A. Pengertian Hadis.

Pengertian hadis dari segi bahasa hadis mempunyai bebrapa arti:
1. Baru (jadid) lawan dari terdahulu (qadim).
2. Dekat (qarb) tidak lama lagi terjadi, lawan dari jauh (ba‟id)
3. Warta berita (khabar) seuatu yang idpercakapkan atau dipindahkan dari
satu oreang keorang lainnya, hadis bermakna khabar ini dihubungkan
dengan kata tahdis yang berarti riwayat, ikhbar (mengkhabarkan).

Allah menggunakan kata hadis dengan arti khabar sebagaimana tersebut
dalam firman Nya

اص إ َ ا ك ٌا ّه ث ي ج يدح ب ٕ ت اي ه ق (:43 رٕط نا) ٍي قد
Artinya:
„ Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khabar (kalimat) yang
semisal Al Qur‟an itu, jika mereka orang –orang yang benar.” (Q.S. At Thur
: 34)

Adapun pengertian hadis pengertan hadis menurut para ahli hadis adalah :

ّ نإ قاّ نإحأ ّ ناع قأ ىه س ٔ ّي ه ع ا يه ص
Artinyas:
Segala ucapan segala perbuatan, dan segala keadaan dan prilaku nabi saw.

Yang dimaksud keadaan adakah segala sesuatu yang diriwayatkan dalam
kitab sejarahseperti kelahirannya seperti tempat yang bersangkut paut
dengannya baik sebelum dinagkat menjadi rasul maupun sesudahnya
Adapula yang berpendapat bahwa hadis meliputi perkataan perbuatan dan
taqrir ( ketetapan) darinya .
adapula ygn berpendapat bahwa hadis meliputi juga perkataan, perbuatan,
ketetapan sahabat atau bahkan tabi‟in
.disampign

Secara terminologi menurut ulama hadis pengertiannya adalah: segala
perkataan, nabi muhammad Saw, perbuatan dan ihwalnya.” ulama hadis
menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitahuan
tentang nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik,
dsejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.adajuga yang
mendefinisikan berupa perkataan, perbuatan,taqrir, maupun sifatnya.
Kesamaan dalam mendefinisikan hadis ialah
Hadis dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi SAW, baik
perkataan maupun perbuatan. Sedangkan perbedaan mereka terletak pada
penyebuatan terakhir perumudan definisi hadis. Ada ahli hadis yang
menyebut hal ihwal atau sifat nabi sebagai komponen hadis, ada yang tidak.
Ada juga ygn menyebut taqrir nabi secrara eksplisit sebagai komponen dari
bentuk –bentuk hadis, tetapi ada juga yang memasukkannya secara implisit
kedalam aqwal atau af‟alnya.
Sedangkan ulama ushul, mendefinisikan hadis sebagai berikut:
”Segala perbuatan yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum
syara‟.
Persamaan penegertian dari kedua ahli diatas adalah pada defiisi yang
terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada rasul SAW, tanpa
menyinggung prilaku dan ucapan sahabat dan tabi‟in. Perbedaan hanya
terletak pada cakupan definisinya saja.

Unsur-unsur yang selalu terdapat dalam hadits
Suatu hadits mengandung tiga unsur ; yakni rawi (yang meriwayatkan
hadits),sanad (sandaran hadits), dan matan (teks hadits).
Rawi
Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadits dalam suatu
kitab yang pernah idengarnya atau diterima dari seseorang (gurunya).
Menyampaikan hadits disebut merawikan hadits.
Sanad
Sanad adalah jalan yang menyampaikan kita pada matan hadits atau
rentetan para rawi yang menyampaikan matan hadits. Misalnya Imam
Buchory memberitakan dari tabiin (murid seorang sahabat Nabi SAW) A
yang mendengar dari sahabat B yang mendengar dari sahabat C yang
mendengar Nabi bersabda.....dst. pada contoh tersebut rentetan mulai dari
Imam Buchory sampai sahabat (C) disebut sanad
Matan
Adapun matan adalah materi atau teks hadits atau isi suatu hadits, berupa
ucapan, perbuatan, dan takrir, yang terletak setelah sanad terakhir. Matan
dikatakan juga sabda Nabi SAW yang dinyatakan setelah menyebutkan
sanad.

Adapun nmacam macam hadis itu ada tiga macam hadis:
1. sunnah (hadith) perkataan:
Yang dimaksud perkataan disini ialah perkataan yang pernah beliau
ucapkan dalam berbagai bidang

ت اي ُ نا ا ب مً علا و ٌا

"Segala 'amal itu dengan niat." [Riwayat Bukhari, Muslim dan sekelian

ulama' hadith]

2. perbuatan:

Perbuatan beliau adalah penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan
syari‟at yang belum jelas tata cara pelaksanaannya, misalnya “konon
Rasulullah SAW bershalat diatas kendaraan dengan menghadap kiblat
menurut kendaraan itu menghadap kibalat apabila beliau henmdak shalat
fardhu beliau turun sebentar terus menghadap kiblat.”( hadis riwayat
bukhari)
Contohnya :
ادا ف ة لص نا ي نا اُ ً ق ادا اُ فٕف ص يٕس ي ىه س ٔ ّي ه ع ا يه ص يب ُ نا ٌ ا ك
رب ك اُ يٕت س
Artinya:” Nabi SAW menyamakan (meluruskan) shaf-shaf kami ketika kami
melakukan shalat . apabila shaf-shaf telah lurus barulah beliau takbir.”
( H R muslim)

3. Taqrir. (ketetapan)
Taqrir Nabi SAW ialah:: Artinya ketetapanbeliau baik dengan mendiamkan
ataupun yang lainnya contohnya ketika beliau melihat salah seorang sahabat
yang benama khalid bin walid dalam salah satu jamuan makan menyajikan
masakan daging biawaak dan mempersilahkan rasulullah untuk
menikmatinya bersama para undangan, beliau menjawab:

“ Tidak (ma‟af) berhubung binatang itu tidak ada dikampung halaman ku
aku jijik padanya “
Kata khalid: “segera aku memotongnya dan m,emakannya sedang rasulullah
SAW melihat kepadaku “ (riwayat bukhari-muslim)

Membenarkan apa yang diperbuat oleh seorang sahabat dengan tidak
mencegah atau menyalahkan serta menunjukkan keredaannya; (b)
menerangkan kebagusan yang diperbuat itu serta dikuatkan pula.

Contoh yang lainnya pertama ialah sebagaimana Nabi saw membenarkan
ijtihad para sahabat mengenai urusan sembahyang 'Asar di Bani Quraizah
dengan sabdanya:
"Jangan bersembahyang seorang kamu melainkan di Bani Quraizah."
[Riwayat Bukhari]
Sebahagian sahabat memahamkan perkataan itu menurut hakikat
larangannya lalu menta'khirkan sembahyang 'Asar itu sampai selepas
Maghrib. Dan ada sebahagian yang lain tidak memahamkan demikian,
mereka memahamkan bahawa yang dimaksudkan nabi bercepat-cepat pergi
ke Bani Quraizah. Kerana itu mereka mengerjakan sembahyang 'Asar pada
waktunya, sebelum tiba ke Bani Quraizah. Kedua-dua perbuatan sahabat
yang berlainan oleh berlainan ijtihad sampai kepada Nabi saw beritanya,
dan Nabi saw tinggal berdiam diri tidak membantah apa-apa.

d. Sifat –sifat, keadaan, dan himmah ( hasrat) Rasulullah SAW
Sifat-sifat keadaan beliau yang termasuk unsur hadis ialaha:
Sifat beliau yang dilukiskan para sahabat dan ahli tarikh, seperti sifat- sifat
(akhlak) bentuk jasmani beliau yang dilukiskan oleh sahabat anas r.a berikut
:

“ Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan
bentuk tubuhnya beliau bukan oarang tinggi dan bukan pula orang yang
pendek.” (riwayat bbukhari-muslim)

Kedudukan terhadap Al Qur‟an Memperkuat dan menetapknan hukum
yang telah ditentukan oleh Al Qur‟an ( bayan At Taqrir)
Seperti :
Tentang perintah puasa pada bulan ramadhan allah berfirman dalam surah
al baqarah ayat 185:
دٓش ًٍ ف ٌا قرف نأ يدٓنا ٍي ت اُ ي بٔ ساُ نال ادْ ٌارق نا ّي غ ل ر َا يد نا ٌاضير رٓش
ًّص ي ه ف ىك ُ ي
Artinya :
“( Beberapa hari yang dittentukan ialah ) bulan ramadhan bulan yang
diturunkan didalamnya (permulaan) Al Qur‟an sebagai petunjuk bagi
manusi dan penjelas bagi petunjuk itu dan pembeda ( antar hak dan yang
batil) Karen itu barang siapadianatar kamu hadir ( dinegri tempat
tinggalnya ) di bulan itu maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu.”
Kemudian Rasulullah dalam hadisnya memberikan penegasan :
ّت يؤر نأ رط فأ رط فأ ّت ي ءٔر ن ًٕص
Artinya:
“Berpuasalah kamu sekalian sesudah melihatnya (bulan) dan berbukalah
kamu sesudah melihatnya.”
2. memberikan penfsiran terhadap ayat- ayat yang masih bersifat mujmal
dan mersifat mutlak (bayan at tafsir)
&µ°eO µu°\|'u#|t #-9v.~ ¹çT,, )e<v4 #-9±0(+© !e-^9'u8e
#-9·'=vu4ov . VZ· Btc(k¿u+# .ç°_ #-9.ç|(c °\|'u#|t )e|+ (
#-9.ç|(c
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan
(dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan
(oleh malaikat).
Bagaiman cara pelaksanaannya, kapan waktunya yang tepat harus shalat itu
harus dilakukan dan sebagainya tidak terdapat dalam al qur;‟an , maka
rasulullah memberikan penjelasannya, mula-mula beliau memberikan
contoh secara langsung secara praktis berupa fi‟liyah cara shalat yang
dimaksudkan, dan kemudian beliau bersabda:
يه ص ا ي ًَٕت بار اً ك إه ص
Artinya:
“Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihatku shalat”
b. Menaqyidkan (memberikan persyaratan) misalnya ketentuan tentang
anak-anak dapat memuasakai harta orang tuanya dan keluarganya didalam
Al Qur‟an dilukiskan:
¸e) #-!+ ©u=e3'O¬ .'s (o-e| 4 #-{OPçou¹|¸ µ¢(c© Beç|~©
9e#°v.çc ( &µµ|9o~e2^N| .ç°PtM( µu)e| ( ?ot8ç Bt- O\=\ço- (o=v¸¹s
#-O.±tIt¹|¸ (ou|÷o EeT,-!'| Bie||k¿0¢- µu÷ve7 9e3'~c µu{A/tuu|µe 4
#-9Zie·(#¹ (o=v¸¢- µu÷µe¢oZ !v&©. t3' 9vO( (o-e| 4 µu!o-© 9oµ.
.ç°|t )e| ?ot8ç Be0s- #-9T¹+© !o&©. .ç°|t (o-e| 4 #-9O=\|¹
(o,TBieµe &µ/tuu#v µuµu_Oµµ. µu!o-© &µµ| 5_kt-! ©u~©©
µu=e+t7 /t\|e Be. 4 #-9T¹+© (o,TBieµe )e,|uuo· &µ°.t>:
&µ¸¹N| ?o(©µ|t e µu&µ/|+o-!t'.'N| 'u#/t-!t'.'N| 3 ¢¦.¸A
©t=e0÷- .ç°|t #-!v )e|+ 3 #-!÷ BieC (oc®tZ 4 Pt.\+- 9o3'/|
__· µ¢3©0ç-
Artinya:
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;
jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.
dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Tidak dijelaskan syarat –syarat untuk saling memusakai (mewarisi) diantara
mereka. Kemudian hadis memberikan syarat yaitu salah satunya tidak
berlainan agama dan tidak adanya tindakan pembunuhan diantara ahli
waris, dengan sabdanya:
لا لٔ رف ك نا ىه س ً نا ثر ي ل(ّعاًج نا ِأر ) ىه س ً نا رف ك
Artinya: “Si muslim tidak dapat mewarisi harta sikafir begitu pula halnya si
kafir tidak dapat mewarisi harta si muslim.”
لٕت ق ً نا ٍي م تاق نا ثر ي ل

Artinya :
“Sipembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuh.”
3.menetapkan hokum aturan –aturan yang tidak didapati dalam Al Qur‟an
misalnya dalam masalah perkawinan rasulullah melarang perkawinan
abtara laki-laki dengan wanita sepersusuan, karena dianggap senasib dengan
sabdanya:
مع قف ت ي) بس ُ نا ٍي ورح اي ّعاض ر نا ٍي ورح ا ٌا(ّ ي
Artinya:
“Sesungguhnya Allah mengharamkan pernikahan karenaseprsusuan
sebagaiman allah mengharamkan mereka karena sebasab.”
(H.R. Bukhari-Muslim)
C. Fungsi dan perbandingan Hadis dengan Al Qur‟an
Hadis merupakan sumber hokum kedua setelah Al Qur‟an jadi hadis
setingkat lebih rendah dari Al Qur‟an
Al Qur‟an merupakan kalamullah yang diwahyukan allah lewat malaikta
jibril secara lengkapn berupa lafaz dan sanadnya sekaligus, sedangkan lafad
hadis bukanlah dari allah melainkan dari haidis sendiri.
Dari segi kekuatan dalalahnya Al Qur‟an adalah mutawatir yang qat‟I
sedang hadis kebanyakan khabar ahad yang hanya memiliki adalah Danni.
Sekalipu ada hadis yang mencapau mutawatur namun jumlahnya sedikit.
Para sahabat mengumpuilkan Al Qur‟an dalam bentuk mushaf dan
menyampaikannya kepada ummat dalam bentuk aslinya, sedang hadis tidak
demikian hanya sedikit yang mutawatir .
Hadis juga menciptakan hokum baru yang yang be.lum terdapat dalam Al
Qur‟an .
HADIS |
Reaksi:

0 komentar:
Poskan Komentar
Link ke posting ini
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Subscribe To
Post
Komentarbaca manga komik indo


ilmuwebsite.com


info beasiswa belajar

Followers

<a href="http://www4.shoutmix.com/?sankul">View shoutbox</a>
ShoutMix chat widget


Blog Archive
- ► 2010 (26)
o ► Oktober (17)
 Sejarah berdirinya dan runtuhnya Dinasti Ayyubiya...
 Sebab kemunduran Dinasti Fatimiyyah
 Dinasti Fatimiyyah
 BAI’AT
 Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia
 Tugas Perkembangan Pada Masa Remaja
 Keadaan Emosi Remaja
 Teori-Teori Motivasi
 Pengertian Belajar
 Tren Mobilitas AKWI Ke luar Negeri
 Kontradiksi Kapitalis dan Spesifikasi Pasar Kerja ...
 Pengertian TKW
 Pengertian aqsam Al-Quran
 Prinsip Pokok Dalam Manajemen Kepegawaian
 Pengertian Manajemen Kepegawaian
 Hakikat Pendidikan Islam
 Sms
o ► Juli (2)
 download reu reu
 downnload
o ► Mei (5)
 video sandi bayi perokok
 Alhabib Islamic Web Service
 Teologi Islam - Electronic Book
 sms
 iyas bin muawiyah
o ► April (2)
 alamat situs situs upload and download luar negri:...
 Als ik eens Nederlander was Andai aku seorang Bela...
- ▼ 2009 (17)
o ► Desember (9)
 pidato agus salim dalam pembukaan jib
 Pacaran dalam kacamata islam.
 Pengertian pacaran
 Fisafat Semar
 Kubah
 Di Kaki Bukit Cibalak
 Urgensi dan kegunaan Asbab An-Nuzul
 macam-macam riwayat asbab an nuzul
 pengertian asbabun nuzul
o ▼ November (8)
 METODE MENDENGAR DAN MENERIMA HADIS, DAN SIFAT
CAT...
 PENGERTIAN HADIS DAN HUBUNGAN HADIS DENGAN AL
QUR’...
 Bekisar merah
 lintang kemukus
 METODOLOGI MEMAHAMI SUNNAH
 KEDUDUKAN SUNNAH KEWAJIBAN SUNNAH DAN METODE
MEMAH...
 USAHA KAUM MUSLIM UNTUK MENJAGA SUNNAH
 DEFINISI SUNNAH DAN RUANG LINGKUPNYA

Copyright 2009 | blog santri kuliah

yang terletak setelah sanad terakhir. Unsur-unsur yang selalu terdapat dalam hadits Suatu hadits mengandung tiga unsur . perbuatan: Perbuatan beliau adalah penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari‟at yang belum jelas tata cara pelaksanaannya.. Adapun nmacam macam hadis itu ada tiga macam hadis: 1.”( hadis riwayat bukhari) Contohnya : ‫ك ا ٌ ان ُ بي ص هي هللا ع ه يّ ٔ س هى ي سٕي ص فٕف ُا ادا ق ً ُا ان ي ان ص ال ة ف ادا‬ ‫س تٕي ُا ك بر‬ Artinya:” Nabi SAW menyamakan (meluruskan) shaf-shaf kami ketika kami melakukan shalat . sunnah (hadith) perkataan: Yang dimaksud perkataan disini ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang ‫اٌ و االع ًم ب ا ان ُ يا ت‬ "Segala 'amal itu dengan niat. perbuatan. Muslim dan sekelian ulama' hadith] 2. apabila shaf-shaf telah lurus barulah beliau takbir. Misalnya Imam Buchory memberitakan dari tabiin (murid seorang sahabat Nabi SAW) A yang mendengar dari sahabat B yang mendengar dari sahabat C yang mendengar Nabi bersabda.. Sanad Sanad adalah jalan yang menyampaikan kita pada matan hadits atau rentetan para rawi yang menyampaikan matan hadits. dan matan (teks hadits). misalnya “konon Rasulullah SAW bershalat diatas kendaraan dengan menghadap kiblat menurut kendaraan itu menghadap kibalat apabila beliau henmdak shalat fardhu beliau turun sebentar terus menghadap kiblat." [Riwayat Bukhari. Rawi Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadits dalam suatu kitab yang pernah idengarnya atau diterima dari seseorang (gurunya). pada contoh tersebut rentetan mulai dari Imam Buchory sampai sahabat (C) disebut sanad Matan Adapun matan adalah materi atau teks hadits atau isi suatu hadits. dan takrir. yakni rawi (yang meriwayatkan hadits)..terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada rasul SAW. berupa ucapan. Perbedaan hanya terletak pada cakupan definisinya saja. Menyampaikan hadits disebut merawikan hadits. tanpa menyinggung prilaku dan ucapan sahabat dan tabi‟in.. Matan dikatakan juga sabda Nabi SAW yang dinyatakan setelah menyebutkan sanad.sanad (sandaran hadits).dst.” ( H R muslim) .

" [Riwayat Bukhari] Sebahagian sahabat memahamkan perkataan itu menurut hakikat larangannya lalu menta'khirkan sembahyang 'Asar itu sampai selepas Maghrib.sifat (akhlak) bentuk jasmani beliau yang dilukiskan oleh sahabat anas r. dan Nabi saw tinggal berdiam diri tidak membantah apa-apa. (ketetapan) Taqrir Nabi SAW ialah:: Artinya ketetapanbeliau baik dengan mendiamkan ataupun yang lainnya contohnya ketika beliau melihat salah seorang sahabat yang benama khalid bin walid dalam salah satu jamuan makan menyajikan masakan daging biawaak dan mempersilahkan rasulullah untuk menikmatinya bersama para undangan. (b) menerangkan kebagusan yang diperbuat itu serta dikuatkan pula. Dan ada sebahagian yang lain tidak memahamkan demikian.emakannya sedang rasulullah SAW melihat kepadaku “ (riwayat bukhari-muslim) Membenarkan apa yang diperbuat oleh seorang sahabat dengan tidak mencegah atau menyalahkan serta menunjukkan keredaannya. Contoh yang lainnya pertama ialah sebagaimana Nabi saw membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan sembahyang 'Asar di Bani Quraizah dengan sabdanya: "Jangan bersembahyang seorang kamu melainkan di Bani Quraizah. Sifat –sifat.3. dan himmah ( hasrat) Rasulullah SAW Sifat-sifat keadaan beliau yang termasuk unsur hadis ialaha: Sifat beliau yang dilukiskan para sahabat dan ahli tarikh. Kerana itu mereka mengerjakan sembahyang 'Asar pada waktunya. beliau menjawab: “ Tidak (ma‟af) berhubung binatang itu tidak ada dikampung halaman ku aku jijik padanya “ Kata khalid: “segera aku memotongnya dan m.” (riwayat bbukhari-muslim) Kedudukan terhadap Al Qur‟an Memperkuat dan menetapknan hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur‟an ( bayan At Taqrir) Seperti : Tentang perintah puasa pada bulan ramadhan allah berfirman dalam surah al baqarah ayat 185: ‫شٓر ري ضاٌ ان دي اَ ر ل غ يّ ان قراٌ ْدا الان ُاس ٔب ي ُا ت يٍ ان ٓدي ٔان فرق اٌ ف ًٍ شٓد‬ ًّ‫ي ُ كى ف ه ي ص‬ Artinya : “( Beberapa hari yang dittentukan ialah ) bulan ramadhan bulan yang diturunkan didalamnya (permulaan) Al Qur‟an sebagai petunjuk bagi . keadaan. d. sebelum tiba ke Bani Quraizah. Kedua-dua perbuatan sahabat yang berlainan oleh berlainan ijtihad sampai kepada Nabi saw beritanya.a berikut : “ Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya beliau bukan oarang tinggi dan bukan pula orang yang pendek. seperti sifat. mereka memahamkan bahawa yang dimaksudkan nabi bercepat-cepat pergi ke Bani Quraizah. Taqrir.

jika yang meninggal itu mempunyai anak. maka rasulullah memberikan penjelasannya. jika anak perempuan itu seorang saja. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]. Bagaiman cara pelaksanaannya. Maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. dan kemudian beliau bersabda: ‫ص هٕا ك ًا راب تًَٕ ي ا ص هي‬ Artinya: “Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihatku shalat” b.‟an . kapan waktunya yang tepat harus shalat itu harus dilakukan dan sebagainya tidak terdapat dalam al qur.ayat yang masih bersifat mujmal dan mersifat mutlak (bayan at tafsir)                  Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh.manusi dan penjelas bagi petunjuk itu dan pembeda ( antar hak dan yang batil) Karen itu barang siapadianatar kamu hadir ( dinegri tempat tinggalnya ) di bulan itu maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Menaqyidkan (memberikan persyaratan) misalnya ketentuan tentang anak-anak dapat memuasakai harta orang tuanya dan keluarganya didalam Al Qur‟an dilukiskan:                                                                                   Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja). Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Maka ibunya mendapat seperenam. dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273].” 2. memberikan penfsiran terhadap ayat. dan untuk dua orang ibu-bapa. (Tentang) orang tuamu dan . mula-mula beliau memberikan contoh secara langsung secara praktis berupa fi‟liyah cara shalat yang dimaksudkan. bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. Maka ia memperoleh separo harta.” Kemudian Rasulullah dalam hadisnya memberikan penegasan : ّ‫صًٕ ن رٔء ي تّ ٔاف طر ٔاف طر ٔان رؤي ت‬ Artinya: “Berpuasalah kamu sekalian sesudah melihatnya (bulan) dan berbukalah kamu sesudah melihatnya.

” (H.R. Kemudian hadis memberikan syarat yaitu salah satunya tidak berlainan agama dan tidak adanya tindakan pembunuhan diantara ahli waris. Dari segi kekuatan dalalahnya Al Qur‟an adalah mutawatir yang qat‟I sedang hadis kebanyakan khabar ahad yang hanya memiliki adalah Danni. sedangkan lafad hadis bukanlah dari allah melainkan dari haidis sendiri.” 3.lum terdapat dalam Al Qur‟an . Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bukhari-Muslim) C.anak-anakmu.” Tidak dijelaskan syarat –syarat untuk saling memusakai (mewarisi) diantara mereka.menetapkan hokum aturan –aturan yang tidak didapati dalam Al Qur‟an misalnya dalam masalah perkawinan rasulullah melarang perkawinan abtara laki-laki dengan wanita sepersusuan. Sekalipu ada hadis yang mencapau mutawatur namun jumlahnya sedikit. Fungsi dan perbandingan Hadis dengan Al Qur‟an Hadis merupakan sumber hokum kedua setelah Al Qur‟an jadi hadis setingkat lebih rendah dari Al Qur‟an Al Qur‟an merupakan kalamullah yang diwahyukan allah lewat malaikta jibril secara lengkapn berupa lafaz dan sanadnya sekaligus. dengan sabdanya: ‫ك فر ان ً س هى ) رٔاِ ان جًاعّ(ال ي رث ان ً س هى ان ك فر ٔال ال‬ Artinya: “Si muslim tidak dapat mewarisi harta sikafir begitu pula halnya si kafir tidak dapat mewarisi harta si muslim. HADIS | Reaksi: 0 komentar: Poskan Komentar Link ke posting ini Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda . karena dianggap senasib dengan sabdanya: ‫ي ّ(اٌ هللا حرو يٍ ان ر ضاعّ يا حرو يٍ ان ُ سب )ي ت فق عم‬ Artinya: “Sesungguhnya Allah mengharamkan pernikahan karenaseprsusuan sebagaiman allah mengharamkan mereka karena sebasab.” ‫ال ي رث ان قات م يٍ ان ً ق تٕل‬ Artinya : “Sipembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuh. Hadis juga menciptakan hokum baru yang yang be. Para sahabat mengumpuilkan Al Qur‟an dalam bentuk mushaf dan menyampaikannya kepada ummat dalam bentuk aslinya. sedang hadis tidak demikian hanya sedikit yang mutawatir . kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.

Subscribe To Post Komentar baca manga komik indo ilmuwebsite.com info beasiswa belajar Followers .

.Electronic Book  sms  iyas bin muawiyah o ► April (2)  alamat situs situs upload and download luar negri:...  Sebab kemunduran Dinasti Fatimiyyah  Dinasti Fatimiyyah  BAI’AT  Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia  Tugas Perkembangan Pada Masa Remaja  Keadaan Emosi Remaja  Teori-Teori Motivasi  Pengertian Belajar  Tren Mobilitas AKWI Ke luar Negeri  Kontradiksi Kapitalis dan Spesifikasi Pasar Kerja ..  Als ik eens Nederlander was Andai aku seorang Bela..shoutmix...  Pengertian TKW  Pengertian aqsam Al-Quran  Prinsip Pokok Dalam Manajemen Kepegawaian  Pengertian Manajemen Kepegawaian  Hakikat Pendidikan Islam  Sms o ► Juli (2)  download reu reu  downnload o ► Mei (5)  video sandi bayi perokok  Alhabib Islamic Web Service  Teologi Islam .<a href="http://www4.com/?sankul">View shoutbox</a> ShoutMix chat widget Blog Archive  ► 2010 (26) o ► Oktober (17)  Sejarah berdirinya dan runtuhnya Dinasti Ayyubiya.  Pengertian pacaran  Fisafat Semar  Kubah  Di Kaki Bukit Cibalak  .. ▼ 2009 (17) o ► Desember (9)  pidato agus salim dalam pembukaan jib  Pacaran dalam kacamata islam.

DAN SIFAT CAT..o Urgensi dan kegunaan Asbab An-Nuzul macam-macam riwayat asbab an nuzul pengertian asbabun nuzul ▼ November (8)  METODE MENDENGAR DAN MENERIMA HADIS....  PENGERTIAN HADIS DAN HUBUNGAN HADIS DENGAN AL QUR’...  USAHA KAUM MUSLIM UNTUK MENJAGA SUNNAH  DEFINISI SUNNAH DAN RUANG LINGKUPNYA    Copyright 2009 | blog santri kuliah .  Bekisar merah  lintang kemukus  METODOLOGI MEMAHAMI SUNNAH  KEDUDUKAN SUNNAH KEWAJIBAN SUNNAH DAN METODE MEMAH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful