A ZSIDÓ-ÁLLAM

A ZSIDÓ-KÉRDÉS MODERN MEGOLDÁSÁNAK KÍSÉRLETE

IRTA

HERZL TIVADAR

FORDÍTOTTA ÉS ELŐSZÓVAL ELLÁTTA

Dr. SCHÖNFELD JÓZSEF

A JÖVŐNK KIADÁSA
FŐBIZOMÁNYOS: SCHLES INGER J OS. KÖNYVKER ES KEDŐ. BUDAP ES T, KIRÁLY-UTC A 1

Tartalom
Előszó az elektronikus kiadáshoz .....................................................................................1 A fordító előszava. ...........................................................................................................2 Előszó..............................................................................................................................4 Bevezetés,........................................................................................................................6 Általános rész. ............................................................................................................... 12 A zsidókérdés............................................................................................................. 12 A megoldás eddigi kísérletei ...................................................................................... 13 Az antiszemitizmus okai. ........................................................................................... 14 Az antiszemitizmus hatása ......................................................................................... 14 A terv......................................................................................................................... 15 Palesztina vagy Argentinia? ....................................................................................... 16 Szükséglet, szerv, forgalom........................................................................................ 17 A Jewish Company. ....................................................................................................... 19 Alapvonások. ............................................................................................................. 19 Ingatlan-üzlet. ............................................................................................................ 19 A föld-vásárlás........................................................................................................... 20 Építkezések................................................................................................................ 20 Munkás-lakások. ........................................................................................................ 20 A „nem tanult" munkások (Unskilled Labourers). ...................................................... 21 A hétórai munkanap. .................................................................................................. 21 A munka-segítség....................................................................................................... 22 A piaci-forgalom. ....................................................................................................... 23 A lakások egyéb csoportjai......................................................................................... 24 A liquidatio néhány formája. ...................................................................................... 24 A Company kezességei. ............................................................................................. 25 A Company néhány tevékenységi ága. ....................................................................... 26 Ipari kezdeményezések. ............................................................................................. 27 Szakmunkások letelepítése. ........................................................................................ 28 A pénz megszerzése. .................................................................................................. 28 Helyi csoportok.............................................................................................................. 31 Az átültetés. ............................................................................................................... 31 A csoport-vándorlás. .................................................................................................. 31 A mi lelkészeink. ....................................................................................................... 32 A helyicsoportok bizalmiférfiai. ................................................................................. 32 2

Város-tervek. ............................................................................................................. 33 A középosztály kivándorlása. ..................................................................................... 33 A tömeg fenomenja. ................................................................................................... 33 Ember-anyagunk. ....................................................................................................... 36 Kisebb szokások. ....................................................................................................... 36 Society of Jews és a zsidóállam.................................................................................... 38 Negotiórum gestio...................................................................................................... 38 A zsidók gestora......................................................................................................... 39 A föld-foglalás. .......................................................................................................... 40 Alkotmány. ................................................................................................................ 41 Nyelv. ........................................................................................................................ 42 Theokrácia. ................................................................................................................ 42 Törvények,................................................................................................................. 43 A hadsereg. ................................................................................................................ 43 A zászló. .................................................................................................................... 43 Viszonosság és kiadatási szerződések......................................................................... 43 A zsidóvándorlás előnyei. .......................................................................................... 44 Zárszó............................................................................................................................ 46 Képek ............................................................................................................................ 49

3

Előszó az elektronikus kiadáshoz
Kedves Olvasó! Herzl Tivadar halálának 100. évfordulója alkalmából a Sófár Egyesület elektronikus formában adja közre a politikus és író “A Zsidó-Állam” című művét. Az eredetileg német nyelvű “Der Judenstaat” 1896-ban röpiratként járta be a világ sajtóját, és azóta is a politikai cionizmus alapvetéseként tartják számon. Ez az elektronikus kiadás (ebook) Dr. Schönfeld József 1919-es fordításán alapul. Sokan hivatkoznak rá, de kevesen olvasták. A Sófár Egyesület jóvoltából most minden érdeklődő ingyenesen hozzájuthat a könyv elektronikus kiadásához, mely operációs rendszertől függetlenül minden számítógépre, sőt minden zsebszámítógépre (PDA), és arra alkalmas mobiltelefonra is letölthető az internetről. Az érdeklődők a könyvet a Sófár Egyesület internetes honlapjáról tölthetik le, melynek címe: http://www.sofar.hu Amennyiben Ön hasznosnak találja ezt a kiadványt, látogasson el Egyesületünk honlapjára, tekintse át tevékenységünket, és ha arra érdemesnek találja, kérjük, lehetőségeihez mérten támogassa szervezetünket. Bankszámlaszámunkat megtalálja a Sófár portál nyitólapjának jobboldali sávjában. Budapest, 2004. július 2. Tisztelettel: Seres Attila A Sófár Egyesület elnöke

A fordító előszava.
1896 nyarán egy röpirat "röpült" végig a világ zsidó-sajtójának a hasábjain, amely rezgésbe hozta; a zsidószívek húrjait a fényes palotáktól kezdve le az utolsó nyomorult viskóig. Herzl Tivadar „Judenstaat”-ja volt ez a röpirat, amely az addig csak theóriákban létező cionista gondolatnak a gyakorlati megvalósítás merész és világraszóló tervezetével lepte meg a zsidóságot. A meglepetést főleg az okozta, hogy egy férfiú, mint Herzl Tivadar, akinek nevét a "Neue Freie Presse" tárca-rovatából, a Burgszinházban előadott darabjairól ismerte az intelligens nagy közönség, aki a párisi irodalmi szalonok dédelgetett favoritja volt, akit tehát az úgynevezett "jobb körök" a zsidóságából teljesen kivetkőzött modern européernek ismertek, egyszerre, és hirtelenül a legradikálisabb fajzsidó szerepében lépett fel, és az asszimilálódó, illetve magukat már asszimiláltnak tartó zsidóknak nem a legjobban esett épen Herzl Tivadar-tól hallani az örök igazságú igéket: "Nép vagyunk, mert külső ellenségeink kovácsoltak bennünket egy összetartozó néppé ... Asszimilálódni nem tudunk és nem fogunk soha, mert a népek ezt lehetetlenné teszik számunkra ... Az antiszemitizmust leküzdeni nem lehet, mert ott, ahol zsidók nagyobb számban élnek, ott az antiszemitizmus okait megszüntetni nem lehet . . . A megoldás csak egy lehet: az önálló zsidóállam!" Amily lelkesedést és visszhangot váltott ki a röpirat a nagy zsidó néptömegeknél, a nyomorgó és szenvedő zsidóknál, akik messiásként üdvözölték Herzl Tivadart, ép oly elkeseredést és ellenszenvet váltott ki a gazdag és vezető szerepet játszó zsidóknál, akik a "Judenstaat" megjelenésében a saját nyugalmuk megzavarását és az előttük természetesen nem létező és rájuk nézve kényelmetlen zsidókérdés ok nélküli feszegetését látták. A hivatalos zsidóság kezdetben próbálkozott is vele, hogy „hivatalos" állásfoglalásával Herzl eszméjének terjesztését lehetetlenné tegye. De az eszme világgá röppent, és meghódította a zsidótömegek nagy részét. Herzl Tivadar, mint maga írja e röpiratban, feladatát befejezettnek tekintette a röpirat közzétételével. A kivitelt és a megvalósítást másokra akarta bízni. Ám a röpirat hatása oly korszakalkotó volt, és a világ minden részéből oly egyhangúan nyilvánult meg a közóhaj, hogy a mozgalom megindítását, terjesztését én vezetését Herzl-nek kell kezébe vennie, hogy végre is a nép akarata előtt meghajolni volt kénytelen, és Herzl Tivadar félretéve újságot, színházat, irodalmat, most már kizárólag a "Judenstaat" eszméjének élt. Megteremtette a Cionista világszervezetet, melynek haláláig elnöke volt. Megteremtette a cionista kongresszusokban a zsidó nép parlamentjét. Megteremtette a Zsidó gyarmatosító bankot, a Zsidó Nemzeti alapot és amit legelső sorban kellett volna említeni, megteremtette a zsidóság részére egy szebb, egy boldogabb jövőnek a hitét és reményét. Magyar nyelven most jelenik meg először a cionizmus ezen alapvető munkája. Soha alkalmasabb időben nem jelenhetett volna meg, és sohasem lehetett volna aktuálisabb, mint sajnos napjainkban. Próféták magasságába emelkedik előttünk Herzl megdicsőült alakja, ha örökigazságú megállapításait olvassuk. Pörölycsapásként hatnak azok az elvi megállapítások, melyeket az antiszemitizmus okairól, az antiszemitizmus különféle megnyilvánulási módjairól, és különösen a zsidóság egészségtelen elhelyezkedésének a következményeiről, és általában a zsidókérdés megoldásának módozatairól elénk tár. A pillanatnyilag magukat jól érző zsidóknak egy Jeremiás elkeseredésével dörgi füleibe, hogy az „antiszemitizmus nem szűnt meg, csak lappang. És minél tovább várat magára, annál dühösebben kell kitörnie," .... Beteljesedett ama másik jóslása is, melyben azt mondja, hogy „a ma még biztonságban élő zsidók csak akkor fognak majd nekem hinni, ha újból részük lesz zsidóüldözésekben." . . ,

2

mert mi úgy a szocialista." . mert ebből ismerheti meg. Budapest. mert lassankint minden utat elzárnak előlük. hogy a kulturnépek tanácsa foglalkozik annak Herzl szellemében való megoldásával és hála az angol kormány nagylelkűségének. mely a kulturnépek tanácsában lesz szabályozandó. mert magyar zsidó volt ő is és mert igaz megállapításait a mi viszonyaink igazoljak legfényesebben. és ma valóban ott tartunk. Viszont a zsidótőke egészségtelen növekedése a zsidóság egy részét a kapitalizmus szolgálatába állítja. . öntudatos zsidó a zsidókérdésről. kétségbeesve mutat rá arra. a „Judenstaat" megjelenése utáni 24-ík évben megvalósultnak tekinthetjük. de az egész világ érdekét is szolgálja. hogy a túl nagy mértékben produkált intellektuelljaink nem tudnak elhelyezkedni. Hála a cionista propagandának. A magyar zsidóság pedig annál nagyobb lelkesedéssel és szeretettel foglalkozzék Herzl eszméjével... "Ennek következménye — mondja Herzl — az lesz." . és dolgozzunk az ő útmutatása szerint. Herzl Tivadar eszméjét ma. hogy a szociális háborút a mi hátunkon fogják megvívni. De Herzl Tivadarnak egy vigasztaló jóslata is beteljesedett „A zsidókérdést világkérdéssé kell megtennünk. amelynek létezését nem akarja eltitkolni. valóban sikerült a zsidókérdésből világkérdést csinálnunk. SCHÖNFELD JÓZSEF 3 . 1919.De megjósolta Herzl a zsidóságnak tragikus helyzetét a bolsevizmussal kapcsolatban is. Hassa át a nagy megpróbáltatásoknak kitett zsidóságot Herzl nagy szelleme. hogy miképp vélekedik egy gerinces. De Herzl Tivadar röpiratát minden nem zsidónak is el kell olvasnia. Mikor azt fejtegeti. hogy ezek mind a felforgató és forradalmi pártok ölébe fogják magukat vetni. és amelynek megoldását úgy kívánja. Megdöbbentő pontossággal így történt. november havában. hogy az nem csak a zsidóság.. mint a kapitalista táborban a legexponáltabb pontokon állunk. Dr. .

sok foggal és kerékkel. hogy igazam van – nem tudom. hogy életem idejében arate igazam elismerést. Hogy tervezetemet az utópia gyanújától megóvjam. Nem találok fel semmi újat. amilyeneket Morus Tamás előtt és után oly sűrűn produkáltak. Ezzel tulajdonképen csak megóvom a felületesen bírálókat attól a balgaságtól. bízva abban. amely a teás-kannában a víz forrása. A "Freiland" egy komplikált gépezet. ha szórakozni akaró olvasók számára ezt a tervet egy ugyancsak felelőtlen regény keretében adnám elő. hogy az üres gúny torzképekkel igyekszik majd tervemnek egészét megdönteni. hogy a bevezető tréfákat feleslegessé tegye. Dr. A teás-kanna eme jelenségére emlékeztetnek a cionista kísérletek és "az antiszemitizmus leküzdésére alakult egyesületek" sok más formája. hogy az üzembe helyezhető is volna. folytán keletkezett. az utolsó évek egyik érdekes könyvét. kézzel foghatóak. melyek egymásba is illeszkednek. és ez a szunnyadó gondolatot felkelti. hogy ez az erő létezik? Az antiszemitizmus okairól szóló fejezetben fogunk vele foglalkozni. Nem találom fel sem a zsidók történelmivé vált helyzetét. és oly távol esik az élettől. Tervezetemet mindenek előtt az utópiaként való kezeléssel szemben kell megvédenem.Előszó. Ezzel szemben az előttünk fekvő tervezet a valóságban létező hajtóerő alkalmazásán alapszik. Az építendő gép fogait és kerekeit gyengeségem tudatában csak megjelölöm. És azt hiszem. nemzetgazdaságilag képzett szellemnek az elgondolása. ezt mindenek előtt és fejtegetéseim minden egyes pontjánál kifejezetten szem előtt kell tartani. hogy a zsidóknak a helyzete a különböző országokban elég szomorú ahhoz. mindenki meggyőződhet erről. és amely a fedőt emelte. Ki meri tagadni. A világ visszhangzik a zsidók elleni gyűlölet zajától. embereket és javakat fölsegítsen. Hertzka Tivadar "Freilandját" választom. Ez egy elmés álmodozás. egy egészen modern. A hajtóerőn múlik a dolog. És mi ez az erő? A zsidónyomor. Ismerték a gőzerőt is. takarékoskodni is akarok a kifejtés festői: részleteivel. amelyen ez az álom-állam fekszik. ha emberbaráti utópiát írtam volna. hogy ez az erő helyesen kihasználva elég hatalmas ahhoz. Az általam tervezett építmény anyagi alkatrészei a valóságban léteznek. Az elsők. De már maga a megkezdés is magasztos büszkeséggel és a benső szabadság boldogságával tölti el valójukat. sem az orvoslás eszközeit. Ha tehát a zsidókérdés megoldásának ezt a kísérletét egy szóval akarják jellemezni. Egy különben okos zsidó. Nos azt állítom. amelyet elkövethetnének. ősrégi. De ez nem az a szeretetreméltó utópia. úgy nem szabad azt „fantáziának". A zsidóállam felépítésének a gondolata ez. Hiszen nem volna szégyen. azt a 4 . de semmi bizonyítékom sincs arra. akinek a dolgot előadtam. akik ezt a mozgalmat megindítják. Hogy felismerhetővé tegyem az én tervezetem és egy utópia közötti különbséget. aligha fogják láthatni annak dicsőségteljes befejezését. Még akkor is tréfának fogom tartani a dolgot. amelyet ebben az iratban kifejtek. hanem legfeljebb „kombináció"-nak nevezni. Amúgy is attól tartok. A gép alakja lehet bármilyen. A gondolat. ha Freiland-egyesületeket látok majd keletkezni. Legbensőbb meggyőződésem. Könnyebb irodalmi sikert is biztosíthatnék magamnak. mint az Aequatorhegy. hogy a kivitelhez nálam jobb mechanikusok fognak akadni. hogy egy nagy gépet hajtson.

amit mondok? Megelőztem talán koromat? Nem elég súlyosak még a zsidók szenvedései? Látni fogjuk. megteremtik államukat. ha nem is merem állítani. melyeket előző évek átlagából." Ez hamis felfogás. jobb nemzedék. akikhez fordulok. A zsidóállam világszükséglet. hanem precedens nélküli számokkal is. hogy a gondolat végérvényes formáját találtam. Aki ezt nem tudja. úgy tökéletesen észszerű az ügy és megvalósítása semmi említésre méltó nehézségbe nem ütközik. Ha holmi egyes egyén vállalkozásáról lenne szó. vagy egyéb már elmúlt és más államokban előforduló bevételekből állít fel. hogy ez az állam-irat egyelőre csak egy állam-regény marad-e. — de ha sok zsidó egyszerre fog hozzá. hogy „a valóság gyanánt beállított jövendőbeli részlet ismertető jele az utópiának. szabadságra és boldogságra. és azok meg fogják érdemelni. hogy előre nem látott kifogásokat cáfoljak meg. A zsidók. Ha ez a nemzedék még túl poshadt. tehát létre fog jönni. megkövetelem. úgy az egész talán valami agyrémnek tűnne fel. meglehetősén őrült gondolat volna. Feltörekvő ifjúságunk fog talán az eszme terjesztéséről gondoskodni. Maguktól a zsidóktól függ tehát. A szót újból csak akkor ragadom meg. hogy némely ósdi felfogásukat átalakítsák. azoktól elvárom. 5 . Ezért mondom kifejezetten és szilárdul: hiszek a kivitel lehetőségében. amely előtt már most minden út zárva van. soha sem látott költségvetést. Minden pénzügyminiszter előleges költségvetésében jövendőbeli számokkal is operál. mint ha magam sem hinnék azok lehetőségében. például egy új adónem behozatalánál. ha figyelemre méltó ellenfelek támadásai arra késztetnek majd. hogy eddigi kísérleteiket elhibázottaknak és eredményteleneknek ismerjék fel. Ha ellenben a megvalósulást minden fenntartás nélkül jelzem. hogy az előirányzatot sohasem lehet egész pontosan betartani? De olvasóimnak még súlyosabb feltételeket szabok. támad majd egy másik. Én magam feladatomat befejezettnek tekintem ennek az iratnak a közzétételével. Az eszme kifejtésénél egy veszéllyel kell megküzdenem. és újra tanulják.véleményét fejezte ki. És éppen a legjobb zsidóktól. tévedéseket oszlassak el. meg. Nem helyes még ma. akik akarják. Utópiának fogjuk talán tartani az ilyen pénzügyi tervezetet. és nemcsak olyanokkal. A műveltektől. Ha tartózkodva beszélek a még a jövőben fekvő összes dolgokról. vagy ha arról lesz szó. és amelynek a számára a zsidó-államban verőfényes kilátás nyílna meg becsületre. azt a látszatot kelteném. Az eszme kizárólag híveinek a számától függ. az az ifjúság. még ha tudjuk is. magasabb.

hogy a közepes emberek gondolkodása is arra a szelídségre szűrődjék le. hogy ilyen banalitást leír. jót.Bevezetés. Ez semmit sem használna. ahol ezer év előtti ősapja. a zsidókérdés. amiként azt a gonosz túlzás állítja — akkor sem lenne szükségünk „gazdanépekre". mert új javakat termelünk. úgy az egész prédikáció feleslegessé válik. aki pontosan ott tart. Csak az emberiesség javára nem fordítottuk még ezt a meseszerű haladást. Amennyiben nem a primitív termelésre gondolunk. De nem akarok ebben az írásomban a zsidók védelmével foglalkozni. amikor Európa már gettókban zárta el a zsidókat. hanem azért. amelyeken önérzetünknek igazságtalan vádak folytáni gyöngülése jelentkezik. darabja ez. éhen kellene halnunk. Nos nem elég az ész és a kedély számára a megfelelő indokokat megtalálni. akik a gyakorlati élet kellős közepében mozognak. Biztos vasutakat vezetünk fel egy hegyvidékre. a hallgatóknak előbb képesekké kell lenniök a megértésre. ez a megállapítás ama gyerekes tévedésen alapszik. hogy a javak életében mindig ugyanazok a tárgyak futnának körben. hogy annak világossága mellett az emberiség kérdéseit megoldjuk. mert már száz év előtt felvilágosodott volt a kor. unokáink és dédunokáink élete is rámenne. Ostobaság volna ezt tagadni. tipikus példája ennek a földműves-paraszt. Ez egyike ama pontoknak. és ha nem volna körülöttünk. Gyakran meglepően csekély népgazdasági értelem felett rendelkeznek férfiak. Ha arra akarnánk várni. különben pusztába hangzó lesz a szavunk. Amennyiben ezt megoldjuk. amellyel a kulturnépek a legjobb akarat mellett még ma sem tudnak végezni. már. Hogy áll a dolog a valóságban a „gazda-népekkel". hogy a világ az új javaknak megszakítás nélküli keletkezése által változik. de sőt. mikor Bölcs Náthánját megírta. de sok más szerencsétlen szenvedő érdekében is cselekszünk. melyek még felfedezve sem voltak. Nos nekünk nem kell előbb Rip van Winkle módjára sok évi álmunkból felébrednünk. Technikai haladásoktól csodás időnkben a szellemileg legszegényebb is látja leragadt szemeivel maga körül az új javak keletkezését. Nem vagyunk ráutalva mindig egyforma javak körforgására. minden szentimentálisat elmondtak már. Nos én azt hiszem. amikor egyen jogosítottak bennünket. Ez az évszázad pompás reneszánszot hozott nekünk a maga technikai vívmányaival. A vállalkozó szellem teremtette azokat. hogy a villanyfényt egyáltalában nem azért találták fel. A földfelület távolságait. A zsidókérdés létezik. és nem azért. E kérdések egyike – és pedig nem a legjelentéktelenebb. Hiszen nagylelkű akaratukról bizonyságot tettek akkor. A középkornak egy idehurcolt. hogy néhány fennhéjázó a maga dísz-lakosztályait vele világítsa. Ahol nincs. Csak így magyarázható. melyre valamikor félve kapaszkodtunk fel gyalog. úgy e várakozásra a mi életünk. A zsidókérdés mindenütt megvan. ahol zsidók nagyobb számban élnek. a legközelebbi órában ismertek lesznek előttünk. hogy észre vegyük. csak kétségbeejtően lassúnak találom a folyamatot. A világszellem tehát másfelől jön segítségünkre. Erről a tárgyról minden okosat. Ha tehát kizárólag vállalkozók volnánk. mely felvilágosodottság azonban a valóságban csak a legelőkelőbb szellemekben élt. Országok eseményei. „gazda nép". Szinte szégyenli magát az ember. A vállalkozó szellem nélküli munka egy helyben marad. ósdi. hogy zsidók is meggyőződéssel hirdetik az antiszemiták jelszavát: mi a „gazda népekből" élünk. Én hiszek abban. Minden anyagi jólétet a vállalkozók teremtettek meg. hogy az emberek a műveltség mind magasabb fokára emelkednek. leküzdöttük. és mégis a szorosság szenvedéseivel gyötörjük magunkat. amellyel Lessing rendelkezett. fiaink. Ha azonban a hallgatók a megértés eme magaslatán állanak. nemcsak magunknak. Ezért anachronizmus a zsidónyomor. Gyorsan és veszélytelenül vágtatunk át óriási gőzösökön azelőtt ismeretlen tengereken. oda magukkal 6 .

ha még olyan és más színezetűnek is látszik. akiket vándorlásra kényszerítettek. ahol nem üldöznek bennünket. mint mi. Felismerni vélem. hogy — amint már említettem —.. hogy nem fognak békében hagyni bennünket. Az asszimilálódás. Hiába vagyunk hű. Nemzeti kérdés ez és hogy megoldhassuk. gyakran olyanok. hogy mi benne durva tréfa.. amelyet természetesen nevelni lehet. de a gondolkodásban és a minden téren való egyformává válást értem.hurcolják a bevándorló zsidók. Ez igaz. Elnyomás és üldözés által nem vagyunk kiirthatók. hiába hozzuk ugyanazon pénz és véráldozatokat. Az erős zsidók dacosan térnek törzsükhöz. akiknek a nemzetsége még nem volt az országban. Azt hiszem. De én azt hiszem. amely a kulturnépek tanácsában lesz szabályozandó. A zsidókérdést nem tartom sem társadalmi. amikor a mi őseink itt már sóhajtottak. Hiába vagyunk tehát mindenütt derék hazafiak. A világ jelenlegi állapotában. És erre még egy Bismark sem volna képes. de azt is. akik ezt most megtették. A nép mindenütt egy nagy gyermek. más módon sokkal előbb segíthetünk magunkon. annak csak oda kell figyelni. hatalmi kérdés ez. Világosan lehetett ezt látni a zsidó emancipáció utáni közvetlen időkben. Hogy ki az idegen az országban. mint szükségletet a többségnek kellene éreznie. gazdagságát kereskedelem és forgalom útján emelni. hiába igyekszünk hazánk dicsőségét a művészetek és tudományok terén. hogy a bennünket körülvevő népek közösségébe beolvadjunk. Mindenütt becsületesen megkíséreltük. A politikai jólét bizonyos állandósulása alatt mindenütt asszimilálódunk. de minden gyűlöletes félelem nélkül. amiként a Hugenották is azok voltak. semmi esetre sem elég a vegyes házasságot törvényileg megengedettnek nyilvánítani. ha az üldözések kitörnek. A szellemileg és anyagilag magasabban álló zsidóból teljesen kiveszett az összetartozandóság érzete. ez nem dicstelen dolog. azt a többség nem döntheti el. Ha békében hagynának bennünket. azt hiszem. némely helyen még túlzó hazafiak. de még beláthatatlan időn belül is a hatalom megelőzi a jogot. Nem adok fel semmit szerzett jogainkból. a zsidók asszimilálódása mindenütt csakis a vegyes házasság útján volna elérhető. mint polgártársaink. Aki erről számot akar magának adni. csak őseink hitét őrizve meg. amely egy sokszorosan komplikált mozgalom. ami benne állítólagos önvédelem. És ezt az elvileg berendezett vegyes házasságot mi 7 . Annak az ellentmondásnak. Mert mélyen a néplélekben gyökereznek az ellenünk való összes előítéletek. gondoskodnia kellene tehát politikai jólétünk állandósításáról. öröklött előítélet. aki a zsidófajt a maga nemzetébe beolvasztani akarná. Mi természetszerűleg oda húzódunk. Ezt a mozgalmat. A szegény zsidók most Angliába hurcolják be az antiszemitizmust. közönséges kenyérirígység. sem vallási kérdésnek. ahol a nép őszintén és egyszerűen nyilatkozik meg: a mese és a közmondás antiszemita. ami alatt nem csupán a ruházkodás. megjelenésünk által azután jelentkezik az üldözés. Hazáinkban. Amerikába már bevitték. még a magasan fejlett országokban is — példa rá Franciaország — amíg a zsidókérdés politikailag megoldva nincs.. bizonyos életszokásoknak és a nyelvnek holmi külsőségeit. Ezt azonban. hogy értem az antiszemitizmust. igaznak kell maradnia mindenütt. egy nép. de ez a nevelés legjobb esetben is oly óriási időtartamokat igényelne. Nép vagyunk. vallási türelmetlenség. érdekes tévedésben leledzenek. idegeneknek néznek bennünket. Nem engedik meg nekünk. mint zsidó nézem. ha mint amúgy is megbízás nélküli egyes egyén ezt megállapítom. A zsidóheccek nyomán mindig csak a férgese hullott le a zsidóság fájáról.. A magyar liberálisok. A történelem egyetlen népe sem bírt ki annyi küzdelmet és szenvedést. mindenek előtt világkérdéssé kell azt tennünk. amelyekben pedig mi is már évszázadok óta lakunk. mint minden a népek érintkezésében.

sem illusztrálja jobban az első esetek egyikénél: egy kikeresztelkedett zsidó feleségül vett egy zsidó nőt. hogy mi egy nép vagyunk. A jelenleg antiszemita országokban igazat fognak nekem adni. és ezzel többet ártott. Aki meg tud. Bármennyire is tisztelem a személyiséget. de egyelőre csak a francia zsidóknak akarok már előre válaszolni. az semmisüljön meg. amelyet népnek nevezünk. Amennyiben csak egyes korlátolt vagy gyáva egyének féltett magánérdekéről volna szó. nem akar és nem kénytelen megsemmisülni. csak egy lehetőséget ismerhet ennek elérésére. művész. bizonyára rám fogja zúdítani a kedvezőbb viszonyok között élő zsidók ellentmondását és ellenséges érzületét. mert hisz a zsidónép középosztálybeli nép. hogy semmivel sem törődve és csakis az igazságot követve szűröm le ezt a következtetést. A zsidók beolvadását ezért az állandó nyugodt fejlődés útján is valószínűtlennek tartom. ahol pedig már megtörtént. feltaláló. mert ők szolgáltatják a legerősebb példát. Csak akkor hisznek majd nekem. A zsidók népiegyénisége nem tud. De miképp alakulna ez a jelenség a közepesebb rétegeknél. annál dühösebben kell kitörnie. A látszólagos biztonságtól vonzott zsidók beözönlése. ott utólag – veszélyeztetem. és e műveletnél zsidócsaládok merülnek alá. A többi országban. ahol a zsidókérdésnek a főfészke van. Ez a kifogás nevezetesen Franciaországban fog elhangzani. fajtestvéreim valószínűleg a leghevesebben fogják támadni megállapításaimat. mert ez a többségnek egy nem rég még megvetett kisebbségtől való leigázását jelentené. És ha a zsidók mai hatalma is már oly elkeseredett jajkiáltásokat vált ki az antiszemitákból. erről két ezer éven át szörnyű szenvedések közepette tett bizonyságot. Más helyről is várom. sok más zsidó után. és akinek meg muszáj semmisülnie. Az ócska nemesi címer zsidópénzzel aranyoztatja be magát. ha újból részük lesz zsidóheccekben. Ha ellenben az egész gondolat nem jut túl az irodalom határain. Mert a szegények és elnyomottak ügye fontosabb. meg akar. A zsidóknak előbb olyan közgazdasági hatalomra kellene szert tenniök. valamit megakasztani vagy veszélyeztetni. mert külső ellenségek összetartják. bölcsész vagy hadvezér erős egyéni személyiségét. úgy az államférfiú. Ezért a kérdés vagyonjogi részét részletesen akarom kifejteni. Komolyabb lenne az az ellenvetés. mekkora kitörések következnének még be ezen hatalom további emelkedésével! A beolvadásnak egy ilyen előfeltétele nem volna elérhető. mint egyedül álló írónak egyáltalában módomban van. De elejét akarom venni helytelen feltevések keletkezésének. nevezetesen abban az irányban. Nem kell megsemmisülnie. hogy az antiszemiták malmára hajtom a vizet azzal a megállapításommal. Nem akar megsemmisülni. Egész 8 . még sem siratom megsemmisülésüket. Aki a zsidóknak a beolvadás általi megsemmisülését őszintén kívánja. amelynél leggyakrabban fordulnak elő vegyes házasságok. ezt ebben az iratban igyekszem bebizonyítani. kik nem adták fel ebbéli reményüket. megakasztom. mintha ennek a tervnek a megvalósulása esetén a gazdag zsidók vagyonukban bármi sérelmet szenvedhetnének. valamint a bennszülött zsidók feltörekvő osztály-mozgalma azután együttesen hatalmasan hatnak közre a felfordulás siettetésére. Hogy én a zsidók asszimilálódását — ahol az folyamatban van. hogy ennek révén a régi társadalmi előítéletek leküzdhetők legyenek. A példát erre az arisztokrácia szolgáltatja. mint az emberek egy történelmi csoportjának az össz-személyiségét. amely nincs birtokában a katonai és adminisztratív hatalomnak. mint használt a fajkeveredésnek. ahol a zsidók pillanatnyilag jól érzik magukat. És minél tovább várat magára az antiszemitizmus. Az a tény azonban. Ám a házasságkötés mostani formájáért vívott harc sokszorosan elmérgesítette a keresztények és zsidók közötti ellentéteket. Nincs egyszerűbb ennél a logikai következetésnél. úgy amúgy is minden a régiben marad. Nem tud megsemmisülni. Itt a hatalomnak előzetes megszerzése egyet jelentene a zsidók gazdasági egyeduralmával — aminek hamis megállapításával már most is találkozunk. már amennyire nékem. megvető mosollyal tehetném túl magam rajtuk.

hogy a ki nem elégítő eredmények maguknál a zsidóknál is kételyt támasztottak a zsidó emberanyag használhatóságát illetőleg. Ezen segítő egyesületek némelyike nem az üldözött zsidók érdekében hanem azok érdeke ellen létezik. hogy ez vagy amaz szegény zsidókat vándoroltatott. A zsidók történelmük egész éjszakáján keresztül nem szűntek meg ezt a királyi álmot álmodni: "Jövő esztendőre Jeruzsálemben!". A legszegényebbekkel csak minél gyorsabban. a fa azonban él. Az antiszemitizmusnak új vidékekre való átültetését. hogy akár az egyiknél. hogy némely látszólagos zsidóbarát tulajdonképen egy jótékonysági jelmezbe bújtatott zsidószármazású antiszemita. habár őket sokkal érzékenyebben sújtja a dolog. Ezt a kételyt azonban az értelmeseknél a következő egyszerű érveléssel lehet eloszlatni: ami kicsiben nem célszerű vagy kivihetetlen. Erre csak egy eszme képes. úgy egyszerűen ezt felelem nekik: az egész ügyhöz semmi közük. Nagyobb baj az. ők izraelita vallású franciák. amennyiben közben hibák történtek. vallású franciáknak époly keveset ártana. ez a régi jelszavunk. Érdekesek annyiban voltak e kísérletek. Nem hiszem. kik ezenfelül még az antiszemitizmust is behurcolják vagy a már meglévőt erősítik. Az asszimiláltaknak titkolt keserve ez. ha nem szenvedő emberek bőrére menne a dolog. Ehhez mégis túlkomoly és túlszomorú volna az ügy.ágak elhalhatnak. mert ők már „asszimilálódtak" volna. 9 . most arról van szó. Egy patak csónakkal sem hajózható. Az állam-eszmének bizony megvan ez az ereje." hogy Darvin szavával éljek. nem volnának többé háborgatva. vagy néhányan közülük tiltakoznának ezen tervezet ellen. ha a zsidóállam a maga tökéletesebb berendezésével valósággá lett és ők mégis megmaradnak ott. De a tényleg jószándékú férfiak gyarmatosító kísérletei sem váltak be eddig. — még a legkisebb hátránynak tartom. amint lovakat szokás futtatni. amennyiben kicsiben a zsidóállam-eszme gyakorlati előfutárjaiként jelentkeznek. akár a másiknál csupán sportról lett volna szó. megmutatni. ami szükségszerű folyománya egy ilyen mesterséges beözönlésnek. nagyszerű! Ez azonban a zsidóknak a belső ügye. lehullhatnak a zsidóság fájáról. Komikusnak lehetne mondani ezt az ellentétes színű jelenséget. mert őket nyomja első sorban a velük egyforma gazdasági egyének versenye. kiszámíthatatlan. amely proletáriátust a politikai üldözés és a gazdasági nyomor helyről helyre. Az izraelita állampolgárok ezt nem tehetik. mint a keresztény polgárok. Ez a mozgó proletáriátus szilárd pontot találna. amely „jótékonysági" intézményekben kapkod levegő után. hasznukra válna. annak nem kell okvetlenül ilyennek lenni a nagybani kivitelnél. Most bizonyos keresztény állampolgárok — antiszemitáknak nevezik őket – dühönghetnek az idegen zsidók beözönlése miatt. Az „asszimilálódottak" még több előnyt húznának a fajukhoz hű zsidók távozásából. Egy kisebb vállalat ugyanazon feltételek mellett veszteséggel járhat. És el is fogják nekik hinni. Természetesen kárt is okoztak ezek a kísérletek. Nyugodtan asszimilálódhatnának. Nos. minél távolabbra el! És így figyelmes vizsgálódás mellett azt a felfedezést tesszük. tekintélyes vas járműveket hord a hátán. mint a többi országok "asszimilált" zsidóinak. Senki sem elég erős. a folyó. amelybe ömlik. hogy az álomból nappali világosságú gondolat válhat. hogy érdekes kísérletek voltak. elkerülhetetlen versenyétől. dacára annak. amelyekből a nagybani megvalósításnál tanulhatunk. Sőt hasznosak is voltak annyiban. Mert az „asszimilálódottak" megszabadulnának a zsidó proletariátus nyugtalanító. Ellenkezőleg. hasznukra. ahol most laknak. Kivándorlási egyesületeket alapítanak a bevándorló zsidók számára. országról országra kerget. mert a mostani antiszemitizmus örök időkre nyugvó pontra jutna. Nos az általam javasolt állam-létesítő mozgalom az izr. Ha tehát az összes francia zsidók. vagy gazdag ahhoz. hogy lelkük legbensőbbjéig asszimilálódtak. Mert így „chromatikus funkciójukban. hogy egy népet egyik lakóhelyről egy másikra telepítsen át. amelyek mellett egy nagy vállalat kifizetődik.

korlátolt felfogásból. Mellette áll. mire ez a maga hozzátartozóit utánuk küldi. és ha egyesek azután visszatérnek. Mindig csak azok mennek el. Zsidó olvasóim kísérjenek. de egyáltalában kizárólag az érdekelt kormányok barátságos támogatásával vihető keresztül. a kivitelt kell bemutatnom. Szerzett jogokat csak előnyösebb jogok ellenében adunk el. a magasabb osztályba emelkedtek. Nem szállunk vissza alacsonyabb fokra. A zárszóban azután a további esetleges ellenvetésekre kell még az utolsó találatot megadnom. A keresztény állampolgárok belső vándorlása következik be a zsidók által feladott állásokba. A vándorlás egyidejűleg emelkedő osztálymozgalommal jár. a politikai és nemzetgazdasági előfeltételek megállapítandók és a terv kifejtendő. előbb rombolnom kell. így dohos agyak első sorban azt fogják hinni. majd a jólétben élők. Nem költözünk sárból épült kunyhókba. amelynek repülni kell. dohos föltevések eltakarítandók. hogy ezzel helyzetükön javítanak. Ez a vándorlás nem is menekülés. melyeket a jogászi nyelvben gyakran felcserélnek. Helyicsoportok és Society of Jews. akik biztosak benne. amelyeket már maga a szó „zsidóállam" felszínre fog vetni. Az általános részben első sorban a fogalmak tisztázandók. Ezt az okos sorrendet tehát be fogom tartani. Mint erkölcsi személyiséget. E két megjelölést. zavaros. Legelőször a kétségbeesettek. amelyek csak úgynevezett „erkölcsi" vagy „jogi" személyekben találhatók fel. idejét múlta. válságok és üldözések. melyek belőle lényeges előnyöket húznak. A zsidók becsült barátokként távoznak. amelyeket tehát elsősorban kell megcáfolni. A lefolyás lassú. És a kivonuló zsidók mögött nem keletkeznek gazdasági zavarok. mely a magán-vagyonjogi körzeten kívül eső jogoknak az alanya. és azután építeni. hanem szebb és modernebb házakba. de a tervezetben a fordított sorrend lesz ajánlatos. hanem újra megtaláljuk azokat. Nem igaz! A vándorlás a kultúra kellős közepében történik. azután a szegények. Rövid. Akik előre mentek. hanem kezdetét veszi az elhagyott országokban a jólétnek a korszaka. Nem veszítjük el megszerzett javainkat. Nem hagyjuk el a régi házat. Nem szakadunk el kedvenc szokásainktól. aki csak célzást is tenne egy ilyen óriás vállalkozásra. a Society of Jews-t állítom fel. A Societynak ugyan előbb kell megalakulnia és a Companynak utoljára. ósdi. külön akarom kezelni. A mozgalom nemcsak hogy tökéletesen törvényes eszközökkel indítandó meg. míg az új el nem készült. a civilizált országokban ép oly jóakarattal fogják fogadni és kezelni. A különös részben. Ezek a főfejezetek: Jewish Company. lehetőség szerint kerülendő is lesz. csaló vagy őrült lehetne. hogy a vándorlásnak a kultúrából ki a pusztaságba kell történnie. Az erkölcsi személyiség tisztaságáért tagjainak jelleme kezeskedik. türelemmel végig. végül a gazdagok. ha a nehézkesség iratom érdekében. melyeket újonnan építünk. mint más idegen állampolgárokat. Az eddigi előre bocsájtott megjegyzésekkel csak a kifogások első raját akartam egész futtában kivédeni. hanem értékesebbé tesszük azokat. Ha egy régi építmény helyére új épületet akarok emelni. A jogi személy megfelelő erejét annak tőkéje igazolja. némely ósdi. minden rázkódtatás nélküli és már a kezdete – az antiszemitizmusnak a vége. mint jogi személy a Jewish Company. Az eszme tisztaságához és kivitelének erejéhez biztosítékok szükségesek. hanem a nyilvános közvélemény ellenőrzése mellett rendezett elvonulás. amely három főfejezetre oszlik. de magasabbra emelkedünk. más ellenvetéseket leküzdeni és némely már érintett gondolatot alaposabban kifejteni. mert a pénzügyi kivihetőséggel szemben fognak a legnagyobb aggodalmak felmerülni. Némelyiknél a kifogások más sorrendben 10 . A magánegyén. A továbbiakban több nyugalommal fogunk tárgyalni.E végből mindenek előtt tabula rasat kell csinálni a lelkekben. aforisztikus fejezetek felelnek meg legjobban ennek a célnak. és melyeket háborítatlanul birtokolunk. amely mint kereskedelmi vállalat működik.

erős karjain kiviszi és az értelem indokait lelkesedéssé alakítja át. túlnőtt-e már rajtunk. mégis jól tudom. Öreg rabok nem szívesen mennek ki a börtönből. amelyre szükségünk van. az álljon az ügy szolgálatába. amely az öregeket magával ragadja. hogy az ifjúság. Majd meglátjuk. hogy az értelem egymagában nem elegendő. az ifjúság.fognak felvetődni. Bár az értelemhez szólok. mint ahogy én azokat itt megcáfolni igyekszem. Aki azonban aggályait okosan legyőzte. 11 .

hogy a föld fejedelmei és népei kegyesebb hangulattal lesznek irányunkban? Én azt mondom. még ha szívükhöz ép oly közel állanánk is. Tény az. ha a törvényben még létezik is. A középmagasságú állások a hadseregben. amelyek között zsidók laknak. a nyomás mindenütt megvan. templomi szószékeken. Az árnyalatok számtalanok. abban a klasszikus berlini jelszóban foglalható össze: „Ki a zsidókkal!" A zsidókérdést most a legszűkebb formájában állítom fel és kérdem: Ki kell-e már mennünk és hová? Vagy maradhatunk-e még. bennünket megvédeni. Különben ne próbáljuk itt fájdalmasan felsorolni az összes zsidó panaszokat. lehetünk-e türelemmel. orvosok. hogy mindenütt ugyanaz a cél. hogy egész zsidó középosztályunk erősen veszélyeztetve van? Igaz-e. nem tudnak. És ezalatt a „túlsok" alatt kevesebbet kell érteni. Most ugyanaz a jelenség ismétlődik. sajtóban. Istenbe vetett hittel várva. Algériában vándorhecc-szónokok lépnek fel. Németországban alkalomadtán elverik a zsidókat. Mindenütt. — bizonyos szállodákból való kizárás — de sőt a szórakozóhelyeken is napról napra szaporodnak. A zsidók nyomorúságos helyzetét senki sem fogja tagadni. Minden ilyen törekvés hiábavaló és méltatlan. Az egyenjogúsításukat majdnem mindenütt hatályon kívül helyezték. Párisban az úgynevezett jobb társaság begombolódzik. mérnökök. Nem akarunk egyes sérelmeknél időzni. hogy a mi szegényeink sokkal többet szenvednek. Számíthatunk-e jobb időkre. Az üldözések országok és társadalmi körök szerint különböző jellegűek. a zsidó ügyvédek. többé-kevésbé üldözik őket. és nem lehet történelmi érzéke. Az alsó osztályoknál a legtisztább kétségbeesés. és meddig? Végezzünk előbb a maradás kérdésével. Elég lesz a következő kérdéseket intézni a zsidókhoz: Igaz-e. Az egyszerű népnek nincs. Miért? A fejedelmek. és ez. az utcán. A kereskedelmi forgalomból ki akarják őket szorítani: „Ne vásároljatok zsidóknál!" A támadások a parlamentekben. ahol jelentékenyebb számban élünk. utazás közben. Oroszországban zsidófalvakat sarcolnak meg. A népek. mint amire minden egyszerű polgárnak vagy minden néptörzsnek igénye van. mert a középkorban erre az üzletágra szorítottak berniünket. A középső rétegeknél tompító szorongatottságot jelent. A pénzüzletek terén kétségtelenül bizonyos felsőbbségre tettünk szert. 12 . Azok vagyunk.Általános rész. Nem tudja. A zsidókérdés. a körök elzárkóznak a zsidók elől. leplezetten vagy leplezetlenül mind antiszemiták. gyűléseken. Ausztriában az antiszemiták az egész nyilvános életet terrorizálják. ha a zsidókkal szemben túl sok jóakaratot tanúsítanának. hogy gazdagjaink ellen lángra lobbantják a köznép minden szenvedélyét? Igaz-e. hogy az áramlat változására nem számíthatunk. a köz és magánhivatalokban már elérhetetlenek rájuk nézve. mint a többi polgárok. ahol jelentékenyebb számban élnek. amikké a gettókban formáltak bennünket. A gazdaságilag legmagasabban álló osztályoknál kényelmetlenséget okoz. tanítók és minden fajtájú alkalmazottaknak a helyzete mind elviselhetetlenebb lesz? Igaz-e. bármily fájdalmasak is azok. egyenként és összességükben. Nincs szándékomban magunk iránt megilletődött hangulatot kelteni. hogy ott. mint bármely proletariátus? Azt hiszem. hogy a középkor bűnei most az európai népekre hatnak vissza. A zsidógyűlöletet csak fokoznák.

A paraszt tehát egy kihalásra ítélt alak. A paraszt ugyanis egy történelmi alak. sőt talán meg is nehezítjük. Ha a parasztot mesterségesen konserválják. Mert a világboldogítók. ez legjobban felismerhető ruházatán. Ekéje ugyanaz. és emiatt ép oly társadalmi veszedelmet képez. vagy túl kicsinyesek voltak. amiként a nagybirtok kipusztítja a kisbirtokot. A művelt és vagyontalan zsidók most mind a szocializmus karjaiba kerülnek. A parasztnak is tökéletesen igaza van. mint ősapái idejében voltak. De a múzeumba való! Vannak persze vidékek. ha időm van hozzá. a bizonytalan terméskilátások. úgy ez ama politikai érdekekből történik. Már az elavult kultur-állapotoknak fenntartása is óriási feladat. nagyon helyesen teszik. hogy a kultúrát erőszakosan visszasrófolja. amely célra még az autokratikusan kormányzott államnak minden hatalmi eszköze is alig elegendő. melyeket a zsidó nyomor leküzdésére eddig alkalmaztak. — mint például Oroszország és Németország némely tartománya — az antiszemitizmus legfőbb fészkei. akkor vagyonukkal együtt megszületik az antiszemitizmus — vagy azonnal tönkremennek. sőt tekintettel folyton emelkedő. az csodálatos tévedésben leledzik. már előzőleg foglalkoztunk. A szociális háborúnak ezért mindenesetre a mi hátunkon kellene lefolynia. vagy legalább kimennének. amelynek nincs elhelyezkedési lehetősége. Aki azonban a zsidókból földművesparasztokat akar nevelni. a hagyományos kaszával arat. mert úgy a kapitalista. Amerikának győznie kell Európán. mint a folyton gyarapodó vagyonok. ha ugyan nem egyenesen cél-ellenes. amely a legtöbb országban több száz év előtti. mintha a zsidónak azt mondanák: Itt egy kézíj.Megint a pénzüzletre szorítanak bennünket. valamint munkaeszközein. akiket el akarnak parasztosítani. — mint a különböző gyarmatosítások — vagy helytelenek voltak. Új parasztokat a régi recept szerint teremteni akarni lehetetlen és ostoba vállalkozás. Fel akarják tehát tételezni az intelligens zsidóról. melyek arra irányultak. mint például azok a kísérletek. és különösen az amerikai verseny eléggé elkeserítik az életét. ahol a kétségbeesett zsidók még a mezőre is kimennek. Azokkal az eddigi kísérletekkel. melyek a szegény zsidóknak más országokba való elvezetésére irányultak. ha ilyen körülmények között nem mozdulnak helyükről. hogy minderre ma gépek vannak. hogy régi vágású paraszttá válna? Ez ép úgy festene. hogy a zsidókból mostani hazájukban parasztokat neveljünk. elodázzuk. — aminek most tőzsde a neve — mert minden más kereseti ágat elzárnak előlünk. mint a szocialista táborban a legexponáltabb pontokon mi állunk. politikai befolyására. Az agrárkérdés is csak gépkérdés. menj a csatába! Mit? Íjjal. és rudakkal csépel. megfeledkeznek egy igen fontos személyiségről. Mert mit értünk el vele. A földadó. És ez a paraszt. A gabonavámokat pedig nem lehet a végtelenségbe emelni. A megoldás eddigi kísérletei Azok a mesterséges eszközök. ez megint csak újabb forrása lesz megvetettségünknek. A kézíj szép fegyver. Az átültetés semmiesetre sem elegendő és nem célravezető. 13 . Ha azonban a tőzsdén vagyunk. amelyeket szolgálni az ő feladata. akinek nagyon sok beleszólni valója van. a kötényéből szórja a vetőmagot. Senki sem elég erős vagy gazdag ahhoz. és elégikus hangulatot kelt bennem. És épen ezek a vidékek. A gyári munkást sem lehet az éhenhalásnak kitenni. A megoldást ezzel csak elnapoljuk. az olcsóbban dolgozó nagybirtokosok nyomása. melyek pont ugyanolyanok. De tudjuk. mikor a többiek kiskaliberű fegyverekkel és Krupp-féle ágyukkal rendelkeznek? A zsidók. mind több és több figyelemmel kell irányában lenni. Közben fáradhatatlanul termeljük a közép-intelligenciát. akik a zsidókat szántani küldik. ha néhány ezer zsidót más vidékre helyeztünk át? Vagy boldogulnak.

félelmetes versenytársként kerültünk onnan ki. minden forradalmi pártnak az altisztjeit mi szolgáltatjuk és egyidejűleg félelmetesen nő pénzhatalmunk. Ebből a körforgásból lehetetlen kikerülni. Mikép akarnák ma megfogni az ingó vagyont? Nyomtatott papírdarabokban fekszik az. és ahol mégis megkísérelnék. A távolabbi ok az. Az asszimilálódás csoda szerével már foglalkoztunk. hogy túltermelésünk van középintelligenciában. De csak az hányhatja ezt szemünkre. amíg annak okai nincsenek megszüntetve. A zsidók törvénybe foglalt emancipációját még sem lehet hatályon kívül helyezni. a közvetlen ok pedig az. Természetesen lehetséges volna a bankok. Lefelé felforgatókká proletárosodunk el. Nem szeretjük ellenségeinket. ezért csak futtában érinteni őket. Így nem lehet az antiszemitizmust leküzdeni. Régebben elvették a zsidóktól ékszereiket. A nép körében napról napra. mert okai továbbra is fennállnak és nem küszöbölhetők ki. A nyomás természetesen ellenséges érzületet vált ki belőlünk elnyomóinkkal szemben. A keresztény burzsoázia szívesen dobna oda bennünket áldozatul a szocializmusnak. és bennünket szabadon bocsájtottak. ha egyes országokban még most is vallási színezetűnek látszik is. Az emancipáció után így a burzsoázia gyűrűjébe kerültünk. mert ezzel az összes zsidókat. óráról órára nő az antiszemitizmus. melyek valahol a nagyvilágban. A zsidóellenes mozgalomnak nagy vonása ma egészen más. Az antiszemitizmus hatása A ránk nehezedő nyomás nem tesz jobbakká bennünket. Csak rá akartam mutatni. melyek semmi esetre sem szorítkoznának a legelső sorban sújtott zsidókra. mindennemű ipari vállalatok részvényeit és elsőbbségi kötvényeit adókkal sújtani. 14 . ismert szándékból — a legtöbb esetben becsületes szándékból is — végzett kísérletek. A zsidókon való felülkerekedés eme lehetetlensége csak erősíti. hanem az antiszemitizmus politikai és gazdasági okairól.Mind ezek a nehézségek eléggé ismertek. és itt kettős nyomásnak voltunk kitéve: belülről és kívülről. gazdagot és szegényt egyaránt a felforgató pártok ölébe kergetnék. mint a többi emberek. ahol a progresszív jövedelmi adó fennáll. és mint a középosztály. Mikor a kulturnépek a kivételes törvények embertelenségét belátták. amelynek nincs elhelyezkedési. De vajon meg lehet-e ezeket szüntetni? Az antiszemitizmus okai. Tulajdonképen nem tehetnek ellenünk semmi hathatósat. ez egészen igaz. és még tovább kell nőnie. a szabadság túlkésőn érkezett. talán épen a keresztény pénz-szekrényekben vannak elzárva. hanem azért sem. Az antiszemitizmus főországaiban ez a zsidó-emancipációnak a következménye. régi előítéletekről és korlátoltságokról. Nem szüntethető az meg. De minden ilyesféle kísérlet nem irányulhat kizárólag a zsidók ellen. ez természetesen keveset használna. hogy a középkorban elveszítettük asszimilálódó képességünket. vasutak. hogy mily értéktelenek voltak az eddigi. mert ez a modern öntudattal ellenkeznék. nevezetesen nincs egészséges levezetődése és nincs egészséges emelkedése. aki önmagát legyőzni képes. sem a proletariátusunk szellemi színvonalának mesterséges leszorítása nem segíthet. Nem vagyunk mások. ott az ingó vagyon egész komplexumához hozzá lehet férni. Nemcsak azért. és elmérgesíti a gyűlöletet. és ellenséges érzületünk viszont fokozza a nyomást. A mi mai antiszemitizmusunkat nem szabad összetéveszteni az előbbi idők vallási színezetű zsidógyűlöletével. A gettóban sajátságos módon középosztálybeli néppé fejlődtünk. ott azonnal gazdasági válságok következnének be. Sem az elvezetés. sem emelkedési lehetősége. Nem beszélünk többé az érzelmi okokról. Törvénnyel már nem voltunk emancipálhatók eddigi lakhelyeinken.

és évtizedekig fog eltartani. és ekkor hirtelenül felfedezzük erőnket. ha nem — egy észrevehető összetartozandóságú történelmi csoportot képezünk. A türelmesség rövid korszakai után újból és újból feltámad az ellenünk való gyűlölet. A zsidók kivonulását. hogy államot. vasutakat fognak építeni. Nép vagyunk — az ellenség akaratunk ellenére azzá tesz bennünket. És pedig az embereknek majdan bekövetkezendő jósága által. Igenis. Legelőször a legszegényebbek fognak kimenni. mint amilyen mi vagyunk. minden egyébről magunk fogunk gondoskodni. kik a földet művelhetővé fogják tenni. azt a Jewish Company gyakorlatilag megvalósítja. Az antiszemita országok kormányainak élénk érdeke. folyókat szabályoznak és a maguk otthonaikat megépítik maguknak. Előre megszabott terv szerint. hanem szegényebbek.„Mégis!" mondják majd a lágyszívű rajongók. Lassú lesz a folyamat. a kivitelben bonyolult feladat számára két nagy szervet kell teremteni: a Society of Jews és a Jewish Company-t. Amit a Society of Jews tudományosan és politikailag előkészített. Munkájuk meghozza a forgalmat. Csak a nyomás szorít bennünket újból az ősi törzshöz. és sajátosságainkat kiirtja. ha igényt tart arra. Nem fognak bennünket békében hagyni. mint már említettük. A szorongattatás idejében összeállunk. A Jewish Company gondoskodik a kivándorló zsidók minden vagyoni érdekeinek lebonyolításáról és szervezi az új országban a gazdasági forgalmat. Egy új szuverenitásnak a keletkezése nem nevetséges és nem lehetetlen valami. mert a világ sok évszázad óta hozzá volt szokva. még pedig egy mintaállamot alkossunk. hogy mily szentimentális üres fecsegés ez? Aki az állapotok javulását az összes emberek jóságára akarná alapítani. hogy jólétünk bennünket zsidóságunkban gyengít. amelyek ahhoz szükségesek. semhogy megsemmisülését kívánni lehetne. Valóban be kell-e még bizonyítanom. A terv. a mi igazolt népi szükségleteinknek megfelelő darabján. csak környezetünk gyűlölete tesz bennünket újból idegenekké. Boldogulásunk és nyugalmunk valami izgató hatással lehet környezetűnkre. hogy kívánatosnak tartom ezt. hogy mindenki megérthesse. amint az mindig így volt a történelemben. hogy nekünk ezt a szuverenitást megteremtsék. és az is maradunk. De előbb ismertetnem kell a tervnek fővonásait. amelyek nem középosztálybeli népek. Hiszen napjainkban tapasztaltuk azt népeknél. mindenben erre történik majd hivatkozás. Helyén való volna már itt az „emberanyagunkról". és minden lealacsonyítás dacára túlmagasztos. hidakat. műveletlenek és ezért gyöngébbek nálunknál. mert hiszen. utakat. A mi nép-egyéniségünk történelmileg túldicső. a 15 . Így — ha akarjuk. sürgöny-hálózatot létesítenek. Adjanak nekünk szuverenitást a földkerekségének egy. ha csak két nemzedéken át békében hagynának bennünket. hogy bennünk a szegények legmegvetettebbjeit lássa. az tényleg utópiát írna! Beszéltem már az „asszimilálódásunkról". Egy pillanatra sem állítom. de annak is kell lennie. a forgalom a vásárokat. — amint azt ez a kissé nyers kifejezés mondja — beszélni. Rendelkezünk mindazon személyi és tárgyi kellékek felett. Az egész terv végtelenül egyszerű a maga alap-formájában. De talán beolvadhatnánk mindenütt nyomtalanul a bennünket körülvevő népekbe. Az elvben egyszerű. nem szabad hirtelen lefolyásúnak elképzelni. mégis lehetséges. Emellett tudatlanságból vagy szűklelkűségből nem veszik észre. megvan az erőnk ahhoz.

A zsidóvándorlás kérdését ez az irat általános vita tárgyává kívánja tenni. saját költségére és veszélyére. Ha ma akarunk egy országot alapítani. hogy népjogi analógiát használjak. hanem rendeznénk egy víg vadászatot. hogy az eddig gyűlölt és megvetett vállalkozói szellemük számára egy új. Merészebben és fenségesebben fogunk építeni. Nem vonulnánk ki egyenkint lándzsával és dzsidával a medvék ellen. 16 . Mert mi olyan eszközök felett rendelkezünk. Mindenesetre a lassú zsidó beszivárgás hamis elvei szerint. A Society of Jews tárgyalni fog a jelenlegi ország-fennségekkel és pedig az európai hatalmak protektorátusa alatt. amit adnak neki. Ostobaság volna régi kulturszinvonalra visszatérni. Vezetni fogják őket mindenütt üldözött középintelligenciánk. amint az ezer év előtt egyedül lehetséges lett volna. mint bármikor ez előtt. És ezzel már meg is alakult volna az állam. hanem úgy fogunk építeni. amennyiben ezek az ügy iránt megértést mutatnak. De ez nem jelenti azt. hogy szavazás alá bocsássuk a dolgot. melyeket a történelem még nem ismert. melyet a földbe fektetünk. Ha építkezni akarunk. közlekedési utakat építenénk. A Societyt. nem szabad úgy eljárnunk. államalkotó hatalomnak ismerik el. Két terület jöhet számításba: Palesztina és Argentinia. A munka. Mert mindenki önként jön. Ha például abba a helyzetbe jutnánk. Ez által a Society tekintélyt nyer a kormányokkal szemben ahhoz. azok mennek legelőször. Egyes egyének ellentmondása közömbös. és még egyéb tekintetben válnánk hasznukra. hogy a zsidók nevében beszélhet és cselekedhet. A beszivárgásnak mindenütt rosszul kell végződnie. akik állameszménk híveinek vallják magukat. és ami mellett a zsidónép közvéleménye meg fog nyilatkozni. a Society tárgyalni fog a felajánlott ország felől. Mert szabályszerűleg bekövetkezik a pillanat. Ha már most a hatalmak készeknek nyilatkoznak a zsidó népnek egy semleges ország feletti szuverenitást megadni. Aki jönni akar. Palesztina vagy Argentinia? Palesztinát vagy Argentiniát részesítsük-e előnyben? A Society azt fogja venni. Akik most kétségbeesés előtt állanak. amint azt némely cionisták kívánják. Aki nem akar velünk jönni. amikor a kormány a magát veszélyeztetve érző lakosság nyomására a zsidók további beözönlését megakadályozza. mert egy földrésznek az új kultúrája úgy nagyban. és azután egy melinitbombát dobnánk közéjük. melyet oly nagy mértekben termelünk. A Society mind a két tényt szem előtt fogja tartani.vásárok új telepeseket csábítanak. nem fogunk gyámoltalan cölöpépítményeket emelni egy tengerparton. Legalsóbb gazdasági rétegeinket lassankint követni fogják a hozzájuk legközelebb álló osztályok. hogy egy országot a vadállatoktól kellene megtisztítani. amikre magunknak is szükségünk van. De már magával a zsidóállam keletkezésével nyernének a szomszédos országok. A zsidók hamar be fogják látni. egy helyre terelnők a bestiákat. A zsidók. sorakozzék zászlónk alá és küzdjön érte szóval. ahogy az most szokás. átvehetnők államadóságaik egy részét. Az ország jelenlegi fennségeinek óriási előnyöket biztosíthatnánk. állandó terület nyílt meg. az itt maradhat. emeli az ország értékét. A kivándorlásnak tehát csak akkor van értelme. Mindkét helyen történtek figyelemre méltó gyarmatosító kísérletek. a Society of Jews körül csoportosulnak. Ezzel az ügy előre el volna veszve. tollal és tettel. ha annak alapja a mi biztosított szuverenitásunk. ezt nem az ötödik századból való európaiak módjára cselekednők. mint kicsinyben emeli a környéknek az értékét.

Ha a szultán Ő felsége nekünk adná Palesztinát." Úgy érzem. Mikor a vasut-kora Európába jutott. alapos szükséglet. a szunnyadó szükséglet fennforgását. megengedve még azt is. fel kellene Argentiniát az új zsidó vándorlás lényeges különbségei felől világosítani. Egy „gyakorlati" ember tehát körülbelül a következőkép fog okoskodni: „Megengedve. hogy a zsidók mostani helyzete sok országban tarthatatlan és hogy folyton rosszabb és rosszabb lesz.Argentinia a föld egyik természetileg leggazdagabb országa. „mert ott még a postakocsinak sincs elegendő utasa. hogy a zsidók ki is vándorolnának az új országba. szerv. ellátnók a kultúra előőrsi szolgálatát a barbársággal szemben. Mint semleges állam. valódi. Mivel? Egy szükségletnek a szerve által. ha a „gyakorlati" emberek ellene nyilatkoznak. De ellentmondásuk számít. hogy a kivándorlási hajlam meglesz. amely ma gyerekesen egyszerűnek tetszik nekünk. ennek fejében magunkra vállalhatnók Törökország pénzügyeinek teljes rendezését. hogy mikép lesz megteremthető a még ezután megszerzendő. nagy kiterjedésű sík felülettel. Az argentiniai köztársaságnak legnagyobb érdekében állana. A mostani zsidó beszivárgás természetesen lehangoltságot okozott ott. gyér népességű és mérsékelt klímájú. amely egész existenciánkat biztosítani volna hivatva. hogy javunkra területének egy részéről lemondjon. Egy tervezet. és nagy ártalmára lehet az új eszmének. De ha a forgalmat berendezni nem is lehet. A szükségletet fel kell ismerni. képtelenek arra. forgalom. a vasút teremti az utasokat. ha ennek a szükségletnek létesítendő szerve. Ez természetesen a jövőben rejlik. hogy a gyakorlatiakat korhadt képzeteikkel együtt halomra döntse. Nos a "gyakorlati" emberek rendszerint csak rutinírozták. egész Európával összeköttetésben maradnánk. ösztönözni mindenesetre lehet. amíg az új eszme nem elég erős ahhoz. hogy jobb viszonyok közzé jussanak. akik bizonyos vonalak kiépítését ostobaságnak mondották. Az utolsóelőtti fejezetben mondottam: „A Jewish Company szervezi az új országban a gazdasági forgalmat. hogy ósdi feltevések szűk köréből kiszabaduljanak. Szükséglet. Mi képeznők a szent helyek mellett a díszőrséget és létünkkel biztosítanók ezen kötelezettségünk betartását. voltak gyakorlati emberek. a forgalom azután magától adódik. ha némelyek nem tudják elképzelni. hanem fordítva. Az ilyen vasút-előtti „gyakorlatiak" aggodalmai közé fog tartozni. alapjában van veszélyeztetve. Ez a név egymagában hatalmasan megragadó varázzsal lenne népünkre. és legkevésbé történjék az egyik napról a másikra. Európa számára ott egy darab sáncot alkotnánk Ázsiával szemben. Palesztinia a mi felejthetetlen történelmi hazánk. miképen. és mit fognak ott keresni? Miből fognak megélni? Hiszen sok embernek a forgalmát nem lehet máról holnapra mesterségesen berendezni. hogy nem az utasok teremtik meg a vasutat. a szervet meg kell teremteni. miként a vasúti forgalom kifejlődése a harmincas évek emberei előtt is a jövőben rejlett. hogy ehhez némi felvilágosítással tartozom. ami mellett természetesen fel kell tételezni. még kultiválandó országban a jövevények gazdasági forgalma." Erre ez a feleletem: A forgalom mesterséges berendezéséről nincs is szó. A kereszténység szent helyei tekintetében a területenkívüliség valamely népjogi formáját lehetne felállítani. a Jewish Company elég hatalmas: akkor a forgalomnak a maga teljességében be kell állania. Ha a zsidóknak abbeli szükséglete. A 17 ." Akkor még nem ismerték azt az igazságot. megengedve. Ez a díszőrség lenne a zsidókérdés megoldásának nagy szimbóluma tizennyolc ránk nézve szenvedésekkel telt évszázad után. mint amilyen az előttünk fekvő. legalább is addig.

Szerencsésen túltették magukat a postakocsi gyakorlati embereinek aggályain. 18 .vasutak mégis kiépültek.

Esetleg többre. és lehetővé teszi a keresztény polgártársak ama belső vándorlását. Székhelye London. A Jewish Company mint részvénytársaság alakul. A Company fióktelepei minden városban központjai lesznek a zsidó javak eladásának Minden fiókintézet ezért a tevékenységért csak azt a jutalékot fogja szedni. de ezek egyáltalában ne váljanak zsidók szolgáivá. A mód. és üzletvezetőket állít be. Európai intézeteit egyáltalában fokozatosan az egész vonalon keresztény hivatalnokokkal és önálló képviselőkkel (ügyvédek stb.) fogja ellátni. egy zsidó Chartered Company. Hiszen az első időben a zsidók által eszközölt eladások szabad kézből és nagy áresés nélkül fognak megtörténni. Nem rendelkezik. hogy minden becsületesen és jó szándékkal történik. amint az ideát volt. hogy az ingatlanok ára esik. Ezek egyidejűleg szabad ellenőrző hatóságokat fognak képezni a keresztény lakossággal szemben a tekintetben. angol jogalanyisággal. azonban felségjogokkal és nincsenek is kizárólag gyarmatosító feladatai. A pénz előteremtésének a formájától — amiről később beszélek — fog függni. jobban mondva. Anglia törvényei alapján és annak védelme alatt. modernebb. Hogy mekkora legyen alaptőkéje. amelyet önfenntartása megkövetel. mint jószágkezelőnek a funkciója új ágakra szakad. Ingatlan-üzlet. Tisztára üzleti vállalat ez. birtokért birtokot fog adni. A mozgalom fejlődése azonban azt eredményezheti. 19 . és. „Odaát" szebb. hogy végül minden eladás lehetetlenné válik. És itt a Company számára nagy és megengedett nyereség forrása nyílik meg. — ha lehet a bérleti viszony alkalmazása mellett is. A Jewish Company legelső feladata. amelyek mégis sokkal kevesebbe kerülnek neki. egy milliárd márkát veszek alapul. mint vevő is fel fog lépni. amelyet a Society of Jewstől mindig óvatosan meg kell különböztetni. földbirtokokat ad bérbe. Ebben a stádiumban a Companynak. hogy a kivándorló zsidók ingatlan vagyonát. A Jewish Company részben a nagy földfoglaló társaságok mintájára van berendezve. elejét veszi válságoknak. A Jewish Company egy átmeneti intézet. esetleg kevesebbre lesz majd szükség. Ház-béreket szed be. amelyre már rámutattam. még pedig „odaát". A Company kezeli az elhagyott javakat és bevárja az eladásra alkalmas idő bekövetkeztét. mint a javak kicserélője. A számbajövő ingatlanok: házak. — a szükséges gondosság érdekében. Házért házat. — ha úgy tetszik. Alapvonások. földbirtokok és az üzletek helyi vevőköre.A Jewish Company. De hogy ne használjak határozatlan kifejezéseket. amint az történik. azt most nem mondhatom meg. hogy ezeknek a bérlőknek — akik keresztények lesznek — a tulajdonjog megszerzését elősegítse. hogy e nagy összeg mely hányada lesz kezdetben tényleg befizetendő. Nagyszámú pénzügyi művészeink majd kiszámítják ezt. és. minden kényelemmel ellátott házakat. hagy ezeknek az ingatlanoknak az eladását közvetítse. A Jewish Company kezdetben csak arra fog vállalkozni. mert a földet és telket olcsón szerezte meg. liquidálja. A Company egyben. hogy sehol sincs tervbe véve a népjólét megrázkódtatása. Mindent lehetőleg úgy kell átültetni. jobb földbirtokokat fog adni. A Company mindenütt arra fog törekedni. biztosítja mindenkinek a magáét.

aki valahol és valaha is megfigyelte a földnek kultur-berendezések útján bekövetkezett értékemelkedését. Telken és ingatlanon a Companynak nyernie kell. és amely az ország boldog és derűs életviszonyai közé fog kerülni és még sem lesz drága. De csakis itt szabad eltűrni. A Company tehát házakat és birtokokat fog átcserélni. Építkezések. A szükséges területet központosított vétel útján fogja magának biztosítani. A Company hivatalnokainak olcsó feltételek mellett építkezési helyeket fog átengedni.A föld-vásárlás. mert ő irányítja a telepítést. amely munkaerőt egyáltalában nem szabad tőkés módon kiuzsorázni. A föld-spekulációból eredő egész óriási nyereség a Company-t illesse. ott a vállalkozói nyereséget nagylelkűen kell kezelni. miután a szegélyt kiépítették. Itt nagyobbrészt a jelenlegi országfennség tulajdonát képező állami birtokok jönnek számításba. Mi lesz tehát az építkezési elv? Munkás-lakások. tehát értékesebb parcellákon építettek. Ahol a vállalkozás kockázattal jár. hogy „odaát" a föld tulajdonához jussunk. Ez a nekik kijáró becsülésen felül szolgálataik jutalmazásának egyik alakja lesz. hanem egy Szuez legyen. A Society of Jews számára nemzetközi jogilag biztosított országot természetesen magánjogilag is meg kell szerezni. amikor a városok részére alkalmas területeket felkutatták. de ezek az egyes házak a maguk 20 . mert a Company olcsón csak úgy építhet. A cél az. Be nem épített területrészek emelkednek értékben az őket körülfogó kultúra-koszorú által. A Company maga fog-e építeni. Veszélyes árdrágítástól nem kell tartani. mert a föld értékét csak a Company hozza magával. Ezen megfordított építkezés útján a ház-parcellák értéke hihetetlen gyorsasággal emelkedett és ahelyett. vagy kiadja-e megbízásait önálló vállalkozóknak? Mindkettőt megteheti. Ez utóbbi arról is gondoskodni fog. A magánegyének letelepedési előkészületei nem tartoznak eme fejtegetések körébe. hatalmas munkaerő felett rendelkezik. anélkül. még pedig a felügyeletet gyakorló Society of Jews-val karöltve. hogy az árakat le ne szorítsuk. De a Companynak a maga részére és a mi szükségleteinkre. akik az új épületeket nem közvetlenül a város legutolsó házai mellé építették. vagy fokozatosan. melyek a gyárak körül sorakoznak. Legjobban látni ezt a város és falu szélein. most már mindig csak a város belsejében. A maga egyszerűségében egyik geniális telek-spekuláció a párisi városfejlesztők eljárása volt. hanem megvették a szomszédos telkeket és az üres telkek túlsó szélén kezdték az építkezést. A kockázat és nyereség összhangja jelenti a pénzügyi erkölcsösséget. mert a kockázat fejében egy meg nem határozott premiumot kell kapnia. Semmiesetre sem gondolok itt az európai városok szomorú munkáskaszárnyára és azokra a nyomorúságos kunyhókra. amiként „ideát" úgy adunk el. ha az építő-anyagot nagy tömegben állítja elő. hogy az árakat szédítő magasságra verjük fel. hogy a vállalkozásból ne egy Panama. mint pótlékokat beszámít nekik. nagy földterületekre van szüksége. A munkáslakásokat (amelyek körébe az összes kéz-munkások lakásai tartoznak) saját rezsiben fogjuk előállítani. Szép otthonaik felépítésére törlesztéses kölcsönöket engedélyez. és meg fogja tenni. Ez mindenki előtt világos. A mi munkásházainknak is egyformáknak kell ugyan lenniök. hogy mindig újból a város legszélsőbb házait építették volna. melyeket fizetésükből von le. Amint azonnal látni fogjuk. Építőanyagról gondoskodtak geológusaink akkor. mint minden más vállalkozásnak.

Hiszen kezdetben nem lesz saját vasunk. Egyébként most csak az épületekről beszéljünk. A mi „unskilled labourers"-aink először egymásnak építik fel lakásaikat és ezt előbb tapasztalat útján megtanulják. az nevelve van az életnek. aki három éven át jó fegyelemben dolgozott. hanem csak annak fejében. A vidék természeti fekvése elfogulatlan építészeink csapongó szellemét ösztönözni fogja. szórakozó helyek állanak a nép rendelkezésre. és fából is kell majd építkeznünk. kik legelőször fognak kikerülni a nagy orosz és román rezervoárból. A „nem tanult" munkások (Unskilled Labourers). A Company azonban már annak is elejét veszi. A hétórai munkanap. egészséges iskolákat létesítünk a gyermekek részére. amelyre ideát is csak a történeti fejlődés kényszerítette őket. Nem csak azért. Ezen kívül. Az amerikai farmerek között az a módszer dívik. mert a telek a Company tulajdona. Munkájukkal tulajdonokul szerzik meg házaikat. A mi „nem tanult" munkásaink. mint maguk az így épült faházak — nagyon finommá fejleszthető. uzsoráskodásának. hogy technológiai ismeretekre tegyen szert és hogy a gépek mivoltával megismerkedjék. hogy mi történjék bennük. hogy egymásnak kölcsönösen segítenek házaik felépítésénél. amelyeket a Society fog felülről vezetni az erkölcsösség jegyében. A normál munkanap a hétórai! 21 . És a Company a részegeskedőket és a léhákat erősen kézben tartja. hanem azért is. A Company oly sok tekintetben gondoskodik róluk. Tehát a honfoglalás első idejében semmiféle munkabér nem lesz? De igen: a túl-órák bére. és az első idő hiányos szükséglakásait jobbakkal fogjuk pótolni. korcsmárosok. Ez később máskép lesz. mert minden építkezési anyag nagy tömegével rendelkezik: nem csak azért. hogy kis embereink odaát a megszokott házaló kereskedésre adják magukat. Ez a gyerekesen nagylelkű módszer esetlen. és ha a nép az egész mű nagy vonását nem is fogja megérteni. hogy a Companynak nem kell megfizetnie ezeket az „Unskileds"eket. De hát miből fognak akkor élni? Általánosságban ellensége vagyok a Truck-rendszernek. hogy három éven át jól viselték magukat. mert ez elejét veszi a kiskereskedők. világos. Továbbá továbbképző kézműves iskolákat. Ezeknél az első honfoglalóknál mégis alkalmazandónak találom. mégis jól fogja magát érezni ebben a könnyű csoportosításban. ügyes embereket kapunk. mert hiszen csak az ősi hitünk tartott össze bennünket. hogy a munkásházakat olcsón fogja a Company építeni. de ezek az egyes házak a maguk kertecskéjükkel mindenütt szép összbenyomást keltők legyenek. Így buzgó. — mindenesetre nem azonnal. Messziről láthatóan fog benne emelkedni a templom. hogy ellátásukról is gondoskodhatik. mert az. nem pedig arról.építhet. szintén kölcsönösen fogják egymás házait felépíteni. melyek magasabb célokra törve módot adjanak az egyszerű kézművesnek arra. És barátságos. stb. A Truck-rendszer azonban csak az első évekre szóljon. Előbb azt mondottam. Azt mondtam. mert a munkásokat nem kell megfizetnie. felszerelve azokat az összes modern tanszerekkel. ha az építő-anyagot nagy tömegben állítja elő. és a munkások részére is jótétemény lesz.

hogy milyen dolgos nép vagyunk. akiknek természetesen önként kell odajönniök. A szervezet egészen katonai lesz. hogy a hétórai munkanap tökéletesen meg is valósítható. E mellett meggyőződésem. földet ásni. figyelemre nem méltatott formában és meg nem értve.. nehogy összezavarjam a dolgokat. Hogy a nyugdíjakat honnan fogjuk előteremteni. Amit most a munkásházakból kiindulva mondottam az Unskilleds-ről és azok életmódjáról. Tizennégy órát fognak dolgozni. A hétórai munkanapnak túl-ideje nem lehet több három óránál. hogy az ötórai munkanap is teljesen elég volna. és mert ezzel óriási tőke tartalékot készítünk elő magunknak jövőbeni kölcsönök számára. Nem. ahogy nekünk tetszik..Ez nem azt jelenti. mint sok más részlettel. szóvalm hogy csak hét órán át fogják a százféle munkát végezni. Mindig meg is fogja ezt tehetni. családjának.) azzal most ép oly kevéssé foglalkozom. csak végtelenül kicsiny. mert ez az egyénnek magasabb osztályba való emelkedését megkönnyíti. mint a többi. Aki tehát hét óránál többet dolgozik. Csak a Company fogja állandóan engedélyezni embereinek a hétórai munkanapot. Mindez már a valóságban létezik. Miután öszszes szükségletei fedezve vannak. melyet Párisban tanultam megismerni és megérteni. A Society of Jews és a Company e téren is majd új és gazdag tapasztalatokat fognak gyűjteni — melyek a föld többi népeinek is javára lesznek — és ha kitűnik. Valóban az ígéret földjének kell lennie!. ez is csak orvosi vizsgálat után engedhető meg. mert ez az egész világra kiható gyűjtő és hívó szózat lesz embereinknek. Három és félórai szünet után — melyet nyugalmának. A gyerekeket mindjárt kezdettől fogva úgy neveljük. hogy a hétórai munkanap gyakorlatilag lehetséges. Hogy mikép kell berendezni a honfoglalók Truck-rendszerét. Sőt egyes haladó társadalmi politikusok azt állítják. ép oly kevéssé utópia. Három és fél órán át egy egészséges ember nagyon sok központosított munkát végezhet. A munka-segítség. Mert embereink az új életben tolakodni fognak a munkáért. valamit megtakaríthat magának. A zsidókérdés megoldása szempontjából nagy értékkel bírt rám nézve az „Assistance par le travail". Erre nem terjeszkedem ki. a túlórákért pénzben kapja meg a bérét. és a világ csak most fogja látni.. amint az jelenleg Párisban és Franciaország különböző vá- 22 . azt később fogjuk kifejteni. (bon-ok stb. A munka-segítség intézménye. Várandós nők minden munka alól fel vannak mentve. rendfokozatokkal.. családjának munkaképtelen tagjait az áttelepített központi jótékonysági intézetek látják el. A nőket egyáltalában nem fogjuk nehéz munkára engedni és túlórát nem szabad dolgozniok. több nem megy bele egy napba. hogy naponként csak hét órán át fognak fákat dönteni. és a Truck bőségesebben táplálja őket. Mert a jövőben erős nemzedékekre van szükségünk. Ismerjük a Belgiumban és Angliában történt kísérletezéseket. Elő akarjuk mozdítani az embereinknél amúgy is meglevő takarékossági ösztönt. A hétórai munkanap! Tizennégy átlagos munkaórát tesz lehetővé. De a munkás-csoportok három és fél óránként fel fogják egymást váltani. követ hordani. akkor jövendő államunk törvényes munkanapnak fogja bevezetni. továbbképzésének szentel — megint egészen friss ember lesz. A hétórai munkanapra azonban szükségünk van azért is. Az ilyen munkaerők csodákat művelhetnek. előmenetellel és nyugdíjazással.

hogy a koldusnak két soust adna. hanem óriási nyereséget fog elérni. de csakhamar önállósítani fogjuk magunkat. valami nyomorúságosan kicsiny. A fakereskedők választók. De a mi új társadalmunkban! Mindenek előtt óriási tömegű unskilled labour-ra van szükségünk a mi első honfoglaló munkáink. Eleinte természetesen csak az elsőrendű életszükségletek: állatok. amelyben a gazdagok asztaláról ínyencfalatokat dobnak a kutyák elé. A Jewish Company azonban nem fogja a milliárdot elveszteni. Legalább nem elegendő mértékben. Ez az Assistance mindig veszteséggel dolgozik. szerszámok. Éhség miatt nem szabad többé öngyilkosságot elkövetni. A fogház-munkának egyik neme ez. kiabálnának. hogy a többé meg nem alázó jótéteményt megtizenötszöröztük. Mi az Assistance par le travail elve? Az elv az. Svájcban és Amerikában fennáll. fegyverek piacát teremtjük meg. (A hivatalnokok közé számítom a védőcsapatok tisztjeit is. Lassankint a Company hivatalnok serege finomabb igényeket is hoz magával. nem szabad konkurrenciát csinálni. Mindenesetre el van készülve a veszteségre. Kezdetben. 23 . aki nemes munkássá vált. hogy a fakereskedőknek stb. Már a mostani kis-arányú munka-segítség is a munka általi erkölcsi feltámadást eredményezi addig. Ahelyett. Az eddigi kicsiny berendezésű intézmény fogyatkozása abban van. A piaci-forgalom. hogy egy milliárdból tizenöt milliárdot csinálunk. Senkinek sem kell többé szükségből a bűn útjára térni. képzettséget nem igénylő munkát adnak. előre megszabott terv szerint fog történni. az államnak a maga foglyait foglalkoztatnia és ellátnia kell. A hitvány koldus azonban. munkát ad neki. Azáltal. „margotins"-t készíteni. Az adomány itt az előállítási költség és az elért ár közötti különbözet formájában jelentkezik. a szomszédállamokban vagy Európában fogjuk ezeket bevásárolni. amellyel a párisi háztartásokban a tüzet alágyújtják. Itt van a fennálló szervezet tökéletlensége. Ez a gonoszok zendülése ellen elég lesz. megkeres 1 frank 50 centime-ot. munkásöltönyök. Az Assistance természetesen elveszti a 10 centime-ot. Hiszen jótékonysági intézmény. Ez annyit tesz. míg a foglalkozás nélküli egyén a maga képességének megfelelő állást nyer a maga régi vagy új foglalkozásában. Angliában. vagyis nem jár a becsület elvesztésével. A segítség tehát mindenkinek munkát ad. de a legnagyobbat lehet belőle teremteni. Egy régi társadalomban egyáltalában nehéz lesz az Assistance par le travail számára teret biztosítani. De el tudja-e helyezni készítményeit? Nem.rosaiban. útépítés. mint például fát aprítani. Naponként néhány szabad órája van az álláskeresésre. vasút és távbeszélő hálózat stb. Ehhez járul még az erkölcsi haszon. hogy minden megszorult unskilled labour-nak egy könnyű. amely védőcsapatok állandóan a férfi bevándorlók mintegy tizedrészét fogják kitenni. részére. termény. amelynél az intézmény két soust ráfizet. hogy a munkát átvisszük az új országba. 10 centime-ért 150-et! Ez annyit tesz. földhányás. Mindez egy nagy. a legtöbben amúgy is békés polgárok lesznek). hogy csak néhányat említsünk. A zsidó vállalkozók hamar észre fogják venni. erdőirtás. Hiszen ezek az öngyilkosságok amúgy is a leggyalázatosabb szégyenfoltjai egy kultúrának. de az Assistance is közvetít munkaalkalmakat. a bűn elkövetése előtt. magunkkal hozzuk egyúttal a piaci forgalmat is. ha dolgozni akar. hogy milyen kilátások nyílnak itt meg számukra. és igazuk volna Az államfogház-munkájának sem szabad konkurrenciát csinálni.

hogy a családot még jobban erősítsék és ápolják. Society of Jews és Jewish Company karöltve oda fognak hatni. amely állandóan nő. kik most kincseiket félve elrejteni kényszerülnek. A Company mintegy száz ház-típust fog készíttetni építészeivel. melyekre Európában már oly sanda szemekkel néznek. a kivitel jóságát biztosítja a Company. Minden háznak megvan a maga szabott ára. A házasok magukhoz hozatják családjukat. és azokat sokszorosíttatni fogja. Most tehát visszatérek a lakások egyéb csoportjához. és a fényűzésre szükségünk van különféle szempontokból. amely a házépítésnél nem akar nyerészkedni. Ezek a csinos minták egyben a propaganda egy részét is fogják képezni. ezáltal fényűzés jön az országba. 24 . Itt nem az erkölcsi támogatásra gondolok — ez magától értetődik — hanem az anyagira. Miután a Company nem akar nyerészkedni az építkezési munkálatokon. A legkisebb kereskedőknél. A lakások egyéb csoportjai. és mindenkire. mindenkire. De hol állanak majd ezek a házak? Ezt a helyicsoportoknál fogják megmutatni. Ha a gazdag zsidók hozzáfognak odaát építeni kastélyaikat. A Company még látszólagos veszteségbe is belemehet. a gazdag zsidók. A liquidatio néhány formája. Hiszen látjuk ezt a mozgalmat a zsidóknál. — a vagyonátültetés a legkönnyebben vihető keresztül. vagy mint cseretárgyakat. a szegényebbek át nem vihető vagyonát átveszi. Zsidók tudvalevőleg hamar alkalmazkodnak minden kereseti ághoz. Házaknál és földbirtokoknál könnyen szerkeszthetők meg ezek a feladatok. csakhamar divattá lesz. Amint az egyiknek megvan a betevő falatja. Nevezetesen a művészet. Mert az üzlet tulajdonosa. hogy odaát pompás palotákban telepedjenek meg. nagyon kívánatos lesz. akik most az Egyesült Államokba vándorolnak ki. mihelyst odaát megteremtették otthonaikat. A Jewish Companyt mint a zsidók ingatlanainak az átvevőjét vagy kezelőjét képzelem. aki itt van. a tőke nálunk odaát rehabilitálva lesz. Az új tevékenységet a mi találékony embereink hamar megtanulják. akiknek az üzemében a tulajdonos személyes tevékenysége a fődolog. Ha ez a kivándorlás az ő támogatásukkal létrejön. minden egyes esetben a neki legkedvesebb formában fog a maga kerületének Company-fiókjával megállapodni. A hivatalnokok családi és gyermek-pótlékokat fognak kapni. odaát szabadon fognak élvezhetni. vagy pénzért. Ezzel a föld-birtok emelkedik értékben. Nem is lehet azokat előre áttekinteni. az ipar és egy távolabbi jövőben a nagy vagyonok széthullása szempontjából. azonnal kihozatja hozzátartozóit. aki utánunk jön. hogy minél több magánvállalkozó építsen. A kispolgárok részére is fog a Company a maga építészei által házakat építtetni. És még sincs benne semmi nehézség. hanem csak a telken. és akik leeresztett függönyök mellett adják kényelmetlen estélyeiket. ha a kivándorlásra magát elhatározta. a nőtlenek szüleiket és testvéreiket hozatják ki. De hogy áll a dolog az üzleteknél? Itt a formák sokfélék lesznek. ami által többi parcelláinak érteke is emelkedik. mert ezáltal lehetővé teszi föld-parcelláknak szabad megművelését. Így sok kereskedőből mezőgazdasági kisiparos válhat. A kivándorló személyes tevékenysége számára a Company biztos munkateret szerez és a kevés áruja helyett odaát földbirtokot és gép-hitelt kaphat. Emberekre van szükségünk. egy példa nélküli nagy műben mutatta majd meg a maga hasznosságát.A jobb helyzetben levő hivatalnokok finomabb igényei újból finomabb piacot teremtenek. Hisz a családi kötelék oly erős a zsidóknál. és a csekély árukészlet vagy berendezés a mellékdolog. Fejtegetéseim főfonalát a munkásházaknak saját kezelésben való építésénél szakítottam meg. Bizony.

maguknak az új hazát megalapítják. vagy keresztény üzletvezetőjének adja át továbbvezetés végett. Eddigi üzletét szabadon el is adhatja. És ezen a téren folyhat le legfőképpen a keresztények belső vándorlása. kiknek már magasabb divatigényeik vannak. ahol a tárgyi berendezés ép oly fontos. és esetleg az országos bank segítségével. De az államnak is vannak pénzügyi érdekei. és a már kivándoroltakért állandóan kezeskedik. Végre X-nek két üzlete lesz. őrzi az elhagyott javakat. a Jewish Company vagy maga Y és fia cég engedélyezett. hogy tisztességes antiszemitákat a ránk nézve értékes függetlenségük teljes tiszteletbentartása mellett. Ha a kivándorló üzlet-tulajdonos odaát megint ugyanezt az üzletet akarja folytatni. A régit eladja. míg a főüzlet még fennáll. Milyen formában fog a Company kezeskedni arról. a Company mint a nagy jogi személy itt áll. ő maga pedig átköltözködik az új üzletébe. és megbízottra sem akarná hagyni. A Company itt a távollevők ügyvivője. És mialatt a zsidók nyugodtan vándorolnak. megszabadultak a kivándoroltak versenyétől és az antiszemitizmus a maga „ne vásároljatok zsidóknál" jelszavával megszűnt. csak hogy a kivándorolt tulajdonosok. A Jewish Company giroszámlát nyit neki. kifizethetik a megváltási összeget a cégnek. amely nem szed uzsorakamatot. szegényebb kivándorlók lesznek odaát a vevői. úgy már előre berendezkedhetik erre. Másodszor megveheti a Jewish Company és a vételárat részben odaát kiutalandó földekben. ha alkalmilag vissza is térnének vagyonuk inspiciálása végett. melyek sérelmet szenvedhetnének. A tulajdonos ki akar vándorolni. amelynek kimustrált áruit engedi át. Az alkalmazottak azután törlesztik a kölcsönt. Az első. irányítja a vándorlást.A közép-üzemeknél. hogy már fontosabb. mert erre az életben csak kevés. bármily közel fekszik is már modern öntudatunkhoz. látható. amelyben fekszik. A Jewish Company a legkisebb és legnagyobb vagyonokat liquidálja. megfogható vagyonával a lebonyolítás teljes rendjéért szavatol. A Company kezességei. Ha azonban egy zsidó nem tudná üzletét eladni. úgy szépen megmarad eddigi lakóhelyén. mint ilyenek is teljes jogvédelemben részesülnének civilizált államokban. melyet nekik az országos bank. különösen eredményes és nagyszerű lehetőségre csak rámutatok. mint egyben nagyszerű ellenőrző közegeket is bele kell vonnunk a munkába. az eddigi módon való további üzemben tartás. akinek a hitele is döntő szerepet játszik." A negyedik megoldás. mint a tulajdonos személyes tevékenysége. Az elvonuló zsidó nem veszti el személyi hitelét. külföldiek volnának. Egy nagyobb példa: Y és fia cégnek kiterjedt szénüzlete van bányaművekkel és gyárakkal. Egy harmadik lehetőség volna egy külön e célra alapított „Y és fia részvénytársaság. gyenge példa van még. A Company felügyelő hivatalnokai és ügyvédjei által gondoskodik az elhagyott vagyonok rendes kezeléséről és a fizetések pontos megtörténtéről. Egy ötödik. Elveszít 25 . és még sem akarja feladni. Az alkalmazottak korlátolt felelősségű szövetkezetté alakulnak. hogy az elhagyott országokban nem fog bekövetkezni elszegényedés és nem lesznek gazdasági válságok? Már mondottuk. Ezek a visszamaradottak sem rosszabbítják mai helyzetüket. Mikép kell egy ilyen óriási vagyontömeget liquidálni? A szénbányát minden tartozékával együtt első sorban átveheti az állam. és odaát az önállósulásnál jól ki fogja használni. Az üzletvezető bérlői viszonyban állhat. Mutassuk be ezt egy példával. Lassanként olyan emberek telepednek ott le. hanem viszi magával. a liquidatio különféle formáit lehet elképzelni. Y és fia a vállalatot összes mostani alkalmazottjainak adhatja át kártalanítás ellenében. X cégnek egy nagy divatáru üzlete van. vagy eladhatja azt a Company ellenőrzése alatt álló üzletvezetőknek. vagy a részletfizetés útján való megvásárlást tehetik neki lehetővé. kik. A fiók már maga is jövedelmező. Ekkor X újabb dolgokat küld ki és végül a legújabbakat. Első sorban fiókot épít fel leendő új lakhelyén. részben készpénzben fizetheti.

Szegény kivándorlóink részére fog első sorban ruhát. Csak egy példát: A Company lassankint ipari készítményeket fog előállítani a kezdetlegesen primitív telepeken. hogy mikép lehet ezt legjobban megcsinálni. Az érkezési állomásnak ugyanis szüksége van szállítókra. zsidó szorgalmunkkal berendezett üzleteinket itt hagyjuk az országban. akik az érkezőket fogadják. A Company néhány tevékenységi ága. A magánvasutaknál a Company.egy polgárilag ugyan jelentéktelen. mert a Company magánjogi téren egy nagy. A szállítmányozási üzlet sok helyen a zsidók kezében van Ezek az üzletek lesznek az elsők. és minthogy ez fényes üzlet. de ehhez patakokban kellett a vérnek folynia a guillotine alatt. gyárilag előkészíteni. csak az önköltséget biztosítani. hogy a mi zsidó éles eszünkkel. A francia forradalom kicsiben valami ehhez hasonlót mutatott fel. A Company sokat kereshetne a személy és árufuvar-kedvezményeken. tehát kétszeres illeték előnyét fogja nyújtani. mert mindenki saját költségén megy át. A kormányok pedig ezt a békés kisajátítást nagyarányú társadalmi fejlesztés céljaira fordíthatják. Mindenütt biztosítani. kedvezményeket élvez. továbbá a kétszeres ingatlan átírás. mert odaát azonnal keresni lehet és kell is. vagy önállósítják magukat odaát. Közvetve ugyan már azzal nyújtjuk ezt a kárpótlást. A középosztály részére a Cook-rendszer. De a Company. fogja a kormányoknak az elhagyott zsidó vagyonok kedvező feltételek melletti megvásárlásának lehetőségét. A Companynak természetesen a lehető legolcsóbbá kell tennie embereinknek az utazást. ahol csak mint ingatlan ügynökség lép fel. azzal. amelyeket liquidálni fog. Sok tevékenységi ág fog egymással karöltve működni. És öröklött és szerzett jogoknak kellett előbb megsemmisülniük. Szükségtelen ennek a tömegszállításnak részleteit kifejteni. A Company ott is. Ha nem is akar birtokos lenni. de itt az kell. A Jewish Company nagy illetékeket is fog fizetni. és az elsők. ezidőszerint nem antiszemita hatalom védelme alatt kell. amelyek a keresztény polgárok belső vándorlását irányítani akarják. A Company mindenütt megadóztatható fiókokat fog felállítani. Egy további közvetlen előnyt jelent a személy és árufuvarozás. hogy keressenek. nem lesz hiány vállalkozó kedvben. és így lehetővé tesszük. a szegény osztálynak a személyportó rendszere fog megfelelni. hogy meddig mehet e téren a Company anélkül. a telekkönyvben egy pillanatra. az ilyen békés úton példátlanul álló gazdasági fellendüléshez jussanak. átmenetileg látszólag mint vevő fog szerepelni. az ország minden tartományában és Európa harcterein. Ezért kártérítést kell neki nyújtani. mint minden nagyszállítmányozó. mindenütt nagy adóalapot fog nyújtani. ez rögtön világos. Ahol a vasutak állami kezelésben vannak. Ezen üzletek eddigi tulajdonosai vagy a Company szolgálatába állanak. fehérneműt. A központ székhelye Londonban van. mint tulajdonos fog szerepelni. És így is csak a nemzeti javak ravasz összevásárlói gazdagodtak meg. hogy álljon. hogy legyen az alapelve. és mindenütt engedélyezik azokat a könnyítéseket. e téren szolgálatokat tehet. de pénzügyileg nagyrabecsült adózó osztályt. Mindez természetesen tisztára számítási művelet dolga. A Jewish Company a maga hatáskörében az egyes államoknak közvetlen előnyöket is fog nyújtani. Mert 26 . ha hivatalosan támogatni fogják. hogy tömegek. A cél szerint kell azokat okosan fejleszteni. amelyekre a Companynak szüksége lesz. Erről őszintén tárgyalni fog a pénzügyminiszterekkel. hogy létét veszélyeztetné. és sok okos fej fog odaát gondolkodni azon. Helyenként kell majd megvizsgálni és megállapítani. melyek a nagy vállalkozás eredményes keresztülvihetőségéhez bebizonyithatólag szükségesek. A Jewish Company a parlamenteknek és kormányoknak. hogy feladott állásainkba keresztény polgártársainkat vonultatjuk be. Ezek a jó szándékot kifejezetten látni fogják. cipőt stb.

amely tőle csupa az önfenntartáshoz szükséges illetéket szedi. népszerű előadások. De már is lássák ezek az emberek. Mindazt. a jövő munkára szóló útmutatások által komoly és ünnepi hangulatot biztosítson. amiként a Society nem nélkülözheti majd a Company anyagi segítségét. A Jewish Company és a Society of Jews feladatait nem lehet e műben szigorúan elkülönítve tárgyalni.az európai indulási állomásokon teljesen újonnan fogjuk felruházni embereinket. E két nagy szervnek tényleg mindig együtt kell működnie. mert nem akarjuk őket megalázni. Már a kivándorlók új ruhával való ellátása is valami szimbolikus legyen: Ti most új életet kezdtek! A Society of Jews gondoskodni fog róla. Csak ott vagyunk kollektivisták. olcsó nyersanyag biztosításával. A Society of Jews. hogy otthon vannak. A vállalkozó szellemet egészséges módon lehet ösztönözni. hogy már jóval az indulás előtt. és így azok. amely a helyicsoportoktól a közléseket megkapja. Új iparágak létesítését idejekorán fogjuk tudtul adni. Ócska ruháikat fogjuk egyszerűen újakkal kicserélni. A Company felruházó ipara nem fog tervszerűtlenül termelni. hogy magántulajdonhoz jussanak. Egyébként azonban felkarolni és istápolni akarjuk az egyéniséget a maga jogaival. amit eddig a vándorló zsidók érdekében szoktak tenni. nem fognak válságba. A vállalkozóknak rendelkezésükre állanak továbbá a központosított munkaerők. A magántulajdon. Miután egy új telepnek a célját a Society-nek be kell jelenteni. üzleti veszteségnek fogja azt elkönyvelni. mint a függetlenség gazdasági alapja nálunk szabadon és tiszteletben fejlődjék. érkezési napjáról és szükségleteiről. a vállalkozás céljáról való felvilágosítások. idejekorán értesíteni fogja a Jewish Companyt a kivándorlók számáról. Hiszen már a legelső „Unskilled"-jainknak is módot adunk arra. Minden ostoba ujjongást mellőzni fog. A vállalkozó szellemet minden módon istápolni kell. Ipari kezdeményezések. hogy ezzel az iparral kísérletezzenek. nyomorba építkezni. Ezen ponton egyébként alkalmuk lesz a fennálló kivándorlási egyesületeknek segítségükkel közreműködni. az új lakóhelyre vonatkozó egészségügyi szabályok ismertetése. és útközben is. és odaát munka-órákban fizetnek. Mert az ígéret földje a munka földje. melyeket jó magaviseletük fejében elengednek nekik. Ipari berendezéseknek kezükre fogunk járni okos vámpolitikával. akiknek fél év múlva jutna eszükbe. három hétre vagy három hónapra ötszáz unskilledre. imádságok. Mindenütt így kell eljárni. ahol a Company mint ipari vállalkozó lép fel. a vállalkozási viszonyok mindenkor mindenki előtt ismeretesek lehetnek. Ha e műveletnél a Companynak valami vesztesége volna. A vállalkozó sürgönyöz: Szükségem van holnap három napra. Semmiesetre sem szabad azonban a maga túlsúlyával a független vállalatokat agyonnyomnia. A felruházó ipar tervszerű irányítása például gyönge kezdetű kísérlet akar lenni az irányban. ahol azt a feladatok óriási nehézségei megkövetelik. egy ipari-statisztikai hivatal létesítésével és annak nyilvános közleményeivel. Az egész vagyontalanok a Company adósaivá lesznek. Ennek az együttműködésnek a formáit könnyen lehet majd megtalálni. a jövőben a Company gyarmatosainak tegyék meg. Nem ajándékba adjuk ezt nekik. Másnap ott van a mezőgazdasági vagy ipari vállalatá27 . A vállalkozó a központi munkaközvetítőhöz fordul. A spekulációs tervszerűtlenséget kerülni fogjuk. mert az ígéret földjét előbb még meg kell hódítani. Megérkezésükkor pedig ünnepélyesen fogadják majd hatóságaink fejei a bevándorlókat. hogy termelési válságokat elkerüljünk. így lehetséges lesz róluk körültekintően gondoskodni. A Company rá lesz utalva a Society erkölcsi tekintélyére és támogatására.

A központ ezt nyilvánosságra hozza. Az alaptőke előteremtésének három formája a következő: 1. A helyicsoport a központhoz fordul: Ennyi meg ennyi asztalosra. a leggyorsabb és legbiztosabb volna a nagy bank útján való alapítás. Természetesen nem szállítunk munka-rabszolgákat. hogy a Jewish Companyt megalakítsák. ha a Society úgyszólván ellenjegyzi. üvegesre stb. az a magasabb képzettségű szakmunkásoknál még könnyebb lesz.nem volna azonnal egyszerre befizetendő. akiket. akiknek technológiai ismereteket akarunk szerezni. ha akarja. és ott maradnak lakni. A Jewish Company részvénytőkéjéül egy fantasztikusan hangzó összeget vettem föl. akik megtartják szervezetüket. hogy a Jewish Companyt a zsidó néppel szemben igazolja. Az ügy balsikere az egész eszmét évtizedekre kompromittálná. a zsidók ügyvivője. A zsidóság ellenségei ezt a pénzhatalmat olyan erejűnek állítják be. amilyen csak lehetne. A zsidó pénzhatalom alatt még nagyon sok ki nem használt politikai erő szunnyadoz. A Jewish Companynak csak akkor lehet kilátása üzleti sikerekre. kiket a közvetítő központ innen is. Az emberek jelentkeznek. amonnan is. hogy ami az unskilledsre áll. De nehezen lesz ez módjában.nál a kért ötszáz munkás. és akiknek a részére a patakok lóerejét és a világító fényt villanyos drótokon akarjuk elvezetni. de amilyennel a valóságban tényleg nem rendelkezik. mert ennek a vállalkozásnak azonnal az első csapásra sikerülnie kell. A közvetítő központ teremti elő őket. Mikép teremtsük azt elő? Három módot fog a Society meggondolás tárgyává tenni. Mindenesetre óriási összeg lesz ez. forgalmi megnehezítésekkel és hasonló eszközökkel. ahol szükség van rájuk. — ezeket az önálló munkásokat is a Society központja fogja keresni és megtalálni. és talán örökre lehetetlenné tenné. hogy ezeknek a hatalmas pénzcsoportoknak a hitele is rendelkezésére állana a vállalkozásnak. 2. Szakmunkások letelepítése. egy népszerű jegyzés útján. További előnye az volna. akiknek az ügyből nem szabad hasznot húzniok. Meg nem felelő erővel való kísérletezésekbe nem szabad fogni. Világos. legtisztább és legjobb embereinkből áll. A független vállalkozó máshol is beszerezheti a munkaerőt. agyon nem nyomva egy zavaros konkurrenciától. 3. még ha nem is volnának már fiatal emberek. a kismestereket illeti. kiknek a szolgálati idejük. A tényleg szükséges alaptőke nagyságát pénzügyi szakembereknek kell majd megállapítani. Az a nagy előnye is volna. ez a nagy erkölcsi személyiség. Nem állhat tehát össze pénzembereknek egy tetszés szerinti csoportja. A legkönnyebb. előléptetésük és nyugdíjidejük a helyváltoztatás mellett is tovább folyik. Családjaikkal odaköltözködnek. nagyon akarunk istápolni. a középbank útján. A pénz megszerzése. és iránta bizalmat keltsen. tekintettel a technika jövőbeli fejlődésére. ez mégis elegendő lesz ahhoz. A Society. A Society vizsgálni. Habár a Societynek kezdetben csak erkölcsi tekintélye lehet. Így közeledünk — szinte minden kényszereszköz alkalmazása nélkül — a hétórás normál munka-naphoz. nevezetesen a makacs vállalkozók boykottálásával. a legrövidebb időn belül előteremthető. a nagybank útján. Tehát kénytelenek lesznek a hét órát dolgozó munkásokat igénybe venni. — ahol épen rendelkezésre állottak — összevont. A szegény zsidók 28 . hogy a milliárd — hogy ennél a már egyszer számba vett összegnél maradjak . Ami már most az önálló kézműveseket. lakatosra. A Society meg fogja tudni akadályozni. és az alapítás jóváhagyása előtt a terv lelkiismeretes keresztülvitelének minden szükséges biztosítékáról gondoskodni fog. hogy nemzsidó munkarabszolgákat hozzanak az országba. választani és dönteni fog. van szükségünk. A gyárak részmunkásai ugyanezen szabályok alá vonhatók. A szükséges pénz itt a fennálló nagy pénzcsoportokon belül egyszeri megbeszélés alapján. hanem napi hét órát dolgozó munkásokat.

amelyet ez a pénzhatalom fölkelt. szenvedéseik enyhítését. amelyet elő lehetne segíteni. Akkor a pénz előteremtésének ügye a második módhoz folyamodik. megkísérelheti a 29 .csak a gyűlöletet érzik. ahol ilyen pénzharcok folynának. hogy kezdetben csak pénzüzlet válhatna belőle. mennyire el kellene hatalmasodnia az antiszemitizmusnak! Előttem tehát az ügy nem szimpatikus. Az ügy talán még sem fogja a zsidó pénzmágnások tetszését megnyerni. hogy valamit tegyenek fajtestvéreikért. a közép-gazdag zsidókhoz. Egy ilyen küzdelmet kíméletlen eréllyel fogunk végig harcolni. A Society különösen az új zsidómozgalom kiterjedését kutatta lészen majd ki. még a közép-gazdagok elutasító magatartásával sem. A Society of Jews ugyanis minden bizonyíték és minden segédeszköz birtokában lesz. mint általában minden ránk kényszerített küzdelmet. El van-e ezzel az ügy intézve? Nem. akiket egyesek nagy vagyonai miatt jogtalanul tesznek felelőssé. arra eddig nem gondoltak. a középgazdagságú zsidók egy új. hogy az ügyet elutasító mosollyal intézzék el. A mindent felölelő modern zsidóstatisztika által a Society a Company részére egy „Societé d'etudes"-munkáit fogja ellátni. akkor ennek a tervnek a megvalósítása alkalmat fog nyújtani arra. a hasznot. amint azt Franciaországban szokták csinálni. csak megemlítem. A zsidó középbankokat a népeszme nevében a nagybank ellen. az első években mindenfele bank és kölcsönügyleteket kellene kötni. hogy milyen kilátások vannak. nagy üzletet találtak volna. mert a gondolat logikus kifejtéséhez tartozik. hogy így lassanként az eredeti célról megfeledkeznének. A nagybank különben egyáltalában nem szólíttatik fel arra. Sőt ezek titkos szolgáik és ügynökeik útján talán még megkísérlik a harcot megindítani a mi zsidómozgalmunk ellen. Ez ostoba feltevés volna. Hogy zsidó tőkével is le volna győzhető. Nincs kizárva. De micsoda válságok következnének be ennek eredményekép? Mennyire károsodnának az országok. A pénzmágnások esetleg meg fognak elégedni azzal is. A pénzszerzésnek ez a módja egyáltalában nem fantasztikus. jó üzletet csináljanak és ezek előre tisztában lehetnek majd vele. a szegény zsidók nem látják. hogy egy tisztuló elválási folyamatot végezzen köztük és a zsidóság többi része között. és a zsidó-vándorlás elposványosodna. mert a milliárdot teljes egészében be kellene fizetni — különben nem szabad belefogni és minthogy ezt a pénzt csak hosszabb idő alatt fordíthatnók. egy második erős pénz-hatalommá kellene összekovácsolni Ennek a hátránya az volna. A nagy pénzzsidóknak hitelpolitikájukat a népeszme szolgálatába kellene állitaniok. és a Company alapítóival teljesen megbízható módon közölheti. Sőt csak akkor kezdődik igazán! Mert akkor a Society of Jews. Ha azonban ezek a helyzetükkel egészen megelégedett urak nem érzik magukat arra indíttatva. Azt sem tudom. — amely nem kereskedőkből áll. ez köztudomású. hogy egy ilyen óriási összeget csupán jótékonyságból teremtsen elő. hogy a középbankok felkarolnák-e az ügyet. amelyekből a Jewish Company kilátásai felismerhetők lesznek. hogy milyen részvételre számíthat. a tulajdonképeni célra. Az ügy azonban semmiesetre sincs elintézve. mielőtt egy ilyen nagy vállalkozás finanszírozásába belemennének. Hiszen több ízben megpróbálták a katolikus tőkét a nagybank ellen mozgósítani. A Jewish Company alapítói és részvényesei ellenkezőleg.

Sajátságos és új alakja volna ez egy népszavazásnak. A Company alaptőkéjét a nagy. amelyben mindenki. A feltételben fekszik az ügy megbízhatósága. ellenesetben visszafizettetnék a részfizetés. A jegyzett összeget csak akkor kellene teljesen befizetni.Companyt a nagy néptömegek segítségével alapítani. akkor minden egyes kis összeg biztosítva van a számtalan más kis összegekkel. Ha azonban az egész szükséges összeg az egész világra kiterjedő népies jegyzéssel fedezve van. határozott támogatására volna szükség. véleményét egy feltételhez kötött részvényjegyzéssel nyilvánítaná ki. aki a zsidókérdés ezen megoldása mellett akarna szavazni. de a keresztények is — kik a zsidóktól megszabadulni akarnak — részt fognak venni ebben az egészen apró részvényekre oszlott pénz-előteremtésben. 30 . Ehhez természetesen a részes kormányok kifejezett. vagy középbank-szindikátus közvetítése nélkül egy közvetlen jegyzésre való felhívás útján is elő lehet teremteni. ha az egész összeg jegyezve van. Nem csak a szegény kis zsidók.

Némely országban úgy áll a dolog. egy erős mozgalom még a tengeren túl. E téren legnagyobb a veszély. és azért. hogy mit jelentenek a sírok a zsidó szíveknek. ahogy akar. bennük szendereg rózsásan és mosolyogva a mi jövőnk. Nem. A személyi vonatkozásokat mind magunkkal visszük. hogy eddigi lakhelye csoportjához csatlakozzék. Vannak régi szokások. A mi vasútainkon és hajóinkon esetleg csak egy osztály lesz. A vagyonkülönbség ilyen hosszú utazásoknál a szegényebbeket kellemetlenül érinti. A középosztály tehát sokáig és gondosan fog felkészülni az elutazásra.Helyi csoportok. A zsidók már most is minden pillanatban egyik országból a másikba vándorolnak. Hiszen jól tudjuk. és tudja mindenki. De meg kell történnie. Drága sírjainkat vissza kell hagynunk. Eddig csak azt mutattuk be. Hiszen mindenki saját költségén utazik. Családokból és barátokból álló csoportokban. egyedül utazzék-e vagy csatlakozzék valamelyik helyicsoporthoz. melyek minket embereket az egyes helyekhez kötnek. Tulajdonképen csak a kevésbé jómódúak megkönnyítésére van tervezve. hogy miként vihető keresztül a kivándorlás gazdasági rázkódtatások nélkül. vannak sírjaink. hogy az úton ne fogja el őket kellemetlen érzés és honvágy Mindenki szabadon választhat. azonképen az érzelmek terén minden régit szentül akarunk megtartani. — csakhogy a valóságban gyámoltalanul és zavarosan jelentkezik. És ha nem is visszük el embereinket mulatságra. Ez a kerületi beosztás nem tartalmaz semmi kötelezettséget. A csoport-vándorlás. hatalmas érzelmi szempont is közrejátszik. hiteltigénylő pajtást és szolgát. Ha egy útitársaság kellő számban szervezkedik. mégsem akarjuk útközben elrontani a kedvüket. az Egyesült Államok felé is terjed. hogy ezektől fogunk mi — kapzsi nép — a legnehezebben elszakadni. Minden hely megalakítja a maga csoportját. Amint a politikai és gazdasági téren új viszonyokat akarunk teremteni. Az elegáns igények ellenben mindenben ki legyenek elégítve. a politikai nyomás. A bölcsőket magunkkal visszük. a 31 . Hát hol is fognak bennünket szívesen látni addig. Nyomorban senki sem fog utazni. Az átültetés. az nem ismer egyáltalában keresztényt. Nem úgy. amíg saját hazánk nem lesz? Mi azonban a zsidóknak hazát akarunk adni. hogy egész gyökérzetükkel óvatosan kiemeljük őket és egy jobb talajba átültetjük. Erre csak kevés utalás történjék. hogy a tervet rajongásnak fogják tartani. emlékek. A gazdasági nyomor. abban a vasúti és hajóosztályban. amely neki megfelel. hogy a leggazdagabbaktól eltekintve. — azt hiszem. Mindenki — ha ügyeit elintézte — úgy utazhat. Embereink csoportosan vándoroljanak ki. hanem úgy. hogy őket erőszakosan kitépjük az ő talajukból. A gettó bensőleg tovább fennáll. És mégis megvalósítható és lehetséges ez is. míg a mozgalom az egyes osztályokon belül megindul — a jómódúak útitársaságokká állnak össze. A nagy városokban kerületenkint több alakul. De egy ilyen kivándorlásnál sok. Senkit sem kényszerítenek rá. a társadalmi gyűlölet már most is eltávolít bennünket lakóhelyeinktől és sírjainktól. melyek egymással választott képviselők útján érintkeznek. aki nem tart ki magának néhány asztal-kullancsot. ahol szintén nem vágyódnak reánk. hogy az a zsidó. A feltételek — osztályok szerint — mindenkire nézve egyformák. Szervezés által észszerűvé válhat. Vannak bölcsőink. Már jó előre meg fognak állapodni az emberek — hiszen a legjobb esetben még évekig tarthat. a zsidóknak alig volt valami érintkezésük a keresztényekkel.

A Society. legelőször fognak az ügyért lelkesedni és a Szószékről a többieket lelkesíteni. Az alapítványok odaát is az egykori helyicsoport keretében maradnak. A szegényebbek megfelelő elhelyezéséről a Company szálláshivatala fog gondoskodni. és azokat községüknek kihirdetik és megmagyarázzák. amelyek most terméketlenül fonnyadnak el. úgy hogy az elhagyott régi házból csak át kell költözködniök a kész új házba. A mi egész intelligenciánknak nem kell előbb a maga feladatát kijelölni. Mindnyájan minden kényszer nélkül alkotják csoportjaikat. Hiszen termékeny talajt teremtünk sok olyan erő számára. A jótékonysági intézetek átültetésénél újabb — mint ezen terv némely más pontján — alkalom kínálkoznék egy az egész emberiség javára szolgáló kísérletezésre. Izrael érettünk. a legnagyobb figyelmet fogja fordítani e téren a népnevelésre. Aki mint szabad ember nem akar dolgozni. Az istentiszteletek keretébe illeszkedik bele a kérdés. különböző nemzetek nyelveit vettünk fel magunknak. A jómódú kivándorlók már előre is megépítették majd az otthonaikat. Akiben csak megvan a jóakarat. A sínylők házá- 32 . amely elkényezteti őket. Nem kell külön gyűléseket egybehívni sok fecsegéssel. amelyben egymást kölcsönösen kiegészítik.Companytól egy egész vonatot és azután egy egész hajót kap. Koldusokat nem fogunk tűrni. Viszont nem akarjuk az öreget a sínylők házába küldeni. A sínylők háza egyike a legkegyetlenebb jótéteményeknek. a mi könnyebb természetű embereinket könnyen hajtja a koldulásra. A helyicsoportok a rabbi elnöklete alatt álló kisebb bizalmiférfi bizottságokat fognak alakítani. Apellálni fogunk. Egy új társadalomban ezeket a berendezéseket modern tudattal és az összes szociálpolitikai tapasztalatok alapján lehet megcsinálni. támogatva a helyicsoportoktól. aki a községével megy. amennyiben díjtalanul kapnának építkezési helyet és mindennemű építési kedvezményt. Ahány rabbi annyi helyicsoport. önmagáért fog imádkozni. A mi mostani zilált magánjótékonyságunk a nagy hűhóhoz képest kevés jót eredményez. A későbbi időpontban. Az ügy igen fontos reánk nézve. mikor már a jómódúak utaznak. mert hiszen már régóta. A helyicsoportoknak ezt odaát a földosztásnál betudnák. azt megfelelően igénybe kell venni. Mindenki. különösen lelkészeink közreműködésére. Így fognak minden gyakorlati kérdést a helyi szükségletek szerint megvitatni és meghatározni. kiirthatatlanul. melyeket a mi együgyű jólelkűségünk feltalált. Minden csoportnak megvan a maga rabbija. az a dologházba kerül. mert könnyen előrelátható igény már megteremtette a szabad vállalkozók szálloda építkezéseit. A mi lelkészeink. A jótékonysági intézményeket a helyicsoportok szabadon fogják átültetni. a fölismert. A helyicsoportok bizalmiférfiai. aki a nemzeti gondolathoz csatlakozik. A külső nyomás. Történeti összetartozandóságunkat csak őseink vallásában ismerjük fel. A jótékonysági intézeteket egy olyan rendszerbe kell összefoglalni. a gazdagok lágy jótékonysága. A rabbik amúgy is első sorban fognak bennünket megérteni. hanem az elhagyott városok keresztény megszorultjai részére lennének rendelkezésre bocsájtandók. az épületeket nézetem szerint nem kellene eladni. A helyicsoport a rabbi körül szervezkedik. mert sok koldusunk van. amely gyávákká teszi. És így legyen. mi módon kell dolgoznia az eszme terjesztése érdekében. A rabbik tehát rendszeresen meg fogják kapni a Society és Company közleményeit. tudni fogja.

ahol az még nincs meg. minden indokolt réginek a megtartása lehetséges legyen. Számolnunk kell egy most már hervadásban levő nemzedék szegényeivel. és erősödni fog. Mások leányaikat adták férjhez ilyen feltörekvő egyénekhez.ban halálra szégyeli és gyötri magát az öreg ember. Embereink előre tudni fogják. A testi munkára alkalmatlanok kapjanak könnyű szolgálatot. a reményteljes földön fognak gyülekezni. A legbátrabbaké lesz természetesen az új világ minden java. A mozgalom vesződséges élesztésére alig lesz szükség. Már szóltunk az építkezési tervekről és a megérthető rajzokról. Város-tervek. hogy a kíméletes átültetés. amennyit eddig tettek. és erős utódokat nyerünk. Amiként az igazgatásban a szigorú központosítás. még ha a hatalmak támogatásával egy territórium feletti szuverenitást kapnánk is: mikép hozzuk át kényszer nélkül a zsidó tömegeket mostani lakhelyükről ebbe az új országba? Hiszen a vándorlást mindig önkéntesnek gondoljuk? A tömeg fenomenja. mint a Society hivatalnokai vagy a Company alkalmazottjai. de nem is szabad nehezebbnek gondolni. hogy a zsidóállam világszükséglet. hogy évszázadokon keresztül soha sem segítettünk magunkon véglegesen a 33 . minden életfok számára az erkölcsileg nemesítő munkát. Ezt az antiszemiták már elintézik nekünk. fiatal kereskedők. Mi azonban még azoknak is. A középosztály kivándorlása. Új kultúrákban korán házasodnak. Nem képzelem el könnyebbnek a dolgot. Ha a zsidók most az antiszemita országokban megmaradnak. és a zsidók kivándorlási készsége felébred ott. ez főleg azért van. ahol már létezik. azonképen a helyicsoportokban a legteljesebb autonómia az elv. Csak így folyhat le az átültetés fájdalom nélkül. hogy hová mennek. Csak annyit kell tenniök. akik energiájukat előbb a létért való küzdelemben koptatták el. máskép kell majd nevelnünk. Még ha sikerül is nekünk a zsidókérdést komoly formában világ-diskusszió tárgyává tennünk. akik az intelligencia legalsóbb fokán állanak. az összes zsidó utatkeresők. Ez az általános erkölcsösségnek csak javára lehet. akik most hazájuk szorongatásai elől más világrészekbe mennek ki megélhetésért. Így fogja megtalálni a mi népünk a maga ügyességét a hétórás munkanap országában. nem pedig gyenge gyermekeit ama későn nősülő apáknak. Egyeseknek a fiai vannak odaát. A földfelosztásnál tekintettel leszünk arra. Persze úgy látszik. melyek a helyicsoportoknak ki lesznek osztva. orvosok. A helyicsoportoknál elfekszenek a várostervek. mely házakban fognak lakni. A középosztályban minden egyes kivándorlónk másokat vonz maga után. Később fiataljaink egyike a menyasszonyát. De a következő nemzedéket a szabadságban a szabadság számára. hogy mely városokban. a másik a szüleit és testvéreit hozatja ki magához. mert még a történelemben járatlanok is tudják. minden ágbeli mérnökök. A középosztályt önkéntelenül fogja a mozgalom magával átsodorni. Tulajdonképen már el van temetve. jogászok. mintha itt volna a terv legnagyobb nehézsége. Meg fogjuk keresni minden életkor. A helyicsoportok ki fogják küldeni meghatalmazottjaikat hely-választásra. a halálukig meg akarjuk hagyni használhatóságuknak vigasztaló illúzióját. mint amilyen tényleg. — még ha ebből a fejtegetésből a leghatározottabban kitűnne is.

halat vagy gyümölcsöt vételre ajánlani hajlandó. ahol nagy a forgalom. hogy disperadóink megjelenésükkel. Az eredmény az lesz. Ők tehát így szóltak: „Fizetek az embereknek azért.000 izzadó. — és én. Csak valami előnyt adunk nekik. Ezt egy tréfás példával akarom megvilágítani. nyáron gyötrő melegben egész nap állva minden arra menőt megszólítani és neki ócska árut. amiért ezt a gyötrelmet okozta nekik. — hogy a teherként rajtunk fekvő nyomás miatt nálunk még a jómódú rétegekben is megvan a kivándorlási kedv. Aki be akar menni. hogy oda menjenek." Vajon hány embert kapnának erre a célra? Ha az éhség oda kergetné őket. oda vonszolnák magukat. Ilyen jóltevőknek már foglalkozniuk kellett ezzel a kérdéssel. munkájukkal az ország értőkét emelik. Mindig magasabb és magasabb rétegek fogják érdekükben levőnek találni az átköltözködést. De azzal. a báró semmi pénzért sem. hogy én fél millió embert hozok ki. a 200. A tömeg fenoménját egyébként azonnal komolyabban akarom bemutatni a kenyérkeresetnél. és azután korlátokkal zárom el az embereket Longchamp elől. ha minden egyes embernek 10 frankot ígér. hogy megoldották azt. nyomban erős zsidóvándorlás indulna meg oda. amely a zsidókat szívesen látná. — ha az létrejönne –. De én azt állítom. A legtöbben — a napsütés és por dacára. annak fizetnie kell 1 frankot. és azt hitték. 4 frankot. A legszegényebbek. ha a kivándorlóknak pénzt és munka-eszközöket adtak a kezükbe. az kap 2 forintot. és ezeket a pontokat annál könnyebben találhatjuk meg. sőt ők a legalkalmasabbak egy honfoglalásra. a köztársasági elnök Daumont fogaton vonul fel. Én — ha akarom — ismét megkaphatom oda ugyanezeket az embereket. mint amennyi a zsidóállamban volna nekik biztosítva. Ha volna most egy ország. szerencsétlen embert fog kihozni. micsoda buzgalommal igyekeznének az arra menőket a vásárlásra serkenteni? Mi másként csináljuk. Próbálják meg egyszer egy város utcáin kikiáltani: „Aki egy minden oldalról szabadon álló vasból épített csarnokban télen rettentő hidegben." Ez alapjában véve téves és a világ minden pénzével sem győzhetnék. és mindenki magánál tudni fogja. hogy utánuk jöjjenek. A báró. akik a zsidók szenvedéseit cionista kísérletekkel akarják enyhíteni. Azokon a pontokon. 5 frankot. ahová 34 .000 frankomért egy milliót szedtem be belépti díjakból és játékadóból. és nekik kevesebb előnyöket nyújtana is. egy embertömeget szeretnénk egy meleg vasárnap délután Páris mellett a Longchamp síkjára kivezényelni. hogy igazam van. lassankint a vagyonosabbakat is arra indítják. Mikép irányítható egy tömeg minden parancs nélkül egy bizonyos helyre? Vannak néhányan. Az elsők. akik őt átkozni fogják. Én ellenben ezt a 200. a báró azonban nem. vagy amit akarnak. Nos az állam alapításához már a legszegényebbek is elegendők lesznek. kiknek nincs veszíteni valójuk.folytonos helyváltoztatással.000 frankot a leggyorsabb ló részére versenydíjul tűzöm ki. A Company ellenkezőleg azt fogja mondani: mi nem fizetünk nekik semmit. a legszegényebbek menetét a Society és a Company fogja vezetni és itt a már fennálló kivándorlási és a Zion egyesületek támogatását is megtalálja. mert nagy vállalkozásokhoz egy kevés kétségbeesésnek kell bennük lakozni. mert hiszen mi magunk irányítjuk a forgalmat oda. de fizettetünk velük. nagystílű zsidó jótevők. a tömeg önönmagán örvend és vigad. a szabadban való boldog mozgásnak tekintik a kirándulást és én a 200.000 frankért 20. A jóltevők egyike — akit nevezzünk a bárónak. hány napig bírnák ki? Ha kitartanának. 20 frankot.

hogy napról napra ide fognak sietni. ahonnan emberek vallási vigasszal térnek haza. ezek a derék üzletkedvű emberek tréfák mellett fognak élénk vásári forgalmat teremteni. de sőt egyleteket. egészségtelenebbül építhetnők. de nem a dolgozóé! Sőt a dolgozó tőkének fölfelé félelmetesen emelkedő hozadék-ereje van. hogy az assistance par le travail utján tizenötszörös hasznot lehet elérni. a kereset vagy a szórakozás ilyen célpontjai felé. mint amazok. l frt 50 krt. melyekre a vásárok szempontjából szükségünk van? Tényleg kell-e erről még beszélnem? Előzőleg kimutattam. Csak röviden említem. hanem ércből való törvényeken fog nyugodni. minden lehetőt fognak teremteni. amely után 35 . Nemcsak. és a Trierben levő szent kabát. hogy csalók ne volnánk. Fáradhatatlanul serkenteni fogják a vevőiket. mintha hinnék benne. És ha zárás után ki is tűnne. hogy erősen összetartsa. mégis reményteljesen fognak a holnap elé nézni. ezeken a pontokon nagy csarnokokat építünk és elnevezzük azokat: vásároknak. de békíteni akarok. Kell-e még a tömeg fenomenjét és azt. Igen. Hisz épen ebben rejlik a szociális kérdés. a gyáván elbújó tőkéé. hogy ezt a kereseti ágat zavartalanul űzhessék. csak azért. A reménnyel ajándékoztuk meg őket. úgy ennek az ellenvetésnek az eloszlatása nagyon egyszerű. kartelleket. És ezek az emberek. hogy mit jelent a mohamedán világ számára a Mekkába való zarándoklás. Hiszen papjaink legelső sorban fognak minket megérteni és velünk jönni. Még — sőt mindenek előtt — a mi kedves szabadgondolkodóinkat is. még a bányatulajdonosokra nézve sem. Egy ilyen alkalom csak csábítólag hat a tömegekre. Tudni akarjátok. Miért űznek ezek annyi különféle ipart? Miért küldenek embereket a föld alá. Egy millióért tizenöt milliót. De szebben és jobban fogjuk azokat igaz jóakaratunkkal építeni. Mert ezek a vonzópontok együttvéve egy nagy. hogy hol vesszük azokat az igényeket. Mi odaát mindenkit a saját felfogása szerint akarunk üdvözülni hagyni. Ha pedig épen az általam választott példákból azt a következtetést akarnák levonni. mint kicsiben? Hiszen a tőkének a hozadéka fölfelé csökkenő progressziót mutat. hogy mikép lehet a tömeget tetszés szerinti helyre vonzani — még a vallásos zarándoklásokkal is megmagyarázni? Senkinek a szent érzelmeit nem akarnám megsérteni szavakkal. De mindezek a vonzópontok együttvéve alkalmasak arra. akiknek nem ígértünk semmit. Hiszen én nem hiszek a tőkések szívtelenségében és nem is tüntetem magam úgy fel.akarjuk. Senkire se gyakoroljanak más kényszert. Így fogunk mi is a mi embereink mélységes vallási igényeinek célpontokat felállítani. egy régóta keresett egységet alkotnak. Hogy helyes-e az. vagy 3 frankot kerestek. egy milliárdért tizenöt milliárdot. Hiszen nem lazítani. hogy az elsők legyenek. az alvó. hogy sovány bérért borzasztó veszélyek közepette szenet teremtsenek elő? Nem tartom ezt valami kellemes dolognak. És ez a szükségesség nem egyesek vagy többeknek az önkényétől lesz megszabva váltakozva. amit mondok? Erre tanukul hívom a leggazdagabb zsidókat. és állandóan kielégítse azt. a mi halhatatlan hadseregünket. hogy a tömeg csak átmenetileg vonzódik a hit. a katholikus világban Lourdes és annyi más sok hely. melyeket félre magyarázhatnának. mert nem ígérhetünk nekik semmit anélkül. De vajon nagyban is áll-e ez úgy. amely az emberiség részére mindig új területeket hódit meg. hogy minden becsületes munkájuk dacára csak. mint amely az állam és a rend fenntartása végett szükséges. és az emberek mégis tódulnának hozzánk. amely talán jobb lesz. itt állnak majd lábaikon és alig veszik észre a fáradtságot. A csarnokokat rosszabbul.

a szabad hazát jelentik. az emberiesség javára akarna felhasználni. És mi történetünk folyamán a szenvedések hatása alatt oly görnyedtek és oly gyávák lettünk. akik nem foglalkoznak kereskedéssel. Olyan derék. Aki valamit látott a világból. A munkakedvet egészséges módon lehet majd felkelteni. amelynek a számára magát fenntartotta. Sőt. amelyek embereinkre új országunkban várnak. amint azt üldözői gondolják. Hisz ez az oka a művelt pályák úgynevezett elzsidósodásának. hogy magukat a mostani házalókat is eltereljük tőle. hogy épen a kis mindennapi megszokottságok már most is. Ezek a habozó. Ezeknek az áruházaknak a berendezése egyben azzal az előnnyel is járna. Ezek az egyetemes nagy áruházak nagy városokban már most elnyomják a kiskereskedelmet. az egyiket magunk után fogjuk vonzani.népünk soha sem szűnt meg vágyakozni. amelyeket ez a terv. együttvéve azonban elszakíthatatlan kötelet képeznek. a harmadikat magunkkal ragadjuk és a negyediket utánunk tolják. Ezt a célt szolgálja például a nagy áruházak kedvezményekben való részesítése. ha csak futólag is. amelyekben minden kapható volna. De az elsők. a mostani kézimunkásokat ki fogják elégíteni és a mostani kiskereskedők nagy részét kézimunkásokká fogják tenni. zsidókról. akik nem ijednek vissza nehéz munkáktól. amelynek a nyomás által megtartatott. A Society of Jews abban a helyzetben lesz. lelkesedéssel és bátran mennek át. aki nehéz batyujával a hátán faluról falura megy. Nos hát tudjuk. Angol szállodák vannak Egyptomban és a Svájcz hegycsúcsain. hogy az országot előrehaladottabb igényű emberek számára lakhatóvá tenné. A Society of Jews egyébként kezdettől fogva foglalkozni fog ezeknek munkásokká való nevelésével. mint rólunk. hogy. hogy emberanyagunkról tudományos statisztikát készíthet elő. Ennél a pontnál is szabadulnunk kell korlátolt feltevésektől. De a gazdaságilag szegényebb rétegeknél sem olyan nagy a kereskedői hajlamunk. aminőnek azt állítjuk. A hétórai munkanappal mindezek az emberek munkásokká nevelhetők. A hamis megállapítások egyike a zsidóknak mérhetetlen kereskedői hajlama. ott hamarosan eltávolodunk a kereskedelemtől. mint ezer cérnaszál. Európa keleti országaiban nagy zsidótömegek vannak. késlelkedő utánunk jövők fognak a legrosszabbul járni itt is. a legjobb helyeket fogják kapni. és most talán a legerősebben szenvednek. Sőt a mi időnk technikai vívmányai. találékony és a legerősebb családi érzéssel van telítve. Mert ezek a kis megszokottságok olyanok. eddig főleg e kis megszokottságokra vétettek igénybe. hogy igen. hogy ott. félreismert emberek ezek. A házaló. Ilyen emberek mindenféle munkára alkalmasak. Összeegyeztethető-e ezen irat komolyságával. melyek mindegyike külön-külön vékony és gyenge. Az új feladatok és a kilátások. ahol alkalmunk van részeseivé lenni a föltörekvő osztálymozgalomnak. hogy mi magunk is hisszük és terjesztjük ezeket a téves állításokat. Kisebb szokások. francia színházak Oroszországban. A zsidó takarékos. és elég lesz a kiskereskedelmet hasznot nem hajtóvá tenni. Egy új kultúrában egyenesen megakadályoznák annak létrejöttét. 36 . A legtöbb zsidókereskedő fiait szellemi pályára adja. nem érzi magát olyan nagyon boldognak. mások utánunk fognak szivárogni. az átlag ember kisebb szokásairól és kényelmeiről beszéljek? Azt hiszem. Ember-anyagunk. Ha a mozgalom megszületik. wieni kávéházak vannak Délafrikában. német operák Amerikában és a legjobb bajor sör Párisban. Egyetlen népről sincs annyi téves felfogás elterjedve. meg odaát is. az tudja. a legnagyobb könnyűséggel ültethetők át mindenhová. akik hittel. nagyon fontos.

szebben és kellemesebben. 37 . Minden helyicsoportban meg találhatja és meg fogja találni mindenki a maga kis szokásait. csak jobban. nem fogjuk ott felejteni a húsos fazekakat.Ha még egyszer kivonulunk Mizrajimból.

ebben az iratban teljesen az észszerű-szükségesség alapján állok. a túlhatalom. hogy ezeket a pontozatokat. 38 . De mégsem lehet egy kérdés egészen hiábavaló. a föld a tárgyi alapját képezi az államnak. A rómaiak csodálatos jogi érzéke a negotiorum gestioban nemes mesterművet teremtett. a kormányt pedig gestornak lehet tekinteni. hogy az állam keletkezését igazolja. és történelmileg nem lehet megcáfolni. hogy az alkotmány előtt létezett-e már egy társadalmi szerződés „nem kifejezetten kimondott. ha még oly félelmetesen és termékenyítőleg is hatott. mint dominus negotioriumot. A zsidóállam mindenesetre egy egészen sajátságos alakulatnak van tervezve egy még bizonytalan területen. mint a társadalmi elméletet. ezért az állam jogi alapjáról vallott teóriámat is csak futólag érinthetem. Tényleg van valami keveréke az emberinek és emberfelettinek az államban. Ez a teória elég ahhoz. és egy új állam keletkezésénél ezek az alapelvek gyakorlatilag is fontosak. hűbéresek szakadnak el hűbéruruktól. A polgárok összességét. nélkülözhetetlen egy jogi alap. Ez azonban az állam jogi alapját figyelmen kívül hagyja. de változhatatlan pontozatokkal" — minden gyakorlati érték nélküli. Az állami jogalapját majd nagyon is az emberekben (túlhatalom. amely még a jogászilag képzettek vitájában is megállhatja a helyét. a patriarchális. Ez az irat nem szakmabeli jogászoknak van szánva. újonnan felfedezett területek azonnal szabad államokká alakulnak. patrimonialis és szerződési elméletek. Ennek a következménye az. Mégis némi súlyt kell helyeznem az én új teóriámra. Hogy új államok még mindig keletkezhetnek. majd tisztán az emberek felett (isteni alapítás). amelyben az uraltak az uralkodókhoz állanak. Roosseaunak ma már elavult felfogása az államot egy társadalmi szerződés alapjára akarta helyezni. azt tudjuk és látjuk is. Amennyiben a zsidóállam keletkezéséről van szó. hanem a szuverenitás által egybefoglalt emberek.Society of Jews és a zsidóállam. Az állam-tudományok terén jelenleg az észszerű-szükségesség teóriája uralkodik. Létezik például egy tárgyi alap nélküli szuverenitás. A nép a személyi. De nem a földterületek alkotják az államot. mint sok más mindent. ezt a „negatorium gestio"-ban fel lehet találni. mégis mindenütt hallgatólagosan elfogadták és elismerték stb. majd egészen az emberek alatt (tárgyi patrimonialis elv) keresik. De egy alkotmány berendezése előtt. patriarchális és szerződési elmélet). Negotiórum gestio. amely a minden idők legnagyobb filozófusait oly mélyen foglalkoztatta. Azt hiszem. Rousseau azt mondja: „Ezen szerződés pontozatai a tárgyalás természeténél fogva úgy vannak megszabva. sőt a világ legnagyobb tiszteletben álló szuverenitása ez: a pápának a szuverenitása." Rousseau teóriájának logikai és történelmi megcáfolása nem volt nehéz és most sem az. Az észszerű-szükségesség elmélete ezt a kérdést kényelemből vagy óvatosságból válasz nélkül hagyja. Most mindenesetre meg van állapítva a kormány és polgárok közötti jogviszony. A néha nyomasztó viszonyhoz. A modern alkotmányos államok szempontjából a kérdés. És e két alap közül a személyi a fontosabb. A modern felfogásnak nem felelnek meg az isteni alapítás. hogy a legkisebb változtatás semmivé és hatálytalanná tehetné azokat. Gyarmatok szakadnak el az anyaországtól. ha talán soha sem szabták volna is meg azokat kifejezetten.

A maga társtulajdonosi minőségéből meríti annak a szükségességnek a felismerését. A gestio célja a dominus. hogy a közügy veszélyben van és a dominus akaratképtelenség vagy más ok miatt akadályozva van abban. A zsidóállam alapításának — amint én azt képzelem — modern. az egyszer átvállalt ügyek vétkes el nem intézése és annak az elmulasztása miatt is. A népmozgalom ezen szerve. De sőt. a valóságban mindenekelőtt fog megalakulni. Keletkezése egészen egyszerű. A zsidók gestora. És ez a Society of Jews. és az élre megy. Ez nevetséges. mely a beavatkozást. amelynek a lényegét csak most fejtjük ki. A tettre kész angol zsidók köréből — akikkel tervemet Londonban közöltem. A gestor azután minden mulasztásért felelni tartozik. különfélekép formulázzák is. A Society of Jews a meginduló zsidó mozgalom központja. jobban mondva emberi megbízatása. Az állami gestor eléggé legitimálva van azzal. amelynek ő is társtulajdonosa. a népnek a java. Ez a gestor természetesen nem lehet egy magános egyén." És mit jelent mindez a mi esetünkben? A zsidónép jelenleg. De a beavatkozással a gestor a dominussal szemben szerződéshez hasonló alapon — quasi ex contractu – kötelezve lesz. A zsidók gestora a szó teljes értelmében csak erkölcsi személy lehet. ahogy mondani szokták. Csak még azt az egyet: „A jóváhagyás által az ügyvezetés az ügy urára nézve ép oly hatályos lesz. tudományos előfeltételei 39 . Ebben a küzdelemben lehetetlen előbb körülményes módon szabályszerű megbízást keresni. a diaspora folytán. hogy politikai ügyeit maga vezesse. De semmiesetre sem adhat. és az egyes kulturfokokon a mindenkori általános fogalmaknak megfelelően. Megbízatását egy magasabb szükségszerűségtől nyerte. ha előzetes szabályszerű többségi határozatot akarnánk elérni. a békében és a háborúban való vezetést megköveteli. Legjobb esetben csak feltételezheti a számtalan társtulajdonos hozzájárulását. ami vele lényeges összefüggésben áll stb. E mellett sok helyen nehezebb vagy könnyebb szorultságban van. Ezért a gestor egyszerűen felcsapja a kalapot. akadályozva van abban. vagy — mert saját előnyére spekulálónak tűnne fel — megvetendő volna. mint társtulajdonos önmagának érvényes megbízást. A negotiorum gestiót nem akarom itt tovább fejtegetni és az államra átvinni. Az állam egy népnek létért való küzdelme által keletkezik. fog ez az erkölcsi személyiség alakulni. Mindenekelőtt gestorra van szüksége. A gestor olyan vagyont kezel. Nincs megbízatása. Ez igen messze vezetne bennünket tulajdonképeni tárgyunktól. amelyhez egyébként a gestor is tartozik. az összesség javára szolgáló minden vállalkozást halomra dönthetne. Ez a gestio az idegen ügyletek vezetője. mintha az eredetileg megbízásának megfelelően történt volna. Ezt a magasabb szükségszerűséget az állam szempontjából különféle módon lehet formulázni. hogy önmagán segítsen. A Societynek tudományos és politikai feladatai vannak. Ez az előre keletkezett vagy jobban mondva közben keletkezett jogviszony az államban.Ha egy távollévőnek a vagyona veszélyben van. Minden fej nem hozható egy kalap alá. mindenki odaléphet és mentheti. a belső pártoskodás védtelenné tenné a népet a külső veszéllyel szemben.

Ma! Nézzék csak meg ma az aranybányászatot Transvalban. és azután époly rablószerűen eljátszották. 3. parlamentek. Ha ma vándorolunk ki Mizrajimból. Az első cél. a népjogilag biztosított szuverenitás egy a mi jogos szükségleteinknek megfelelő földdarabon. A zsidók nagy. mint egy csodaszép régi daljáték egy modern operához. A Society az egész világ zsidóhitközségeitől meg fogja kapni a zsidók statisztikájához szükséges adatokat. 2. Mi ugyanazt a melódiát. Így a Society első ízben fogja megtudni és megállapítani. A hajón ott vannak a Society. sokkal több hegedűvel. Már mintegy 40 év előtt az arany bányászás csodálatos együgyű módon történt. a Society az első erők nélkülözhetetlen berendezéseit teremti meg. odamegy a honfoglaló hajó. de józan geológusok és mérnökök irányítják az aranyipart. Többé nem romantikus csavargók. Sáskahadak módjára ereszkedtek le valahol tudat nélküli útjukban. kórussal. Mikor a népek a történelmi időkben vándoroltak. A kormányokkal szemben szükséges tekintélyt a zsidók tömeges csatlakozásából merítheti. hogy államalkotó tényezőnek ismertessék el. egy erősen központosított igazgatást bevezetni. A későbbi feladatok. Micsoda kalandszerűek voltak az állapotok Kaliforniában! Egy kósza hírre odafutottak össze a világ összes desperadói. egyletek minden véleménynyilvánítását. melyek szóban.vannak. Így kell az új zsidóországot minden modern segédeszközzel kikémlelni és birtokba venni. Az új zsidóvándorlásnak tudományos alapelvek szerint kell történnie. Ez az irat nyissa meg az általános vitát a zsidókérdésről. a törvényhozáshoz és közigazgatáshoz való előmunkálatok a célból okosan levezethetők. a Company és a helyicsoportok képviselői. dekorációval. A véletlenre keveset bíznak. újságokban és könyvekben látnak napvilágot. A vita tárgyilagos. Befelé. a világ folyásának véletlensége vitte. nagy. Nagyszerű gépek választják ki az aranyat a felismert ércből. írásban. Kifelé arra kell törekednie a Societynak. régi gestorának az egyszerű időkben volt vállalkozása. Mi történjék azután? A föld-foglalás. A Society of Jews a zsidók új Mózese. fuvolával. gyűléseken. bőgővel. fényesebb kiállítással és a legelső énekesekkel játsszuk. azaz a zsidósággal szemben. melyekből később a zsidóállam nyilvános berendezkedései kifejlődhetnek. a földfel- 40 . Ezeknek három feladatuk van: 1. ez nem történhetik a régi idők naiv módjára. Pontos tudományossággal megvizsgálni az ország minden természeti tulajdonságát. Barátok és ellenségek fognak benne részt venni — remélem. hogy többé nem a szentimentális védelem és a sivár gyalázás formájában. az új ország és természeti erejének tudományos kikémlelése a kivándorláshoz és felépítéshez való egységes terv. hogy a zsidók akarnak-e már az ígéret földjére vándorolni és hogy kell-e nekik odamenniök. vonszolta és dobálta őket. Előzőleg máskép fogunk számot adni magunknak erőnkről és létszámunkról. majd egymástól az aranyat. hárfával. Mihelyst az ország nekünk biztosítva van. elektromos fénnyel. amint már említettük. zsidóhitközségek. komoly és politikai legyen. úgy viszonylik a miénkhez. A Society of Jews gyűjteni fogja az államférfiak. elrabolták a földtől. Hiszen a történelmi időkben nem ismerték a világot.

Azt hiszem. Nagyobb áldozatok bizonyos kedvezményekkel jutalmaztatnak: egyetemek. hanem szolgáltatások ellenében.osztás. Mindent előre fogunk tervszerűen megszabni. Egy másik művemben kifejtettem. Ezeknek egy lehetőleg jó. Ezek a dolgok embereink előtt mind ismeretesek lesznek. Az átvállalt feladatok helyes kiviteléért a vevő saját érdeke és. Minden szerzett jog védelemben részesül. Az általános terv megszabta. a helyicsoport kezeskedik. A földfoglalók egybegyűlnek a határon. hogy jó alkotmánynak mérsékelt rugékonyságúnak kell lennie. A tartományokon belül hasonló módon lesznek a város-helyek elárverezve. mert ezek állandó politikát tesznek lehetővé. hogy mely államformákat tartanám a legjobbaknak. az uralkodásra született és nevelt családnak az államfenntartással összekapcsolt érdekeit képviselik. úgy az egyes helyicsoportok közötti különbség is fennmarad. A Societynak módjában lesz előre tudni azt. Minden már meglevő és még ezután jövő szerencsés felfedezést igénybe kell venni. Ennek a tervnek kidolgozásán. A Society által alakítandó nagy bizottságok egyike az államjogászok tanácsa lesz. Én a monarchikus berendezések meggyőződött híve vagyok. amelyet én csak érinthetek — majdan a mi éleseszű fejeink fognak résztvenni. Ezt tartományok szerint csoportosítani fogják. szükség esetén. Csak egy kérdés nincs még megvilágítva: nevezetesen az hogy mikép történjék a földfoglalás az egyes helyicsoportok szerint. Korunknak minden társadalomtudományi és műszaki vívmányát fel kell használni a cél érdekében. vízszabályozásra van szükség. Amiként másokat nem akarunk megrohanni vagy becsapni. Államformának és kormányzási elvnek egymást kiegyenlítő ellentétben kell egymáshoz állania. A 41 . A tartományok és városok helyeit el fogják árverezni. Minden természetes módon tagozódik. hogy mi a régi berendezésünkbe nem kapcsolódhatunk bele. hogy a helyicsoportok nem vállaltak-e túl nagy áldozatokat magukra. Így ezt az új zsidóországban nem lehet majd csinálni. és egy meghatározott órában egyszerre és erőszakkal rohanják azt meg. és mert egy történelmileg híres. Én a demokratikus monarchiát és az arisztokratikus köztársaságot tartom az állam legfinomabb formájának. Amerikában egy új terület felfedezése esetén még most is meglehetősen naiv módon történik az okkupáció. Mert úgy amint az egyes egyének közötti különbséget mi megszüntetni nem tudjuk. és azok az állami intézetek. Így ez a történelemben eddig példátlanul álló honfoglalás és államalkotás lesz. Nem holmi pénzért. A helyicsoportok magukra vállalják ennek pontos keresztülvitelét. A demokrácia. úgy önmagunkat sem csapjuk be. A nagy közösségek nagy tereket kapnak tevékenységük számára. Ennek puszta megkísérlése a nevetségesség átkába fúlna. a vidéken lesznek szétszórva. A költségeket autonóm bevételekből fedezik. modern alkotmányt kell szerkeszteniök. egy monarcha hasznos ellensúlya nélkül mértéktelen az elismerésben és az elitélésben — parlamenti fecsegéshez és a hivatásos politikusok gyűlölt osztályához vezet. a siker eddig nem létezett kilátásaival. hidakra.és főiskolák. kísérleti intézetek stb. hogy a forgalom szempontjából mily utakra. szak. melyeknek nem kell a fővárosban lenni. A mi történelmünk azonban oly sokáig volt megszakítva. minden új fejlődés elegendő teret kap. Ezek a feladatok egymásba vágnak és a már eléggé ismert célnak megfelelően oldandók meg. Alkotmány.

És ugyan hol található fel ez az erény. Mi a türelmességet Európában megtanultuk. ahol azonban ellentállás fog mutatkozni. hogy önmaga emelkedett és e mellett az összesség fog emelkedni. az államra üdvös. A mostani antisze42 . és mert a szabadságban hamar megnőnek a szarvaink. Mert modern nép vagyunk. a mi erkölcseink pedig a forgalom és a kultúra révén mind komplikáltabbak lesznek. ép úgy. ezekről a gettónyelvekről le fogunk szokni. Az emelkedés erkölcsös.mostani népek nem is érettek a korlátlan demokráciára. Odaát is azok maradunk. Hiszen népközösségünk valami sajátságos. Mindenki megtartja azt a nyelvet. amely most hiúsággá fajult el. amiként hivatásos hadseregünket a kaszárnyákba fogjuk beszorítani. Hadsereg és papság abban a nagy tiszteletben részesüljenek. — kerülendő. hogy ezen a nyelven egy vasúti jegyet válthasson magának? Mégis nagyon egyszerű dolog. melyeket puszta igennel vagy nemmel lehetne elintézni. Az általános forgalomban leginkább használt nyelv fog önként főnyelvvé fejlődni. amelyet az ő szép funkciójuk megkövetel és megérdemel. Ezért gondolok én arisztokratikus köztársaságra. Néptanítóink fogják erre a kérdésre figyelmüket irányítani. Ezek fogvalevőknek a tolvajnyelvei voltak. mert nem vagyunk mások. Hiszen nem tudunk egymással héberül beszélni. Ki tud közöttünk annyit héberül. a tudomány szabaddá tesz bennünket. Ezért papjaink theokratikus velleitásait nem fogjuk érvényesüléshez engedni. mert minden zsidó emelkedhetik. hogy a jövőben mindinkább éretlenebbekké lesznek erre. Ez népünk becsvágyó érzékének is megfelel. mert különben külső és belső nehézségeket fognak ránk zúdítani. mint a többi emberek. melynek a Society adta az új országot. egyedülálló. a népeszmének szolgáló formához köthető. Népünk. De nincs beleszólásuk az őket kitüntető állam ügyeibe. Így egy hatalmas felfelé törekvő folyamatnak kell népünknél bekövetkezni. más nemzetiségűek laknak majd közöttünk. hogy nincs közös nyelvünk. Templomaikban fogjuk őket féken tartani. A nyelv-föderalizmus lehetőségére Svájcz végérvényes példát szolgáltat. Talán azt hiszi valaki. Munkájában nem zavartathatja magát korlátolt vagy gonosz egyének által. azt a Society le fogja törni. és azt hiszem. amiként sohasem fogunk megszűnni hazáinkat. Tehát végül is theokrácia fog nálunk uralkodni? Nem! A hit összetart. amik most vagyunk. És ha úgy fordul a dolog. sem belső politikát nem lehet csinálni. a Society által neki adott alkotmányt is köszönettel fogja fogadni. Nyelv. hogy máshitűek. A zsidóállamban azért még se lesz senki sem elnyomva. A tiszta demokrácia ugyanis nagyon egyszerű erkölcsöket tételez fel. mert a politikában nincsenek olyan egyszerű kérdések. A tömegek továbbá még inkább állanak mindenféle tévhitnek a befolyása alatt. Tulajdonkép csak őseink hitében ismerjük fel összetartozandóságunkat Theokrácia. A referendumot tökéletlennek tartom. És ezt nem is gúnyolódva mondom. hogy nehézséget fog okozni. Minden egyes csak azt fogja hinni. és a legmodernebb nép akarunk lenni. Velencze némely berendezése lebeg szemeim előtt. Mindenki olyan szabad és korlátlan a maga hitében vagy hitetlenségében. úgy tiszteletteljes védelmet és jogegyenlőséget fogunk nekik biztosítani. Az összegyűlt nép előtt sem külső. melyeket most használunk. amely gondolatainak kedves hazája. mondja a bölcs Montesquieu. melyekből kiüldöztettünk. Politikát felülről lefelé kell csinálni. mint a parlamentek és inkább hajlanak minden nagyhangú lármázó felé. mint a maga nemzetiségében. már mint a politikai erény? Én nem hiszek a mi politikai erényeinkben. amin Velencze tönkrement. Az agyonnyomorított jargonokól. de minden. Le ressort d'une démocratie est la vertu. mint a saját hibáinkból. mindenki akar majd emelkedni. Mások történelmi hibáiból tanulni fogunk. fájdalommal szeretni.

Hiszen számolnunk kell a jövendő becsületünkkel a világ előtt. A hadsereg. Mert a munka jegyében vonulnak a zsidók az új hazába. itt is mindenben a legjobbat kell felhasználni. Olcsó utazást és mindennemű letelepedési kedvezményt a Society of Jews és a Jewish Company csak azoknak fog nyújtani. A törvények modernek legyenek. kiküszöböltetnek és elveszett emberek megmenthetők lesznek. A jelenkor minden igazságos szociális követelményeit figyelembevéve. Ha azonban meglakoltak bűnükért. az összes modern harcieszközökkel felszerelve — a külső és belső rend fenntartása érdekében. Magától értetődik az eddigiek után. A zászló. Az átmeneti időre azt az alapelvet lehet felállítani. Egy átmeneti időre gondolok tehát. amelyek még az elhagyott országokból származnak. amellyel saját múltjuknak egy kísértetét szeretnék elűzni. Zászlónk nincs. hogy a zsidóbűnösöket is könnyebben fogjuk kiszolgáltatni. Csupán hivatásos hadseregre van szüksége. egy szimbólumot kell fejük felett lengetni. Így később a mi követeléseink is készségesebb bíróságokra fognak akadni. amelyet egy a Witwaterstrandi aranybányákról szó43 . Viszonosság és kiadatási szerződések. a zsidóállamban könnyebben peresíthetők. Fehér alapon hét aranycsillagos zászlót akarok. a csillagok a mi munkanapunknak hét arany munkaóráját jelentik. Így a kivándorlás sok zsidó részére szerencsésen lefolyó krízissé válhat. mint minden más állam.mitizmust csak egyes helyeken tekinthetjük a régi vallási türelmetlenségnek. — mindenesetre. mint az összes többi civilizált népek. Ezért összes kötelezettségeinknek eddigi lakóhelyeinken becsületesen eleget kell tennünk. melyek között némely jellem elromlott. mint amilyenekkel itt amott ma találkozunk. A kedvezőtlen külső körülmények. De szükségünk van zászlóra. A jogegységet azonban hamar meg kell teremteni. úgy minden megszorítás nélkül fognak felvétetni. Törvények. hogy a különböző országokból bevándorló zsidók mindegyike az eddigi országának törvényei szerint ítélendő meg. amíg a büntetés fenség jogát mi is ugyanazon elvek szerint fogjuk gyakorolni. Amint az állam-gondolat a megvalósulás felé közeledik. mint bárhol a világon. Itt egy történetet szeretnék elmesélni. addig a pillanatig. amely alatt a mi bűnöseinket csak a büntetés kitöltése után fogjuk felvenni. A fehér alap jelenti az új tiszta életet. Ezt kizárólag saját becsületünk kedvéért tesszük. akik eddigi hatóságaik hivatalos bizonyítványával igazolják: „Teljes rendben távozott!" Az összes magánjogi követelések. A kulturnépeknél nagyrészt olyan mozgalom az. A zsidóllamot semleges államnak gondolom. a kodifikációk mintaképévé válhat. a Society of Jews egy jogászkollégiummal törvényhozási előmunkálatokat fog végeztetni. a bűnösök részére is új élet kezdődjék közöttünk. Nem fogunk várni viszonosságra. Ha sok embert akarunk vezetni. Az új zsidóállamot tisztességesen kell alapítani.

Mi mindent mondott el ez a történet! Egy új élet még a fegyenceket is megjavíthatja. csak épen az aranyásást nem. is abból a téves felfogásból indul ki. és talán boldogabb munkaviszonyok közé juttatja őket. A gőz egymáshoz sajtolta az embereket. Bornirt felfogás az. amely bővült. vagy antiszemitáik nyomása alatt némi figyelemre fogják méltatni. Olyan válságok. Sőt itt-amott talán kezdettől fogva rokonszenvvel is fogják fogadni a tervet. a legteljesebb törvényességgel. letelepedett. A termelés óriási. A helyicsoportok révén igazságos kiegyenlítődés állhatna be. amely mellett. szívélyesen elbúcsúztak tőle — a viszontlátásra. melyet Dr. és nemsokára általános tiszteletre tett szert tisztessége révén. szabadon és nyíltan. Az államoknak továbbá az az előnyük is megvolna. mert a kivándorolt zsidók odaát még sokáig európai gyártmányokra lennének utalva. megszökött. mint bankár. csalásokat követett el. Azt hiszem. hogy kiviteli kereskedelmük hatalmasan emelkednék. Frankfurtban. végül egy jéggyárat alapított. És máskép néz ki gyarmatosoknak szabad elvonulása. ahol egymáshoz vannak nyomva.ló jelentésben találtam. de ha egyenesen segítenek bennünket. Ha nem csak szabad kezet hagynak nekünk. A szociális kérdés alakulása csak a technikai eszközök fejlődésétől függ. a megszokott igényeket még sokáig a megszokott helyekről kellene fedezni. és itt hamis név alatt új életet kezdett. Ez a számokkal telt irat természetesen. de sőt csodásabbakat. Mert vissza fog jönni. Egy napon egy férfiú jött a környékre. választék nélküli. amely mellett. Pedig jó tulajdonságainkért ép úgy gyűlölnek bennünket. melyek által a vállalkozókkal együtt a munkások is tönkremennek. A technikai feltalálók. hogy az antiszemitizmust észszerű érvekkel meg lehetne cáfolni. világos nappal. hogy a kormányok ezen tervezetemet önként. amely talán 20 évig. Máskép alakul a heccek nyomán bekövetkező kivándorlás. ennek a tervnek a megvalósítása által inkább elkerülhetők lennének. Mert az általam képzelt zsidóvándorlások nyomán gazdasági válságok nem keletkezhetnek. — és ettől szabadulni kell — hogy sok zsidó kivándorlása folytán az országok elszegényedésének kell bekövetkeznie. — mint némely más „védelem"—. A szociális elégületlenség egy időre el volna simítható. És közöttünk aránylag kevés bűnöző van. a hatóságok szeme előtt. Mikor azonban mint foglyot elvezették. és egymás miatt szerencsétlenek. talán tovább. a zsidóvándorlás megkezdése után is még valószínűleg tovább fognak dolgozni. 44 . és ezt a Society of Jews-val éreztetni is fogják. P. melyeknek zsidóheccek nyomában mindenütt be kellene következniük. és remélhetőleg ép oly csodás dolgokat alkotni. Nathan Berlinben az „Antiszemita támadások leküzdésére alakult egyesület" megbízásából hivatalos kimutatások alapján állított össze. A keresztény proletároknak más világrészekbe való kivándorlása a zsidóvándorlás által nyugvó pontra jutna. Évek múlva egyszerre letartóztatták. A zsidóvándorlás előnyei. a nyilvános közvélemény ellenőrzése alatt történhetik. mint egy háború zűrzavarában — mindenesetre javak mennek tönkre. mint eddig. és kénytelenek volnának azokat innen beszerezni. Erről érdekes statisztikát olvashatunk „A németországi zsidók kriminalitása" címen megjelent műben. tervszerűtlen. a villamosság felhasználása valószínűleg újból szétszórja majd. a mozgalom mindenütt termékenyítőleg fog hatni. A jólétnek egy nagy korszaka kezdődnék a most antiszemita országokban. A gőz az embereket a gépek köré gyűjtötte a gyárakban. de mindenesetre a zsidóvándorlás egész ideje alatt tartana. Hiszen — amint már gyakran említettem. megkísérelt egyetmást. — a keresztény állampolgároknak belső vándorlása indulna meg a zsidók által lassan és tervszerűen kiürített állásokba. minden pillanatban súlyos válságokra vezet. minden a szerzett jogok kíméletével. a legtekintélyesebb emberek jelentek meg a vasúti állomáson. Egyik legnagyobb előny volna a szociális megkönnyebbülés. mint hibáinkért. az emberiség valódi jóltevői.

45 . A mozgó zsidótőke továbbra is ott fog elhelyezkedést keresni. mintaképül tennők meg és amiként a hétórás munkanappal az egész emberiség javára szóló kísérletet teszünk. ahol voltak. és a zsidók eddigi lakóhelyeinek további felvirágzását fogja szolgálni. Mi magunk az új zsidóországban minden új kísérletet felhasználnánk.A „lehetetlen" szó úgy látszik már eltűnt a technika szótárából. Városok alapításához most annyi év elég nekünk. a pusztát kertté változtatjuk át. Ahol mi modernek a mi segédeszközeinkkel megjelenünk. százezer fej gondolkodik. minden nap szaporítja azokat. ahol szívesen látják. ahol tulajdonosaik a viszonyokat jól ismerik. keres a föld minden pontján. A zsidók elvonulása után az általuk alapított vállalkozások ott maradnak. ahány évszázadra volt szükség a történelem régebbi korszakában — erre számtalan példát nyújt Amerika. Ha a múlt század embere közénk jönne. úgy minden emberbaráti ügyben elől akarunk járni és mint új ország kísérleti és mintaországként akarunk szerepelni. És a zsidó vállalkozó szellem sem fog hiányozni ott. az a legközelebbi pillanatban az egész világ tulajdonát képezi. És amíg most a zsidótőke az üldözések miatt az országon kívül felkeresi a legtávolabb fekvő vállalatokat. és amit az egyik feltalált. A távolságok. ezen békés megoldásnál vissza fog térni. A modern szellem kincseskamrája már mérhetetlen gazdagságokat rejt magában. egész életünket érthetetlen boszorkányságokkal teltnek találná. mint akadályok megszűntek.

hogy csupa kitűnő ember van közöttünk? Nem fogják azt mondani. Az alantasabb kifogások számtalanok. 46 . míg fontos aggályok kikerülték figyelmemet? Néhány kifogást megpróbáltam eloszlatni. többé soha sem lesznek szétszórhatók a világ minden részébe. hogy a világon a zsidók nyomorúságos helyzete nem az egyetlen. sőt a most leghatalmasabb zsidók csoportjainak akarata ellenére. amely nem egyes egyénnek az ügye. De a mi szegényeink? Kérdezzék csak meg a mi szegényeinket. ne állítsunk fel új határokat. hogy a szavak belsejében olvasni tudjon. mint magasabb rendű. hogy éles elméjével és erejével részt vegyen egy munkában. amelyen árthatnának nekünk? Ezt a leghatározottabban tagadom. Az ellenségre szüksége van a személyiség legmagasabb törekvéseinek. Sőt inkább indíttatva fogja magát érezni arra. — de azt hiszem. Aki a hétcsillagos fehér zászló mögé akar sorakozni. Nem magyaráztam meg magától értetődő dolgokat. annak segítenie kell ebben a felvilágosító hadjáratban. hogy olyan utat jelölök ki. hogy magát megvédelmezhesse. mindenütt gazdasági válságokat von maga után. A becsületes olvasó. Az általános testvériség még csak nem is egy szép álom. akik így gondolkodnak. Amit én javaslok. ha egyelőre épen csak a saját nyomorúságunkról volna is szó. Nem fogják azt mondani. inkább szüntessük meg a régieket. A mostani kultúra elég hatalmi eszköz felett rendelkezik ahhoz. Megvalósítható egyes zsidók. Tulajdonképen kevés eredménnyel lehet ellenünk fellépni. magasabb rendűek és alacsonyak. hogy ne teremtsünk az emberek között új válaszfalakat. a zsidónép ott fog csak igazán tönkremenni? Azt hiszem. azt csak a zsidók többségének önkéntes hozzájárulásával lehet megvalósítani. hogy az antiszemitáknak szolgáltatok fegyvereket? Miért? Mert az igazságot elismerem? Mert nem állítom. mikor a haza eszméje még mindig virágzani fog. Talán első sorban némely gonosz. melyet pedig sokáig jól átgondoltam és többször átdolgoztam. az összes zsidók akarata ellenére A zsidók törvénybe iktatott egyenjogúságát nem lehet többé hatályon kívül helyezni. aminthogy több alantasabb ember van. káros gyorsaságot és haszontalan ismétléseket tartalmaz még mindig ez az iratom. Én azt hiszem. A gazdagok nem sokat éreznek belőle. de csontjaik porát a szél már nyomtalanul szétszórta majd. hogy még sok más ellenvetés is támasztható. nem fogja magát elriasztatni eme fogyatékosságoktól. hogy a zsidóknak mindig elég ellenségük lesz. hogy szeretetreméltó rajongók azok. ha önmaguknak nem akarnak ártani. Már a zsidókkal szemben elkövetett hivatalos jogtalanságok kezdete is. Mily sok kérdés maradt még kifejtés nélkül. mert már a bevezető kísérletek azonnal a felforgató pártok ölébe kergetnék az összes zsidókat. szűkkeblű. és hogy azt tökéletesítse. A magasabb rendű ellenvetések sorába tartozik az. A diaszpóra nem ismétlődhetik meg. De ha egyszer a saját földjükön fognak élni. amíg a világ egész kultúrája össze nem roppan. De hogyan? Hiszen a zsidóknak a saját országukban nem lesz többé ellenségük. mily sok fogyatékosságot. — de sohasem valósíthatná meg egy állam. hogy mindenesetre hozzá kell fognunk. mint minden mát nemzetnek. És ettől csak az együgyű félhet.Zárszó. korlátolt zsidók ellen kell majd ezt a harcot megvívni. Néhány korlátolt feltevést megpróbáltam legyőzni. Azt lehetne továbbá mondani. tudom. hogy a nyomor egy részét megszüntessük. és mivel a jólétben gyengülnek és fogynak. szegényt és gazdagot egyaránt. aki elég értelmes is ahhoz.

a zsidók. De mi megmutatjuk nekik az utat az ígéret földjére. tanáraink. verik. zsidók! Nem mese. Azt fogja valaki mondani: Hát. már régen megcsinálták volna. És a szokás borzasztó hatalmát a lelkesedés fenséges erejének le kell győznie. meg fogják teremteni államukat. A középosztályokból a túltermelt középintelligenciánk átszivárog első szervezeteinkbe.akik az antiszemitizmus kiújulása óta borzasztóbban proletárosodtak el. Ha a Jewish Company megalakult. Nos úgy tűnhetne fel. jogászaink. de a keresztény templomokban is! Egy régi nyomásnak a megoldása ez. nem csalás! Mindenki meggyőződhet róla. amint megkezdjük a terv kivitelét. gyorsan és mégis rázkódtatás nélkül. akik akarják. Fel fognak ocsúdni poshadtságukból. bosszantják. mint bármikor azelőtt. és. akiknek élvezetteljes áttekintésük van az összes technikai vívmányokon. Azt fogják egyes gazdagok mondani. Előbb lehetetlen volt. nagyon jól tudják. Az üldözések többé nem olyan rettenetesek. orvosaink. És azt fogják még mondani. Mert csak egyik nyomorból a másikba jutnak. átkozzák. Még száz. Mert ők nem vesztették el reményüket az ígéret földjére. Itt az ígéret földje. Ismételjük még egyszer a bevezetésben mondott szavakat. az a karjaiban. úgy hogy nem érezzük a szenvedések csökkenését. hogy a vállalkozás reménytelen. hiszen ha ez lehetséges volna. ezt a hírt egy nap alatt a fold legtávolabbi pontjaira fogja szétvinni drótjaink villáma. még ha meg is kapjuk az országot és a szuverenitást. de érzékenységünk nőtt meg. akik nem is sejtik. tisztjeink. épen ők fognak legerősebben hinni az igében. — mert csak a szegények fognak kimenni? Épen ezekre van legelsősorban szükségünk! Csak a desparadók alkalmasak a hódításra. Mert mindnyájunk élete új tartalmat nyer. fosztogatják és ölik. mintha ez hosszadalmas dolog volna. Közben a zsidókat ezer helyen ugratják. De legelőször világosságnak kell támadni a fejekben. És így fog történni: épen a szegények és az egyszerű emberek. mert mindenki átvisz magával egy darabot az ígéret földjéből: ez a fejében. A zsidótemplomokban imádkozni fognak a mű sikeréért. mert nem tudják. hogy hová. Most lehetséges. A makkabeusok újra feltámadnak. ahol embereink laknak. Mindenkinek csak önmagára kell gondolnia és a mozgalom már hatalmassá válik. még ötven évvel ezelőtt rajongás lett volna. hivatalnokaink. hogy mi mindent lehet pénzzel megcsinálni. A gazdagok. hogy még az erőszakos zsidó kiűzéseknél is látszik. Nem. A hosszú elnyomatás és üldözés túlérzékennyé tette idegeinket. A legkedvezőbb esetben is az államalapítás kezdete még sok évig váratna magára. amely alatt mindnyájan szenvedtek. hogy milyen nem szívesen mennek embereink? Persze. A gondolatnak ki kell repülnie a legutolsó nyomorúsággal teli fészekig. És minő dicsőség vár az ügy önzetlen harcosaira! Ezért hiszem én. hogy kivándoroljunk. amaz pedig megszerzett vagyonában. mint a középkorban? Igaz. 47 . Mert ez a békekötés. hogy a nyomás még nem elég nagy ahhoz. az antiszemitizmus mindenütt és azonnal nyugvó pontra jut. Ma mindez valóság. És így megy tovább a dolog. hogy egy csodálatos zsidónemzedék fog a földből kinőni. És abban a pillanatban kezdődik a megkönnyebbülés. ők lesznek a mi első technikusaink. hogy minő hatalma van már az embernek a természeti erők felett.

hatalmasan boldogítóan hat majd ki az egész emberiség javára. és haljunk meg nyugodtan a saját hazánkban. A világ a mi szabadságunk által felszabadul. mint szabad férfiak a mi saját rögünkön. És mindaz.Éljünk végre. a mi gazdagságunk által gazdagodik és megnő a mi nagyságunk által. 48 . amivel ott a saját boldogulásunk javára kísérletezni fogunk.

Képek 49 .

50 .

51 .

52 .

53 .