R-Z4

4. listopad 2006

R-Z4
Streszczenie tekstu

Przebieg Rozwój percepcji i uwagi. Zaczynamy od percepcji Co to jest percepcja? Odbiór i interpretacja informacji – spostrzeganie Trzy procesy rozwoju percepcyjnego? – procesy: spostrzeganie, odbiór wrażeń i proces uwagi Jak dziecko odbiera wrażenia? Jak je interpretuje? Jak je selekcjonuje? Odbieranie wrazeń – rozwój zmysłów w okresach (kiedy zmysł się rozwija, kiedy ma największa wrażliwość, jaki ma próg wraliwości) Noworodek - > jak rozwinięty jest zmysł wzroku? Ostrość wzroku jest niewielka, odbiera kontrast i ruch. Są to ograniczone, ale preferuje obiekty tworzące wzór Wzrok. Preferencja obiektów tworzących wzór. Preferencja obiektów znaczących. Rozwój widzenia stereoskopowo-binokularnego 3.5 m-ca. Obuoczne i 3W, co daje w konsekwencji daje widzenie głębi. Mierzy się to np. Metodą habituacji... Żeby stwierdzić, że dziecko reaguje na zmiane obrazu. To habituujemy je, kiedy jest już zmęczone, a potem zmieniamy obraz to jeśli dłużej patrzy tzn. Że rozróżnia ten obrazek. Dziecko po pierwsze patrzy na podbrudek (bo taki jest cień – odcięcie włosów od czoła) co jest jasno konturem zaznaczone, potem patrzy na oczy, oczy i usta, a potem na całą twarz – uśmiechnięte i ruszające się. Dzieci wolą patrzeć na wzór obrazujący twarz. SŁUCH. Preferuje wysokie i wznoszące się dźwięki, mimo, że wcześniej słyszy niskie częstotliwości. Czyste tony. Głos ludzki – najlepiej głos matki. Habituacja albo ssanie sprawcze (włącza lub wyłącza się dźwięk przymocowany do ssawki) Węch Zapach matki preferuje. Rozróżnia zapach przyjemne-nieprzyjemne. Unikanie nieprzyjemnych bodźców i pozytywne reakcje na bodźce przyjemne. Nieprzyjemne: amoniak itp
Strona 1 z 5

R-Z4

4. listopad 2006

przyjemne: truskawki, wanilia Rozróżnianie smaku Równowaga: wrażliwość na stymulacje narządu równowagi na wszystkich trzech osiach: przód-tył, góra-dół, z boku na bok. Intermodalność – współpraca zmysłów Dzieci są wrażliwe na brak synchronizacji S.Szuman> fazy każdego aktu percepcji: inicjacja i finalizacja!! Fazy mogą wyglądać różnie, ale kazdy akt się z nich składa Intermodalność Koncepcja rozwoju percepcyjnego S.Szumana -dwufazowa struktura aktu percepcji -trzy etapy rozwoju percepcji >>> >etap monosensoryczny pierwotny – pobudzone peryferii receptora, >polisensoryczny – w fazie inicjującej pobudzany jest jeden zmysł, a potem dołączany jest drugi zmysł, np. Zobaczyłem, a potem dotknąłem i włożyłęm do buzi.Szuman notacja, zapis – tak nazywał tą serię wrażeń, komplex wrażeń. 8-9 miesięcy (badanie przedmiotów, a na początku 2.r.z. To okres eksploracji) >monosensoryczny wtórny – kończy się powstaniem reprezentacji umysłowej, umysłowy obraz przedmiotu, dziecko już nie musi badać tego przedmiotu, ale on pamięta wszystkie te informacje i wymaga aktualizacji notacji przedmiotu. Główna idea Szumana to taka, że obraz jest konstruuje postrzeganie aktywnie. Efektem poznawczym jest mozajka pojedynczych wrażeń. Piaget i Szuman – nie jest tak, że dla dziecka obiekt jest stały, tylko, że jest wrażeniem. Niemowlęta – czego nie widzą to nie istnieje. Globalne i synkretyczne spostrzeganie. Dziecko spostrzega całości, ale nie widzi części. Spostrzeganie synkretyczne i globalne (Szuman) - spostrzeganie całości, w którym części istnieją nieodłącznie od całosci danej w spostrzeżeniu. W teście Wechslera trzeba pokazać fragmenty. Dzieci przed 4.r.z. Dzieci widzą globalnie, nie oddzielają części od całości. Marchewka na talerzu – 8-9m-c dziecko widzi talrz z marchewką, a nie oddzielnie. Szuman – przykład teorii rozwoju pozawczego w ogóle (nie tylko przy percepcji). Teorie rozwoju sensorycznego i percepcyjnego: etologiczna, uczenia się i poznawcza – one się uzupełniają, a nie wykluczają. Szuman, Bruner- poznanie/wiedza wyprzedza spostrzeganie. ->poznawcze Gibsonowie->etologiczne Kierunki rozwoju percepcyjnego: a)wzrastanie wrażliwośći i czułości organów percepcyjnych b)spostrzeganie mimowolne > spostrzeganie dowolne (podobnie jest w uwadze)
Strona 2 z 5

R-Z4

4. listopad 2006

c) wzrost precyzji spostrzegania (globalne->analityczne >syntetyczne (mogę i całość i elementy spostrzegać)

(przeciwieństwo

synkretyczne)-

Na czym polega rozwój percepcji to polega na tym, co wyżej. Między 6-13 r.z. To o 80% lepiej rozpoznaje się barwy. Podobnie jest w rozróżnianiu odcieni. Najlepsza wrażliwość słuchowa przed 10. Na wyższe częstotliwości 4. r.z. Osiąga się szczyt. Kontrola selekcji jest bardzo ważna. Funkcje wykonawcze – kontrolne. Mimo, że bodziec się narzuca trzeba się kontrolować.. Spostrzeganie może wiązać się z łączeniem wrażeń z wielu zmysłów itp., ale też z innymi możliwościmi związane z postrzeganiem np. Czasu i przestrzeci. Jeśli chodzi o orientacje w przestrzeni zależy od: – kooordynacja między zmysłami – poczucie stałości przedmiotu w przestrzeni (relacje między przedmiotami, a nie egocentryczne patrzenie na świat) – rozwój manipulacji, lokomocji (dokonuje się w działaniu) – opanowania określeń służących opisywaniu relacji w przestrzeni. Jak dziecko używa słowa nad, pod, przed itp. To wiadomo, że się orientuje w przestrzeni, ale wcześniej też się da. Orientacja w czasie w 2.r.z. – na początku dziecko rozróżnia tylko rzeczy na zasadzie kontrastu, np dzień-noc, dzień powszegni-święto – Jak dziecko działa to czas jest, ale jak śpi to nie ma czasu (Piaget twierdził, że dziecko ujmuje świat bardzo subiektywnie) – Zdbobywa stopniowo orientację w przedziałach czasu, porach dnia, dniach tygodnia, godzinach – Stopniowo dostrzega różnicę między zbliżonymi okresami czasu: wieczór-noc (przed wiekiem przedszkolnym 4.5.r.z.) – dziecko 3 letnie nie rozumie ile godzin zostanie w danym miejscu (przykładowo) – wzrasta umiejętność długości trwania zdarzeń oraz porządkowania ich na osi czasu, – rozpoznawanie najpierw wczoraj, a potem jutro, a najpóźniej dane z teraźniejszości – opanowuje językowe określenia czasu W okresie przedszkolnym – badanie percepcji: a)uwaga jest adaptacyjna i systematyczna – może się odstosować i do trudności zadania i do instrukcji i dodatkowo roibić to w sposób systematyczny. b) o coraz bardziej precyzyjnej percepcji, co służy odtwarzaniu lub rozpoznawaniu (porównanie obrazów i różnicowanie ich ze względu na szczegóły) jak ma 3 lata to rysuje koło, 4 lata kwadrat, 5-6 kwadrat i równoległe liie poroste 6-7 trójkąt i spirala Trudność w ujmowani wielkości, części składowych oraz proporcji przedmiotów
Strona 3 z 5

R-Z4

4. listopad 2006

Trudność w ujmowaniu relacji między wielkością przedmiotu a odległością. Dysleksja. W okresie przedszkolnym rozwija się słuch fonemowy/fonematyczny. Najmniejsza słyszalna cząstka języka (głoska). Rozróżnienie p i b mogą nie usłyszeć, ani nie widzieć róznicy napisanej. Jak jest kilka spółgłosek koło siebie. Dopiero 6.latki mogą powiedzieć dobrze „trwam”. Czynności poznawcze i badawcze. Mamy różne rodzaje eksploracji: – podstawowe formy uwagi (patrzenie na przedmiot, podążanie za przedmiotem itp.) – manipulacja (I poł 1 r.z.) – eksploracja w 2r.z. Stosuje wiele schematów do jednego przedmiotu i zaczyna zmieniać sposób działania/modyfikować sposób działania, np. Rzuca z różną siłą. Pozwala to stwierdzić dużo różych własności. – Przy 2.-3.latek zadaje dużo pytań i tak eksploruje, upojny sposób poznawania świata – pod koniec wieku przedszkolnego pojawia się (ekp. W podręczniku) 6.latki same testują swoje hipotezy (nie tylko pytania, ale również hipotezy) Warunki rozwoju eksploracji: -wiek, -płeć, -środowisko i kultura -dziedziczonych cechach -cechy przedmiotu – przedmiot nowy i złożony -opiekun (strategie werbalne i fizyczne) -cechy dziecka Widzenie głębi -> eksperyment z pozornym urwiskiem (Gibsonowie) są w stanie spostrzegać dzieci, które są w stanie raczkować (ok.8m-ca) Ujmowanie stałości kształtu obiektów jako podstawa tworzenia kategorii -> dużo kotów i jeden pies (metoda habituacji) u Piageta było, że kategorie tworzą się dopiero pod koniec przedszkola, ale ten eksperyment świadczy o tym, że to było o wiele wcześniej K. Roberts 9.miesięczniaki.

Strona 4 z 5

R-Z4

4. listopad 2006

UWAGA Model uwagi Świąciskiej – wizja na czym polega uwaga. Test Moronia – za trudny Test Zazzu Narzędzie przydatne do zbadania poprzecznie lub podłużne... trdny wybór.

Strona 5 z 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful