereastra in care v'eli' alege randuril!e pe care doriti.' apasand butorul ..'. 1 . ce va duce la deschiderea urmatoarei ferestre de diallog: 45 .l(~irlii!dcrcume~~~ Apas.~_""' St~rt:'fmm .)'·· .-~~-.l d~'::lJiiteJ'lt ~y~.Nexf (Urmato:rul}...a ~i anume csa In care precizaf care este sursa de date.a.e-iA@u:. INI...dd roc . ...e~iioptiunea de a crea 0 lista noua prin selectarsa opnunf Type a new Ilist (Tastarea unei noi Iliste) si apoi apasarea butonului c._~_.Merge. ..._._..sting document (Pornlre de '1aun document existent) Pute~i trece la pasul 1!1rt.:~rdto <l.. ~~ ~ ~.~Q~~...!."_ " ". . sau va put'e!i urrnaior lntcarce la pasul anterior apasand butonul PreviollJs (Anleli~ol'iUl)..: ~.:5t.....!r'~e&. Dupa aleqerea acestsi opthml se va deschide 0 f'er.eti mea noua scrlsoare (in documentul curen: sau put.li butonul Customize Columns (Particularizare eeloane) pentru a defini siinguri strucnira dorita va Aceasta tereastra ClUpr~nde datele implic..... -:-~ . dar daca dorif sa adaugatli campuri noi sau vreti s.' " ..the rCul'reiltdQcl. .ati butonul Customi'ze Col:un:ms (Particularlzare cotcane).etap. ...~ . . ..

. In fereastra nou deschisa.~'l-"_"'. Dupa ce ali flnalizat de introcus teats persoanele. va trebui sa introduce~i date.-.$ Une 1 AddreSis Line 2 Pute!i1?terge Uri camp din tabeia Puteti redenumi un camp din tabela . Ap. Programull 46 . introducef datele.ii Addres:s ell ajmorul acestor butcane doui'!..asati butonul OK pentru a inch ide fereastra. .".... apasati butonul OK..n=I. or Region Phone E-ma.. Adauga{i rlOUia 0 inre'gislrare inl"eg istral"€ a curenta $tergel~ Word vs deschide 0 tereastra in care va ~rebui sa predza~i numele sursei de date §i iiocatia in care va f aeeasta salvata. Ph. . campul selecratln sus (Up) san III jos (Down) Dupa stabillrea dsnurnlrf coloarrelor dorlte..Puteti adauga un camp nou Last NQme Company NQme Addres.one .

~.~ ~~~~.ont' 47 ..a confrmare a datelor existe in sursa de date.ji:..:. 1f.< . prograrnul afi:.•.Dupa apasarea butonului Save (Salv..5~. ~~ I. '..' ~~~ W1it(o 'i'Qtl. ale'Q. ·rl ~ ..!&G . Dupa localizarea sursel de date Word va ~(1 ('.eaz.are). 0 tereastrs de in conditiile in care sursa de dateexista deja..>l/l1. .6r. t1lf or <J MaNs~. N.g'~~.lin<g~. r.. ".P£H"'O"~ Il/~·.)"". il'l!rtO'~~.. Aleg'1erea acestei optiuni va ceschioe 0 tereastra in care vef preciza locatla pe hard disk a sursei de date...~~')W:'t~ ht' ' r.eti optiunea Use an eXi'sting Ilist (UtiUzarea unei liste existente) ~.t.1re Nfl'!eHod i!d~rto!ISfff. la pasul Select recipients (Selectalli'e' destlnatarl).' .. .. ' ' ceschide date. ..~·Ic~~.oire)..:oWIe.i apoi apasatl butonul Browse (Rast. 0 tereastra in care ne va prezenta contlnutul sursei de " ''~ "'.'~"Kf>'.

se deschide rereastra Inse.nd butonul OK ~. ]IOS 1 Apasa. Cu ajutorul butonuui Insert (lnserare) se introcuc pe rand campune dorite. se realizeaza trecerea la urrnatorul pas.ol:'ul) din partea de Pentru a adalJga in document carnpul lectat apasafi butonullnsert ('Ilnserare) «N ume» «Prenum e» Campuiile intrcduse in document vor arata asttel: «Oras» «Telefon» 48 .a terestrel.rt Merge Fiie 1d (Iinserare c:ampurli pentru imbinare) conf nand campurile din sursa die date. Apasand butonul More Items ('Mai rnulte elements).:iapoi Next (Urmat.

aj. prtn crearea. se trees la ummuf paS'.. finaliza Tmbinarea de coresp ondenta . a scrisorii.rul butonului NJe:xt (Urmatorul). imbinarii. in care vef. In urma 49 . confirmati daca scrlsoarea se va imbina cu: toate inrregistrarU. In acest pas puteti ~I vizualizascrlsorlle lndlvlduale.docx (S.ut'Q.crisoalll'e1.Se apasa butonul Next . va rezulta un document word denumtt simbolic LeHerst. Cu a]Lltorul butoanelor pUltetinaviga printre scrisorile destinate fiecar. va confine forma finale.istrari.docx) care.(Urmatorul}.i imprirna (optiunea Print (lmprlrnare )1) In fereasna Merge' to new document (Irnbinar'e in document nouj va trebui sa. docurnentul cornpus din to ate scrisortle. Pu1eti lrnblna docurnentul Intr-un Cu document nou (optunea 'Edlit individual leUers (Edilare scrlsorl indiviiduale)) sau ill pute.eii perscane.e din sursa de date sau doar cu anumite inreg.

. . 5. Pentru aceasta.r.m.aticala & Imprf mare a pe hartie '9iramatic. se selscteazairsreq textul din document. Se apasa butonul Yes (D.e (Umb din care va 'I limba dorita.leit)" care va avea ca etect afisarea unel casete de mesal.§i evidentiaza.p.Revizuire)" Apelarea acestei flLmctli va conduce ferestrei ILanguag. Corectarea gramatiJ. $i gramaticala) (Corecta.rectarea 7.llire limba) tab-ul Review (. acest exernplu s-a foiosit In corectarea gr.m.Le.clia 7 Co.. . prin ~inii ondulate de culoarea rosie.a~ta posibilaate de modificare a limbii dictionarulul este prln lnterrnsdiul butonukn Enis~ttl~. Se desehiderea Se apasa butonul 'Default (.ama~ica~a pentru ~imbamm~.cala sa face cu aiUitlorul optiunii Spellingl and Grammar din tab-u' Review (IRevizuire). existerna In apelesza tunctla Set Lang.1 Corectarea 'gra.0 . respectiv cea Tn care realizatl corectarea ortlQgr:afica. .0 .~i~din bara de stare.aHi* lnaime de verificarea ortografica a docurnentului va trebut sa va aleg1eti timba dictionarutui.na.a) pentru conflrmarea limbil alese ~i apoi butonul OK pentru ainchide tereastra Word.ua!lge (Stabi. cuvintele care nu se regasesc In dicti10narul ssu .e on. FacUitatea proqrarnukii Word de verificare automata a ortografiei tntr-un document rnonitorizeaza caracterele introduse de la tastatura .ografilca .

Apare urmatoarea feireastra de dialog: ~~~rl!~~ din tab-ul R.P'entw a dezaefiva aosasta eptiune se apasa butonul ~i se allege functia Word Options '(Opt.. dar . In .ea tastel F7.la. dar nu este foiosiit Tn mod frecvent..~ 'A dlcfionsr sum subllniate aeeasta fereastra doar prjntr~un sirnplu click puteti activa sau deaactiva corecterea gra..rcp.1 nu se gaS8!?te in dictionarul predefinit Cum se pot corecta gre§.. ~Y""'~A'T'". CUI 0 Pentru a corecta ortografia unuii euvant marcat Ilinie onoulata rosie.ea o. ss poate ailege o-ptiunea Ignof.orectare ortolgra. Daca un cuvant este ortooratiat corset.' (C.rtograf~ei in timpul: tastarll).''''''''''''''''''''''' A. sa etectaeaza click dreepta pe cuvantul respectiv.eview (Revizuire) ...otali) pemru a-l ignora pe tot psreursul documentuluL l· coreetura AutoCorrect ~'~. Prin corectere manuala ..elil~ existente? .atica.este scris corect.speUi"ng as you type (Velr:jficar.. Dad] in rneniul contextual exista vananta dorita.!tf. IDad~ aceasta functie este act ivata " to ate' cuvintele ce nu exists Tn CIJ rosu.~~ lueru e ste demo astret Cuvintel'e'sLlbliniate ell ro~y au una din urmatoarele caracterlsucl: :.dacafunctia Oorectare gramaticala este ~nacit:iva.ard) La.ele eernitele: Dace eroarea aparein mod lrecvent.e AUUgnorare t.fioa ~i: gramatiicalii) sau prin apasar...dauga cuvantut respeotlv in dictionar '9i pentru :a nu rna: f.."~~'''V"~.i ime'gistrat ca erosre. Va aparsa un meniu contextual cu 0 Usta de posibile variante corecte din punct de vedere ortoqralic. se selecteaza acesta ~i programul Word va opera c:erint. . Sunt scrise incorect ) Cu:vantuil. sectiunea Proofilng (Verifiicare)1 se debiweaza caseta Check .iuni W. ~ Prin corectere automata ~ eu ajutorul functlel Spelling and Grammar .~~ttlO~ AyboCClrr~t !~ ).oCorrect (Au:tooorectie) !?i se alepe varianta ortografica corecta pentru a introduce aceasta imrara in lisla' Daca un ouvant este GO rect ortoq rafiat ~. diin men iul contextcal se alege optiunea Aut.~~.8.i este utilizat frecvent se alege optlunea Add to D'ictionalry (Adaugare ~a dict~onar) din m'eniul 'contextual pentru a a.l)1..

. iiiI:'J 5. !"'II Pemru a vedea modul in care va arata docurnentul.li" se apasa butonul Change (Modificar.gre~i. Se va deschlde 0 iereastra in care sa va vedea cum arata documentut .•• §i ·r( apoi se allege op~iullea Print. s'e apasa butonul lqnore (Ignorare) 9:i Word va trece automat la urmatorul euvant .._ Exa.De fiecare data cand este semnalata 0 greeeala ea apare in partea de sus a ferestrei... . (Modificare peste tot) deterrnina Inlocuirea peste tot in document. lar in p. Dupa alegerea varlantei corecte a cuvantuh.Print Preview (lmp'rimar'e . Apasama butonului Change all. Dupa ce documentul a tost creat. se apasa butonul OfficeK:: . Butonul Ignore all (lgno'rare totali) va determina ignorarea tuturor a'pari·tiilior eroril respective.2 . Daca nu se doreste corectarea cuvantuiui gre~it. Oorectarea se poate intrerupe orlcano apasand butonul Cancel (Bevocare)..artea de jos sa afla 0 lism cu optluni ce cuprinde suqestiile de rnodificara. se doreste irnprlrnarea acestula pe nartle. marcata cu rosu.t.e) ~i Word vaefectua corectura ~i va trees ta urrnatorul cuvant gre~it. a cuvantulul ortografiatgre§lit cu varlanta corsets .minare Inaintea imprimariil).

aceasta are posibillifatea de a. legal.' rientarel -) ~". A '~~I1Q1f'I.aginii" executa~i dick pe butonul Ma.. executati cli~ckpe Customs IMar'Q'ins (IMar'Qini perttculartzate).. Ie rnoclflca. paginii Cu ajutorul: butonului Size (Dimensiune) (A4.entru stabillrea marginilor p.er.rgins (NI. caseta corespunzatoare.Landscape (Tip va .din stangaJ drsapta..osind bmoanete sageata. va d. .argiini) §oi din rnenlul derularrt allegeti optiunile dorite.~: putetl stabili dimensiunea j Acum putef trace la imprimarea ef.iI.ere apasand b butonuI Orientation (0-· . :~ de taste Ctrl+P.111 cazul ln care caracteristicile paginii de lueru stabilite pe baza modelului ales la generarea documentului nu sattstac cerintele utfizaterului. Aceasta cornanda va deschice 0 tereastra diin care va puteti alege limprimanta la sa apelaf func~ia Print (illmp~rim:an!) din meniol butonului OHice. P. trnparirea se va face pe harti'e sautn fi. . Modj~icarea unei margini se realizeaza prin modificarea valorii din. ~i modificarea acestora sa resllzeaza din tab-ul IPage Layout (AslP. care se reaazeaza printarea..pon:rai:t (Tip portret) sau Pe lat .lteti alege orlentarea scrisulu in pagiina (Pe lung . Setarea.. letter.) ~ -.. fie manual prin scrierea unei valori.). Moditicarea marginHor sus .l. nurnarul de exemplars ~i se specillca daca. jos. .~. margini!or ~.ec1 p!agina)" grupul Page Setup (Ini~~anzaref pagilnaJ. .. Pentru mai multe optarnl. Pentru aceasta va trebui '0'.. executive §i aitele). Tot din sectiunea Page Setup (Initi:aHzare pagini) Pl. . fie pas GU pas fo. " .. sau cornblnatla 53 . vedere" (Ilandscape) dreapta ~stanga Aspectul Modificarile sunt valabile pagrnii cs include modificilirile fa cute in aceasta fereastra se pot observa marg:inile .jos Tipul de vlzuaazare a paQlinil "Tip portrem (Portrait) sau "tip Modificarea. sus..ec~ivaa docurnentulul.

va ii afi~ata 0 fereastra de dialoq Sa.prn LIn OPti. in mod special daca dorif sa tipariti Fereastra Pdnt (Imprirn.. Pennu a.~ielr va f salvat cu extensla .. lrnprlrna in fi:.are) este urmatoarea: De aid aJiegel1 imprimanta Pennru a. care va.li .. va permi~e sa alegetii nurnels fisierului In care va Ii ti:parit documentel cumneavoasfra. tncepe imprimarea apasa1i butorua OK 54 .document creat pe un laptop care nu are" atasata 0 irnprirnanta sau sa transterati un asemenea ri9i. file este utils.v'eas.unea Print to. Acest fi.er poeun calculator anat in atara Ire~elieiournrreavoastra si sa il tipari\i loeal . Daca bitati aceasts optune.rint to file' pe care a folosil~(daca lexist~ mai multe ('lm·plI'im:a.ilsr sel~ectati optiunea P..l"e In f'isierl' impnmaots instai~atel Daca nu doriji sa irnprlrnaf tot copii pe documentul putef care le dodli introduce numarul pagini~or ce doriti sa Ie imprima.

respectva. De s en are.-sus al regiunii unde se dsseneaza forma.i apoi se plaseaza lrdlcatorul rnouse-ulul (in forma de cruce) in cOiltul cln stan9a. Va. ... I ~ ~ obiectul lntrocus ~i De aid alegeti culcarea de urnplerc a obicctului De aid puteti aplica umbre obiecmlui . Pentru a finallza cesenarea forme]. printr-un click s.ert (laserare). ~~ . d). <. L\'.lOti1'('jJ '"¢r (( <0 <.' OOOCJowOOD " . ._ .J~$. Exemplu. (.{ "A: "" ". Desenul va aparea intr-un patrat incadrat de 8 puncte.. ".[.tanga pe desen. "t·t I\. pe care vi Ie putef desena foarte user singuri cu aiutorul tab-ul Ins.!I. " 'GC) c:] :6:l.~~. selectaf apoi folositi optiunile oterite de tab-ul Format.." ."iJ 0'0 <". seelibersaza butonull mouse-unn.a desenuluii se face 55 . . aparea 0' lista GLI cateqori de forme predefinite. Se selecteaza forma dorita ::?. Pentru a modsica proprietatlle obiectulul respectlv.:t I'~ •• OIQ)@q.~k:'.~ )~~!!~k~ "" .Lectia . } " 1.~~'c) (§'(~' r:. s.e Uneori avetl nevole de iimagini: mai complicate.]©v' C){} C J { } oS (7 ('> CJOr" r:k P Sio ~(~. . butonul Shapes (Forme). -L.a - §:I mantputarea obtectetcr grafic. Selectarea .."~¢{)~' 0..:. apoi se traqe indicatorul rnouse-ului pe diaqonala in jos~i la dreepra.8 . 'T" ''1. obiec: grafic In prirnul rand va trebui selsctati desenul dorit.1~' ~ ~':f\. t":lJ " "..

enati un patrat perfect.za~i desene compacate.[g j ~.. introduce un text In int:eriOnJll unui obiect .• ~ " . in interiOful unui obiea gratic r~ P. In acest caz va trebul sa pl'asat. plasand cursorul mousa-ului deasupra unuia din cete .1: 1I_r.i cursorul Acum tinand orice parte a deasupra obiectului pana In momentul in care cursorul deville: ...• Uneor~! cand real!i.!~I".. ~.. Daca vrsti sa mutaf oesenul in . ~j. ~dege~i de pe bara de desenare forma dr'eptunghitllara $... Textol introdus S9 poate fermata a. Dac.. fol:ositi dif. 1l3~~ t " . Psmru a selects slrnultan toate obiectele va trebui tinuta .rma: ."I. Gruperee §i ciegruparea ooiectetor grafice l : ~.nui singur obiect....... ap.sntru a.Acurn. .fOrme'lof perfecta Daca dori\i sa des......a parte a docurnentului va fi toerte greu sa rnutatl f~ecar.a . Dar este mult mai usor sa Ie grupez tntr-un singur obiect $i apoi il rnut pe acesta...e fQrma .alt.i 0 forma oval $i tineti apasata tasta Shift in tlmp ce cesenan.(i:(QUr. se 'executa: cHck dreapta pe chenarul acestuia ~Iise allege optiunea Edit text (Edi'tare text). ~ ~ '''''''''.asatal tasta stanga a mouse-ului putef de plas a.erit 9 forme.. •.. pu:teti modflca dlmensianea oblectului. >- Deseneree .j.grafic...poi ca orioe text no rrnal.~ J..:t_l=£. ..\.~! e :.liI: ~I.I!. f2'~ ~MDt'". cu ajutorul optiunii GlroLlip (GrupareJ.. Daca as dort sa mut acest desen ar trebui sal selectez fiecare obiect ~ilsal ill rnut.a pl.. s. Cursorui plasat deasupra punctelor din mijl!oc in partea de sus sau ~os a oblectului va srata: t...C':jliY.8 puncte.asali cursorul in punctele din taterate acesta va avea urmatoarsa fo.r:k~~.a lui.. De aceea Microsoft PowerPoint ofera posilbUitatea gruparH formelor §i reallzarea u. in timp ce cu un click stanga ail mouse-ului selectaf toate obiectels.... Cursorul Piasa! in celelalte puncta va Ii de forma: rfJ sau ~: Puteti chiar deplasa oblectul. Cursorul va avea dilferite forme in functie de punctol deasupra caru ia 71 plasati.: iring ~o f!~1"It Sen::HoS~ct ~ " OM ~:! ~'! .i mentine'ti apssata tasta Sh~ltin ~imp ce trasaf cu mouse-ul forma dorita..apasata tasta S:hift. obiectul in docu mentulLli dor~iti. a tmroduoeree textulu.. La fel se procedeaza daca dori~:isa dssenati un cere: alege~..d Ptt~dJon .t~ ..!.

. Daca vrsf ca acest desen sa nu mal fi._j_ . --_ --- sa se'lecta~i eel pU~lin Dupa realizarea grupari!i desenul va 'arata ca un singur obiect ~iva f Tncedrat .-. ---~ ----.._'"_m .- .Obiectele seleetate vor arata: . totu'l de 8 puncte (atuncl cand II selectatl)....I ! I Pentru a putea alege opfiunea Group (~'ruparle)va.... -. .. .. trebui doua obiecte..--. AClIm pute] rnuta toarte user desenul in cries parte at prezentarf dori1i.e grupat puteti alege func~ia UngrloU'p (Anulare grupare) din meniuli derulant a~butonului Glro'up (Grupare). 0... ·_.. 57 .

. Scrieti cuvlntsle antetul fi subsolul din paragraful . 6.. 18. alege'rea ace. 15. Seleetaf tot textu~ si mod. de culoare verde ~i de dimenstune 6.9 em. Put·eti aoela tuncfia Header and Footer din me'niull View.erificati daca exista In text anumite erori documentulul 1111. 4. 3.~i-i un chenar urnbrit. Schimba~i cuoarea textului in verde. Modificati textul pag'e.~icuvantul Header9i lnloculti-l cu Ante.i modficati caractersle ln Comic Sans MIS de dimensiuneto. 8. Word 2... 3. Salvati !?i~nchide~itoate . .Sim. 13.ula!ri: Simuliri ECDL MODUL 3 . I - lntrod uce] urmatoarete dOU8 paraprate : Antetull este vizibll numai daca cccumeruul este vizuaHzat sub aspectul page.l'ului in tonescu.In~mduce. 1.layout'in caractere de tip titlu (tilile case).sau 0 irnaglne care d01riti sa apara partea stanga ta .zato.---~~--------.. lnstrucnum 11. 58 aocument. Selectaf cuvantul Footer!?i scrietl-l subliniat GU culoarea rosu.dot. lnseratl un paraqraf nou tnainte de textul Dupa . 17. V.Cauta.idocumentul sub osnurnlrea docume'nt.2 tngro~ate.2 puncte.. 2. . 4. Deschideti documentuldocument:doc $:i salrvati&1 Tn torrnar sablon (template) cu denumirea . ModiMicati orientarea docurrentului Tnlandscape.doc~i Inchidefi-I.doc . .. 9. 1. 19.optiuni. in celelalte vizualizarl antetul §I subsolul nu sunt vizibile. Deschidef documentul Leee (care contine textul dln casuta de mai sus).2:.. Salva~.t. Selectati cuvantul Instructiuni $i adauga.stei .. doc' {ce confine textul din caseta alaturata). 5" Centrati paragraful ali doilea. 14.. 16.. II Deschideti fi§ierul II. Se.aplicatiille' deschise.. Selec:tati primul paraarat §ii seta~i-li sa inceapa din Daca aveti Wl text.ificati fontuil caracterelor In Times New Roman .lectati tot texuil ~i stabilif dlstanta intre randurt la . Creati un document nou. layout. pe 'fiecare pagina a 12 . Dupa aleqerea acestei optiunl va apsrea bara de instrurnente de tucru pentru antete §i subsoluri. Folosind mstrumentele de mar-ire ~i mlcsorare stabiliti dlrnensiunea pagiinii ta 75%~. Selectati primul paraqrat 9. De'schideti aplicatla de procesare de texte. ' 20.~itnchideti-l. 8.Salvati docurnentul t.1 trebuie sa 0 face'~ide mana..i nurnere de' pagina lncspand cu citra 3. qramaticale ~i daca exists corectatl-le. 7.. 10. Modif~ca1i nurnele utill.

i 1.e numita date... B.doc ca 'fi~j:er in format txt cu denumlrea 3.• ell 1. 11. 8..5 ern fata de marqinea din stanqa. Seta~i paragraful al doilea astfel ineat prima linie a acestuia sa fie aliniata la 2.' 14. Taiati CU 0: linie cuvantul FOR'MAT .ea. 5.. . Pr. dat. rand .5. Introducet. 4. cea de torrnatare a dumneavoastra . dreapta ale 18. acestul buton are . 1mbjna~i cete doua documente ~i sa~vati nout document cu denumirea imbina.af.da'te. Salivati toate documentele deschise ~I inchidetii intotdeauna lncepand cu 1.· Folosif comanda Undo pentru a reface textull sters. 13. Selelota. Apllica~i numerotare paragrafelor din document 12.Sel18ctali paraglraful 2 !?i stabiliti spatierea intre randuri la . Apas8Ire'a. paginilor nu SEl face 19..doc.ului formatln majuscule. 'Introduceti urrnatorul tabel: Nume Prenume Adlresa Emai~ I lonescu Ana I Bucurestil ana@_k.Formataf toate paraqratele astf. Introdluceti ln document un simbol din lista de slmbolun. lrnprimaf flslerul imbinare. apllcana de procesare de texts.j§extste 12 puncte spatlere Inainte de fiecare paragr. 101. 16. Folosi~ifi~ierul . 7. 10. . Schiimbati modul de vlzuanzare a dccurnemului in print layout. Transtorrnati literele cuvant.din document §'i ~tergeti-L 9... andre..doc. 5'9 ca rezultat deschiderea urmato are i ferestre de dialog P'age Nlumb·er Format .aoc ca surss de date pentru tmcmarea de corespondenta Intmdu:ceti In document urmafoarele earnpurl: «Nume» «Prenume» 1 s...doc ~i satvan-c Tndlrectorul My Documents.a eeoarece numerotarea documentuluii la 3 em .i::maii». lntroeucef in subsolul docurnenuilul data curenta.com I.j un paraqrat nou dupa ouvantul . o_oJ)c'e.el tncat s. Setati marglin He stang . Salva~.doc.1 5 em.com .oreda@amail.txt. Mirella ora:dea.t~ultimul. Deschideti un document nou ~i creaf 0 lista nlOlJade. «Adres. 6.doc la 0 irnprlrnanta disponi'bila. Deschidef dlocumentull/ll.. 1. Oolora~i simbollil in rO§LI.i fisierul IIl. 3.eda Andreea" Galati.ro I Pop:escu .a» «. Dupa palragraful. 111I 1. 7.. Format-are o functie des utilizata este 17.(ie. Scrieti citra 1 din text ca indice. Mutati fitlul dupa a!1doilea paragraf. '9. 8. 3 mtroduceti 0 tntrerupere de pag. Adaugati umbra cuvantulul Paper. 12. ...scum@vahoo. Folosi1i varianta cursnta a fi~ileru:lui II. Compunetii un mesaj po§tal (mail merge). actuallzata automat. lntrnducef in subsolul docurnentului numele .na. 2. nurnarului de paginal.

100 II SO I I 8.a aiba 3 em rnaillime §i 3 em latime. Sa.doc.Ier. lntroducetl euvlntele ECDL . 7. In afara I I Tara 1 Tara 2 Tara 3 100 ! 50 110 0 150 75 95 175. 16. aparfine ~i altele).n label introducef urmatoarele date..oie pemru a ie~li din aceasts zona datil un die stElJJgain dccument acestei zone. 1S. Fixatl gro. ~ Sa. cu butonul Close de poebara de illlstrum errte se poate prelucra di'n nau text. inchide~i aplicatia tv.duce ecua~iia. .doc §i salvati-l . Modificati .. lmroducef 16. 18. V.crie~i In interiorul ei~anul ln care suntern. die' procesare de text. Salvati documentul 19. integl"ala.. culoare deschisa si tncadrafi-o intr-un chenar verde 9. S. puteU " rnatemafice (sums. Creati eu aiutorul baret de desen 0 steluta rosie. 13" 14.s.. . • antetul oocurnennnat. Muta. Dupa apasarsa pe acest devine gri si! nu se mai poate prelucra. Deschide!i fi~ierul durnneavoastra. .. Stabllliti dirnenslunea eolcanelor la -4 em. Dupif ce a1i terminat de scrts ceea ce ave ali nev.2.zona fneadrata in care ve!i intm. 17. 19. imagine din gal'eria de irnaqinl.imea tuturor chenarelor din tabella. 2.do·c.Va mai aparea ~j 0 bars de a~egs difewite semlns Dupa apasarea pe butenulul OK in document va apalre·a0 lModifiica. Colorati icate liniile tabelulul cu cul!oarea verde. Crea~:i un tabs! cu 4 co IIDane' !?i 3 rand uri. 20. - 1.. f.i lmaqlnea la inceputulI documentului. 3 puncte . . '15. ~terge~j imaginea din pagina a doua a doeumentului. Creati: uri grafic pe baza datelor din tablet Modificati coloana 1 astfel tncat acesta sacuprinda in intregime pe un singur rand textul existent. Urnpleti prima linie eu 10. Modificati dlrnensnmsa 0 hartiei In A4.lvati documemul sub numele de AAA.lvati toate documentele exlstente.ul.i tormatul paghii In portret. Hedlmensionati J imaqineaasttel -- tnoat s. Doar dupa ce S9 apasa 1.. 3. 18. Forrnatati tabelul cu un stil ales.aoo. mtroducef 00 tntrerupere de Ilinie dupa cuvantul mstrurnente din cars.IV I Deschideti documentul/V. 1. Redimensionali dessnul asttel incat aceasta sa coupe aproxirnativ partea de jos a primei pagintL 17 . Adaugati numere die pagiin8 Incepand cu citra 5. ecuetie. 11..de text. hrtroducers Antet Textul normal apare sorts cu gri :§1i mai poate fl nu modifi:cat.~ Fotmatare in . Tipa:ri~idoeUlilentul in fi:$. 16.13. Iinchide'ti apHoatia de procesare . 4. 5. In caractere cursive textul EC:DL Formatare. 14. butan textul 8ntetului .

Adauga~i pie bara de Iormatare un buton pemru exponent. Compune] un mesa postal (mail merge). Aedimensionati i'mag~nea la 500/0.. Copiat~ trei paragrafe din lntorrnatille glasite in documsntul vt. o in to. 14. Copiati imaginea la tnceputul dooumennnui.ooc.rtf: paraqrat 61 . ScrietiJ textu 1 Close ca exponent.. 10. sa fie sa 12.doc..doc. §tergeti intreruperea oe pag.3Ut:atil informatii oespre font.rge. g. Selectatititlul sialiniafi-l la draapta. lmprimaf pa:gina. Tipari1i documeotul ln 2 exemplare Iia 0 iimprimanta disponibiha. 4 i5. Pentru a formata fontull din taoel proceda] Iia fieI ca la forma~area I care' dor~~i a s i ntroduceti textul sau sa exlste 12 puncta spatiere sub fiecare paragr. 1: . dar aveti 9rija. 8. Folosind funetia Tab aJinia~~1 em fat. 18. Adau:ga\i un chenar Intregii paoini 7. Folasi~i ca Ilista noua de date fi~i:erul «Adresa» « Telefon» 19. Coplatl formatul textulul Ta'beJe' ~i aplicafi-l ulfirnului I textului.\i cele doua docum:en~e~i salvan noul document eu denusnirea me. ca ceea ce doriti Iormataf selectar... Ascundef textul scris la punetul anterior . oreapta (j ustiUed) . Forrnatati tcate parag'rafe!e din scrisoare asnel lncat Dupe aleqerea tipului de tabel pentru a: va deplasa de la 0: coloana la alta putetl folosi tasteleexlstente pe tastatura sau puteti da un die in celula In imaginea.antului Close. p 3. 13. c 7.Headin~J 1.. 6. 13. lntroducef In document 0 imagine. 116. UtilizEmdlfunctia Help C. 11..2. Desparti~i in silabe textul din 'intregul document.. 3. V1Deschideti documentul nou vt. 4.af. Selectati texnn !}i al~niati-I la stanqa .a de rnarqinea La4 d~n stanga titlului Tabele. 5.Documents. 8. 12..aragra. 4. Salvati documentu VI. In drep~ul fiecarui p. ~Herget~ lntreruperea de linie de dupa cuvantul normal.aoc: 1.avea in document diferite imagini pllte~'i folosi rnai multe op(iuni. Introduceli ~n document textul: Pentru a . de instrumente pentru taoete (Tables and Borders] . Aplieatiun fond de culoare gca1lbenuv. 20. Coloraf rnarcatorf In albasiiru .. Salvati si inchideti tcate apllcatsle deschise .ina din~re paginile 1 ~i 2:. 11. Afi§iati pe ecran bam.aginii asttel incet 8.f adaugati diferitil rnarcatorl. Stalbili~:i aleaimplldta. Seta~i marginile de sus-josale p. uneti-llla5far~ituil docurnentului. Copiati prtmul paraqrat :~i. Introduceti In document urrnatoarele csrnpurl: «:Nu me~Prenume» 17. r . 9. . S. Imbina. uncs se vor salva fiiierele ca fiind My. - I 2. 10. 5.doc In format rtf (rich text format) cu numele 6.2 a fi§ierului.&]: lnceepa de la 4 em. Ap'lieati textului Tebele stilul .

.15..7.. $1ergleti ultima coloana a tabelului. I. 8allva~itoate documemete deschise $i inchide~iaplicatla de procesare text 62 . lnserati dupa ultimull rand . Nume Prenume Telefon lonsscu I Griglore 123 Aldea Mihai 586 16. I~782 ~IOSdupa 118.al taoelulei inca un rand care sa con~i:na urrnatoarele date: Colltea I Andreea 1. Greati urmatarul tabel': .Sortati in ordine altabetica (de Ie A la Z) tabelul de rnai a doua coloana. ". '19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful