r

!f)'

IRS
STANDARD ROMAN

I U J. Ii
B. C. U:-'"M.

ICS 93.080.20

I,f!'

t
(

I M-/I. tplt._

-I

EMINfSMU" A $ I-

SR 174-2
lulie 1997 Indice de clasificare G 71

Lucrarl de drum uri

iMBRAcAMINTI BITUMINOASE EXECUT ATE LA CALD

ClliNDRATE

s

i

,

Condltll tehnice pentru prepararea ~i punerea in opera a mixturilor asfaltice ~i receptla lmbracamlntllor executate
Road works Hot bituminous rolled pavement Requirements for preparation, laying and acceptance of the hot rolled bituminous pavement Travaux routiers Revetements bitumineux cvlindres executes a chaud Conditions techniques pour la preparation, la mise en oeuvre des betons bitumineux et la reception des reveternents executes

APROBARE

Aprobat de Directorul General al IRS la 15 ianuarie 1997 Inloculeste STAS 174-83

CORESPONDENT 'A

La data aprobarii prezentului standard, nu exista nici un standard international sau european care sa se refere la acelasi subiect On the date of this standard approval, there is no International or European Standard dealing with the same subject

A

la date d'approbation de la presents norme il n'existe pas de Norme internationale ou europeenne traitant du rnerne sujet

l~
t
DESCRIPTORI TIT Drum, trnbracarnlnte bituminoasa, condltie, preparare, punere in opera, receptie
INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. Jean Louis Calderon TP (401) 2107401; (401) 2113296. TF (401) 2100833
<tJIRS Reproduceree mecanic. seu utilizeree integralll sau partialli a prezentului standard in orice publicatii fotocopiere. microfilmare etc.) este interzisa dace nu exista acordu! scris al IRS,

13. 70201.

Bucuresti.
(el'8clronic,

~i prin orice procedeu

Ref.: SR 174-2: 1997

Editia a 6-a

2 s-au flllcut urmatoarele modificl!lri sau cornplstari: . in prezentul SR 174 . . . Conditii tehnice de SR 174 .1. FatA de edilia precedenta. . 1964. Lucrl!lri de drumuri. . Imbracamintt calitate. Ccnditii tehnice pentru prepararea IIi punerea in opera a mixturilor asfaltice lii receptia imbrl!lcl!lminlilor executate.au fost introduse metode noi.se prezintlli in detaliu procesul de preparare a mixturilor asfaltice.se prezintA modul de verificare a materialelor in timpul executiei lucrl!lrilor. 1973 ~i 1983.PREAMBUL Prezentul standard este 0 parte componenta a SR 174 ~i tnlocuieste STAS 174-83.2.se descrie in detaliu modul de executie a rosturilor de lucru lii compactarea straturilor asfaltice. Standardul a fost elaborat inilial in anul 1949 ~i revizuit in anii 1953.se enunllli amllinunlit verlficarlle de santier care se executa in timpul prepararii lii punerii in opera a mixturilor asfaltice. in conformitate cu standardele in vigoare. Lucrari de drumuri. bituminoase cilindrate executate la cald. Irnbracamlnti bituminoase cilindrate executate la cald. Standardul SR 174 are doua pl!lrli componente: SR 174 . automatizate ~i computerizate pentru verificarea elementelor. .

Mixturi asfaltice si tmbracarnlnti bituminoase executate la cald.SR 174-2 1 GENERALITATI 1. 1. Prepararea mixturilor.1.2 Referlnta Standardele la care se fac referiri in cuprinsul prezentului standard sunt urrnatoarele: STAS 42-68 STAS 60-89 SR 174-1:1997 STAS 539-79 STAS 662-89 SR 667:1997 STAS 730-89 STAS 754-86 STAS 1338/1-84 ST AS 1338/2-87 ST AS 1338/3-84 ST AS 1598/1-89 ST AS 1598/2-89 .1 Obiect . Agregate naturale de balastiera Agregate naturale ~i piatra prelucrata pentru drumuri. Metode de rnasurare Emulsii bituminoase cation ice cu rupere raplda pentru lucrarile de drumuri 1.3 Terminologie Terminologia utilizatA in prezentul standard este conformST AS 4032/1.4 Tmhracaminlile bituminoase in SR 6400 l?i ST AS 7970. Metode de incercare Bitum neparafinos pentru drumuri Lucrari de drumuri. ell acordul heneficiarului. Mixturi asfaltice si Imbracarnintl bituminoase executate la cald. Mixturi asfaltice l?i lrnbracarninti bituminoase executate la cald. se aplica pe un strat suport care trebuie sa lndeplineasca asfaltice la cald conditiile prevazute 1.. cxecutate la cald Lucrliri de drumuri. Conditii tehnice generale de calitate Lucrliri de drurnuri.STAS 4032/1-90 ST AS 4606-80 ST AS ST AS ST AS STAS 6400-84 7970-76 8849-83 8877-72 Bitumuri. Lucrari de drumuri. Determinarea punctului de inmuiere Irnbracamlnti bituminoase cilindrate executate la cald. Determinarea penetratiei Bitumuri.i domeniu de aplicare Prezentul standard stabtlaste conditiile tehnice pentru prepararea f. incadrarea tmbracarnmtilor la lucrari de constructli noi ~i rnodernizarl de drumuri. Metode de incercare Lucrarl de drumuri. bituminoase puse in opera in tmbracamintlte 1. Conditii tehnice de calitate Filer de calcar. Tipare !ii accesorii metalice pentru contectlonarea si decofrarea epruvetelor t. Rugozitatea suprafetei de rulare. filer de creta si filer de var stins in pulbere . 1. Terminologie Agreg'ate naturale grele pentru betoane ~i mortare cu lianti naturali. Metode de determinare $i incercare Lucrari de drumuri.1. Tncadrarea lrnbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescriptii generale de proiectare ~i de executie Lucrarl de drumuri.ucrari de drumuri. Conditii tehnice generale de calitate Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate l?i drumuri. Prescriptii generale de proiectare l?i de executie Lucrari de drumuri. asfaltice executate din mixturi asfaltice asfaltice recuperate. cu nisipuri bituminoase sau executate din mixturi 1. Stratul de baza !ii de fundatie.1.1.2 Tipurile si conditiile de calitate pentru mixturile executate la cald sunt precizate in SR 174-1.3 Conditiile tehnice pe care trebuie sa Ie lndeplineasca instalatiile de preparare a mixturilor fac obiectul unui standard in curs de elaborare. -1- . Stratul de baza din mixturi bituminoase cilindrate. preqatirea probe lor l?i confectlonarea epruvetelor Lucrari de druinuri.i punerea in opera a mixturilor asfaltice realizate la cald !ii pentru receptia tmbracamtntitor bituminoase executate prin cilindrare la drumuri l?i strazi. NOTA - Prevederile prezentului standard pot Ii aplicate si la drumurile de exploature.1 Prevederile prezentului standard nu se aplica la lmbracamintile biturninoase realizate cu bitum modificat.

3 din SR 174-1.2 Prepararea mixturilor asfaltice 2.. ln cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi se recornanda acoperirea totala a zonei respective cu straturi bituminoase armate cu geosintetice. In 2.2. precum ~i dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos.\ asfaltica necesara pentru egalizare se determina prin scaderea volumului de mixtura al stratului de leg1:HlIr1:\ uzura constanta din volumul total al mixturii asfaltice calculat conform cotelor din sau proiectul de executie. Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru volatilizarea solventului.11) I pentru 1 kg de bitum.1 Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice 2. cazul stratului suport din macadam.6 Suprafata stratului suport pe care se aplica amorsajul trebuie sa fie uscata.1. se resortsaza pe ciururile instalatiei apoi se cantaresc conform dozajelor stabilite l'ii se trec in malaxor unde se amesteca cu filerul rece. 2.4 Amorsarea suprafetei stratului suport ~i a rosturilor de lucru Arnorsarea '. in functie de natura stratului suport. urrnarindu-se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare.2 in cazul in care stratul suport este constituit din imbr~c~minti existente. 917) kg/m .3 Hernedierea defectiunilor conform reqlementarilor tehnice in viqoaresi curatirea stratului suport... Tncazul dozarii volumetrice a bitumului se line seama de faptul c~ densitatea acestuia.1.09 . 2. resortare ~i dozare gravimetrica a agregatelor naturale. la temperaturi de (150 . utilizand materialele de la 2. NOT A - Resortarea este obligatorie pentru instelatiile in flux discontinuu. Cantitatea de mixturi. Temperaturile agregatelor naturale. in limitele de toteranta din tabelul 4. stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special care poate regia cantitatea de liant pe metru patrat in functie rip. Materialele geosintetice se apllca pe un strat nou de rnixtura astaltlca in grosime de minimum 2 cm.. 180)OC. conform tabelului 1.2. acesta se curata ~i se rnatura.. cand grosimea totala a straturilor rutiere de rnixturi asfaltice este mai mica de 15 em.1 Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare. ceea ce corespunde la (1.1.3 ..1 Verificarea cotelor stratului suport conform proiectului de executia 2... fie prin frezare. dozat separat. rosturile se acopera pe o lalime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. respectiv pentru ruperea emulsiei bituminaase. 2.1.5) kg/m2. cu observatia ca temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeazii la executia imbriicAmintilor rutiere bituminoase in zone climaticerecL -- -2 - .3.1. Se introduce bitumul tncalalt dozat in prealabil ~i se continua amestecarea.predozatoarele instalatiei trebuie reglate prin lncercarl astfel inca! curba de granulozitate a amestecului de agregate naturale obtinuta Sa corespunda celei calculate in laborator.2 Mixturile asfaltice se prepara astfel: . 2.0. dozare gravimetrica sau volurnetrica a bitumului ~i filerului. 2.SR 174-2 2 PRESCRIPTIl GENERAlE DE EXECUTIE 2. 1. uscare. natura stratului suport. ale bitumului ~i ale mixturilor asfaltice se stabilesc in functle de tipul liantului.3.1.5 La lmbracamintile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat. .agregatele naturale se tncalaesc in uscator. cantitatea de bitum ramasa dup~ aplicarea amorsajului trebuie s~ fie de (0. este de (900 . aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de axecutie se realizeaza dup~ caz fie prin aplicarea unui strat de egalizare din rnixtura asfaltica.

se cornpacteaza imediat supratata nivelata ~i se tndeparteaza resturile de rnixturi.._----------~-------------~----------------_r----------------41 060/80 170 . urrnarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului. ___t_ll_IU_i n naturale Temperatura.4. pan~ la 120°C.. 175 160 . autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale. + 15°C). imediat dupa tncarcare.. Benele mijloacelor de transport trebuie si:l fie curate ~i uscate.. 160 160 . la temperaturi atmosferice de 2.4.. 170 150 . 170 Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reqlata astfel tncat in conditiile concrete de transport tdistenta ~i mijloace de transport) ~i condit!i climatice sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare conform 2. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat ~i pe toata lungimea unei benzi prccrarnata a se executa in ziua respectiva. 190 165 .SH 174-2 Tabelul 1 1. Aceasta opera lie se face in afara zonelor pe care exista sau urrneaza a se asterne mixtura asfaltica.3 Mixturile asfaltice pravazute in tabelul 2. Concomitent se efectueaza ~i curatirea buncarului ~i grinzii vibratoare a repartizatorului. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea lui... 160 o 100/120 160 .. Capatul benzii intrerupte se trateazaca rost de. in functie de tipul instalatiei.3.. Trebuie evitata lncalzirea prelungiti:l a bitumului sau retncalzirea aceleiasi cantitati de bitum de mai multe ori. in conditiile unui tirnp uscat. atunci este necessra determinarea penetratlel acestuia. eu repartizatoare .finisoare prevazute cu sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica I. 170 150 .. in °C Mixtura asf'altica la iesirea din malaxor '-- 1.lucru transversal conform prevederilor de la 2.4. r arnase in capatul benzii.... 2. in procesul tehnologic. 2..6.. in cazul lucrarllor executate in spatii inguste (zona casetelor) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual. trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari complete ~i uniforme a agregatelor naturale ~i a filerului cu liantul bituminos._ T_iP_U_I_I_ia __ -~gatp.. in scopul evitarii rnodificarti caracteristicilor liantului.2 Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat.4. in functie de tipul liantului. temperaturile -3- .3 Transportul mixturilor asfaltice Mixturile asfaltice executate la cald se transports eu autobasculante adecvate. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata relncalzirea bitumului. 180 080/100 165 . II si III si care asigura 0 precompactare.... trebuie sa aiM la asternere ~i cornpactare. Durata de amestecare. La distante de transport peste 20 km sau cu durata peste 30 min indiferent de anotimp. preeum $i pe vreme rece (+ 1OOC. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii rarnasa necompactata in amplasamentul repartizatorului.4. 180 155 .1 Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie-octombrie peste 100C.4 Punerea in opera a mixturilor asfaltice 2. sa fie minime. Se interzice lncalzlrea agregatelor naturale ~i a bitumului peste 190°C. 2.. se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de Intrerupere.

Operatia de compaetare a mixturilor asfaltice se realizeaz a cu compactoare cu pneuri ~i cornpactoare eu rulouri netede. dar pe 0 zona mai mare. Pentru obtinerea gradului de compaetare prevazut se considera ca nurnarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 3. astfel tncat s~ se obtina un {lrad de compaetare de minimum 96 % pentru fieeare strat al tmbracarrnntii.4. Aceeasi situatie se produce si la intreruperea lucrului in sectlunea transversale din capatul benzii respective. prevazute eu dispozitive de vibrare adecvate. se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual. de tipul !?igrosimea stratului de Irnbracarninte .4. care s~ asigure caracteristicele tehnice si gradul de eompactare prsvazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica ~i. A Compactor cu pneuri de 160 KN Compactor cu rulouri netede de 120 KN Nurnar de treceri minime Strat de uzura Strat de legl:!turli 10 12 4 4 12 14 Ateliere de eompactare B Tabelul 3 -- Compactor cu rulouri netede de 120 KN 2. in functie de perforrnantele acestora. pentru a evita valurirea rmbracamtntll.. . la reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adlacenta zonele aferente rosturilor de lucru se taie pe toata grosimea stratului astfel tncat sa rezulte 0 muchie vie verticala.4 La compacta rea mixturilor asfaltiee se aplica tehnologii corespunzatoare. Aceasta operatia nu este necesara in cazul rostului longitudinal al stratului de leg~turA daca stratul intrerupt -4- .fiecare strat in parte. 2.4. Pe sectoarele in ramoa.SR 174-2 Tipul liantului Temperatura mixturii asfaltice la asternere OCt Temperatura Tabelul 2 mixturii asfaltice la compactare OCt min. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se deterrnina pe un sector experimental numarul optirn de treeeri ale eompaetoarelor ce trebuie utilizate. 2. Locurile inaccesibile compactorului. Compaetarea se executa pentru fiecare strat in parte. starslt 110 100 100 060/80 0801100 min. conform SR 174-1 . in special in lungul bordurilor. 145 140 135 inceput 140 135 130 o 100/120 NOTA . Aceasta experimentare se face lnainte de inceperea asternerll stratului in lucrarea respecttva utuizand mixturi asfaltiee preparate in conditii similare ell cele stabilite pentru productia curenta. Dupa compactarea stratului de legMur~ sau de uzur~ din prima banda rarnane pe marginea adiacenta benzii urrnatoare 0 zona ingusta de cativa centimetri (figura la) mai putin cornpactata ~i in general deforrnata. prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare. In ambele cazuri. de regulli 10 cm llitime.La mortaro asfaltice temperatura de compactare trebuie sa fie cu circa 20° C mai mica decat valorile indicate in tabelul 2.Tipul stratului t--..6 La executarea tmbracarnintitor bituminoase se acorda 0 atentie deosebita realizarf rosturilor de lucru. in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare. Compactoarele trebuie sa lucreze fl:!rl:! socuri. primele treceri etectuandu-se in zona rostului dintre benzi (figurile 1d !?i 1e) apoi de la marginea mai joasa spre cea ridlcata.5 Compactarea se executa in lungul benzii. cu 0 viteza mai redusa la inceput.

Aeest surplus de material se impinge apoi cu 0 raeleta peste mixtura proaspat asternuta astfel tncat sA aparli rostul (figura 1c).4. Seefeetueaz~ apoi compactarea conform 2. La asternerea stratului din banda adiacenta (aIAturatA) se depli~e~te rostul eu (5 ..5.SR 174-2 s-a executat pe lungimea respectiva in aceeasi zi cu stratul de pe banda adlacenta.. Se amorseaza rostul din marginea tAiatA (figura 1b). 10) em de mixturli repartlzata. -5- .

..j:i... 0.J5.1...i~ti.}~¥i 5. Compacto' ..?~Jj§..-.cJ"Tl_-f"- ...~~e" d T/~:~~T:~"'n~nAhri...M. I CD -- - - -- -- @-.." .._.. Rest In stroM oe..legQturo c tilt ~:m~ t...SR 174·2 a b mtmi~i~t~'~~1~~7. compactor Continuoreo compoc tarii e Figura 1 • Sectiune transversala prin trnbracamlnte BANDA DE CIRCULATIE EXECUTATA .r.--------- .Succesiunea ttecerilor compactorului -6.·.__________ CD --- ... .__ 1.c· Figura 2 .

. astfel tncat sa se obtina 0 grosime constanta pentru noul strat (figura 3. c) Pietris: • granulozitatea: STAS 730. SR 667. STAS 662. Realizarea racordarli se face astfel: . Verificarile ~i deterrninarile se executa de laboratorul de sarrtier si constau in urrnatoarels: a) Bitum: . b).c). de lungime variabila in functie de grosimea noului strat (figura 3). Se rscomanda ca racordarea in plan a tmbracarntntf noi cu stratul existent sa se realizeze in v.SR 174-2 Pentru trnbracarnintile bituminoase din doua straturi. apoi urmeaza compactarea (figura 3. . .continut de fractiuni sub 0.parte levigabila: STAS 4606. rosturile de lucru transversale ~i longitudinale ale stratului de uzura se decaleaza cu cel putin 10 COl fat:i de cele ale stratului de legatura. b) Criblura: • granulozitatea: STAS 730. STAS 754.coeficient de 'forma: STAS 730. STAS 662. STAS 662. Oaca lmbracamintea se aplica pe un strat de baza bitumin os.se decaoeaza stratul bituminos vechi pe 0 lungime I. . rosturile de lucru ale straturilor se executa tntretesut.1 Verificarea materialelor Materialele se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele de produs ~i condittile suplimentare la 2. STAS 662.5 in perioada constructor.5%. de garantie a tmbracamlntii. • punctul de inmuiere prin metoda inel ~i bila: STAS 60. in profil longitudinal racordarea trnbracarnintf noi cu trnbracamintea veche existenta se face printr-o oana cu panta de 0.penetrare la 25°C STAS 42. . SR 667. SR 667. aratate - -7 - .09 mm: STAS 730.6 incadrarea tmbracarnlntilor se face conform STAS 1598/1 pentru lucrari de constructii noi ~i modernizari de drumuri l}i conform STAS 1598/2 pentru lucrari de ranforsare a structurilor rutiere existente. STAS 754.3 in SR 174-1. . 3 VERIFICAREA LUCRARILOR iN TIMPUL EXECUTIEI 3. toate detectiunile ce eventual apar se rernediaza de catre 2.se arnorseaza suprafata decaoata ~i se cornpleteaza pana cu rnixtura astaltica. 2. sub un unghi de 450 (figura 4).63 mm: STAS 730. . • forma granulelor: STAS 730.continut de argilli: STAS 730.conti nut de fractiune sub 0. STAS 4606.

3. Ih Figura 3 .granulozitatea: STAS 4606.. STAS 662 ~i SR 667. .arginea partii carosabile Figura 4 .finetea: STAS 539.. ~ .materii organice: STAS 4606.echivalent de nisip: STAS 730.. .. STAS 730. SR 667.umiditate: STAS 539.: '-:J...-.2 Verificarea prepararll ~i punerii in opera a mixturllor asfaltice in cadrul santierului trebuie s1lse verifice cu frecventa msntionata mai [os. STAS 662. . .functionarea corecta a dispozitivelor de cantarlre sau dozare volumetricA.. urmatoarele: .d" ./-. inainte de adAugarealiantului (aceasta trebuie corelata cu -8- . . ..granulozitatea amestecului la iesirea din malaxor.SR 174·2 0) b) C) ~~ Th - .Racordareain profil longitudinal Axa drumului 45' ~t.-::'·1 ..continutul in corp uri straine: STAS 4606...::. ~. e) Filer: ..5.'.-=-:. .:. SR 667..:'.temperatura agregatelor naturale uscate ~i incAlzite la ie~irea din toba de uscare: permanent. . . :-:: : .natura mineralogic1!: STAS 4606.starea de curatente (continutul de impuritatil a agregatelor: la inceputul campaniei de lucru sau ori de cate or! se utilizeaza alte agregate..temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent..Racordarea tmbracamintli noi cu cea existenta d) Nisip: . STAS 662.. . ... ______...:. .:. STAS 662 si SR 667.coeficient de activitate: STAS 730.-:-:. la Tnceputul fiecArei zile de lucru. .incadrarea agregatelor in zona de granulozitate pentru tipul de rnlxtura astattica proiectat: la inceputul campaniei de lucru sau ori de cate ori se utilizeaza alte agregate.. ' ..

in functie de productivitatea instalatiei: .. 3. 8 .400) t de mixtura astaltica indiferent de tipul mixturii. se determina conform STAS 1338/2 granulozitatea agregatelor minerale si dozajul de bitum care trebuie s:i corespunda dozajelor stabilite de laborator. 31..3 Verificarea compozltiel ~i caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice ~i Imbracarnlntllor gata executate 3..63 0.09 Pentru continutul 3.. care vor purta 0 mentiune speciala. % ±5 ±5 ±5 ±5 ±4 ±3 ±2 ± 1. absorbtiei ~i grosimii straturilor se pot preleva carote. 0. in situ pe lmbracarmntile gata executate.pregatirea stratuiui suport: zilnic la inceperea lucrarf pe sectorul respectiv. caracteristicuor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice trebuie sa corespunda conditlllor din SR 174-1. .3)%. Fractiunea.compozitia mixturii asfaltice conform 3.2 0 ..pentru verificarea densitatii... incheindu-se un proces verbal. mm 25 .. 0.mixturi asfaltice prelevate de la rnalaxor sau asternere: cats 0 proba de 20 kg pentru fiecare (200 . tnainte de compactare. 0.5 Abateri admise tata de dozai. inclusiv abaterile admisibile la contrnutul de liant): zilnic sau ori de care ori se observa 0 calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice: .3..3.1 Verificarea se face pe: . Deterrninarite se fac conform rnetodoloqiei prevazute in STAS 1338/1. . Abaterile admise tata de granulozitatea prescrisa sunt prevazute in tabelul 4.temperatura mixturilor asfaltice la preparare: in fiecare ora a prograrnului de lucru.. 16 3. 3. STAS 1338/2 ~i STAS 1338/3 pe probe din mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau de la asternere..pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode nedistructive omologate..3. 25 8 .2: zilnic. .. -9 - . .15 . .modul de compactare: zilnic: .3 Verificarea de liant abaterea admisa fata de dozaj poate fi cuprinsa in intervalul (0 .Sf~ 174-2 dozajul de bitum stabilit pentru mixtura. 0.temperaturile mixturilor asfaltice la asternere si compactare: de eel putin doua ori pe zi.modul de executie al rosturilor: zilnic.09 ..2 Verificarea cornpozitlel mixturilor asfaltice Pentru verificarea cornpozitiei mixturilor asfaltice.lmbracaminti gata executate: 0 placa de minimum (40x40) cm pentru fiecare 700 m2 supralata executata: . 3. .. Probele se iau in prezenta delegatului executantului !?i al beneficiarului..63 . " Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel tncat ele sa reprezinte cat mai corect aspectul calitativ al trnbracarnlntf executate.. la aproximativ 1 m de la marginea tmbracamintu. • .2 .3.5 Tabelul4 - 16 .. . 0.15 0. Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate cu defeqiuni vizibile stabilite de beneficiar sau de cornisia de receptie se pot preleva probe suplimentare..incadrarea dozajului de bitum in dozajul stabilit in laborator (prin extractii): zilnic.

3. de catre constructor pe tot parcursul sxecutlel tmbracamintilor biturninoase. prin tncercari de laborator sau in situ. Valorile limitll sunt indicate 1ntabelul 11 din SR 174-1. 3. care permit masuraton in situ ale caracteristicilor de compactare ale trnbracarnintilor.i la rigole pentru strazl.10 - . 3.6. pe toata lungimea traseului in punctale de schimbare ale declivitiitilor.1 Verificarea rugozitlltii tmbracamtntuor executate se face in conformitate cu prevederile STAS 8849 cu aparatul SRT.5 t. 3.4 Verificarea gradului de compactare al imbr~c~min!ilor executate 3.2 Verificarea graduilli de compactare in laborator se etectueaza pe epruvete formate din probe intacte (pe Iiecare strat in parte). Verificarea grosimii se face ca la 3. efectuate la 1 m de marginea tmbracamlntti. valorile maxime admise fiind cele indicate la 2.2 Verificarea rugozitlilii Irnbracarnintilor se poate face si autornatizat cu aparate adecvate omologate.4. 3.4. iar cotele rigolelor. prin determinarea densitatll aparente pe placute sau carote conform STAS 1338/2 ~i raportarea acesteia la densitatea aparenta a aceluiasi tip de rnixtura astaltlca prelevata de la malaxor sau asternere (Inainte de compactare). prelevate din lrnbracaminte.1 Verificarea elementelor geometrice include indeplinirea conditiilor de catltate pentru stratul suport !?i fundatie.i in axa !.2 Verificarea grosimii tmbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele de analizl:lintocmite pe baza Incercarii probelor din tmbracarnintea gata sxecutata. 3.i pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbrllcllmintii.2 Receptia finalA se face conform pneserlptiilor legale invigoare.4.4. . cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment.SR 1 74-2 Pentru lmbracarnintile gata executate grosimea stratului. 4 RECEPTIA lUCRARllOR 4. Comisia de receptie exammeaza lucrllrile executate falll de documentatle tehnica aprobata t.1 si In tabelul 10 din SR 174-1.3.3. sau prin metoda inlillimii de nisip. Perioada de verificare a comportarii in exploatare a lucrllrilor definitive este de un an de la data receptiei preliminare.6 Verificarea rugozitalii 3.3.4.6. 4.5 Verificarea uniformitatii in profillongitudinal se face cu echipamente adecvate omoloaate.4. 3.4.4 Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa pentru drumuri !.6.1 Heceptia prehminara a lucrarilor de catre beneficiar se etectueaza conform normelor in vigoare. Verificarea uniformitlltii suprafetei de rulare se face conform capitolului 3 din acest standard.4. Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului pe minimum 10 % din lungimea traseului. 3. La strAzi cotain axll se verifica in proportie de 20% din lungimea traseului. iar la aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe kilometru.3. in conformitate cu prevederile STAS 6400.i de docurnentatla de control tntocmita in timpul executiei.2. densitatea aparenta !ii absorbtla de apa se deterrmna pentru fiecare strat In parte pe epruvete formate din probe intacte (carote prelevate din tmbracarnintel ~i trebuie s~ lndeplineasca cCtnditiile din tabelul 9 din SR 174-1.1 Verificarea gradului de compactare se face obligatoriu. 3. acestea se pot utiliza numai in condlthle in care sunt avizate de organele abilitate. Interpretarea rezultatelor se face conform instructiunilor de lucru specifice aparatelor respective. inainte de asternerea rnixturiior asfaltice. Evidenta tuturor verificAriior aratate In capitolul 3 face parte din docurnentatia de control a recsptiei preliminare.4 Verificarea elementelor geometrice 3.3 Verificarea profilului transversal se face cu echipamente adecvate omologate 3.3 In cazul In care se dispune de aparate bazate pe metode nedistructive. Gradul de cornpactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mix ulii asfaltice din strat si densitatea aperenta deterrninata pe cilindrii Marshall preglltili In laborator din aceeasi mixtura asfaltica.