CREDINŢA PRIN CARE TRĂIESC

CREDINŢA PRIN CARE TRĂIESC
Texte biblice inspiratoare şi doctrinale cu un comentariu inspirat

de Ellen G. White singura ei carte dedicată în exclusivitate studiului doctrinelor biblice
CREDINŢA PRIN CARE TRĂIESC PREFAŢA Prin publicarea acestui volum devoţional, va fi satisfăcută o cerere exprimată adesea, de a se efectua o grupare de texte alese din comentariile sorei E. G.White, asupra adevărurilor de bază ale creştinismului. Doctrinele principale ale credinţei creştine, susţinute prin texte alese cu grijă din Scriptură şi Spiritul Profeţiei, sunt prezentate aici, nu ca şi declaraţii teologice, ci ca adevăruri spirituale cu privire la lucrarea de mântuire îndeplinită pentru noi de Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Trebuie să remarcăm faptul că acest volum oferă mult mai mult decât inspiraţie. În el se găsesc informaţii vitale pentru tinerii noştri şi pentru toţi cititorii acestei cărţi. O credinţă pe care n-o cunoaştem şi n-o înţelegem nu poate fi împărtăşită altora. A spune altora ceva presupune a cunoaşte mai întâi tu însuţi acel lucru. În această carte devoţională a E. G.White, textele din Scriptură sunt prezentate ca autoritate de bază. Biblia vorbeşte lămurit despre adevărurile fundamentale. Comentariile autoarei vorbesc pe larg despre adevărurile Sfintei Scripturi şi le înalţă , făcându-le mai personale şi aducând învăţăturile în inimă. În acest volum auzim Sfânta Scriptură vorbind şi deasemenea auzim vorbind Spiritul Profeţiei. Cele două se află pe locul şi în relaţia cuvenită, Biblia exprimând adevărurile doctrinale, iar Spiritul Profeţiei oferind comentariul. Pentru găsirea unor expuneri potrivite ale E. G.White, cu privire la doctrina biblică, redactorii au consultat lucrările publicate de autoare, în care apar afirmaţii reprezentative scrise de ea. Reţineţi totuşi faptul că, pe lângă binecunoscutele comentarii, sunt prezentate aici şi altele mai puţin cunoscute, dar nu mai puţin convingătoare. Sunt incluse în materialul suplimentar al sorei E. G.White, folosit în Comentariile Biblice ale Adventiştilor de Ziua a Şaptea, porţiuni din articole apărute în “Instructorul tineretului”, ”Semnele timpului”, ”Review and Herald”, şi un număr de expuneri anterioare, nepublicate. Deoarece fiecare lectură zilnică este limitată la o singură pagină tipărită, mult material foarte valoros tratând subiecte apropiate n-a putut fi folosit şi din când în când au fost necesare omisiuni din textele citate. Omisiunile sunt marcate prin semnele de punctuaţie obişnuite. Deseori, se citează pe o singură pagină, cinci sau şase lucrări din care s-au extras fragmentele. În unele locuri, acolo unde o afirmaţie se face numai printr-o frază sau două, redactorii au respectat cu credincioşie gândurile exprimate în context şi le-au prezentat într-o astfel de formă, încât să reprezinte cu fidelitate ideile comunicate sorei White, de către Spiritul Sfânt. “Credinţa prin care trăiesc” a fost compilată sub conducerea Consiliului de administraţie a publicaţiilor E. G.White, care răspunde de îngrijirea şi publicarea scrierilor E. G.White. Lucrarea a fost efectuată în armonie cu instrucţiunile sorei White, date administratorilor care se îngrijesc de tipărirea unor compilaţii din scrierile ei.

Dorinţa sinceră a editorilor şi a administratorilor proprietăţii E. G.WHITE este ca scurtele solii zilnice privitoare la adevărurile pline de inspiraţie ale credinţei creştine, să servească drept călăuză zilnică şi ca o încurajare pentru fiecare cititor.

CUPRINS

Ianuarie: ........................ Cuvântul şi lucrările lui Dumnezeu Februarie: ............................ Cei trei reprezentanţi ai cerului Martie: .............................................. Satan şi marea amăgire Aprilie: ........................................... Remediul lui Dumnezeu Mai: ................................................... Pocăinţă şi viaţă nouă Iunie: ................................................ Aici şi în viaţa veşnică Iulie: ............................................. Sanctuarul lui Dumnezeu August: .............................................. Umblând ca şi Hristos Septembrie: .. Căminul care-L are în mijlocul său pe Hristos Octombrie: .............................................. O biserică curăţită Noiembrie: ................................ Înfruntând ultima încercare Decembrie: .......................................... Biruinţa Evangheliei IANUARIE CUVÂNTUL ŞI LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU Biblia - o călăuză desăvârşită 1 Ianuarie

O LUMINĂ PE CĂRAREA MEA
“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.” Ps. 119:5 Noi toţi avem nevoie de o călăuză prin multele stâmtorări în viaţă, întocmai cum şi marinarul are nevoie de un cârmaci iscusit, care să-l treacă peste bancuri de nisip sau peste locuri stâncoase. Dar unde să găsim o astfel de călăuză? Iubiţi fraţi eu vă îndrept atenţia către Biblie. (1) Dumnezeu ne-a dăruit Cuvântul Său ca să fie o candelă pentru picioarele noastre, o lumină pe cărarea noastră. Învăţăturile pe care le găsim aici, sunt strâns legate de prosperitatea noastră în toate relaţiile vieţii... Biblia ne prezintă cel mai mare standard al dreptăţii şi nedreptăţii, definind în mod clar păcatul şi sfinţenia. Numai principiile ei de viaţă, străbătând ca un fir de aur întreaga noastră viaţă, ne păzesc de încercări şi ispite. Biblia este o hartă, pe care ne sunt trasate pietrele kilometrice ale adevărului. Acei care sunt familiarizaţi cu această hartă vor fi în stare să păşească cu siguranţă pe calea datoriei, oriunde ar fi chemaţi să meargă. (2) Dacă credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu este pierdută, atunci sufletul nu mai are nici o siguranţă, nici o călăuză. Tineretul apucă pe căile care îl îndepărtează de Dumnezeu şi de viaţa veşnică. Nelegiuirea care se răspândeşte pretutindeni în zilele noastre, se datoreşte în mare parte tocmai acestei cauze. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte, atunci, odată cu acesta se leapădă şi puterea acestuia de a ţine în frâu patimile murdare ale inimii fireşti. (3) Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este făcut sfătuitorul nostru, când cercetăm Scripturile pentru a găsi lumină, îngerii cereşti vin lângă noi pentru a ne impresiona mintea şi pentru a ne lumina priceperea, astfel încât se poate spune cu adevărat: ”Descoperirea Cuvintelor Tale dă lumină...” Ps.119:130 (4) Cuvântul lui Dumnezeu este lumină şi adevăr. El este în stare să călăuzească fiecare pas pe cărarea care duce la cetatea lui Dumnezeu. (5) Biblia - o călăuză desăvârşită 2 Ianuarie

SCUTUL MEU ÎN FAŢA ISPITEI
“Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.” Ps.119:11 Dacă nu vrem să fim călăuziţi greşit de eroare şi minciună, inima trebuie să fie preocupată cu adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu va înzestra mintea cu armele puterii divine, pentru a birui pe vrăjmaşi. Fericit este omul care, atunci când este

ispitit, îşi dă seama că mintea sa este bogată în cunoaşterea Scripturilor, care găseşte în făgăduinţele lui Dumnezeu adăpost. ”Strâng Cuvântul Tău”, zice psalmistul, ”în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.”(6) Acest cuvânt trebuie să fie veşnic în inima noastră şi pe buzele noastre. “Stă scris” trebuie să fie ancora noastră. Acei care fac din Cuvântul lui Dumnezeu sfetnicul lor, înţeleg slăbiciunile inimii omeneşti şi puterea harului lui Dumnezeu de a supune orice pornire rea şi nesfinţită. Inimile lor sunt neîncetat stăpânite de spiritul rugăciunii, şi sunt ocrotiţi de îngerii cei sfinţi. Când vrăjmaşul năvăleşte asupra lor ca un potop, Spiritul lui Dumnezeu ridică pentru ei o stavilă împotriva lui. În inima lor este armonie, pentru că influenţa preţioasă şi puternică a adevărului îi călăuzeşte. (7) Cuvântul lui Dumnezeu este un canal de comunicare cu Dumnezeul Cel viu. Cel care se hrăneşte cu acest Cuvânt, va ajunge rodnic în toate faptele bune. El... va fi descoperitorul minelor bogate ale adevărului; el va trebui să lucreze cu siguranţă pentru a descoperi comoara ascunsă. Când el este înconjurat de ispite, Duhul Sfânt îl va inspira cu acele cuvinte de care are nevoie chiar în acel moment, iar El le va putea folosi în avantajul său. (8) Trebuie să fim şi mai familiarizaţi cu Biblia. Vom putea închide uşa multor ispite, dacă vom memora versete din Scriptură. Să barăm calea ispitelor cu un ‘stă scris’. Vom fi confruntaţi cu lupte care încearcă credinţa şi curajul nostru, dar ele ne vor întări dacă vom birui prin harul pe care Isus vrea să ni-l dea. Dar noi trebuie să credem; trebuie să apucăm făgăduinţele, fără a ne îndoi de ele. (9)

Biblia - o călăuză desăvârşită

3 Ianuarie

FĂGĂDUINŢELE BIBLIEI SUNT PENTRU MINE
“În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt “da”; de aceea şi “amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu." 2 Cor. 1:20 Biblia este preţioasa grădină a lui Dumnezeu, iar făgăduinţele sale sunt crinii, trandafirii şi garoafele. (10) Cât de mult doresc ca noi toţi să credem făgăduinţele lui Dumnezeu... Nu trebuie să privim în inima noastră pentru vreo senzaţie de bucurie ca dovadă că suntem acceptaţi de cer, ci trebuie să luăm făgăduinţele lui Dumnezeu şi să spunem: ”Ele sunt ale mele, Domnul lasă Duhul Său să locuiască în mine. Eu primesc lumină; pentru că făgăduinţa Lui spune: ‘Crede că vei primi lucrurile pentru care te-ai rugat şi le vei avea.’ Prin credinţă ajung dincolo de val şi mă sprijin de Hristos, puterea mea. Mulţumesc lui Dumnezeu că am un Mântuitor." (11) Scripturile trebuie să fie primite ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu către noi, nu numai scris, ci şi rostit. Când cei năpăstuiţi veneau la Hristos, El a privit nu numai la acei care i-au cerut ajutorul, ci şi la toţi acei, care de-a lungul secolelor, vor veni la El, fiind şi ei în necaz şi având aceeaşi credinţă. Când El i-a spus paraliticului: ”Fiule, bucurăte, iertate îţi sunt păcatele”, când i-a spus femeii din Capernaum: ”Fiică, fii liniştită, credinţa ta te-a vindecat, mergi în pace", El a vorbit şi altor necăjiţi şi altor împovăraţi de păcat, care aveau să caute ajutorul Său. La fel stau lucrurile cu toate făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu. Prin ele, El ne vorbeşte fiecăruia personal, adresându-ni-se tot atât de direct ca şi când am asculta chiar glasul Său. Prin aceste făgăduinţe Hristos ne dă har şi putere. Ele sunt frunze din pomul care este “pentru vindecarea neamurilor." Primite, asimilate, ele trebuie să fie puterea caracterului, inspiraţia şi sprijinul vieţii. (12) Să prindă tinerii braţul puterii infinite. Credinţa creşte prin exersare. Hrăniţi-vă cu făgăduinţele; fiţi mulţumiţi de a vă sprijini pe făgăduinţele simple ale Cuvântului lui Dumnezeu. (13) Păstraţi în cămăruţele memoriei, cuvintele preţioase ale lui Hristos. Ele trebuie să fie socotite, ca fiind mai valoroase decât aurul şi argintul. (14) O carte de inspiraţie divină 4 Ianuarie

CARTE CU ÎNVĂŢĂTURI PENTRU ÎNTREAGA OMENIRE
“Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” 2 Petru 1:21 Dumnezeu a încredinţat omului mărginit scrierea Cuvântului Său divin, inspirat. Acest Cuvânt, redactat sub forma Vechiului şi a Noului Testament, este cartea de călăuză pentru locuitorii lumii căzute, lăsat lor prin testament, pentru ca, studiindu-L şi ascultând de preceptele Sale, nici unul să nu se rătăcească în drumul către cer. (15) Biblia ne spune că ea vine de la Dumnezeu; şi totuşi ea a fost scrisă de mâini omeneşti; diversitatea stilurilor diferitelor cărţi, relevă individualitatea diferiţilor săi scriitori. Adevărurile descoperite sunt toate “insuflate de Dumnezeu”(2 Tim.3:16); şi totuşi ele sunt exprimate în limbajul oamenilor. Adică Fiinţa Supremă şi Infinită a iluminat prin Duhul Său mintea şi inima servilor Săi; El le-a dat vise şi viziuni; El le-a arătat simboluri şi chipuri; la rândul lor, aceştia din urmă au îmbrăcat gândurile lui Dumnezeu în cuvântul omenesc. (16) Domnul vorbeşte fiinţelor omeneşti într-un limbaj imperfect, pentru ca simţurile degenerate, percepţia pământească, greoaie a fiinţelor pământeşti, să poată înţelege cuvintele Sale. Astfel se dovedeşte bunăvoinţa lui Dumnezeu. El

trebuie să i se acorde atenţie. mulţi citesc şi înţeleg Biblia.. Nu totdeauna există o ordine perfectă sau o unitate aparentă în Scripturi. În loc ca exprimările Bibliei să fie exagerate.3:16. (17) Dumnezeu a destinat Biblia să fie o carte de învăţături pentru întreaga omenire.. şi să fie studiată în toate timpurile. Acesta este mijlocul de comunicare între Dumnezeu şi om. (21) Vechiului Testament. şi El totuşi. acolo unde cititorul neatent nu va găsi decât deşert. expresiile puternice se pleacă înaintea măreţiei gândurilor.. a pregătit prin Duhul Său oameni pentru această datorie. (20) O carte de inspiraţie divină 6 Ianuarie TOATĂ BIBLIA ESTE INSPIRATĂ “Toată Biblia este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe. pline de har şi adevăr.întâmpină fiinţele omeneşti decăzute acolo unde se află ele. (24) Domnul Isus spune despre Scripturile Vechiului Testament şi cu atât mai mult este aceasta valabilă pentru cele ale Noului Testament . Aceşti oameni au fost inspiraţi de Duhul Sfânt. aceste comori au rămas totuşi dumnezeieşti. Amândouă conţin adevăruri. ”Iată. nu într-o formă continuă de exprimări neîntrerupte. deşi pana scriitorului a ales limbajul cel mai expresiv prin care să redea adevărurile educaţiei mai înalte. Vechiul Testament aruncă lumină asupra Noului Testament. în Noul Testament Îl găsim pe Mântuitorul revelat. care crede. a venit. (23) Hristos. şi cum a fost descoperit de Spiritul Sfânt. cu cunoştinţa lor superficială despre care ei cred că este foarte profundă. trebuie dezgropate cu eforturi obositoare. El le-a călăuzit duhul în alegerea a ceea ce trebuiau să spună şi să scrie. desăvârşită în simplitatea ei. vede o unitate spirituală. Ele trebuie să fie căutate. un fir maiestuos de aur străbătând întrega Biblie. În Vechiul Testament găsim prezentată Evanghelia Mântuitorului care avea să vină." 2 Cor. Noul Testament arată că Mântuitorul. Biblia. ci fragment cu fragment. Hristos este comoara Noului Testament. vorbesc despre contradicţii în Biblie. pentru că ideile infinite nu pot fi redate perfect prin mijloacele mărginite ale gândirii omeneşti. Mântuitorul nostru. nu răspunde măreţelor idei ale lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu care ascultă. şi-şi fac datoria. citim despre lucrările Sale şi ascultăm vocea Sa (Ioan 1:3. vom găsi revărsându-se izvoare vii. a dispensaţiunii creştine. Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde atât Scripturile Vechiului Testament cât şi ale Noului Testament. (19) Scriitorii Bibliei au trebuit să-şi exprime gândurile într-un limbaj omenesc. în Providenţa Sa. a văzut ocazia potrivită pentru a impresiona omul în vremuri şi locuri diferite. cum a fost simbolizat prin serviciul jertfelor. Da. Adevărurile Bibliei sunt ca nişte mărgăritare ascunse." 2 Tim.. să îndrepte.. simbolizat prin jertfe tipice. în copilărie.. aşa cum susţin mulţi oameni. după plăcerea lor. pentru cercetătorul serios. Sufletul iluminat.. a fost urmată de slava mai strălucitoare. Ap. Oamenii au scris aşa cum au fost îndemnaţi de Duhul Sfânt.. şi se îndoiesc de autoritatea Scripturilor. nu mai puţin decât Noului Testament. Încredinţate vaselor de lut. iar Noul asupra Vechiului Testament. Ea a fost scrisă de fiinţe omeneşti. pricepută în a ocoli adevărul. (25) . aşa cum a fost făcut cunoscut patriarhilor. Acei care privesc numai la suprafaţa Scripturilor. vor cerceta Scripturile cu o inimă pregătită de a primi inspiraţiile divine. pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.. Scripturile au fost date oamenilor. În viaţa. nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El”. Slava puţin luminoasă a dispensaţiunii iudaice. În timp ce studiem Vechiul Testament. Una nu este completă fără cealaltă.) Dacă dorim să cunoaştem bine pe Mântuitorul. Dar acei ale căror inimi sunt în armonie cu adevărul. atunci să studiem Sfintele Scripturi. după cum Dumnezeu. (22) Nu există nici o contradicţie între Vechiul şi Noul Testament. Aceasta nu se explică prin aceea că Biblia ar fi dificilă.şi până la făgăduinţa cea mai de pe urmă... De la primul raport cu privire la creaţiune -”căci. să mustre. aşa cum au prezis profeţiile. moartea şi învierea Sa. dar aceasta cere răbdare. este comoara Vechiului Testament..4:7 Astfel a plăcut lui Dumnezeu să comunice adevărul Său lumii prin unelte omeneşti. a căror însemnătate mai adâncă este descoperită din ce în ce mai mult.că “ele mărturisesc despre Mine”(Ioan 5:39). găseşte în ea [ în mărturia lui Dumnezeu] ocazia de a admira măreţia unei puteri divine. mai clară.22:12. Din cauza imperfecţiunii înţelegerii omeneşti a limbajului sau a îndărădniciei minţii omeneşti. în tinereţe şi la maturitate. de-a lungul generaţiilor. Fiecare dintre ele este descoperirea măririi lui Dumnezeu în Hristos. În timp ce Vechiul Testament îndreaptă atenţia către Jertfa adevărată. şi în acelaşi timp i-a făcut capabili de a o împlini. să dea înţelepciune şi neprihănire. strălucirea măririi Tatălui este atât vechi cât şi nou. (18) O carte de inspiraţie divină 5 Ianuarie BIBLIA DIN CER “Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut. întrega Biblie ne vorbeşte despre Hristos.. meditaţie şi rugăciune pentru a putea descoperi firul preţios de aur. El a dat oamenilor Cuvântul Său ca o revelaţie a Sa. cum a fost arătat în Lege şi descoperit de profeţi. Eu vin curând”.

iar noi trebuie să facem la fel. cuprinde taine ce niciodată nu vor putea fi pe deplin înţelese de către fiinţele mărginite. cu atât mai adâncă este convingerea noastră că ea este Cuvântul Viului Dumnezeu. înainte." Mat. ca o descoperire infailibilă a voinţei Sale. 24:35 El [Hristos] îndrepta atenţia la Sfânta Scriptură ca la o autoritate indiscutabilă. Ele sunt măsura de atins în ce priveşte caracterul. ajungând la limitele cunoaşterii şi ale dezvoltării. de aceea înţelepciunea lor este nebunie. dar care le spune altora cum să iasă din mocirla în care se găsesc şi ei înşişi.. adâncul bogăţiei.. cât şi pentru cel bogat. foarte mulţi pun la îndoială autenticitatea şi adevărul Scripturilor. Cu cât cercetăm mai mult Biblia. sunt printre cele mai puternice dovezi ale inspiraţiei Sale divine. ale bunătăţii şi puterii Sale nu se pot epuiza. înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui. aşa cum le găsesc în toată Biblia.. neînstare să scape. sugerând ceea ce spune sau vrea să spună Domnul. Sunt oameni care se străduiesc să fie originali. (27) Această Carte Sfântă a rezistat atacurilor lui Satan.. atunci Biblia.. Eu primesc Biblia exact aşa cum este. vor învăţa întruna. ei sunt ca un om care se zbate în mocirlă. dar cuvintele Mele nu vor trece. (33) O carte de inspiraţie divină 9 Ianuarie CARTEA CARE DĂINUIE “Cerul şi pământul vor trece. ar fi încetat să mai progreseze. păstrând-o în forma aceasta . pentru ei n-ar mai exista posibilitatea unor noi descoperiri ale adevărului.. Motivele omeneşti şi închipuirile inimii omeneşti răstălmăcesc inspiraţia Cuvântului lui Dumnezeu şi ceea ce trebuie să fie primit ca sigur. care se cred mai înţelepţi decât ce stă scris. care s-a unit cu oamenii răi pentru a face ca orice trăsătură a divinităţii să fie învăluită în nori şi întunecime. Dumnezeu a dat oamenilor cunoştinţele necesare mântuirii. atunci.. aşa cum există.. tainele vor dispărea. iar înţelepciunea omenească se proşterne în faţa maiestăţii descoperirii divine. dacă măreţia şi maiestatea Sa ar fi putut fi înţelese de minţile limitate. n-ar purta dovezile clare ale divinităţii Sale. 11:33 Cuvântul lui Dumnezeu ca şi caracterul divinului lor Autor. ca fiind Cuvântul Inspirat. sunt descoperitorul învăţăturilor şi încercarea experienţei.. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca având o autoritate absolută. Ne mai mirăm atunci văzând că şi în lumea spirituală sunt taine pe care de asemenea nu le putem cuprinde? (30) Tainele Bibliei.. odată ajunşi la acest punct." Rom. Ea se potriveşte pentru toate vârstele şi clasele sociale. (34) .. Nimic nu este întemeiat în mod clar şi limpede. nici ale creşterii cunoştinţei şi nici o mai mare dezvoltare a minţii şi a caracterului. iar sufletul va fi umplut cu uimire în faţa simplităţii lucrurilor pe care niciodată... ci numai ceea ce am putea noi înţelege. Acest fapt este unul din semnele deosebite ale zilelor din urmă. şi cât de neînţelese sunt căile Lui. nu le-a înţeles. cei mântuiţi vor cerceta continuu..O carte de inspiraţie divină 7 Ianuarie O DESCOPERIRE INFAILIBILĂ “Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. Aceasta este o reprezentare potrivită pentru oamenii care spun că ei se apucă să corecteze erorile din Biblie. ca sfârşit al tuturor problemelor şi ca temelie a toată credinţa. Nici un om nu poate îmbunătăţi Biblia. Dacă ea n-ar fi conţinut nimic din nepătrunsul caracter al lui Dumnezeu. este învăluit într-un nor de misticism. (29) În lumea naturală suntem în permanenţă înconjuraţi de taine pe care nu le putem aprofunda. (31) Hristos îi va călăuzi pe cei mântuiţi la râul de viaţă. Căutând să tălmăcească tainele ascunse din veşnicii de omul muritor. Eu cred în afirmaţiile Lui. (26) Întunecimea spirituală a acoperit pământul şi un întuneric gros pe oameni. Atunci Dumnezeu n-ar mai fi fost nicidecum Fiinţa Supremă. Biblia trebuie prezentată ca fiind Cuvântul Veşnicului Dumnezeu. (32) În lumina care străluceşte de la tron. Dumnezeu este de necuprins." Ps. “în El sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.”(Col. Să mulţumim lui Dumnezeu că lucrurile nu stau astfel. Noi mulţumim lui Dumnezeu pentru că Biblia este întocmită atât pentru omul sărac. şi le va descoperi ceea ce n-ar fi putut înţelege când erau pe pământ.o hartă sau o carte de călăuză pentru familia omenească pentru a le arăta calea către cer. un argint lămurit în cuptor de pământ. curăţit de şapte ori. Dacă ar fi fost posibil pentru fiinţele create să ajungă la o completă înţelegere a lui Dumnezeu şi a lucrării Lui. şi totuşi niciodată comorile înţelepciunii. Dar Domnul a ocrotit această Carte Sfântă prin puterea Sa dumnezeiască. Mulţi. pe o temelie solidă. (28) O carte de inspiraţie divină 8 Ianuarie TAINELE NU LE PUTEM ÎNŢELEGE “O... iar omul.2:3) Şi în veacurile nesfârşite.12:6 În Cuvântul Său.

.” (37) “Cuvântul lui Dumnezeu. El reprezenta caracterul lui Dumnezeu şi fără încetare era angajat în slujba lui Dumnezeu şi a omului. 34:8 Există o dovadă care este la îndemâna tuturor . sau poate cunoaşte despre Dumnezeu a fost descoperit în viaţa şi în caracterul Fiului Său. Dumnezeu ne invită să experimentăm pentru noi. dar n-au putut-o distruge. El este temelia sigură. El nu numai că citeşte Biblia. personal. să încercăm toate acestea. El a flămânzit. (35) În acest timp.117:7. Tot ce este clădit pe autoritatea omenească se va prăbuşi.. Evanghelistul Ioan zice: ”Şi Cuvântul S-a făcut trup.. De ce cred eu în Sfânta Scriptură? Pentru că în ea am găsit glasul lui Dumnezeu vorbind sufletului meu.Necredinciosul Voltaire zicea: ”Am obosit să aud spunându-se mereu că doisprezece oameni au pus temeliile religiei creştine. El a fost părtaş la soarta oamenilor şi totuşi a fost Fiul fără prihană al lui Dumnezeu. realitatea Cuvântului Său. şi a locuit printre noi. Voi dovedi că ajunge un singur om pentru a o răsturna. cât de fără valoare este slava lumească. ferice de omul care se încrede în El. El a fost făcut în toate privinţele.. Ps. el experimentează puterea învăţăturii ei. în adevăr descoperirea Domnului Hristos. Acolo. dar “cuvintele Mele nu vor trece. şi în acelaşi timp ca să-L descopere pe Tatăl nostru Ceresc. El ne îndeamnă să “gustăm şi să vedem ce bun este Domnul. Absorbiţi de cele văzute şi trecătoare.. a însetat şi a obosit. (44) .” Ioan 1:14 Isus este numit Cuvântul lui Dumnezeu. inima şi sufletul vor fi transformate după chipul sfinţeniei Sale." În loc de a ne baza pe cuvântul altora." (Ioan 3:33) Unul ca acesta poate mărturisi în mod sigur: ”Eu am avut nevoie de ajutor şi l-am găsit în Domnul Hristos. Îmbrăcând natura omenească." Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate. Pentru cele pieritoare.. unde în timpul lui Voltaire se găseau numai o sută de exemplare." Noi putem să avem în noi înşine dovada că Biblia este cu adevărat . Noi trebuie să fim siguri că nu urmăm nişte poveşti născocite de iscusinţa omenească.. îndoielile şi întunericul vor dispărea în lumina prezenţei Sale. rămâne în veac. El a fost întreţinut prin hrană şi întărit prin somn. din câte cunoaşte lumea. folosind cuvintele unui reformator din primele veacuri. milos. Pe măsură ce ne apropiem de Domnul Hristos. cât şi a celor mai neînvăţaţi . În lumina Sa vedem lumină până când mintea. Blând. o vei osândi”(Is. (41) Tineretul să facă din Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au experimentat pentru ei înşişi realitatea Cuvântului Său. El a devenit carne chiar aşa cum suntem şi noi. oamenii sunt captivaţi de plăceri şi de urmărirea satisfacerii poftelor senzuale. fiinţelor omeneşti decăzute." Domnul zice: ”Orice armă făurită împotriva Ta va fi fără putere şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva Ta. dovada experienţei. Ei trebuie să înveţe din experienţa înălţării şi căderii naţiunilor. El aprobă Legea Tatălui. (43) Tot ceea ce omului îi este necesar să cunoască. ei vor ajunge să cunoască pe Dumnezeu.. Este privilegiul nostru de a ajunge mai sus şi tot mai sus pentru descoperiri mai clare ale caracterului lui Dumnezeu. Sau.54:17).. pune în practică principiile ei în viaţă. Şi noi am privit slava Sa. ”Biblia este o nicovală de care s-au sfărâmat multe ciocane. printr-o cunoştinţă experimentală. întărite pentru veşnicie. Mă întrebi de ce cred eu în Domnul Hristos? Pentru că el este pentru mine un Mântuitor Divin. dar tot ce este zidit pe Stânca neclintită a Cuvântului lui Dumnezeu.. Cartea lui Dumnezeu..” Milioane de oameni s-au unit în lupta contra Bibliei. înainte de marea criză finală. şi a locuit printre noi. o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. (39) Creştinul ştie în cine şi-a pus încrederea. Acum Biblia este pentru mine.. hrană pentru minte şi suflet. (40) Şi oricine a trecut de la moarte la viaţă este în stare să adeverească faptul “că Dumnezeu spune adevărul. adevărul făgăduinţelor Sale. plin de har şi de adevăr. compătimitor.Cuvântul lui Dumnezeu şi că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu.şi anume.." Ps. o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. (36) Cuvântul lui Dumnezeu este singurul lucru neclintit. şi ne bucurăm de plinătatea iubirii Sale. (42) Puterea de viaţă a Cuvântului 11 Ianuarie HRISTOS. ei sacrifică bogăţiile nepieritoare.. Isus Hristos a venit pentru a fi una cu omul.8). dă pe faţă spiritul ei şi arată puterea ei binefăcătoare în inimă. aşa cum este prezentată clar pe paginile Sfintelor Scripturi. totdeauna atent cu alţii. (38) O carte de inspiraţie divină 10 Ianuarie DOVADA EXPERIENŢEI “Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul. plin de har şi de adevăr. adevărul făgăduinţelor Sale! Ei au gustat şi ştiu că Domnul este bun. el şi-a deschis ferestrele sufletului pentru lumina Soarelui Neprihănirii.atât a celor mai cultivaţi. Şi noi am privit slava Lui. Orice nevoie mi-a fost împlinită şi foamea sufletului meu a fost satisfăcută. noi trebuie. prin credinţă. ba chiar o sută de mii de Biblii. referitor la Biserica creştină. ”Cerul şi pământul va trece” a zis Isus. Astfel. CUVÂNTUL VIU “Şi Cuvântul S-a făcut trup. ca şi înainte de prima nimicire a lumii. El nu numai că a auzit de neprihănirea lui Hristos. făcute cu credincioşie şi neprihă-nire”(Is.. toate poruncile Lui sunt adevărate. va rămâne în veci. ei au pierdut din vedere pe cele nevăzute şi veşnice..40:8. se găsesc astăzi zece mii. la fel ca şi fraţii Săi.

însemnează a-L lepăda. Duhul Sfânt vine la om ca un Mângâietor. gândurile. ci dintr-una care nu poate putrezi. un miros plăcut.” (1 Petru 1:18. (49) Adevărul trebuie să pătrundă până în cele mai adânci locuri ale sufletului şi să îndepărteze tot ce este străin de spiritul lui Hristos.. un miros de viaţă spre viaţă. vor fi deşteptate spre a conlucra împreună cu Dumnezeu. Hristos era pentru lume. este urmarea primirii lui Hristos ca şi Cuvânt al lui Dumnezeu. aţi fost răscumpăraţi. ”Că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare. (50) Puterea de viaţă a Cuvântului 13 Ianuarie NĂSCUT PRIN CUVÂNT “Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi. iar puterile adormite până aici. atunci vor fi trezite idei noi. El luminează. cu argint sau cu aur. ci din sămânţă nepieritoare”.” Singura siguranţă pentru tineretul care trăieşte în aceste vremuri de corupţie. este de a-L lua pe Dumnezeu ca Sfătuitor. faptele. este numită naştere. Ei trebuie să se schimbe după asemănarea Sa. (52) Cuvântul nimiceşte natura firească. fapt pe care El Însuşi îl socoteşte ca primirea şi împlinirea Cuvintelor Sale. (47) Cuvântul lui Dumnezeu este un cercetător al caracterului şi al motivelor. iar apoi golul trebuie să fie umplut cu trăsăturile caracterului Său. (54) Puterea de viaţă a Cuvântului 14 Ianuarie . atunci sufletul va fi “născut a doua oară”. ”nu din sămânţă pieritoare. sufletul convertit mănâncă carnea şi bea sângele Fiului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a dat naştere unei vieţi noi în inima noastră. să se înalţe către cer strigătul serios din toata inima: ”Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?” Iar tânărul să-şi plece urechea şi să-şi modeleze inima pentru a asculta sfatul care este dat ca răspuns: ”Îndreptându-se după Cuvântul Tău. el devine o nouă creatură. Unii sunt în pericol. pământească şi împărtăşeşte o nouă viaţă în Hristos Isus.Cuvântul Viului Dumnezeu. Descoperitorul Adevărului. Ea mai este comparată şi cu încolţirea seminţei bune. curat pentru toţi oamenii. Cuvântul care este viaţa noastră. Prin El a fost semănată în inimile oamenilor sămânţă nepieritoare a adevărului . înalţă şi aduce nemurire tuturor acelora care ascultă de pretenţiile divine. chipul lui Dumnezeu este întipărit în ucenici.. prin puterea lui Hristos şi să reflecte însuşirile dumnezeieşti. grăbindu-se să concluzioneze că.19) Prin acest simplu act al credinţei noastre în Dumnezeu. Toată înţelepciunea şi iscusinţa omului nu este în stare să dea viaţă nici chiar celui mai mic lucru din natură.. şi El ne iubeşte aşa cum iubeşte pe Fiul Său. a i se acorda atenţie în măsura în care este în de acord cu spiritul vremii şi cu poziţia noastră în lume. Noi suntem ca nişte copii născuţi în familia lui Dumnezeu. poate realiza. care ne descoperă Cuvântul. Fără ajutorul Divin ei nu vor fi în stare de a stăpâni patimile omeneşti şi pofta. iar inima primeşte asemănările divine.Cuvântul lui Dumnezeu. numai prin viaţa ce vine de la Dumnezeu. cuvintele şi cugetele noastre. care se află în spatele acestui Cuvânt. poate lua fiinţă viaţa spirituală în inimile oamenilor. Nu trebuie să gândim că citirea Cuvântului poate realiza pentru noi ceea ce numai Acela. Când adevărurile dumnezeieşti sunt întipărite în inimă prin Spiritul Sfânt. ca să ne ajute la o mai bună înţelegere a adevărurilor ascunse ale vieţii spirituale. nepătat.119:9 Este una a trata Biblia ca pe o carte de precepte morale bune. Ei trebuie să-şi însuşească Cuvântul lui Dumnezeu. Principiile sfinte ale adevărului nu au o influenţă care să controleze cuvintele. în acei care primesc principiile sfinte ale Cuvântului lui Dumnezeu. Tot astfel. sfânt. prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu şi rămâne în veac” 1 Petru 1:23 Schimbarea inimii prin care devenim copii ai lui Dumnezeu în Biblie. viu şi “care rămâne în veac”. În acest fel se iau ilustraţii din viaţa naturală. Iubirea ia locul urii. Cuvântul este făcut trup şi locuieşte printre noi. (48) În aceste primejdioase zile de pe urmă când ispita viciului şi ale corupţiei se află la tot pasul. Numai prin viaţa pe care o dă Dumnezeu pot trăi plantele şi animalele. Prin transformarea săvârşită prin harul Său. (46) Puterea de viaţă a Cuvântului 12 Ianuarie SECRETUL PUTERII “Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. dar este cu totul altceva a o considera ceea ce este în realitate . (45) Prin studierea Bibliei. Mulţi ţin adevărul în curtea din afară. (53) De aici înainte noi nu mai suntem ai noştri pentru că am fost cumpăraţi cu un preţ. (51) Când adevărul devine un principiu durabil în viaţă.Urmaşii lui Hristos trebuie să fie părtaşi ai experienţelor Sale. Mântuitorul lumii a lăsat un exemplu sfânt.. Această nouă naştere. sunt deja în posesia binecuvântărilor despre care aceste doctrine spun că se revarsă peste cel ce primeşte adevărul. adică prin Cuvântul lui Dumnezeu.” Ps. Spiritul şi lucrarea lui Hristos trebuie să devină spiritul şi lucrarea ucenicilor Săi. Trebuie să citim acest Cuvânt cu inima şi cu mintea deschise pentru a primi soliile pe care Dumnezeu ni le va da. care sunt duh şi viaţă. Cuvântul care trebuie să modeleze faptele. În Hristos se află tocmai ajutorul de care au nevoie. A considera Cuvântul lui Dumnezeu mai puţin decât aceasta. semănate de gospodar. pentru ca toate izvoarele inimii să poată fi ca florile pline de parfum. deoarece ei se ţin cu statornicie de doctrinele adevărului. care a fost curat. ci cu sângele scump al lui Hristos.

Se formează şi se consolidează obiceiuri de stăpânire de sine. este în Cuvântul Său.” Ioan 6:54-55 . Profanul a devenit evlavios. Viaţa.” Ioan 6:63 Orice sămânţă are în sine germenul vieţii. ea se va dovedi nu numai stâlp de nor ziua. Omul va trăi ”cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. tot aşa şi viaţa spirituală este susţinută prin Cuvântul lui Dumnezeu.. vă adresez un apel. (56) Energia creatoare care a chemat lumile la viaţă. creştem în har şi în cunoştinţa adevărului. După cum trebuie să mâncăm pentru noi înşine ca să fim hrăniţi. (59) Prin părtăşia cu acest Cuvânt. pentru inimă. prin care poate fi adusă la îndeplinire porunca şi împlinită făgăduinţa. tot astfel trebuie să primim Cuvântul pentru noi înşine. Biblia ... Rugăciunea şi făgăduinţa. ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. omul nu va trăi numai cu pâine. Făcând astfel. Experienţele arătate în Cuvântul lui Dumnezeu.30:21) Hristos S-a rugat: ”Sfinţeşte-i prin adevărul Tău. ci şi stâlp de foc noaptea. (57) Tinerilor. cu inima flămânzind după pâinea vieţii. pentru conştiinţă. Cuvântul lui Dumnezeu.. egoismul. iar în locul lor se dezvoltă bună-cuviinţa maturităţii creştine a bărbaţilor şi femeilor. (Matei 4:4) Mintea. În acelaşi chip se află viaţă şi în Cuvântul lui Dumnezeu. sunt clădite din hrana care ni se dă. şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Ei au îndepărtat egoismul.. invitându-vă să mergeţi înainte.. Slăbiciunile copilăriei . prin Cuvântul Său a liniştit marea şi a înviat morţii. Hristos zice: ”Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. la fel este şi întreţinută. primit în suflet.” În fiecare poruncă şi în fiecare făgăduinţă a Cuvântului lui Dumnezeu se află putere. cuvintele pripite. Cuvântul Tău este adevărul”. Ea este solia lui Dumnezeu către voi.HRANĂ PENTRU SUFLETUL MEU “Isus i-a răspuns: ”Este scris. Lăsaţi ca Biblia să fie pentru voi glasul lui Dumnezeu. în care se află ascunsă viaţa plantei. care călăuzeşte la ascultarea de poruncile Sale. vouă. carnea nu foloseşte la nimic. patimile . (60) În puterea Sa bărbaţii şi femeile au sfărâmat lanţurile obiceiurilor păcătoase. trebuie să devină experienţele mele. (55) Viaţa lui Hristos care dă viaţă lumii. învăţătura şi avertismentul sunt ale mele. Depinde numai de noi cu ce le vom hrăni. acceptat de conştiinţă. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Fiecare poruncă este o făgăduinţă. primeşte în mod direct viaţa şi caracterul lui Dumnezeu. astfel împărtăşită. Cel ce primeşte prin credinţă Cuvântul. Acest Cuvânt împărtăşeşte putere. se află în Cuvântul lui Dumnezeu. şi spune: ”Iată drumul.irascibilitatea. După cum viaţa fizică este susţinută prin hrană. se află viaţa lui Dumnezeu Însuşi.. cercetaţi Scripturile şi trăiţi prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Isus îmi adresează mie făgăduinţele şi avertismentele Sale. sufletul.” Luca 4:4 Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie hrana noastră spirituală.. beţivul a devenit un om serios. care va deveni în voi un izvor de apă care curge în viaţa veşnică? Vreţi să aduceţi roade spre slava lui Dumnezeu? Vreţi să aduceţi la viaţă şi pe alţii? Atunci. (Ioan 17:17) (62) Puterea de viaţă a Cuvântului 16 Ianuarie O MASĂ PUSĂ ÎNAINTEA MEA “Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu.dispar. are viaţă veşnică. Este lăsat în puterea fiecăruia de a alege subiectele care să ocupe cugetele şi să formeze caracterul. celor pe care curând îi voi întâlni în jurul tronului lui Dumnezeu. mergeţi pe el” (Is. el dă viaţă.voi nu-i cunoaşteţi valoarea! Ea este o carte pentru minte.. Şi orice suflet trebuie să primească viaţă din Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia . au fost transformate după chipul lui Dumnezeu. încăpăţânarea. Sufletele care s-au născut după asemănarea lui Satana. Hristos a vindecat bolile şi a alungat demonii. care duce sus şi tot mai sus. în numele lui Isus. voinţă şi viaţă. cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh şi Viaţă. care vă învaţă.. de a studia Biblia. Îndreptăţirea şi sfinţirea sufletului vostru se va face prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu. Ea deschide înaintea voastră o cărare. prezentată într-un mod atât de simplu încât o înţelege şi un copilaş. Numai prin Cuvântul Său. (61) Vreţi să fiţi transformaţi după chipul Divin? Vreţi să beţi din apa pe care Hristos v-o va da.preţioasă carte! (58) Puterea de viaţă a Cuvântului 15 Ianuarie VIAŢĂ ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU “Duhul este acela care dă viaţă. iar desfrânatul un om curat. puterea noastră spirituală creşte. el aduce cu sine viaţa celui Infinit.

În timp ce copiii fericiţi s-au adunat în jurul mesei. Câtă vreme suntem legaţi de El prin credinţă. dar. Marele Maestru Arhitect scrie numele Său pe tot ce a creat. iar noi suntem făcuţi o putere vie spre bine. unde o familie fericită se adunase.Viaţa veşnică însemnează a primi elementele de viaţă din Sfânta Scriptură. dobândind astfel putere spirituală. ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti. Tot astfel putem fi şi noi. (69) Hristos ne-a arătat cum se realizează aceasta. au apărut înaintea Domnului Dumnezeu.”Stă scris” a spus El. Prin ce mijloc a biruit El în lupta cu Satana? Prin Cuvântul lui Dumnezeu. în timp ce faceţi aceasta. (73) În timp ce există o individualitate şi varietate în natură.” Ev. nu va fi hrănit. vă rog fierbinte să credeţi cu toată inima aceasta. (63) Fiecare trebuie să-şi însuşească binecuvântările pentru propriul său suflet. spre a se împărtăşi din darurile puse la masă. nu priviţi la împrejurări sau la slăbiciuni personale. refuzând darurile Sale. Nu staţi deoparte să suferiţi de sete. nu sunt numai opera mâinilor Sale. aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. un copil cerşetor. Ele toate mărturisesc despre lucrarea mâinilor Sale de la semeţul munte şi măreţul ocean şi până la micuţa scoică de pe ţărmul mării. Când sunteţi atacaţi de ispite.. flămând. Nu puteţi pieri niciodată. desăvârşeşte experienţa şi aduce bucurie care va dăinui veşnic. stătea în pragul casei. la invitaţia tatălui binevoitor. zicând: “Eu nu am nici un tată acolo. (74) . niciodată. Dacă devenim părtaşi de fire dumnezeiască." Nouă ne aparţine fiecare făgăduinţă din Cuvântul lui Dumnezeu. nu-l voi da afară”. (67) “Vine stăpânitorul lumii acesteia”. ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti. ci au luat fiinţă prin suflarea gurii Sale. Nici chiar printr-un gând nu S-a supus ispitei. El n-a putut să se împotrivească ispitei decât prin Cuvânt. păcatul nu mai are putere asupra noastră. “el n-are nimic în Mine. Toată puterea vi se va da vouă. cât şi cele spirituale. 11:3 Numai Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un raport autentic despre creaţiunea lumii noastre.. Învăţând totdeauna de la Învăţătorul divin. (65) Acei care se hrănesc cu acest Cuvânt făcând din el o parte a oricărei fapte şi a oricărei trăsături de caracter. Iar El a venit să ne facă părtaşi de natura lui dumnezeiască.. Toţi acei care vin cu inima sinceră a unui copilaş. “Masa a fost pregătită iar Hristos vă invită la ospăţ. cresc puternici în puterea lui Dumnezeu.. Ştiţi bine că nu sunteţi hrăniţi privind doar la o masă bogată şi la alţii cum mănâncă. sau dacă nu. deoarece a făgăduit aceasta. (68) Nu trebuie să mai existe în noi nici o înclinaţie spre păcat. atât cele materiale. credeţi că El vă primeşte. “Pe cel ce vine la Mine. pentru ca oamenilor să nu le fie teamă că nu vor putea birui din cauza neputinţelor firii omeneşti. El doreşte să vă facă părtaşi ai darurilor şi binecuvântărilor Sale. Nouă ne-au fost date “făgăduinţe nespus de mari şi scumpe. Vom sta de-o parte. este lipsită de orice temei. după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. ca pe nişte frunze din pomul vieţii. Dumnezeu nu a depins de o materie preexistentă. Cerurile şi toată oştirea lor. (72) Teoria că Dumnezeu nu a creat materia atunci când a creat lumea. atunci când Isus vă invită? Oh! dacă aveţi un Tată în curţile cereşti de sus. El era pregătit de luptă prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt. la glasul Lui şi au fost făcute pentru propriul Său scop. (66) Puterea de viaţă a Cuvântului 17 Ianuarie UNIŢI CU DIVINITATEA “Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe. de la cel mai falnic cedru din Liban şi până la isopul de pe zid." Vreţi să luaţi această poziţie. ci la puterea Cuvântului.. El nu S-a lăsat ademenit de păcat. el s-a întors înapoi. trist. (71) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 18 Ianuarie LUMILE ADUSE LA VIAŢĂ PRIN CREAŢIUNE “Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. În crearea lumii noastre. prin studierea Cuvântului. pentru că toate lucrurile îşi primesc utilitatea şi frumuseţea lor din acelaşi izvor. conlucrăm cu Dumnezeu în biruirea ispitelor lui Satana. (Ioan 6:37) În timp ce veniţi la El.. împărtăşindu-ne în fiecare zi din natura Sa.”(Ioan 14:30) În El nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui Satan. Este privilegiul tuturor de a se împărtăşi de pâinea din cer. toate. Făptura omenească a lui Hristos era unită cu aceea dumnezeiească. înclinaţiile moştenite şi cultivate spre rău sunt îndepărtate din caracter. Apa vieţii este fără plată pentru toţi.. şi zicând: ”El nu pregăteşte aceasta pentru mine?” Obişnuiam să cântăm un imn care descria un ospăţ.” 2 Petru 1:4 Mântuitorul a luat asupra Sa slăbiciunile omeneşti şi a trăit o viaţă fără de păcat. Vom muri de foame dacă nu ne vom hrăni cu hrana fizică şi vom pierde puterea şi vitalitatea spirituală dacă nu ne hrănim cu pâinea spirituală. (64) Veniţi la apa de viaţă şi beţi. Aceasta se înţelege prin a mânca trupul şi a bea sângele Fiului lui Dumnezeu. pământul şi toate lucrurile de pe el. vor afla că au un Tată acolo sus. există unitate în diversitatea lor. a spus Isus.. însemnează a face voia lui Dumnezeu. Acesta dă sufletului vigoare nemuritoare. (70) Luaţi făgăduinţele Sale. El a fost invitat să intre în casă. Dimpotrivă.

natura era plină de cunoştinţa lui Dumnezeu şi le oferea plinătatea învăţăturii divine. Câmpurile verzi. şi priviţi la măreţia firmamentului. este deschisă pentru ca noi s-o studiem. îngerii lui Dumnezeu vor sta lângă noi pentru a ne lumina minţile şi a le păzi de înşelătoriile satanice. (83) Ieşiţi afară într-o noapte. (78) Frumuseţile naturii au un limbaj care ne vorbeşte neîncetat.. şi să contemple lucrarea mâinilor Sale. (75) Cercetătorii cei mai zeloşi ai ştiinţei sunt constrânşi să recunoască în natură lucrarea puterii infinite.. în simplitatea lor. 1:11) (76) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 19 Ianuarie NATURA VORBEŞTE DESPRE DUMNEZEU “Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. norii care trec. iar din acest studiu să învăţăm să iubim." “La început Dumnezeu” (Gen. chiar în această stare desfigurată şi profanată. Corpurile cereşti sunt vrednice a fi contemplate.. şi în diferitele lucruri din natură pe care Dumnezeu lea arătat ochiului nostru. şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în şir oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Înţelepciunea vorbea ochiului lor şi era primită în inima lor. luna şi stelele de pe cer . (84) Nu trebuie doar să privim cerurile.”(2 Tes. Pământul de acum este desfigurat şi mânjit de păcat.” Is. Dumnezeu le-a făcut pentru binele omului. aşa de mare e puterea şi tăria Lui. El vă îndreaptă atenţia spre florile de pe câmp.toate ne invită să le acordăm atenţie şi să medităm la ele. El iubeşte frumuseţea caracterului. soarele.. a căror frumuseţe. slava şi iubirea Lui nemărginită. râul care clocoteşte. ei nu torc. nu poate fi egalată de măiestria omenească.” Luca 12:27 În desăvârşirea lor originală. tot astfel fiecare suflet convertit să mărturisească despre măsura luminii care i-a fost încredinţată lui. în timp ce priveşte la lucrările mâinilor Sale. La toate le-a dat un nume. strălucesc pe cer. este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu şi trebuie să ne înveţe o lecţie de credinţă şi încredere în El. n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. aceasta va creşte şi va deveni din ce în ce mai . Pentru Adam şi Eva în căminul lor din Eden. că una nu lipseşte. fiecare mugur care se deschide şi fiecare floare care înfloreşte. făcând ca toate lucrurile să împlinească “orice dorinţă de bunătate. din ea vom dobândi idei mai înălţătoare despre maiestatea. O părticică din cer este descoperită simţurilor noastre. 40:26 Marea carte a lui Dumnezeu. Numai în lumina revelaţiei poate fi înţeleasă natura cu adevărat “prin credinţă înţelegem. El doreşte ca copiii Săi să preţuiască lucrările Sale şi să se desfăteze în simplitatea frumuseţii cu care a împodobit căminul lor pământesc. în timp ce noi studiem lucrările Sale. Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi firmamentul arată lucrarea mâinilor Sale. iubiţi tineri. rânduind stele strălucitoare pe firmament. (85) Fiecare stea strălucitoare pe care Dumnezeu a pus-o pe cer ascultă de porunca Sa şi răspândeşte o anumită măsură de lumină pentru a face minunate cerurile noaptea. dedesupt. (79) Voi care tânjiţi după frumuseţi artificiale pe care numai bogăţia le poate plăti. ascultaţi la glasul Învăţătorului Divin.1:1) Dornică de a găsi răspuns la întrebările sale. căci ei comunicau cu Dumnezeu în lucrările creaţiunii Sale. Totuşi. Cât de mult se bucură inima şi cât de mult se reînviorează spiritul împovărat privind pământul înveşmântat în veşminte de culoare verde viu. după picturi costisitoare.. Dar pentru mintea neajutorată a omului învăţăturile naturii nu pot să însemne decât contradicţie şi confuzie. (77) De ce. cele mai plăcute simţurilor. Există o lecţie în raza de soare. Deasupra.. şi mai presus de tot ce este atractiv în lumea din afară. totuşi vă spun că nici Solomon. El doreşte ca noi să cercetăm lucrările infinite. El vrea ca noi să cultivăm puritatea şi simplitatea adevăratului farmec al florilor. trebuie să le considerăm ca fiind lucrarea lui Dumnezeu. dar milioane de minţi sunt atât de limitate încât nu pot preţui această comoară. ca şi aurul preţios. (82) Dumnezeu cheamă fiinţele create de El să-şi întoarcă atenţia de la confuzia şi învălmăşeala din jurul lor.El a făcut noaptea. pământul cu culoarea maro sau gri? El a ales culorile care erau cele mai odihnitoare. mugurii şi florile. Priviţi la nestematele de lumină care. pentru a le da mărturie despre slava infinită. i s-a lăsat încă multă frumuseţe. Urechea care ascultă poate auzi şi înţelege soliile lui Dumnezeu prin lucrările din natură. zburând ca porumbelul la corabie. să venerăm şi să ascultăm pe Dumnezeu. Acolo există bogăţie de slavă. pomii falnici. după mobilă şi îmbrăcăminte. numai aici poate mintea să găsească odihnă. în spate şi pretutindeni se află Iubirea Infinită. toate cele create erau o expresie a cugetării lui Dumnezeu. (80) El este un iubitor al frumosului. (81) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 20 Ianuarie CERURILE VORBESC “Ridicaţi-vă ochii sus. căderea ploii. n-a îmbrăcat Tatăl nostru ceresc. dovedind omului că această unică lume nu este decât o fărâmă din creaţiunea lui Dumnezeu. şi pe măsură ce răspândeşte lumina. cartea naturii. în toată slava lui. Fiecare fir de iarbă. Inima deschisă poate fi impresionată cu dragostea şi slava lui Dumnezeu. nici nu ţes.

este mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi. că aceasta a constat dintr-o seară şi o dimineaţă... porunceşte şi ce porunceşte. în El trăim.” Gen.. să apară frunzele şi să înflorească fiecare floare.. care astfel putea chema la existenţă lumi nenumărate?. sunt astfel multe mărturii tăcute dovedind adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. mărturisesc despre Dumnezeu. era incomparabil superioară. Puterea Lui creatoare este tot atât de nepătrunsă ca şi existenţa Sa. O.. ştiinţa omenească nu poate descoperii tainele Celui Prea Înalt. luminează-te. însăşi lucrarea de creaţiune. Prin puterea Sa este făcută vegetaţia să crească. se consideră că zilele Creaţiunii au fost perioade de timp nedefinit. s-au conservat multe dovezi ale existenţei vieţii anterioare. (94) Lucrarea mâinilor lui Dumnezeu în natură nu însemnează că trebuie să considerăm natura drept Dumnezeu. (Isaia 60:1) (86) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 21 Ianuarie CREAŢIUNE ŞI NU EVOLUŢIE “Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. Se pretinde că au fost necesari milioane de ani. 4:3) Dar puterea lui Dumnezeu se manifestă încă prin aceea că susţine lucrurile create de El. în care nici chiar însuşi Dumnezeu nu se poate amesteca. Aceasta este o ştiinţă falsă şi nu este susţinută de Cuvântul lui Dumnezeu. mâna care păstrează rânduirea lor ordonată şi lucrarea neobosită a tuturor lucrurilor din întregul Univers al lui Dumnezeu. Aceste lucruri. este o dovadă a purtării Sale de grijă. (90) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 22 Ianuarie TOATĂ NATURA SUSŢINUTĂ DE DUMNEZEU “El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. Lăsaţi lumina voastră să strălucească. (93) Mulţi învaţă că materia posedă puterea vitală. ci Dumnezeul naturii trebuie să fie preamărit. fiică a Sionului “scoală-te. pornind de la fenomene observate în natură.. s-a distrus suprafaţa pământului. Înainte de Potop. Fiecare respiraţie. (88) În ceea ce priveşte.33:9). 33:6 Deoarece cartea naturii şi cartea revelaţiei poartă semnătura autentică a aceleaşi minţi maestre. 1:27 . fiecare frunză. În timp ce natura este o expresie a gândului lui Dumnezeu nu natura. animale şi plante mult mai mari decât cele cunoscute acum. l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. La Potop.” Ps... Dar referitor la aceste lucruri istoria biblică oferă explicaţii ample.. şi Eu de asemeni lucrez”(Ioan 5:17).. (87) Raportul Sfânt declară referitor la fiecare zi succesivă a creaţiunii. Hristos zice: ”Tatăl meu lucrează până acum. Deducţiile. (97) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 23 Ianuarie OPERA DE ÎNCORONARE A CREAŢIUNII “Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său. mărturia divină este: ”Căci El zice şi se face. şi odată cu reorganizarea scoarţei terestre. măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.... la fel ca toate celelalte zile care au urmat. căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine. (89) Dumnezeu nu a descoperit oamenilor niciodată modul exact în care a săvârşit lucrarea creaţiunii. ia fiinţă”(Ps. Aceste neînsemnate lucruri. Natura este serva Creatorului ei. ele nu pot vorbi decât în armonie. dezvoltarea florei şi faunei.. şi an de an îşi continuă mişcarea sa de rotaţie în jurul Soarelui.” Col. ci El le foloseşte continuu ca unelte ale Sale. atât de obişnuite în jurul nostru. Cât de mult timp era necesar pentru evoluţia pământului din haos. în mod greşit făcute. fiecare floare şi fiecare copăcel... răspândiţi razele de lumină pe care le-aţi primit din cer.. că nimic nu este prea neînsemnat pentru atenţia Sa. ne mişcăm şi avem fiinţă.”(Ev. O astfel de concluzie este eronată în întregime. O mână nevăzută călăuzeşte planetele în mişcarea lor pe cer. Dumnezeu nu anulează legile Sale şi nici nu lucrează contrar lor. şi cu scopul de a adapta Biblia la această presupusă descoperire a ştiinţei. Este adevărat că vestigiile găsite în pământ dovedesc existenţa de oameni. fiecare pulsaţie a inimii. aceleia care a fost cunoscută după aceea. au condus totuşi la un presupus conflict între ştiinţă şi revelaţie. (96) Mâna care susţine lumile în spaţiu. Scriptura declară că lucrarea de creaţiune a fost isprăvită. (95) În natură se desfăşoară continua lucrare a Tatălui şi a Fiului.strălucitoare. au avut loc mari modificări.. şi că fenomenele din natură sunt guvernate în armonie cu legi fixe. pentru ca pământul să evolueze din haos. 1:17 În ceea ce priveşte acest pământ. ne învaţă lecţia că nu există nimic de care Dumnezeul Infinit să n-aibă ştire. (91) Nu prin propria sa energie produce pământul belşugul său. fiecare fir de iarbă. în faţa lui Dumnezeu. (92) Dumnezeul cerului este continuu la lucru..... Fiece picătură de ploaie şi fiecare fulg de zăpadă.

să vă puneţi această întrebare şi să-i daţi şi răspunsul. Nici o viaţă nu rămâne fără rezultat. Înălţimea lui Adam era mult mai mare decât aceea a oamenilor care locuiesc azi pământul.Aici este arătată în mod lămurit originea neamului omenesc. Toate erau desăvârşite.” Dumnezeu privi cu satisfacţie la lucrarea mâinilor Sale. şi că s-ar fi dezvoltat încet prin diferite etape ale evoluţiei. este cea mai nobilă dintre lucrurile create de El.. Scopul şi idealul vieţii nu este de a ne asigura avantaje temporare. ci veşnice.. (99) Nu există nici un motiv care să ne determine să credem că omul ar proveni din formele inferioare ale regnului animal sau vegetal. pe care o zidise şi o făcuse. El este Autorul vieţii de sus. el era în natura sa fizică. (106) Dacă viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. trebuie să-I fie înapoiate Lui într-o servire bucuroasă.cu atât mai pe deplin să reflecte slava lui Hristos. (107) Ce este viaţa voastră? Trebuie cândva.. când veni spre a-şi încorona opera Sa măreaţă. El este Creatorul şi Izvorul vieţii. într-o servire sfântă.. Întrebarea esenţială pentru noi este: Este viaţa noastră întreţesută cu viaţa lui Isus? (105) Ce este viaţa creştină? Ea este o viaţă salvată. El îmbrăcă întreaga lume în veşmântul frumuseţii şi o umplu cu lucruri folositoare pentru oameni. Avem viaţa de la El. totuşi. (101) Când Adam ieşi din mâna Creatorului. care a umplut cerul cu minunile puterii Sale. pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui. toate date nouă de Dumnezeu. a colorat florile câmpului. trupul tău. ci pentru că El simţi bună plăcere în roadele înţelepciunii şi bunătăţii Sale şi în descoperirile măririi Sale. “un fiu al lui Dumnezeu. pe care au dorit s-o aibă fiinţele create după asemănarea Sa. A nu te preda lui Dumnezeu înseamnă hoţie. asemenea Făcătorului Său. fără îndoială şi prin răscumpărare. Şi Dumnezeu ”S-a repauzat în ziua a şaptea de toate lucrările pe care le-a făcut. El cree toate minunile uscatului şi ale mării. pentru a trăi. El care a întins cerul înstelat deasupra noastră şi care.. facultăţile noastre. o viaţă smulsă dintr-o lume a păcatului şi alipită de viaţa lui Hristos. Fiecare suflet se află sub obligaţia de a trăi o viaţă de creştin. Deşi făcut din ţărâna pământului. pentru că El le-a răscumpărat prin propriul Său sânge preţios şi toate-I aparţin. este un dar foarte preţios. (108) Sabatul lui Dumnezeu 25 Ianuarie INSTITUIT LA CREAŢIUNE “În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse... cu cât avea să trăiască mai mult. aşa după cum se poate vedea în lumina jertfei Fiului lui Dumnezeu. el era maiestos în statură şi desvârşit în simetrie. facultăţile tale. iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea. familia omenească. ci merge înapoi la Marele Creator. marea operă a Creaţiunii fu terminată. (104) Fiecare trebuie să se gândească la solemna întrebare: Ce înseamnă viaţa mea pentru Dumnezeu şi pentru semenii mei? Nici un om nu trăieşte pentru sine. (98) După ce pământul cu toată diversitatea de plante şi animale de pe el a fost chemat la existenţă. Eva era cu ceva mai mică la statură. totuşi chipul ei era nobil şi plin de frumuseţe. talentele noastre. şi depinde de El. Era scopul lui Dumnezeu ca omul. 2:2-3 Marele Iehova puse temeliile pământului. atunci când va reveni. El nu S-a repauzat pentru că ar fi fost obosit. (103) Viaţa este o manifestare a iubirii lui Dumnezeu.. . aşa după cum ne-o redă inspiraţia divină. şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. cu atât mai mult să descopere chipul Său . a fost în stare să creeze şi o fiinţă demnă de mâna care îi dădu viaţă. (102) Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea 24 Ianuarie CE ESTE VIAŢA TA? “Viaţa este mai mult decât hrana. a fost adus pe scena de activitate. În şase zile.. moluşte şi patrupede în dezvoltare. demne de Autorul lor dumnezeiesc. mentală şi spirituală. influenţa noastră. şi să pună în mijlocul ei pe unul ca domn al frumosului pământ în tinereţea sa. (100) După fiinţele îngereşti.” Luca 12:23 Viaţa noastră ne-a fost dată de Dumnezeu. Faţa sa radia de sănătate şi strălucea de viaţă şi bucurie. opera de încoronare a Creatorului şi acela pentru care pământul era pregătit atât de minunat. Genealogia familiei noastre omeneşti. toate facultăţile pe care El ni le-a încredinţat. cu cea mai nobilă măiestrie. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o.” Gen... Dumnezeu pretinde sufletul tău. iar raportul dumnezeiesc este atât de simplu redat. tot aşa cum frunza depinde de ramură. Şi în timp ce suntem încă în această lume. omul. atunci vom sta cu El în slavă. Este un dar pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat spre păstrare. Îi vom preda lui Dumnezeu. Individualitatea noastră.. nu se coboară cu originea ei la o serie de germeni. Noi suntem ai Lui prin Creaţiune şi. făcută după chipul lui Dumnezeu”. Când omul ieşi din mâna Creatorului Său. încât nu oferă nici o ocazie pentru vreo concluzie greşită. Adam era.

. ca tată şi reprezentant al întregii familii omeneşti. a dat omului şase zile în care să lucreze. 20:12 După cum Sabatul a fost un semn care deosebea pe Israel când a ieşit din Egipt ca să intre în Canaan. atunci a fost pusă şi temelia Sabatului. Nu era nici o umbră ceremonială într-însul şi nimic din ceea ce ar da a se înţelege că el ar fi fost restrâns numai asupra unui singur popor. şi să trezească în el recunoştinţă. Pentru toţi acei care primesc Sabatul ca un semn al puterii creatoare şi mântuitoare a lui Hristos. Fiecare lucru din natură.. Sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne sfinţi. Dar El a sfinţit ziua în care S-a odihnit. deoarece Cuvântul care a creat toate lucrurile. el va fi o desfătare. atunci n-ar mai exista nici un ateu sau idolatru. această instituţie. să fie ca un semn între Mine şi ei. şi a încredinţat-o omului pentru a o păstra. Deoarece vorbind către Israel. putem încă auzi glasul Lui. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El”(Ioan 1:1-3) Şi deoarece Sabatul este o amintire a lucrării creaţiunii. găsim mângâiere. deoarece toate lucrările de care se bucura veneau din mâna Creatorului. prin urmare. El este dat tuturor acelora pe care îi sfinţeşte Hristos. Deorece El a făcut toate lucrurile. Dumnezeu institui o amintire a operei Sale creatoare. punând binecuvântarea Sa pe ziua a şaptea. dovedim că recunoaştem pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul cel Viu. (115) Respectarea Sabatului este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru a păstra cunoaşterea de El şi pentru a deosebi pe supuşii Săi loiali de călcătorii Legii Sale. (116) Acesta [Sabatul] aparţine lui Hristos. tot astfel este el şi acum. care a vorbit cu Adam în Eden. urmând exemplul dat de Creator. (112) Dumnezeu. privind cerul şi pământul. (113) Dacă Sabatul ar fi fost întotdeauna păzit cu sfinţenie. Sabatul arată spre El. şi Cuvântul era cu Dumnezeu. Sabatul a fost încredinţat lui Adam. Ca semn al puterii Sale sfinţitoare. din partea tuturor celor ce locuiesc pe pământ. ei se desfată în El. Când admirăm puterea Lui în natură. (117) . adică o deosebi ca zi de odihnă pentru om. Creatorul Cerului şi al pământului. dă viaţă şi sufletului. pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc”. în melodia mării. Sabatul atrage gândurile noastre la natură. că El este Creatorul şi Stăpânitorul lor legitim. pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc. şi nu se bazează pe tradiţii omeneşti. El nu a pus de-o parte o zi oarecare din cele şapte zile. Deosebind astfel Sabatul. şi aceasta este ziua a şaptea. repetă chemarea Lui: ”Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă”(Matei 11. fără a face în această zi nici o lucrare lumească. semnul care deosebeşte pe poporul lui Dumnezeu când iese din lume şi intră în odihna cerească. el este o dovadă a iubirii şi puterii lui Hristos. El a făcut şi Sabatul. să fie un semn între Mine şi ei. În cântecul păsărelelor. în cer şi pe pământ... să fie umplută de iubire şi adorare pentru Creatorul Său. şi poruncită prin Cuvântul Său veşnic. Această întocmire era deci.. respectând Sabatul. poate să pretindă veneraţie din partea noastră. şi ne aduce în legătură cu Creatorul.” Ps. “îi fac sfinţi”(Ezech. Sabatul este dat tuturor acelora care prin Hristos devin o parte a Israelului lui Dumnezeu. o faptă de recunoştinţă şi plină de mulţumire faţă de Dumnezeu. dovedindu-L că este Creator şi Sfinţitor. 20:12). (110) Sabatul lui Dumnezeu 26 Ianuarie O SFÂNTĂ ADUCERE AMINTE “El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. şi dreptatea Lui ţine în veci.. Sabatul îi îndrumă către lucrările creaţiunii ca o dovadă a marii Lui puteri de a mântui. Pe bună dreptate. ea a fost întocmită de Cel Îmbătrânit de zile. (109) Când au fost puse temeliile pământului. şi pentru ca inima sa.. şi prin care sunt ţinute toate lucrurile. şi că prin puterea Lui noi suntem împăcaţi cu Dumnezeu. În timp ce ne atrage atenţia către pacea Edenului care a fost pierdută. (114) Sabatul lui Dumnezeu 27 Ianuarie UN SEMN SPECIAL “Le-am dat şi Sabatele Mele. Iar noi. Tot astfel şi omul. să mediteze la marea operă a creaţiunii lui Dumnezeu. pentru ca. ci o zi specială. El a zis: ”Le-am dat şi Sabatele Mele. văzând dovezile înţelepciunii şi bunătăţii lui Dumnezeu. trebuia să se repauzeze în această zi sfântă. iar ei sunt lucrarea mâinilor Sale şi supuşii autorităţii Sale. el ne vorbeşte despre pacea restabilită prin Mântuitorul. El avea nevoie de un Sabat care să-i amintească în mod viu de Dumnezeu.După ce Dumnezeu se odihni în ziua a şaptea.28). în foşnetul pomilor. în răcoarea zilei. (111) Toate lucrurile au fost create prin Fiul lui Dumnezeu.”Ezech. Văzând pe Hristos în Sabat. 111:4 În Eden.. este conducătorul Bisericii. El o sfinţi. ea nu a fost rânduită de autoritate omenească. Dumnezeu văzu că Sabatul era necesar pentru om chiar în Paradis. El l-a pus la o parte ca un semn de aducere aminte a Creaţiunii.. El declară că Acela care a creat toate lucrurile. El avea de trebuinţă să dea la o parte interesele şi năzuinţele sale proprii într-o zi din cele şapte. Respectarea lui trebuia să fie.. în totul o sărbătoare de amintire şi a fost dată întregii omeniri. pentru ca să poată medita la puterea şi bunătatea Sa.. “La început era Cuvântul.. Dumnezeu a dat lumii un semn de aducere aminte.

(125) Trebuie să nutrim şi să cultivăm un spirit de adevărată adorare. Sabatul este profanat. o zi când trebuie să lăsăm de-o parte toate problemele lumeşti şi să ne îndreptăm cugetele spre Dumnezeu şi cer.Sabatul este brăţara de aur care uneşte pe Dumnezeu cu poporul Său. El l-a pus de-o parte pentru om. (122) Tot cerul serbează Sabatul. un spirit de consacrare pentru ziua sfântă. lucrurile trecătoare nu vor fi lăsate să înăbuşe pe cele spirituale. devine o povară şi ajunge să fie mai mult de temut decât iubit. binecuvântată a Domnului. De aceea El zice: ”Adu-ţi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinţeşti.. noi să fim prea obosiţi. Mântuitorul nostru? Putem privi la El prin credinţă. considerând Sabatul desfătarea lor îngerii îi binecuvântau în mod deosebit cu lumină şi sănătate şi le dădeau putere deosebită. căci nu trebuie să ne întâlnim oare cu Dumnezeu şi cu Hristos. să cânte şi să se roage. Sabatul să nu fie folosit pentru a ne repara îmbrăcămintea. 122:1 Dumnezeu ne-a dat toate cele şase zile în care să ne facem lucrarea noastră. Într-un spirit umilit. orice lucrare obişnuită trebuie lăsată la o parte şi toate ziarele lumeşti să dispară din faţa ochilor. printr-o strictă consacrare a spiritului şi care se străduiau să facă cât mai plăcute orele sfinte. Nici o datorie care va aparţine celor şase zile de lucru. nu va fi lăsată pentru Sabat. Pe acei care sfinţeau în inimile lor pe Domnul Dumnezeu.. este un timp sfânt şi consacrat. explicaţi copiilor voştri lucrarea voastră şi scopul ei. dimineaţa.. trebuie să fie date la o parte. familia trebuie să se scoale devreme.”Exod. (120) Trebuie să păzim cu gelozie hotarele Sabatului. (118) Sabatul lui Dumnezeu 28 Ianuarie PREGĂTIRE PENTRU ZIUA SFÂNTĂ “Adu-ţi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinţeşti. se dă naştere la confuzie şi grabă.5:16) Înainte de apusul soarelui. Domnul declară: “Adu-ţi aminte. Îngerii dovedeau interes şi o deosebită veneraţie pentru această instituţie divină. ca să fiţi vindecaţi”. pentru a pregăti mâncarea." El ştia că în mijlocul multor griji şi greutăţi oamenii vor fi ispitiţi să caute scuze pentru neîndeplinirea tuturor cerinţelor legii. astfel în ziua în care Domnul S-a odihnit şi desfătat. Îndepărtaţi orice amărăciune. membrii familiei să se adune ca să citească Cuvântul lui Dumnezeu. (121) Sabatul lui Dumnezeu 29 Ianuarie SFINŢIT PENTRU ÎNCHINARE “Mă bucur când mi se zice: ”Haidem la Casa Domnului. Vedeţi ca toată îmbrăcămintea să fie gata şi toată mâncarea pregătită. Nu uitaţi că orice clipă din această zi. În această zi toate neînţelegerile dintre fraţi. din familie sau din comunitate. (123) În Sabat. În cursul săptămânii. El a sfinţit şi binecuvântat ziua a şaptea. crezând că vom primi odihnă şi nădejde. Înainte de apusul soarelui. Părinţilor. 20:8 Chiar la începutul poruncii a patra. ca să-l serbeze ca o zi de adorare. (126) Întreg cerul mi-a fost înfăţişat privind şi urmărind Sabatul la acei care recunosc pretenţiile poruncii a patra şi păzesc Sabatul. Această zi trebuie să fie pentru noi o zi de binecuvântare. Vineri să fie terminată toată pregătirea pentru Sabat. 20. El doreşte să învioreze şi să binecuvinteze orice suflet.” Ps. Dacă se scoală târziu.. sau îi vor uita însemnătatea ei sfântă.. dar nu într-un mod nepăsător şi fără a face nimic. În felul acesta se dă naştere la sentimente nesfinţite în familie. (127) Sabatul lui Dumnezeu 30 Ianuarie CEA MAI FERICITĂ ZI DIN SĂPTĂMÂNĂ . dar Şi-a păstrat o singură zi pentru Sine. zăpăceală şi nerăbdare. mânie şi răutate din suflet. În această zi trebuie trezită orice energie a sufletului. energiile noastre nu vor fi epuizate în munca pentru cele vremelnice.8) În tot timpul săptămânii trebuie să păstrăm în minte Sabatul şi să facem pregătiri ca să-l respectăm conform poruncii. lumină şi pace de la Isus Hristos. ”mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii. şi puneţi-i să ia parte şi ei la pregătirea de a ţine Sabatul conform poruncii. Când Sabatul este păstrat astfel în amintire. Trebuie să ne adunăm împreună. (Iac..”(Exod. pentru a lua parte la serviciul Său. Astfel. serbând Sabatul potrivit celor mai bune facultăţi ale lor şi să onoreze pe Dumnezeu. pentru a umbla după distracţii sau a ne îndeletnici cu orice altă ocupaţie lumească. (124) Sabatul este timpul lui Dumnezeu. (119) Încă unei probleme trebuie să i se acorde atenţie în ziua de pregătire.

(133) Sabatul. ci în compania părinţilor lor? Lăsaţi ca minţile lor tinere să mediteze la Dumnezeu în minunatul decor al naturii. un semn al puterii Creatorului. zice Domnul. slăvindu-L. a încuraja pe cei trişti.” Is. (130) A alina durerea celor suferinzi. iar lumea vegetală era fără pată sau stricăciune. 66:23 Cât de minunat a fost pământul când a fost făcut de mâna Creatorului! Dumnezeu a prezentat în faţa Universului o lume în care nici chiar ochiul Său atotvăzător nu putea găsi o pată sau o mânjitură. Atâta vreme cât există cerul şi pământul. (128) Sabatul şi familia au fost la fel instituite în Eden.. este o lucrare a iubirii care onorează ziua sfântă a lui Dumnezeu. 58:13-14 Iubirea lui Dumnezeu a aşezat un hotar necesităţilor de a munci. spre onoarea Aceluia care şade pe tron. şi a declarat că este “foarte bună”. el păstrează pentru familie ocazia pentru comuniunea cu El. şi faptele de milă sunt în desăvârşită armonie cu scopul acesteia.. locuitorii pământului nou. înaintea Mea . Aceasta va pregăti pe locuitorii pământului pentru locuinţele pe care Hristos S-a dus să le pregătească pentru acei care-L iubesc. cea mai binecuvântată din toată săptămâna. iar în planul lui Dumnezeu ele sunt strâns legate împreună...zice Domnul. Acolo. Şi asemenea celorlalte precepte ale Decalogului.. (135) Sabatul a fost sfinţit la creaţiune. Nu exista nici o boală care să afecteze omul sau animalul. nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege. ne este cu putinţă să trăim viaţa din Eden. este veşnic obligatoriu. Şi atunci când Edenul va înflori din nou pe pământ. şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale. ziua când trebuie să ne familiarizăm cu Dumnezeu prin lucrările Sale. el este mai presus de toate celelalte zile. din Sabat în Sabat. (132) O parte din timpul acestei zile.“Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului.o . şi nededându-te la flecării. . 5:18). toţi trebuie să aibă ocazia de a petrece în natură. ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea Sfântă. cu natura şi unul cu altul. nici o disarmonie. prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi. şi un singur Domn: Isus Hristos.” Is. (137) FEBRUARIE CEI TREI REPREZENTANŢI AI CERULUI Minunatul Părinte 1 Februarie IUBITUL NOSTRU TATĂ CERESC “Totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl. ci pentru lumea întreagă. se vor închina înaintea Mea. atunci te vei putea desfăta în Domnul. În propria Sa zi. În fiecare Sabat. Sabatul n-a fost numai pentru Israel. Cum pot primi copiii o cunoştinţă mai dreaptă despre Dumnezeu. El a fost făcut cunoscut omului în Eden. te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov.. slăvit. Nu exista nici o confuzie. (136) Dumnezeu ne învaţă să ne adunăm în Casa Sa ca să ne împărtăşim de însuşirile dragostei Sale desăvârşite. ei se vor aduna în Sanctuar. mai mult decât în oricare alta. ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu va fi onorată de toată suflarea de sub soare. În această zi. nu jucându-se. în vecii vecilor.faceţi ca el să fie ziua cea mai plăcută. Pacea şi bucuria sfântă umplea pământul. Hristos zice: ”Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul. Despre Legea aceasta din care face parte porunca a patra. spre a se uni cu toţii în cântări de laudă şi de mulţumire. Dumnezeu a privit la lucrarea mâinilor Sale. (134) Sabatul lui Dumnezeu 31 Ianuarie SERBAT ÎN VEŞNICIE “În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat va veni orice făptură să se închine. Sabatul va fi şi mai departe. Fiind rânduit pentru om. ei sunt determinaţi săL iubească.” 1 Cor. (129) Ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu a fost făcută pentru om. neîndeletnicindu-te cu treburile tale. (131) Deoarece Sabatul este o aducere aminte a puterii creatoare. decât petrecând o parte din acestă zi în aer liber. şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării. În timp ce caracterul atrăgător al lui Dumnezeu dă pe faţă iubire. şi a Mieluşelului. dacă Sabatul va fi desfătarea ta.8:6 . realizată prin Hristos. înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile”(Mat.. vor fi călăuziţi a-L considera ca pe un Tată iubitor şi plin de bunătate. bunăvoinţă şi gingăşie. de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi. căci gura Domnului a vorbit. originea sa se află în timpul acela când “stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie”(Iov 38:7). În timp ce privesc la minunatele lucruri pe care El le-a creat pentru fericirea omului. El aşeză asupra Sabatului mâna Sa plină de îndurare.. în adorare şi recreaţie. Fiecare parte a creaţiunii îşi ocupa locul destinat ei şi răspundea scopului pentru care a fost creată. A fost planul lui Dumnezeu ca membrii familiei să fie asociaţi la muncă şi studiu. şi de la o lună nouă la alta. ca să sfinţeşti pe Domnul.

”(Rom. puterea şi măreţia. Omul cu capacităţile lui finite. Se referea la Conducătorul Universului. “dacă ai privi o singură dată slava Sa. care suferă sub blestemul lui Dumnezeu. veşnicia şi slava. Folosind acest Nume. învăluind-o în nori înfricoşaţi. zise El... (2) Folosirea acestui nume când vorbim cu Dumnezeu sau despre El. deoarece. (4) Minunatul Părinte 2 Februarie MAIESTATEA ŞI MĂREŢIA LUI “A Ta este.. a tot adevărul. Tatăl este plinătatea dumnezeirii şi este nevăzut privirii muritoare. Strălucirea Slavei Tatălui “şi întipărirea Fiinţei Lui”. (7) Iehova este temelia a toată înţelepciunea. 29:11 Dumnezeu este Tatăl nostru.. pentru că aşa se descoperă. nici naşterea sau naţionalitatea. decât are un copil în tatăl său pământesc. Ca Mântuitor personal S-a şi înălţat la ceruri şi tot ca Mântuitor personal. ne-a vorbit prin Fiul Său.. când rugăm pe Dumnezeu pentru binecuvântarea Sa. Păgânismul învaţă pe oameni să privească Fiinţa Supremă. (1) El [Isus]. a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte. dincolo de aceasta. dar iubirea lui Dumnezeu este mult mai mare. folosind un nume nou. în loc să o vadă ca pe un Tată. El mi-a spus că este ca şi El dar că eu nu puteam privi persoana Sa. însemnează moarte. (10) Ca fiinţă personală... este obiectul grijii Sale deosebite. este un semn al încrederii noastre faţă de El şi o garanţie a raportului şi a înrudirii Sale cu noi. răsună ca o muzică în urechile Sale. El care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui. ci numai iubirea . ai muri într-o clipă. căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău. 1:1-3 Dumnezeu este Spirit.Dumnezeu este Tatăl nostru. mărirea. trebuie să ne încredinţăm braţului Său atotputernic... Priveam la înfăţişarea lui Isus şi admiram persoana Sa iubitoare. Dumnezeu S-a descoperit în Fiul Său. (6) Nu trebuie să îndrăznim cu încumetare a întinde mâna pentru a da la o parte vălul în spatele căruia este ascunsă Maiestatea Sa. Tatăl nu poate fi descris prin lucrurile de pe pământ. El rânduieşte orice lucru în dreptate şi noi nu trebuie să fim nemulţumiţi şi neîncrezători. Tatăl nostru. dar oricât de frumos ar fi îmbrăcată. plini de mister şi de întunecime. (9) Minunatul Părinte 3 Februarie UN DUMNEZEU PERSONAL “Dumnezeu. mijloceşte în curţile cereşti. Nici o minte muritoare nu poate pătrunde taina în care locuieşte şi lucrează Cel Atotputernic. orice inimă trebuie să fie adânc impresionată. atunci El locuieşte în toţi oamenii. ci să ne plecăm înaintea Lui.” Ev. Acestea sunt simple lucruri pământeşti.. care trebuie îmblânzită prin jertfe.11:33) Este o dovadă a milostivirii Sale că El Îşi ascunde puterea Sa. Apostolul exclamă: ”Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Sale. a face bine în mod dezinteresat. mai largă şi mai profundă decât poate fi vreodată iubirea omenească. dovezi sigure prin care fiii Celui Prea Înalt îşi dau pe faţă poziţia lor solemnă. (5) Dumnezeu nu poate fi comparat cu lucrurile făcute de mâna Sa. marele Împărat al Universului.ca pe o fiinţă înfiorătoare. Nu poziţia pământească. La persoana Tatălui n-am putut privi deoarece era acoperit de un nor de lumină de slavă.o iubire care îmbrăţişează întreaga omenire. L-am întrebat pe Isus dacă Tatăl Său este ca şi El.. Despre procedurile Sale cu noi şi despre motivele care-L determină la aceasta. El este deasemenea. (8) Adevărata reverenţă faţă de Dumnezeu este inspirată de un simţ al măreţiei Lui infinite. care ne iubeşte şi ne poartă de grijă ca şi copiilor Săi. este primită de mulţi dintre cei care pretind a crede Scripturile. Părinţii iubesc pe copiii lor. a toată ştiinţa. La sfârşitul acestor zile. nu putem înţelege decât atât cât găseşte El cu cale să ne descopere. (11) Văzui un tron pe care stătea Tatăl şi Fiul. A fi amabili faţă de cei nemulţumitori şi răi. care revarsă asupra copiilor Săi darul iubirii Sale. teoria aceasta este una dintre cele mai primejdioase înşelăciuni. de nici o religie. acestea sunt semnele de recunoaştere ale familiei împărăteşti a cerului. cu toate acestea. decât de cea din Biblie.. în supunere şi adorare. de conştienţa prezenţei Lui. El ne va descoperi prin planurile Sale atât cât El găseşte de bine ca să ştim. Acum omul poate doar să năzuiască spre marginile acelei vaste întinderi şi să dea frâu liber imaginaţiei sale. mai mult ca pe un obiect de groază decât de iubire .. este o Fiinţă personală. a Ta Doamne este Domnia. nu ne recomandă pe noi ca membrii ai familiei divine.." (12) Teoria că Dumnezeu este o esenţă care umple întreaga natură. Isus a venit în lumea aceasta ca Mântuitor personal. Cu acest sentiment despre Cel Nevăzut. milos şi compătimitor şi fiecare copil care crede în El. Dacă Dumnezeu este o esenţă care umple întreaga natură. nici privilegiile religioase. acelei inimi care este plină de iubire. datorită păcatelor omului. El ne invită să avem o mai mare încredere în El. căci a ridica vălul care acoperă prezenţa dumnezeiască... . şi pentru a ajunge la sfinţenie. Doamne. (3) O astfel de descriere a lui Dumnezeu nu a fost dată lumii niciodată. nu poate pătrunde adâncimea lucrurilor lui Dumnezeu. căci Tu Te înalţi ca un Stăpân mai presus de orice!” 1 Cron.

nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale. ele vor fi relevate în adevărata lor importanţă. dă pe faţă omul! Câţi din cei care îşi iau titlul acesta. 3:6 În ceea ce priveşte personalitatea şi prerogativele lui Dumnezeu. 111:9 Niciodată. răzvrătirea şi păcatul. ca să o cercetăm.. dar mai departe nu trebuie să pătrundem. (23) Minunatul Părinte 6 Februarie MINUNATA SA DRAGOSTE ARĂTATĂ . (18) Numele Domnului este plin de îndurare şi milostiv. Cel Atotştiutor este mai presus de orice discuţie.. iertând fărădelegea. ba încă El însuşi a pus pe buzele noastre cea mai minunată rugăminte: ”Pentru numele Tău. (22) Curcubeul din jurul tronului Său este o asigurare că Dumnezeu este credincios. ”Eu Sunt Domnul.33:16) Acest nume este dat oricărui urmaş al lui Hristos. cine este El. atunci când vom veni la El mărturisindu-ne păcatul şi nevrednicia noastră.90:2). El nu şi-a ascuns dragostea Sa cea mare.”(Ier.. Nici unul din cuvintele noastre nu poate descrie splendoarea şi maiestatea Sa. Numele Său este sfânt şi înfricoşat. Îngerii îşi acoperă feţele lor înaintea prezenţei Sale. (20) Mai presus de nebunia de pe pământ.. La El nu este schimbare şi nici umbră de mutare. (15) Unii consideră umilitor a se ruga lui Dumnezeu într-un mod obişnuit.. trebuie să fie întrebuinţat cu reverenţă şi teamă.. Noi am păcătuit împotriva Lui şi nu merităm favoarea Sa.) urmărite până la concluzia lor logică. Toate lucrurile sunt deschise privirii Sale divine. Aici tăcerea este elocventă. fiinţe mărginite. înconjurat de aceia care poartă titlul de “Sfinţitul” sau “Prea Sfinţitul”. voi. Descoperirea lui Isus pe care Dumnezeu a dat-o în Cuvântul Său. Eu nu Mă schimb. în nici un fel.. din splendoarea Sa şi din liniştea eternităţii. Cel care în viaţa de fiecare zi păstrează cea mai strânsă comuniune cu Dumnezeu şi care are cea mai profundă cunoştinţă despre El.” Mal.. trebuie să ne prezentăm cu adoraţie în faţa Domnului şi Creatorului nostru. El este Cel Prea Înalt şi Minunat care locuieşte în veşnicie. nu rupe legământul Tău cu noi. (14) Am văzut că numele sfânt al lui Dumnezeu. copii ai lui Iacov. cu privire la natura Sa. dar treptat. El este infinit şi omniprezent. El stă pe tronul Său.. nu nesocoti. El este “acelaşi ieri... plin de bunătate şi credincioşie. (13) Minunatul Părinte 4 Februarie SFÂNT ŞI VENERABIL ESTE NUMELE LUI “A trimis poporului Său izbăvirea. Onoarea tronului Său este pusă ca şi garantă pentru împlinirea Cuvântului Său faţă de noi. Tu eşti Dumnezeu” (Ps. (16) Acei care îşi dau seama de măreţia şi maiestatea lui Dumnezeu vor rosti numele Lui cu o teamă sfântă..34:6.. Nu uita...”Ps. nici un om nu poate să-L vadă şi să trăiască. stă scris: ”Şi iată cum Îl vor numi: ”Domnul neprihănirea noastră”(Ier. Putem căuta să pricepem aceasta cu mintea." Cărei fiinţe omeneşti i se potriveşte acest titlu? Cât de puţin din înţelepciunea şi neprihănirea pe care o arată titlu. El este Marele Eu Sunt. Nimeni nu trebuie să se avânte în speculaţii. despotismul şi păcatele cele mai josnice au fost ascunse sub veşmintele brodate ale unei slujbe înalte şi sfinte. Psalmistul declara: ”Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea. de câte ori ambiţia lumească. acestea sunt subiecte pe care nu trebuie să ne încumetăm sau să îndrăznim a le atinge. păcătoase. Ei profanează numele Lui rostind inutil şi ireverenţios în rugăciunile lor cuvintele: “Dumnezeule Atotputernic”. decât să dezvolte puterea din interiorul său. a aşezat legământul Său în veci. Dumnezeu există din totdeauna.23:10) Scriptura mărturiseşte despre Dumnezeu: ”Sfânt şi înfricoşat este numele Lui. căci Unul Singur este Învăţătorul vostru: Hristos”? (Mat. Existenţa tainelor în planurile Sale. n-ar repeta El cuvintele: ”Să nu vă numiţi Învăţători. Heruvimii şi serafimii strălucitori şi sfinţi se apropie de tronul Său cu adoraţie sfântă.. Cu cât mai mult noi. El ordonă ceea ce Providenţa Sa vede ca fiind cel mai bine. care stă la temelia întregii Sale proceduri cu copiii Săi..”(Ex. Eu nu mă schimb” zice El.14:21) El Însuşi a făgăduit că va lua seama la strigătul nostru. din veşnicie în veşnicie.cuvinte sublime şi sfinte care nu trebuie să iasă de pe buzele noastre decât pe un ton supus şi cu un sentiment de teamă. unde este El. este pentru noi..13:8). mărturiseşte despre slava Sa. n-aţi fost nimiciţi. de aceea. reprezintă rău numele şi caracterul lui Dumnezeu! Vai. Aceste teorii (Panteism etc. îşi dă seama cel mai bine de incapacitatea fiinţelor omeneşti de a explica natura Creatorului.. desfiinţează necesitatea ispăşirii şi fac din om propriul său Mântuitor.. Acei care le primesc sunt în mare pericol de a fi aduşi în cele din urmă să privească întreaga Biblie ca fiind o închipuire. noi nu trebuie să întrebuinţăm cu uşurinţă titlul sau numele lui Dumnezeu. încet la mânie. (19) Minunatul Părinte 5 Februarie CREDINCIOS ŞI ADEVĂRAT “Căci Eu sunt Domnul.7) Despre Biserica lui Hristos. El locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia.. (17) Dacă Hristos ar fi astăzi pe pământ.omul nu are altceva de făcut. (21) Dumnezeu nu vrea să I se ceară socoteală pentru căile şi lucrările Sale. azi şi în veci”(Ev.

Fiecare floare cu culorile şi parfumul ei plăcut. Orice aţi face. aşa şi urmaşii Lui trebuie să fie desăvârşiţi în viaţa lor. pentru că ea este desăvârşită în fiecare parte a ei. nu există . face pe om nedesăvârşit şi îi închide în faţă poarta sfintei cetăţi. Această dragoste este dincolo de posibilităţile oricărei limbi de a o descrie.” Mat. După cum Fiul omului a fost desăvârşit în viaţa Sa.. se revarsă asupra noastră nesecatul râu al bunătăţii lui Dumnezeu.”(1 Ioan 3:1) În străduinţa de a descrie această dragoste. şi totuşi ea va rămâne nemărginită. este dată pentru a ne încânta sufletul. El a venit să nimicească lucrările diavolului şi a luat măsuri ca Duhul Sfânt să fie dat oricărui suflet care se pocăieşte.”(Mat. iar Hristos vă va spune într-o zi: ”Bine rob bun şi credincios. dar toate bine făcute.. Satan jubilează când aude că aşa numiţii urmaşi ai lui Hristos aduc scuze pentru nedesăvârşirile caracterului lor. Un cusur... de sub puterea lui Satan. pentru a-l feri de păcat. puteţi să vă adunaţi orice putere şi destoinicie pe care v-a dat-o Dumnezeu. puteţi cerceta cu sârguinţă Scripturile ca să o înţelegeţi. aceste mari teme se vor descoperi priceperii noastre din ce în ce mai mult. (30) Prin acest dar. aceasta nu poate fi descrisă.. să spunem: ”Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu va pune aprobarea Sa asupra voastră. şi atunci punem jos pana şi zicem: ”Nu. 25:21) (29) Fiul cel veşnic 8 Februarie DARUL LUI DUMNEZEU PENTRU NEAMUL OMENESC “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.” 1 Ioan 3:1 Dragostea este principiul care stă la temelia guvernării lui Dumnezeu. după cum şi Tatăl nostru din ceruri este desăvârşit. Idealul caracterului creştin este asemănarea cu Hristos. să nu piară. Lucrarea ispititorului nu trebuie să fie socotită ca o scuză pentru vreo faptă rea. În toată oastea celor mântuiţi nu se va vedea nici un cusur. prea lipsite de vlagă. aparte.” Ioan 3:1 Inima lui Dumnezeu tânjeşte după copiii Săi pământeşti. în cer şi pe pământ. simţim că suntem nişte copilaşi care gânguresc primele lor cuvinte. faceţi cu credincioşie. putem să ne rugăm. Planul de Mântuire urmăreşte refacerea noastră integrală. Totuşi când studiem Biblia şi medităm asupra vieţii lui Hristos şi a planului de răscumpărare. atunci merită să fie făcut cu toată inima. (27) Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât cel mai înalt gând la care poate ajunge o minte omenească.. tăcerea singură este elocventă. ci să aibă viaţa veşnică. nu sunt decât o picătură de apă faţă de oceanul nemărginit. Soarele şi luna au fost create de El. după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. să ne numim copii ai lui Dumnezeu. El dă formă firicelului de iarbă cu o grijă tot atât de mare ca şi când ar face o lume. Dacă un lucru merită să fie făcut. (26) Minunatul Părinte 7 Februarie DESĂVÂRŞIT ÎN TOATE CĂILE LUI “Voi fiţi dar desăvârşiţi. trebuie să fim credincioşi în săvârşirea lucrurilor mici. prin acel unic dar. adâncimea şi înălţimea dragostei lui Dumnezeu manifestată prin oferirea Fiului Său ca să moară pentru lume. Şi suntem! Lumea nu ne cunoaşte pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. (24) Când căutăm un limbaj potrivit. Inima care este influenţată de acest principiu sfânt. Limba n-o poate rosti. în străduinţa voastră de a înţelege dragostea şi milostivirea Tatălui Ceresc. prin care să scriem dragostea lui Dumnezeu. zi de zi..“Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Voi puteţi cugeta la ea în fiecare zi din viaţa voastră. (25) Toată dragostea părintească care s-a revărsat din generaţie în generaţie prin canalul inimilor omeneşti. Totdeauna Hristos îndepărtează sufletul zdrobit de la păcat. dacă este cultivat în loc să fie învins. El ne invită ca prin credinţă în El să ajungem la slava caracterului lui Dumnezeu. prea departe de natura acestui subiect.. condeiul n-o poate descrie. Nu există scuză pentru păcat.5:48 Lucrarea lui Dumnezeu este desăvârşită ca întreg. este la îndemână un caracter sfânt şi o viaţă asemănătoare cu a lui Hristos. pentru că în această problemă. Tocmai scuzele acestea conduc la păcat. Dacă lucraţi în felul acesta. încât a dat pe singurul Său Fiu. pentru ca oricine crede în El. Pentru fiecare copil pocăit şi credincios al lui Dumnezeu.. Voi puteţi studia această dragoste veacuri de-a rândul şi totuşi niciodată nu veţi pătrunde pe deplin lungimea şi lăţimea. această dragoste trebuie să fie strâns întreţesută în viaţa creştinului. Dacă dorim să fim desăvârşiţi. găsim cuvinte prea slabe. va fi înălţată deasupra oricărui lucru egoist. (28) Un caracter bine echilibrat este format din diferite fapte.. Nici chiar veşnicia n-o va putea descoperi vreodată pe deplin ... toate izvoarele duioşiei care au pornit din sufletele oamenilor. oricât de mică. Dându-L pe singurul Său Fiu ne-a dat întreg cerul într-un singur dar." Putem face numai aşa cum au făcut apostolii. În tăcere. cu o dragoste mai puternică decât moartea. când sunt puse alături de dragostea nemărginită şi de nesecat a lui Dumnezeu.

putea să înfrunte puterea morţii şi să refuze să ajungă sub stăpânirea ei. întruparea lui Hristos şi ispăşirea pe care a făcut-o trebuie să fie vestită oricărui fiu şi fiice a lui Adam. El a fost comandantul fiinţelor inteligente cereşti şi a primit omagiul adoraţiei îngerilor ca un drept al Său.lumina lumii . . (41) “Hristos a fost Cel care... înainte de a fi lumea. la un loc cu El pe tronul Său. să poată da viaţa şi să poată să aducă nemurirea la lumină. să devină un membru al familiei omeneşti şi să păstreze pentru totdeauna natura Sa omenească." Aceasta a fost garanţia eliberării lui . peste sufletul Lui divin. El este legat de noi pentru veşnicie. infinit şi omniprezent. pe care să n-o fi creat El. Hristos aminteşte sufletului de vremurile nesfârşite.. În planul de mântuire. El a fost o fiinţă supusă morţii. (34) Hristos este din totdeauna. Fiul divin al lui Dumnezeu. ci şi să moară ca jertfă pentru noi. de la început. veni de la Hristos. fără a fi obligat să moară. Vorbind despre existenţa Sa veşnică. Cerul este învelit în haina omenească. pentru ca prin înălţarea Sa la tronul lui Dumnezeu să-i poată deasemenea ridica pe acei care cred în El.. înţelegea Evanghelia. DIN VEŞNICIE “Şi acum Tată. înainte de întruparea Lui. prin acel nemărginit dar. În natura Sa divină. Hristos este Alfa şi Omega.9:6). prin Sine. El ne asigură că n-a existat niciodată un timp când El să nu fi fost într-o strânsă legătură cu Dumnezeul cel veşnic. El a fost cu Dumnezeu din veşnicii. (33) Fiul cel veşnic 9 Februarie EXISTENŢA SA.. m-a trimis la voi. Mântuitorul S-a legat de omenire printr-o legătură care niciodată nu se va rupe.. pe pământ. Adam. încât a dat pe singurul Său Fiu... pentru ca toate aceste binecuvântări să poată să se reverse din plinătatea lui Dumnezeu. El S-a jertfit de bună voie. El a murit. ”Căci un copil ni s-a născut. care a strălucit peste locuitorii pământului. iar neamul omenesc este strâns la sânul Iubirii Infinite. pentru ca făcând astfel. Fiul lui Dumnezeu. Emblema lui Hristos există pe orice lucru din natură. (36) El a fost egal cu Dumnezeu. Viaţa lui dumnezeiască n-ar putea fi socotită printr-un calcul omenesc. Totul este oferit omului.” Ioan 17:5 Hristos a fost una cu Tatăl înainte de a fi conceput planul de creaţiune al lumii. dar El de bună voie Şi-a jerfit viaţa. a existat din veşnicie ca o persoană distinctă. şi a îndurat pedeapsa care s-a abătut ca un munte. (32) Hristos S-a coborât într-o neasemuită umilinţă. Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu. proslăveşte-Mă la Tine Însuţi cu slava pe care o aveam la Tine." Şi a adăugat: ”Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ”Cel ce se numeşte “Eu Sunt”.. şi totuşi una cu Tatăl. Existenţa lui Hristos. Domnul Isus Hristos. (38) Această taină minunată. Ca să ne asigure de planul Său imutabil de pace. El a purtat păcatele lumii. El şi-a jertfit viaţa pentru ca omul să nu moară pentru veşnicie. Dumnezeu a adoptat natura omenească în persoana Fiului Său. El a fost răstignit pe cruce. dădu primilor noştri părinţi făgăduinţa răscumpărării. Dumnezeu a toate." (40) Toată comunicaţia dintre cer şi neamul omenesc decăzut nu era întreţinută decât prin Hristos. Ca membru al familiei omeneşti. El a fost Acela care S-a descoperit patriarhilor. ”Cine are pe Fiul are viaţă.”(Ioan 3:16) El L-a dat nu numai pentru a purta păcatele noastre. (39) Fiul cel veşnic 10 Februarie MARELE “EU SUNT” “Dumnezeu a zis lui Moise: ”Eu sunt Cel ce sunt..încă mai înainte de a fi venit în haina omenească. (35) Hristos a fost mai presus de toate Dumnezeu.”(1 Ioan 5:12) Dumnezeirea lui Hristos este o asigurare pentru credincios că va avea viaţa veşnică.. Nu există hrană pe masa noastră pe care El să n-o fi făcut pentru întreţinerea vieţii noastre.. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Cel dintâi şi Cel de pe urmă. binecuvântat pe vecie.o stea care împodobeşte firmamentul. şi a dus-o în cerul prea înalt. El L-a oferit neamului omenesc decăzut. nu se evaluează cu ajutorul cifrelor. m-a trimis la voi. a vorbit lui Moise zicând: ”Eu sunt Cel ce sunt. (37) Dar S-a umilit şi a luat asupra Lui natura muritoare.” Ex. Aceasta era garanţia că Dumnezeu va împlini Cuvântul Său. Şi de la El a venit orice strălucire a măririi cereşti. (31) Luând natura noastră asupra Lui. din rugul aprins de pe Muntele Horeb. El este lumina care străluceşte în întuneric făcând acest plan plin de splendoarea măreţiei divine. 3:14 În Hristos este viaţa originală. în cea mai înaltă accepţiune a cuvântului. dar ca Dumnezeu El a fost temelia vieţii în lume. El a fost splendoarea de nespus a cerului. un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui”(Is. Însuşi Fiul lui Dumnezeu. Prima rază de lumină care pătrunse prin întunericul în care păcatul învăluise lumea. unicul Fiu născut al lui Dumnezeu. neîmprumutată. Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ”Cel ce se numeşte “Eu Sunt”. Isus era lumina poporului Său .

Acesta era Silo. atunci când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat.”Ioan 14:30 N-ar trebui să avem nici o îndoială." .. trăsăturile drepte ale caracterului Său... şi în această putere a putut El să suporte toate ispitele pe care Satana le-a adus asupra Lui. a făcut rugăciunea o necesitate şi un privilegiu. egal cu Tatăl în demnitate şi măreţie. n-a fost oare Hristos ispitit de Satana nu numai în pustie. Ca singurul fără prihană. El n-are nimic în Mine. tot aşa cum s-a abătut şi asupra lui Adam. (46) Pentru a putea duce la bun sfârşit intenţia Sa de iubire pentru neamul omenesc decăzut. se poate vedea în istoria strămoşilor săi pământeşti. când a devenit “asemenea oamenilor”.” ”Eu sunt calea.Israel. Ca şi oricare copil al lui Adam. cu toate responsabilităţile ei. Mânia divină s-ar fi abătut asupra lui Hristos. Rădăcina şi Vlăstarul lui David şi Luceafărul strălucitor de dimineaţă. Natura lui omenească. cu posibilitatea căderii în ispită. a fost dovedit neprihănit în Duhul. Totuşi El era bucuros să se coboare de la înălţimea unuia care era egal cu Dumnezeu. El n-are nimic în Mine. De aceea. a luat asupra Sa natura omenească. Dar Isus S-a întrupat în corp omenesc. şi totuşi să-şi păstreze sufletul nealterat de păcat. (55) Hristos n-a putut fi adus în situaţia de a ceda puterii ispitei nici măcar cu un cuget. (58) .3:16) (42) Acest Prunc neştiutor era sămânţa făgăduită.3:16 Întruparea lui Hristos este taina tainelor. a fost crezut în lume. a fost propovăduit printre neamuri. Şi totuşi “El n-a cunoscut păcatul. Pacificatorul. blândul şi umilul Mântuitor. căci vine stăpânitorul lumii acesteia. nu te teme. (57) Natura omenească a lui Hristos a fost unită cu divinitatea. El S-a declarat ca fiind: “Eu Sunt” Pruncul din Betleem. şi fără pată.”1 Tim. Hristos n-a luat parte câtuşi de puţin la păcatele ei. câtuşi de puţin. El era dorinţa tuturor naţiunilor de pe pământ. nu cred că El a luat într-adevăr asupra Lui natura omenească.. el ar fi vătămat viaţa Salvatorului. El în care a fost plinătatea dumnezeirii. Cel ce a fost arătat în trup. vreo intenţie rea. Era Acela despre care proorociseră proorocii cu mult mai înainte. după cum şi noi suntem. Mult mai presus decât orice înger. către care arăta primul altar de pe poarta Edenului. speranţa neamului omenesc ar fi pierit.. (43) Şi nouă ne zice El: ”Eu sunt Păstorul Cel Bun. Hristos şi Biserica ar fi fost fără speranţă. natura Lui S-a depărtat de rău. (49) Acei care pretind că n-a fost posibil pentru Hristos să păcătuiască. a fost înălţat în slavă. Care erau aceste urmări. El a îmbrăcat haina omenească. dar fără a avea patimile pe care le avem noi. S-a manifestat prin neajutoratul copilaş din iesle.”(1 Tim. (52) El este Fratele nostru supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi. şi totuşi purtând haina omenească! Divinitatea şi omenescul s-au întrepătruns într-un mod tainic. Dar. din copilărie. (48) Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără margini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam se afla inocent în Eden. ca să împartă cu noi grijile şi ispitele şi să ne dea pildă de o viaţă fără de păcat. El o dă oricărui fiu şi fiice a lui Adam. dar în El n-a existat nici măcar pentru o clipă. dar şi în întreaga Sa viaţă. el putea să atingă doar călcâiul Său.. (45) Hristos a fost una cu Tatăl.." El a fost “Mielul fără cusur. (56) Isus n-a îngăduit vrăjmaşului să-L târască în mocirla necredinţei sau să-L împingă în mizeria deznădejdii sau disperării. Dacă viaţa lui Hristos ar fi fost atinsă de păcat. (47) Cât de mare este contrastul între divinitatea lui Hristos şi neajutoratul prunc din ieslea Betleemului! Cum putem noi cuprinde distanţa între Dumnezeul Atotputernic şi acest prunc neputincios! Şi totuşi Creatorul lumilor. El a devenit os din oasele noastre şi carne din carnea noastră. El a îndurat luptele şi tortura sufletului într-o lume de păcat. (51) Fiul cel veşnic 12 Februarie VIAŢA LUI NEPRIHĂNITĂ “Nu voi mai vorbi mult cu voi.. iar omul şi Dumnezeu. El putea să cadă." Dacă Satana ar fi putut să-L ispitească pe Hristos să păcătuiască. (53) El putea să păcătuiască..” “Dumnezeu cu noi” este garanţia eliberării noastre din păcat.. a fost văzut de îngeri. Eu sunt chezăşia fiecărei făgăduinţi. El a primit urmările marii legi a eredităţii. este Dumnezeu “arătat în trup. care acceptă prin credinţă. Hristos a afirmat despre Sine: ”Vine stăpânitorul lumii acesteia. Dar aşa după cum era profeţit. (54) Luând asupra Lui natura omului în starea lui decăzută.. El a venit cu o ereditate ca aceasta. “Eu sunt. Nimic n-avem noi de suportat pe care să nu-l fi îndurat El. (44) Fiul Cel veşnic 11 Februarie CREATORUL ÎNTRUPAT “Şi fără îndoială mare este taina evlaviei." ”Eu sunt Pâinea vieţii.. până la vârsta bărbăţiei? (50) Hristos Mântuitorul nostru. au devenit una. El a fost atins de sentimentul slăbiciunilor noastre şi a fost ispitit în toate împrejurările. El a fost supus slăbiciunilor şi neputinţelor de care este înconjurat omul. în ce priveşte neprihănirea naturii umane a lui Hristos. adevărul şi viaţa. Această putere de a birui.

Fiul cel veşnic

13 Februarie

EL A MURIT PENTRU NOI
“Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Rom.5:8 Există un mare adevăr central care trebuie întotdeauna păstrat în minte, atunci când cercetăm Scripturile - Hristos şi El crucificat. Orice alt adevăr este înzestrat cu influenţă şi putere, în raport cu relaţia sa cu acest subiect... Sufletului paralizat de păcat i se poate dărui viaţă prin lucrarea săvârşită pe cruce de Autorul Mântuirii noastre. (59) Când Hristos Şi-a plecat capul şi a murit, El a luat stâlpii împărăţiei lui Satan cu El în pământ. El l-a biruit pe Satan. (60) Hristos S-a supus crucificării, deşi oastea cerului putea să-L salveze. Îngerii au suferit cu Hristos. Dumnezeu Insuşi a fost crucificat cu Hristos, pentru că Hristos a fost una cu Tatăl. Acei care-l leapădă pe Hristos, acei care nu doresc să-L aibă pe acest Om care să guverneze viaţa lor, aleg să se aşeze pe ei înşişi sub stăpânirea lui Satana, să-i facă lucrarea ca nişte sclavi ai lui. Şi totuşi pentru ei Şi-a jertfit Hristos viaţa, pe Calvar. (61) El care a murit pentru păcatele lumii, avea să rămână în mormânt un timp hotărât. El a fost în acea închisoare de piatră ca un prizonier al justiţiei divine. El dădea socoteală în faţa Judecătorului Universului. El purta păcatele lumii şi numai Tatăl Lui putea să-L elibereze. (62) El S-a identificat pe Sine cu interesele noastre, Şi-a dezvelit pieptul pentru lovitura morţii, a luat vina şi pedeapsa omului şi a oferit în favoarea omului, un sacrificiu desăvârşit în faţa lui Dumnezeu. În virtutea acestei ispăşiri, El are puterea de a oferi omului îndreptăţirea şi mântuirea deplină. Acel care va crede în El ca într-un Mântuitor personal, nu va pieri, ci va avea viaţa veşnică. (63) Preţul mântuirii omului a fost plătit şi orice are el şi este stropit cu sângele Lui Hristos, e consacrat lui Dumnezeu, pentru că îi aparţine Lui. (64) Fiul cel veşnic 14 Februarie

ÎNVIEREA LUI ISUS ŞI NOUA VIAŢĂ
“Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.” Ioan 10:10 Învierea lui Isus a fost un model al învierii finale a tuturor celor care au adormit în El. (65) El care a spus: ”Îmi dau viaţa ca s-o iau înapoi” a ieşit din mormânt la viaţa care era în El Însuşi. Omenescul a murit; dar divinitatea n-a murit. În divinitatea Sa, Hristos avea puterea de a nimici legăturile morţii. El declară că are viaţă în El Insuşi ca să învie pe cine vrea El... El este izvorul, fântâna vieţii. Numai El care are nemurirea locuind în lumină şi viaţă putea spune: ”Am putere să-mi dau viaţa şi am putere să o iau înapoi...” Hristos a fost învestit cu dreptul de a da nemurirea. Viaţa pe care El şi-a dat-o, pe când era îmbrăcat cu natura omenească, El a luat-o înapoi şi o dă oamenilor. “Eu am venit” a zis El,”ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (66) Hristos este viaţa însăşi. El care a trecut prin moarte pentru a nimici pe cel care are puterea morţii, este izvorul de viaţă. Este un balsam în Galaad, este un Mare Doctor acolo. Hristos a suferit agonia morţii în cele mai umilitoare împrejurări pe care ni le poate oferi viaţa. El şi-a dat preţioasa Lui viaţă, ca să poată birui moartea. Dar El s-a ridicat din mormânt, iar miliardele de îngeri care au venit să vadă cum îşi ia înapoi viaţa pe care Şi-a dat-o, au auzit cuvintele Sale de biruinţă, pe când stătea deasupra mormântului cumpărat de Iosif, declarând: ”Eu Sunt învierea şi viaţa." (67) Învierea şi înălţarea Domnului nostru, este o dovadă sigură a triumfului sfinţilor lui Dumnezeu, asupra morţii şi mormântului, dar şi o garanţie că cerul este deschis pentru acei care îşi spală veşmintele caracterului şi le albesc în sângele Mielului. Isus S-a înălţat la Tatăl, ca reprezentant al neamului omenesc, iar Dumnezeu îi va aduce pe acei care reflectă chipul Său, să vadă şi să împărtăşească cu El slava Sa. (68) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 15 Februarie

A TREIA PERSOANĂ A DUMNEZEIRII
“Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt, să fie cu voi toţi. Amin.”2 Cor.13:14 Noi trebuie să fim conştienţi de faptul că Spiritul Sfânt... este tot atât de mult o persoană, după cum este şi Dumnezeu...

Spiritul Sfânt are o personalitate, altfel el n-ar putea dovedi spiritelor noastre şi cu spiritele noastre, că noi suntem copiii ai Lui Dumnezeu. El trebuie să fie deasemenea o persoană divină, altfel El n-ar putea cerceta tainele care stau ascunse în mintea lui Dumnezeu. (69) Spiritul Sfânt este un lucrător liber, activ şi independent. Dumnezeul cerului foloseşte Spiritul Său după buna Sa plăcere; iar raţiunea omenească, judecata şi metodele omeneşti nu pot stabili margini lucrării Sale, sau să propună căi prin care acesta să lucreze, mai mult decât pot spune vântului: ”Îţi ordon să baţi într-o anumită direcţie şi să sufli aşa sau aşa. (70) De la început, Dumnezeu a lucrat prin Spiritul Său Sfânt prin intermediul mijloacelor omeneşti pentru împlinirea scopului Său, în favoarea neamului omenesc căzut... Aceeaşi putere care i-a susţinut pe patriarhi care a dat credinţă şi curaj lui Caleb şi Iosua şi care a făcut folositoare, lucrarea bisericii apostolice, va sprijini credinţa copiilor lui Dumnezeu prin toate epocile. (71) Spiritul Sfânt a fost cel mai înalt dintre toate darurile pe care El [Isus] îl putea cere de la Tatăl Său, pentru proslăvirea poporului Său. Spiritul Sfânt trebuia să fie dat ca un mijloc de înviorare, iar fără acesta, jerfa lui Hristos ar fi fost fără folos. Puterea răului a crescut de-a lungul secolelor, iar supunerea oamenilor sub această captivitate satanică, era uluitoare. Păcatul putea fi respins şi biruit numai prin puterea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii care n-a venit cu energie diferită, ci în plinătatea puterii divine. (72) Spiritul Sfânt este un ajutor eficient în restabilirea chipului lui Dumnezeu în sufletul omenesc. (73)

Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu

16 Februarie

DARUL LUI DUMNEZEU PENTRU VOI
“Pocăiţi-vă” le-a zis Petru,”şi fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veţi primi darul Duhul Sfânt”. Fap. 2:38 Hristos a promis darul Duhului Sfânt bisericii Sale, iar promisiunea aceasta ne aparţine nouă tot atât de mult ca şi primilor ucenici. (74) Noi ar trebui să ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt tot atât de serios cum s-au rugat ucenicii în Ziua Cincizecimii. Dacă ei au avut nevoie de aceasta atunci, noi avem şi mai mare nevoie astăzi. (75) Măsura Duhului Sfânt pe care o vom primi, va fi proporţională cu dorinţa şi credinţa noastră dată pe faţă pentru aceasta, precum şi cu felul în care vom folosi lumina şi cunoştinţa ce ne va fi dată. (76) Sunt mulţi care cred şi mărturisesc a pretinde promisiunea Domnului, ei vorbesc despre Hristos şi despre Spiritul Sfânt şi totuşi fără nici un folos. Ei nu-şi predau sufletul pentru a fi călăuziţi de solii divini. Noi nu putem pune Spiritul Sfânt în slujba noastră. Noi trebuie să fim în slujba Domnului. Dumnezeu lucrează prin Duhul în poporul Său “şi voinţa şi îndeplinirea după buna Lui plăcere”(Fil.2:13). Dar mulţi nu vor să se supună la aşa ceva. Ei doresc să se conducă singuri. Din cauza aceasta, nici nu primesc darul ceresc. Duhul Sfânt este dat numai acelora care caută pe Dumnezeu cu umilinţă şi se lasă conduşi şi luminaţi de El. Puterea lui Dumnezeu aşteaptă să fie cerută şi primită. Această binecuvântare făgăduită, dacă este cerută prin credinţă, aduce cu sine toate celelalte binecuvântări. Ea se dă cu bogăţiile harului lui Hristos şi El este gata să dea fiecărui suflet atât cât poate el să primească. (77) Când Duhul Sfânt locuieşte în inimă, el va conduce pe om, acolo încât să-şi vadă propriile defecte de caracter, să compătimească pe alţii pentru slăbiciunile lor, să fie milos, amabil, şi să ierte pe alţii după cum el însuşi vrea să fie iertat. (78) Duhul Sfânt dăruieşte dragoste, bucurie, pace, putere şi îmbărbătare; este ca un izvor de apă care se revarsă spre viaţa veşnică. Această binecuvântare toţi pot s-o aibă. (79) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 17 Februarie

O PREZENŢA TAINICĂ
“Vântul bate încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu şti de unde vine şi nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” Ioan 3:8 Bunătatea lui Dumnezeu este de neînţeles pentru noi. ”Tronul Domnului este în ceruri”(Ps.11:4), şi totuşi prin Duhul Său El este omniprezent. El are o cunoştinţă profundă şi un interes personal în toată lucrarea mâinilor Lui... El, Făcătorul tuturor lucrurilor, ... a creat sufletul omului cu capacitatea de a cunoaşte şi a iubi. El nu poate lăsa neîmplinite dorinţele sufletului. Nici un principiu intangibil, nici o esenţă impersonală sau o simplă abstracţie, nu poate satisface necesităţile şi dorul fiinţelor omeneşti în această viaţă de tristeţe, durere şi luptă cu păcatul. Nu este suficient a crede în Lege şi în puterea ei, în lucruri care nu simt mila şi niciodată nu aud strigătul după ajutor. Avem nevoie să cunoaştem un braţ atotputernic care ne va ridica, să cunoaştem un Prieten veşnic căruia îi este milă de noi. Trebuie să

strângem o mână caldă, să ne încredem într-o inimă plină de gingăşie. Dar tocmai în acest mod ni S-a descoperit Dumnezeu în Cuvântul Său. (80) Lucrurile spirituale trebuie gândite spiritual. Mintea omenească nu poate înţelege aceste taine... Înţelepciunea lumească a încercat să explice, pe baza unor principii ştiinţifice, influenţa Duhului Sfânt asupra inimii. Cel mai mic progres în acest sens, va conduce sufletul în labirintul scepticismului. Religia Bibliei este, în mod simplu, haina evlaviei; nici o minte omenească nu poate înţelege pe deplin aceasta; iar pentru inima nerenăscută este cu neputinţă de înţeles. (81) Natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu o pot explica pentru că Domnul nu le-a descoperit-o. Oamenii având vederi fanteziste pot alătura pasaje din Scriptură, dându-le o interpretare omenească, dar acceptarea acestor vederi nu va consolida biserica. Referitor la astfel de taine, care sunt prea adânci pentru a fi accesibile înţelegerii omeneşti, tăcerea este de aur. (82) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 18 Februarie

UNEALTĂ ÎN LUCRAREA DE MÂNTUIRE
“Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea Lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.” Rom. 5:5 Prin natura ei, inima este rea, şi “cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici unul.”(Iov 14:4) Nici o invenţie omenească nu poate găsi remediu pentru sufletul păcătos... Izvorul inimii trebuie să fie curăţit înainte, ca să poată curge apa curată. Cel care încearcă să dobândească cerul prin străduinţele lui de a ţine legea, încearcă o imposibilitate. Nu există nici o siguranţă pentru cineva care are doar o religie după lege, o formă a evlaviei. Viaţa creştină nu înseamnă o modificare sau o îmbunătăţire a celei vechi, ci o transformare a naturii omeneşti. Viaţa creştină este aceea în care mori faţă de eul personal şi faţă de păcat, este o viaţă cu desăvârşire nouă. Această schimbare poate fi înfăptuită numai prin lucrarea activă a Duhului Sfânt. (83) Duhul este acel care face eficace, ceea ce a fost săvârşit de către Mântuitorul lumii. Numai prin Duhul, inima este curăţită. Prin Duhul Sfânt credinciosul devine un părtaş al naturii divine. Hristos a dat Duhul Său ca o putere divină, de a birui toate pornirile moştenite şi cele cultivate spre rău şi de a imprima caracterul Său asupra bisericii Sale. (84) Ca şi vântul care este invizibil, dar ale cărui efecte sunt văzute şi simţite în mod clar, aşa este Duhul lui Dumnezeu în lucrarea Sa asupra inimii omeneşti. Acea putere regeneratoare, pe care nici un ochi omenesc nu o poate vedea, zămisleşte o nouă viaţă în suflet; crează o nouă fiinţă după chipul lui Dumnezeu. (85) Nechibzuitul şi îndărătnicul devine serios. Cei împietriţi se căiesc de păcatele lor, iar necredinciosul crede. Mizerabilul, beţivul, imoralul devine serios, cumpătat, curat. Răsculătorul şi încăpăţânatul devine umilit şi asemenea lui Hristos. Când vedem aceste schimbări în caracter, putem avea certitudinea că puterea transformatoare a lui Dumnezeu a transformat omul dinăuntru. (86) Cel care priveşte la Hristos cu o credinţă naturală ca a unui copil, este făcut părtaş al naturii divine prin puterea Duhului Sfânt. (87) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 19 Februarie

MÂNGÂIETOR ŞI ÎNVĂŢĂTOR
“Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Ioan 14:26 Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos, dar fără trup omenesc şi independent de acesta. Împiedicat de corpul omenesc, Hristos nu putea fi personal, în orice loc. De aceea, era spre binele lor [al ucenicilor] să meargă la Tatăl şi să trimită Duhul Sfânt ca Înlocuitor al Său pe pământ. Nimeni nu mai putea spune că are un avantaj, găsindu-se într-un anumit loc sau pentru că avea legătură personală cu Hristos. Prin Duhul, Mântuitorul putea fi în legătură cu toţi... Oricând şi în orice loc, în toate întristările şi în toate necazurile, când împrejurările sunt întunecoase şi viitorul plin de tulburări, iar noi ne simţim fără putere şi singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinţei. Împrejurările ne pot despărţi de orice prieten pământesc; dar nici împrejurarea nici depărtarea nu ne pot despărţi de Mângâietorul ceresc. Oriunde am fi, oriunde am merge, El se află totdeauna la dreapta noastră, ca să ne sprijine, să ne ajute, să ne înalţe şi să ne îmbărbăteze... Mângâietorul este numit “Duhul Adevărului". Lucrarea Lui este să lămurească şi să susţină adevărul. La început, El locuieşte în inimă ca Duh al adevărului, iar după aceea, ajunge Mângâietor. Adevărul aduce mângâiere şi pace, care niciodată nu pot fi găsite în neadevăr... Duhul Sfânt vorbeşte oamenilor prin Scripturi şi întipăreşte adevărul în inimă. (88) Acei care sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu, nu vor fi fanatici, ci calmi, statornici, iar gândurile, cuvintele şi faptele lor vor fi lipsite de făţărnicie. În mijlocul confuziei create de doctrina amăgitoare, Spiritul lui Dumnezeu va fi o călăuză şi un adăpost pentru acei care nu s-au împotrivit dovezilor evidente ale adevărului. (89)

A fost plătit un preţ infinit. (100) Dumnezeu nu vrea să piară nimeni. Păcătosul se distruge singur prin propria-i lipsă de căinţă. Ei pot fi ascultători prin numele şi harul Mântuitorului nostru.” Apoi urmează a secera roadele răsărite din sămânţa necredinţei şi a opunerii. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni La dat. care avertizează. (102) Nu există nici o speranţă pentru o viaţă mai curată. noi trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu. Iubirea lui Hristos va umple golul ce apare după înlăturarea eului. iar Hristos niciodată nu va părăsi sufletul pentru care a murit. rămâne în El. iar Duhul lui Dumnezeu primit în inimă prin credinţă. (96) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 21 Februarie NU ÎNTRISTAŢI DUHUL “Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.. Dându-ne seama că Mângâietorul locuieşte în noi. (93) Noi nu-L vedem pe Hristos şi-I vorbim. Hristos locuieşte în noi. şi-L primesc în inimă. şi existând un precedent. va aduce lumină şi mai mare. şi El în el. orice rază de lumină preţuită. noi avem nevoie de mai multă seriozitate. Prin Duhul. Orice victorie este o sămânţă semănată pentru viaţa veşnică. (103) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 22 Februarie DUMNEZEU ESTE IUBIRE .. Dar prima dată omul se opune invitaţiei Duhului Sfânt. Le este permis să acţioneze liber. O ispită odată biruită.Orice bărbat. Orice nouă victorie câştigată asupra eului. el este o împotrivire hotărâtă. îndelunga răbdare. cât de nemărginite sunt rezervele divine. decât prin supunerea sufletului lui Hristos. A te împărtăşi de Duhul. ca la ceva misterios. putem înţelege pe deplin. El lucrează în şi prin oricine îl primeşte pe Hristos. Oh. (99) Nu este în intenţia lui Dumnezeu ca vreun om să piară. Orice suflet iertat de păcat. sau pot fi neascultători şi în acest caz vor suferi consecinţele. niciodată nu ne vom simţi singuri. (97) Oamenii au puterea de a stinge Duhul lui Dumnezeu. (92) Cei care-L văd pe Hristos în adevăratul Său caracter. care să nu poată fi străpunsă. fermă faţă de adevăr şi dovezile Sale. prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. este începutul vieţii veşnice. şi mai uşor a treia oară şi mult mai uşor a patra oară. Pe de altă parte. gingăşia. că niciodată nu vom fi lăsaţi singuri în luptă. ei au liberul arbitru. (101) Nimeni n-are voie să privească la păcatul împotriva Duhului Sfânt. nedefinit. credinţa. 4:30 “Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu. este sub influenţa vrăjilor lui Satana şi prin cuvintele şi exemplul lor. mai nobile. (90) Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 20 Februarie DUHUL CARE LOCUIEŞTE ÎN SUFLET “Cine păzeşte poruncile Lui.” Ef. vor duce şi pe alţii în rătăcire. va da naştere la o şi mai mare putere de biruinţă a doua oară. El umple pe cel care-L primeşte cu trăsăturile lui Hristos. dau pe faţă roadele Duhului: dragostea. pacea. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul refuzului continuu de a răspunde la invitaţia de căinţă. va netezi calea pentru biruinţe mai înalte. (94) Duhul Sfânt trebuie să fie totdeauna prezent cu cel credincios. (91) Duhul Sfânt va intra în inima care nu se mândreşte. este preţios în ochii Săi .. Procedând astfel. este mai uşor a repeta aceasta a doua oară. Duhul lui Dumnezeu este întristat. au viaţă veşnică. bunătatea. bucuria. El nu îngăduie să vină vreo întunecime în faţa ochilor omului. ce recoltă a păcatelor îngăduite. înseamnă a te împărtăşi de viaţa lui Hristos. când acei stăpâniţi de Spiritul Sfânt comunică şi altora energia cu care au fost umpluţi. (95) Hristos este reprezentat prin Duhul Sfânt. pentru că avem garanţia cuvântului Său..mai preţios decât o lume întreagă. este pregătită pentru seceră. şi când este respins.” 1 Ioan 3:24 Duhul Sfânt este respiraţia vieţii spirituale în suflet. când suntem copleşiţi de ispite. când acest spirit este apreciat. Când suntem asaltaţi de vrăjmaş. Dacă în mod individual am înţeles acest adevăr. auzit în mijlocul luptei dintre plăcerile omeneşti. o coardă invizibilă este atinsă care electrizează totul. dar spiritul Său Sfânt este aproape de noi în orice loc. orice femeie şi orice copil care nu se află sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. (98) Păcatul hulei împotriva Duhului Sfânt nu este orice cuvânt sau faptă pripită. Acei în care locuieşte Duhul.

toate confirmă ticăloşia păcatului. dar care în nici un fel nu va lăsa nepedepsit păcatul. El este un loc de scăpare în ziua necazului. vara şi iarna. Ei servesc unui dumnezeu fals. aşa încât nimic nu-i va vătăma pe copiii Săi ascultători şi încrezători. dar Dumnezeu apreciază toate lucrurile aşa cum sunt ele în realitate.” Fap. Oamenii. dacă ei ar putea prinde o ima-gine a Eternităţii. egoismul. este un dar al iubirii. nepreţuitul dar . El a făcut un sacrificiu care depăşeşte orice calcul. deoarece fără acest sacrificiu era imposibil pentru neamul omenesc de a scăpa de sub puterea ruinătoare a păcatului şi de a fi restabilită comuniunea cu fiinţele sfinte . şi că în orice neam. Acei care au lumină şi nu-i urmează. Aşa a fost şi va fi totdeauna. suferinţa şi moartea Fiului lui Dumnezeu. nici un păcat nu este mic în faţa lui Dumnezeu. Dacă aşa este fiinţa pe care noi o adorăm şi cu al cărei caracter vrem să ne asemănăm. iar florile înfloresc. (112) Lăsaţi sufletul să fie ridicat de pe pământul plin de păcat să contemple pe Dumnezeul a toată bunătatea. nici o speranţă pentru o viaţă mai bună. îndreptaţi-le privirea spre Calvar. nimeni nu-L poate înţelege. Evenimentul de pe Calvar a avut loc. (105) Istoria marelui conflict între bine şi rău. decât prin predarea sufletului lui Hristos. s-a descoperit inima Tatălui. ci desconsideră pretenţiile lui Dumnezeu. legea Sa. că Dumnezeu ar fi putut face mai mult decât a făcut pentru a-Şi arăta dragostea Lui faţă de fiii oamenilor. şi declară că nu este nici o scăpare de sub puterea acestuia. în timp ce mândria. Orice manifestare a puterii creatoare este o expresie a iubirii infinite. sunt iubire.10:34. Dacă oamenii ar putea privi. cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. fiecare bucată de hrană. sau ne închinăm unui idol pe care l-am ales în locul lui? Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului. în aprecierile Sale există diferite grade de vinovăţie. El este nemărginit în înţelepciune. (111) Gravitatea păcatului poate fi apreciată numai în lumina crucii. din momentul când acesta a început prima dată în cer şi până la înfrângerea finală a răsculării şi a îndepărtării totale a păcatului. pentru o clipă dincolo de sfera viziunii sfinte. orice rază de soare sau torent de ploaie. trăind în acest mic atom al unei lumi. În lumina acestui fapt.. (109) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 23 Februarie NICI O PĂRTINIRE “Apoi Petru a început să vorbească şi a zis: ”În adevăr.. În afară de Hristos.. Ne închinăm noi Dumnezeului adevărat aşa cum este El descoperit în Cuvântul Său. Aceeaşi putere care supune valurile furioase ale mării. Judecata omului este părtinitoare. dreptate şi bunătate. În timp ce Satana născoceşte tot timpul răul. Prin Cuvântul Lui creşte vegetaţia. pentru că ele sunt contrare caracterului Său mărinimos. Dragostea. Beţivul este dispreţuit. Dar acestea sunt păcatele care sunt jignitoare în faţa lui Dumnezeu. se ivesc frunzele. imperfectă. atunci ne închinăm Dumnezeului adevărat. (106) Prin dăruirea lui Hristos. o mărturie a iubirii neschimbătoare a lui Dumnezeu.” Naum 1:7 Dumnezeu este un Dumnezeu a toată înţelepciunea. urmează una alteia într-o perfectă succesiune.. care e omniprezent. în natură. Dumnezeu are nenumărate lumi care ascultă de legile Lui şi care sunt călăuzite spre slava Sa. Dreptatea şi mila sunt caracteristicile guvernării Sale. niciodată nu se va putea spune de către locuitorii lumilor necăzute. Natura Lui. iar mila în judecată. Nici o faptă din viaţa omului nu este necunoscută Făcătorului nostru. sunt limitaţi. El este un Dumnezeu îngăduitor şi îndelung răbdător. Astfel El este descoperit în Fiul său. ca şi la om. şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. Orice lucru bun pe care-l avem.” 1 Ioan 4:8 Dumnezeu este iubire. ziua şi noaptea. Dumnezeu spune unuia ca şi celuilalt: ”Până aici să vii şi să nu treci mai departe. dar deşi în ochii oamenilor nu există deosebire între un lucru uşuratic sau o faptă rea.dându-L pe Unicul Său Fiu născut.imposibil pentru ei de a deveni din nou părtaşi ai vieţii spirituale. fiecare moment din viaţă. văd că Dumnezeu nu este părtinitor. atunci orice gură ar fi oprită în lauda ei. este deasemenea. tot aşa cum făceau şi servii lui Baal. poate ţine în frâu toate puterile rebeliunii şi crimei. (107) Dumnezeu a dăruit lumii noastre. El este un Dumnezeu al iubirii. şi se spune că păcatul lui îl va exclude din cer. invidia trec prea adesea fără să fie mustrate. (108) Mii de oameni au o concepţie falsă despre Dumnezeu şi caracterul Său.35 Dumnezeu este nepărtinitor.“Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. (113) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 24 Februarie NESFÂRŞITA ÎNŢELEPCIUNE ŞI BUNĂTATE “Domnul este bun. acelei dragoste neegoiste care constituie atmosfera universului necăzut." . Când oamenii pretind că Dumnezeu este prea bun pentru a-l lepăda pe păcătos. pentru că nu exista alt mod în care omul putea fi salvat. în Hristos. Domnul Dumnezeul nostru guvernează toate. (110) Dumnezeu nu consideră toate păcatele de aceeaşi gravitate. (104) Prin puterea Lui. Mântuitorul nostru. deaceea Hristos a luat asupra Lui păcatul neascultării şi a suferit în locul păcătosului. (114) Nimic nu se poate întâmpla în Univers fără ştirea Lui. semănatul şi seceratul. mila şi dragostea. vor afla că binecuvântările lor vor fi schimbate în blesteme. al milei şi al compasiunii gingaşe.

şi luaţi jugul Meu şi învăţaţi de la Mine. Prezenţa lui Hristos în inimă este o putere de viaţă întărind întreaga fiinţă. El va fi un ajutor prezent pentru toţi acei care-I servesc în loc de a-şi servi lor. dragostea şi puterea lui Hristos. puterea Lui devine proprietatea noastră. dar ca şi copiii noi putem să-L iubim şi să-L ascultăm. Când Mântuitorul locuieşte în noi. tot cerul este interesat pentru fericirea noastră. amintindu-şi că lucrurile pe care lumea le desconsideră.“Ce lecţii de umilinţă şi credinţă putem învăţa. să luăm aminte la cuvintele pe care Le-a rostit: ”Opriţivă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu.”(Ps. Unde este acel om sau femeie sau copil căruia Dumnezeu să nu-i poarte de grijă? Unde este locul pustiu pe care Dumnezeu să nu-l umple? Unde este dorinţa pe care altcineva decât Dumnezeu o poate împlini?”(115) “Noi suntem la fel de ignoranţi faţă de Dumnezeu ca şi copiii. căci El Însuşi îngrijeşte de voi. pentru ca astfel ei să înveţe să se încreadă numai în El. El invită pe cel obosit şi împovărat de griji: ”Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. El este totdeauna lângă tine. care l-a înzestrat cu minunatele facultăţi fizice. învăţătura şi înţelepciunea lor. şi frica noastră întristează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ai încredere în El. urmărind procedura lui Dumnezeu cu creaturile Sale. Tu eşti acolo. Obstacolele pe care le întâlnesc." Nu vom găsi niciodată un loc unde să nu fie prezent şi Dumnezeu. dacă mă voi culca în locuinţa morţilor. care domneşte în ceruri. Noi nu putem face nimic. mentale şi spirituale. sau exagerează greutăţile. pe care i-a dăruit-o. El ţi se va descoperi ca Unul care poate să te ajute în orice situaţie critică. iată-Te şi acolo” Ps. (120) Noi putem fi tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui.nu va ascunde de noi cunoştinţele de care avem nevoie pentru a procura hrana pentru nevoile copiilor Săi.. preamărind puterea. (118) Deşi Dumnezeu nu locuieşte în locaşuri făcute de mâna omului totuşi El onorează cu prezenţa Sa adunările poporului Său. prin Duhul Său. "Lăsaţi la o parte jugul grijilor şi a preocupărilor lumeşti pe care vi l-aţi pus pe gâtul vostru. omnipotent. se află într-o poziţie în care îi poate binecuvânta." El asigură poporul Său. (119) Când Hristos s-a înălţat la cer. pentru că Eu .. că acei care sunt ascultători.frunzele pomului vieţii . deoarece ei sunt atât de plini de mândrie şi orgoliu. El însuşi le-a rânduit pentru ei. Este de folos lui Dumnezeu de a dezamăgi speranţele lor şi a zădărnici planurile lor. (123) Unii totdeauna anticipează răul. El va fi în mijlocul lor. El le iubeşte pe toate şi nu face nici o deosebire. El care l-a creat pe om.139:7-8 Psalmistul înfăţişează prezenţa celui Infinit. strălucea prin ei astfel încât oamenii zărindu-i se minunau. astfel încât ochii lor sunt orbiţi în faţa multor binecuvântări. El îşi descoperă puterea şi înţelepciunea. Unirea lor cu El era mai strânsă decât atunci când era personal cu ei. (122) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 26 Februarie GRIJA LUI GINGAŞĂ ŞI IUBITOARE “Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre. Primindu-L pe Hristos. spre slava numelui Său." (117) Domnul Dumnezeu. dar care nu ne ajută să trecem prin ele. Tu eşti acolo. zice: ”Eu sunt cu tine. plină de iubire şi lumină. El a promis că atunci când ei vin împreună Să-L caute. Dumnezeu nu poate face decât puţin pentru copiii oamenilor. ca răspuns la rugăciunea umilă.4:13) Tot ceea ce a fost pentru ucenicii Săi. singurul izvor de putere. Noi n-ar trebui să stăruim într-o grijă de încercări care ne supără şi ne istoveşte. Prezenţa Lui iubitoare te înconjoară. ca într-un Dumnezeu care şi aude rugăciunea dar şi răspunde rugăciunii.” 1 Petru 5:7 Dumnezeu poartă de grijă tuturor creaturilor Sale. iată-Te şi acolo. existente. pătrunzând tot Universul! Dacă mă voi sui în cer. “şi au priceput că fuseseră cu Hristos”(Fap. dacă mă voi culca în locuinţa morţilor. (121) Să nu simţi niciodată că Hristos este departe. fiind de fapt cel mai mare favor al lor. Hristos avea să rămână întotdeauna în inimile copiilor. Lumina. sentimentul prezenţei Sale era încă cu urmaşii Săi. care pretind recunoştinţa lor. Era o prezenţă personală. Hristos doreşte şi astăzi să fie pentru copiii Săi. vom fi îmbrăcaţi cu putere. Facem noi bine când suntem neîncrezători? De ce să fim nerecunoscători şi neîncrezători? Isus este prietenul nostru. Atunci când ajungem în situaţii dificile. Ei ar trebui să accepte cu un spirit de bucurie soarta lor. În loc de a face speculaţii cu privire la natura sau principiile Sale. să-şi mărturisească păcatele şi să se roage unul pentru celălalt. El care ne-a dat Cuvântul Lui . îi despart de El deoarece ei se trezesc tulburaţi şi nemulţumiţi. Toate puterile noastre sunt de la Dumnezeu. independent de puterea pe care ne-o dă El. în loc de a-i conduce să caute ajutorul lui Dumnezeu. dar El compătimeşte cel mai mult pe acei care sunt chemaţi să poarte cele mai grele poveri ale vieţii. nu va opri nimic din ceea ce îi este necesar pentru menţinerea vieţii. prin Duhul Său. Ei se înalţă pe sine. De aici înainte. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se lovească de încercări şi situaţii dificile.46:10) (116) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 25 Februarie PREZENŢA DIVINĂ VEŞNIC CU NOI “Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer.

Aceasta îi scoate de sub influenţa lui Satana pe toţi acei care au fost dezamăgiţi prin înşelăciunile lui şi-i aşează în apropierea tronului lui Dumnezeu. trebuie să domnească şi pe pământ. rămâne în Hristos. dacă ar putea vedea sfârşitul de la început şi dacă ar putea înţelege măreţia scopului pe care au fost chemaţi să-l ducă la bun sfârşit.sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”(Mat. (125) Dumnezeu nu conduce pe copiii Săi altfel de cum ei ar alege să fie conduşi. şi toţi sunt una prin mântuire. vor găsi că nedumeririle dispar lăsând să se vadă o cărare curată înaintea picioarelor lor. (1 Sam. în ceruri şi pe pământ. Vom şti că dragostea infinită a rânduit experienţele care păreau cele mai chinuitoare. tron care e înconjurat de curcubeul făgăduinţei. (131) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 28 Februarie IUBITOR AL TUTUROR OAMENILOR “Iată de ce zic. veţi apăra onoarea Lui. pentru ca orice suflet să poată avea acces liber la Dumnezeu. Va fi bucuria voastră de a recunoaşte şi a onora legătura voastră cu Tatăl şi cu orice membru al familiei Sale. Acei care acceptă unicul principiu de a servi lui Dumnezeu mai presus de orice. Numindu-L pe Dumnezeu Tatăl nostru. în ceea ce priveşte providenţa lui Dumnezeu în lume va fi lămurit. Noi toţi suntem o parte din marea ţesătură a omenirii. Dacă El nu vedea în noi ceva bun prin care să poată să-şi proslăvească numele Său. Vă veţi bucura să faceţi orice lucru. (133) El a venit ca să arate că darul milei şi al dragostei Lui este tot atât de neîngrădit ca şi aerul. Acolo unde minţile noastre descopereau numai confuzie şi promisiuni neîmplinite. Nimic nu-l poate atinge decât ceea ce este îngăduit de Domnul. (129) Ca un copilaş.8:28 Faptul că noi suntem chemaţi să trecem prin încercări. atât de adâncă. nu e recunoscută de Dumnezeu.11:28-29) Noi putem găsi odihnă şi pace la Dumnezeu. şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. dovedeşte că Domnul Isus vede ceva preţios în noi. vom vedea cea mai perfectă şi mai minunată armonie. (137) MARTIE SATAN ŞI MAREA RĂSCOALĂ . Veţi accepta planul Lui pentru viaţa voastră ca şi copii ai lui Dumnezeu. Orice vine peste el. Nenorocirea care caută să-l lovească. ca şi conlucrători cu El. El nu şi-ar fi petrecut timpul şlefuindu-ne.2:9) (130) În măsura în care noi încredinţăm Lui căile noastre.” Efes. Lucrurile greu de înţeles îşi vor găsi explicaţia. care-l înconjoară cu prezenţa Lui.3:14 Principiul dragostei lui Dumnezeu determină renunţarea la egoism. prin creaţiune. lumina sau ploile torenţiale care ne împrospătează pământul. familia Lui. Hristos a venit pentru a dărâma orice zid de despărţire. El nu are nevoie să reziste în faţa răului. lucrarea Lui ca şi pe lucrurile de cel mai mare interes pentru voi. (124) Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu 27 Februarie PROVIDENŢA SALVATOARE A LUI DUMNEZEU “De altă parte ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. (135) Dumnezeu este Tatăl şi Conducătorul. El va călăuzi paşii noştri. vine de la Hristos. dacă acesta va duce la proslăvirea Sa. Toţi oamenii sunt o singură familie. (136) Dacă voi Îl numiţi pe Dumnezeu Tatăl vostru. pentru a desfiinţa orice încăpere din curtea templului. El nu modelează pietre nepreţioase în cuptorul Lui. (127) Cel care este umplut cu Duhul lui Hristos. El este Făcătorul întregii omeniri. aceeaşi dragoste care animă îngerii. şi toate lucrurile care sunt îngăduite “lucrează împreună pentru binele acelora care iubesc pe Dumnezeu. despre care noi nu ştim nimic. rasă sau castă. toţi membrii ai unei singure familii. pe care El doreşte să-l dezvolte. cade asupra Mântuitorului. aceeaşi puritate şi sfinţenie care domneşte în cer. recunoaşteţi că sunteţi copiii Lui. Principiile care domnesc în cer. Taina îndurării se va desfăşura înaintea noastră. (132) Nici o deosebire de naţionalitate. acceptând să fiţi călăuziţi de înţelepciunea Lui şi să ascultaţi în toate lucrurile. sau la prosperitatea semenilor voştri. încrede-te în călăuzirea Lui care va păzi paşii prea iubiţilor Săi. El şlefuieşte numai piatra preţioasă. trebuie atât cât e posibil. deoarece Hristos este apărătorul lui. ştiind că dragostea Lui e neschimbătoare. să fie reprodusă şi pe pământ. (134) Dragostea Lui e atât de întinsă. din care îşi trage numele orice familie. atât de deplină încât pătrunde oriunde. (126) Tot ceea ce ne face să fim nedumeriţi. caracterul Lui. oricât de umilitor.” Rom. îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos. noi recunoaştem ca fraţi ai noştri pe toţi copiii Săi. (128) Tatăl nostru cel Ceresc are o mie de căi de a se îngriji de noi.

înalta autoritate şi dreptul la guvernare. Dar cel care dă tot şi face totul pentru Hristos. era un heruvim acoperitor. a fost exclus din curţile lui Dumnezeu. Astfel. a dorit să fie primul în cer. al doilea în onoare după Fiul lui Dumnezeu.16:18 Satana a căzut datorită ambiţiei sale de a fi egal cu Dumnezeu. păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să vă asculte. el s-a străduit să-şi asigure serviciul şi loialitatea lor. Înfăţişarea lui era perfectă.. Când. El dorea să intre în sfaturile şi planurile divine de unde a fost exclus datorită propriei sale incapacităţi ca fiinţă creată de a înţelege înţelepciunea Celui Infinit. el dorea să fie Dumnezeu. şi prin aceleaşi mijloace caută el să-l nimicească pe om. prin a cărui putere sunt câştigate. adevăratele comori şi bucurii. era blând având întipărită pe el fericirea. în nici un caz. arătând o puternică inteligenţă. el L-a .10:22 Lucifer. De ce să fie Hristos onorat mai presus de el? (5) În cer. El a căutat să câştige stăpânirea asupra fiinţelor cereşti. aproape ca El Însuşi. (8) Păcatul îşi are originea în egoism.” (7) Păcatul şi primul răsculător 3 Martie MÂNDRIA MERGE ÎNAINTEA CĂDERII “Mândria merge înaintea pieirii şi trufia merge înaintea căderii. că n-a existat o retragere arbitrară a harului divin. Nemulţumit de poziţia lui. Prin ispita poftei şi a ambiţiei. când toţi îngerii s-au închinat lui Isus. înainte ca îngerii să fie creaţi. sau dacă s-ar putea arăta o cauză pentru existenţa lui. inexplicabil. la fel ca al celorlalţi îngeri. Nu este Satan primul mare apostat? (3) Orice lucru rău îşi găseşte originea şi sprijinul pe tronul lui Lucifer. Satana a reuşit să determine căderea primilor noştri părinţi. să le depărteze de la Creatorul lor şi să primească închinarea lor. totuşi Hristos. Chipul lui. Dumnezeu l-a făcut bun şi minunat. el a îndrăznit să râvnească la onoarea care se cuvenea numai lui Dumnezeu. el s-a închinat împreună cu ei.Păcatul şi primul răsculător 1 Martie ÎNCEPUTUL RĂSCOALEI “Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru. Această mândrie ambiţioasă a dus la apostazia lui. avea întâietatea peste toate cetele îngereşti. distins prin desăvârşirea sa. Lucifer era invidios şi gelos pe Isus Hristos. Lucifer. El era una cu Tatăl. a-l scuza înseamnă a-l apăra. atunci ar înceta a mai fi păcat.. se va găsi că este îndepărtat de la harul lui Dumnezeu.” Prov. Deşi toată slava sa era de la Dumnezeu. O lumină deosebită radia de pe chipul său. (1) Nimic nu este mai clar în Scriptură decât faptul că Dumnezeu. heruvimul acoperitor. nici o greşeală în guvernarea divină. n-a fost răspunzător de apariţia păcatului. care să fi dat ocazie începerii răscoalei. împreună cu oastea sa apostaziată. (4) Păcatul şi primul răsculător 2 Martie AMBIŢIA ADUCE ÎNTRISTARE “Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de nici un necaz. El este simbolizat prin prinţul luminii prosperând în putere şi splendoare. şi de atunci şi până astăzi. Înainte de căderea lui. Păcatul este un intrus. 59:2 Păcatul îşi are originea în Satan care s-a răsculat împotriva guvernării lui Dumnezeu. a cărui apariţie nu poate fi explicată. fiind mai strălucitoare şi mai minunată în jurul său decât în jurul celorlalţi îngeri. În loc de a-L face pe Dumnezeu să fie cel mai de preţ în sentimentele şi credinţa tuturor fiinţelor create. acest puternic înger a ajuns să pretindă că aceasta i-ar aparţine lui însuşi.”Prov. Este misterios. lucrarea apostaziei şi a înălţării de sine a continuat pe pământ. (2) Primul păcătos a fost acela pe care Dumnezeu l-a onorat mai mult. dar inima îi era plină de invidie şi ură. şi în acest plan. va cunoaşte împlinirea deplină a făgăduinţei. Fruntea lui era înaltă şi lată. Totuşi.”Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu va lăsa să fie urmată de nici un necaz. deşi era onorat mai presus de oştile cereşti. Lucifer dorea să fie primul în putere şi autoritate. Cu timpul Satana a ajuns să dorească preamărirea de sine. satisfacerea ambiţiei omeneşti şi îngăduirea dorinţelor şi a speranţelor egoiste.. au determinat ruina omenirii. să deţină conducerea cerului.” Is. Ţinuta lui era nobilă şi maiestuoasă. Fiul iubit al lui Dumnezeu. înainte de răscoala sa. recunoscându-I supremaţia. (6) Cel care face din preamărirea de sine scopul său. el a câştigat mulţi îngeri de partea sa.. a fost un înger înălţat şi preamărit. Dacă s-ar putea găsi o scuză.

Însuşi Lucifer n-a fost la început pe deplin conştient de natura adevărată a sentimentelor sale. Daţi la o parte toate minciunile şi exagerările. aşa cum făcea tot cerul. tot atât de bine ca şi prin cuvinte. n-ar fi părăsit poziţia pe care o avea în cer.. încât era dificil a dezvălui îngerilor adevărata natură a lucrării lui.. atribuindu-I Lui dorinţa pentru preamărire de sine. El a căutat pentru sine locul cel mai înalt. (19) Ar trebui să ne străduim continuu a imita societatea căreia curând dorim să ne alăturăm..7:13 În marea Sa îndurare. Dar mândria îl ţinea pe loc. (Mat. El a văzut că “Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Sale”(Ps. pentru că Eu sunt blând şi smerit cu inima.prezentat pe Dumnezeu într-o lumină nefavorabilă. Orice afirmaţie intenţionat echivocă. totuşi. Dumnezeu l-a suportat multă vreme pe Lucifer. (13) Dumnezeu urăşte mândria şi. El a căutat să atribuie iubirii Creatorului. să nu faceţi niciodată o afirmaţie falsă. Caracterul ar trebui să fie sfânt. pentru că mândria. Să ne ferim de neadevăr care se dezvoltă în acela care-l cultivă. încingeţi-vă cu adevărul. toţi cei mândri şi cei care săvârşesc nelegiure. El a continuat să-şi apere propria sa opinie şi în final s-a compromis în marea luptă împotriva Creatorului Său. (9) Dacă Lucifer ar fi vrut să fie într-adevăr ca Cel Prea Înalt. viaţa este distrusă. Lucifer era convins că a greşit. (11) Mândria din inimă este o trăsătură de caracter îngrozitoare. orice aluzie sau insinuare premeditată pentru a exprima o impresie eronată sau exagerată. Urmările domniei lui Satana. Orice lucru simplu el îl învăluia în mister şi printr-o denaturare vicleană arunca îndoială asupra celor mai clare afirmaţii ale lui Iehova." Acesta este un adevăr valabil în familie. Era strategia lui de a uimi cu argumente subtile. (14) Învăţăţi de la Mine. Apostazia lui Satan avea să fie o lecţie pentru Univers prin toate veacurile viitoare . pentru că spiritul Celui Prea Înalt se manifestă într-o slujire neegoistă.6:14 Dumnezeu a îngăduit lui Satan să-şi continue lucrarea până ce spiritul nemulţumirii s-a maturizat într-o răscoală pe faţă. că legile divine sunt drepte.” a zis Hristos. potrivit caracterului Său divin.. Ascunzându-se într-o manta a neadevărului. o expresie a feţei se poate spune o minciună. vor fi scoşi din rădăcini şi arşi în ziua de apoi.. având mijlocul încins cu adevărul. iar Satana a fost exclus împreună cu acei care nu au rămas loiali guvernării lui Dumnezeu.CEVA FOARTE IMORAL “Pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos.145:17). misterios. şi astfel a fost război în cer. şi orice fiinţă care e animată de spiritul lui. Eu vă spun la toţi. Lucifer dorea să aibă puterea lui Dumnezeu. manierele frumoase. propriile sale cusururi. Spiritul de necredinţă şi nemulţumire niciodată n-a fost cunoscut înainte în cer. el n-a renunţat la ele. straniu. Dar au fost făcute eforturi pe care numai dragostea şi înţelepciunea infinită le putea face..o mărturie continuă despre natura păcatului şi consecinţele îngrozitoare ale acestuia. va face la fel. cuvintele fără intenţie rea şi astfel vom progresa pas cu pas până ce vom fi pregătiţi pentru preschimbare. el a câştigat un mare avantaj. biserică şi naţiune.” Efes. închide inima.. un gest al mâinii. că el trebuie să le recunoască. (12) Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie supuşi unul altuia. (17) Mi-a fost poruncit să avertizez pe toţi acei care fac afirmaţii mincinoase că ei îi servesc celui care a fost un mincinos de la început.11:29) (15) Păcatul şi primul răsculător 4 Martie PAVĂZĂ ÎMPOTRIVA NEADEVĂRULUI “Staţi gata dar. la început i-a fost teamă să-şi dezvăluie intenţiile şi presupunerile minţii sale. dar nu şi caracterul Lui. (16) Complotul era atât de subtil încât nu putea fi dezvăluit în faţa oastei cereşti în adevăratul său caracter. fiind nesimţitoare. pentru ca adevărata lor natură şi tendinţă să poată fi văzută de toţi. Printr-o privire. Puterea lui de a înşela era foarte mare.. (20) Păcatul şi primul răsculător 5 Martie PĂCATUL . El a ajuns în momentul în care aproape că luă hotărârea de a se reîntoarce. pentru ca golul unuia să fie completat de plinătatea celuilalt. chiar prezentarea faptelor reale într-o asemenea manieră ca să ducă în eroare constituie o minciună. ceva inexplicabil. adică societatea îngerilor lui Dumnezeu care niciodată n-au păcătuit. efectele sale asupra oamenilor şi îngerilor . prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă.”Rom. (18) Orice intenţie de a înşela constituie neadevăr. înaintea binecuvântărilor infinite ale Cerului. I-a fost dovedit că nemulţumirea lui nu-şi găsea justificare şi el a fost lăsat să vadă care era consecinţa dacă persista în apostazie. şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. ca să-l convingă de eroarea lui. Ei trebuie să se sfătuiască unul cu altul. ”Mândria merge înaintea pieirii. Toate faptele sale erau atât de îmbrăcate în mister. referitoare la planurile lui Dumnezeu.. Era necesar ca planurile lui să fie pe deplin dezvoltate.. Acest spirit era ceva nou. (10) Ori de câte ori mândria şi ambiţia sunt îngăduite. El n-a văzut încotro se îndreaptă.

moartea şi răul” (Deut. Dreptatea are o putere divină. iar Dumnezeu va nimici vrăjmaşul. pentru ca toată omenirea să sufere pedeapsa păcatului său. istoria acestei teribile experienţe a apostaziei avea să rămână o veşnică mărturie . avem o putere pe care Satan nu o poate birui. Cuvântul lui Dumnezeu spune: ”Nenorocirea nu va veni de două ori. nu este cea rostită asupra lui Adam.Satan fiind rădăcina şi urmaşii săi ramurile.” Rom.15:3) (23) La execuţia finală a judecăţii.. umplând pământul cu durere şi cauzând întristare prin tot Universul. Aici se vorbeşte despre a doua moarte care este pusă în contrast cu viaţa veşnică. Această experienţă avea să dovedească faptul că de existenţa lui Dumnezeu este legată bunăstarea tuturor fiinţelor create de El. autorul păcatului nu va putea invoca nici o scuză. (28) Peste cei răi.aveau să arate care sunt roadele depărtării de autoritatea divină.. s-a dezvăluit lupta între bine şi rău. foc şi pucioasă. Dumnezeu va distruge la sfârşit pe toţi cei care au respins harul Său.pentru toate fiinţele necăzute. Adevărul va triumfa la sfârşit asupra minciunii. care la început a adus teamă îngerilor şi dezonoare lui Dumnezeu. (32) Căderea omului şi mântuirea 8 Martie . Se va vedea că toţi acei care leapădă principiile divine se aşează de partea lui Satana în lupta împotriva lui Hristos. de a nu se lăsa amăgite cu privire la natura păcatului. (27) Din îndurare pentru Univers. Mântuitorul lumii.” Rom.”(Apoc. ca martor la sentinţă. (30) În focul mistuitor de la sfârşit sunt distruşi cei răi. Orice gură va fi închisă şi toate oştile răzvrătirii vor fi aduse la tăcere. Acum creaturile lui Dumnezeu sunt salvate pentru totdeauna de prezenţa şi ispitele lui. A fost scopul Lui nu numai de a înfrânge revolta..” (Ioan 17:3) (25) Păcatul şi primul răsculător 7 Martie RĂZVRĂTIREA VA FI NIMICITĂ “Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Supunerea faţă de Dumnezeu şi ascultarea de Legea lui sfântă aduce un rezultat sigur: ”Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Lucrarea de ruină a lui Satan s-a sfârşit pentru totdeauna. Toată pedeapsa legii a fost ispăşită. pretenţiile dreptăţii au fost satisfăcute. va declara: ”Drepte şi adevărate sunt căile Tale.”(Ps. un vânt dogoritor: iată paharul de care au ei parte. între Dumnezeu şi Satan. 6:23 Dumnezeul cel Infinit şi Atotştiutor. Şase mii de ani a lucrat după dorinţa lui. Amin.. de a evita păcatul şi pedeapsa acestuia.11:6) (29) În timp ce viaţa este moştenirea celor drepti. (21) Valoarea infinită a sacrificiului cerut pentru mântuirea noastră descoperă faptul că păcatul este un rău înspăimântător. Când Judecătorul întregului pământ îi va cere socoteală lui Satana: ”De ce te-ai revoltat împotriva Mea şi Mi-ai răpit supuşii împărăţiei Mele?”. Moise a zis lui Israel: ”Iată îţi pun astăzi înainte viaţa şi binele. niciodată nu va mai părăsi credincioşia faţă de Acela al cărui caracter a fost pe deplin dezvăluit înaintea lor. îngerii sfinţi şi cu Isus. Întreaga creaţiune a gemut şi a trecut prin valea plângerii. planurile Lui erau departe de a fi pătrunse şi înţelese. 16:20 De când Adam şi-a predat mintea planului lui Satan.. Când prinţul acestei lumi va fi judecat şi toţi acei care s-au unit cu el vor împărtăşi soarta lui. Nimicirea totală a acestuia. el seamănă în fire pământească şi va secera plata păcatului. (26) Hristos l-a biruit pe Satana în favoarea noastră. va apăra dragostea lui Dumnezeu şi va restabili onoarea Lui înaintea Universului. Niciodată nu va mai fi păcatul.30:15) Moartea la care se face referire în aceste citate. iar în ce priveşte procedura cu păcatul. dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică prin Domnul nostru Isus Hristos. Împărate al neamurilor.. (22) Păcatul şi primul răsculător 6 Martie VIAŢA SAU MOARTEA? “Fiindcă plata păcatului este moartea.”(Naum 1:9) O creaţiune probată şi încercată. Întregul univers va fi martor la natura şi consecinţele păcatului. iar cerul şi pământul rostesc dreptatea lui Iehova. vede sfârşitul de la început. se va vedea că nu există nici o cauză pentru păcat. întregului Univers. moartea este partea celor răi. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi. plouă cărbuni. El este mai puternic decât Satan şi curând îl va zdrobi sub picioarele noastre. Astfel. chiar o moarte veşnică. rădăcina şi ramura . (24) Cel care-şi alege o cale de neascultare faţă de Legea lui Dumnezeu îşi hotărăşte singur soarta viitoare. (31) Scopul vieţii tale ar trebui să fie pregătirea ta pentru a fi gata să te uneşti cu mântuiţii. Uniţi fiind cu dreptatea. ci şi de a demonstra întregului Univers natura apostaziei.

. A dat apoi fructul soţului ei. dar este numai o amăgire. Toate harfele amuţiră.” Gen.. Cuprins de o cumplită descurajare. El părea surprins şi speriat. omul va pierde cerul şi o veşnicie de fericire. pe calea celui rău nu este decât remuşcare amară şi grijă apăsătoare. (34) Căderea omului şi mântuirea 9 Martie CALEA CELOR STRICAŢI “O minte sănătoasă câştigă bunăvoinţă. iar ei au fost excluşi din Paradis. El ne va conduce cu siguranţă. orice biruinţă câştigată asupra ispitei. datorită dragostei pe care i-o purta Evei. Ea a cutezat să n-asculte. Satana era foarte bucuros. vei muri negreşit. Satan şi-a început lucrarea cu Eva.. de-ar rămânea ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele. 3:15 Prima asigurare de mântuire i-a fost comunicată omului în declaraţia rostită asupra lui Satan în grădină. Dar Dumnezeu a zis că îi va alunga pe păcătoşi din grădină. Toate lecţiile pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie înregistrate în Cuvântul Lui. El a fost exclus din cer. Călcând poruncile lui Dumnezeu. determinând-o să nu asculte de Creator. O luptă părea că se desfăşoară în mintea lui. (33) În ciuda sofistăriilor lui Satan care ne sugerează contrariul. Ei trebuiau să fie despărţiţi.. ci adevăruri. Atunci Satan s-a bucurat foarte mult. de dragul Lui. Ele au fost lăsate pentru a ne salva de la dezamăgire. dar căile înţelepciunii sunt nişte căi plăcute... Pe calea largă. calea lui Satana pare atractivă. Întreg cerul a fost tulburat. “Calea celor stricaţi este pietroasă. putem fi siguri că vine de la Satana. a luat fructul şi a mâncat. Aceasta îţi va zdrobi capul. A fost planul premeditat al lui Satana ca Adam şi Eva să n-asculte de Dumnezeu. că nu este chiar aşa cum a zis Domnul. iar tu îi vei zdrobi . Prima dată ea a greşit depărtându-se de soţul ei.” Deut.. fiecare faptă de lepădare a eului. între sămânţa ta şi sămânţa ei. sunt pentru învăţătura şi avertizarea noastră. iar apoi să-i determine să se împărtăşească şi din pomul vieţii pentru ca ei să poată trăi veşnic în păcat şi neascultare. şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice” (Prov. Ea a întins mâna. ca să fie fericiţi pe vecie. şi-a dat seama că a pierdut pentru totdeauna curăţia şi slava cerului. Îngerii fură cuprinşi de mâhnire şi îşi aruncară coroanele de pe cap. Neglijarea lor va aduce ruinarea noastră.. Domnul a zis: ”Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie. şi astfel păcatul să fie veşnic. el a hotărât să împărtăşească soarta ei. Dacă noi îl acceptăm pe Hristos ca şi călăuză a noastră. plecând urechea la şoaptele ispititorului. Am văzut cum o întristare a venit peste chipul lui Adam. să atragă asupra lor mânia Lui. ispitindu-l în acest fel. Aceasta îţi va zdrobi capul." Ea s-a gândit. 13:15 Vestea despre căderea omului străbătu cerul. apoi zăbovind în jurul pomului. Dar îngeri sfinţi au fost trimişi ca să-i alunge din grădină. Noi trebuie să ne plecăm inimile noastre pentru a şti care este adevărul. (35) Din cauza păcatului. Eu întreb de care parte staţi voi? (36) Este adevărat.” Prov. El a simţit că soţia lui trebuia să moară.. Orice contrazice Cuvântul lui Dumnezeu.. El s-a sfătuit cu îngerii răi şi au întocmit un plan de a lupta împotriva guvernării lui Dumnezeu. poarta poate că e împodobită cu flori dar sunt spini pe cărare.. iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Imediat au fost însărcinaţi îngeri care să păzească drumul ce ducea la pomul vieţii. Adam. este un pas către slava finală a biruinţei. El a luat fructul şi repede a mâncat din el. şi-a făcut planul de a-i distruge.5:29 După ce Satana a fost exclus din cer. (37) Căderea omului şi mântuirea 10 Martie PRIMA FĂGĂDUINŢĂ DE MÂNTUIRE “Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie. între sămânţa ta şi sămânţa ei. împreună cu cei care au căzut cu el. ajungând în acest fel păcătoşi nemuritori. Dragostea lui pentru Eva era puternică. este totdeauna un dezastru a nu asculta de Dumnezeu... în timp ce o altă ceată de îngeri a primit porunca să păzească drumul către pomul vieţii. orice încercare suportată..3:17) Fiecare faptă de ascultare faţă de Hristos. Îngerilor le era teamă că oamenii vor mânca din pomul vieţii. Acestea nu sunt poveşti stupide.ÎNDĂRĂTNICIA OMULUI “O. şi chiar îndrăznind să se îndoiască de ceea ce a zis Dumnezeu: ”În ziua în care vei mânca din el.. Când Adam şi Eva au fost aşezaţi în minunata grădină. a călcat legea lui Dumnezeu şi a căzut împreună cu ea. ei şi copiii lor.. Se întruni un sfat pentru a hotărî ce era de făcut cu perechea vinovată. poate. Adam pierdu Edenul. Făcuse şi pe alţii să sufere prin căderea lui. dar calea celor stricaţi este pietroasă.

au întrebat foarte emoţionaţi: ”Nu-L va salva Domnul Iehova?” Apoi cineva a zis: ”Domnul a jurat şi nu se va căi. în făgăduinţa: ”Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta." Tatăl şi Fiul S-au învoit să satisfacă pretenţiile legământului veşnic. Luceafărul speranţei lumina întunecatul viitor. ci să aibă viaţă veşnică. El va mai avea o şansă. El a existat din veşnicii şi este numit legământul veşnic. cu propria Sa viaţă. . zicând: “Să cadă asupra Mea pedeapsa. Fiul lui Dumnezeu a stat între vii şi morţi.. În El.călcâiul. cu atât mai profund îl vom înţelege şi totuşi sunt taine pe care nu le vom putea pătrunde studiind slava Mântuitorului. Domnul şi-a manifestat voinţa Sa în planul de mântuire. acest legământ le aduce iertare şi ajutorul harului lui Dumnezeu pentru ascultarea viitoare prin credinţă în Hristos. (38) În clipa când omul a acceptat ispitele lui Satan şi a făcut chiar lucrurile pe care Dumnezeu îi spusese să nu le facă. Fiul lui Dumnezeu s-a oferit pe Sine ca garanţie pentru neamul omenesc. acesta va fi un legământ veşnic în puterea căruia. un plan prin care El caută să-l restabilească pe om în starea lui de neprihănire de la început. a venit şi un Mântuitor. aceasta mărturisea de asemenea că la sfârşit puterea marelui adversar avea să fie zdrobită." Această declaraţie. tot atât de sigur e şi faptul că totdeauna manifestarea harului Său pentru omenire a fost o desfătare a Înţelepciunii veşnice. cu aceeaşi putere de a înfrunta condamnarea rostită asupra vinovatului.” Gen. Tot atât de repede cum a păcătuit Adam. 1:3-4 Încă de la căderea în păcat.. Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţiei tale după tine. şi totuşi acceptă să ia locul omului. una neschimbătoare şi veşnică. ei puteau deveni din nou copiii lui Dumnezeu.”(Gen. umblă înaintea Mea şi fii fără prihană." (39) Tot atât de repede cum a apărut păcatul.. Hristos ştia că trebuia să sufere. "Mărturia lui Dumnezeu faţă de servul lui credincios a fost: ”Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am poruncit. (43) Mântuirea neamului omenesc a fost mereu tema sfaturilor cereşti. a fost dată promisiunea divină că sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui. pentru ca oricine crede în El. Acesta a fost împlinirea legământului făcut între El şi Tatăl Lui înainte de întemeirea lumii. cealaltă provizorie şi temporară. (41) Căderea omului şi mântuirea 11 Martie UN MÂNTUITOR DIN VEŞNICIE “Binecuvântat să fie Dumnezeu. când după căderea în păcat. Primul a fost legământul harului făcut cu omul în Eden. 26:5). Voi sta în locul omului. (42) În timp ce Ispăşitorul divin era pe cruce. (44) Cu cât studiem mai mult acest subiect. Această credinţă i-a fost socotită lui ca neprihănire. Aşa cum Dumnezeu a existat din totdeauna.17:7 Aşa după cum Biblia prezintă două legi. îngerii s-au adunat în jurul Lui şi privindu-L şi auzind strigătul Lui. care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti în Hristos. peste viitor. Este slava Prinţului vieţii şi cele mai puternice eforturi ale omului nu pot pătrunde aceasta. Fiul lui Dumnezeu S-a oferit să ispăşească. Acesta de asemenea. tot aşa există şi două legăminte. le-a făgăduit viaţa veşnică.22:18) Această promisiune indica spre Hristos. a fost o făgăduinţă pentru ei. să nu piară. Evanghelia a fost predicată întâi lui Adam de către Hristos. în dragoste. păcatul lor. Ei au crezut în făgăduinţa preţioasă a lui Dumnezeu şi au fost salvaţi de la pierzare veşnică. Legământul cu Avraam a păstrat de asemenea autoritatea Legii lui Dumnezeu. Hristos n-a făcut singur marele sacrificiu. Lui Adam şi Evei le-a părut rău şi s-au căit pentru vina lor. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe unicul Său Fiu născut. orânduielile Mele şi Legile mele. În timp ce prezicea război între om şi Satana. Moartea lui Hristos pe cruce a făcut cu putinţă lui Dumnezeu să accepte şi să ierte orice suflet care se căieşte. Legământul harului a fost făcut înainte de întemeierea lumii. Tuturor oamenilor. a păzit poruncile Mele. ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui. Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. totuşi în făgăduinţa Mântuitorului. dacă oamenii vor fi biruiţi de sofistăria lui Satan. cu condiţia credincioşiei faţă de Legea lui Dumnezeu. Acelaşi legământ a fost înnoit lui Avraam.” Efes. Astfel patriarhii au primit speranţa mântuirii. (40) Deşi tristeţea şi întunericul atârnau ca un văl al morţii. rostită în prezenţa primilor noştri părinţi. O perioadă de probă avea să fie îngăduită pentru ei şi prin căinţă şi credinţă în Hristos. Domnul s-a arătat lui Avraam şi a zis: ”Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic.17:1. mântuirea neamului omenesc. Adam şi tovarăşa lui de viaţă au fost asiguraţi că în ciuda păcatului lor mare totuşi nu erau la dispoziţia lui Satan. Cu mâinile strânse Ei S-au angajat în legământul solemn ca Hristos să devină o garanţie pentru neamul omenesc. cu care a murit pe crucea de pe Calvar. (45) Căderea omului şi mântuirea 12 Martie PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU RĂSCUMPĂRAREA OMULUI “Voi pune legământul Meu între Mine şi tine din neam în neam. Hristos. Însăşi îngerii doresc să înţeleagă această temă minunată şi misterioasă.”(Gen. Astfel Avraam a înţeles aceasta şi s-a încrezut în Hristos pentru iertarea păcatelor.

. (49) Singurul mijloc de salvare e dat prin legământul avraamic.” Gal. ”omul care le va împlini va trăi prin ele”. şi acum.. singurul prin care putea fi asigurată mântuirea omului. ei au zis: ”Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.. ca să fim neprihăniţi prin credinţă în Hristos. când le spunea cum trebuia să coboare din curăţia şi pacea cerului..20:11. De asemenea.PRIETENII ŞI PĂZITORII NOŞTRI “Nu sunt toţi oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?” Ev. (48) Căderea omului şi mântuirea 13 Martie NEPUTINŢA OMULUI DE A SE SALVA SINGUR “Totuşi pentru că ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii.. îngerii aveau şi ei partea lor de făcut în planul de mântuire. Îngerii s-au oferit să se jertfească ei pentru om. am crezut şi noi în Hristos Isus. şi s-au închinat adorând un chip cioplit. şi repede au încheiat legământul cu Dumnezeu.”(Ex.a fost stabilită între Dumnezeu şi Israel la Sinai..promisiunea iertării păcatelor şi a harului lui Dumnezeu care să reînnoiască inima şi so aducă în armonie cu principiile legii lui Dumnezeu. ci numai prin credinţa în Isus Hristos. Ei aveau să păzească pe robii harului de puterea îngerilor răi şi de întunericul pe care Satana mereu îl arunca în jurul lor. să-L întărească şi să-L aline în suferinţele prin care avea să treacă. De aceea el este numit legământul veşnic. (50) Căderea omului şi mântuirea 14 Martie ÎNGERII . şi a fost întărită prin sângele jertfei. Îngerii nu s-au putut bucura când Hristos le-a expus planul de mântuire pentru că au văzut că mântuirea omului trebuie să-L coste pe Conducătorul lor iubit dureri inexprimabile. Evanghelia propăvăduită lui Avraam prin care el a avut speranţă este aceeaşi Evanghelie care este predicată pentru noi astăzi. Avraam a privit la Isus care este autorul şi desăvârşitorul credinţei noastre. făgăduindu-le mari binecuvântări dacă o vor respecta: ”Acum.19:5-6) Poporul nu şi-a dat seama de starea păcătoasă a propriilor lor inimi. Cu durere şi uimire ascultau la cuvintele Lui. ei au fost aduşi acolo. care L-a creat pe om." . ei aveau să fie duhuri slujitoare trimise ca să slujească pe acei care vor moşteni mântuirea. ocara şi moartea pe pământ. Totuşi.. (47) Pentru noi există speranţă numai dacă ne punem sub legământul avraamic. dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu. un neam sfânt.Legământul cu Avraam a fost întărit prin sângele lui Hristos.de a sluji acelora care sunt nenorociţi şi inferiori la caracter în toate privinţele. (52) Toţi îngerii cerului sunt uniţi în lucrarea de a aduce omului comorile nemărginite din lumea mai bună.2:9) Deoarece El trebuie să ia asupra Lui natura omenească. văzându-şi păcătoşenia lor şi nevoia lor de iertare. şi este numit al doilea sau “noul legământ”. Ceea ce inimile egoiste ar privi ca un serviciu umilitor .27:26) Noul legământ a fost întemeiat pe făgăduinţe mai bune . avea puterea de a-l mântui. Sufletele slabe şi tremurânde care au multe defecte de caracter sunt ţinta lor deosebită. şi cu toate acestea numai câteva săptămâni au trecut. care este legământul harului prin credinţă în Hristos Isus.. şi să vină în legătură cu degradarea pământului.. (54) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 15 Martie .. încât să simtă nevoia Mântuitorului. până când au călcat legământul lor cu Dumnezeu. Deut. Hristos a fost făcut “pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii din pricina morţii pe care a suferit-o”(Ev.18:5. Dar viaţa unui înger nu putea plăti datoria. şi prezentat mai târziu prin serviciul jertfelor. numai El. Principiile vechiului legământ erau: ”ascultă şi trăieşte”. pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. deoarece sângele prin care acesta a fost întărit a fost vărsat după sângele primului legământ. veţi fi ai Mei dintre toate popoarele pământului.”(Ex.24:7) Ei au fost martori la proclamarea legii în acea teribilă spendoare şi au tremurat de groază înaintea muntelui. Ei nu puteau nădăjdui în graţia lui Dumnezeu prin legământul pe care l-au nesocotit. Simţindu-se în stare a-şi dobândi propria lor îndreptăţire.. este lucrarea fiinţelor curate şi fără păcat din curţile de sus. În puterea Mântuitorului tu poţi fi mai mult decât biruitor. (46) Legământul harului nu este un adevăr nou.. Dumnezeu le-a dat [israeliţilor] legea Sa. lângă acei care au cele mai grele lupte de dus cu eul şi ale căror împrejurări sunt cele mai descurajatoare. a implicat tot cerul în acest sacrificiu infinit. să sufere tristeţea. 1:14 Planul.”Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi. Lev. descoperit în legământul avraamic. dar “blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia şi nu le va face.2:16 O altă înţelegere . pentru că a existat în mintea lui Dumnezeu din veşnicii. (51) Îngerii sunt totdeauna prezenţi acolo unde este mai mare nevoie de ei.numită în Biblie vechiul legământ . şi că fără Hristos era cu neputinţă pentru ei a păstra Legea lui Dumnezeu. puterea Lui nu era egală cu a lor şi ei trebuia să-i slujească. iar nu prin faptele Legii.”(Ezech. Căci tot pământul este al Meu.. (53) Dumnezeu şi Hristos şi îngerii cereşti se luptă cu tine.

Satana a căzut deoarece a călcat principiile guvernării lui Dumnezeu. El [Satana] le-a zis îngerilor răi. făcute cu credincioşie şi neprihănire. O PERSOANĂ CU CONŞTIINŢA LIBERĂ “Dacă vrea cineva să facă voia Lui. Astfel Satana a folosit învierea pentru a servi scopului său. El a schimbat Sabatul din ziua a şaptea în prima zi a săptămânii. nici o iotă. (62) Satana. toate poruncile Lui sunt adevărate pentru vecie. dăinuieşte în veci în ceruri”. Nici o poruncă n-a fost desfiinţată. (64) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 17 Martie OMUL.119:89) (58) De la început marea luptă s-a dat asupra legii lui Dumnezeu. El [Satana] a spus îngerilor răi că va face chiar răstignirea şi învierea să fie în avantajul lui. Într-o spendoare teribilă în mijlocul tunetelor şi fulgerelor. întreaga familie omenească a devenit călcătoare a Legii lui Dumnezeu. sau dacă Eu vorbesc de la Mine. La fel ca locuitorii tuturor celorlalte lumi.. va ajunge să cunoască. Prin harul lui Hristos ei pot fi în stare să asculte de Legea Tatălui. cu dorinţa de a ne înălţa şi a ne înnobila. iar ultimele şase . (56) Din dragoste.” Ps. să strice singura poruncă din cele zece care îndrumă spre adevăratul Dumnezeu. nimic n-a fost schimbat. Subminând Legea. că cele zece porunci erau aşa de clare că mulţi ar crede că sunt încă legaţi în ascultare faţă de ele. de aceea el trebuia să caute să strice porunca a patra care îndreaptă privirea la Viul Dumnezeu. 111:7-8 Legea lui Dumnezeu a existat înainte de a fi creat omul.” Dan.. el trebuie să fie supus la proba ascultării. ca un Mântuitor care iartă păcatul. (Ps. El a rostit pe Muntele Sinai cele zece porunci sfinte ale Lui. primele patru porunci definesc datoria noastră faţă de Dumnezeu.. (60) Când ne încredem pe deplin în Dumnezeu. va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt şi se va încumeta să schimbe vremile şi Legea. ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o şi a sfinţit-o (Gen. dar prin jerfa Fiului Său. Satana le-a prezentat înaintea lor învierea măreaţă a lui Isus şi le-a spus că prin învierea Lui în prima zi a săptămânii. că Legea lui Dumnezeu nu era desăvârşită şi că binele universului. Satana a căutat să demonstreze că Dumnezeu era nedrept.PORUNCILE LUI DUMNEZEU SUNT ADEVĂRATE “Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate. Psalmistul zice: ”Cuvântul Tău.datoria noastră faţă de semenul nostru.. (61) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 16 Martie SCHIMBAREA PORUNCILOR “El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt. fiind o descoperire a voinţei Sale. (59) Prin ispitirile lui Satana. astfel încât acesta indica spre calea neascultării ca şi când aceasta ar fi calea spre fericire. Satana i-a condus pe slujitorii săi să încerce să schimbe Sabatul. După căderea lui Adam. trebuie să existe pentru veşnicie... ridicând în locul lui unul fals .. Isus a fost crucificat şi a înviat a treia zi.. şi a încercat să îndepărteze vechiul Sabat. dar el niciodată nu este adus într-o asemenea situaţie încât cedarea la rău să devină o necesitate. el urmărea să răstoarne autoritatea Autorului ei.. Dumnezeu le-a făcut cunoscută Legea Sa. dar marele apostat a schimbat semnul. El s-a gândit să schimbe vremile şi legea.” Ioan 7:17 Omul a fost creat ca persoană cu conştiinţa liberă. (55) Îngerii erau călăuziţi de Lege. El dorea ca acei care mărturiseau credinţa în Isus şi credeau că legile care reglementau servicul jerfelor la evrei au încetat la moartea lui Hristos. dar le-a fost repetată de Iehova. a schimbat porunca a patra. principiile Legii n-au fost schimbate ci au fost pentru totdeauna rânduite şi clar formulate. lucrând prin conducătorii neconsacraţi ai bisericii.. (63) Domnul a stabilit în mod clar drumul care duce la cetatea lui Dumnezeu. când ne spijinim pe meritele lui Hristos.un sabat fals.7:25 Satana nu putea împiedica planul de mântuire. (57) “Legea lui Dumnezeu. s-a deschis o cale prin care să ne reîntoarcem la Dumnezeu. Creatorul cerurilor şi al pământului. o copie a caracterului Său.2: 2-3) şi în locul lui să onoreze sărbătoarea ţinută de păgâni ca “ziua venerabilă a soarelui”. dacă învăţătura este de la Dumnezeu. ca o mărturie plină de credincioşie în cer. Doamne. noi vom primi tot sprijinul pe care-l dorim. Această Lege dezvăluie toată datoria familiei omeneşti. altfel Adam n-ar fi putut păcătui. Aceasta n-a fost scrisă numai atunci. Dumnezeu ne-a oferit un etalon de ascultare. După ce Adam şi Eva au fost creaţi. adaptate pentru om în starea sa decăzută. Vrăjmaşul a tot binele a schimbat semnul. El şi ai lui s-au bucurat că greşelile pe care ei le-au pus la cale au fost atât de bine primite. Nici o . să creadă că Legea celor zece porunci a încetat de asemenea la moartea lui Hristos. între cei care mărturiseau a fi prietenii lui Hristos. pretindea schimbarea ei.

Dumnezeu a pregătit suficiente resurse pentru ca omul niciodată să nu fie învins în lupta cu Satana. prin tradiţie sau prin Cuvântul scris. şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.ispită. a păzit poruncile Mele." Mulţi. Dar. El îi poate ispiti şi face păcatul să pară ademenitor şi plăcut. le-ai vorbit din înălţimea cerului şi le-ai dat porunci drepte. Razele strălucitoare ale Soarelui dreptăţii trebuie să fie răspândite de misionarii Lui peste minţile păcătoşilor. Tu poţi să refuzi să fii supus puterii răului.. caută să-i apere de relele care sunt consecinţa păcatului.”Ps.”(Neem. pentru că el nu-l poate constrânge pe om să păcătuiască. (67) Ca fiinţă mântuită. (69) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 18 Martie ÎN ARMONIE CU CERUL “Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta. Deoarece oamenii din nou s-au depărtat de Dumnezeu. (77) . ”Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta.119:18 Isus Hristos este slava legii. (68) Lasă ca un scop măreţ şi consecvent să te călăuzească şi hotărăşte în puterea şi harul lui Dumnezeu că de aici înainte tu vei trăi pentru El. Legea este o mărturie a înţelepciunii lui Dumnezeu. şi că nici un motiv pământesc nu te va convinge să nu recunoşti Legea divină a celor zece porunci. (76) Legea lui Dumnezeu trebuie să fie preamărită înaintea oamenilor. căruia îi place păcatul şi să-l aduci acolo încât să înţeleagă dragostea de nepătruns a lui Hristos.26:5) Referitor la Legea rostită pe Sinai. Domnul l-a ales pe Avraam.." (75) Legea cerului totdeauna este plină de îndurare. Ei n-au văzut ce i-a fost descoperit lui Moise când el s-a rugat: ”Arată-mi slava Ta”(Ex. totuşi aceasta nu scuză pe nici un om de a păcătui. Nu e un lucru neînsemnat să transformi un suflet pământesc. deasupra ispitelor care ne conduc la păcat.119:165 Adam i-a învăţat pe urmaşii lui Legea lui Dumnezeu.”(Gen. despre care El zice: “Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut.7:12) (70) Întreaga lume va fi judecată după Legea morală. Dumnezeu te cheamă să-ţi afirmi libertatea.. după ocaziile pe care le-au avut de a o cunoaşte prin înţelepciune. amabilitate.. gingăşie. (73) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 19 Martie MINUNATE LUCRURI ÎN LEGEA LUI DUMNEZEU “Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale. iar porunca este sfântă. Omul este liber.. aceasta devine înţelepciunea noastră. să accepte sau să refuze. deoarece. nu discern lucrurile minunate care pot fi văzute în legea lui Dumnezeu. la care să nu poată rezista. (66) Totul a fost pregătit. puţini au fost cei care au acceptat-o şi au ascultat-o. să ducă lupta împotriva puterilor întunericului în propria lui putere finită.. Neemia zice: ”Te-ai pogorât pe muntele Sinai. prin potop. Adevărurile care au constituit lucruri prea grele pentru a fi înţelese de marii înţelepţi sunt înţelese de copiii lui Hristos. (74) În Lege fiecare detaliu reprezintă caracterul Dumnezeului infinit. nici o încercare nu e îngăduit să vină peste el. cei păcătoşi se luptă cu Dumnezeu. puterea de atracţie a harului Său. şi nu li se întâmplă nici o nenorocire. ajutor.” Ps. lumea a ajuns atât de decăzută încât era necesar să fie curăţată de corupţie. astfel încât sufletul să fie umplut cu dragostea divină. Dar cel care primeşte dreptatea Legii în Hristos este în armonie cu cerul. dar el trebuie să lase la latitudinea lor dacă vor face sau nu.. pentru ca ei să poată fi conduşi acolo încât să zică: ”Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale. (72) Primită în Hristos. Convertirea este o lucrare pe care cei mai mulţi n-o preţuiesc. cu siguranţă că el ar fi căzut dacă ar fi fost lăsat astfel. (65) Satan este marele autor al păcatului. legi adevărate şi orânduiri minunate... care. ca un supus liber al împărăţiei cereşti. dreaptă şi bună. Legea lui Dumnezeu lucrează în noi desăvârşirea caracterului care ne va aduce bucurie în veşnicii. orânduirile Mele şi legile Mele. cu conştiinţa liberă răscumpărată cu un preţ infinit. Legea a fost păstrată de Noe şi familia lui.. sub propriile lui puteri limitate.. în planul lui Dumnezeu totul a fost pregătit ca omul să nu fie sub influenţa propriilor lui porniri. (71) Noi vedem în aceasta bunătatea lui Dumnezeu. şi aceasta s-a transmis din tată în fiu generaţii de-a rândul.9:13) Iar Pavel spune: ”Legea este sfântă.. să foloseşti puterile date de Dumnezeu. Când o acceptăm în Hristos. iar Noe i-a învăţat pe urmaşii lui cele zece porunci." Nu există pace în nedreptate.33:18) Lui Moise i-a fost descoperit caracterul lui Dumnezeu.”(Rom. Curând după ce se întorc cu respect şi seriozitate la sfintele Scripturi lumina din cer le va descoperi minunatele lucruri ale Legii lui Dumnezeu. Ea ne înalţă deasupra puterii dorinţelor şi tendinţelor fireşti. Prin păcat. înnobilând pe alţii. desăvârşirea lui Dumnezeu. descoperind omului principiile neschimbătoare ale dreptăţii.

păzind cele zece porunci. pentru ca ascultându-le să putem fi fericiţi. Legea a fost exemplificată practic în viaţa lui Hristos. caracterul lui Dumnezeu şi stabileşte clar toată datoria omului.. (79) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 20 Martie EXEMPLUL LUI ISUS ÎN PĂZIREA LEGII “Dacă păziţi poruncile Mele. ”Dacă Mă iubiţi. Alegând păcatul. Dumnezeu doreşte ca noi să fim fericiţi şi El ne-a dat învăţăturile Legii Sale. neschimbată în nici o iotă sau frântură de slovă. Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul. Zece învăţături scurte.. (86) Cele zece porunci. îşi păstrează pretenţiile asupra fiinţelor omeneşti. bunătate şi dragoste.” (Rom. Învăţăturile Decalogului sunt pentru toată omenirea.”Ioan 15:10 Legea lui Dumnezeu este singurul etalon adevărat al desăvârşirii morale. oamenii se despart de Dumnezeu închizându-şi canalul binecuvântărilor. (85) Azi Dumnezeu dă ocazie oamenilor să arate dacă iubesc pe aproapele lor. (Mat. celui vătămat. ”Este mai lesne să treacă cerul şi pământul. Păcătosul îşi atrage singur pedeapsa asupra lui. pentru a acoperi păcatul sufletului pocăit şi ascultător.. cât prin cea a milei. Orice faptă păcătoasă se răsfrânge asupra păcătosului. cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău. veţi rămânea în dragostea Mea. pământul solid pe care locuiţi. veţi păzi poruncile Mele. omul. face tot ce poate mai bine şi caută să păstreze calea Domnului. orice schimbare făcută în ea este o greşeală. dar acesta avea să rămână un adevăr sacru pentru întreaga lume. sunt martorii lui Dumnezeu că Legea lui Dumnezeu este neschimbătoare şi veşnică. cu toată inima ta.. când o primim în Hristos. ele au fost date pentru instruirea şi conducerea tuturor. În predica de pe munte.5:18) Soarele care străluceşte în ceruri. Dumnezeu i-a onorat făcându-i păzitorii şi depozitarii Legii Sale. El a răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău. a dovedit că Legea poate fi ţinută de om şi a arătat desăvârşirea caracterului prin cultivarea ascultării. cuprinzătoare şi autoritare. spiritul este întărit. cu tot sufletul tău. dreaptă şi bună. dacă ascultăm de Legea care guvernează universul. El a zis despre Sine: ”Eu am păzit poruncile Tatălui Meu. Dumnezeu cheamă pe fiecare om să-şi reia lucrul neglijat.Legea celor zece porunci nu trebuie privită la fel de mult prin prisma interdicţiilor.7:29) (81) Când prin credinţă în Isus Hristos. Este un cod de principii. aceasta devine gândul nostru.. toate se întemeiază pe marele principiu fundamental al dragostei. Toţi cei care ascultă ca El. dacă sunt ascultate. sunt zece făgăduinţe. celui suferind.. desăvârşirea lui Hristos este atribuită păcătosului. învăţăturile divine vor dăinui. (82) A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu 21 Martie MARELE PRINCIPIU AL LEGII “Dacă Mă iubiţi. acelora care sunt gata să moară.”(Luca 16:17) Din moment ce Legea lui Dumnezeu este sfântă. Dumnezeu a dat un mod desăvârşit de a trăi. (78) Prin ascultare de această Lege.. Propriile lui fapte generează situaţii care au adus un rezultat sigur." (80) Legea este o expresie a gândului lui Dumnezeu. Interdicţiile ei reprezintă garanţii sigure pentru fericire.”(Luca 10:27) (83) Legea lui Dumnezeu nu este ceva nou. sunt condamnaţi de Isus. şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”(Luca 2:14) ei mărturiseau principiile legii pe care El a venit s-o proslăvească şi s-o preamărească. după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. iar consecinţa sigură este ruina şi moartea. Deşi acestea pot dispărea. declară deasemenea că Legea este “sfântă. Ea prezintă neamul omenesc decăzut. decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. ci sfinţenia făcută de cunoscut. veţi păzi poruncile Mele. Cel care îl iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu şi pe aproapele său este acela care arată milă celui sărac. să caute să restabilească în omenire chipul moral al lui Dumnezeu. Când la naşterea lui Hristos îngerii cântau: ”Slavă lui Dumnezeu în locurile prea Înalte. Acei care n-ascultă de poruncile lui Dumnezeu şi învaţă şi pe alţii să facă la fel. El a declarat că până la încheierea timpului această lege. iar conştiinţa este luminată şi făcută sensibilă. El a arătat cum cerinţele Legii se extind dincolo de fapte şi vizează gândurile şi intenţiile inimii. şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi. a dat un exemplu de ascultare faţă de Legea lui Dumnezeu.. garantate nouă. Tinerii au nevoie de o clară înţelegere a Legii lui Dumnezeu.. nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege.” (Ioan 14:15) (87) . Nu este sfinţenia creată. după puterile sale. (84) În instrucţiunile Legii Sale sfinte. Noi nu trebuie să-L privim pe Dumnezeu ca şi când El ar aştepta să-l pedepsească pe păcătos pentru păcatul lui.. Hristos a venit să proslăvească şi să preamărească Legea. exprimând milă. cuprind datoria omului faţă de Dumnezeu şi faţă de semenul său. Viaţa de ascultare a Mântuitorului a păstrat pretenţiile Legii. În propria Lui viaţă. excusiv ca un favor evreilor. înainte ca să se fi întâmplat toate aceste lucruri. lucrează în el o schimbare a caracterului şi face mult mai uşor să păcătuiască a doua oară.”Ioan 14:15 Legea n-a fost dată.

Lupta împotriva eului este cea mai mare luptă care s-a dat vreodată. (94) Prin Evanghelie. sufletul trebuie supus lui Dumnezeu.. noi trebuie să ne predăm în totul Lui. care să-i conducă în armonie cu Dumnezeu şi se străduiesc s-o obţină. priviţi spre Mântuitorul. şi păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3:4) Scopul lui Dumnezeu este de a ne salva din păcat. Dă-I mâna şi lasă-L să te călăuzească.." (99) Evanghelia Noului Testament nu este standardul Vechiului Testament coborât pentru a satisface plăcerile păcătosului şi a-l mântui în păcatele lui. şi a transmis lui Moise învăţăturile Legii ceremoniale. zice Domnul. noi am fost despărţiţi de Dumnezeu.”(Ioan 5:39) Lepădând Vechiul Testament. Puterea Lui va ajuta slăbiciunii tale. Ioan zice: ”Oricine face păcat. (88) Prin natura noastră suntem înstrăinaţi de Dumnezeu. Caută-L ca pe Acela care doreşte să fie găsit de tine. (90) El îl va elibera pe cel robit care este ţinut în această stare de slăbiciune. ”nimic nu-i sănătos. purificat. Sufletele noastre sunt neputincioase.6:14 .1:5-6. vor fi mântuite pentru a împărtăşi slava libertăţii fiilor lui Dumnezeu. dacă Mă veţi căuta cu toată inima voastră. (97) Mulţi care pretind a crede şi predica Evanghelia.”(Efes. Is. Dumnezeu pretinde ascultare de la toţi copiii Săi. Lasă ca inima ta recunoscătoare care bâjbâie cu nesiguranţă să se întoarcă la El. Pentru că toate pornesc de la El “în care nu este nici o schimbare nici umbră de mutare.2:1. 29:13-14 Prin păcat." (92) Credinţa şi Evanghelia 23 Martie EVANGHELIA PENTRU AMBELE DISPENSAŢIUNI “Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus. Dar pentru că acesta pretinde o transformare completă. iar Evanghelia este dezvăluirea Legii. nenorocire şi de lanţurile păcatului. nici umbră de mutare.” Ier. dacă Mă veţi căuta cu toată inima voastră. este acelaşi care a rostit predica de pe munte. Predarea eului. leapădă Vechiul Testament despre care Hristos a zis: ”Tocmai ele mărturisesc despre Mine. Legea este rădăcina. cere luptă.. pentru că nu sunteţi sub lege. El Însuşi a fost Evanghelia.. de fapt leapădă Noul Testament. ”tot capul e bolnav şi toată inima suferă de moarte”. (96) Hristos a fost trimis pe pământ pentru a reprezenta pe Dumnezeu în caracter... Când păcatul se luptă pentru stăpânire. fără Evanghelie. Prezenţa Lui iubitoare te înconjoară. Duhul Sfânt descrie starea noastră astfel: ”Morţi în greşeli şi în păcate”. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi. sau Evanghelia fără Lege. ”de care au fost prinşi ca să-i facă voia. în care nu este nici schimbare. şi este pentru binele nostru să ştim ce este păcatul. (91) Făgăduinţa lui Dumnezeu este: ”Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi. face şi fărădelege.”Iac.. Pretenţiile lui Dumnezeu sunt aceleaşi.. ei tânjesc după acea viaţă spirituală.. Totdeauna El este aproape. 2 Tim. Principiile guvernării Sale sunt aceleaşi. iar Evanghelia este floarea înmiresmată şi fructul pe care-l poartă. ci sub har. pentru că amândouă sunt părţi inseparabile ale aceluiaşi întreg.Credinţa şi Evanghelia 22 Martie STAREA NOASTRĂ NEAJUTORATĂ ÎN PĂCAT “Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi.. să ne pună în libertate. Dar în zadar. o reînnoire a întregii noastre naturi. (95) Evanghelia este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Simţul păcatului a otrăvit izvoarele vieţii. acei luptători descurajaţi să privească sus. Legea este întruchiparea Evangheliei.1:17 De la căderea lui Adam a fost un obicei al lumii de a păcătui." Noi suntem prinşi în cursa lui Satana. Nici un om nu poate prezenta Legea lui Dumnezeu. (100) Credinţa şi Evanghelia 24 Martie MULT HAR PENTRU ASCULTARE “Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. dar înainte de a fi schimbat în neprihănire.”Rom.2:26) Dumnezeu doreşte ca să ne vindece... o deplină ascultare faţă de toate poruncile Sale.. (89) Mulţi îşi dau seama de neajutorarea lor. Învăţătorul e acelaşi în ambele dispensaţiuni.. pogorându-se de la Tatăl luminilor.. Sufletul deformat trebuie să fie transformat. Nu-ţi pierde speranţa.. Harul Lui e suficient pentru a supune păcatul. supunându-l în totul voinţei lui Dumnezeu. (98) Acela care a dat Legea pe Sinai. suflete ruinate şi robite de Satana.

Numai Dumnezeu poate reînnoi inima. Credinţa recunoaşte stăpânirea Lui şi acceptă binecuvântările acesteia. suntem deja ai Lui. ea acceptă înţelepciunea Lui. acum se desfată în învăţăturile sfinte. Moartea lui Hristos n-a schimbat. în loc de a alege propriul nostru drum. nici o nedreptate nu va scăpa necondamnată.”(Rom. acolo e credinţă . Acel har preţios oferit oamenilor prin sângele Mântuitorului. În locul ignoranţei noastre. (104) Aşa după cum jertfa dată pentru noi a fost desăvârşită.119:97) Iar dreptatea Legii. dar aceasta este Legea divină care liberează orice captiv.8:1) (109) Credinţa nu câştigă nimic pentru noi.. va deveni loial lui Dumnezeu prin puterea primită de la Mântuitor şi va duce o viaţă nouă şi curată. toată ziua mă gândesc la ea”(Ps. ea este darul lui Dumnezeu pe care îl putem primi şi împărtăşi. sunt lucruri pe care chiar şi Satana şi oştile lui nu le pot nega." (106) Credinţa şi Evanghelia 25 Martie CREDINŢA CARE LUCREAZĂ “Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui. dreptatea şi mila se sărută.11:6 Credinţa nu este numai o anumită cunoaştere. sufletul este adus sub controlul Legii. în timp ce el continuă să trăiască în neascultare faţă de Legea lui Dumnezeu. dreptatea Lui. ascultate. sunt inseparabile.. adevărul Cuvântului Său. El îşi va reforma căile lui.Este sofistăria lui Satana că moartea lui Hristos a înlocuit Legea cu harul. acolo unde inima este predată Lui. El zice: ”Eu am păzit poruncile Tatălui Meu. înseamnă restabilirea desăvârşită a omului. credinţa ne conduce să alegem calea Lui. ”Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc. fericirea noastră.." Dar noi suntem rugaţi stăruitor: ”Duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur. Supunerea faţă de voinţa lui Hristos. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. este viaţa şi prosperitatea poporului Său.crezând că El ne iubeşte şi ştie ce este cel mai bine pentru noi. pacea noastră. şi prin lucrarea Duhului Sfânt puterile nobile ale sufletului sunt reumplute cu tărie. există o deosebire la care trebuie să ne gândim. inima este reînnoită după chipul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu nu va scuza nici o faptă rea. ci este esenţa lucrurilor nădăjduite. Viaţa lui Hristos a fost o perfectă împlinire a oricărei învăţături din Lege. (108) Când vorbim de credinţă. Biblia zice: ”Şi dracii cred şi se înfioară”. (110) Credinţa şi Evanghelia 26 Martie CUM ESTE FĂCUTĂ CREDINŢA DESĂVÂRŞITĂ “Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte este moartă în ea însăşi. (107) Credinţa este încredere în Dumnezeu . distrugerea libertăţii sufletului. pentru a rupe legăturile păcatului. Când omul se supune lui Hristos. Vieţile noastre. Existenţa şi puterea lui Dumnezeu. ”Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă după plăcerea Lui şi voinţă şi înfăptuire. dar aceasta nu e credinţa adevărată. Credinţa nu este numai o încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.” Ev. curăţia sunt subliniate ca fiind secretele succesului vieţii noastre. (102) Ascultarea de orânduirile şi poruncile Lui. Oamenii pot ajunge liberi.85:10). Prin această credinţă. 2:17 Lepădarea păcatului este o faptă a sufletului însuşi. tăria Lui. noi înşine. (103) Influenţa speranţei Evangheliei nu-l va conduce pe păcătos acolo încât să vadă mântuirea lui Hristos ca o problemă a harului gratuit.”(Ps. mântuirea noastră. credinţa primeşte de la Dumnezeu viaţa care singură poate produce o adevărată creştere şi eficienţă. făcându-L pe Hristos Mântuitorul nostru personal. este împlinită în cei care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti. Acestea merg mână în mână prin toate dispensaţiunile. în locul slăbiciunii noastre. Orice îndemn bun. orice aspiraţie este darul lui Dumnezeu. mărturia lucrurilor nevăzute.credinţa care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. Credinţa este aceea care ne aduce în posesia acestora. statorniceşte Legea lui Dumnezeu. în locul păcătoşeniei noastre. sufletul strigă după o putere din afară şi mai presus de el. (101) Fiecare poruncă a lui Dumnezeu este o hotărâre a harului dragostei şi a puterii salvatoare. De la căderea omului guvernarea morală a lui Dumnezeu şi a harul Său.. (111) . Aceste porunci.” Iac. cinstea.”(Ioan 15:10) Viaţa lui reprezintă pentru noi un exemplu de ascultare şi servire. numai devenind una cu Hristos. ci după îndemnurile Duhului. sunt viaţa noastră. Nu poţi tu să vezi ce temelie tare e sub puterile tale când îl primeşti pe Hristos? Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său ca o ispăşire deplină pentru păcatele lumii. În marea lui nevoie. Astfel. exclamând împreună cu psalmistul: ”Cât de mult iubesc Legea Ta.”(Fil. aşa şi salvarea noastră din murdăria păcatului este desăvârşită. ci o supunere a voinţei Lui. Adevărul.2:12-13)(105) “Pentru copilul ascultător al lui Dumnezeu poruncile sunt o desfătare. Morala Evangheliei nu cunoaşte nici un alt etalon decât desăvârşirea caracterului divin. sau anulat Legea sau să micşoreze în vreun fel Legea celor zece porunci. Îţi dai seama de păcătoşenia ta? Dispreţuieşti tu păcatul? Atunci aminteşte-ţi că dreptatea lui Hristos e a ta dacă tu o vei prinde cu toată puterea ta. Există un fel de încredere care este total deosebită de credinţă. Iar inima care în starea ei nerenăscută nu e supusă Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. sentimentele îndreptate spre El. Păcatul poate triumfa numai prin.

. nu este prudent în a-şi lepăda eul şi a înălţa crucea lui Hristos.. (113) Crezi tu că sfârşitul tuturor lucrurilor e aproape.mai ales acei care abia au ajuns să se încreadă în harul Lui. necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri după cum este scris." În timp ce adevărata credinţă se încrede pe deplin în Hristos. că din moment ce numai prin credinţă ajungem părtaşi ai harului lui Hristos. vor dezvolta în timp. dominând în inimă şi dirijând viaţa.. ci un stimulent. este o întruchipare al marelui principiu al iubirii şi este deci. pentru mântuire. încearcă imposibilul. (119) Există două erori faţă de care copiii lui Dumnezeu ..3:31 “Credinţa nu este un narcotic. ei sunt. amabilitatea. acei care pretind a păstra legile lui Dumnezeu. Omul îşi va arăta toată credinţa pe care o are. Roadele lui Dumnezeu. arată-ţi credinţa prin faptele tale. în timp ce vieţile lor contrazic mărturisirea lor. ci va da naştere la credinţa care va lucra. credinţa e moartă. Prima este aceea de a se uita la propriile lor fapte încrezându-se în ceea ce pot face ei.2:23-24 “Toţi acei care se unesc cu Biserica. ne poate face desăvârşiţi. faptele noastre n-au nimic a face cu mântuirea noastră. ”Crede." (118) Credinţa în Hristos care salvează sufletul nu este cea pe care o întâlneşti la mulţi.. El va învăţa să facă voia lui Dumnezeu pe pământ. este aceea că credinţa în Hristos eliberează pe om de ţinerea Legii lui Dumnezeu. (114) Credinţa şi Evanghelia 27 Martie NE CONTRAZICEM CU MĂRTURIA NOASTRĂ? “Tu care te făleşti cu Legea. Adevăraţii credincioşi umblă după Duhul.. că scenele istoriei pământului sunt pe sfârşite? Dacă este aşa. Dar aceste mici păcate ruinează viaţa de evlavie din suflet. aşa cum este făcută în cer. Dragostea Lui va conduce la ascultare desăvârşită. În puterea Lui. Dar pretinsul popor al lui Dumnezeu nu-şi sprijină credinţa lor pe faptele lor. În loc de a elibera pe om de ascultare. adevăratul lor caracter. sunt conduşi acolo încât privesc păcatul în lucrurile mici ca fiind nesemnificativ. Aceasta e tot ce ai de făcut. pentru a se pune în armonie cu Dumnezeu.." (112) Satan crede şi se cutremură. dragostea şi mila. Dumnezeu este dezonorat înaintea lumii. (117) Credinţa şi Evanghelia 28 Martie CREDINŢA ANULEAZĂ ASCULTAREA? “Deci prin credinţă desfiinţăm noi legea? Nicidecum. trebuie să se păzească în mod deosebit. temelia guvernării Lui.. care ne dă posibilitatea să fim ascultători. Ei rodesc numai spini şi mărăcini. aşa vrea Dumnezeu să fie urmaşii Săi.Credinţa adevărată." (115) “Mulţi care ezită cu groază să facă vreun păcat mare. este strigătul lor. că ascultarea nu este o simplă conformare exterioară. Cel a cărui inimă este încă pângărită de păcat..7:16) Roadele preţioase ale evlaviei: cumpătarea. noi trebuie să ducem o viaţă curată. ”Îi veţi cunoaşte după roadele lor”(Mat. Cealaltă extremă nu mai puţin periculoasă. nimeni nu poate spune unde ajung. Privirea îndreptată spre Calvar nu va linişti sufletul în neîndeplinirea datoriei. Dar Scriptura declară că prin fapte este făcută desăvârşită credinţa şi că “fără fapte de ascultare. cum a trăit Mântuitorul. Cel care încearcă să devină desăvârşit prin propriile lui fapte de ţinere a Legii. “crede numai în Hristos şi vei fi salvat.”Rom. nu poate fi zelos în fapte bune şi nu este atent de a se abţine de la rău. dar nu şi cu Domnul." (116) Un ucenic adevărat al lui Hristos va căuta să imite Modelul divin. prin toţi acei care sunt astfel mărturisitori. Picioarele care păşesc pe o cărare ce se depărtează de calea cea adevărată. Numai harul lui Hristos prin credinţă.. Nu este grijuliu cu limba lui nesupusă. pacea. cele mai bune unelte ale sale în timp ce ei sunt neschimbaţi în inimă şi viaţă.” “Ce socoteală vor trebui să dea la ziua finală a judecăţii. crede”. Ei cred că timpul e foarte scurt. nu apar în vieţile lor. El ştie că timpul lui e scurt şi el a coborât cu mare putere pentru a face lucrarea răului în de acord cu credinţa lui. Dar contează aici. sunt: dragostea. Legea lui Dumnezeu este o expresie tocmai a naturii lui Dumnezeu. şi aceasta Satana o ştie. Dimpotrivă întărim Legea. purificând sufletul de orice egoism. este aceea care ne face părtaşi ai harului lui Hristos. în cer şi pe pământ. ea va conduce la o desăvârşită ascultare faţă de Legea lui Dumnezeu. chiar în timp ce ei nesocoteau o parte din poruncile Lui. care se sprijină în întregime pe Hristos se va manifesta prin ascultare faţă de toate pretenţiile lui Dumnezeu. (121) . totuşi se prind cu atâta lăcomie de bunurile acestei lumi ca şi când lumea ar ţine o mie de ani cum e acum. îndelung răbdarea.”Rom. ci un serviciu din dragoste. credinţa. În toate timpurile au existat oameni care au pretins a avea dreptul la favorul lui Dumnezeu. El lucrează. iar Duhul lui Dumnezeu locuieşte în ei. gingăşia... inima miloasă şi sufletul umil. nobilă. pentru că ei nu aduc nici un rod preţios.. şi faptele lor sunt într-un atât de evident contrast cu credinţa lor încât ei sunt o piatră de poticnire pentru necredincioşi şi piatra de încercare pentru credincioşi. răbdarea. bucuria.. (120) Aşa cum a fost Isus în natura omenească.

Caracterul lui Dumnezeu descoperit

29 Martie

MARELE ELEMENT AL PUTERII MÂNTUITOARE
“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”Ef.2:8-9 Harul este un atribut al lui Dumnezeu manifestat faţă de fiinţele omeneşti care nu-l merită. Noi nu l-am căutat, dar acesta a fost trimis în căutarea noastră. (122) Harul divin este marele element al puterii salvatoare; fără acesta tot efortul omului este zadarnic. Sunteţi în Hristos? (123) Sunteţi voi în Hristos? Nu sunteţi, dacă nu recunoaşteţi greşeala, neputinţa voastră, starea voastră de păcătoşi condamnaţi. Nu sunteţi, dacă preamăriţi şi glorificaţi eul. Dacă există ceva bun în voi, se datoreşte pe deplin harului unui Mântuitor milos. Naşterea voastră, averea voastră, evlavia voastră, talentele voastre, altruismul vostru, sau orice altceva din voi, sau legat de voi, nu va forma o legătură de unire între sufletul vostru şi Hristos. Legătura voastră cu biserica, modul în care fraţii voştri vă privesc, nu vor fi de nici un folos dacă nu credeţi în El. Voi trebuie să vă sprijiniţi în totul pe harul Său mântuitor. (124) O, de aţi putea pricepe bogăţia peste măsură a harului şi a puterii care aşteaptă ca voi s-o cereţi. (125) În darul nemărginit al Fiului Său, Dumnezeu a învăluit întreaga lume cu o atmosferă a harului, tot atât de reală ca şi aerul care se mişcă în jurul globului pământesc. Toţi acei care aleg să respire această atmosferă dătătoare de viaţă, vor trăi şi vor creşte la statura de bărbaţi şi femei în Isus Hristos. (126) Hristos a murit pentru noi. El nu ne tratează după meritele noastre. Deşi păcatele noastre au meritat să fie condamnate, El nu ne-a condamnat. An după an El a fost îngăduitor cu slăbiciunea şi îndărătnicia noastră. Fără a ţine seama de rătăcirile noastre... mâna Lui este încă întinsă. (127) Prin harul lui Hristos noi putem duce la bun sfârşit orice cere Dumnezeu. (128) Caracterul lui Dumnezeu descoperit 30 Martie

A FACE RUGĂCIUNI PENTRU O EXPERIENŢĂ MAI MARE
“Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoţi inima la larg.” Ps.119:32 Cele zece porunci sfinte, rostite de Hristos pe muntele Sinai... au făcut de cunoscut lumii faptul că El a avut putere asupra întregii moşteniri omeneşti. Acea Lege a celor zece porunci, a celei mai mari iubiri care poate fi arătată omului este vocea lui Dumnezeu din ceruri vorbind sufletului în făgăduinţa: “Fă aceasta, şi vei nu ajunge sub stăpânirea şi controlul lui Satana. "Nu există nimic rău în Lege, deşi poate părea astfel. Aceasta sună: ”Fă şi trăieşte." (129) Dumnezeu din cer a pus o binecuvântare peste acei care ţin poruncile Lui Dumnezeu. Vom sta ca şi popor deosebit al lui Dumnezeu, sau vom călca în picioare Legea lui Dumnezeu şi nu vom zice că e obligatorie? Legea Lui este ecoul propriei Sale voci, oferind tuturor invitaţia: ”Vino mai sus. Fii sfânt, tot mai sfânt." În fiecare zi noi putem progresa în desăvârşirea caracterului creştin. (131) După cum stelele ne spun că există o mare lumină în cer cu a cărei mărire ele sunt făcute strălucitoare, aşa creştinii trebuie să dovedească faptul că există un Dumnezeu pe tronul Universului, al cărui caracter este vrednic de laudă şi de urmat. (132) Razele strălucitoare ale luminii cereşti, strălucesc pe calea voastră, dragi tineri, şi eu mă rog, ca voi să folosiţi cel mai bine ocaziile voastre. ”Primiţi şi cultivaţi orice rază trimisă din cer şi calea voastră va fi tot mai strălucitoare până în ziua desăvârşirii. (133) Noi câştigăm putere umblând în lumină ca să putem avea energie de a umbla pe calea poruncilor lui Dumnezeu. Putem dobândi o creştere a puterii, la fiecare pas înaintând spre cer. (134) Avem nevoie în continuu de o descoperire mereu nouă a lui Hristos, de o experienţă zilnică care armonizează cu învăţăturile Lui. Realizări măreţe şi sfinte ne sunt accesibile. Progresul continuu în cunoştinţe şi virtute, este scopul lui Dumnezeu pentru noi. (135) Caracterul lui Dumnezeu descoperit 31 Martie

PUTEREA MÂNTUITOARE A LUI ISUS
“Şi El mi-a zis: Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită." Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în Mine”. 2 Cor.12:9

Scumpul nostru Mântuitor ne-a invitat să ne unim cu El, să unim slăbiciunile noastre cu puterea Lui, neştiinţa noastră cu înţelepciunea Lui, ruşinea noastră cu meritul Lui. (136) Fanatismul în ascultarea Legii nu va îngădui nici unui om să intre în împărăţia cerului. Trebuie să aibă loc o nouă naştere, o reînnoire a minţii prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu, care purifică viaţa şi înnobilează caracterul. Această legătură cu Dumnezeu îl face pe om potrivit pentru împărăţia măreaţă a cerului. Nici o invenţie omenească nu poate găsi un remediu pentru sufletul păcătos. (137) Înainte ca oamenii să poată fi schimbaţi din păcat în neprihănire, trebuie să existe o putere lucrătoare dinăuntru, o nouă viaţă de sus. Acea putere este Hristos. Numai harul Său poate însufleţi facultăţile moarte ale sufletului, şi a le atrage la Dumnezeu, la neprihănire... Ideea că e necesar a dezvolta numai ceea ce e bun în om de la natură, este o amăgire fatală. ”Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte”. (1 Cor.2:14) Despre Hristos stă scris: ”În El era viaţa; şi viaţa era lumina oamenilor." ”Căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”(Ioan 1:4; Fap.4:12) Apostolul Pavel tânjea după neprihănirea şi dreptatea, pe care era neputincios în sine a le obţine şi a strigat: ”O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”(Rom.7:24) Acesta este strigătul care porneşte din inimile împovărate din toate locurile şi în toate timpurile. Pentru toţi există numai un răspuns: ”Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.” (Ioan 1:29) (138) APRILIE REMEDIUL LUI DUMNEZEU PENTRU PĂCAT Hristos este suficient 1 Aprilie

MÂNTUITORUL OAMENILOR
“Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”Is.53:5 Sângele lui Hristos este antidotul veşnic pentru păcat. (1) Moartea lui Hristos pe cruce a fost un act de supunere voioasă, altfel, în aceasta n-ar fi existat nici un merit; pentru că dreptatea n-ar fi pedepsit în locul păcătosului, o fiinţă inocentă care ar fi fost gata să poarte pedeapsa. (2) Isus... a devenit un “om al durerilor” pentru ca noi să putem fi făcuţi părtaşi ai bucuriei veşnice. Dumnezeu a îngăduit Fiului Său iubit, plin de har şi adevăr, să vină dintr-o lume de o măreţie de nedescris, într-o lume murdărită şi ruinată de păcat, întunecată de umbra morţii şi de blestem. El I-a îngăduit să părăsească sânul iubirii Sale, adoraţia îngerilor pentru a suferi ruşine... şi moarte. (3) Priviţi crucea şi jerfa înălţată pe ea... pe Hristos care a purtat păcatele noastre în propriul Său trup. Acea suferinţă, acea agonie este preţul mântuirii voastre. (4) Paharul amar, nouă ne-a fost pregătit ca să-l bem. Păcatele noastre erau amestecate în el. Dar scumpul nostru Mântuitor a luat paharul de la buzele noastre şi l-a băut El Însuşi şi în locul acestuia ne-a dat paharul... mântuirii. (5) Noi nu putem măsura cât de mult mai adânci ar fi chinurile noastre, cât de mult mai mari durerile noastre, dacă Isus, nu ne-ar fi înconjurat cu braţul Său omenesc de simpatie şi dragoste şi nu ne-ar fi ridicat. Putem să ne bucurăm în speranţă... Prin meritele Lui (ale Apărătorului nostru) avem iertare şi pace. El a murit ca să poată spăla păcatele noastre, ca să ne poată îmbrăca cu dreptatea Lui, şi să ne facă potriviţi pentru societatea din cer, unde să putem locui în lumină. (6) Hristos este suficient 2 Aprilie

PRIETENUL PĂCĂTOSULUI
“Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine la tine mai mult decât un frate.” Prov.18:24 Isus este prietenul păcătosului, inima Lui oricând e deschisă, oricând simţitoare la durerea omenească; El are toată puterea, atât în cer cât şi pe pământ. (7) În persoana lui Hristos zărim pe Dumnezeul veşnic angajat într-o acţiune de nemărginită milă pentru omul căzut. (8) Hristos a venit în acestă lume pentru a arăta că primind putere de sus, omul poate duce o viaţă nepătată... El a putut spune oricui a vrut: ”Urmează-Mă” şi Cel căruia i s-a adresat, s-a ridicat şi L-a urmat. Farmecul lumii vrăjite a fost rupt. La sunetul glasului Său, spiritul lăcomiei şi al ambiţiei a părăsit inima, iar oamenii s-au ridicat, gata pentru a-L urma pe Mântuitorul...

El n-a trecut pe lângă nici un suflet, oricât de fără valoare ar fi fost el, fără să caute să folosească remediul vindecător pentru oricare suflet... El a căutat să trezească speranţă în cele mai aspre şi nepromiţătoare suflete, aşezându-le înainte asigurarea că pot deveni nevinovate şi inocente, ajungând la un asemenea caracter, care ar dovedi că sunt copii ai lui Dumnezeu. Adesea El a întâlnit pe acei care au ajuns sub stăpânirea lui Satan şi care n-aveau nici o putere pentru a scăpa din cursa lui. Unui astfel de om, descurajat, bolnav, ispitit şi căzut, Isus i-a adresat cuvinte de o mai gingaşă compasiune, cuvinte de care avea nevoie şi care puteau fi înţelese. Alteori i-a întâmpinat pe cei care duceau o luptă strânsă cu vrăjmaşul sufletelelor. Pe aceştia i-a încurajat să persevereze, asigurându-i că vor birui, pentru că îngerii lui Dumnezeu erau de partea lor şi aveau să le dea biruinţă. (9) Singurul fără păcat compătimeşte slăbiciunea păcătosului... Oamenii urăsc păcătosul în timp ce iubesc păcatul. Hristos urăşte păcatul, dar iubeşte pe păcătos. Acesta va fi spiritul tuturor celor care-L urmează. Dragostea creştină este înceată la mânie, repede se căieşte, gata să ierte, să încurajeze, să aşeze pe cel rătăcit pe calea sfinţeniei, şi să-i călăuzească paşii pe ea. (10) Hristos este suficient 3 Aprilie

UN IZVOR DE VIAŢĂ
“Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţă veşnică.” Ioan 4:14 Mulţi suferă de boli ale sufletului mai mult decât de boli ale trupului şi nu vor mai găsi alinare până ce nu vor veni la Hristos, izvorul vieţii... Hristos este puternicul vindecător al sufletului bolnav de păcat. (11) Dacă-i dăm drumul lui Isus, nu mai avem nimic altceva de care să ne putem ţine... Harul fără sfârşit ce se revarsă continuu în torente îi binecuvintează pe cei care, dacă însetează, vor veni la Hristos şi vor bea. (12) Cel care caută să-şi potolească setea din izvorul acestei lumi, va bea, dar numai ca să înseteze iar. Pretutindeni oamenii sunt nesatisfăcuţi. Ei tânjesc după ceva care să satisfacă nevoia sufletului. Numai Unul singur poate împlini această dorinţă. Necesitatea lumii, ”lumina tuturor popoarelor”este Hristos. Harul divin pe care numai El singur îl poate împărţi, este ca apa de viaţă, care curăţă, împrospătează şi înviorează sufletul... Cel care a gustat din dragostea Lui Hristos va dori în continuu mai mult aceasta; dar nu va mai căuta nimic altceva. Bogăţiile, onorurile, plăcerea lumii, nu-l vor mai atrage. Strigătul constant al inimii sale este: Mai mult din Tine!” Iar Acela care descoperă sufletului această necesitate, aşteaptă să satisfacă foamea şi setea acestuia.. Orice izvor, orice dependenţă omenească va dispare. Rezervorul se va goli, fântâna va seca. Dar Mântuitorul nostru este o fântână de nesecat. Putem bea şi iar bea, şi veşnic vom găsi apă proaspătă. Cel în care locuieşte Hristos are în el însuşi fântâna de binecuvântare, “un izvor de apă curgând în viaţă veşnică." Din această sursă el poate trage putere şi har, suficient pentru toate nevoile sale. (13) Cel care bea din apa vieţii, devine o fântână a vieţii. Primitorul devine dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în deşert curgând să reîmprospăteze pe toţi şi făcând pe acei care sunt gata să piară, dornici de a bea din apa vieţii. (14) Hristos este suficient 4 Aprilie

ÎNDRUMĂTORUL ŞI CĂLĂUZA MEA
“Eu - zice Domnul - te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” Ps. 32:8 Adesea viaţa creştină este asaltată de pericole şi datoria pare greu de îndeplinit. Imaginaţia zugrăveşte ruina ameninţătoare, înainte, iar robia şi moartea înapoi. Cu toate acestea vocea lui Dumnezeu spune clar: ”Mergi înainte" ... Credinţa priveşte dincolo de necazuri şi se prinde tare de cele nevăzute, chiar de Cel Atotputernic, de aceea nu poate fi zădărnicită. Credinţa este prinderea de mână a lui Hristos, în orice situaţie neprevăzută. (15) Orice corabie, navigând pe marea vieţii, are nevoie de Cârmaciul Divin pe vas; dar când apare furtuna, când ameninţă uraganul, mulţi oameni renunţă la Pilotul lor, şi încredinţează corabia lor în mâinile omului neputincios, sau încearcă ei înşişi să o cârmuiască. Apoi de cele mai multe ori urmează dezastrul şi naufragiul, iar Cârmaciul este învinuit pentru că ia lăsat în voia apelor atât de periculoase. Nu vă încredinţaţi în grija oamenilor, ci ziceţi: ”Domnul este ajutorul meu”; ”voi căuta sfatul Lui, voi fi un împlinitor al voinţei Lui...” Este tot atât de imposibil pentru noi de a primi pricepere de la om, fără luminarea divină, cum a fost pentru dumnezeii din Egipt de a apăra pe cei care se încredeau în ei... Nu vă încredeţi în oameni. Lucraţi sub călăuzirea divină. Voi aţi fost aleşi de Hristos. Voi aţi fost mântuiţi prin sângele preţios al Mielului. Stăruiţi înaintea lui Dumnezeu pentru a vă fi de folos acel sânge. Spuneţi-I: ”Sunt al Tău pentru că m-ai creat; sunt al Tău pentru că m-ai mântuit. Respect autoritatea omenească şi sfatul fraţilor mei, dar eu nu pot depinde în totul de ei. Eu Te vreau pe Tine, o

” 1 Petru 1:18-19 Asupra lui Hristos. cât de uşor ar fi putut fi obţinute prin El. (20) Revărsând întreaga comoară a cerului în această lume. vom fi mântuiţi prin El de mânia Lui Dumnezeu. 8:1 . poate în orice plan al vieţii mele. ca Înlocuitor şi Garant al nostru a fost pusă vina noastră. dacă ar fi acestea suficiente pentru a câştiga mântuirea omului. de aceea. simţul proporţiilor sale uriaşe. dându-ne prin Hristos tot cerul. (25) Spălat în sângele Mielului 7 Aprilie PACE PRIN INTERMEDIUL CRUCII “Acum nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus. neprihănirii şi adevărului Său. pe cruce! Fiul fără cusur al lui Dumnezeu a luat asupră-Şi povara păcatului. Dumnezeu nu poate ierta păcatele cu preţul dreptăţii. El n-a avut nevoie de nici o suferinţă expiatoare pentru Sine. ”Lăsaţi ca slava Domnului să fie prima voastră consideraţie. dar El iartă păcatele şi aceasta pe deplin. totuşi El şi-a luat asupra sufletului Său păcatele întregii lumi. aţi fost răscumpăraţi. Dreptatea pretinde suferinţele omului. şi de a Te face sfătuitorul şi călăuzitorul meu . Dumnezeul Meu. ca jertfă ispăşitoare a noastră. cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire. Aceasta e singura speranţă a păcătosului.”(1 Petru 1:18) Oh. (21) Hristos este suficient 6 Aprilie ÎNDREPTĂŢIŢI PRIN SÂNGELE SĂU “Deci cu atât mai mult.. acum. el e sigur de iertare şi aceasta pe deplin şi fără plată. pentru ca să ne poată mântui de condamnarea legii. pentru că El a devenit înlocuitorul omului. (17) Urând păcatul cu o ură nespusă. şi totuşi oferindu-Se pe Sine ca înlocuitor pentru păcătos.”Rom. toate meritele şi neprihănirea Lui au fost făcute accesibile omului căzut şi oferite ca un dar. că lucrarea adevărului poate fi întărită în inima fiecăruia. Nu există păcate pe care nu le va ierta în şi prin Domnul Hristos. a tuturor.“Mielul fără cusur şi fără prihană.. 5:9 Dumnezeu cere credinţă în Hristos. pentru ca influenţa voastră să nu conducă pe alţii pe căi oprite. vom fi pierduţi.o. Aceasta a smuls de pe buzele Lui.. Neprihănit. dar eu aduc înaintea lui Dumnezeu sângele atotispăşitor al Mielului neprihănit al lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. dacă acea piatră cade peste noi ne va nimici. sentimentele. al despărţirii pe care o produce între suflet şi Dumnezeu.. ci după îndemnurile Duhului.. să mă înveţi.. Aceste învăţături au fost predate cu mii de ani în urmă poporului ales al lui Dumnezeu şi repetate în diferite simboluri şi forme. (18) Priviţi-L în pustie. piatra vie şi să ne zdrobim. (23) La Dumnezeu găseşti intrare prin Hristos Isus. sufletul. Mijlocitorul. care a fost una cu Dumnezeu. singurul prin care iartă El păcatele. (24) Hristos ne cheamă să lăsăm păcatele noastre asupra Lui. Putem cădea pe Hristos.Dumnezeule. Sângele Lui este singurul remediu pentru păcat. a simţit în sufletul Său teribila despărţire pe care o face păcatul între Dumnezeu şi om. Există numai un singur canal care e accesibil tuturor şi prin acel canal o bogată şi abundentă iertare aşteaptă pe cel pocăit şi căit. în grădina Ghetsimani. strigătul de durere: ”Dumnezeul Meu. El.. Purtătorul de păcat. iar păcatele cele mai întunecate sunt iertate..” N-am nici o valoare sau bunătate în virtutea căreia să pot pretinde mântuirea. Gândurile rele şi faptele păcătoase ale fiecărui fiu şi fiice a lui Adam au adus pedeapsa asupra Lui. (19) “Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare. cu argint sau cu aur.. El a purtat pedeapsa celui vinovat. de a primi etalonul divin al caracterului. sunt cele care au zdrobit inima Fiului lui Dumnezeu. pe carel moşteni-serăţi de la părinţii voştri. toate suferinţele Lui au fost pentru noi. El a fost socotit un călcător. Am făcut un legământ cu Tine. de ce M-ai părăsit?”(Matei 27:46) Povara păcatului. prin sângele Lui. Dar dacă noi refuzăm să facem aceasta. dar Hristos a suferit ca Dumnezeu. (16) Hristos este suficient 5 Aprilie SÂNGELE DE SACRIFICIU AL LUI HRISTOS “Căci ştiţi că nu cu lucruri preţioase.” Rom. Dumnezeu a câştigat voinţa. oricărei fiinţe omeneşti. care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti. mintea. învaţă-mă. luând asupra noastră responsabilitatea.. ci cu sângele scump al lui Hristos . Dacă păcătosul se sprijină aici cu o credinţă sinceră. când suntem socotiţi neprihăniţi. Vina oricărui păcat apăsa asupra sufletului divin al Mântuitorului lumii.”(Hagai 2:8) Dar păcătosul nu putea fi răscumpărat decât prin sângele preţios al lui Dumnezeu. Voi puteţi spune: ”Ştiu că sunt un păcătos şi acesta e motivul pentru care am nevoie de un Mântuitor. (22) Nu e voinţa lui Dumnezeu ca voi să fiţi neîncrezători şi să vă chinuiţi sufletele cu teama că Dumnezeu nu vă va primi pentru că sunteţi păcătoşi şi necredincioşi. care zice: ”Al Meu este argintul şi al Meu este aurul. dar. că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Acesta este singurul meu apărător. Lăsaţi ca fiecare faptă a vieţii voastre să fie sfinţită printr-o străduinţă sfântă de a face voia Domnului. Nevinovat.

asemănarea cu El. înţelepciunea nu poate ajunge la ea.. (36) În ispăşirea făcută pentru el. Tămâia care este adusă astăzi de către oameni. prin care am căpătat împăcare. credeţi numai că Dumnezeu este ajutorul vostru. să fiţi curăţaţi. Dar Dumnezeu v-o oferă în dar. atunci ei vor înţelege profunda milă a lui Dumnezeu şi păcătoşenia păcatului. (30) Fără Hristos. (37) Preotul Cel Prea Înalt a făcut singurul sacrificiu care va fi de nepreţuit. niciodată nu puteţi spera.” Rom. (31) Vinovăţia oamenilor a fost atribuită lui Hristos Ca înlocuitor şi Garant pentru om. el a ajuns la cel mai înalt loc pe care-l poate atinge omul. El îndură pedeapsa judecătorească pentru vinovăţie şi deveni El Însuşi păcat pentru om. (26) Deoarece cugetul vostru a fost însufleţit de Duhul Sfânt. aţi văzut ceva din răul păcatului. liturghiile care se rostesc pentru salvarea sufletelor din purgatoriu. pedeapsa Legii va fi achitată. Legea prin ea însăşi.” (Is.. (29) Spălat în sângele Mielului 8 Aprilie O MINUNATĂ ÎNLOCUIRE “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii. a fost aruncat asupra Lui. dar în ea nu există putere de a ierta sau mântui. el poate tresălta de bucurie deplină. şi păstrarea în acelaşi timp a demnităţii şi onoarei legii. câştigată cu un preţ atât de mare. şi rugaţi-vă ca El să nu fi murit în zadar pentru voi. Prin Hristos păcătosul se poate reîntoarce la credinţa în Dumnezeu.nici o putere de a apăra pe vinovat de pedeapsă. iar divinitatea a dat cea mai mare valoare suferinţei omenescului în Isus pentru ca întreaga lume să poată fi iertată prin credinţa în Înlocuitorul. aşa se va apropia El de voi cu milă şi iertare. şi este schimbat în acelaşi chip prin Duhul Domnului." Aşa după cum aţi citit promisiunile amintiţi-vă că ele sunt expresia dragostei şi milei nemărginite. 5:11 Plinătatea jerfei lui Hristos este dovedită prin purtarea de către El a păcatelor întregii lumi. Banii nu o pot cumpăra. să fiţi eliberaţi. dar ne şi bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. încât ultima abia a fost simţită de El. Duhul vă invită astăzi: ”Veniţi cu întreaga voastră inimă la Isus.55:1) Mergeţi la El şi cereţi ca El să vă spele de păcate şi să vă dea o inimă nouă. După cum voi vă apropiaţi de El cu credinţă şi căinţă. pentru că păcatele lui sunt iertate. El vede ca într-o oglindă slava Domnului. şi puteţi pretinde binecuvântarea Lui. astfel încât să privească în modul cel mai serios la cruce. El joacă un rol dublu de dătător şi de dar. (27) Când la piciorul crucii păcătosul priveşte la Cel care a murit pentru a-l mântui. atât de urât privirii Sale. În această situaţie dragostea Lui se prezintă neamului răsculat în cel mai minunat mod. credinciosul vede o eficacitate atât de largă. făcându-se blestem pentru noi fiindcă este scris: ‘Blestemat este oricine e atârnat pe lemn’.. Cu siguranţă. dezbrăcându-se pe Sine. (32) Păcatul. Călcarea Legii lui Dumnezeu a făcut moartea lui Hristos esenţială pentru mântuirea omului. a fost doar condamnare şi moarte pentru păcătos. Voi vreţi să fiţi iertaţi.. vede o mântuire atât de desăvârşită. pentru ca să poată să-i răscumpere din blestemul legii. care n-a cunoscut păcatul. Armonia cu Dumnezeu. El Însuşi Şi-a asumat caracterul de judecător pentru purtătorul de păcat.. El vrea să restabilească în om chipul Său moral. (33) Dumnezeu îngădui Fiului Său.. vina şi nenorocirea lui şi priviţi asupra lui cu dezgust. El S-a oferit să suporte durerile omului. până când a gemut sub greutatea lui. Agonia deznădăjduită a Fiului lui Dumnezeu a fost în aşa măsură mai mare ca durerea lui fizică. (34) Păcatul întregii lumi a fost pus asupra lui Isus.Dacă păcătoşii pot fi conduşi. să vi-o asiguraţi prin propriile voastre eforturi.” Gal. pentru că datorită plinătăţii jertfei divine. a devenit păcat pentru noi. El a fost socotit ca şi călcător. de trăsăturile iubitoare ale unui tată.ce puteţi voi face pentru a le obţine? Voi aveţi nevoie de pacea şi iubirea Cerului în suflet. dacă ei pot să-şi formeze o viziune clară despre Mântuitorul crucificat. Aceasta n-are nici o calitate de a mântui . ”fără bani şi fără plată. . . El. din puterea. înaltă şi adâncă. Celui mai mare vinovat nu trebuie să-i fie teamă că Dumnezeu nu-l va ierta. nu au nici cea mai mică importanţă pentru Dumnezeu. raţiunea nu o poate procura. (35) Spălat în sângele Mielului 9 Aprilie O ISPĂŞIRE DESĂVÂRŞITĂ “Şi nu numai atât. Apoi credeţi că El face aceasta deoarece a promis. Este privilegiul nostru să mergem la Isus şi să fim curăţiţi şi să stăm înaintea Legii fără ruşine sau remuşcare.. Îngenunchind în credinţă la cruce.. (28) Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru darul Fiului Său iubit. întinsă. încât sufletul lui este umplut cu laudă şi mulţumire. de a fi purtătorul pedepsei pentru păcatele noastre. 3:13 Este de competenţa Legii să condamne. de preot şi de jertfă.

În momentul în care un păcătos îl primeşte pe Hristos prin credinţă. Întreaga organizare a sistemului tipic a fost întemeiată pe Hristos. Ei nu sunt decât oameni. Dreptatea lui Hristos este atribuită lui. în acel moment el este iertat. În El.. iertarea păcatelor. numai prin credinţa în sângele Lui. suferind pedeapsa pentru călcarea de către el a Legii lui Iehova. Astăzi el [Satan] amăgeşte fiinţele omeneşti în ce priveşte Legea lui Dumnezeu. ele să poată sta nevinovate înaintea tronului lui Dumnezeu. El va purta deasemenea povara de griji şi tristeţi. Legea ceremonială corespundea unui scop particular în planul lui Hristos pentru mântuirea neamului omenesc..Toate altarele şi jertfele. Păcătosul nu se poate sprijini pe propriile sale fapte bune. El ne invită să punem toată grija noastră asupra Lui. Nu există nimic în credinţă. care a intrat odată pentru toţi în Locul Sfânt. aşa cum aceasta va străluci pe calea sa. Hristos este singurul purtător de păcat. Tipurile şi umbrele. (42) Necesitatea serviciului de jertfe şi daruri.” (45) Spălat în sângele Mielului 11 Aprilie RĂSCUMPĂRARE ŞI IERTARE “În El avem răscumpărarea. El trebuie să ajungă acolo încât să renunţe la toate păcatele lui şi să primească treptat lumină. 1:7 Harul lui Hristos poate îndreptăţi pe păcătos fără nici un merit sau pretenţie. Ei înşişi sunt păcătoşi. umbra a ajuns realul. Simplu. Preoţii şi conducătorii nu au nici un drept de a se interpune între Hristos şi sufletele pentru care a murit. ca modalitate de îndreptăţire. El va lua greutatea de pe umerii noştri istoviţi. iar el nu mai trebuie să se îndoiască nici o clipă de iertarea harului lui Dumnezeu. după bogăţiile harului Său... 2:13 Poporul lui Dumnezeu. pe care El îl numeşte comoara Lui deosebită a fost privilegiat cu două sisteme de legi: cele morale şi cele ceremoniale. cât priveşte partea lui.. El a plătit preţul pentru răscumpărarea păcătosului. care să-i confere puterea de a ne mântui. Sistemul tipic de jertfe şi daruri a fost stabilit pentru ca prin aceste servicii. lumii noastre. (38) Rugăciunea şi destăinuirea trebuie aduse numai Aceluia. îndreptăţire şi răscumpărare.. (44) El [Isus] Şi-a dat viaţa Sa preţioasă şi neprihănită. Dar Legea lui Dumnezeu n-a fost crucificată cu Hristos. ca şi când ar avea însuşirile Mântuitorului şi ar fi în stare să ierte călcarea şi păcatul. sunt erori. Hristos a zis: ”Dar dacă cineva a păcătuit. făcută prin sângele lui Hristos.. Dumnezeu n-a făcut infinitul sacrificiu. tradiţiile şi născocirile prin care oamenii speră să câştige mântuirea. Hristos. Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor acelora care cred. Legea morală a constituit o parte esenţială din planul divin al lui Dumnezeu şi a fost tot atât de neschimbătoare ca El însuşi. Legea ceremonială a fost măreaţă. pentru că El ne poartă la inima Lui.. dându-L pe unicul Său Fiu născut.. avem la Tatăl un Mijlocitor. (43) Legea celor zece porunci trăieşte şi va trăi de-a lungul veşniciei.” Efes.”(1 Ioan 2:1) El îi va mântui pe deplin pe toţi acei care vin la El în credinţă. care prin Hristos sunt făcute pentru el sfinţire. a încetat când tipul a întâlnit antitipul. Îndreptăţirea este o deplină şi desăvârşită iertare a păcatului. (39) Fratele mai mare al neamului nostru stă pe tronul cel veşnic. Iar dacă el urmează pe Isus. pe Isus Hristos Cel neprihănit. Credinţa nu poate îndepărta vina noastră.. De la creaţiune. care odinioară eraţi depărtaţi. în moartea lui Hristos. păcătosul să poată desluşi marea jertfă. pentru a salva fiinţele omeneşti. aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. El ne va da odihnă. (41) Spălat în sângele Mielului 10 Aprilie TIPUL ÎNTÂLNEŞTE ANTITIPUL “Dar acum în Hristos Isus. nu mai păstrează nici o virtute după moartea lui Hristos pe cruce. El crede în făgăduinţele lui Dumnezeu.” Efes. pentru a îngădui omului de a desfiinţa poruncile Sale în această viaţă şi în viaţa viitoare veşnică. Această Lege este expresia caracterului lui Dumnezeu.. ”pentru ca prin credinţa în El. poate Isus să-l îndreptăţească pe credincios. Legea lui Dumnezeu îşi va menţine caracterul ei solemn atât cât va dura tronul lui Iehova.. Adam l-a văzut pe Hristos în animalul fără cusur. darurile şi jertfele. Îndreptăţirea vine prin meritele lui Isus Hristos. (46) . prin sângele Lui. el apucă prin credinţă asigurarea mare şi fără plată... (40) Cea mai grea povară pe care o purtăm este povara păcatului. va umbla cu umilinţă în lumină şi răspândind lumină şi altora. El priveşte la fiecare suflet care-şi întoarce faţa spre El ca Mântuitor. Cu toate acestea. singura jertfă pentru păcat. voi. vinovate. de la ruina veşnică.

13:10) Dreptatea este iubire.Să-şi aţintească ochii păcătosul pocăit asupra “Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Când Îl vedem pe Isus.. zice Domnul”. amabili. Un element divin conlucrează cu cel omenesc când sufletul tinde după Dumnezeu. şi cine crede în Mine. şi pe cruce murind în agonie . ”dragostea este împlinirea Legii. dispreţuit. avantajele acestea nu i-au păzit de egoism. Ne vom bucura să purtăm crucea ca şi Isus. Noi primim dreptatea primindu-L pe El. Dreptatea pe care a vestit-o Hristos este conformarea inimii şi a vieţii cu voinţa descoperită a lui Dumnezeu. iar “Dumnezeu este iubire. fiecărui suflet care flămânzeşte şi însetează să o primească.” (Rom. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată. cu atât mai înalt va fi idealul nostru de caracter şi cu atât mai serioasă va fi dorinţa noastră de a reflecta chipul Lui.55:1) ”Dreptatea lor este a Mea. fără bani şi fără plată”. suflete. Privind la Isus." (47) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 12 Aprilie INDREPTĂŢIREA DE SINE ESTE INSUFICIENTĂ “Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor. (Is. dar dacă aceasta nu-i face sinceri. (48) Mântuirea este darul fără plată al lui Dumnezeu pentru credincios.23:6) Nici un sol omenesc nu poate asigura ceea ce va sătura foamea şi setea sufletului. transpirând cu picături mari de sânge. ruşinea sau persecuţia.. iar iubirea este lumina şi viaţa lui Dumnezeu. Dar Isus zice: ”Eu sunt Pâinea Vieţii.. 5:20 Cea mai mare amăgire a raţiunii omeneşti în vremea lui Hristos. aşa încât să putem face un serviciu din inimă pentru Stăpân.când vedem aceasta. pioşi. Nu prin lupte grele sau trudă obositoare. Aceasta nu aduce cu sine roadele neprihănirii. răutate.” Mat. luat în râs. Atunci formele exterioare ale religiei vor armoniza cu curăţenia interioară a creştinului. obişnuit cu suferinţa. Încă mai există acelaşi pericol. încrede-te în Dumnezeu.. să îndurăm încercarea. nu va înseta niciodată”. prin influenţa lor este o cursă pentru lume. vom fi ruşinaţi de răceala. letargia şi egoismul nostru. nu prin daruri sau jertfe. Omul durerilor. mergând din cetate în cetate până ce misiunea lui a fost îndeplinită. ”Voi toţi cei însetaţi. Oamenii păcătoşi devin drepţi numai dacă au credinţă în Dumnezeu şi păstrează o vie legătură cu El. lăcomie de câştig şi cea mai josnică ipocrizie. constituie îndreptăţire. eul nu va mai striga nici o clipă pentru a fi recunoscut. iar inima doritoare poate zice: ”Da. 5:9-10) A fost buna plăcere a Tatălui ca în Hristos “să locuiască toată plinătatea” şi “în El voi aveţi totul deplin”. lucrând pentru a-l mântui pe cel pierdut. veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte. este o cursă pentru cei ce cred astfel.”(Rom. Ier. (Is. Mulţi consideră o garanţie. Fariseii pretindeau că sunt copiii lui Avraam şi se lăudau că ei cunoşteau profeţiile lui Dumnezeu.” (Ps. căci de la El îmi vine nădejdea”. Atunci ceremoniile cerute în serviciul lui Dumnezeu nu vor fi ceremonii fără înţeles. Toţi pot veni la El şi să primească din plinătatea Lui. Ei n-au crezut şi n-au iubit adevărul.119:172) iar. batjocorit.”(1 Ioan 4:16) Aceasta e în de acord cu Legea lui Dumnezeu. pentru că “toate poruncile Sale sunt drepte.62:5) Strigătul continuu al inimii este: ”Mai mult din Tine”. Sufletul tulburat poate găsi pace prin credinţa în Hristos. răbdători. Dreptatea lui Dumnezeu este întruchipată în Hristos. Apoi adevărul divin va înălţa gândurile şi va înnobila viaţa. de aceea n-au primit puterea şi harul care vin prin sfinţirea adevărului. de dragul Lui. dat lui numai de dragul lui Hristos. (Ioan. ca acelea ale fariseilor ipocriţi.6:35) Cu cât îl cunoaştem mai mult pe Dumnezeu. (49) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 13 Aprilie SĂTURAŢI CU NEPRIHĂNIREA LUI “Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire căci ei vor fi săturaţi. abstinenţi. iar răspunsul Duhului totdeauna este: ”Mult mai mult. cu toate acestea. (Ps.” Mat. ca şi Dumnezeu.. iar pacea lui va fi pe măsura credinţei şi a încrederii lui. În toată experienţa omenească o cunoaştere teoretică a adevărului s-a dovedit a fi insuficientă pentru mântuirea sufletului. Dar ei nu au pus adevărul în viaţa practică. (Col. (51) Îndreptăţiţi prin dreptate 14 Aprilie .5:6 Neprihănirea este sfinţenie.1:19. a fost aceea că o simplă acceptare a adevărului.”. se obţine dreptatea.. Vom dori să fim orice sau nimic. Oamenii pot pretinde credinţă în adevăr. când privim la El în Ghetsimani. ci ea este dată fără plată. faptul că ei sunt creştini pentru simplul fapt că sunt de acord cu anumite dogme teologice. El nu poate prezenta faptele lui bune ca un argument pentru mântuirea sufletului său. 2:10)(50) Hristos este Marele depozitar al neprihănirii care îndreptăţeşte şi al harului care sfinţeşte. şi ”iată Numele pe care i-l voi da: ”Domnul Neprihanirea noastră”. cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.54:17.

Se crede că pocăinţa este o lucrare pe care păcătosul trebuie s-o facă pentru el însuşi. credinţa pe care o are îi este socotită ca neprihănire. încredinţată că El poate mântui pe deplin pe toţi care vin la Dumnezeu prin El. nici o pată. 5:31 Mulţi nu înţeleg care sunt primii paşi în lucrarea de mântuire. ci va şi asculta de poruncile Legii. totuşi păcătosul nu se poate aduce pe sine la pocăinţă. ea este credinţa înrădăcinată în inimă. neprihănirea dată de Dumnezeu. (57) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 16 Aprilie NEPRIHĂNIREA LUI DOBÂNDITĂ PRIN CREDINŢĂ “Pe când. ca un mărgăritar alb. Petru a prezentat în mod clar faptul că pocăinţa este darul lui Dumnezeu. aşa cum este. numai harul lui Hristos poate fi de ajutor. n-are nici un cusur. Nu este nici o deosebire. comoară inestimabilă..” Fap. oamenii pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu lumină şi putere divină. Apostolul Petru a devenit un slujitor credincios al lui Hristos şi a fost onorat într-o mare măsură cu lumină şi putere divină. nu pentru vreun merit al nostru. decât iertarea şi îndreptăţirea şi ea nu poate fi pusă în practică decât dacă e dată sufletului prin Hristos. El va renunţa la toate obiceiurile şi tovărăşiile care încearcă să-i depărteze inima de Dumnezeu. 4:5 Credinţa care este spre mântuire nu e o credinţă ocazională. pur. n-a pretins vreodată a fi fără păcat. şi-au mărturisit păcătoşenia propriei lor naturi.” Rom. Vorbind despre Hristos.. Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor. Mântuirea cu sângele ei răscumpărător. în măsura în care omul răspunde la această chemare. ca să o poată primi.. aceasta este prin puterea şi meritul Lui. Ei nu şi-au pus nici o încredere în carne. oamenii care mai repede şi-ar fi jerfit viaţa decât să facă în mod conştient o faptă rea. să o ceară." Pocăinţa nu e mai puţin darul lui Dumnezeu. el zice: ”Pe acest Isus. nici o vină. celui ce nu lucrează.” Rom. ca să dea lui Israel pocăinţă şi iertarea păcatelor. este mărgăritarul de mare preţ.. Oamenii care au trăit cel mai aproape de Dumnezeu. Duşmanul lui Dumnezeu şi al omului nu doreşte ca acest adevăr să fie prezentat în mod clar. cu scopul de a veni la Hristos. ci ca dar de la Dumnezeu. care vine prin credinţa în Isus Hristos. fără întârziere. nu e o simplă încuviinţare a raţiunii. pentru că doar inima frântă şi căită e primită de Dumnezeu. Când dorinţa sinceră îi trezeşte pe oameni să se roage. nu se vor ruga în zadar. Cu rugăciunea el [păcătosul pocăit] va uni credinţa şi nu numai că va crede.. este un gând preţios. despre ea mărturisesc Legea şi proorocii şi anume. care îmbrăţişează pe Hristos ca pe un Mântuitor personal. păcatul lui a fost iertat. el se va apropia de Hristos cu scopul de a se putea pocăi. ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit. pentru toţi cei ce cred în El.. că pentru slăbiciunea caracterului care a cauzat căderea lui. (56) Gândul că dreptatea lui Hristos ne este atribuită nouă. 3:21-22 Ce este îndreptăţirea prin credinţă? Este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca slava omului în noroi şi a face pentru om ceea ce nu e în puterea lui să facă pentru sine. sunt pregătiţi pentru a fi îmbrăcaţi cu dreptatea lui Hristos.. El trebuie să creadă că cuvântul lui Hristos este adevărat. Când oamenii văd propria lor nimicnicie.. Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui. (55) Dreptatea lui Hristos. fără Lege. dar Petru nu a uitat niciodată experienţa teribilă a umilinţei sale. Când era în faţa mai marilor preoţi şi a saducheilor. puterea lui va fi sfărâmată. pentru că el ştie că dacă oamenii îl primesc pe deplin. n-au pretins dreptatea lor proprie. El n-a găsit nimic în el cu care să se laude. Ei cred că păcătosul trebuie să-şi procure pentru sine un caracter potrivit. Dacă noi suntem atraşi la Hristos. Harul pocăinţei vine prin El şi de la El vine îndreptăţirea. sau să se pregătească pe sine pentru a veni la Hristos. (53) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 15 Aprilie DREPTATEA LUI HRISTOS ESTE ÎNDESTULĂTOARE “Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu.. (52) Cine doreşte să devină pocăit cu adevărat? Ce trebuie să facă el? El trebuie să vină la Isus.. Primul pas spre Hristos este făcut la chemarea Duhului lui Dumnezeu. Dar în timp ce e adevărat că pocăinţa trebuie să preceadă iertarea. Niciunul dintre apostoli sau profeţi. dar s-au încrezut pe deplin în dreptatea lui Hristos: aşa va fi cu toţi acei care privesc la Hristos. Această dreptate poate fi a noastră. . totuşi el a ştiut bine. (54) Acei pe care cerul îi recunoaşte ca neprihăniţi. nu se laudă cu propriile lor fapte bune. şi L-a făcut Domn şi Mântuitor.PRIMII PAŞI ÎN ÎNDREPTĂŢIRE “Pe acest Isus. Domnul va împlini cuvântul Său şi va da Duhul Sfânt ca să conducă la pocăinţă. cu scopul de a obţine binecuvântarea harului lui Dumnezeu. ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. şi crezând în făgăduinţă. el a participat în mod activ la înălţarea bisericii lui Hristos.

nu goliciunea şi diformitatea păcatului." Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu. prin credinţă. devenind părtaşi ai naturii Sale divine.”(Rom. 5:21) Prin pocăinţă şi credinţă scăpăm de păcat şi privim la Domnul.Păcătosul pieritor poate zice: ”Sunt un păcătos pierdut. Făcându-ne drepţi prin dreptatea lui Hristos care ne-a fost atribuită. ţesut în atelierul ceresc. sunt văzuţi de Dumnezeu nu ca fiind în Adam. Marea lucrare care este săvârşită pentru păcătosul care e murdărit şi pângărit de păcat. cea bună. El a arătat că e posibil pentru om de a asculta de lege.. Prin ascultarea Sa desăvârşită. inventat de om. ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. n-are în El nici un fir de aţă. El a murit şi a înviat pentru îndreptăţirea mea şi El mă va mântui acum. El transferă păcatele sale lui Isus. Hristos. am intrat în această stare de har. este o mărturie fidelă a îndeplinirii scopurilor lui Dumnezeu .” Is. şi acest caracter El se oferă să ni-l împărtăşească nouă. reprezentantul păcătosului. inima noastră e unită cu inima Lui. (Ap. el e declarat neprihănit. trăind în ascultare faţă de fiecare precept din Lege.. este lucrarea de îndreptăţire. în care suntem. căci M-a acoperit cu haina izbăvirii. ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. că Dumnezeu a creat o Lege pe care oamenii nu o pot respecta. nelipsindu-ne nimic. El a făcut cu putinţă pentru fiecare fiinţă omenească să păzească poruncile lui Dumnezeu.”(2 Cor. Acest veşmânt. Hristos lucrează împotriva puterii păcatului. dar Hristos a venit să-l caute şi să-l mântuiască pe cel care era pierdut. care este haina propriei Sale dreptăţi. este mânjit de păcat. înlocuitorul şi garantul lui.61:10 Numai haina pe care Hristos Însuşi a pregătit-o poate să ne facă potriviţi pentru a sta în prezenţa lui Dumnezeu. haine albe ca să te îmbraci cu ele”. aşteptând venirea Domnului nostru. a clădit un caracter neprihănit. “Deci. (63) În toate faptele Sale dumnezeieşti. zice El să cumperi de la Mine. iar El a murit pe crucea de pe Golgota. ci propria Sa haină a dreptăţii. harul s-a înmulţit şi mai mult. şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Atunci privind la noi." (59) Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui 17 Aprilie ÎMBRĂCAŢI ÎN DREPTATEA LUI “Mă bucur în Domnul şi sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu.12:2 Hristos a venit în lume pentru a contracara minciuna lui Satan. Domnul vede nu haina din frunze de smochin. ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu. omul va arăta prin ascultarea lui. ci de ceea ce crede Dumnezeu despre Hristos. şi în El nu este păcat.5:1-2) (58) “Dumnezeu a făcut mari provizii pentru ca noi să putem sta neprihăniţi în harul Său. “Te sfătuiesc. Prin meritele lui Hristos. Înlocuitorul nostru.3:18) Acest veşmânt. (62) Indreptăţiţi prin dreptatea Lui 18 Aprilie VOIA LUI DUMNEZEU “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia. ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre. (60) Acei care îl primesc pe Hristos. întrun mod desăvârşit. Dar Hristos a păzit fiecare pretenţie a legii.. avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. a arătat că Dumnezeu n-a făcut o lege pe care omul să n-o poată respecta. gândurile sunt aduse sub controlul Său. în natura Sa omenească. fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă. El priveşte la noi ca la copiii Săi dragi. voinţa se contopeşte cu voinţa Lui." Eu sunt un păcătos. Dar Fiul lui Dumnezeu “S-a arătat ca să ia păcatele noastre. El pune asupra lui Hristos fărădelegea oricărui suflet care crede. iar unde păcatul s-a înmulţit. ”Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită”(Is. ca pe fii şi fiice ale lui Dumnezeu. noi trăim viaţa Lui. Domnul atribuie credinciosului îndreptăţirea lui Hristos şi îl socoteşte neprihănit înaintea universului. Acei care îl primesc pe Hristos ca pe Mântuitorul lor. Lui îi datorăm faptul că." Păcatul e definit ca fiind “călcarea Legii”(1 Ioan 3:54). Eu accept iertarea pe care El a făgăduit-o. sunt făcuţi capabili a urma exemplul Lui. Isus a suferit “Cel drept pentru cei nedrepţi”. că el poate fi socotit un om de încredere al cerului şi că nu e un răsculător. 10:18) Tot ce fac este îndeplinirea sfatului şi voinţei Tatălui Meu ceresc.. pentru a mă mântui pe mine. Istoria vieţii pământeşti de fiecare zi a lui Isus. Mântuitorul lumii zice: ”Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi. dreptatea noastră. El a coborât pe acest pământ şi printr-o viaţă de ascultare. De către Acela care spune adevărul. Hristos îl va pune asupra fiecărui suflet pocăit şi credincios. El zice: ”Eu am venit să chem nu pe cei neprihăniţi.” Rom. ”El L-a făcut păcat pentru noi. Dumnezeu ne consideră îndreptăţiţi şi ne tratează ca atare. Îmbrăcând haina omenească. Când ne supunem pe noi înşine lui Hristos. Aceasta e ceea ce înseamnă a fi îmbrăcat cu haina dreptăţii lui Hristos. care e ascultarea desăvârşită de Legea lui Iehova. raţiunea devine una cu raţiunea Lui. (61) Noi nu trebuie să fim preocupaţi de ceea ce crede despre noi Hristos şi Dumnezeu.”(Ioan 5:30. să se pocăiască.64:10) Tot ceea ce putem face noi înşine. plăcută şi desăvârşită. ci ca fiind în Isus Hristos. Eu nu am nevoie să mai rămân nici o clipă nemântuit. ci pe cei păcătoşi.

(78) Nu există sfinţire spontană. aşa păcatele lui sunt iertate. (64) Tinerii au nevoie să păstreze veşnic înaintea lor calea pe care a urmat-o Hristos. în timp ce în mod conştient păcătuieşte sau îşi neglijează datoriile cunoscute." (77) Biblia este marea putere în transformarea caracterului.LUCRARE DE O VIAŢĂ ÎNTREAGĂ “Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei.nu ca pe o jertfă pângărită prin obiceiuri greşite. aduc o experienţă trainică şi de valoare. sunt o dezvăluire sau o reprezentare a desăvârşirii de caracter pe care omul o poate atinge. ci pentru el însuşi. şi prin fapte credinţa a ajuns desăvârşită.”(Iacov 2:24) Avraam L-a crezut pe Dumnezeu. nu pentru alţi oameni. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în inimă supunând orice trăsătură nesfinţită. mentală şi morală pentru ca să putem aduce lui Dumnezeu trupurile noastre . disciplină severă şi luptă serioasă vom birui. (71) Aşa numita credinţă care nu face fapte prin dragoste şi nu curăţă sufletul.”(Iac. a ne îmbrăca să fie de aşa fel încât să păstreze sănătatea fizică. cum omul e socotit neprihănit prin fapte şi nu prin credinţă. Aceasta nu este câştigată printr-un sentiment de fericire. nu va îndreptăţi nici un om. plăcută lui Dumnezeu. când el nu mai continuă să trăiască în păcat. Viaţa şi caracterul Său. dreptatea prin care suntem sfinţiţi ne este împărtăşită. Este prezentată experienţa lui Avraam: ”Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui. De ce încercăm să fim mult mai pretenţioşi decât Inspiraţia divină asupra problemei vitale a îndreptăţirii prin credinţă?(74) După cum păcătosul căit. (72) Sfinţiţi prin viaţa Lui 20 Aprilie SFINŢIREA . (75) Sfinţirea nu este o lucrare de o clipă. Dacă studiem şi îl ascultăm. Credinţa noastră trebuie să fie roditoare prin fapte bune. blânzi şi umili cu inima. (69) Apostolul Iacov a văzut pericolul care va apare în urma prezentării acestui subiect al îndreptăţirii prin credinţă. activ care e prezent în viaţa de fiecare zi. ci este rezultatul unei permanente muriri faţă de păcat. acei care plâng pentru suflete cum a plâns El pentru ele. pentru că golul făcut în cer prin căderea lui Satan şi a îngerilor săi va fi umplut de mântuiţii Domnului. Prima este recomandarea noastră către cer. neprihănită. gingaşi. acei care se înjugă cu Hristos şi ridică poverile Lui. a doua este potrivirea noastră pentru cer. În studiul vieţii Sale. oprind lumina plăcută a dragostei lui Dumnezeu şi împiedicând creşterea spirituală. (76) Aceasta [sfinţirea] nu e o simplă teorie. dacă vrem să ne continuăm drumul împotriva curentului. ei încearcă adesea să aducă propriile lor idei şi speculaţii. vom învăţa cât de mult va face Dumnezeu pentru copiii Săi. Aceasta este îndreptăţirea prin credinţă. pocăit înaintea lui Dumnezeu. care sunt răbdători. amabili. iar credinţa lui i-a fost socotită ca neprihănire. 2:18 Partea pe care trebuie s-o facă omul în mântuirea sufletului este a crede în Isus Hristos ca într-un Mântuitor desăvârşit. (79) . (70) Credinţa şi faptele sunt două vâsle pe care trebuie să le folosim la fel. prin meritele lui Hristos. o zi.pentru om. a bea.. care ţine atât cât durează viaţa. şi al unei trăiri continue pentru Hristos. Aceasta presupune că obiceiurile noastre de a mânca. Adevărata sfinţire este o lucrare zilnică. ci se întoarce de la neascultare la ascultare faţă de porunci. nici un om nu-şi poate acoperi sufletul cu hainele dreptăţii lui Hristos. pentru a lumina întunericul care se adună în jurul nostru." Arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele. Cerul va triumfa.” Iac. ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. credinţa adevărată săvârşeşte o lucrare adevărată în credincios. (79) Mulţi comit greşeala de a încerca să definească în amănunt punctele subtile ale deosebirii între îndreptăţire şi sfinţire. vor intra în bucuria Domnului lor. împotriva necredinţei. şi s-a străduit să arate că adevărata credinţă nu poate exista fără faptele corespunzătoare. discerne jertfa lui Hristos în favoarea lui şi acceptă această jertfă ca unica lui speranţă în această viaţă şi în viaţa viitoare. ci este un principiu viu. o oră. pentru că credinţa fără fapte este moartă. (68) În timp ce Dumnezeu poate fi drept şi totuşi să îndreptăţească pe păcătos. Noi avem nevoie de credinţa lui Avraam în zilele noastre. (65) Sfinţiţi prin viaţa Lui 19 Aprilie CREDINŢA DOVEDITĂ PRIN FAPTE “Dar va zice cineva: ”Tu ai credinţa şi eu am faptele.” Ioan 17:19 Dreptatea prin care suntem îndreptăţiţi ne este atribuită. că oricât de mari ar fi încercările noastre.2:22) Astfel.. (67) Hristos atribuie neprihănirea şi dreptatea Lui păcătosului care crede. ele nu pot depăşi ceea ce a suferit Hristos. (65) Acei care umblă chiar aşa cum a umblat Hristos. Numai prin efort îndelungat şi perseverent. Credinţa şi ascultarea. ci de-o viaţă întreagă. o emoţie sau înşiruire de cuvinte. În definirea acestor doi termeni. prin El şi vom mai învăţa. Cum ştim că el a crezut? Faptele lui dovedesc caracterul credinţei lui. Ei vor vedea cu Hristos munca sufletului Său şi vor fi mulţumiţi. ci ”ca pe o jertfă vie. ”Vedeţi dar. devenind părtaş al naturii divine şi biruind lumea prin luptele de fiecare zi. Greşelile nu pot fi îndreptate şi nici reformarea caracterului nu poate fi făcută prin eforturi slabe şi intermitente.

pe Isus Hristos Cel neprihănit. totuşi. de faptul că viaţa lor e greşită. (81) Nu există conformare faţă de lume şi armonie cu Hristos.. El ştie că el are legătură cu Mântuitorul.. scoate în evindenţă faptul că e sub influenţa unui principiu care vine în întregime din cer. se abate de la calea dreaptă.. (85) Dacă cineva care. el nu umblă supărat şi să se plângă de Dumnezeu. dar nu trebuie să ne descurajăm.”(Ioan 16:27) El doreşte să vă împace cu El. Aici e punctul în care mulţi sunt duşi .. sunt gata să se îndoiască dacă inimile lor au fost într-adevăr reînnoite de Duhul Sfânt. nu vom mai avea plăcere pentru păcat. Dar noul principiu din suflet crează luptă acolo unde până acum era pace.. (84) Sfinţiţi prin viaţa Lui 22 Aprilie “DACĂ CINEVA A PĂCĂTUIT. Oricine e văzut că urăşte păcatul în loc de a-l iubi. pentru neprihănire şi sfinţire adevărată.” “Dar dacă cineva a păcătuit." ”Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte.. (83) Lăsaţi inima voastră să fie modelată şi înduplecată sub influenţa divină a Duhului lui Dumnezeu.. va topi şi va curăţi argintul. să vedeţi neprihănirea şi sfinţenia Lui reflectată în voi. sunt complet ignoranţi de lucrarea harului asupra inimii. oricine rezistă şi supune acele pasiuni care-l stăpânesc. inspiră omului duşmănie faţă de Satan. (80) Harul pe care Hristos îl sădeşte în suflet. pentru că Hristos va lucra cu noi.... (82) Cât de puţini sunt cei ce pot spune: ”Eu sunt mort faţă de lume. sufletul caută pe Dumnezeu pentru iertare şi pace. Învăţăturile şi obiceiurile lumeşti sărăcesc spiritualitatea din inimă şi viaţă. lăsaţi-l să fie ascuns în Hristos. pot fi biruite prin puterea Duhului Sfânt.. şi vor aduce Domnului daruri neprihănite. avem la Tatăl un Mijlocitor. (88) Sfinţiţi prin viaţa Lui 23 Aprilie ÎNCERCAREA CARACTERULUI “El va şedea. îl face pe om capabil de a rezista tiranului şi uzurpatorului. Iubitul apostol Ioan zicea: “Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. nu este datorită faptului că el păcătuieşte intenţionat. 3:3 Mulţi care pretind sfinţirea.1:9 Viaţa creştină abia a început. noi comunicăm cu cerul. de unde-L aşteptăm pe Mântuitorul. când acei care au gustat dragostea iertătoare a lui Hristos şi care în realitate doresc să fie copiii lui Dumnezeu. Fără acest har al pocăinţei şi această putere reînnoitoare." Adesea va trebui să ne plecăm şi să plângem la picioarele lui Isus datorită defectelor şi greşelilor noastre. Hristos este la dreapta lui Dumnezeu şi intervine pentru noi. Nu. Conversaţia cu Dumnezeu şi contemplarea lucrurilor de sus transformă sufletul după chipul lui Hristos. va curăţi pe fiii lui Levi. viaţa pe care o trăiesc acum este prin credinţă în Fiul lui Dumnezeu. Dar dacă cineva a păcătuit. Chiar dacă suntem biruiţi de vrăjmaş. Puterea pe care Hristos o împărtăşeşte. (87) Toate păcatele. păcătosul găseşte pace cu Dumnezeu prin sângele jertfei. dându-şi seama de imperfecţiunea caracterului lor. iar când este mustrat pentru păcatul lui.” Mal. nu suntem proscrişi. avem la Tatăl un Mijlocitor. bazându-şi pretenţia lor la sfinţire pe emoţiile pe care le-au experimentat în diferite situaţii. fiind într-o legătură zilnică cu Dumnezeu.” 1 Ioan 2:1 Când suntem îmbrăcaţi cu dreptatea lui Hristos.Sfinţiţi prin viaţa Lui 21 Aprilie A URÎ PĂCATUL “Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea. Noi putem face greşeli. (86) Există cazuri. îi va lămuri.. La aceştia eu le-aş zice: ”nu vă întoarceţi în deznădejde.” Ev. Nici un om nu poate servi în acelaşi timp lumii şi lui Isus Hristos. Dumnezeul Tău Te-a uns cu undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi. atunci când prin pocăinţă. Vorbiţi despre Hristos şi lăsaţi eul să vă părăsească.. N-ar trebui să vorbiţi atât de mult despre voi înşivă pentru că aceasta nu va întări pe nimeni. Sfinţirea biblică nu constă într-o emoţie puternică. dacă uită pentru moment a privi continuu spre Hristos. de aceea Dumnezeule. Există un antagonism de neîmpăcat între Hristos şi lume. un sclav gata oricând a împlini ordinele lui. el se întoarce din nou şi-şi aţinteşte privirea spre Isus şi faptul că el a greşit nu-l face mai puţin drag inimii lui Dumnezeu.. pentru că atunci când el vede greşeala lui. Conformarea cu lumea înseamnă asemănarea cu lumea în păstrarea modelului lumesc. Ei lasă la o parte raţiunea şi judecata şi se sprijină în totul pe sentimentele lor. El care a început o lucrare bună în voi. omul ar căuta să fie în captivitatea lui Satan. Iar dacă voi vă veţi supune Lui. o va desăvârşi până în ziua lui Isus Hristos. ci schimbă greşeala în biruinţă. În timp ce acei din jurul nostru pot fi neroditori şi angajaţi în căutarea de plăceri şi nebunie. nu suntem lepădaţi şi respinşi de Dumnezeu.. dar vom urî păcatul care a pricinuit chinurile Fiului lui Dumnezeu.. cum se lămureşte aurul şi argintul. pe Isus Hristos Cel neprihănit.

(95) A iubi pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine. tăria sufletească. nu suntem capabili să facem deosebirea între cei veşnic verzi şi alţi copaci. sunt atribuite sufletului care crede. Meritul Lui. el nu e lăsat pradă regretelor zadarnice şi dezamăgirilor. în Hristos. Dar noi nu putem face aceasta în timp ce ne împovărăm cu comorile pământeşti. neîncrezători în sine. (92) Noi suntem mântuiţi. roada neprihănirii.14:17 Făgăduinţele sunt: ”Vă voi da o inimă nouă”. iar credinciosul are în el pace şi bucurie în Duhul Sfânt. vor afla că neliniştea şi frământarea sunt toate îndepărtate. Ei fac emoţiile. ea trece. dar în serviciul lui Dumnezeu este bucurie şi satisfacţie. biruind propriile lor tendinţe păcătoase şi care caută sfinţirea din inimă nu au nici o pretenţie lăudăroasă de sfinţenie. evlavia. care iubeşte sincer şi se teme de Dumnezeu. cei veşnic verzi sunt repede de deosebit. urcând pas cu pas la înălţimea lui Hristos. iar sufletul e umplut de singurătate şi tristeţe. (90) E nevoie de proba timpului pentru a descoperi aurul curat al iubirii şi al credinţei în caracter. el va fi tot mai capabil a înţelege adevărurile măreţe şi înnobilatoare ale Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă nu avem parte de plăcerile acestei vieţi. (94) Copil al lui Dumnezeu. putem totuşi să ne bucurăm privind viaţa de dincolo. ”Voi pune Duhul Meu în voi. criteriul lor de apreciere. când privim departe copacii din pădure. În timp ce acei care sunt încrezători în sine şi se încred în propria lor neprihănire a caracterului. Ei pot avea lumina dragostei Lui. (91) Sfinţiţi prin viaţa Lui 24 Aprilie SCARA CE DUCE LA NEPRIHĂNIRE “Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia. Sufletul lui va fi umplut cu un dor nespus de a cunoaşte plinătatea acelei iubiri care întrece cunoştinţa. înfrânarea. credinţa şi implicit încrederea în puterea de a mântui a lui Dumnezeu. răbdarea. (97) Domnul doreşte ca toţi fiii şi fiicele Sale să fie fericiţi." Această asigurare e făcută pentru noi prin meritul dreptăţii lui Hristos. schimbătoare şi trecătoare. Noi înşine greşim când punem convenienţele şi avantajele personale înaintea lucrurilor lui Dumnezeu. virtutea... Sentimentele de fericire sau absenţa bucuriei. Acei care se luptă cu ispitele de fiecare zi. pretind că sunt sfinţiţi. până când. îşi pierd haina falsă a neprihănirii lor când sunt supuşi la furtuna încercării. (98) . odihna şi liniştea pe vecie” (Is. sfinţire şi mântuire. (96) Sfinţiţi prin viaţa Lui 25 Aprilie BUCURIE ŞI PACE ÎN DUHUL SFÂNT “Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură. dar agăţându-se tremurător de braţul Lui. adevăratul neprihănit. de aceea fii atent la căile tale. Lucrarea neprihănirii va fi pacea. agăţându-ne de Hristos. Astfel se va întâmpla cu toţi acei care umblă în umilinţă. astfel că El este făcut pentru noi înţelepciune şi neprihănire. (93) Curajul. creştinii pot avea bucuria comuniunii cu Hristos. trebuie să părăsim orice piedică din spate. (89) Vara. Dar când se apropie iarna şi când gerul îi înfăşoară în haina lui de gheaţă. Aceste daruri cereşti nu vin într-un moment. creştinul nu e lăsat să umble pe căi nesigure. În măsura în care progresează în viaţa divină. privind spre Hristos.. poate să ne dea o mai profundă experienţă a dragostei Lui şi poate să ne aducă un pas mai aproape de binecuvântatul cămin al păcii... Fericirea care e găsită în motive egoiste. ei cântăresc cuvintele şi faptele tale..în eroare. în afară de calea datoriei este dezechilibrată.32:17). dragostea frăţească şi iubirea de oameni sunt treptele scării. nu sunt o dovadă că o persoană este sau nu sfinţită. toţi îmbrăcaţi cu o minunată manta verde. Credinţa. mângâierea continuă a prezenţei Lui. Ei însetează şi flămânzesc după neprihănire. Acei care vor experimenta schimbarea rostită în aceste cuvinte.. iar ei vor găsi odihnă pentru sufletele lor. Fiecare pas în viaţă poate să ne apropie de Isus. ci neprihănire.. plini de pace şi ascultători. sunt necesare. dovedeşte că eşti în dragostea lui Dumnezeu. va fi schimbat şi va fi în stare să reflecte chipul Mântuitorului Său. pace şi bucurie în Duhul Sfânt. îngerii urmăresc dezvoltarea caracterului tău. Când se simt în culmea fericirii. iar Dumnezeu ne cheamă să urcăm această scară.” Rom. aceasta e adevărata sfinţire. poartă haina dreptăţii lui Hristos atât în situaţii de prosperitate cât şi în vremuri grele. Ei văd păcatul ca fiind foarte păcătos. Dar chiar aici. dezgolind unii copaci de minunatul lor frunziş. cunoştinţa. contemplându-le. abia atunci zelul statornic şi afecţiunile fierbinţi ale adevăraţilor urmaşi ai lui Hristos sunt date pe faţă. Când încercările şi încurcăturile vin asupra bisericii. Acei care urcă trebuie să-şi pună cu tărie picioarele pe treptele scării.. urcând treaptă după treaptă pe scară. neprihănirea Lui.. sau socotit de El ca având bunătate pentru că are bogăţii pământeşti. ele sunt dobândite prin ani de experienţă dar orice căutător cinstit şi sincer. Un om nu este înălţat în ochii lui Dumnezeu. Nu există mântuire în stăpânirile şi împrejurările pământeşti. prin cunoaşterea Celui care ne-a chemat prin slava şi puterea Lui. va deveni părtaş al naturii divine. Dacă vrem să dobândim o experienţă curată în a ne urca.” 2 Petru 1:3 Isus este scara către cer.

dar le foloseşte aşa cum a făcut Satan. crezând că Dumnezeu va duce la bun sfârşit planurile şi intenţiile Lui în inima şi viaţa voastră.11:1 Nu e esenţial pentru manifestarea credinţei. iar încrederea în Dumnezeu aduce bucurie. a vă însuşi făgăduinţele Lui şi a apela la ele în orice ocazie. ce dovadă vrei? Doreşti un sentiment sau o emoţie deosebită care să-ţi dovedească că Hristos este al tău? E aceasta mai demnă de încredere decât credinţa curată în făgăduinţele lui Dumnezeu? N-ar fi mai bine să iei făgăduinţele binecuvântate ale lui Dumnezeu şi să ţi le aplici ţie. cu îndoiala şi ispita. prin Acela care te-a iubit. Când practicăm o credinţă personală. fiindcă încumetarea este credinţa falsă a lui Satan. pentru a-şi scuza păcatul. Credinţa i-ar fi condus pe primii noştri părinţi să se încreadă în dragostea lui Dumnezeu şi să asculte de poruncile Sale.32:1). şi de asemenea. Încumetarea. rugăciunile noastre să fie zgomotoase sau însoţite de gesticulaţii. inimile noastre nu vor fi la fel de reci ca gheaţa. E adevărat că Satan de multe ori. Dar tu zici: ”Dacă aş şti numai că El e Mântuitorul meu! Bine.. Totdeauna se împlinesc. Dar trebuie să ne însuşim meritele Lui printr-o credinţă vie şi să-L considerăm ca Mântuitor al nostru. Dar Isus nu uită să răspundă la tăcuta rugăciune în credinţă. de adevărul făgăduinţelor Sale. Crede! Crede! zice sufletul meu. Încumetarea a condus la călcarea Legii Sale.” Ev. nu sentiment 26 Aprilie CE ESTE CREDINŢA? “Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite.34:8) El zice: ”Cereţi şi veţi căpăta”(Ioan 16:24) Făgăduintele Lui vor fi împlinite. care zice: ”Ferice de cel cu fărădelegea iertată”(Ps. Când Hristos lasă binecuvântările Sale asupra noastră. Adevărata credinţă în nici un fel nu e înrudită cu încumetarea. vom fi în stare să înţelegem semnificaţia cuvintelor psalmistului. Aceste principii nobile nu trebuie socotite prea curate şi sfinte pentru a fi trăite în viaţa de fiecare zi." (105) Mântuitorul nostru vrea ca noi să păstrăm o legătură strânsă cu El. Numai acel care are o credinţă adevărată este ferit de încumetare. noi ar trebui să înălţăm mulţumiri şi laude scumpului Său nume. El a murit pe Calvar pentru a ne mântui. Fiecare ar trebui să facă aceasta ca pe o lucrare personală între Dumnezeu şi propriul său suflet. (102) Credinţă. a umbla umil cu Domnul. (106) Credinţă. El e în stare să păstreze ceea ce ai încredinţat încrederii Lui. va primi binecuvântarea Lui ca răspuns. Aceasta nu e credinţa care pretinde favorul cerului fără a se supune condiţiilor pe baza cărora e asigurat harul.Este pace în credinţă şi bucurie în Duhul Sfânt. lăsând întreaga ta povară pe ele? Aceasta e credinţa. trezeşte în inima rugătorului un aşa conflict. e adevărat că sentimentul de vinovăţie al celui căit este adeseori atât de mare încât o căinţă pe măsura păcatului său îi cauzează o stare de agonie din care găseşte scăpare în strigăte şi gemete. (101) A rămâne în credinţă înseamnă a înlătura emoţia şi dorinţele egoiste. o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. El ne roagă: ”Gustaţi şi vedeţi ce bun e Domnul. (100) Credinţa nu e o emoţie. ca sentimentele să fie aduse la un înalt nivel de excitaţie şi nici nu e necesar. Ele trebuie să pătrundă în toate lucrurile mici din viaţă. Cel care.10:17 Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu corespund marii necesităţi practice a omului. de asemenea pretinde făgăduinţele. Ele sunt adevăruri care ajung până la cer şi ating veşnicia. încât strigăte puternice şi lacrimi apar involuntar la el. în mod firesc crede pe Domnul pe Cuvânt şi reuşeşte să se unească cu Mântuitorul. (103) Ce departe suntem de a reprezenta caracterul lui Hristos. crede! Odihneşte-te în Dumnezeu. ca şi când numai el singur ar fi în această lume. Credinţa pretinde făgăduinţele lui Dumnezeu şi aduce roade în ascultare. nu sentiment 27 Aprilie CREDINŢA VINE PRIN FĂGĂDUINŢE “Astfel credinţa vine în urma auzirii. crezând că marea Lui dragoste îi va salva de consecinţele păcatului lor. pentru ca El să ne poată face fericiţi. nu sentiment 28 Aprilie LUPTA BUNĂ A CREDINŢEI . (104) Dumnezeu ne invită să ne convingem de realitatea Cuvântului Său. convertirea sufletului prin credinţă. Credinţa aduce pace. pe care îndurătorul Mântuitor le aude cu milă. ca pentru a ne face auziţi de Domnul.”(Ps. dar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” Rom. Credinţa adevărată îşi are temelia în promisiunile şi asigurările Bibliei. El va realiza pentru tine mai mult decât un cuceritor. (99) Credinţă. Totdeauna s-au împlinit. totuşi influenţa lor vitală trebuie împletită în experienţa omenească..

Sfinţirea nu barează căile sufletului spre cunoaştere. o Doamne. când veniţi la El cu sinceritate. în purtare. Credeţi că El este gata să vă ajute prin harul Său. Astfel zi cu zi tu poţi să-ţi predai viaţa în mâinile lui Dumnezeu şi în acest mod viaţa ta va fi modelată din ce în ce mai mult după viaţa lui Hristos. pentru a fi îndeplinite sau pentru a renunţa la ele. Consacră-te lui Dumnezeu dimineaţa. iar dacă nu vă smulgeţi de sub puterea Lui. nu sentiment 30 Aprilie CREDINŢA ESTE BIRUINŢĂ “Pentru că oricine e născut din Dumnezeu biruieşte lumea. în curăţie” (1 Tim. vor străluci alături de slava Mântuitorului... în credinţă.8:10) Pavel zice: ”Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul." Adevărat vorbeşte Neemia..” 1 Tim. Locuieşte cu mine şi lasă ca toată lucrarea mea să se împlinească în Tine. (109) Credinţă. serviciul tău . Trebuie să fiţi luptători pentru coroana vieţii. ”Oricine e născut din Dumnezeu biruieşte lumea. pentru a-I servi şi a-L asculta.. neprihănirea ta. în Împărăţia lui Dumnezeu. şi l-ai luat pe Hristos ca pe Mântuitorul tău. dar predându-te lui Dumnezeu. iarăşi zic bucuraţi-vă”(Fil. (107) Curând vom fi martorii încoronării Împăratului nostru. trebuie să existe un proces viguros de renunţare la eu în paralel cu un proces de sfinţire.vom creşte în har. iar cunoştinţa voinţei lui Dumnezeu duce la progresul lucrării de sfinţire. înaintea şi înapoia voastră.”(Col. în fiecare oră. în fiecare zi.”(Neem.inima ta.predă-te Lui ca să asculţi de toate cerinţele Lui şi tu trebuie să iei tot . 6:12 Sfatul serios dat lui Timotei. Întrebi: ”Cum trebuie să locuiesc în Hristos?” În acelaşi fel cum L-ai primit la început. ar trebui dat şi tinerilor de azi: ”Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea. Rugăciunea ta să fie: ”Ia-mă. aşa să şi umblaţi în El." Aceasta e o problemă de fiecare zi. Tu trebuie să dai totul . El trebuie să fie cu noi nu numai la începutul şi sfârşitul căii noastre. de biruinţă şi bucurii în Dumnezeu. şi voi trebuie să-l călcaţi în picioare. Hristos este primul şi ultimul. pentru a nu se abate de la împlinirea datoriei.5:16. ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire. Domnul. după cum aţi primit pe Isus Hristos. cu totul. Eu pun toate planurile mele la picioarele Tale. voinţa ta..dând şi luând. la Tine.2:6) “Cel neprihănit va trăi prin credinţă. acei care pe acest pământ s-au luptat lupta bună a credinţei. Voi trebuie să vă luptaţi lupta bună a credinţei.10:38) Tu te-ai predat lui Dumnezeu. în veci. ci dezvoltă mintea şi o inspiră să caute adevărul ca pe o comoară ascunsă. de către apostolul Pavel.”(Ev. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.4:4) ”Bucuraţi-vă totdeauna. şi prin aceasta faptele vor dovedi că Isus locuieşte în inimă. Prin credinţă devii al lui Hristos şi prin credinţă trebuie să creşti în El .”(1 Tes. bucuria noastră. în dragoste. credeţi în Isus ca Mântuitor al vostru. ar trebui analizate fiecare şi comparate cu marele etalon al neprihănirii şi în lumina reflectată de Cuvântul lui Dumnezeu. Spune-I Lui toate planurile tale. Zi de zi. cât de serios ar trebui să ne străduim să ajungem acolo! Eu vă sfătuiesc. Prin comuniunea cu El. toate depind de unirea noastră cu Hristos. Străduiţi-vă pentru că aveţi de câştigat o coroană.18) (110) . şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii. după cum providenţa Lui îţi va descoperi. plinătatea tuturor binecuvântărilor. şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii. este credinţa noastră. ajutorul tău veşnic . să locuiască în inima ta. Duşmanul e la dreapta şi la stânga. Acei ale căror vieţi au fost ascunse cu Hristos. (108) Credinţă. pentru a fi al lui în întregime. Străduiţi-vă că puterea lui Satan e peste voi. Tu însuţi nu poţi ispăşi păcatele tale sau să-ţi schimbi inima. rămânând în El .pe Hristos. 2:6 Creşterea noastră în har.să-ţi dea putere să asculţi. prin credinţă. apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Foloseşte-mă azi în slujba Ta. tu crezi că el va face toate aceste lucruri pentru tine. este credinţa noastră. prin puterea lui Hristos.” 1 Ioan 5:4 Viaţa creştinului ar trebui să fie o viaţă de credinţă. Există un cer şi o. Trăsăturile de caracter nesfinţite. oră de oră.. aşa să şi umblaţi în El”. Col. ci la fiecare pas de pe cale. veţi fi paralizaţi şi ruinaţi. să fie puterea ta. Rugaţi-vă neîncetat. 4:12). de dragul lui Hristos. ”Astfel cum aţi primit pe Isus Hristos. fă ca aceasta să fie prima ta preocupare. Domnul. nu sentiment 29 Aprilie CEL DREPT VA TRĂI PRIN CREDINŢĂ “Astfel. servul lui Dumnezeu: ”Bucuria Domnului este tăria noastră. moştenite sau cultivate. Păcatele care tind să pună stăpânire pe om trebuie combătute şi biruite.“Luptă-te lupta cea bună a credinţei. ei ar trebui să reziste în mod hotărât şi să biruiască. El nu e numai autorul ci şi desăvârşitorul credinţei noastre.

sau să ispăşim păcatele noastre. avem o Călăuză care să ne îndrume pe drumul nostru. Dacă în ignoranţa noastră. (114) MAI POCĂINŢĂ ŞI VIAŢĂ NOUĂ Căinţa şi mărturisirea 1 Mai ADEVĂRATA CĂINŢĂ PENTRU PĂCAT “Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se şteargă păcatele. tu trebuie să-ţi recunoşti greşeala. Oricare ar fi situaţia noastră. unde toate lucrurile care acum ne pun în încurcătură. cu poverile şi grijile sale şi să privim la minunata viaţă de apoi. ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. putem să avem încredere în El şi astfel să preamărim numele Său.3:13) ”Celor întristaţi din Sion”. (113) Puterea acelora care în credinţă. avem un Prieten compătimitor. facem un pas greşit.. situaţie în care ar trebui mărturisite în public. 2:19 Condiţiile pentru a avea mila lui Dumnezeu sunt simple. prin care el desconsideră Legea lui Dumnezeu. ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. o licărire din curăţia lui Hristos. ci cel care mărturiseşte şi părăseşte păcatul lui va găsi milă. ne face în stare să lăsăm de-o parte prezentul. El s-a hotărât să le dea o “cunună împărătească. El va împlini. Faptele de neascultare ale păcătosului. ai păcătuit împotriva Creatorului tău. singurul care le poate ierta şi greşelile voastre unul altuia.. Apoi tu trebuie să cauţi iertarea lui Dumnezeu. Această tristeţe anunţa o bucurie care va fi un izvor viu în suflet.. Nu voi arunca privire întunecoasă asupra voastră. scoate în evidenţă dorinţele nesfinţite. vor fi lămurite. Dacă predăm vieţile noastre în slujba Sa. (1) Pocăinţa înseamnă părere de rău pentru păcat şi lepădarea acestuia. pentru că rezultatul este aşa cum judecata luminată a fiinţelor finite nu poate prevedea. Nu e nevoie să facem lungi şi obositoare pelerinaje sau să îndurăm penitenţe groaznice pentru a ne recomanda sufletele Dumnezeului din cer.” Fap. mai mult decât suficient.61:3) (4) Căinţa şi mărturisirea 2 Mai MĂRTURISIREA SINCERĂ E ESENŢIALĂ “Dacă ne mărturisim păcatele.. pierderea grea sau singurătatea în care am fi. El este credincios şi drept. încât trebuie aduse numai înaintea lui Dumnezeu. pentru ca apoi să ne părăsească.. un untdelemn de bucurie în locul plânsului.Dumnezeu e în stare şi doreşte să împartă servilor săi toată puterea de care au nevoie şi să le dea înţelepciunea necesară diferitelor lor trebuinţe..”(Iac. Domnul nu ne cere să facem lucruri grele pentru a ni se ierta păcatele. necurăţia buzelor. sau pot avea un caracter public. recunoaşte că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău”. pătrunzând în suflet. recunoscând toate păcatele de care sunteţi vinovaţi. Prin credinţă Îl vedem pe Isus. multe mărturisiri n-ar trebui spuse niciodată în auzul muritorilor. nu va fi o schimbare adevărată în viaţă. Dacă ţi-ai jignit prietenul sau aproapele... infidelitatea inimii. stând ca Mijlocitor al nostru. căci sunt milostiv. iar spiritul lui este copleşit şi umilit sub influenţa Duhului pătrunzător al lui Dumnezeu. ele pot fi greşeli care ar trebui mărturisite persoanelor care au fost jignite prin ele. iubesc pe Dumnezeu şi îi servesc va fi reînnoită zi de zi. până ce nu am lepădat păcatul din inimă. Noi nu vom renunţa la păcat dacă nu vedem păcătoşenia lui. la dreapta lui Dumnezeu. (5) Multe. sunt arătate vederii sale. Putem crede în Dumnezeu. (2) O rază din slava lui Dumnezeu. descoperă în mod distinct orice pată de murdărie şi lasă descoperite nedesăvârşirile şi defectele caracterului omenesc.. iar datoria lui este de a te ierta cu mărinimie. Prin credinţă vedem haina şi coroana pregătită pentru biruitor şi auzim cântecul celor mântuiţi. Hristos nu ne părăseşte. în loc de cenuşă. Dumnezeu va fi mai bine preamărit dacă mărturisim corupţia interioară şi .5:16) Mărturisiţivă păcatele lui Dumnezeu. niciodată nu vom fi în vreo situaţie pentru care Dumnezeu să nu fi făcut asigurare. are totdeauna un caracter specific. Prin credinţă zărim locurile pe care Isus s-a dus să le pregătească pentru cei care-L iubesc. ”Recunoaşte-ţi numai nelegiuirea.72:12) (111) Credinţa. avem un Sfătuitor sigur. şi recunoaşte păcatele particulare. Căci El va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.”(Ier. oricare ar fi încurcătura noastră. ori care ar fi necazul nostru. drepte şi echitabile. deoarece fratele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu şi jignindu-l pe el.”(Ps. Dar toate mărturisirile ar trebui să fie clare şi la obiect. (112) Putem cere mult de la Bunul nostru Părinte ceresc. aşteptările acelora care îşi pun încrederea în El. o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Isus nu ne cheamă să-L urmăm. Adevărata mărturisire. (3) Lacrimile de pocăinţă nu sunt altceva decât picăturile de ploaie care preced strălucirea soarelui sfinţeniei.” 1 Ioan 1:9 Apostolul zice: ”Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi curăţiţi. Ele pot avea o astfel de natură.”(Is..

51:10) Dacă tu faci chiar acum un pas spre El în căinţă. Aceasta înseamnă mai mult decât simplul fapt de a fi înregistrat în cartea bisericii. Chiar prima sforţare din inimă de a-L atinge pe Dumnezeu. chiar şovăitoare. Nu vă destăinuiţi urechilor omeneşti. dar dacă îţi umileşti inima şi-ţi mărturiseşti păcatele încrezându-te în meritele Mântuitorului crucificat şi înviat.22:4) Şi care e fericirea cerului decât a vedea pe .. ”Oricine rămâne în El.”(Ap. iar omul este purificat şi curăţat.”te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.. stând îmbrăcat în veşminte murdare înaintea îngerului Domnului. orice efort de a se curăţi pe sine va fi fără folos.”(Zaharia 3:7) . În minunata profeţie simbolică a lui Zaharia. Doreşte după plinătatea harului lui Hristos. îndurarea lui Hristos merge să se unească cu harul care lucrează asupra sufletului omenesc. (6) Mărturisirea care este destăinuirea cămăruţelor tainice ale sufletului. până când inima lui nu e continuu umplută de Duhul lui Dumnezeu. le dă putere de a deveni fiii şi fiicele lui Dumnezeu pentru ca la sfârşit Dumnezeu să-i poată primi.61:10) “Dar dacă vei umbla pe căile Mele” zice Domnul. fără ca Duhul lui Dumnezeu să n-aibă ştire de aceasta. îşi găseşte drum către Dumnezeul milei infinite. Este revărsarea iubirii mântuitoare care transformă inima. Înseamnă a avea o credinţă simplă. El se va grăbi să te îmbrăţişeze în braţele iubirii Sale infinite. El are un principiu care locuieşte în suflet şi care-l face în stare pe cel care-l acceptă. la sfârşit vor vedea faţa Lui. prin numele şi meritele iubitului Său Fiu. care nu poate judeca în mod corect. (10) Iertare şi primire 4 Mai FIII ŞI FIICELE LUI DUMNEZEU “Dar tuturor celor ce L-au primit adică celor ce cred în Numele Lui. să locuiască împreună cu El în toată veşnicia. Ei nu trebuie să se mulţumească cu mai puţin decât neprihănirea. să biruiască ispita.chiar printre îngerii sfinţi care înconjoară tronul Lui.. Urechea Lui e deschisă la strigătul sufletului căit." Apoi a zis lui Iosua: “Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare. Găseşti plăcere în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. ”iar numele Lui va fi pe frunţile lor.. Înseamnă a avea o încredere de copil în Tatăl vostru ceresc. fiindcă sunt preceptele lui Dumnezeu. Lasă ca inima ta să fie umplută cu nemărginită dorinţă după neprihănirea Lui. niciodată nu e nutrită o dorinţă sinceră după Dumnezeu..”(Is. sau tânguirea din inimă să fie făcută cunoscută.. Dumnezeule. Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine. reprezintă pe păcătos. (7) Păcatele pot să pară cât munţii înaintea ta. O simplă mărturisire a evlaviei e fără importanţă. pentru că e imposibil a-l ridica pe om altfel decât prin cunoştinţa de Dumnezeu. numai lui Isus decât dacă ne destăinuim omului finit care greşeşte.. creştinii ar trebui să se străduiască să atingă înalta ţintă pusă înaintea lor în Evanghelie. ci recâştigare din păcat. (8) Iertare şi primire 3 Mai SEMNIFICAŢIA IERTĂRII “Care Dumnezeu este ca Tine. Doar cel care rămâne în Hristos este un creştin. niciodată nu e vărsată o lacrimă chiar în taină.”(Zaharia 3:4-5) Chiar aşa te va îmbrăca Dumnezeu cu hainele mântuirii şi te va acoperi cu “mantaua izbăvirii. o statornică încredere în Dumnezeu. (13) Celor care-L primesc. Chiar înainte ca rugăciunea să fie înălţată. Tatăl Tău cel ceresc te va dezbrăca de hainele murdărite de păcat. David a avut o viziune corectă a iertării. povestea pe care numai Dumnezeu ar trebui s-o audă.. este ştiută de El.”(1 Ioan 3:16) Dumnezeu are putere de a păzi sufletul care este în Hristos şi care e ispitit.. Înseamnă a fi unit cu Hristos.”Ioan 1:12 Prin credinţă în Isus Hristos. când s-a rugat: ”Zideşte în mine o inimă curată.” Mica 7:18 Iertarea lui Dumnezeu nu este numai un simplu act judiciar prin care ne absolvă de condamnare. Iar cuvântul rostit de Domnul este: ”Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el. care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie. El te va ierta şi te va curăţa de toate nelegiuirile. Dacă în timpul acestei vieţi ei sunt credincioşi lui Dumnezeu. Niciodată nu e înălţată o rugăciune.”(Ps. pune în mine un duh nou şi statornic.tainică din inimă. ci îi place îndurarea. nu păcătuieşte. Până când gândul lui Dumnezeu nu devine gândul oamenilor.. le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Aceasta nu e numai iertare pentru păcat. reprezentarea caracterului Său şi nu pot fi modificate aşa cum nu poate fi modificat nici caracterul lui Dumnezeu? Respecţi tu şi iubeşti Legea lui Iehova? (12) Ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. (11) Întrebarea pe care trebuie să v-o puneţi este: ”Sunt eu creştin?” A fi creştin înseamnă a fi mult mai mult decât înţeleg mulţi. marele preot Iosua. chiar plăpândă. adevărul e primit în inimă.

(19) Nu va mai dura mult până la încheierea timpului de încercare.. iar acea dragoste nu poate atinge inima noastră. N-ar trebuie să credem că până când acei care ne-au jignit nu-şi mărturisesc greşeala. Dacă am depus fără voie o mărturie falsă. să locuiască în voi şi prin voi să descopere dragostea renăscută de sus. Dacă am vătămat pe alţii prin vreo chestiune de afaceri nedreaptă.. iar dacă e posibil să o corectaţi. întrerupe prin aceasta singurul canal prin care poate primi îndurare de la Dumnezeu. noi suntem îndreptăţiţi să nu le acordăm iertarea noastră. Isus a adăugat: ”Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. poartă o mărturie mincinoasă împotriva caracterului unui Dumnezeu sfânt. ci după cum iertăm. să vă ierte datoria. Valurile îndurării divine se revarsă în sufletul păcătosului şi de la el spre sufletele altora. şi care aduce pace cerească inimii zdrobite de păcat. să-şi umilească inimile prin căinţă şi mărturisire. vă sfătuiesc să cugetaţi la greşeala voastră. 33:15 Nici o pocăinţă nu este adevărată dacă nu determină în viaţă o reformaţiune.. dacă am înşelat în meserie sau am păgubit pe cineva. ci şi ceea ce s-ar fi acumulat dacă am fi utilizat corect şi înţelept acel lucru.. şi să înapoiem ce am luat atât cât ne stă în putere. fără a naşte dragostea pentru fraţii noştri.. voi care sunteţi deprinşi să faceţi răul?.. (17) Iertare şi primire 6 Mai RESTITUIREA ESTE NECESARĂ “Dacă cel rău dă înapoi zălogul. Dacă aţi refuzat să trăiţi în mod cinstit cu Dumnezeu. Cel care este nemilos faţă de alţii dovedeşte prin acesta că nu este părtaş la harul iertător al lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este aceea care ne conduce la El. dovedim dacă ne-am însuşit pentru noi înşine acea dragoste: “De aceea. chiar dacă şi-au mărturisit sau nu greşeala lor. În orice tranzacţie el trebuie să dovedească faptul că Dumnezeu este Învăţătorul său. sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa aţi putea să faceţi binele.” Ezech. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor.. Noi nu suntem iertaţi pentru că noi iertăm. 7:2 “Putem primi iertarea lui Dumnezeu. (18) Dacă am păgubit sau vătămat pe fratele nostru în vreun fel. drept şi încrezător. Este corect pentru noi să restituim nu numai ce am luat. atât timp cât se spune astăzi.” Ier. ”Sfinţire lui Dumnezeu” trebuie să fie scris pe jurnalele de fiecare zi şi în registre şi pe poliţele de schimb. a îndepărta greşelile. vi se va măsura. şi care tratează aceste probleme într-o manieră nedreaptă. cum veţi sta în faţa dosarului cu ocupaţia voastră necredincioasă?." “După ce a terminat de rostit rugăciunea “Tatăl nostru”. urmează învăţăturile care dau viaţă şi nu săvârşeşte nici o nelegiuire va trăi negreşit. numai dacă şi noi iertăm altora. Hristos zice: ‘Cu ce judecată judecaţi. Începeţi chiar acum să lucraţi ca nişte creştini. cât timp a fost în posesia noastră. Este partea lor.6:14-15) Cel care e neiertător. veţi fi judecaţi şi cu ce măsură măsuraţi. trebuie să reprezinte în faţa lumii modul în care Domnul nostru ar conduce problemele de afaceri.. În iertarea lui Dumnezeu inima celui păcătos este condusă foarte aproape de inima nemărginită a dragostei infinite. Nu căutaţi scuze pentru faptul că nu aţi dat lui Dumnezeu ce se cuvenea. în afacerile vieţii sale. fără îndoială.Dumnezeu? Ce bucurie mai mare poate avea păcătosul mântuit prin harul lui Hristos decât a privi chipul lui Dumnezeu şi de a-L cunoaşte ca Tată?”(14) Iertare şi primire 5 Mai IERTAŢI ÎN MĂSURA ÎN CARE IERTĂM “Căci cu ce judecată judecaţi. chiar dacă ar fi în limitele legii. trebuie să restituim. (20) Iertare şi primire 7 Mai VENIŢI AŞA CUM SUNTEŢI “Poate un etiopian să-şi schimbe pielea. dacă am lezat influenţa lui în orice fel. trebuie să ne mărturisim greşeala.13:23 . nu vă împietriţi inimile. dacă am contrafăcut cuvintele lui. veţi fi judecaţi’. dar noi trebuie să avem un spirit de compasiune faţă de acei care ne-au greşit. care va inspira speranţă în cei fără speranţă. întoarce ce a răpit. Acei care pretind că sunt urmaşii lui Hristos. noi trebuie să ne ducem la acei cu care am vorbit despre el şi să retragem declaraţiile calomnioase.”(Mat. Creştinul. Acum până ce nu e prea târziu. Dacă ne apropiem de Dumnezeu. dar prin atitudinea noastră faţă de alţii. primim iertare numai cu condiţia ca şi noi să fim voioşi să dăm pe faţă iertare faţă de alţii. Temelia întregii iertări se găseşte în dragostea nemeritată a lui Dumnezeu." (16) Lăsaţi pe Hristos.” Mat. nu va muri. (15) Nimic nu poate justifica un spirit neiertător. Dacă nu se poate face acesta în căinţă umilă să rugaţi pe Dumnezeu ca pentru meritele lui Hristos. Dacă nu serviţi cu fidelitate lui Dumnezeu acum. viaţa divină.

dacă nu rămâne în viţă. poate aduce într-o stare de sănătate puterile tale morale şi intelectuale.” Ioan 15:4 Fiecare persoană. dar Dumnezeu nu-i leapădă datorită greşelilor lor. Nu putem face nimic pentru noi înşine. Dumnezeule. Orice. Ele sunt pentru orice păcătos pocăit. renunţă la a face răul şi învaţă să faci bine. sau intră într-o legătură personală cu Hristos prin renunţare la eu. păcătoşenia noastră. în timp ce mândria.Dumnezeu nu consideră toate păcatele ca fiind la fel de mari. neajutoraţi. Orice suflet care luptă ştie cât de aspre. tot aşa nici voi nu puteţi aduce roadă dacă nu rămâneţi în Mine. Judecata omului este parţială. Noi trebuie fiecare pentru sine. fără întârziere. chiar aşa cum suntem. luminat şi făcut ager şi curat. deoarece standardul şi preceptele lumii se . să ne curăţescă de orice murdărie. prin credinţă şi prin ascultare. E slava Sa să ne înconjoare cu braţele iubirii Sale. sau pentru caractere mai evlavioase. Cel care cade în păcate mai ordinare. să alegem pe Hristos pentru că El ne-a ales mai întâi pe noi. este dificil. în căinţă? Îndepărtaţi astfel de gânduri. Dar acestea sunt păcatele care în mod deosebit sunt dezgustătoare lui Dumnezeu. dar nu ca pe singurul conducător al inimilor. individual. Pentru noi. şi să cădem la picioarele Lui în căinţă. Cât de mulţi sunt acei care cred că nu sunt suficient de buni pentru a veni la Hristos. de a şti că iertarea este fără plată. (23) Isus doreşte să venim la El. (24) El. Nimic nu poate răni mai mult sufletul vostru.. Beţivul e dispreţuit şi se spune că păcatul lui va face imposibilă intrarea lui în cer. păcătoşi. refuzând să nutrească spiritul Său şi să urmeze exemplul Său. Putem veni cu toată slăbiciunea. nu aştepta ca tu însuţi să te faci mai bun. după aprecierea Lui există grade de vinovăţie. cât de amare sunt aceste conflicte. supusă controlului Duhului lui Dumnezeu. cugetul tău. vei fi biruitor în lupta vieţii şi te vei ridica la slavă şi mărire în viaţa mai bună decât aceasta. nu va ezita să folosească toată această putere spre binele lor. şi să-i îmbrace cu hainele albe ale neprihănirii. care greşeşte. pentru că ele sunt contrare bunăvoinţei caracterului Său. (24) Predă-te lui Hristos. Ei nu-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. 51:1 Să ne amintim că toţi facem greşeli.." (22) Iertare şi primire 8 Mai O IERTARE PERSONALĂ “Ai milă de mine. Tu poţi să faci ce vrei. El le oferă viaţa şi nu moartea. voinţa ta făcută dreaptă şi sfinţită. Nimeni nu e atât de păcătos încât să nu poată găsi putere. Această unire cu Hristos trebuie să fie făcută de acei care din fire sunt în vrăjmăşie cu Hristos. de a fi aduse de către solii îngereşti fiecărui suflet care crede. să ne lege rănile noastre. numai El. Aici greşesc mii de oameni.. poate avea sentimentul ruşinii sau al sărăciei sale şi poate simţi nevoia sa de harul lui Hristos. Puterea şi harul au fost asigurate prin Hristos. Nu trebuie să aşteptăm pentru convingeri mai puterince pentru ocazii mai bune. Veniţi cu toată inima voastră la Hristos şi puteţi cere binecuvântarea Lui. Puteţi crede că atunci când păcătosul amărât tânjeşte să se reîntoarcă să-şi lepede păcatele. în bunătatea ta. greşesc adesea. şi se referă la orice păcat. ajutor există numai în Dumnezeu. ei nu cred că Isus îi iartă personal. chiar bărbaţii şi femeile care au avut ani de experinţă. fiecărui fiu şi fiice a lui Adam. prin puterea harului Său. Luptele sunt obositoare. Noi trebuie să venim la Hristos aşa cum suntem. Inima ta poate fi încălzită cu dragostea lui Dumnezeu. decât a nutri o astfel de idee despre Tatăl nostru ceresc. dar mândria nu simte nici o necesitate şi în acest fel închide inima în faţa lui Hristos şi a binecuvântărilor infinite pe care El a venit să le dea. referitor la creşterea în har.” Ps. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine. care a murit pentru el. Dumnezeu îl opreşte cu asprime de a veni la picioarele Sale. Îndepărtaţi suspiciunea că făgăduinţele lui Dumnezeu n-au semnificaţie pentru voi.. nici un păcat nu este mic în ochii lui Dumnezeu. dar oricât de neînsemnat pare în ochii omului un păcat sau altul. Ei Îl acceptă în mod convenţional pe Mântuitorul. El aşteaptă să-i dezbrace de hainele lor pătate şi murdărite cu păcat. şterge fărădelegile mele. E o lucrare tainică şi mulţi care pretind a fi urmaşii lui Hristos nu ştiu nimic despre aceasta.. acelei iubiri neegoiste care este tocmai atmosfera universului necăzut. După îndurarea Ta cea mare. Dacă îţi vezi păcătoşenia. dar Dumnezeu apreciază toate lucrurile aşa cum sunt ele în realitate. Este privilegiul tuturor acelora care se supun condiţiilor. imperfectă. apoi vei fi într-adevăr fericit. curăţie şi neprihănire în Isus... Aceasta e o relaţie de o totală dependenţă ce trebuie sădită în inima îngâmfată. nebunia. înţelegerea ta. aşa cum este şi la noi. egoismul şi zgârcenia prea adesea trec nemustrate. El îi dă privilegiul unei alte încercări.. prin propriile sale fapte sau îndepărtează pe Hristos de la ea. (26) Tendinţele rele ale omenirii sunt greu de biruit. Dacă acum doreşti să te hotărăşti. Te-aştepţi să devii mai bun prin propriile tale eforturi?. poate fi curăţită şi maturizată. (25) Iertare şi primire 9 Mai UNIREA CU HRISTOS “Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămânea în voi. care prin propria Sa ispăşire a asigurat omului un depozit de putere morală. dependenţi.

Hristos trebuie să rămână în el şi el în Hristos. este că noi nu suntem bucuroşi să ne umilim inimile noastre mândre şi să ne supunem condiţiilor. care va încerca fiecare caracter în marea zi a judecăţii finale. printr-o osteneală continuă. El nu primeşte nimic mai puţin decât o inimă zdrobită şi un duh mâhnit. simbolizată prin naşterea din nou. în care locuieşte toată plinătatea. (36) Schimbarea inimii. Aceasta cere Dumnezeu de la el. El are deplin acces la Acela.”(Ps. respectând principiile de bază ale marelui Său etalon moral. (27) Trebuie să câştigăm biruinţa asupra eului. nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. ce bucurie trebuie să simţim pentru că Dumnezeu este milos. Asemenea altora el a fost tulburat de învăţătura lui Isus. Domnul nu poate face nimic pentru restabilirea omului. (32) Singurul motiv pentru care noi nu putem avea iertarea păcatelor trecute.. până când convins de propria lui slăbiciune şi dezbrăcat de încrederea de sine. (28) Născut de sus 10 Mai AJUTOR PENTRU CEI SĂRACI ÎN DUH “Ferice de cei săraci în duh. Domnul ne vrea înălţaţi.. serios. înainte să poţi aprecia lucrurile cereşti. (31) Inima mândră se străduieşte să câştige mântuirea. Nimic nu e reţinut de la sufletul care simte nevoia sa.51:10) În măsura în care primim lumina divină şi conlucrăm cu inteligenţele cereşti. ce recunoştinţă. printr-o legătură zilnică. Prin curaj. (30) Când omul a păcătuit împotriva unui Dumnezeu sfânt şi îndurător. Dar dacă dorim să mergem pe calea ce duce la viaţa veşnică. (33) Dumnezeu este foarte milos. suntem “născuţi din nou”. Tu nai nevoie să-ţi satisfaci curiozitatea. dar atât demnitatea noastră pentru cer. iar când noi venim la El cu inimile zdrobite şi cu Duhul mâhnit. Mândria şi iubirea de sine se împotrivesc Duhului lui Dumnezeu. ”Dumnezeule Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită. El trebuie să se roage pentru ajutor divin şi în acelaşi timp. şi a-şi mărturisi greşelile cu lacrimi şi amărăciune în suflet. atunci Domnul îl poate face pe om o creatură nouă.. După ce această unire e formată. cât să ai o lumină nouă. Tu trebuie să primeşti o inimă nouă de sus. (35) Născut de sus 11 Mai O SCHIMBARE A INIMII E NECESARĂ “Drept răspuns Isus i-a zis: ”Adevărat. pot găsi neprihănire şi putere privind la Isus. adevărat îţi spun că dacă un om nu se naşte din nou. l-au impresionat foarte mult şi el a dorit să înveţe mai mult din aceste minunate adevăruri. în fiecare clipă. trebuie să-l rugăm fierbinte pe Tatăl nostru ceresc: ”Zideşte în mine o inimă curată. Fiecare creştin trebuie să vegheze continuu.51:17) Omul trebuie să fie golit de eu. Apoi el poate primi darul pe care Dumnezeu aşteaptă să i-l dea. se predă controlului lui Dumnezeu. şi urmarea lui Isus. vom face pace cu El. prin credinţă. pune în mine un duh nou şi statornic. în blândeţea şi umilinţa lui Hristos. Dumnezeule. prin puterea lui Hristos. în cel mai deplin înţeles al cuvântului. În umilinţă şi căinţă. putem aduce roadele Duhului Sfânt.. cât de o renaştere spirituală.. curăţiţi. Învăţăturile care cădeau de pe buzele Mântuitorului.interpun în mod constant între suflet şi etalonul sfânt al lui Dumnezeu. urmărind fiecare cale a sufletului unde Satan ar putea găsi acces. aceasta poate fi conservată numai printr-un efort continuu. înainte ca el să poată fi un credincios în Isus. El i-a zis lui Nicodim. pentru că El înţelege slăbiciunile noastre şi ispitele noastre.” Ioan 3:3 Nicodim a avut o poziţie de mare încredere în naţiunea iudaică. El primeşte căinţa noastră. eliberaţi de murdăria păcatului. dar Isus i-a etalat simplu. Ah. (37) . principiile de bază ale adevărului.. care simt că n-au nimic bun în ei.” Mat. (34) Jertfa cea mai scumpă şi mai plăcută în ochii lui Dumnezeu este o inimă umilită prin renunţarea la eu. poate fi înfăptuită numai prin lucrarea efectivă a Duhului Sfânt. se găsesc în neprihănirea lui Hristos. sunt un duh zdrobit.. el poate câştiga biruinţa.”(Ps. orice înclinaţie firească a sufletului se opune schimbării din încrederea în sine şi mândrie. (29) Jertfele plăcute lui Dumnezeu. înobilaţi. şi promite că dacă luăm din puterea Lui pentru a face pace cu El. căci a lor este Împărăţia cerurilor. nu poate găsi nici o cale atât de nobilă ca aceea de a se căi în mod sincer. sârguincios. Numai printr-o unire personală cu Hristos. prin înălţarea crucii.. trebuie să nu ascultăm la şoaptele eului. Când eul este îndepărtat. tu nu ai nevoie atât de mult de cunoştinţe teoretice.. cât şi caracterul potrivit pentru cer. să crucificăm înclinaţiile şi poftele trupeşti şi apoi începe unirea sufletului cu Hristos.5:3 Toţi acei care simt profunda lor sărăcie din suflet. cu hotărâre să se împotrivească oricărei înclinaţii spre păcat.. Nicodim a venit la Domnul cu intenţia de a intra în discuţie cu El.

18:2-3 Cel mai neajutorat păcătos.12:14 . o nouă voinţă. prin harul dat lui de Dumnezeu. dacă-l iubeşte pe Dumnezeu şi are teamă de El . trebuie să se prindă de Hristos ca de unica sa speranţă. Dacă pentru o clipă uită de influenţa sa. care prin credinţă apucă puterea divină? (39) Născut de sus 12 Mai BINECUVÂNTĂRI ASUPRA OMULUI UMIL “Isus a chemat la El un copilaş. (41) În mod constant. în timp ce. care prima dată nu-l atrăgea. El urăşte păcatul şi zdrobindu-şi inima înaintea lui Dumnezeu. încrezut în sine şi îngâmfat. fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. cu hotărâre apucă făgăduinţele lui şi-şi întăreşte sufletul apropiindu-se de ele. neglijarea datoriilor cunoscute. va distruge credinţa şi va despărţi sufletul de Dumnezeu. îşi pune în pericol propriul suflet şi sufletele altora. care era neînţeles şi neinteresant este ales acum ca studiu al său. Nu există nici o strădanie pentru locul cel mai înalt. şi captivat de tainele cereşti. cuvintele sale. este văzut acum în splendoarea şi slava sa şi el îl contemplă ca pe viitorul său cămin. Când înţelege aceste lucruri. 4:22. ca nu cumva să-şi dezonoreze modelul. (45) Născut de sus 14 Mai SFINŢIREA VIEŢII “Urmăriţi pacea cu toţii şi sfinţirea. deoarece păcătosul a neglijat atât de mult timp marea mântuire pe care Dumnezeu a asigurat-o pentru el. Are o minte nouă. pentru că El este izvorul tuturor darurilor desăvârşite. purtând pecetea veşniciei. (43) Când harul transformator al lui Hristos este asupra inimii. El lucrează cu teamă şi tremurând. declarând el însuşi că este gata să-L urmeze pe Maestrul său la închisoare şi la moarte. Viaţa lui este o expresie a vieţii lui Hristos. Apoi se va preda pe sine. l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: ”Adevărat vă spun că dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi. Dar comiterea conştientă a oricărui păcat.Puterea deosebită a Duhului Sfânt. unde îl va vedea.” Ev.” Efes. acasă sau altundeva. (40) Oamenii care se umilesc pe sine. care se strică după poftele înşelătoare. Nu e un lucru uşor să transformi o minte pământească. şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. dorinţele lui şi dragostea... iubi şi slăvi pe Cel care l-a mântuit prin sângele Său preţios.24 Convertirea este o lucrare pe care cei mai mulţi nu o apreciază. astfel ca sufletul să fie pătruns de dragostea divină. Gândurile sale. (44) Toţi au nevoie să înţeleagă procesul de convertire. Roadele sunt văzute într-o viaţă schimbată. corpul. zelosul şi îngâmfatul Petru. Nimic nu e mai dezgustător pentru Dumnezeu decât un duh îngâmfat. Dureroase sunt cuvintele scrise de pana inspiraţiei: ”Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit. dacă vrea să aibă duhul lui Hristos.. Numele lui Isus este scris pe tot ce e spus şi făcut. Numai prin exercitarea unei credinţe vii suntem în siguranţă.. iubitoare de păcat şi s-o aduci acolo încât să înţeleagă dragostea de nespus a lui Dumnezeu. În viaţa lui Petru găsim o lecţie tristă care ar trebui să fie o învăţătură pentru toţi care pretind a fi urmaşi ai lui Hristos. Încercarea a venit pentru Petru când pe neaşteptate s-a ivit vijelia peste ucenici prin umilirea Conducătorului lor.”(Matei 26:56) Iar înflăcăratul. Domnul nu se bazează pe talentele omului. Faptele de sfinţenie care îi apăreau ca obositoare sunt acum desfătarea sa. Mântuitorul l-a avertizat cu credinţă de pericolul care-l pândeşte. (42) Născut de sus 13 Mai O VIAŢĂ CU TOTUL NOUĂ “Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi. regretele lui. lucrează o întreagă transformare în caracterul fiinţei umane. el şi-a susţinut fidelitatea şi zelul său constant. noi sentimente. Acesta reprezintă o scrisoare scrisă lui de la Dumnezeu. el trebuie să nutrească blândeţe şi umilinţă. dar acest exemplu ar trebui să-i avertizeze pe toţi de a se feri de încredere în sine şi de făţărnicie. sunt subordonate acestei reguli şi etalon. Cuvântul lui Dumnezeu. sufletul şi duhul lui Dumnezeu şi se va retrage din compania lui Satan. viaţa lui dinainte îi apare dezgustătoare şi de nesuferit. Eul este lepădat. toate sunt schimbate. un nou interes. Cel mai umil om. repede L-a lepădat pe Domnul său. dar. cea mai mare minune care se poate întâmpla? Ce nu poate face omul. Cerul. de o neprihănire şi o sfinţenie pe care o dă adevărul. este posesorul darurilor cereşti.. faptele sale. (38) Nu este renaşterea omului. El s-a căit amar după aceea. îmbrăţişează pe Hristos ca viaţa şi bucuria sufletului său. o indignare adevărată va cuprinde sufletul.. cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” Mat. făcându-o o creatură nouă în Isus Hristos. Domnul poate folosi un astfel de om deoarece el nu se străduieşte să se modeleze pe sine după propriul său etalon. Cuvintele şi faptele exprimă dragostea Mântuitorului. El tremură în faţa poruncilor şi a avertizărilor pe care le conţine. ca sfătuitor al său. El renunţă la plăcerile lui dintâi. ca un copilaş sunt oameni care vor fi învăţaţi de Dumnezeu.

altfel nu vor rezista răului. şi a trăit viaţa noastră pentru a ne arăta că putem fi ca şi El. iar El te iubeşte cum îl iubeşte şi pe Fiul Său. înseamnă a face voia Tatălui nostru ceresc. În tristeţe şi nenorocire. sau mustrări de cuget. Aceasta e o parte a eului care nu e de folos nimănui. nu te retrage. niciodată să nu micşoreze etalonul desăvârşirii pentru a scuza tendinţele spre rău moştenite şi cultivate. înjoseşte caracterul şi ruinează sufletul. Duhul lui Hristos. Acei cărora le-a fost dată lumină şi ocazii. aşa cum El este sfânt. înseamnă a trăi cu orice cuvânt rostit de Dumnezeu. Domnul cere fiecărui suflet să fie neprihănit şi sfânt. în întuneric ca şi la lumină. (49) Născut de sus 15 Mai ÎNTĂRIŢI PRIN DUHUL “Şi-L rog. sub îndrumarea lui Isus. S-ar cuveni să fim sfinţi. Duhul Sfânt naşte o nouă viaţă în inima ta.2:6) Unora li se pare că ei trebuie să fie încercaţi şi trebuie să dovedească lui Dumnezeu că sunt reformaţi înainte ca să poată cere binecuvântarea Lui. aşa să şi umblaţi în El.” Ps. Există în omenire o tendinţă spre o imaginaţie suspicioasă. nu-şi dau seama de acest lucru şi sunt ultimii care se laudă cu propria lor bunătate. luptătoare. (47) Nimeni nu poate fi omnipotent dar toţi pot să se curăţească de ticăloşia cărnii şi a duhului. nu te îndepărta de El.Nu oricine pretinde a fi sfânt. Hristos a luat asupra Lui natura noastră omenească. După cum. până când eul nu este răstignit.. ca răspuns la rugăciunea prin credinţă. Duhul Sfânt aduce pace în inimă. Dar este voia lui Dumnezeu să ne curăţească de păcat. cum mă voi trezi. Sfinţirea nu este o stare de extaz. m-am predat Lui”. Astfel putem să ne rugăm pentru aceste binecuvântări să credem că le primim şi să mulţumim lui Dumnezeu că le-am primit. ca şi reprezentanţi ai lui Dumnezeu. Tu eşti ca un copil născut în familia lui Dumnezeu. ne vom apropia de ţinta care a fost arătată fiecăruia în Hristos Isus. Numai Hristos poate modela din nou caracterul care a fost ruinat prin păcat. (48) Dumnezeu cere de la toţi desăvârşire spirituală. 3:16 Isus zice: ”De aceea vă spun că orice lucru veţi cere. privesc cu uimire şi bucurie cum oamenii odată căzuţi. care în diferite ocazii. cu toată confederaţia lui unită împotriva lui Dumnezeu şi a legilor guvernării Sale.7:15 Isus a venit să restabilească în om chipul Făcătorului său. Acei care sunt înregistraţi ca sfinţi în cărţile cerului. iar noi ne simţim neajutoraţi şi singuri .. când vă rugaţi să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea. pentru a le ajuta neputinţelor lor. Este privilegiul nostru să mergem la Isus să fim curăţiţi şi să stăm înaintea legii fără ruşine. Dar ei pot cere chiar acum binecuvântarea lui Dumnezeu. El săvârşeşte transformări atât de uimitoare încât Satana cu toate laudele lui de victorie. stă privindu-le ca pe nişte cetăţi de necucerit în faţa sofistăriilor şi a amăgirilor lui. nu e o mărturie concludentă că este un creştin. Noi avem tendinţe înnăscute spre rău. dezvoltă . copii ai urgiei. Prin acest simplu act de a crede pe Dumnezeu. chiar aşa cum Dumnezeu e sfânt. deoarece e o trăsătură firească de caracter. ci este o deplină supunere a voinţei lui Dumnezeu. prin Duhul Lui în omul din lăuntru. în orice situaţie neprevăzută. trebuie să năzuiască spre desăvârşire şi niciodată.. predându-te lui Dumnezeu şi crezându-L pe El..ca să ne rugăm potrivit voinţei lui Dumnezeu. şi cere-i Lui să-ţi dea Duhul Său şi să te ţină prin harul Său. iar viitorul încurcat. Dacă această trăsătură de caracter este îngăduită. niciodată nu putem fi sfinţiţi aşa cum Dumnezeu este sfânt. când perspectiva pare întunecată. în mijlocul răutăţii din lume şi le face cu putinţă să-şi vadă propriile lor neajunsuri şi greşeli. Dar până când nu îndepărtăm tot egoismul. serafimii şi heruvimii. Apostolul zice: ”Astfel dar. este într-adevăr sfânt. Acum că te-ai predat lui Isus. desăvârşindu-şi sfinţirea în frica de Dumnezeu. ca potrivit cu bogăţia slavei Sale. iar când înţelegem deplina semnificaţie a acestei stări şi ne supunem inima pentru a face lucrarea lui Dumnezeu pentru a fi sfinţi. Ele sunt pentru el taine de neînţeles. după cum aţi primit pe Hristos Isus. prinde repede viaţă. devii copilul Lui. (51) Născut de sus 16 Mai UIMITOAREA TRANSFORMARE DE CARACTER “Dar eu în nevinovăţia mea. El a venit pentru a îndepărta demonii care au stăpânit voinţa. înseamnă a te bizui pe Dumnezeu plin de încredere şi a te repauza în dragostea Lui. (50) Duhul dă puterea care sprijină sufletele perseverente. înseamnă a ne încrede în Dumnezeu în încercări. există o condiţie .acestea sunt momentele când. (46) Faptul că cineva manifestă exaltare spirituală în ocazii deosebite. aşa trebuie să şi trăieşti în El. să vă facă să vă întăriţi în putere.”(Marcu 11:24) Pentru această făgăduinţă. Ei trebuie să aibă harul Său. E o slăbiciune a omenirii de a-şi răsfăţa egoismul. mă voi sătura de chipul Tău. ci zi de zi spune: ”Sunt al lui Hristos. (52) Domnul Isus face încercări asupra inimii omeneşti prin manifestarea milei şi a abundenţei harului Său. să ne facă copiii Săi şi să ne facă în stare a trăi o viaţă sfântă. puteri trimise pentru a coopera cu oamenii. Îngerii lui Dumnezeu.” Efes. voi vedea faţa Ta.”(Col.

să ne facem. Viaţa Lui de suferinţă şi suferinţa Lui răbdătoare după botezul Lui. privind pe Hristos. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. primesc limpezirea... pentru a juca un rol important în îndeletnicirile şi plăcerile cerului. ei au suportat renunţarea la eu şi au experimentat dezamăgiri amare." (57) “Acei care au fost îngropaţi cu Hristos în botez şi au fost ridicaţi în chip asemănător cu învierea Lui. (53) Ei au fost curăţiţi în cuptorul durerii.”(Mat. după cum Hristos. în care Îmi găsesc plăcerea. am fost îngropaţi împreună cu El.”(Marcu 1:10) Solemnitatea prezenţei divine a repauzat asupra adunării. Ioan s-a dat înapoi exclamând: ”Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?” Drept răspuns Isus i-a zis: ”Lasă-Mă acum. a umilinţei şi dragostei Sale şi ca la adaosul slavei Sale . să umblaţi după lucrurile de sus unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. curăţirea prin lucrarea Duhului Sfânt. au fost de asemenea un exemplu pentru noi. moştenitori ai vieţii veşnice. va cădea şi asupra noastră. Din cerurile deschise. făcând lucrurile pe care trebuie să le facem noi şi făcând lucrarea pe care trebuie să o facem noi.6:4 Isus nu a primit botezul ca o mărturisire a vinovăţiei Sale proprii. Sentimentul sacrificiului infinit făcut pentru îndepărtarea lui. Mântuitorul nostru pentru ca odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui.Hristos. pentru a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Hristos priveşte asupra poporului Său ca la recompensa tuturor suferinţelor Sale. Mântuitorul nostru şi dragostea Lui de oameni. Înfăţişarea Lui a fost scăldată în lumina care înconjoară chiar tronul lui Dumnezeu. 1:6) Slava care repauza pe Hristos este o garanţie a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Lumina care a căzut prin porţile deschise peste capul Mântuitorului nostru. Pentru că au fost părtaşi ai suferinţelor lui Hristos. Dumnezeu a vorbit lui Isus ca reprezentant al nostru.” Mat. prin slava Tatălui. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni. Botezul trebuia să cuprindă întreaga lume păcătoasă care prin căinţă şi credinţă avea să fie iertată. marele nucleu de la care radiază toată slava. cedând. a înviat din morţi. astfel încât cel mai păcătos.. calomnie. pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. îmbrăţişează omenirea. Dragostea Lui a îmbrăţişat omul şi a ajuns în înălţimile cerului. nu la cele de pe pământ. Şi din clipa aceea cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. cel mai nevoiaş. El a văzut cerurile deschise şi Duhul pogorându-Se peste El ca un porumbel. ai slavei Sale. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: ”Acesta este Fiul Meu prea iubit în care Îmi găsesc plăcerea. Isus a ieşit afară din apă. Gândiţi-vă la lucrurile de sus. El a fost exemplul nostru în împlinirea tuturor cerinţelor pentru mântuirea neamului păcătos..”(Col. Ei L-au urmat prin lupte chinuitoare. El a purtat păcatele întregii lumi. Prin propria lor experienţă dureroasă au învăţat ce înseamnă răul păcatului cu dezgust.”(Tit 3:4-8) “Omul a fost adus din nou în graţia lui Dumnezeu prin spălarea reînnoirii. Vocea care a vorbit lui Isus. Cu toate păcatele şi slăbiciunile noastre. noi nu suntem lepădaţi ca fiind fără valoare. asemănătoare cu moartea Sa.. (54) În curăţenia lor nealterată şi în desăvârşirea lor nepătată. îi umileşte în proprii lor ochi şi le umple inimile cu recunoştinţă şi laudă pe care acei care n-au căzut niciodată.. simbolizând că toţi acei care se căiesc de călcarea Legii lui Dumnezeu. Toţi pot avea un cămin în locaşurile pe care Isus S-a dus să le pregătească.” Rom. Poporul stătea tăcut.caractere după asemănarea divină. (55) Îngropaţi cu El în botez 17 Mai EXEMPLUL DOMNULUI NOSTRU “Noi deci. sunt potriviţi pentru a fi părtaşi cu El. tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spun apăsat aceste lucruri. Botezul simbolizează adevărata convertire prin reînnoirea Duhului Sfânt. 3:16-17 Deoarece Isus a cerut să fie botezat.3:12) Îngropaţi cu El în botez 18 Mai “ACESTA ESTE FIUL MEU PREA IUBIT” “Şi îndată ce a fost botezat. Faţa Lui înălţată a fost glorificată cum n-au mai văzut ei niciodată înainte.. o voce s-a auzit zicând: ”Acesta e Fiul Meu prea iubit. spune fiecărui suflet credincios: “Acesta este copilul Meu prea iubit în care Îmi găsesc plăcerea. Spălarea a fost îngroparea cu Hristos în apă. El s-a identificat cu păcătoşii..3:14-15) Iar Ioan. dacă ne rugăm pentru ajutor pentru a rezista ispitei. Deşi fără păcat. în nădejde. ”El ne-a înfiat. în Prea Iubitul Lui”(Efes. prin botezul în moartea Lui. cel mai asuprit şi dispreţuit poate găsi intrare la Tatăl. Mântuitorul nostru a deschis calea. ură. căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. au făgăduit să trăiască o viaţă nouă.3:17) Cuvântul care a fost rostit de Isus la Iordan. pe care L-a vărsat din belşug peste noi prin Isus Hristos. L-a condus pe Mântuitor în Iordan şi L-a îngropat sub apă “şi îndată când ieşea Isus din apă. a trebuit să facă aceleaşi lucruri pe care trebuie să le facem noi. ”Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos. De dragul lui Isus au îndurat împotrivire. ”Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu. nu le pot pricepe. (56) Hristos ca şi cap al omenirii. Ei iubesc mult pentru că li s-a iertat mult. ci pentru îndurarea Lui prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. (59) .”(Mat.

6:3 Acei care au luat parte la ritualul solemn al botezului au făgăduit să caute lucrurile care sunt sus. ele au dreptul să se roage: ”Lasă să fie cunoscut. chiar la intrarea lor în viaţa de creştin. El trebuie să considere toate problemele lumeşti. au făgăduit să lucreze cu toată seriozitatea pentru mântuirea păcătoşilor. unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu”. (63) Îngropaţi cu El în botez 20 Mai BOTEZAŢI ÎN MOARTEA ŞI ÎNVIEREA SA “Nu ştiţi că toţi câţi au fost botezaţi în Isus Hristos. să umblaţi după lucrurile de sus. Cele trei mari puteri din cer sunt martore. nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. aţi înviat împreună cu Hristos. Obligaţiile cuprinse în înţelegerea spirituală făcută la botez. Fiului şi Duhului Sfânt. Fiului şi Duhului Sfânt. Dumnezeu întreabă pe acei care au luat numele Său: Cum folosiţii puterile care au fost răscumpărate prin moartea Fiului Meu? Faceţi voi tot ce vă stă în putinţă de a vă ridica la o treaptă mai înaltă înţelegerea spirituală? Vă potriviţi voi interesele şi acţiunile în armonie cu pretenţiile importante ale veşniciei? (64) Botezul este cel mai solemn act de renunţare la lume. este prezentată lucrarea progresivă în viaţa de creştin. este o asigurare că dacă veţi cere ajutorul lor. lucrează în planul adunării. Dacă omul. Fiului şi Duhului Sfânt. Ei au ascultat porunca: ”De aceea: “Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei. Viaţa noastră trebuie să fie strâns unită cu viaţa lui Hristos. (60) Pocăinţa." Şi pentru ei a fost îndeplinită făgăduinţa: “Vă voi primi. pentru a dobândi favorurile creştine. Eu vă voi fi Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice. După ce creştinii se supun ritualului solemn al botezului. Apa acoperă pe cei ce se botează şi în prezenţa întregului univers ceresc este făcută făgăduinţa reciprocă.” (Ier. lui Hristos şi Duhului Sfânt. al Fiului şi al Duhului Sfânt omul este pus în mormântul său de apă. (2 Cor. că eşti Dumnezeu în Israel. el trebuie să primească sigiliul numelui divin: ”Domnul Neprihănirea Noastră. El l-a făcut o condiţie absolută la care trebuie să se conformeze toţi care doresc să fie cunoscuţi ca fiind sub autoritatea Tatălui. (67) Dacă suntem fideli legământului nostru. adevărat îţi spun că dacă un om nu se naşte din nou. ele sunt nevăzute. Acest jurământ este legământul lor de credinţă. Am fost îngropaţi în asemănarea morţii lui Hristos şi am fost înviaţi în asemănarea învierii Sale şi trebuie să trăim o viaţă nouă. credinciosul trebuie să-şi amintească mereu că el este consacrat lui Dumnezeu." Faptul că aţi fost botezaţi în Numele Tatălui.”(2 Petru 1:2) Lucrarea este arătată înaintea fiecărui suflet care şi-a mărturisit credinţa în Isus Hristos. “Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos. înainte de a intra pe poarta împărăţiei spirituale a lui Dumnezeu. unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. ni s-a deschis o uşă de comunicare cu cerul . secundare acestei noi relaţii. Dacă fiinţele omeneşti îşi fac partea lor printr-o ascultare din toată inima. 6:17-18) (62) De aici înainte. În numele Tatălui. Eul. Col. au fost botezaţi în moartea Lui?” Rom. sunt mutuale. Dumnezeu S-a pus garant de a lucra în favoarea lui în planul înmulţirii. El înregistrează jurământul pe care l-au făcut de a fi devotaţi Lui. Înainte ca omul să poată găsi un cămin în biserică. (61) Hristos a făcut botezul un semn al intrării în Împărăţia Sa spirituală.. declară public că ei au lepădat serviciul lui Satan şi au devenit membrii ai familiei împărăteşti. Doamne. dar prezente. Întregul capitol este o lecţie de importanţă deosebită. (66) În primul capitol din a doua epistolă a lui Petru. prin mărturisire este mort faţă de viaţa de păcat. (65) Noi am murit faţă de lume.. 3:1 . (68) Îngropaţi cu El în botez 21 Mai PĂŞIND PE URMELE SALE “Dacă deci. zice Domnul Cel Atotputernic”. prin botez.” Ioan 3:5 Hristos se referea aici la botezul cu apă şi reînnoirea inimii de Duhul lui Dumnezeu. îngropat cu Hristos în botez şi se ridică din apă pentru a trăi o viaţă nouă de credincioşie faţă de Dumnezeu. zice Domnul.Îngropaţi cu El în botez 19 Mai NĂSCUT DIN APĂ ŞI DIN DUH “Drept răspuns Isus a zis: ”Adevărat. credinţa şi botezul sunt treptele necesare în convertire. aceste puteri vă vor ajuta în orice situaţie neprevăzută. 23:6) Acei care sunt botezaţi în întreitul nume al Tatălui.o uşă pe care nici o mână de om sau putere satanică n-o poate închide. copii ai Împăratului ceresc. nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi.

şi a luat asupră-şi răspunderea pentru reuşita ei. Mântuitorul lumii. ei exercită o influenţă care pledează pentru cauza lui Dumnezeu şi pentru desăvârşirea lucrării Sale. cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric. La aceşti tineri. şi toţi care iau asupra lor acest legământ sfânt sunt astfel angajaţi să fie conlucrători cu Hristos. Vi se cere să vă pocăiţi. ca să poată învia pentru a trăi o viaţă nouă. Influenţa lor va fi ca a Lui. ”Eu sunt Lumina lumii. Aceasta este o problemă faţă de care fiecare. se va face vinovat de toate” (1 Ioan 3:4. nu putem cădea. Hristos a fost cu totul neprihănit. aduce sufletul într-o mai strânsă legătură cu Lumina lumii. (72) Este privilegiul şi datoria fiecărui creştin de a avea o bogată şi abundentă experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. Iac. în care nu există întunecime.. Este nevoie de o convertire desăvârşită faţă de adevăr. Unii din aceştia sunt copii foarte buni. dreaptă şi bună şi se pocăieşte de păcatul său. S-a coborât pentru a umbla pe căile pe care e necesar să umble păcătosul pentru convertire. Deoarece. eu sunt împuternicită să le spun: ”Căiţi-vă şi fiţi convertiţi. El. (74) . prin botez. iar Hristos l-a rugat să cerceteze Scripturile. şi toţi care sunt rebotezaţi dacă au o idee clară despre această problemă. iar cerinţele poruncii a patra se descoperă conştiinţei. să mărturisească că este un păcătos şi să-şi arate credinţa sa în jertfa ispăşitoare a lui Hristos.”(Ioan 8:12) Fiecare pas de credinţă şi ascultare. ca fiind sfântă. asupra sufletelor. a dat omului un exemplu. Când înţelegerea este luminată. care au călcat fără voie. cât privesc lucrurile vremelnice. ei se văd pe sine păcătoşi faţă de Dumnezeu. trebuie să ia o poziţie în temere de Dumnezeu. Dacă Hristos. Pentru această lucrare a fost consacrată biserica. El respectă Legea lui Dumnezeu. şi doreşte din nou să fie îngropat cu Hristos. ca scuză pentru păcat. în vieţile lor nu sunt păcate prea mari.. prin vorbe şi fapte. trebuie să înţeleagă.. Mântuitorul nepătat şi neprihănit al omului. una din poruncile Legii lui Dumnezeu. credincioşi datoriei. că Domnul cere dragoste neîmpărţită. înainte de botez. (69) Sunt copii.. Prin credinţă invocă sângele ispăşitor al lui Hristos şi apucă făgăduinţa iertării. Împuternicirea Mântuitorului pentru ucenici se referea la toţi credincioşii.. Mergeţi la cele mai îndepărtate locuri locuite de pe glob. şi cel care va “greşi într-o singură poruncă. ca să vi se şteargă păcatele. Lucraţi în credinţă. (73) Îngropaţi cu El în botez 23 Mai PORUNCA DOMNULUI NOSTRU “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.. Lumina a fost la îndemâna lui. pentru îndeplinirea lucrării. Deoarece umblă cu umilinţă pe calea ascultării făcând voia lui Dumnezeu. Ei vor da pe faţă trăinicia caracterului. 22:16 Sunt mulţi în ziua de azi.. chemând Numele Domnului. Primul lui botez nu-l satisface acum. care au învăţat să respecte Sabatul din tinereţe. (71) Îngropaţi cu El în botez 22 Mai CÂND ESTE POTRIVITĂ REBOTEZAREA “Şi acum ce zăboveşti? Scoală-te.” Fap.. El a experimentat o nouă moarte faţă de păcat. El a făcut asigurări depline. ei se amăgesc pe sine că sunt aproape cum trebuie. Aceasta include toţi credincioşii în Hristos până la sfârşitul timpului. strălucind pe cărarea sa şi în umilinţă. de ce ar ezita cineva să-şi predea inima lui Dumnezeu. având lumina adevărului. dar ei nu simt nici o convingere profundă de păcat şi nici o nevoie pentru căinţă faţă de păcat. astfel că omul va fi perfect convins şi satisfăcut în ce priveşte acest pas mai departe." .. să credeţi şi să fiţi botezaţi.” Mat. Datoria de a îndemna la aceasta aparţine numai lui Dumnezeu..28:19 Astfel le-a dat Hristos împuternicire. ci va avea lumina vieţii. Roadele aduse mărturisesc despre caracterul pomului.2:10) Cel care caută sincer după adevăr. Trăirea adevărului este esenţială. condamnat de Legea lui Dumnezeu. umblând pe căile pe care pretinde de la păcătos să meargă pentru a deveni copil al lui Dumnezeu şi moştenitor al cerului.. Toţi care au inspiraţia divină sunt persoane de încredere ale Evangheliei. Cuvântul lui Dumnezeu este clar. ucenicilor Săi. daţi ocazia lui Dumnezeu de a lucra cu Duhul Sfânt al Său. El s-a văzut un păcătos.Toţi care încep o viaţă nouă. nu va invoca necunoaşterea Legii. Atât timp cât ascultăm cuvântul Său şi lucrăm în legătură cu El. unindu-se cu acei care pretind a fi urmaşii Lui?(70) Toţi acei care studiază viaţa lui Hristos şi practică învăţăturile Sale vor deveni asemenea lui Hristos. primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale. pe deplin conştient. Pentru că niciodată nu vă voi părăsi. ”Păcatul este călcarea Legii”. o vor considera ca atare.. Aceasta este [rebotezarea] o chestiune care trebuie să fie gândită ca un favor şi o binecuvântare. El le-a poruncit: ”Mergeţi la toate neamurile. Toţi care au acceptat viaţa lui Hristos sunt meniţi să lucreze pentru salvarea semenilor lor.. Este o greşeală fatală a presupune că lucrarea de salvare a sufletelor depinde numai de persoane cu răspundere în comunitate.

Noi trebuie să fim canale consacrate prin care viaţa cerească să curgă spre alţii. Duhul Sfânt trebuie să însufleţească şi să umple toată biserica, să cureţe şi să întărească inimile. Acei care au fost îngropaţi cu Hristos în botez trebuie să se trezească la o viaţă nouă, dând o mărturie vie despre viaţa lui Hristos. Sunteţi consacraţi lucrării de a face cunoscută Evanghelia mântuirii, desăvârşirea cerului trebuie să fie puterea voastră. (75) Ducele de Wellington a fost odată prezent într-un loc unde o parte din creştini discutau posibilitatea de succes în lucrarea misionară printre păgâni. Ei au apelat la duce pentru a spune dacă, după părerea lui, astfel de eforturi ar fi putut aduce succes pe măsura eforturilor. Bătrânul soldat a replicat: “Domnilor, care este ordinul ce vi s-a dat? Succesul nu este pentru voi o întrebare ce se discută. Dacă citesc poruncile voastre, ele sună astfel: ‘Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură’. Domnilor, ascultaţi de porunca dată!”(76) Consacrarea şi experienţa creştină 24 Mai

SCHIMBAŢI PRIN CONTEMPLARE
“Noi toţi privim cu faţa descoperită ca într-o oglindă slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” 2 Cor.3:18 În timp ce mintea stăruie asupra lui Hristos, caracterul este modelat după asemănarea divină. Cugetele sunt pătrunse de un sentiment al bunătăţii Lui, al dragostei Lui. Noi contemplăm caracterul Său şi astfel El este în toate gândurile noastre. Dragostea Lui ne înconjoară. Dacă privim doar un moment soarele când străluceşte mai tare, când ne întoarcem privirea, imaginea soarelui va apare în oricare lucru pe care îl privim. Tot astfel se întâmplă când privim la Isus: orice lucru pe care-l privim reflectă chipul Său, Soarele Dreptăţii. Noi nu mai putem vedea altceva sau să vorbim despre altceva. Chipul Lui este imprimat pe ochiul sufletului şi influenţează fiecare clipă din viaţa noastră, de fiecare zi, domolind şi îmblânzind întreaga noastră natură. Prin contemplare suntem armonizaţi cu asemănarea divină, chiar cu chipul lui Hristos. Vom reflecta strălucirea şi voioşia razelor dreptăţii Sale, la toţi cei cu care ne însoţim. Am ajuns schimbaţi în caracter, pentru că inima, sufletul, mintea sunt luminate de chipul Său, care ne iubeşte şi care S-a jertfit pentru noi. Isus Hristos este totul pentru noi, Cel dintâi, Cel din urmă, Cel mai bun din tot. Isus Hristos, Duhul Său, caracterul Său, înfrumuseţează orice lucru; este urzeala şi bătătura, ţesătura întregii noastre fiinţe. Cuvintele lui Hristos sunt duh şi viaţă. Noi nu putem astfel, să ne centrăm gândurile asupra eului, noi nu mai trăim, ci Isus trăieşte în noi, şi El este nădejdea slavei. Eul este mort, dar Hristos este un Mântuitor viu. (77) Dacă ne păstrăm minţile îndreptate spre Hristos, El va veni la noi “ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul”. (Osea 6:3) “Ca soare al Dreptăţii, El va răsări asupra noastră,”cu tămăduirea sub aripile Lui.”(Mal.4:2) Vom “înflori ca crinul." Vom “înflori ca via şi vom avea faima vinului din Liban.”(Osea 14:5.7) Încrezându-ne mereu în Hristos, ca în Mântuitorul nostru personal, vom creşte în El, care e capul nostru, în toate lucrurile. (78) Consacrarea şi experienţa creştină 25 Mai

LUÂNDU-NE CRUCEA
“Apoi a zis tuturor: ”Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.” Luca 9:23 Temelia planului de Mântuire a fost pusă pe jertfă. Isus a părăsit curţile regeşti şi a devenit sărac, pentru ca prin sărăcia Lui să putem fi făcuţi bogaţi. Toţi care împărtăşesc această mântuire, câştigată pentru ei printr-o jertfă infinită, prin Fiul lui Dumnezeu, vor urma exemplul adevăratului Model. Hristos a fost piatra din capul unghiului, iar noi trebuie să zidim pe acestă temelie. Fiecare trebuie să aibă un spirit de abnegaţie şi sacrificiu de sine. Viaţa lui Hristos pe pământ a fost neegoistă, ea a fost caracterizată de umilinţă şi sacrificiu. Părtaşi fiind la măreaţa mântuire, pe care Isus a venit din cer ca să le-o aducă, vor refuza oamenii să-L urmeze pe Domnul lor şi să împărtăşească abnegaţia şi sacrificiul Său?... Este robul mai mare decât Domnul? ... Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: ”Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de Sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.”(Mat.16:24) Eu sunt călăuza pe calea ce duce la renunţare de sine. Nu vă cer nimic altceva, urmaşii Mei, decât ceea ce Eu, Domnul vostru, vă dau un exemplu în propria Mea viaţă. (79) Lepădarea eului şi crucea se află în calea oricărui urmaş al lui Hristos. Crucea este cea care răstigneşte înclinaţiile fireşti şi voinţa. (80) Isus este modelul nostru. Dacă El ar pune la o parte umilinţa şi suferinţele Lui, şi ar striga: ”Dacă cineva voieşte să vină după Mine, să se mulţumească pe sine, şi să se înveselească în lume, şi va fi ucenicul Meu”, mulţimea ar crede şi Lar urma. Dar Isus nu voieşte să vină la noi decât având caracterul celui blând şi răstignit. Dacă vrem să fim cu El în cer, trebuie să fim ca El pe pământ. (81) Să-L urmăm pe Mântuitor în simplitatea şi abnegaţia Sa. Să-L preamărim pe omul de pe Calvar prin cuvinte şi printr-o viaţă sfântă. (82)

Şi tuturor care-L preamăresc şi se ţin după Hristos, crucea este o garanţie a coroanei nemuririi pe care o vor primi. (83) Consacrarea şi experienţa creştină 26 Mai

CULTIVÂND OBICEIURI SĂNĂTOASE
“Îmi ţin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc Cuvântul Tău.” Ps.119:101 Ne apropiem de sfârşitul timpului şi dorim acum nu să satisfacem gusturile şi obiceiurile lumeşti, ci să cunoaştem voia Lui Dumnezeu; să vedem ce spun Scripturile iar apoi să umblăm în de acord cu lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. (84) Tinerii cultivă obiceiuri care, în 9 din 10 cazuri, vor hotărî asupra viitorului lor. Influenţa companiei pe care o întreţin, anturajele pe care şi le formează şi principiile adoptate îi vor însoţi în viaţă. (85) Fiecare vom fi, pentru timp şi veşnicie, aşa cum ne-am format obiceiurile. Vieţile acelora care şi-au format obiceiurile drepte şi sunt credincioşi în îndeplinirea oricărei datorii, vor fi asemeni luminii strălucitoare, revărsând raze de lumină pe cărarea altora. (86) Nu vom fi mici, din punct de vedere spiritual, dacă mintea noastră se ocupă cu lucrurile spirituale. Dar numai să ne rugăm pentru aceasta şi legat de aceasta, nu va fi suficient. Trebuie să vă deprindeţi mintea să mediteze la lucrurile spirituale. Exerciţiul va aduce putere. Mulţi pretinşi creştini urmează un aşa drum încât pierd amândouă lumile. A fi pe jumătate creştin şi pe jumătate lumesc vă face să fiţi a suta parte creştin, iar 99% lumeşti. (87) Mintea trebuie educată şi disciplinată pentru a iubi curăţenia. O dragoste pentru lucrurile spirituale trebuie să fie încurajată, dacă vreţi să creşteţi în har şi în cunoştinţa adevărului. Voinţa trebuie exercitată pe drumul drept. Vreau să fiu al lui Hristos cu toată inima. Vreau să cunosc lungimea şi lăţimea, înălţimea şi adâncimea dragostei desăvârşite. Ascultaţi la cuvintele lui Isus: ”Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire; pentru că ei vor fi săturaţi.”(Mat.5:6) Prin Hristos sunt făcute asigurări mari, pentru a satisface sufletul care flămânzeşte şi însetează după neprihănire. (88)

Consacrarea şi experienţa creştină

27 Mai

A NU-ŢI FI RUŞINE DE ISUS
“Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a Iudeului apoi a Grecului.” Rom.1:16 Mulţi dintre tineri nu au spiritul lui Isus. Dragostea lui Dumnezeu nu este în inimile lor. De aceea, toate înclinaţiile fireşti dobândesc biruinţa în loc să câştige Duhul lui Dumnezeu şi mântuirea. Acei care într-adevăr au credinţa lui Isus, nu se vor ruşina şi nici nu se vor teme să poarte crucea înaintea acelora care au mai multă experienţă decât ei. Dacă în mod serios voiesc să fie drepţi, vor cere tot ajutorul pe care-l pot primi de la creştinii mai cu experienţă. Bucuros vor fi ajutaţi de ei; inimile care sunt încălzite de dragostea lui Dumnezeu nu vor fi împiedicate în calea creştină, de fleacuri. Ei vor vorbi despre ceea ce Spiritul lui Dumnezeu le va insufla. Ei o vor manifesta în cântare, în rugăciune. Lipsa de credinţă, de o vieţuire sfântă, este cea care-i face pe tineri să decadă. Viaţa lor îi condamnă. Ei ştiu că nu trăiesc aşa cum trebuie să trăiască creştinii, de aceea nu au încredere în Dumnezeu sau în biserică. (89) Noi trebuie să discutăm despre mila şi dragostea amabilă a lui Dumnezeu, despre adâncurile de nepătruns ale iubirii Mântuitorului. Cuvintele noastre trebuie să fie cuvinte de laudă şi mulţumire. Dacă mintea şi inima sunt pline de dragostea lui Dumnezeu, acest fapt se va da pe faţă în conversaţii. Nu va fi o problemă dificilă a împărtăşi ceea ce face parte din viaţa noastră spirituală. (90) Niciodată să nu vă fie ruşine de credinţa voastră; niciodată să nu fiţi găsiţi de partea vrăjmaşului. “Voi sunteţi lumina lumii.”(Mat.5:14) Credinţa voastră trebuie să fie descoperită ca un adevăr preţios, pe care toţi ar trebui să-l aibă dacă sunt mântuiţi. Noi trebuie să ne luptăm lupta bună a credinţei şi să fim găsiţi “neclintiţi, totdeauna sporind în lucrurile Domnului.”(1 Corinteni 15:58) (91) Influenţa naturală, firească a unei vieţi sfinte, este cea mai convingătoare predică ce poate fi adusă în favoarea creştinismului. Argumentul chiar când e incontestabil, poate da naştere la contradicţie, dar un exemplu evlavios, are o putere înaintea căreia este imposibil să te împotriveşti. (92) Consacrarea şi experienţa creştină 28 Mai

EXERCITAREA DREAPTĂ A VOINŢEI
“Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea.” Fil. 2:13 Făgăduinţa lui Dumnezeu este: ”Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”(Ier. 29:13)

Întreaga inimă trebuie supusă lui Dumnezeu, sau altfel, niciodată nu se va putea realiza în voi acea schimbare, prin care trebuie să fim făcuţi după asemănarea Lui. (93) Credinţa adevărată trebuie să lucreze cu voinţa. Voinţa este puterea guvernantă în natura omului, aducând toate celelalte facultăţi sub conducerea ei. Voinţa nu este un simţ sau o înclinaţie, ci este puterea de decizie care lucrează în copiii oamenilor spre ascultare de Dumnezeu sau spre neascultare. (94) Mântuitorul zice: ”Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” (Luca 14:33) Trebuie renunţat la orice lucru care îndepărtează inima de Dumnezeu. Mamona este idolul multora. Iubirea de bani, dorinţa de îmbogăţire, este lanţul de aur care-i leagă de Satan. Reputaţia şi onoarea lumească sunt adorate de o altă clasă. Viaţa de egoism, comodă şi liberă de responsabilitate este idolul altora. Dar aceste legături de sclavie trebuie rupte. Nu putem fi pe jumătate ai Domnului şi pe jumătate lumeşti. Nu suntem copii ai lui Dumnezeu, până nu suntem cu totul ai Lui... Dorinţele pentru bunătate şi sfinţenie sunt drepte în măsura în care sunt manifestate; dar dacă vă opriţi aici, nu vă vor folosi la nimic. Mulţi vor fi pierduţi în timp ce nădăjduiesc şi doresc să fie creştini. Ei nu se ridică la acel nivel la care să supună voinţa lor lui Dumnezeu. Ei nu aleg acum să fie creştini. (95) Domnul n-are un scop să ne mântuiască cu grămada. Noi, în mod individual trebuie să facem alegerea. Unul câte unul trebuie să ne însuşim în suflet, harul lui Dumnezeu, iar unul nu poate horărî pentru altul ce cale va alege. (96) O viaţă curată şi nobilă, o viaţă de biruinţă asupra apetitului şi a poftelor trupeşti, este cu putinţă oricui, care-şi va uni slăbiciunea lui, voinţa omenească şovăitoare cu voinţa omnipotentă, neşovăitoare a lui Dumnezeu. (97) Consacrarea şi experienţa creştină 29 Mai

TIMPUL DE SEMĂNAT AL VIEŢII
“Nu vă înşelaţi; Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” Gal. 6:7 În legile lui Dumnezeu din natură, efectul urmează cauzei cu o siguraţă fără greş. Seceratul va da mărturie despre ceea ce a fost semănat... Fiecare sămânţă semănată dă naştere unei culturi, după soiul ei. La fel este şi în viaţa omenească. Toţi avem nevoie să semănăm seminţele compasiunii, simpatiei şi dragostei, deoarece vom secera ceea ce semănăm. Orice trăsătură de egoism, iubire de sine, respect faţă de sine, orice faptă de indulgenţă faţă de eu, va aduce o recoltă asemănătoare. Cel care trăieşte pentru eu, seamănă în fire pământească şi din aceasta va secera puterezirea. Dumnezeu nu distruge nici un om. Oricine îşi înăbuşă mustrările de conştiinţă seamănă sămânţa necredinţei şi aceasta va produce o recoltă sigură. Refuzând primul avertisment de la Dumnezeu, Faraon semănă seminţele îndărătniciei şi a secerat îndărătnicie. (98) Orice om în istorie, îşi are soarta şi locul lui pentru că marea lucrare a lui Dumnezeu după planul Său, va fi dusă la capăt de către oameni care s-au pregătit să umple locurile pentru bine şi rău. În contrast cu dreptatea, oamenii au devenit instrumentele nedreptăţii. Dar ei nu sunt constrânşi să urmeze această cale. Ei n-au nevoie să devină instrumente ale nedreptăţii mai mult decât avea nevoie Cain. (99) Oamenii îşi exercită liber propria lor voinţă în deacord cu caracterul aflat sub modelarea lui Dumnezeu, sau cu caracterul aflat sub conducerea clară a lui Satana. (100) Orice faptă, orice cuvânt este o sămânţă care va rodi. Orice faptă de profundă amabilitate, de ascultare sau de lepădare a eului se va transmite şi altora şi prin ei la alţii de asemeni. Astfel fiecare faptă de invidie, răutate sau neînţelegere, este o sămânţă care va răsări într-o rădăcină a amărăciunii, (Ev.12:15), de aceea mulţi vor fi pângăriţi. (101) Dragi prieteni tineri, ceea ce semănaţi, aceea veţi şi secera. Acum e timpul semănatului pentru voi. Care va fi recolta? (102)

Consacrarea şi experienţa creştină

30 Mai

NU VĂ PIERDEŢI NĂDEJDEA
“Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ”Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Iosua 1:9 După trecerea timpului din 1844 un număr de fraţi şi surori au fost adunaţi într-o întrunire. Toţi erau foarte trişti, pentru că dezamăgirea a fost amarnică. Curând un om veni, strigând: ”Îmbărbătaţi-vă în Domnul, fraţilor, îmbărbătaţi-vă în Domnul." Aceste cuvinte el le repetă mereu, mereu, până când orice obraz deveni îmbujorat şi orice voce se înălţă să laude pe Dumnezeu. Azi eu spun fiecărui lucrător pentru Stăpân: ”Îmbărbătează-te în Domnul." .. Unii privesc la aparenţele neplăcute şi descurajatoare şi de aceea descurajarea pune stăpânire pe ei. Ei uită că universul ceresc aşteaptă să-i facă soli ai binecuvântărilor asupra lumii; şi că Domnul Isus este o sursă inepuizabilă din care fiinţele omeneşti pot să-şi tragă putere şi bărbăţie. Nu e nevoie de disperare şi teamă. Niciodată nu va fi astfel încât

alegere fără condiţii. fac aceasta împotriva unui lămurit: ”Aşa zice Domnul. dându-şi pe Unicul Său Fiu născut pentru a achita răscumpărarea omului.. Singura cale prin care putem răscumpăra timpul este de a face cel mai mult din ceea ce rămâne. Dumnezeu este capabil şi bucuros să reverse din belşug asupra slujitorilor Săi. Astfel vrăjmaşul caută să ascundă lumina strălucind de la Soarele Dreptăţii. Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi. ca înlocuitor şi garant al lor.. decât. Acestea sunt roadele credinţei. puterea de care au nevoie pentru probă şi încercare. rămân totdeauna în har. Acum trebuie să ne pregătim pentru judecata amănunţită. Suntem avertizaţi să răscumpărăm timpul. Avem doar câteva zile de probă în care să ne pregătim pentru veşnicie.” 2 Petru 1:10 În consiliul din cer a fost luată măsura ca oamenii.credinţa. Nu avem timp de irosit. primesc o poliţă de asigurare a vieţii veşnice. În zilele cele mai întunecoase. vor pieri pentru că refuză să fie înfiaţi ca şi copii ai lui Dumnezeu prin Hristos Isus. hotărâţi mai dinainte spre a fi înfiaţi ca şi copii prin Isus Hristos. odată în har şi totdeauna în har. deşi păcătoşi. nici timp pentru plăcerile egoiste. Toţi care caută să susţină doctrina predestinării. Valoarea timpului depăşeşte orice calcul.. Disperarea este păcătoasă şi neînţeleaptă. este dată şi explicaţia: ”După ce au părăsit calea cea dreaptă.. se va pregăti pentru o viaţă care este veşnică. . Acei care pier. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă viaţa veşnică. după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la primirea sfântă care le fusese dată. De aceea este nevoie de o hotărâre. rugăciunea şi lucrul.90:12 Timpul nostru aparţine lui Dumnezeu. Hristos i-a legat de tronul lui Dumnezeu. nici pentru a tolera păcatul. să nu piară în neascultarea lor.” (2 Petru 2:21) Adevărul trebuie acceptat. acei care au cunoscut odată calea vieţii şi s-au bucurat în adevăr. Viaţa este prea scurtă pentru a fi risipită. Acum este timpul să ne formăm caracterele pentru viaţa viitoare. Nu putem chema înapoi nici măcar o clipă. nemuritoare. cu lanţul de aur al iubirii Sale nemărginite. ci trebuie să nădăjduiască pentru orice. nu vă temeţi. decât pentru timpul nostru. de a fi conlucrători cu Dumnezeu în marele Său plan de mântuire.. Nu există în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Scripturile lămuresc faptul că. Omul care apreciază timpul ca fiind ziua sa de lucru. Hristos a privit fiecare clipă ca fiind preţioasă şi noi ar trebui s-o privim la fel. Dar credinţa noastră trebuie să răzbată prin această umbră. Ei nu trebuie să se descurajeze pentru nimic. După istoria unora care au urmat o cale greşită. Pentru nici un dar pe care l-a dat. nu va cere socoteală mai amănunţită. sunt în pericol de a cădea prin apostazie şi să fie pierduţi. Familia omenească abia a început să trăiască când a şi început să moară. deoarece au fost făcute mari asigurări. Credinţa şi activitatea vor aduce încredere şi satisfacţie care vor spori zi de zi. nu veţi aluneca niciodată. pentru cel care le păzeşte. este bine că s-a născut. de convertire zilnică a lui Dumnezeu. după buna plăcere a voinţei Sale. ci prin credinţa în Hristos. (104) Hristos n-a căzut nici nu S-a descurajat. Aveţi credinţă în Dumnezeu.”(2 Petru 2:15) Aici e o clasă pe care apostolul o avertizează: ”Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. (105) Ţinta ce trebuie atinsă 31 Mai UN MOD DE ASIGURARE AL VIEŢII PENTRU NOI “De aceea fraţilor. În capitolul doi din epistola a doua a lui Petru. conform căreia ajunşi odată în har. care a iubit plata fărădelegii. (103) Nădejdea şi curajul sunt esenţiale unui serviciu desăvârşit pentru Dumnezeu. Pentru cei întristaţi există un remediu sigur . ca aleşi ai lui Dumnezeu. pentru El. să poată deveni aleşii lui Dumnezeu.. căci dacă faceţi lucrul acesta. fiul lui Bosor.” Ps. Dar timpul risipit niciodată nu mai poate fi recuperat. au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam. dacă sufletele vor să fie mântuite. (107) IUNIE AICI ŞI ÎN VIAŢA VEŞNICĂ Talanţi pentru toţi 1 Iunie TIMPUL. acest subiect este explicat în mod clar şi lămurit. când aparenţele par cele mai neplăcute. Pentru un astfel de om. iar urmaşii Săi trebuie să manifeste o credinţă de aceeaşi natură răbdătoare." (106) Depinde de cursul vostru de acţiune dacă vă veţi asigura sau nu binecuvântările revărsate asupra acelora care. Fiecare clipă este a Lui. ca să căpătăm o inimă înţeleaptă.umbra lui Satan să nu fie de-a curmezişul căii noastre. UN TALANT VALOROS “Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele. şi suntem sub cea mai solemnă obligaţie de a o folosi spre slava Sa. căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră.

dându-ni-L pe Isus. se va vedea dacă iubim pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine. Aici este explicat un principiu care este evident în toate procedurile lui Dumnezeu cu oamenii. care-i va pregăti pentru aproape orice situaţie de influenţă şi utilitate. Banii noştri nu ne-au fost daţi pentru ca să putem să ne onorăm şi să ne preamărim pe noi înşine. aceştia sunt hrană pentru flămânzi. aceasta este pentru că mintea şi inima nu sunt puse în lucrare. Ca administratori credincioşi. El a făcut unul deosebit. (6) Talanţi pentru toţi 4 Iunie O CONŞTIINŢĂ TREZITĂ . Slujiţi Domnului. El a venit în lume ca şi arhitect al caracterelor şi în acest mod toată lucrarea Lui a fost desăvârşită. El a fost Fiul Dumnezeului infinit.. În grădină El a făcut să crească orice pom care era plăcut la vedere şi bun de mâncat. poate că niciodată nu se va mai ivi. origine modestă sau împrejurări nefavorabile. Dumnezeu a zis: ”Să nu mâncaţi din acesta”. ca dătător al tuturor favorurilor are o pretenţie de la toţi. Dar banul nu este mai de valoare decât nisipul exceptând cazurile când e oferit pentru necesităţile vieţii. În folosirea fiecărui ban. Lasă numai clipele să fie preţuite ca o comoară. Astfel Domnul ne-a dat cele mai bogate comori ale cerului. dar despre acest singur pom..3:9-10 Acest verset ne învaţă că Dumnezeu. ne-a dat toate lucrurile care să ne bucure pe deplin. trebuie să-i folosim pentru onoarea şi slava lui Dumnezeu. Când cineva este la lucru. timpul petrecut în călătorii cu tramvaiul sau cu trenul. De folosirea corectă a timpului nostru depinde succesul nostru în dobândirea cunoştinţelor şi a culturii spirituale. Cultivarea spiritului nu trebuie să fie împiedicată de sărăcie. Domnul a aşezat primii noştri părinţi în grădina Eden. el poate nu e pregătit. şi că o binecuvântare specială va însoţi pe toţi acei care onorează această pretenţie.. sau pentru cei întârziaţi la întâlnire . Trebuie să stăm ca oameni minuţioşi. (4) Talanţi pentru toţi 3 Iunie ADEVĂRATA VALOARE A BANILOR “Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot avutul tău. Cu El. El i-a înconjurat cu orice lucru care putea să le servească spre fericirea lor şi i-a rugat să-L recunoască ca posesor al tuturor lucrurilor. ca aparţinându-le lor. în marea zi a judecăţii? (1) Talanţi pentru toţi 2 Iunie UN REMEDIU PENTRU TRÂNDĂVIE “În sârguinţă fiţi fără preget. ei privesc ceea ce a rămas. puţine acolo.” Rom. Tot ceea ce avem este al Domnului şi suntem răspunzători faţă de El pentru felul în care folosim ceea ce ne-a încredinţat. Ocazia pe care o avem acum de a vorbi sufletelor nevoiaşe. iar lucrul niciodată nu e făcut. că pretenţia Sa trebuie să fie prima noastră consideraţie.. Un scop hotărât. (5) Dumnezeu le-a dat oamenilor resurse. Unii cred că numai o parte din bunurile lor sunt ale lui Dumnezeu. hărnicie stăruitoare şi o atentă economie a timpului. Când au pus separat o parte pentru scopuri religioase şi de caritate. citit sau gândite atent. va fi un lucrător sârguincios.dacă se lua o carte în mână şi aceste perioade de timp erau folosite pentru studiu. El a adus aceeaşi desăvârşire ca în caracterele pe care le-a transformat prin puterea Sa divină. gata pentru datorie. El a trăit nu pentru a-Şi plăcea Lui. Puţine clipe aici. oricare ar fi caracterul muncii. Exercitarea puterii voinţei va face ca mâinile să se mişte cu dexteritate. băutură pentru cei însetaţi şi haine pentru cei goi. Meseria lui a fost semnificativă. (3) Biblia nu dă nici o împuternicire trândăviei. clipele de aşteptare pentru masă. 12:11 Viaţa lui Hristos din primii Săi ani a fost o viaţă de activitate serioasă. În mâinile copiilor lui Dumnezeu.Fiecare clipă este purtătoare de consecinţe veşnice. Aceasta e cel mai mare blestem care chinuie lumea noastră. Iosif. câte nu se puteau realiza. Din oricare Adam şi Eva puteau mânca liberi . Nu există nici o scuză pentru lucru de mântuială. El este modelul nostru. Fiecare bărbat sau femeie care este cu adevărat convertit. totuşi a lucrat în meseria de dulgher cu tatăl său. În toată lucrarea Sa laică.”(Luca 12:20) Cum vom da socoteală lui Dumnezeu. dar între pomi. orele de dimineaţă adesea sunt pierdute în pat. Dar aici e o greşeală. Dumnezeu poate zice aceluia: ”Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul”. ce pot fi irosite în discuţii fără scop. El le dă putere să câştige bogăţie. promptitudine şi perfecţiune. sau aşteptând în staţie. pentru a fi folosită după cum cred ei. Banii au mare valoare deoarece pot face lucruri bune. căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must” Prov. Aici era încercarea recunoştinţei şi a loialităţii lor faţă de Dumnezeu. (2) Este datoria fiecărui creştin de a-şi forma obiceiuri de ordine. Fiţi plini de râvnă cu Duhul. îi va face pe oameni capabili să dobândească cunoştinţe şi disciplină spirituală. şi datorită neglijenţei noastre. pentru binecuvântarea altora şi pentru înaintarea cauzei lui Hristos. dintr-o clipă în alta.

evlavia. Cel care îşi dă seama de faptul că talantul lui este un dar de la Dumnezeu. în această viaţă." După ce a făcut tot ce a putut cât îl privea pe el. iar dacă procedăm astfel. (8) Moştenirile trecătoare. trebuie să folosească clipele de aur şi să lucreze cu toată puterea lor. fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri. Prin credinţă în puterea lui Dumnezeu este uimitor cât de puternic poate ajunge un om slab.. reprezintă un înlocuitor mizerabil faţă de binecuvântările veşnice. primeşte cârmuirea a zece cetăţi. (10) Este de-a dreptul o nebunie să amâni să faci pregătiri pentru viaţa viitoare. . (11) Talanţi pentru toţi 6 Iunie CREDINCIOŞI ÎN LUCRURI MICI “El i-a zis: ”Bine rob bun.” 1 Cor. şi noi ştim că Dumnezeu nu poate binecuvânta pe cei care-L înşeală şi că biserica trebuie să sufere datorită păcatului acestor membri. cât de bogate în rezultate mari. cât de hotărâte pot deveni strădaniile lui. răsplata credinţei şi a precauţiei. De asemenea a făcut de Crăciun o donaţie de 125 dolari..“Veniţi-vă în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. este lucrarea providenţei lui Dumnezeu. pentru valoarea primită. casierului bisericii. mărturia acesteia despre talanţii nefolosiţi şi ocaziile neglijate va condamna pe cel ce o are. daţi-I înapoi.. Un frate a zis că doi ani de zile n-a plătit zecimea şi era disperat. În marea zi a lui Dumnezeu.. Succesul nu este rezultatul şansei sau a destinului.”Fap. Cât de repede posibil. era un om fericit. Este de asemenea o mare greşeală a amâna să răspunzi pretenţiilor lui Dumnezeu pentru dăruirea faţă de cauza Sa. şi-a luat nota de plată şi şi-a plătit zecimea casierului bisericii. dar în timp ce noi le folosim pe cele pe care le avem.. N-am primit eu binecuvântări de la Dumnezeu zi după zi? Nu m-au păzit îngerii? Nu m-a binecuvântat Domnul pe mine cu toate binecuvântările spirituale şi vremelnice? Pentru valoarea primită. Dacă vor să facă bine. promit să plătesc suma de 571. înainte ca să cedeze averea lor.. îndepărtând simţămintele de la comoara cerească. fiecărui om i se va plăti după faptele sale. (9) Averea adunată nu este numai nefolositoare. dacă vrem să ne asigurăm viaţa viitoare. averea este o cursă pentru suflet. Au fost rostite discursuri despre păcatul de a jefui pe Dumnezeu în zecimi şi daruri.. în fapte bune şi jertfe dezinteresate pentru Dumnezeu. până când vine timpul când trebuie să încredinţezi altora funcţia de administrator. Când va începe judecata. Un alt frate a dat notă pentru 1000 de dolari. dar după ce şi-a mărturisit păcatul.15:34 Un progres hotărât s-a făcut în biserică în ceea ce priveşte spiritualitatea. ca şi când le-ar fi teamă că pot pierde ocazia favorabilă. iar pe Dumnezeu ca pe proprietarul absolut căruia trebuie să-I predăm ceea ce este al Lui.." El credea că era o pretenţie cam ciudată. cu povara lor să treacă în veşnicie? (7) Talanţi pentru toţi 5 Iunie O BUNĂVOINŢĂ VIE “În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că lucrând astfel.. Cel care începe cu puţină cunoştinţă. dragostea creştină şi activitatea. Acei care aşteaptă până la moarte... reparaţi trecutul. Procedând astfel mulţi lucrează chiar împotriva planului lui Dumnezeu lămurit în mod clar în Cuvântul Său. îl va folosi cu economie şi va simţi ca o datorie să economisească pentru a putea da. Domnul doreşte ca noi să folosim fiecare dar pe care-l avem.” Luca 19:17 Talanţii folosiţi sunt înmulţiţi. şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus. În acestă viaţă. ci este un blestem. În câteva zile. trebuie să ajutaţi pe cei slabi. promit să plătesc.. până aproape de ultima oră a vieţii. El va conlucra cu noi pentru a spori şi întări fiecare talent. a prins curaj: ”Ce trebuie să fac?” Eu i-am zis: ”Dă o notă casierului bisericii. Servii lui Dumnezeu trebuie să-şi manifeste voinţa lor. înainte ca acestea. Acei cărora le încredinţezi talanţii tăi. spre ruşinea voastră o spun. Nu vreţi să restituiţi Domnului ceea ce este al Lui. care Însuşi a zis: ”Este mai ferice să dai decât să primeşti. pe o cale umilă şi spune ceea ce ştie. aşteptând să-i achite în câteva săptămâni.50 dolari. Dacă L-aţi jefuit pe Domnul. iar apoi rugaţi-L pe Mântuitorul să vă ierte. aceasta va fi un lucru practic. Mulţi au mărturisit că ei n-au achitat zecimea de mulţi ani. 20:35 Trebuie să ne vedem pe noi înşine ca pe nişte administratori ai Domnului.. vom avea daruri mai mari spre a le folosi. poate nu-i folosesc aşa de bine cum i-ai folosi tu. dar s-a aşezat şi a început să scrie: ”Pentru valoarea primită. El nu ne înzestrează în mod supranatural cu aptitudini care ne lipsesc. iar un altul a dat o notă de plată de 300 de dolari. Toţi trebuie să fim bogaţi în fapte bune. a virtuţii şi a efortului perseverent. iar cărţile vor fi deschise. atunci când va cere.." Şi-a ridicat privirea ca şi cum ar zice: ”Este acesta modul potrivit în care să scrii un angajament lui Dumnezeu?” “Da” a continuat el. nemuritoare. Cum cutează cei bogaţi să-şi asume un aşa mare risc. în fiecare zi. mai degrabă predau morţii decât lui Dumnezeu.

oră de oră. oră de oră. Legile care guvernează bătăile inimii. lucrează de asemenea în om. aşteptând cererea sa. Dacă ar fi primit cinci talanţi. (19) O măreaţă lecţie se învaţă. Dumnezeu este reparatorul.” Ps. Aceste mici datorii vor ajunge de cea mai preţioasă influenţă în lucrarea Lui. Dumnezeu are un loc pentru acesta. Domnul probează caracterele. (14) O însufleţire misterioasă pătrunde în toată natura . Viaţa Lui este cea pe care o primim în strălucirea soarelui. reglând curgerea fluxului vieţii în organism sunt legi ale puternicei Inteligenţe care are autoritate asupra sufletului. Când. cu atât va primi mai multă lumină. care şi-a lăsat talantul neroditor. vreuna din părţile organismului suferă o vătămare. Prin credincioşie în datoriile mici. trebuie să lucrăm pentru întregirea lor. toate darurile Lui tind spre viaţă. sunt lucrări ale unei puteri opuse. Celui care învaţă astfel să înţeleagă aceste învăţături. toţi se adapă din Izvorul vieţii. pentru a ne păstra în viaţă. (13) Tinerii trebuie să înţeleagă adâncimea adevărului fundamental al afirmaţiei Biblice. Dumnezeu lucrează zi de zi. stăpânirea universală a legii. De la El porneşte toată viaţa. folosit cu înţelepciune. a revelat puterea care lucrează continuu în favoarea omului. de a le schilodi prin obiceiuri care duc la ruină. o viaţă de şcoală." Nu numai că El este originea a tot. în de acord cu ceea ce le dictează propria lor conştiinţă. A călca legea Sa fizică. ei se cred îndreptăţiţi să nu facă nimic. Ce ştiinţă poate explica misterul vieţii?(16) Viaţa este un dar al lui Dumnezeu.o viaţă susţinută prin primirea vieţii lui Dumnezeu. clipă de clipă. făcând imposibil de a închina lui Dumnezeu un serviciu desăvârşit. pentru a-l sprijini şi a-l vindeca. totuşi nu e susţinută printr-un miracol direct. Aceasta no avem de la oameni. (12) Divinul Dătător de viaţă 7 Iunie IZVORUL VIEŢII “Căci la Tine este izvorul vieţii. lumea este o carte de lecţii. Acesta a fost cel cu darul cel mai mic. consecinţele păcatului. Când cineva se vindecă de o boală. care face mugurul să înflorească iar floarea să rodească. Boala. Acel singur talant. Aici este dat un avertisment tuturor celor care simt că micimea talentelor lor îi scuză de la serviciul pentru Hristos. nu pot să nu impresioneze mintea şi să nu modeleze caracterul. Toţi trebuie să lucreze pentru ei înşişi. noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. prin lumina Ta vedem lumina. Dumnezeu este Acela care îl vindecă. Toată puterea dătătoare de viaţă este de la El. dar El este viaţa oricărui lucru care trăieşte.în timp ce caută cu sârguinţă după cunoştinţe mai mari. Dacă ar putea face un lucru mare. prin toată veşnicia. Nimeni nu-şi poate înlocui identitatea cu a altuia. Aici ei greşesc. suntem răspunzători în faţa lui Dumnezeu. s-a dovedit a fi un serv necredincios. În ceea ce priveşte responsabilitatea şi influenţa noastră.. (15) Divinul Dătător de viaţă 8 Iunie EL NE POARTĂ DE GRIJĂ ÎN FIECARE CLIPĂ “Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut ai Lui suntem. este puterea lui Dumnezeu." Ps. Prin solii din natură. pentru înmulţirea lor. Satan este distrugătorul. 36:9 Toate fiinţele create trăiesc prin voia şi puterea lui Dumnezeu. condiţia este aceeaşi . De la serafimul cel mai măreţ. ci numai de la Dumnezeu. solii naturii lucrează pentru a restabili starea de sănătate. dar pentru că ei pot servi numai în lucrurile mici. Ele sunt vase dependente de viaţa lui Dumnezeu. cât de bucuros l-ar face. spre sănătate şi voioşie. clipă de clipă. i-ar fi îngropat la fel ca şi pe primul. în aerul plăcut şi curat în hrana care zideşte trupurile noastre şi susţine puterea noastră.o viaţă care susţine lumile nenumărate. toată natura îi va apare lămurită. Numai în armonie cu El poate fi găsit domeniul adevărat de lucru. Unirea omului cu natura şi cu Dumnezeu. la fiinţa cea mai umilă. Nici chiar trupurile noastre nu sunt ale noastre proprii de a face ce voim cu ele. (18) Mântuitorul în minunile Sale. va îndeplini lucrarea stabilită. imediat începe un proces de vindecare. El ne poartă de grijă . Dacă nu sunt pervertite prin păcat. ci prin utilizarea binecuvântărilor accesibile nouă. Omul care a neglijat să-şi valorifice talantul său. o viaţă manifestată în armonie cu voinţa Creatorului.100:3 Lucrarea creaţiunii nu poate fi explicată prin ştiinţă. care trăieşte în micuţa gâză ce pluteşte în briza verii. Suntem ai Lui prin creaţiune şi prin mântuire. Oricât de mic ar fi talantul tău. deoarece de la El avem viaţa. spirituală sau morală înseamnă a ieşi din armonia cu universul. Cu cât caută mai mult să răspândească lumină. Pentru toate creaturile Sale. Dar puterea care lucrează prin aceşti soli. când înţelegem relaţia noastră cu Dumnezeu şi relaţia Lui cu noi. care zoreşte zborul rândunicii şi hrăneşte puii de corb care ţipă. a ne zidi şi a ne restabili. Aceeaşi putere care susţine natura. va găsi întreaga comoară cerească. ascunzând banii stăpânul Său. Omul [din parabolă] care a primit un talant s-a dus şi l-a îngropat în pământ. iar Dumnezeu va lucra pentru noi. suferinţa şi moartea. (20) Avem o individualitate şi o identitate care ne este proprie. Vieţile noastre şi toate facultăţile noastre Îi aparţin Lui. Prin viaţa Lui existăm noi. În împărţirea darurilor. (17) Viaţa naturală este ocrotită clipă de clipă prin puterea divină. care spune că Dumnezeu “este izvorul vieţii.

Misterele universului văzut .minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită”(Iov 37:16) a stârnit cercetarea omului. Comorile sunt situaţiile favorabile care cu toată seriozitatea trebuie valorificate. şi să le folosească în mod corect. Din ce în ce mai mult ar fi reflectat slava Creatorului. El a ajuns supus morţii. să descopere izvoare proaspete de fericire şi să aibă o tot mai clară idee despre înţelepciunea. nepieritoare. şi aproape şters. măreţ era câmpul deschis cercetării lor.aceasta trebuia să fie lucrarea mântuirii. El doreşte ca ei să se bucure de tot ce este util şi valoros în această viaţă. a sprijini dezvoltarea trupului. 42:16 . El păstrează vie maşinăria vieţii. (21) Divinul Dătător de viaţă 9 Iunie MAREA PROBLEMĂ A VIEŢII “Alerg spre ţintă pentru premiul chemării cereşti. Dacă rămânea loial lui Dumnezeu. Odată pierdute. de angajarea serioasă a tuturor capacităţilor noastre. a minţii şi a sufletului pentru a putea fi realizat scopul divin prin crearea lui . trebuie să o nutrească ei . El vede toate posibilităţile în fiecare fiinţă umană.o dorinţă de a face mai bună lumea în care trăiesc ei. şi a fost scopul Său ca omul. ca să putem înainta pe o cale neprimejdioasă şi sigură. să fie buni şi să facă binele.” Is. 12:1 Viaţa este tainică şi sfântă. (23) Divinul Dătător de viaţă 10 Iunie O SINGURĂ VIAŢĂ “Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său”(Gen. în căutarea unui lucru vrednic. Dumnezeu priveşte în micuţa sămânţă pe care El Însuşi a întocmit-o şi vede tăinuită în ea minunata floare. sunt pe vecie pierdute. Dar prin neascultare acest privilegiu a fost pierdut. izvorul a toată viaţa. Capacitatea şi vigoarea lor trebuiau continuu să sporească. măreţe şi nobile. Aceasta este problema educaţiei. este cea mai măreaţă năzuinţă a vieţii. cu cât trăia mai mult. cea mai mare bucurie a ei. Prin păcat. iar întrebarea pe care trebuie să şi-o pună fiecare este: ”Cum pot să-mi folosesc mai bine viaţa. Este manifestarea lui Dumnezeu Însuşi. chipul divin a fost pătat. El vrea ca noi să creştem continuu în sfinţire. (24) Numai o viaţă ne este acordată. Aceasta e lucrarea la care sunt chemaţi. îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei. chipul Făcătorului Său. în fericire şi rodnicie. Râvna sfântă pe care a revelat-o El în viaţă. Puterile fizice ale omului au fost slăbite. dacă eram lăsaţi să o conducem noi doar un moment. asigurându-şi o comoară cerească pentru viaţa viitoare. ca la modelul după care trebuie să fie şlefuiţi. Trebuie să fie ambiţia lor de a se distinge în toate lucrurile neegoiste. a lucra pentru El. Suntem aici pentru un scop. vederea lui spirituală întunecată. Toţi au aptitudini pe care trebuie să fie învăţaţi să le considere ca trăsături sfinte şi să le aprecieze ca daruri ale lui Dumnezeu. Dumnezeu ne aşează înainte veşnicia. a deveni asemenea cu El. mintală şi spirituală. Prin toată veşnicia.3:14 După ce a fost creat. Fil. Adam purta în natura sa fizică. a-L readuce la desăvârşirea în care a fost creat. Prin dragostea şi harul infinit a fost pus la cale planul mântuirii şi a fost asigurată o viaţă de probă. voi preface întunericul în lumină înaintea lor şi locurile strâmbe în locuri netede. Dumnezeu ne-a dat planul Său pentru viaţa noastră şi El doreşte să atingem cel mai înalt grad de perfecţiune.1:26). am fi murit. arbustul sau falnicul copac. înnobilator. iată ce voi face şi nu-i voi părăsi. El doreşte ca tinerii să dezvolte fiecare putere a fiinţei lor şi să folosească fiecare facultate. această comuniune ar fi fost pentru vecie. până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii. Toate facultăţile sale erau apte de a fi dezvoltate. cu atât mai mult să dea pe faţă chipul Său . puterea şi dragostea lui Dumnezeu. Vast era orizontul oferit pentru folosirea lor. marele obiectiv al vieţii. el ar fi continuat să dobândească noi comori de cunoştinţe. dar totuşi omul n-a fost lăsat fără speranţă. Lăsaţi-i să privească la Hristos. astfel încât să aducă cel mai mare câştig? Ce pot face mai mult pentru slava lui Hristos şi pentru avantajul semenilor mei? (25) Divinul Dătător de viaţă 11 Iunie DINCOLO DE SCENELE VIEŢII “Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei. Suntem cu totul dependenţi de Dumnezeu. Astfel. Comuniunea strânsă cu Făcătorul său faţă-n faţă. a lui Dumnezeu în Hristos Isus”. El prezintă adevărul valoros.cu atât mai pe deplin să reflecte slava Creatorului. cu realităţile ei solemne şi ne dă pricepere asupra temelor nemuritoare. a fost privilegiul lui. A restabili în om chipul Făcătorului Său.” Ecl. capacitatea lui intelectuală a fost redusă. (22) A-L onora pe Hristos. când vei zice: ”Nu găsesc nici o plăcere în ei.în fiecare clipă.

ambiţia sau capriciul lui. ca să putem învăţa care este adevăratul scop al vieţii. În mijlocul luptei şi freamătului naţiunilor.. El îi încearcă pe bogaţi. Aspectul evenimentelor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă să fim: ”În sârguinţă fiţi fără preget! Fiţi plini de râvnă. Dacă Domnul doreşte ca noi să ducem un mesaj la Ninive. nici ştiinţă. Tot ce profeţia a prezis că se va întâmpla. pământul şi cerul. deoarece este alegerea lui Dumnezeu pentru noi. înapoia. văzând lucrurile prezentului în lumina veşniciei. apar ca fiind dependente de voinţa şi dibăcia omului. Fiecărei naţiuni şi fiecărui individ Dumnezeu i-a stabilit un loc în marele Său plan. să luminaţi sufletele. în ce priveşte timpul şi veşnicia. (27) Să ne amintim că. 3:2 Domnul descoperă aprecierea relativă a omului. nici înţelepciune. Hristos a fost un lucrător nu pentru Sine. pare în mare măsură să fie determinat de puterea. fă cu toată puterea ta. (31) . treziţi-vă din somnul vieţii. Este prea târziu ca să mai consacraţi puterea creierului. Căci în locuinţa mortilor în care mergi. Atunci El poate să-i încredinţeze responsabilităţi mai mari. dar. Avem nevoie să cercetăm împlinirea scopurilor lui Dumnezeu în istoria naţiunilor şi să putem aprecia la adevărata lor valoare lucrurile văzute şi lucrurile nevăzute. a oaselor şi a muşchilor. voi slujiţi Domnului Hristos.”(Col. să vadă dacă Îl vor iubi pe Dumnezeu. veţi imita exemplul Lui.În ananele istoriei omeneşti creşterea naţiunilor. ci pentru alţii.. Ceea ce facem din noi în timpul de probă. Istoria pe care marele Eu Sunt a însemnat-o în Cuvântul Său. trebuie să o acceptăm. nici înţelepciune. Căutaţi să sprijiniţi biruinţa crucii. ”Tot ce găseşte mâna ta să facă. unind inel după inel în lanţul profetic. Dar în Cuvântul lui Dumnezeu cortina e dată la o parte şi atunci vedem. a fost însemnat pe paginile istoriei şi putem fi siguri că tot ce a fost prezis pentru timpul viitor se va împlini cu exactitate. Toţi îşi decid soarta prin propria lor alegere. Moartea aduce dezintegrarea corpului. dar nici o comoară pământească nu trebuie să fie partea voastră dumnezeul vostru sau mântuitorul vostru. pe unii într-un fel pe alţii în alt fel. aceasta doar le fixează pentru totdeauna. Plăcută sau neplăcută trebuie să împlinim datoria care e cea mai apropiată. să fie ca şi Hristos. cum trimişii Celui Atotmilostiv împlinesc în mod tăcut şi liniştit. poate nu e alegerea noastră. deasupra şi în toată întinderea oricărei înaintări sau dări înapoi a intereselor. ne spune unde suntem azi în scurgerea veacurilor şi la ce ne putem aştepta în timpul ce urmează. înălţarea şi căderea imperiilor. mai presus de orice schimbare. nu mai este nici lucrare. El are motive să ne trimită spre locul spre care au fost îndreptate picioarele noastre. Să nu vă găsească ultima zi lipsiţi de comoara cerească. Oamenii şi naţiunile sunt măsuraţi cu firul cu plumb în mâinile Aceluia care nu greşeşte. nu la cele de pe pământ. Dătătorul. (26) Divinul Dătător de viaţă 12 Iunie TRĂIEŞTE CÂT TIMP MAI AI O ŞANSĂ “Tot ce găseşte mâna ta să facă. Acela care tronează deasupra fiecărui individ conduce întâmplările de pe pământ. să le dăm cea mai valoroasă şi mai nobilă utilizare. să lucraţi pentru mântuirea semenilor voştri şi lucrarea voastră va suporta cercarea focului. servirii de sine. cu duhul! Slujiţi Domnului. Vom fi confruntaţi cu fiecare gând.” Col. şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi. aceea vom rămâne pentru toată veşnicia. un lucru mult mai solemn este să trăieşti. El ne-a avertizat: ”Când cresc bogăţiile nu vă lipiţi inimile de ele. iar Dumnezeu îi conduce pe toţi pentru îndeplinirea scopurilor Sale. 9:10 E un lucru solemn să mori. nici ştiinţă. fă cu toată puterea ta! Căci în locuinţa morţilor în care mergi nu mai este nici lucrare. Vă rog fierbinte. 12:11) ”Ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. de la veşnicia din trecut la veşnicia din viitor.” Ecl.62:10) Ele au valoare când sunt folosite pentru binele altora şi slava lui Dumnezeu. Dacă sunteţi creştini. vorbă sau faptă din viaţa noastră. iar pe alţii privându-i de favorurile Sale.”(Ps. dar nu determină nici o schimbare în caracter. El încearcă pe unii dându-le darurile Sale bogate. 3:26) (29) Divinul Dătător de viaţă 13 Iunie CĂUTÂND COMOARA CEREASCĂ “Gândiţi-vă la lucrurile de sus. toate îndrumările voinţei Lui. nici chibzuială. nici chibzuială. în timp ce lucrarea pe care trebuie să o facem. În fiecare loc se poate găsi cineva care are nevoie de ajutorul pe care-l putem da.. Mă adresez la membrii bisericii să fie creştini. puterii şi pasiunilor omeneşti. Venirea lui Hristos nu schimbă caracterele noastre. Când omul foloseşte în mod util aceste daruri Dumnezeu e mulţumit.. (28) Oricare ar fi soarta lucrării în care ne-am angajat. pentru ca. până acum.”(Rom. nu-i va face plăcere să mergem la Iope sau Capernaum. (30) Dumnezeu încearcă pe oameni.

Omul lumesc pofteşte lucrurile care nu le are. devine mai dornic ca oricând de a dobândi tot ce se poate câştiga. dar a fost o biruinţă chiar în moarte. 32:29 “Domnul “nu necăjeşte cu plăcere.”(Ps. acestă stăruinţă. şi de a-şi folosi pentru sine orice ocazie de a-şi înmulţi bogăţia. Perdeaua e gata să fie ridicată. care a trăit alături de mine 36 de ani. pentru că El citeşte fiecare secret al sufletului. Se îndură iarăş de el. Nu ştim cât de curând putem fi chemaţi să renunţăm la lume şi la toate avantajele ei. exemplul nostru: ”Eu Te-am proslăvit pe pământ. depărtează de la Mine paharul acesta”. pe moarte. Înainte de moartea băiatului meu cel mai mare. ar înţelege şi s-ar gândi la ce li se va întâmpla. (32) Răstimpul de linişte 14 Iunie SĂGEATA MORŢII “Dacă ar fi înţelepţi. Mântuitorul lumii. orice scop în direcţia de a-şi face provizii pe viitor. Apoi veţi primi un răspuns în de acord cu voinţa Mântuitorului meu. Tată.Ţinta lor e pentru câştig pământesc. pentru că viaţa lui a fost ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. că dacă ne-am pleca genunchii împreună. copilaşul meu a fost bolnav. a fost afectat de o boală. este rezultatul pervertirii puterilor sale spre un scop greşit. şi pe măsură ce îmbătrâneşte. dacă este cu putinţă. Apoi soţul meu. onoarea şi nemurirea.” Deut. pe care-L iubiţi şi pe care-L iubesc. şi a adăugat." Lui îi era teamă.”(Ps. El se odihneşte în Isus. dar a murit şi a fost lăsat să se odihnească în Isus. nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor. şi pentru importanţa mult mai mare şi veşnică a slavei. Veşnicia se derulează înaintea noastră. cât de potrivit este pentru muritorii de rând să se supună la fel înţelepciunii şi voinţei lui Dumnezeu. punându-şi toată încrederea în Isus. Toată această energie. El a murit. mi-a fost luat şi-am fost lăsată să lucrez singură.. ”totuşi nu cum voiesc Eu. mila noastră ar fi mai mare şi am cere ceea ce n-ar fi cel mai bine pentru Domnul să ne dea.22:11) Suntem pregătiţi? Ne-am familiarizat cu Dumnezeu. va suna porunca: ”Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe. acum socotit în viaţă. pe care L-a trimis în lume ca reprezentant al Său? Când se încheie viaţa noastră vom fi în stare să spunem. S-a rugat: ”Tată. aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. la o slavă nemuritoare. nemuritoare.”(Plângeri 3:33) “Cum se îndură un tată de copiii lui. voi fi bucuros. şi în acest scop îşi îndreaptă toate puterile lor.103:13) ”Căci El ştie din ce suntem făcuţi.. Îşi aduce aminte că suntem ţărână. ci cum voieşti Tu”(Matei 26:39). el îşi îndreaptă orice gând.”Plângeri 3:32-33 Când fiul meu cel mai mare a avut 16 ani. această fermitate.. Am făcut cunoscut Numele Tău”? (Ioan 17:4-6) Îngerii lui Dumnezeu caută să ne atragă de la eul nostru şi de la lucrurile pământeşti. această hărnicie după putere pământească. şi pentru oricine. Doar câţiva ani scurţi. Oricare facultate ar putea fi cultivată la cel mai înalt nivel posibil.. acest zel trebuie să caracterizeze truditorii pentru bogăţiile cereşti.. Să nu-i lăsăm să lucreze în zadar. ce a spus Hristos.. Ne-am rugat şi am crezut că Domnul ne-ar cruţa dragul nostru copilaş. şi aici se vede înţelepciunea lor. Mântuitorul nostru. nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor. (33) Avem doar un scurt timp de viaţă aici şi nu ştim cât de curând săgeata morţii. cine este întinat să se întineze şi mai departe. Conducătorul cerului şi Dătătorul Legii şi cu Isus Hristos. Fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi în lucrul lor decât fiii luminii. va fi greu pentru voi să vă despărţiţi de fiul vostru cel mai mare. voi spune că e bine sufletului meu. Dar ce dor îmi este de el. (34) Răstimpul de linişte 15 Iunie LUMINĂ ÎN ÎNTRISTĂRI “Ci. În virtutea obişnuinţei. Moartea lui a fost o grea lovitură pentru noi.”(Ap.. serv credincios al lui Isus Hristos. trebuie să fie o lecţie pentru cei care pretind a fi copiii lui Dumnezeu. până ce Dătătorul de viaţă va veni să-i trezească pe iubiţii lui scumpi.. mergeţi şi rugaţi-vă. am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. după îndurarea Lui cea mare: căci El nu necăjeşte cu plăcere. Mulţi vor fi lăsaţi să doarmă înainte ca încercarea de foc a timpului strâmtorării să vină asupra lumii. căutând slava. de dragul vostru. Obiceiurile şi practicile omului lumesc în stăruinţa şi puterile lui. . poate lovi inimile noastre.103:14) El cunoaşte inima noastră. Dacă Isus. mergi Tu însuţi şi mamă. prin exersare pentru viaţa cerească. cine este fără prihană să trăiască mai departe fără prihană şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe. Oh. Nu am lacrimi să vărs deasupra mormântului său. Dacă e spre binele meu şi slava Numelui Său ca viaţa mea să se încheie aici. când mâhneşte pe cineva. El recunoaşte sfârşitul de la început. Dacă Domnul vede de bine să-mi cruţe viaţa. N-am primit nici o dovadă că fiul nostru s-ar vindeca. Cazul său a fost considerat critic şi el ne-a chemat la patul său şi ne-a zis: “Tată şi mamă.

cu tovarăşa ta. în necazuri.*) Vestea morţii soţiei tale m-a copleşit. (37) Viaţa fizică nu este veşnică sau nemuritoare. Am văzut că moartea ei era spre bine. Dumnezeu va fi alături de tine în adânca ta nenorocire şi încercare. împăratul recunoscător a înălţat lui Dumnezeu un tribut de rugăciune pentru marea Sa milă şi îndurare: ”Căci nu locuinţa morţilor Te laudă. Suportă încercarea bine şi vei primi o cunună a slavei. care zicea: ”Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul. (40) Răstimpul de linişte 18 Iunie STAREA OMULUI ÎN TIMPUL MORŢII . Păstrează adevărul şi împreună cu ea vei fi încununat cu slavă.. Numai prin înviere şi în virtutea faptului că Hristos a înviat. şi o vei întâlni peste puţină vreme. a stat în picioare pe pământ şi a fost cu cei 144. (36) *) Cuvinte adresate unui soţ şi copiilor la pierderea celei ce le-a fost soţie şi mamă.14:13 Aproape că nu ştiu ce să-ţi spun. Să ai numai credinţă. Nădăjduieşte în Dumnezeu şi bucură-te. pe care o voi scrie. la arătarea lui Isus.146:4) Când ca răspuns la rugăciunea lui. Cuvântul lui Dumnezeu nu învaţă că.o doctrină. ordinelor raţiunii şi sentimentelor noastre de umanitate. a declarat că patriarhul David ”a murit şi a fost îngropat. viaţa lui Ezechia a fost prelungită 15 ani.”Ap. Am văzut că nu trebuie să ne necăjim pentru ea. Dumnezeu va fi cu tine şi te va sprijini. ea se va odihni în timpul strâmtorării şi tot ce puteam jeli era faptul că am fost privaţi de compania ei. Dumnezeu mi-a dat o viziune în noaptea Sabatului trecut. Am văzut că ea a fost pecetluită şi s-a ridicat la glasul lui Dumnezeu. intraţi în fericire şi lăudând pe Dumnezeu cu o limbă nemuritoare... frate dragă. Petru. 2:29. Întristează-te nu ca cei care n-au nici o speranţă. (39) Pe greşeala fundamentală a nemuririi naturale se bazează doctrina care propagă conştienţa după moarte . ei se vor odihni de ostenelile lor. Dătătorul vieţii o ia din nou. O.000. (35) (Experienţa personală a sorei White. înaintea timpului strâmtorării. veţi ţine voi seama de avertismentul ei credincios pe care vi l-a dat cât timp a fost cu voi şi nu veţi lăsa toate rugăciunile pe care le-a înălţat lui Dumnezeu pentru voi.Domnul adesea ne-a înştiinţat că mulţi din cei micuţi sunt puşi la odihnă. şi pe ceilalţi copii să se pregătească să-L întâlnească pe Isus şi atunci vor întâlni iarăş pe mama lor şi niciodată nu vor mai fi despărţiţi.. ne-am rugat lui Dumnezeu să te ocrotească şi să te întărească ca să rezişti în faţa pierderii.34) Faptul că David rămâne în mormânt până la înviere. care ca şi chinul veşnic. Ce spune Scriptura.. să fie ca apa care udă pământul? Fiţi gata să-L întâlniţi pe Isus şi totul va fi bine. (38) Niciunde. Dumnezeu va fi soarele şi adăpostul tău." ”Căci David nu s-a suit în ceruri” (Fap. în ziua Cincizecimii. ca fiind în cer..”(Is. el va rămâne doar un muritor. referitor la aceste lucruri? David declară că omul nu este conştient în moarte: ”Suflarea lor trece. căci faptele lor îi urmează. sufletul omului e nemuritor. 18:19) Teologia populară îi prezintă pe cei morţi neprihăniţi. Puneţi-vă încrederea în Domnul şi nu vă fie teamă. pentru că Dumnezeu. Mi-a fost greu să cred şi mi-e greu să cred şi acum. Nemurirea este o caracteristică doar a lui Dumnezeu. da cel viu Te laudă ca mine astăzi. este prezentată aici pentru încurajarea tuturor acelora care trebuie să sufere pierderea celor dragi) (Redactorii) Răstimpul de linişte 16 Iunie MORŢII NOŞTRI BINECUVÂNTAŢI “Şi am auzit un glas din cer. Mormântul o poate păstra doar puţin timp. Predaţi-vă inima lui Dumnezeu şi să nu aveţi linişte până ce nu ştiţi că-l iubiţi pe Isus. Da. zice Duhul. Noi nu vom înceta să ne rugăm pentru ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie asupra familiei tale şi asupra ta. Îi vom întâlni şi-i vom cunoaşte în curţile cereşti. nemurire şi viaţă veşnică. Omul nu are putere asupra vieţii lui.. copii. poate David să stea la sfârşit la dreapta lui Dumnezeu. Dragă frate. nu moartea Te măreşte şi cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta. s-a opus învăţăturilor din Scriptură. Răstimpul de linişte 17 Iunie OMUL UN SIMPLU MURITOR “Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?”Iov 4:17 Omul este doar un muritor şi deşi se simte prea înţelept pentru a-l accepta pe Isus. şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de astăzi. dovedeşte că neprihăniţii nu merg în cer după moarte. dar Ezechia n-a putut vedea nici o perspectivă glorioasă în moarte. se întorc în pământ şi în aceeaşi zi le pier şi planurile”(Ps. Ne vom vedea copiii din nou.. Îl înştiinţez pe fratele F. Ci cel viu. onoare.

niciodată n-au învăţat limbajul cerului. un izvor de fericire.”(Ev. Sufletul care păcătuieşte. Dar cum ar putea fi pentru cei morţi... 18:4 În timp ce viaţa este moştenirea celor neprihăniţi. să-i vadă îndurând toate tristeţile şi dezamăgirile şi chinul vieţii? Şi cât de neînchipuit de revoltătoare este credinţa că. eu nu văd decât că predicarea învierii trupului ar fi un lucru în zadar. Duhul lui Dumnezeu va mistui păcatul. nu. ca un somn. împrumutându-le de la păgâni. 9:5-6 Teoria nemuririi sufletului a fost una din acele doctrine false pe care Roma. slava lui Dumnezeu. milei şi dragostei. curând după ce suflarea de viaţă părăseşte trupul. Solomon a judecat că morţii sunt adormiţi şi nu mai simt nimic. că toate sufletele sunt ale Mele. oriunde ar fi.. moartea este partea celor răi. mântuiţii din cer ştiu tot ce se petrece pe pământ şi în mod deosebit ştiu tot ce se petrece cu vieţile prietenilor lor pe care i-au lăsat în urmă. După cum sufletul fiului este al Meu. Ar putea ei suporta slava lui Dumnezeu şi a Mielului? Nu. Şi dragostea lor şi ura lor şi pizma lor. trebuie să-i distrugă şi pe ei. (42) În deacord cu credinţa populară. (47) Pentru păcat. să ştie necazurile celor vii. Acesta nu e un punct al credinţei mele. pradă sentimentelor de milă şi compasiune şi chiar sentimentelor omeneşti obişnuite? Trebuie să fie aceştia schimbaţi pentru indiferenţa celor nepăsători sau pentru cruzimea celor sălbatici? Nu..10:28 Cât de respingătoare oricărui sentiment de dragoste şi milă şi chiar simţului nostru de dreptate este doctrina că morţii cei răi sunt chinuiţi cu foc şi pucioasă într-un iad care arde veşnic.” Ecl. Reformatorul zice: ". Martin Luther le-a numit cu termenul de “fabule monstruoase care fac parte din gunoiul de decrete papale ale Romei. învăţate şi exemplificate de Mântuitorul nostru sunt o copie a voinţei şi caracterului lui Dumnezeu. (45) Când privim în ce culori false a zugrăvit Satan caracterul lui Dumnezeu. (49) Sufletul care păcătuieşte va suferi o moarte veşnică . care spun că cel mort nu mai ştie nimic.” Mat. tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. acela va muri. dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nici o răsplată. ci temeţi-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă. dar când sunt treziţi li se va părea că au dormit doar o clipă." Comentând cuvintele lui Solomon din Eclesiastul. pentru binele universului şi chiar pentru binele acelora care sunt pedepsiţi de judecăţile Lui. pentru ca să-şi poată forma caractere pentru cer. 12:29) În toţi acei care se supun puterii Sale. dar ei niciodată nu şi-au educat mintea să iubească curăţenia.o moarte care va dura în veci. că pentru păcatele unei vieţi pământeşti scurte.. Unde se găsesc astfel de învăţături. nu sunt pregătiţi a intra în împărăţia lui Dumnezeu. (50) . ne mai putem mira că milosul nostru Creator e privit cu groază şi chiar şi urât? (46) Principiile bunătăţii. din care nu va mai exista speranţa de înviere. ei vor deveni una cu el. iar acum este prea târziu. le-a introdus în religia creştină. în adevăr. Viaţa lor e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi până ce ultima trâmbiţă va suna. Atunci. Acei care l-au ales pe Satana ca şi conducătorul lor şi care au fost stăpâniţi de puterea lui. măcar ştiu că vor muri. pentru că dacă ar fi aşa.. Teoria chinului veşnic este una din doctrinele false care constituie vinul ticăloşiei din Babilon. acei care mor. de mulţi ani au pierit şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. sufletul celui nepocăit este încredinţat flăcărilor iadului! La ce chinuri groaznice trebuie să fie supuşi acei care văd pe prietenii lor intrând în mormânt nepregătiţi şi păşind într-o veşnicie de durere şi păcat? (43) Hristos înfăţişează moartea copiilor Săi credincioşi. a declarat: ”Mărturisesc deschis că eu nu sunt convins că ei sunt deja în starea deplină în care e Hristos. Pentru că morţii stau acolo necunoscând nici zilele. (48) Răstimpul de linişte 20 Iunie PARTEA CELOR RĂI “Iată.“Cei vii. trebuie să îndure chinul atât timp cât va trăi Dumnezeu. care distruge păcatul. le-au fost asiguraţi ani de probă. sau în care sunt îngerii aleşi ai lui Dumnezeu. fiindcă şi pomenirea li se uită. referindu-se la starea morţilor. (41) Martirul Tyndale.. nici anii. Dumnezeu judecă drept pe cei răi.. dar care nu pot ucide sufletul. iar apoi mânia lui Dumnezeu se va potoli.” Ezech. (44) Răstimpul de linişte 19 Iunie O GENEROZITATE ÎN DREPTATEA LUI DUMNEZEU “Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul. în paginile Cuvântului lui Dumnezeu? Vor fi lăsaţi mântuiţii din cer. vor dormi în El. nu! aceasta nu e o învăţătură din cartea lui Dumnezeu. Dar dacă oamenii se ţin de păcat.

145:20) Totuşi toate manifestările dreptăţii recompensatoare vor fi în concordanţă perfectă cu caracterul lui Dumnezeu. (53) Nemurirea prin Hristos 21 Iunie NEMURIREA NATURALĂ ." . Şi toţi care au o idee dreaptă despre aceste calităţi.A fost o minune pentru mine faptul că Satan a reuşit atât de bine să-i facă pe oameni să creadă că cuvintele lui Dumnezeu: ”Sufletul care păcătuieşte acela va muri”. pentru ca să poată birui moartea. (55) Nemurirea prin Hristos 22 Iunie ACUM ESTE TIMPUL LUI DUMNEZEU “Căci El zice: ”La vremea potrivită te-am ascultat. 21:6 Marea minciună originală pe care Satan i-a spus-o Evei în Eden: ”Cu siguranţă nu veţi muri”. nu poate să-i cruţe nici pe ei. va trăi el din nou?” Purtând pedeapsa pentru păcat.. locuitorii din Eden au fost puşi la încercare. lucrând prin solii săi. ca să distrugă pe cel ce are puterea morţii. Dar. ei nu văd o altă alternativă decât aceea că toată omenirea. binevoitoare. înseamnă că sufletul care păcătuieşte nu va muri. Mulţi privesc ameninţările din Biblie. fie în durere fie în fericire. Moartea este fără durere. au auzit cuvintele Lui de bucurie trium-fătoare. Ei văd că Scripturile Îl prezintă pe Dumnezeu ca pe o fiinţă iubitoare şi îndurătoare şi nu pot crede că El va încredinţa creaturile Sale flăcărilor unui iad care arde veşnic. Hristos a fost singurul care a putut birui moartea. nu numai pentru fiinţele ce au viaţă. Astfel păcătosul poate trăi în plăcere egoistă. Dumnezeu în haina omenească a adus viaţa şi nemurirea să lumineze prin Evanghelie.. El este Mântuitorul nostru. susţinând că sufletul este în mod firesc nemuritor.”Pe toţi cei răi îi va nimici. iar miliardele de îngeri. va fi mântuită. Satan i-a rugat pe îngerii săi să depună eforturi deosebite pentru a insufla credinţa în nemurirea naturală a omului. (54) După cădere. ca fiind desemnate numai pentru a-i face pe oameni să asculte de teamă. Prin moarte a condamnat pe autorul păcatului şi al necredinţei. Acum. şi ele duc la moarte. 6:2 Dumnezeu a ordonat legi pentru guvernare. Dumnezeu i-a făcut depozitarii binecuvântărilor bogate dar dacă nu ţineau seama de voinţa Lui. O numeroasă clasă care este revoltată de doctrina chinului veşnic. iar apoi au urmat consecinţele îngrozitoare. (52) Hristos este însăşi viaţa. coborându-Se în mormânt. El S-a înălţat din mormânt. care au venit să-L vadă. în final. El. (Ioan 11:25) S-a răspuns la întrebarea: ”Dacă un om moare. proclamând: “Eu sunt învierea şi viaţa”. El a adus minţile acolo încât să accepte lecţia ca adevăr. care a trecut prin moarte.”(Ps.. ar fi însemnat perpetuarea veşnică a păcatului. să sufere pedeapsa păcatului . sunt conduşi la eroare în cealaltă extremă. Îl vor iubi. sau să nu asculte şi să piară." (51) Hristos a îndurat o moarte chinuitoare în cele mai umilitoare împrejurări pe care le-am putea avea în viaţă. ca o fiinţă plină de îndurare.O MINCIUNĂ “Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge. Este un balsam şi un medic în Galaad. starea lor fericită putea fi păstrată numai cu condiţia de a rămâne credincioşi legilor Creatorului. fără ură.” 2 Cor. a fost prima predică despre nemurirea sufletului. Îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un tiran răzbunător declarând că El îi aruncă în iad pe toţi acei care nu-L iubesc şi-i face să simtă totdeauna mânia Lui.moartea veşnică. Această predică a fost încununată de succes. Hristos a luminat mormântul pentru toţi cei care mor în credinţă. ci pentru toate fenomenele din natură.. Dar Hristos Şi-a dat viaţa pentru ca omul să poată avea un alt timp de probă. ei trebuiau să-i conducă pe oameni acolo încât să ajungă la concluzia că păcătosul va trăi într-o mizerie veşnică. fără bucurie.” Prov. este Izvorul a toată vitalitatea. Ca şi îngerii. Ei puteau să asculte şi să trăiască. şi reuşind să-i determine pe oameni să accepte această eroare. iată că acum este ziua mântuirii. Posesorul şi dătătorul vieţii veşnice. El a renunţat la viaţa Lui scumpă. ci va trăi veşnic în suferinţă. pe când stătea deasupra mormântului lui Iosif. te-am ajutat. o cântă şi se roagă pentru ea. îndelung răbdătoare. Moartea a intrat în lume datorită păcatului. luându-şi viaţa pe care a predat-o. după păcătuirea lor. păcatul va aduce pierderea dreptului la darurile Sale şi va aduce asupra lor mizeria şi ruina. neputând fi împlinite în mod literal. în admiraţie faţă de trăsăturile Sale. ignorând pretenţiile lui Dumnezeu şi totuşi aşteptând ca în final să primească favorul Lui. iar preoţii o predică. ce nu pot fi desconsiderate. Acest fapt a adus cu sine necesitatea de a fi excluşi din Eden şi de a fi izolaţi de pomul vieţii pentru că a mânca din acesta. ci pentru a asigura omului o a doua perioadă de . Îngerul a zis: ”Viaţa este viaţă. prinţul întunericului. El care nu a cruţat nici îngerii care au păcătuit. în ziua mântuirii. El n-a murit pe cruce pentru a desfiinţa Legea lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt guvernate de legi fizice. deoarece sunt atraşi spre El. Iată că acum este vremea potrivită.. (56) Adam şi Eva au călcat legea lui Dumnezeu. Prin moarte Hristos a asigurat viaţa veşnică pentru toţi acei care cred în El. “Dumnezeu a dat oamenilor o declaraţie despre caracterul Său şi despre modul Lui de a proceda cu păcatul.

25:21)(67) . Biblia învaţă în mod clar că cei morţi nu merg imediat în cer. (60) Nemurirea prin Hristos 23 Iunie HRISTOS. ei încep să gândească chiar din clipa în care s-au oprit. totuşi în trupurile lor înviate şi slăvite. El a fost antitipul snopului de legănat. nu numai în această lume. nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta. Astfel Hristos . Trupul înviat al Mântuitorului.probă. iar învierea Lui a avut loc chiar în ziua în care snopul de legănat trebuia prezentat înaintea Domnului. El îi va învia pe captivi şi va proclama: ”Eu sunt învierea şi viaţa. Deşi puteau fi deformaţi. snopul primelor roade era legănat ca o jertfă de mulţumire. Acum este ziua mântuirii. lor li se va părea doar o clipă. Aceeaşi putere va înălţa biserica Lui şi o va slăvi cu El deasupra tuturor împărăţiilor. Acum. Ei sunt înfăţişaţi ca dormind până la înviere. care este diavolul. Dar acum Hristos a înviat din morţi. desfiguraţi în această viaţă muritoare. El n-a murit pentru a face păcatul nemuritor. toţi morţii cei drepţi vor auzi vocea Lui şi vor învia la viaţa măreaţă. Timpul.15:52-54) Deoarece ei sunt treziţi din somnul lor adânc. iar noi vom recunoaşte în feţele ce radiau lumina strălucitoare de la faţa lui Isus. iar grânele să fie adunate în snop. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire. toate erau familiare urmaşilor Săi. intră în bucuria stăpânului tău.pârga. snopul consacrat lui Dumnezeu simboliza recolta. (64) Nemurirea prin Hristos 24 Iunie MOARTEA. care au murit. gândurile omului pier. ci deasemenea. deasupra tuturor puterilor deasupra oricărui nume ştiut. Când se trezesc. Chiar în ziua în care sfoara de argint e desfăcută iar vasul de aur spart. De pe câmpurile de recoltă. (62) La a doua Sa venire. Tuturor le va fi dată o ocazie pentru a se hotărî pentru viaţă sau moarte. Vom cunoaşte pe prietenii noştri.’ (1 Cor. (58) Timpul de probă este garantat tuturor pentru ca toţi să-şi poată forma caractere pentru viaţa veşnică. chiar înainte de venirea Lui pe norii cerului. bolnavi. Această viaţă este singura perioadă acordată omului în care să se pregătească pentru veşnicie. Ultima senzaţie a fost durerea morţii. acum este timpul lui Dumnezeu. De o manieră asemănătoare." (65) Niciunde în sfintele Scripturi nu se găseşte afirmaţia că la moarte cei drepţi îşi primesc răsplata sau că cei răi îşi primesc pedeapsa. ultimul gând că se coboară sub puterea mormântului. morţii vor învia nesupuşi putrezirii. atunci se va împlini cuvântul care este scris: ‘Moartea a fost înghiţită de biruinţă. gemem apăsaţi. Timpul de probă al acelora care aleg să trăiască o viaţă de păcat şi neglijează marea mântuire oferită lor. atunci suntem cei mai nenorociţi dintre oameni. Hristos şi apostolii Săi n-au făcut nici o aluzie la aceasta. iar trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. comportarea Lui. şi pune asupra lor binecuvântarea Lui: ”Bine rob bun şi credincios. primele spice ale grânelor coapte erau adunate. înaintea Domnului. să fie înghiţit de viaţă.”(Mat. Timp de mai mult de o mie de ani a fost serbat acest rit simbolic. Ni se va da o cunună de slavă care nu se veştejeşte niciodată.15:55) (66) Chinurile morţii au fost ultimele lucruri pe care le-au simţit. se termină când serviciul lui Hristos se încheie. chiar aşa cum ucenicii L-au cunoscut pe Isus. primul gând de bucurie va fi repetat în strigătul tulburător: ”Unde îţi este biruinţa moarte? Unde îţi este boldul moarte?”(1 Cor. iar când poporul mergea la Ierusalim la Paşti. fie el lung sau scurt. nemuritoare. trăsăturile celor pe care-i iubim. toate durerile au dispărut. ci pentru a-Şi asigura dreptul de a-l distruge pe cel care are puterea morţii. pentru ca ce este muritor în noi. ÎNGHIŢITĂ DE BIRUINŢĂ “Chiar în cortul acesta deci. identitatea lor individuală va fi perfect conservată.15:19-20 Hristos a înviat din morţi ca pârgă a celor adormiţi. PRIMUL ROD “Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos. în lumea viitoare.” 2 Cor. (59) Acum este ora de încercare.”1 Cor. Hristos le urează: ”Bun venit”. Numai după serbarea acestui rit putea începe secerişul. vor învia şi acei care dorm în Isus. simboliza marea recoltă spirituală ce trebuia adunată pentru împărăţia lui Dumnezeu. Ei dorm şi sunt treziţi de trâmbiţa lui Dumnezeu la slava nemuritoare. Porţile cetăţii lui Dumnezeu se răsucesc din balamalele lor. iar răscumpăraţii lui Dumnezeu intră printre heruvimi şi serafimi. Binecuvântată odihnă pentru drepţii osteniţi. (57) Este imposibil oamenilor să-şi asigure mântuirea sufletului după moarte. (61) Învierea lui Isus a fost un model a învierii finale a tuturor celor adormiţi în El. Când ei învie din mormânt. pârga celor adormiţi. “Trâmbiţa va suna.5:4 Dătătorul de viaţă vine să rupă lanţurile mormintelor. Cei care se coboară în mormânt nu mai ştiu nimic din ce se petrece sub soare. (63) El ne va primi cu cinste. accentul vorbirii Sale. Învierea Lui este Modelul şi garanţia învierii tuturor celor drepţi. Patriarhii şi profeţii n-au lăsat o astfel de asigurare. ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celalt peste acesta.

alţii pentru ruşine şi ocară veşnică. El prezintă un contrast izbitor faţă de oamenii ultimei generaţii.1:7) acei care au jignit şi au batjocorit chinurile morţii lui Hristos şi cei mai înverşunaţi adversari ai adevărului Său şi ai poporului Său. într-o clipeală din ochi. Chiar temeliile sale par să fie date la o parte. Dumnezeu îşi manifestă puterea pentru salvarea poporului Său. Copilaşii sunt duşi de îngerii sfinţi în braţele mamelor lor.4:14 Pentru credincios. În Mântuitorul nostru este restabilită viaţa care a fost pierdută prin păcat. Iar când binecuvântarea este rostită asupra celor care au onorat pe Dumnezeu ţinând Sabatul Său sfânt. va suna ultima trâmbiţă şi întregul pământ de la culmile cele mai înalte ale munţilor.” Ps. lipsit de plăcuta-i înfăţişare. vestind ziua şi ora venirii lui Hristos şi proclamând legământul Său veşnic poporului Său. se face acum perfect. de la neprihănitul Abel la ultimul sfânt care a murit.16:18) Întregul pământ se înalţă şi se umflă ca valurile mării. vor stăpâni ţara. (70) Nemurirea prin Hristos 26 Iunie ÎNVIEREA SPRE NEMURIRE “Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus. Dar toţi înviază cu prospeţimea şi vigoarea veşnicei tinereţi. Având din nou acces la pomul vieţii în Edenul de mult pierdut. şi învie pe cine doreşte El. se vor trezi la viaţa glorioasă şi nemuritoare. 37:9 . Hristos este învierea şi viaţa. grei. unii pentru viaţă veşnică. (69) Şi cei ce L-au străpuns (Ap. sunt uniţi veşnic şi cu cântece de bucurie se înalţă împreună spre cetatea lui Dumnezeu.15:52) La glasul lui Dumnezeu au fost proslăviţi. într-o clipă. Semne şi minuni urmează repede în succesiune.” Daniel 12:2 La miezul nopţii. Cei răi privesc cu groază şi uimire asupra scenei în timp ce cei drepţi privesc cu bucurie solemnă semnele mântuirii lor. Norii negri. sunt înviaţi pentru a-L vedea în slava Sa şi a vedea onoarea aşezată asupra celor credincioşi şi ascultători. de unde vine glasul lui Dumnezeu ca zgomotul mai multor ape. alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.”(Dan. apar şi se izbesc unul de altul. Totul din natură pare că şi-a schimbat mersul.” 1 Tes. o ia înapoi şi o dă oamenilor. ţinând Sabatul. ies din aşternuturile lor de ţărână. pe cei ce au adormit în El.16:17) Acel glas cutremură cerurile şi pământul. Suprafaţa lui este deschisă. (68) Acei care au murit în credinţă sub solia îngerului al treilea. (74) Nemurirea prin Hristos 27 Iunie ÎNVIEREA SPRE OSÂNDA VEŞNICĂ “Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi. n-a fost cutremur aşa mare. care stă printre mulţimea înviată este foarte înalt şi are o înfăţişare impunătoare. Toate defectele şi diformităţile sunt lăsate în mormânt. (73) Toţi morţii cei drepţi. din acel punct de vedere este arătată marea degenerare a neamului omenesc. acum ei sunt făcuţi nemuritori şi cu sfinţii înviaţi sunt răpiţi să-L întâlnească pe Domnul lor în văzduh. mânjit altădată de păcat.12:2) Toţi care au murit în credinţa soliei îngerului al treilea ies glorificaţi din morminte.”(1 Cor. Glasul lui Dumnezeu este auzit din cer. (71) Când Hristos vine să-i adune la Sine pe cei care au fost credincioşi. Adam. Drepţii morţi vor auzi sunetul ultimei trâmbiţe şi vor ieşi din mormintele lor.”(Ap. Soarele se iveşte şi străluceşte în toată puterea lui. să audă legământul de pace al lui Dumnezeu cu acei care au păstrat Legea Sa. se aude un mare strigăt de biruinţă se aude.Nemurirea prin Hristos 25 Iunie O ÎNVIERE SPECIALĂ “Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţă veşnică. (72) Toţi ies din mormintele lor cu aceeaşi statură ca şi atunci când au intrat în mormânt. E un mare cutremur de pământ. o vor auzi. Viaţa pe care a jertfit-o în haina omenească. frumos şi nemuritor. la cele mai de jos ascunzişuri ale celor mai adânci galerii. În mijlocul cerurilor învolburate există un singur loc luminos de o slavă de nespus. fiind doar cu puţin mai mic ca Fiul lui Dumnezeu. fiind învestit cu dreptul de a da nemurirea. pentru că El are viaţa în Sine.”(Ap. Corpul acesta muritor şi supus stricăciunii. aşa de tare cum de când este omul pe pământ. iar cei ce nădăjduiesc în Domnul. Prietenii mult timp despărţiţi prin moarte. Drepţii în viaţă sunt schimbaţi. Fluviile au încetat să mai curgă. zicând: ”S-a isprăvit. mântuiţii vor creşte la plinătatea staturii neamului în slava de la început. Mormintele sunt deschise şi “mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se trezesc.

la prima înviere şi până la acea oră triumfătoare. Dumnezeu a pregătit un balsam pentru orice rană. ci îi vom întâlni pe iubiţii noştri care dorm în Isus. (78) Speranţa învierii 28 Iunie VINE DĂTĂTORUL DE VIAŢĂ “Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele. Şi copleşiţi şi îndureraţi de maiestatea şi slava Sa de nespus. Excluderea lor din cer. învăţaţi şi neînvăţaţi. El distruge legăturile morţii. până când mi se va schimba starea în care mă găsesc. dacă vom adormi să adormim cu speranţa în Isus Hristos? (84) Speranţa învierii 29 Iunie SPERANŢĂ ÎN ÎNTRISTARE “Nu voim fraţilor să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit. rugaţi pe Isus să vă arate drumul pentru a ieşi din încurcăturile voastre. chiar şi acei oameni care L-au dispreţuit şi L-au batjocorit. În acest fel. speranţă şi curaj în Domnul. iar noi vom fi schimbaţi” (1 Corinteni 15:52)(82) Ultimile urme prelungite ale blestemului păcatului vor fi îndepărtate. Dumnezeu. Fiecare înghiţitură amară va fi amestecată cu dragostea lui Isus şi . Acei care au bătut cuie în mâinile şi picioarele Lui privesc acum semnele răstignirii Sale. putem să ne gândim la dimineaţa când trâmbiţa lui Dumnezeu va suna. Toţi privesc la Fiul omului. (81) Familia va fi reîntregită. La înviere fiecare om va avea propriul său caracter.”(Ap. Duhul Sfânt vă va da o judecată clară pentru ca să puteţi vedea şi să vă însuşiţi fiecare binecuvântare care va lucra ca un antidot al durerii. Apele din care aţi băut sunt tot atât de amare cum au fost apele de la Mara din pustie pentru copiii lui Israel. Toţi caută să se ascundă între stânci. (77) Soarta celor răi este hotărâtă de propria lor alegere. pretinşii captivi se înalţă sănătoşi şi în frumuseţea nemuritoare. dându-le din nou suflarea vieţii şi poruncind oaselor fără viaţă să trăiască. (80) Identitatea noastră personală. veţi avea credinţă. apoi ochii voştri vor fi deschişi pentru a vedea remediul. Prin puterea Mântuitorului care a locuit în ei pe când erau în viaţă şi pentru că erau părtaşi ai naturii divine.118:26) (76) Foc va coborî de la Dumnezeu din cer şi-i va nimici pe cei răi. Astfel. În orice încercare. deoarece ei fug să se ascundă de prezenţa Regelui regilor şi de Domnul domnilor. Atunci cei răi vor fi în viaţă şi se vor înfăţişa înaintea lui Dumnezeu. Iubiţii noştri ne sunt smulşi de către moarte. Când privim la moartea noastră. le spun să fie bine încredinţaţi în speranţa dimineţii învierii. există şi un medic acolo. la timpul Său. dar la a doua înviere semnele blestemului sunt evidente peste toţi. Ei se vor reîntoarce de pe terenul vrăjmaşului. nenorociţi şi prăpădiţi. care e cunoscut lui Dumnezeu după nume.”Iov 14:14 Dătătorul vieţii va deştepta posesiunea lui câştigată. Noi le închidem ochii. este de bună voie în ce-i priveşte pe ei. astfel încât. Nu suntem despărţiţi pentru totdeauna. după ce descrie învierea celor drepţi zice: ”Ceilalţi morţi n-au înviat până nu sau sfârşit cei o mie de ani. să se apere de slava îngrozitoare a Celui pe care ei L-au batjocorit. care au pus cununa de spini pe fruntea lui sfântă şi care L-au bătut cu trestia. vrăjmaşul nu va găsi nici o ocazie de a vă conduce în întristare şi necredinţă. şi dreaptă şi plină de îndurare. aşa cum n-aţi făcut-o niciodată până acum? Căutaţi pe Domnul pentru înţelepciune în orice situaţie critică. ei cu toţii îşi înalţă glasurile şi cu o claritate teribilă. se vor arde rădăcinile şi ramurile. Dar speranţa ne încurajează duhurile noastre.”în frumuseţea Domnului Dumnezeului nostru”. toţi au venit împreună. suflet şi trup chipul desăvârşit al Domnului lor. când: ”Morţii vor învia nesupuşi putrezirii. îi va vizita pe cei morţi. Iar apoi se înalţă un prelung geamăt de agonie. ca o ramură a vindecării pentru fiecare înghiţitură de amărăciune care e pusă pe buzele voastre. este conservată în înviere. iar copiii săi sunt ramurile. scriitorul Apocalipsei. exclamă: “Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului. Satana este rădăcina. fiecare sfânt care doarme va fi păstrat în siguranţă şi va fi păzit ca un preţios giuvaier. ca să vă întristaţi ca ceilalţi care n-au nădejde” 1 Tes. Acei care L-au împuns în coastă privesc semnele cruzimii lor pe trupul lui şi ştiu că El este chiar Acel pe care L-au răstignit şi pe care L-au batjocorit în sfârşeala agoniei Lui. şi pentru a aplica situaţiei voastre făgăduinţele vindecătoare care au fost menţionate în Cuvântul Său. deşi nu aceleaşi particule de materie sau substanţă materială cu care au intrat în mormânt. Miliarde de îngeri sfinţi Îl însoţesc în drumul Lui. au fost înviaţi.”(Ps. Există un balsam în Galaad. Regi şi nobili de pe pământ. când ultima trâmbiţă va suna şi marea oaste se va înălţa spre biruinţa veşnică. privesc la El în toată maiestatea Sa împărătească. reflectând în minte. şi-i pregătim pentru mormânt şi-i aşezăm departe de vederea noastră. în ce-L priveşte pe Dumnezeu. Dătătorul vieţii vine. (79) Speranţele noastre cele mai de preţ adesea sunt nimicite aici. Vreţi voi să studiaţi acum Scripturile. dar Isus poate să le facă atât de dulci prin dragostea Lui. iar cei credincioşi în Hristos se vor ivi. 4:13 Celor năpăstuiţi.“La sfârşitul celor o mie de ani va avea loc a doua înviere.20:5) (75) La prima înviere toţi au ieşit în haină nemuritoare. rupe lanţurile mormântului. (83) Suntem noi gata. ci în loc de aceasta.

şi nu slăbim şi nici nu ne descurajăm conducând sufletele la Isus.”(Ioan 6:40) Hristos a devenit una cu noi la trup. n-are viaţă. în veac nu va vedea moartea." Divinitatea lui Hristos este garanţia vieţii veşnice pentru credincioşi. noi care suntem căzuţi şi păcătoşi! Bine trebuie să fie cântărite de către bătrâni şi tineri acele cuvinte ale Scripturii care arată cum trebuie considerat locul marcat de prezenţa deosebită a lui Dumnezeu. sunt mijloacele stabilite de Dumnezeu pentru a pregăti un popor pentru biserica de sus. în veac nu va gusta moartea. viaţa Lui a devenit viaţa noastră. cuvintele rostite de slujitorii lui Hristos. zice psalmistul. Dacă v-aţi format într-o oarecare măsură obiceiuri de nepăsare şi indiferenţă. va trăi. Cu acest simţ al Celui Nevăzut. (85) Speranţa învierii 30 Iunie CÂND VIAŢA VEŞNICĂ ÎNCEPE “Şi mărturisirea este aceasta: ”Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul Său..22:17. Cine are pe Fiul are viaţă. ”Cine are pe Fiul are viaţă. care crede.” Gen.. iar acestea sunt notate în cărţile cerului. (88) “Eu îl voi învia în ziua de apoi. neîmprumutată. o clipă de linişte şi întuneric. Domnul este în locul acesta şi eu n-am ştiut." (Ps. care va tâşni în viaţa veşnică. ne întărim. au viaţă veşnică. Când Henry White. În virtutea acestei uniri." În Isus este viaţa originală.”Cine crede în Mine.”(Ex.3:5) i-a ordonat Domnul lui Moise din rugul arzător. casa Lui pe pământ. În încercare. în veac nu-i va fi sete. Ora şi locul rugăciunii sunt sfinte. locuieşte Hristos în noi. în care nimic ce e necurat. în casa lui Dumnezeu. (2) . sfântă. Cântecele de laudă. aici este poarta cerurilor.”Scoate-ţi încălţămintea din picioare. pentru locul de închinare mai nobil. Dumnezeu vede orice gând sau faptă necuviincioasă. nu poate intra. orice inimă trebuie să fie adânc impresionată." Când suntem obligaţi să bem apele amare. este ca poarta cerului. Practicaţi respectul până ce acesta devine o parte din voi înşivă.”(Coloseni 3:4) (87) El care Însuşi a murit pe cruce. iar Duhul lui Dumnezeu acceptat în inimă prin credinţă. Prin Duhul. ”Dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu. Atunci cu cât respect ar trebui să rostească buzele noastre acest nume.în loc de a vă plânge de amărăciune. ba încă apa pe care i-o voi da Eu. Nimic nu este ascuns dinaintea ochiului Său atotvăzător. căci locul pe care calci este un pământ sfânt. iar când stăm lângă patul morţii şi vedem cum creştinii pot îndura suferinţa şi să treacă prin valea morţii." Cel însetat să vină: ”Şi oricine voieşte să ia apa vieţii în dar. chiar dacă ar fi murit. deoarece. locul unde poporul Său Îl întâlneşte pentru a-L adora. nederivată.” 1 Ioan 5:11-12 “Isus a declarat: ”Eu sunt învierea şi viaţa. Şi după cum respectul este manifestat în atitudine şi comportare. este începutul vieţii veşnice. se va preface în el într-un izvor de apă. (89) Isus zice: ”Dacă cineva însetează să vină la Mine şi să bea. pentru ca noi să putem deveni una cu El în Duh.”(Ioan 8:51-52) Pentru creştin. străduiţi-vă să le corectaţi. atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. Viaţa e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi “când se va arăta Hristos viaţa voastră. (1) Dumnezeu este preamărit şi sfânt şi pentru sufletul umil. moartea este un lucru minor. el a zis: ”Un pat al durerii este un loc preţios când avem prezenţa lui Isus. Ioan 4:14)(90) IULIE SANCTUARUL LUI DUMNEZEU Sfinţenia preoţiei divine 1 Iulie DOMNUL ESTE ÎN ACEST LOC “Iacov s-a trezit din somn şi a zis: ”Cu adevărat.nu numai ca o manifestare a puterii lui Hristos." I-a fost frică şi a zis: ”Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu. 28:16-17 Adevăratul respect pentru Dumnezeu este inspirat de un simţ al infinitei Sale măreţii şi de conştienţa prezenţei Sale.111:9) Îngerii îşi acopăr feţele când rostesc acel nume. Ap. fiul nostru cel mare a murit. vom ieşi din mormânt ." (Ioan 7:37. moartea nu este decât un somn. Hristos vorbeşte despre moarte ca şi cum ar fi doar o clipă. cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu. a stat ca un biruitor al mormântului şi Şi-a afirmat dreptul şi puterea de a da viaţă veşnică. sentimentul care-l inspiră va fi aprofundat: ”Numele Lui este sfânt şi înfricoşat”. vă veţi da seama că dragostea lui Isus şi harul Său sunt atât de amestecate cu tristeţea încât aceasta a fost transformată într-o bucurie calmă. întoarceţi-vă de la amărăciune spre lucrurile scumpe şi strălucitoare. ci pentru că prin credinţă. Dumnezeu este acolo. Acei care-L văd pe Hristos şi adevăratul Său caracter şi-L primesc în inimă." ”Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu. harul poate da sufletului omenesc asigurare." Pentru credincioşi.

2:20 De la caracterul sacru care a fost atribuit sanctuarului pământesc. El s-a mulţumit cu o ceremonie rece şi fără viaţă în închinarea la Dumnezeu şi n-a ştiut aceasta până când Domnul nu i-a dat o viziune. atunci va fi speranţă pentru ei. atingându-se cărbunele acesta de buzele tale. care va influenţa inima lor. ci în mai rău. Aceştia trebuie să-şi amintească faptul că se află în prezenţa Aceluia pe care-L adoră serafimii. Dar dacă. (5) Dragi prieteni tineri. îndreptându-le spre acelea care sunt de o valoare veşnică. pierd repede influenţa lor asupra minţilor şi inimilor noastre şi sunt coborâte la nivelul lucrurilor obişnuite. adunarea lor nu va avea nici un efect. Unii se poartă în casa Lui într-un mod pe care nu şi l-ar permite în camera de audienţă a unui conducător pământesc. poate fi exprimat în cuvintele apostolului Pavel: ”O. Ei sunt favorizaţi de a vedea prin credinţă lucrarea care se desfăşoară în sanctuarul ceresc. va fi săvârşită şi în ei.. la fel ca şi Isaia. sfinte. (4) Acei care se adună pentru a se închina Lui. Dacă nu I se închină în duh şi în adevăr şi în frumuseţea sfinţeniei. (3) În numele lui Isus putem veni înaintea Lui cu încredere. nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău ispăşit. ÎN TEMPLUL SUFLETULUI “Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?”1 Cor. Pentru a face aceasta trebuie să vă depărtaţi minţile de la lucrurile ce sunt superficiale. 3:16 . Tare disperaţi pot fi când îşi văd propria lor slăbiciune şi nevrednicie în contrast cu neprihănirea şi frumuseţea măreţului caracter al lui Hristos. Lucrurile valoroase. profetul Isaia a fost uimit şi fiind copleşit de un simţ al propriei slăbiciuni şi nevrednicii. ei înţeleg că sunt un popor cu buze necurate. este privilegiul vostru de a slăvi pe Dumnezeu pe pământ. Tot pământul să tacă înaintea Lui. (6) Sfinţenia preoţiei divine 3 Iulie CURĂŢIREA DE PĂCAT “Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate. dar nu trebuie să ne apropiem de El cu îndrăzneala îngâmfării ca şi cum ar fi la acelaşi nivel cu noi. Felul în care s-a văzut pe sine. Curcubeul făgăduinţei este deasupra tronului. frivole şi fără importanţă. care ne unesc cu Dumnezeu. el a strigat: ”Sunt pierdut. vor primi imprimarea modelului Domnului. iar cămăruţa sau locul restrâns este cel mai tainic loc pentru închinarea individuală. a fost în mare măsură părăsit. dacă îşi vor umili sufletele înaintea lui Dumnezeu. Cât de fără însemnătate i se păreau acum înţelepciunea şi talentele sale. Atotputernicului şi Sfântului Dumnezeu.Sfinţenia preoţiei divine 2 Iulie TĂCEŢI ÎNAINTEA LUI “Domnul este însă în templul Lui cel sfânt." (Is. iar lucrarea făcută pentru Isaia. 7:24) Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care-l luase cu cleştele de pe altar! Mi-a atins gura cu el şi a zis: ”Iată. înălţându-l mai presus de orice lucru trecător.”Hab. nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”(Rom. un popor ale cărui buze adesea au vorbit cu îngâmfare şi a cărui talente n-au fost sfinţite şi întrebuinţate spre slava lui Dumnezeu. ca şi cum s-ar adresa unui egal sau chiar unuia inferior lor. Cu toate acestea Dumnezeu Însuşi a lăsat rânduiala serviciului Său. Casa este sanctuarul pentru familie.." Isaia a acuzat pe alţii de păcat. pe care a rosit-o asupra lor.6:6-7) Viziunea dată lui Isaia reprezintă starea poporului lui Dumnezeu în ultimele zile. Domnul oştirilor. dar se vede expus aceleiaşi condamnări. dar biserica este sanctuarul pentru adunare. nu în mai bine. Unii se adresează Marelui.”Isaia 6:5 Privind slava Domnului. creştinii pot învăţa felul în care ei trebuie să privească locul unde Domnul întâlneşte pe poporul Său. locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul. Respectul pe care oamenii l-au avut în trecut faţă de sanctarul unde se întâlneau cu Dumnezeu la serviciul sfânt. privind asupra sfinţeniei şi maiestăţii sanctuarului. Privind prin credinţă în Sfânta Sfintelor şi văzând lucrarea lui Hristos din Sanctuarul ceresc. care locuieşte în lumina intangibilă. în obiceiurile şi deprinderile oamenilor în legătură cu închinarea religioasă. (7) Sfinţenia prezenţei divine 4 Iulie DUHUL. trebuie să îndepărteze orice lucru rău. A avut loc o mare schimbare.

Din veşnicii, scopul lui Dumnezeu a fost ca orice fiinţă creată, de la serafimul strălucitor şi sfânt, până la om, să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Din cauza păcatului fiinţa umană a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. Întunecată şi murdărită prin păcat, n-a mai revelat slava Celui Divin. Dar prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, scopul cerului este îndeplinit. Dumnezeu locuieşte în omenire şi prin harul Său, inima omului devine din nou templul Său. Dumnezeu a prevăzut ca templul de la Ierusalim să fie o mărturie perpetuă pentru înaltul destin deschis oricărui suflet. Dar evreii n-au înţeles semnificaţia locaşului pe care-l priveau cu atât de multă mândrie. Ei nu s-au predat pe sine ca temple sfinte pentru Duhul Sfânt. Curţile templului de la Ierusalim, pline de un comerţ nesfânt, au reprezentat cu adevărat templul inimii. Prin curăţirea templului de cumpărătorii şi vânzătorii lumeşti, Isus a vestit misiunea Sa de a curăţi inima de murdăria păcatului, de poftele egoiste, obiceiurile rele care corup sufletul... Nici un om nu poate să îndepărteze el însuşi, grămada de păcate care au luat în stăpânire inima. Numai Hristos poate curăţi templul sufletului. Dar El nu va intra cu forţa; El nu vine în inimă ca în templul din vechime, dar El zice: ”Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide, voi intra la el.”(Ap.3:20) El nu va veni numai pentru o singură zi; pentru că El zice: ”Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor... ”şi ei vor fi poporul Meu.”(2 Cor.6:16) Prezenţa Lui va curăţi şi va sfinţi sufletul astfel încât acesta poate fi un templu sfânt pentru Domnul şi ”un locaş al lui Dumnezeu prin Duhul.”(Efeseni 2:22) (8) Domnul este mai bucuros să dea Duhul Sfânt acelora care-I servesc Lui, decât sunt părinţii, să dea daruri bune copiilor lor. (9) Sanctuarul în Vechiul Testament 5 Iulie

SCOPUL SANCTUARULUI
“Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.”Exod. 25:8 “Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel şi voi fi Dumnezeul lor, şi locul acela va fi sfinţit de slava Mea.”(Exod. 29:45.43) În clădirea Sanctuarului, ca loc de locuire pentru Dumnezeu, Moise a fost îndrumat să facă toate lucrurile în deacord cu modelul lucrurilor din cer. Dumnezeu l-a chemat pe munte şi i-a descoperit lucrurile cereşti şi după asemănarea lor a fost modelat Tabernacolul cu tot ce-i aparţinea. Astfel lui Israel, pe care El a dorit să-l facă locul Său de locuire, i-a descoperit idealul măreţ al caracterului Său. Lor le-a fost arătat pe munte modelul, când a fost dată Legea de pe Sinai... Dar acest ideal erau neputincioşi a-l atinge, prin ei înşişi. Descoperirea de pe Sinai, putea doar să-i facă să înţeleagă nevoia lor şi neputinţa lor. O altă lecţie, pe care tabernacolul trebuia să-i înveţe, prin serviciul jertfei - era lecţia iertării păcatului şi puterea de ascultare spre viaţă, prin Mântuitorul. Prin Hristos trebuia să se împlinească scopul pentru care tabernacolul a fost un simbol - acel locaş măreţ, cu pereţii lui de aur cu heruvimii, cu mireasma tămâiei care arde veşnic umplând totul, cu preoţii îmbrăcaţi într-un alb imaculat şi în tainicul mister din locul din interior, deasupra locului de îndurare, între chipurile îngerilor adoratori, îngenunchiaţi, slava celui Prea Sfânt. În toate Domnul dorea ca poporul Său să citească scopul pentru sufletul omenesc. Acelaşi scop, mult după aceea, a fost explicat de apostolul Pavel vorbind prin Duhul Sfânt: ”Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt; şi aşa sunteţi şi voi.”(1 Cor.3:16-17) (11)

Sanctuarul în Vechiul Testament

6 Iulie

UN TEMPLU CONSTRUIT PRIN DARURI
“Vorbeşte copiilor lui Israel: ”Să-Mi aducă un dar, să-L primeşti pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inimă.” Ex.25:2 Dumnezeu Însuşi i-a dat lui Moise planul construcţiei [sanctuarului] cu indicaţii speciale cu privire la mărime şi formă, la materialele care trebuiau folosite şi la fiecare piesă de mobilier pe care trebuia să o conţină. Locaşurile sfinte construite de mâini omeneşti trebuiau să fie “chipurile adevăratului locaş”(Ev.9:24), “chipurile locurilor din cer”(Ev.9:25) - o reprezentare în miniatură a templului ceresc unde Hristos, Marele nostru Preot, după ce Şi-a oferit viaţa ca jertfă, trebuia să mijlocească în favoarea păcătosului. Pentru construirea sanctuarului au fost necesare mari şi îndelungi pregătiri, a fost nevoie de o mare cantitate de cel mai preţios şi mai scump material, totuşi Domnul a acceptat numai daruri de bunăvoie. ”Să-L primiţi pentru Mine de la orice

om care-l va da cu tragere de inimă” - aceasta a fost porunca divină repetată adunării de către Moise. Devotamentul faţă de Dumnezeu şi un spirit de sacrificiu au fost primele condiţii în pregătirea unui locaş pentru Cel Prea Înalt. Tot poporul şi-a dat asentimentul: ”Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui şi pentru veşmintele sfinte. Au venit îndată bărbaţii şi femeile, toţi cei cu tragere de inimă, şi au adus brăţări... Fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului." (Ex.35:21.22) Oamenii, bătrânii şi tinerii, bărbaţi, femei şi copii - au continuat să aducă darurile lor, până când acei care erau însărcinaţi cu lucrarea au constatat că aveau suficient, ba chiar mai mult decât puteau folosi. Toţi care iubesc închinarea la Dumnezeu şi care preţuiesc binecuvântarea prezenţei Sale sfinte, vor manifesta acelaşi spirit de sacrificiu în pregătirea locaşului unde El se poate întâlni cu ei. (12) Dacă a existat vreodată un timp când trebuie făcute sacrificii, acesta este acum. (13) Sanctuarul în Vechiul Testament 7 Iulie

MĂREŢIE ŞI STRĂLUCIRE ÎN LOCAŞUL SĂU
“Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în locaşul Său." Ps.96:6 De la creaţiunea şi căderea omului şi până acum a avut loc o continuă desfăşurare a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea prin Hristos a neamului căzut. Tabernacolul şi templul lui Dumnezeu pe pământ au fost construite după originalul din cer. În jurul Sanctuarului şi a serviciilor sale solemne, în mod mistic s-au adunat adevăruri grandioase care trebuiau să fie descoperite de-a lungul generaţiilor. N-a existat nici o perioadă în care Dumnezeu să fi îngăduit dovezi mai mari despre maiestatea Sa măreaţă şi grandioasă ca şi atunci când a fost recunoscut ca şi Conducător al lui Israel. Manifestările Împăratului invizibil au fost măreţe şi nespus de sublime. Un sceptru a fost purtat, dar care n-a fost ţinut de nici o mână omenească. Chivotul sfânt, acoperit de tronul îndurării şi conţinând Legea sfântă a lui Dumnezeu, a fost un simbol al lui Iehova Însuşi. Aceasta era puterea biruitoare la luptă a Israeliţilor. Înaintea lui, idolii au fost doborâţi şi pentru modul nechibzuit în care a fost privit, unii au pierit. Niciodată în lumea noastră n-a dat Dumnezeu dovezi mai evidente despre supremaţia Sa, ca şi atunci când numai El a fost recunoscut ca Împărat al lui Israel. (14) Legea lui Dumnezeu, păstrată cu sfinţenie în chivot, a fost marele etalon al neprihănirii şi judecăţii. Acea Lege a rostit moartea asupra călcătorului, dar deasupra legii era tronul îndurării, peste care se descoperea prezenţa lui Dumnezeu, şi de pe care, datorită ispăşirii, era asigurată iertarea păcătosului pocăit. Astfel, în lucrarea lui Hristos pentru mântuirea noastră, simbolizată prin serviciul sanctuarului, ”bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută." (Ps.85:10) (15) În timp ce ne bucurăm azi că a venit Mântuitorul nostru, că jertfele primei dispensaţiuni au făcut loc jertfei neprihănite pentru păcat, nu suntem scuzaţi, dacă dovedim dispreţ faţă de acea perioadă. (16) Sanctuarul în Vechiul Testament 8 Iulie

MÂNTUITOR, PREOT ŞI ÎMPĂRAT
“Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: Sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri." Ev.7:26 Prin instrucţiunea divină, seminţia lui Levi a fost pusă de-o parte, pentru serviciul Sanctuarului. În vremurile de la început, fiecare bărbat era preotul căminului său. În zilele lui Avraam, preoţia a fost recunoscută ca drept de moştenire al fiului întâi născut. Acum, în locul întâiului născut din tot Israelul, Domnul a acceptat seminţia lui Levi, pentru serviciul Sanctuarului. Preoţia, a fost totuşi limitată la familia lui Aaron. Numai Aaron şi fiii săi au fost îngăduiţi să fie preoţi înaintea lui Dumnezeu; restului seminţiei le era încredinţată administraţia tabernacolului... În deacord cu slujba lor, a fost stabilită o vestimentaţie deosebită pentru preoţi: “Fratelui tău Aaron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste şi podoabă.”(Ex.28:2) a fost instrucţiunea divină dată lui Moise... Orice era în legătură cu îmbrăcămintea şi conduita preoţilor trebuia să fie de aşa natură încât să imprime privitorului un simţ al sfinţeniei lui Dumnezeu, caracterul sacru al adorării Sale şi curăţenia pretinsă acelora care veneau în prezenţa Sa. Nu numai Sanctuarul însuşi, ci şi slujba preoţilor trebuia să fie chipul şi umbra lucrurilor cereşti." (Ev.8:5) (17) Oamenii erau învăţaţi în fiecare zi, prin tipuri şi umbre, marile adevăruri referitoare la a doua venire a lui Hristos ca Mântuitor, Preot şi Împărat; şi odată în fiecare an, minţile lor erau îndreptate spre evenimentele finale ale marei lupte dintre Hristos şi Satan, curăţirea finală a universului, de păcat şi păcătoşi. Jertfele şi darurile ritualului mozaic îndreptau spre un serviciu mai bun chiar spre unul ceresc. (18) Meritele jertfei Sale [a lui Isus] sunt suficiente pentru a fi aduse înaintea Tatălui, în favoarea noastră. (19)

Avem acces liber la sângele expiator al lui Hristos. Acest fapt trebuie să-l considerăm ca cel mai preţios privilegiu, cea mai mare binecuvântare, oferită vreodată omului păcătos. (20) Sanctuarul în Vechiul Testament 9 Iulie

O CONSACRARE ZILNICĂ LUI DUMNEZEU
“Vă îndemn dar fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească." Rom.12:1 Serviciul Sanctuarului consta din două părţi, un serviciu care se făcea în fiecare zi şi unul o dată pe an. Serviciul zilnic era făcut la altarul arderii jertfei în curtea tabernacolului şi în locul sfânt, în timp ce o dată pe an serviciul era făcut în Sfânta Sfintelor... Serviciul zilnic consta în darul pentru arderea de tot, dimineaţa şi seara, darul tămâierii pe altarul de aur şi daruri speciale pentru păcate individuale. Deasemenea, existau daruri pentru Sabate, luni noi şi sărbători deosebite. În fiecare dimineaţă şi seară era jertfit pe altar un miel de un an, împreună cu jertfa de mâncare, simbolizând astfel consacrarea zilnică a naţiunii lui Iehova, şi dependenţa lor continuă de sângele ispăşitor al lui Hristos. Dumnezeu a ordonat în mod deosebit ca orice jertfă adusă pentru serviciul sanctuarului trebuie să fie fără cusur... Numai o jertfă fără cusur putea fi un simbol al neprihănirii Sale desăvârşite, care trebuia să Se ofere pe Sine “ca Miel fără cusur şi fără prihană." (1 Petru 1:19) Apostolul Pavel indică la aceste jertfe ca o ilustrare a ceea ce trebuie să devină urmaşii lui Hristos. El zice: ”Vă îndemn dar fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească." Orele fixate pentru jertfa de dimineaţă şi de seară erau conside-rate ca sfinte şi au ajuns să fie respectate ca moment pentru închinare prin toată naţiunea iudaică. În acel obicei creştinii au un exemplu pentru rugăciunea de dimineaţă şi de seară. În timp ce Dumnezeu condamnă o simplă rânduială de ceremonii, fără spirit de adorare, El priveşte cu mare plăcere la acei care-L iubesc, îngenunchinând dimineaţa şi seara pentru a căuta iertare pentru păcatele săvârşite şi a-şi prezenta cerinţele lor pentru binecuvântările de care au nevoie. (21) Sanctuarul în Vechiul Testament 10 Iulie

PARFUMUL PLĂCUT AL NEPRIHĂNIRII
“Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi.”Ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu." Efes. 5:2 Pâinea pentru punerea înainte era păstrată înaintea Domnului ca o jertfă continuă. A fost numită pâinea pentru punerea înainte deoarece a fost necurmat înaintea feţei Domnului. Aceasta era o recunoaştere a dependenţei omului de Dumnezeu atât pentru hrana trupească cât şi pentru cea spirituală şi că aceasta e primită numai prin mijlocirea Lui Hristos... Atât mana, cât şi pâinea pentru punerea înainte, indicau la Hristos, pâinea vieţii, care se afla veşnic în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi. (22) Prin serviciul arderii tămâiei, preotul era adus mai direct în prezenţa lui Dumnezeu, decât prin oricare act al serviciului zilnic. Deoarece perdeaua dinăuntru sanctuarului nu se întindea până la partea de sus a locaşului, slava lui Dumnezeu, care se manifesta desupra tronului de har, era parţial vizibilă din prima încăpere. Când preotul ardea tămâie înaintea lui Dumnezeu, el privea spre chivot şi în timp ce se înălţa mirosul tămâiei, slava lui Dumnezeu cobora deasupra tronului de har şi umplea Sfânta Sfintelor şi adesea umplea astfel ambele încăperi, încât preotul era obligat să se retragă spre uşa sanctuarului. După cum în acest serviciu simbolic, preotul privea prin credinţă la tronul de har pe care nu-l putea zări, tot aşa, copiii lui Dumnezeu trebuie să-şi îndrepte rugăciunile lor spre Hristos, Marele lor Preot, nevăzut de om, care mijloceşte pentru ei în Sanctuarul ceresc. Mirosul de tămâie, înălţându-se cu rugăciunile lui Israel, reprezintă meritele şi mijlocirea lui Hristos, neprihănirea lui desăvârşită, care prin credinţă e atribuită poporului Său, şi este singurul care poate face ca închinarea fiinţelor păcătoase să fie primită de Dumnezeu. Înaintea perdelei Sfintei Sfintelor, era un altar de mijlocire continuă, iar înaintea Sfintei un altar pentru ispăşire continuă. Prin sânge şi prin tămâie, Dumnezeu trebuia să fie apropiat - simboluri indicând spre Marele Mijlocitor prin care păcătoşii se pot apropia de Iehova, şi Singurul prin care harul şi Mântuirea pot fi asigurate pentru sufletul pocăit, credincios. (24) Sanctuarul din Vechiul Testament 11 Iulie

HRISTOS A MURIT PENTRU FIECARE ÎN PARTE
“O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este Cuvântul care zice: ”Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu." 1 Tim.1:15

8. Această junincă trebuia să fie roşie.. Marele nostru Preot. lua sângele în mâinile lui. este “un slujitor al locului prea sfânt şi al adevăratului cort. pentru a-i curăţi de profanarea ceremonială. Dumnezeule şi Legea Ta este în fundul inimii Mele.. trupul străpuns. Şi aici din nou era simbolizat Hristos. şi astfel “să-l cureţe şi să-l sfinţească de necurăţiile copiilor lui Israel. Această jertfă era o junincă roşie şi simboliza o jertfă mai bună care trebuia să-i răscumpere din murdăria păcatului. vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte.. Astfel Hristos a suferit în afara porţilor Ierusalimului deoarece Calvarul era în afara zidurilor cetăţii. Isus putea să rămână la dreapta Tatălui Său. Serviciul săvârşit acolo.. Aşa a fost serviciul care a continuat zi de zi tot timpul anului. 9:13. Mâinile rănite. Numai Hristos era liber de pretenţiile Legii pentru a încerca să mântuiască neamul păcătos. Dar El a ales să schimbe toate bogăţiile. în spatele căreia se afla chivotul ce conţinea Legea pe care a călcat-o păcătosul. care a fost ridicat nu de om. Acea junincă.16:19) Odată pe an în marea zi a ispăşirii... . cu cât mai mult sângele lui Hristos. În unele situaţii sângele nu era dus în Sfânta. culoare ce era un simbol al sângelui. Acest fapt.. trebuia să imprime convingător în minţile evreilor faptul că moartea a venit datorită păcatului. pentru ororile din Ghetsimani şi pentru umilinţa şi agonia de pe Calvar. prin sânge. a cărui răscumpărare este plătită cu un preţ infinit. completa slujba din tot timpul anului.Cea mai importantă parte a slujbei zilnice era serviciul făcut în favoarea fiecărei persoane. Trebuia să fie fără prihană sau cusur şi să nu fi tras niciodată la jug. sau chivotul şi şarpele de aramă indică în mod deosebit spre marea jertfă a lui Hristos." Ps.40:7. (25) Hristos în Templul original 12 Iulie JERTFA DE BUNĂVOIE A LUI HRISTOS “Atunci a zis: ”Iată-Mă că vin! În sulul cărţii este scris despre Mine! Vreau să fac voia Ta.." (Ev." Ev. îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului. pledează în mod elocvent pentru omul căzut.9:9. Hristos. Sfânta era pătată şi astfel a fost nevoie de o lucrare specială pentru îndepărtarea păcatelor. preotul. Fiul lui Dumnezeu care a venit de bunăvoie să desăvârşească lucrarea de ispăşire. Aceasta trebuia să arate că Hristos n-a murit numai pentru evrei.. onoarea şi slava din cer pentru sărăcia omenirii şi poziţia Sa de mare conducător. El a declarat unei lumi căzute că El a venit pentru a fi Mântuitorul lor şi-i îndeamnă să accepte mântuirea pe care le-o oferă El. gata să primească pocăinţă şi să răspundă la rugăciunile poporului Său. aceste două locuri sfinte erau “chipurile lucrurilor care sunt în ceruri”.. asupra jertfei nevinovate. păcatul era transferat în mod simbolic asupra sanctuarului. purtând coroana şi mantia Lui regească. (26) Hristos în Templul original 13 Iulie SÂNGELE FOLOSIT CONTINUU “Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci stropită peste cei întinaţi. Ambele ceremonii simbolizau transferul păcatului de la păcătos asupra sanctuarului.2) (24) El Se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu.8 Copiii lui Israel au fost învăţaţi în vechime să aducă o jertfă pentru întreaga adunare. Apoi. ca să slujiţi Dumnezeului celui viu. erau sub acest jug al obligaţiei. O. Îngerii. ci de Domnul.. ce coborâre fără pereche! Nici timpul nici evenimentele nu pot micşora eficacitatea jertfei expiatoare. ci pentru toată omenirea. fiind omorâtă în modul cel mai solemn. nici un sacrificiu personal al lor nu putea ispăşi de vină pe omul căzut.. Nu exista nici un jug obligatoriu pe care trebuia să-l poarte deoarece El era independent şi deasupra legii. Dumnezeu a ordonat să se facă ispăşire pentru fiecare din locurile sfinte ca şi pentru altar. Păcătosul pocăit aducea jertfa sa la uşa tabernacolului şi punându-şi mâinile deasupra capului victimei îşi mărturisea păcatele. ca soli inteligenţi ai lui Dumnezeu. Toţi care veneau în contact în orice fel cu cel mort erau consideraţi necuraţi din punct de vedere ceremonial. Păcatele lui Israel fiind astfel transferate asupra Sanctuarului. Aceasta era o jertfă ocazională pentru curăţirea tuturor acelora care în mod necesar sau accidental au atins un mort.." (Lev. transferându-le astfel în mod simbolic. Acesta era “o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri şi jertfe”. iar carnea trebuia mâncată de preot. aşa cum curgea din corpul victimei şi stropea spre templu de şapte ori.23..14 Juninca [roşie] de jertfă era dusă afară din tabără şi ucisă în modul cel mai impresionant. preotul intra în Sfânta Sfintelor pentru curăţirea Sanctuarului. îmbrăcat în veşmintele albe imaculate. Prin această ceremonie. iar sângele era dus de preot în Sfânta şi stropit înaintea perdelei. cu propriile sale mâini omora animalul. Juninca. Sanctuarul pământesc a fost construit după modelul arătat pe munte. picioarele zdrobite.

în ceruri ca slujitor al Locului prea sfânt şi al adevăratului cort. simbolizat de cădelniţa de aur şi altarul de tămâiere din Sanctuarul de pe pământ.. Hristos. rupt de mâini nevăzute. se referă în primul rând la tabernacolul construit de Moise. (33) Hristos în Templul original 15 Iulie CENTRUL SERVICIULUI SĂU “Punctul cel mai însemnat al celor spuse.8:1." (Ap. Sângele lui Hristos este util. (27) Hristos în Templul original 14 Iulie ÎN LOCUL SFÂNT “Şi a intrat odată pentru totdeauna în Locul prea Sfânt. spre care indica Sanctuarul pământesc. serviciul preînchipuitor sa sfârşit. Acest act semnifica în faţa universului ceresc şi a unei lumi corupte prin păcat. simbolizat de chivotul sfânt construit de Moise pentru a păstra Legea lui Dumnezeu. slujitorul noului legământ. care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi.Capul junincii era ars până se făcea cenuşă." Ev. cât de important este pentru ca ce trăiesc între pericolele zilelor din urmă şi sunt expuşi ispitelor lui Satana. O cale nouă şi vie este pregătită pentru toţi. să aibă sângele lui Hristos folosit zilnic pentru inimile lor. vin să fac voia Ta. Deoarece apostolul Ioan a văzut în viziune o imagine a templului lui Dumnezeu din cer. (29) În moartea Fiului lui Dumnezeu. după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. el a zărit acolo “şapte lămpi de foc. Dacă în vechime era necesar ca cei necuraţi să fie curăţiţi prin sângele stropit. Din nou “Templul lui Dumnezeu a fost deschis” (Ap. nu cu sânge de ţapi şi de viţei. aşa cum e folosit în Biblie. Mântuitorul avea să îndeplinească rolul de preot şi mijlocitor în Sfânta Sfintelor. Şi acolo. ceea ce semnifica o jertfă deplină şi îmbelşugată. pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi avantajele ispăşirii Sale. ci de Domnul.." ”Cu Însuşi sângele Său a intrat El” “odată pentru totdeauna în Locul Prea Sfânt. Această ceremonie era repetată de şapte ori. În momentul în care Hristos Şi-a dat duhul. (34) Locurile sfinte din Sanctuarul din cer sunt reprezentate prin două încăperi din Sanctuarul de pe pământ.. Acest serviciu interesează fiecare suflet care trăieşte pe pământ. Astfel Hristos în propria Sa neprihănire după vărsarea sângelui Său preţios. Drumul spre Sfânta Sfintelor este deschis. ci cu însuşi sângele Său. că o cale nouă şi vie a fost deschisă neamului căzut şi că tot serviciul jertfelor s-a încheiat în acea mare jertfă a Fiului lui Dumnezeu. dar aceasta este făcută după instrucţiunea dată de Dumnezeu şi poartă o profundă semnificaţie care nu şi-a pierdut aplicabilitatea până în timpul nostru..2 Întrebarea: Ce este Sanctuarul? este în mod clar lămurită de Scripturi. Era făcută din cel mai scump material. pe altarul de aur. adevărata Jertfă. Această perdea era semnificativă pentru naţiunea iudaică.8:3) Aici profetului i-a fost îngăduit să privească prima încăpere a sanctuarului din cer şi el a văzut acolo “şapte lămpi de foc” şi “altarul de aur”. Preoţia pământească s-a terminat. Aici el a zărit chivotul legământului. Omenirea păcătoasă. Termenul de Sanctuar... Moise a făcut sanctuarul pământesc după modelul ce i-a fost arătat..”Tabernacolul adevărat” din cer este sanctuarul noului legământ. din purpură şi aur şi era de o lungime şi lăţime deosebită. 9:12)(30) Duhul Sfânt care S-a pogorât în ziua Cincizecimii a îndreptat minţile ucenicilor de la sanctuarul pământesc la cel ceresc. Această persoană curată şi nevinovată lua apoi o ramură de cedru îmbrăcată în pânză stacojie şi un mănunchi de isop şi stropea conţinutul din vas asupra Cortului şi adunării poporului. i s-a dat tămâie multă. iar în al doilea rând. Unii pot privi la această jertfire a junincii ca la o ceremonie fără importanţă. unde Isus a intrat cu propriul Său sânge. intră în locul Sfânt (Sfânta) pentru a curăţi sanctuarul.. ca o copie a lucrurilor cereşti." Ev." (Ap. Pavel învaţă că acel model era Sanctuarul adevărat care este în cer. care este înaintea scaunului de domnie. (32) Fratele mai mare al neamului nostru se află pe tronul veşnic. (31) Ochii oamenilor au fost îndreptaţi spre adevărata jertfă pentru păcatele lumii. (35) Sanctuarul din cer este chiar centrul serviciului lui Hristos în favoarea omului. este că avem un Mare Preot. dar trebuie să fie aplicat continuu. de sus până jos. De aici înainte. perdeaua din templu a fost despicată în două. 9:12 În primăvara anului 31. după ce a căpătat o răscumpărare veşnică pentru noi!” (Ev. Apoi cenuşa era adunată de o persoană care nu a atins corpul mort şi pusă într-un vas ce conţinea apă dintr-un loc cu apă curgătoare. nu mai are nevoie să aştepte venirea Marelui Preot. dar noi privim la Isus.. la ”tabernacolul adevărat” din cer. care a fost ridicat nu de om. în templu existau martori care au văzut materialul greu şi tare. ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor..4:5) El a văzut un înger care avea o cădelniţă de aur. înaintea scaunului de domnie. sângele este adus în serviciul reîmpăcării omului cu Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu vine aşa cum zice Cuvântul Său: “Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine).. (28) Când Hristos a strigat pe cruce: ”S-a sfârşit”.10:7.. (36) . Dumnezeule. La moartea lui Hristos. a fost jertfit pe Calvar.11:19) şi el a privit înăuntru după perdea la Sfânta Sfintelor. întristată. Iar Ioan mărturiseşte că el a văzut acesta în cer. tipul a întâlnit antitipul. şi era făcută ca o curăţire de păcat. Acolo este sfârşitul tuturor darurilor şi jertfelor pentru păcat.

Toţi au nevoie să ştie care e poziţia şi lucrarea Marelui lor Preot." 1 Tim. ca şi moartea Lui pe cruce.Când Hristos S-a înălţat la cer.. ci a intrat chiar în cer. Prin viaţa Sa neprihănită. Mântuirea omului este săvârşită de către cer la un preţ infinit. va privi cu milă şi compătimire asupra fiecărui suflet care-şi dă seama că nu poate să se salveze el însuşi. după învierea Sa. “Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte. De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. iar iertarea acoperă toate păcatele.. În toată forţa satanică nu există nici o putere de a birui un suflet.. ca să se înfăţişeze acum. Prin credinţă trebuie să intrăm dincolo de perdea. El a început acea lucrare pe care. ci ca un cuceritor prezentând biruinţa Sa. dorinţele sincere ale tuturor acelora care vin la El prin credinţă. dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele. Jertfa Lui este desăvârşită şi ca Mijlocitor al nostru El îndeplineşte lucrarea întocmită de El. pentru că El ne iubeşte. fără să-l ridice. El va forma şi va modela caracterele noastre după voia Sa. El. nu va ezita să angajeze această putere în favoarea noastră. pentru noi. El care nu putea suporta să vadă fiinţele omeneşti expuse mâniei veşnice. Hristos ne-a dat trupul Său zdrobit pentru a redobândi moştenirea lui Dumnezeu. fiindcă rămâne “în veac” are o preoţie care nu poate trece de la unul la altul. Jertfa este pe deplin acceptată. după chipul adevăratului locaş de închinare." (Prov. pentru a da omului un alt timp de probă. cum batjocoreşte el pe Hristos şi pe îngerii sfinţi cu purtarea lor atunci. 28:13) Dacă acei care îşi ascund şi-şi scuză greşelile ar putea vede cum Satana se bucură de aceasta. El nu va privi la nici un rugător tremurând. El S-a înălţat ca Mijlocitor al nostru. trebuie înţeleasă în mod clar de poporul lui Dumnezeu.40:20)(39) Hristos în Templul original 18 Iulie ADEVĂRATUL MIJLOCITOR “Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos. Putem aduce păcatele şi necazurile noastre la picioarele Sale. nu ca un solicitant. fără a-Şi da sufletul Său la moarte în favoarea lor. el caută permanent să amăgească pe urmaşii lui Hristos cu sofistăriile lui ce duc la moarte." Ev. iar prin mijlocirea Lui. pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. înaintea lui Dumnezeu. De aceea.12:9) Nimeni să nu-şi privească defectele ca fiind incurabile. (38) Hristos în Templul original 17 Iulie MÂNTUIREA DESĂVÂRŞITĂ PENTRU COPIII LUI “Dar El. mărturisirile şi mulţumirile poporului Său.." Ev. ”El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. (37) Hristos în Templul original 16 Iulie SE ÎNFĂŢIŞEAZĂ ÎN CER. pot fi aduse înaintea lui Dumnezeu. pe care e imposibil pentru ei să le biruiască. şi declară tuturor care doresc să-L urmeze “harul Meu îţi este de ajuns. ”unde [Hristos] a intrat pentru noi ca înainte mergător. mijloceşte Conducătorul mântuirii nostre pentru noi. Dar Isus invocă în favoarea lor mâinile Sale rănite. Isus a deschis calea spre tronul Tatălui. Hristos a intervenit pentru salvarea neamului căzut. Prin defectele din caracter. Prin moartea Lui. trupul Lui zdrobit. Satana lucrează pentru a câştiga controlul asupra întregii minţi şi el va birui. Stropite cu mireasma neprihănirii Sale. Fiecare privire şi cuvânt al Său ne invită la mărturisire. ţinând înaintea lui Dumnezeu cădelniţa care conţine propriile Sale merite neprihănite şi rugăciunile.7:24." (2 Cor." (Ev.2:5 . Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului din Sanctuarul de sus este tot atât de importantă în planul de mântuire. s-ar grăbi să-şi mărturisească şi să părăsească păcatele lor..25 Tot felul de asigurări au fost făcute pentru infirmităţile noastre şi mereu am fost încurajaţi de a veni la Hristos. prin ascultarea Sa. S-a înălţat s-o desăvârşească în cer.6:20) Acolo e reflectată lumina de pe crucea de pe Calvar. Noi avem totdeauna un Prieten la tribunalul ceresc. acestea se înalţă la Dumnezeu ca un miros bine plăcut. prin moartea Sa pe crucea de pe Calvar. jertfa făcută este echivalentă celor mai mari pretenţii ale Legii lui Dumnezeu care a fost călcată." (Is. Iar acum. Dumnezeu le va da har şi credinţă pentru a le birui. 9:24 Problema sanctuarului. capătă îndurare. PENTRU NOI “Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească. care se predă lui Hristos cu o încredere copilărească. Acolo putem dobândi o înţelegere mai clară a tainelor mântuirii. care prin însăşi ispăşirea Sa a asigurat omului o rezervă infinită de putere morală.. Hristos a făgăduit El Însuşi să fie înlocuitorul şi garantul nostru şi El nu neglijează pe nimeni.

pe Isus Hristos. tot astfel curăţirea sanctuarului ceresc trebuie să fie îndeplinită prin îndepărtarea sau ştergerea păcatelor care au fost înregistrate în el. Isus trăieşte veşnic pentru a mijloci pentru noi. aproape totul este curăţit cu sânge. aşteptând să îndeplinească porunca Lui. ca noi să ne dăm seama de valoarea fiecărei clipe. Şi după cum curăţirea tipică era realizată prin îndepărtarea păcatelor cu care fusese murdărit sanctuarul. (42) El ne prezintă Tatălui. deoarece chipurile lucrurilor. În felul acesta poţi găsi acces la Dumnezeu.. care să trebuiască să fie curăţit? În Evrei capitolul 9 este explicată în mod clar atât curăţirea Sanctuarului pământesc. după chipul adevăratului locaş de închinare. în cer sau pe pământ?(49) După cum în vechime. înaintea lui Dumnezeu. nu numai iertare şi îndreptăţire deplină şi desăvârşită. tot aşa şi păcatele noastre sunt transferate de fapt. avem la Tatăl un Mijlocitor. Nu te uita la acest copil îndărătnic. El este Marele Preot care pledează în favoarea ta. (45) Gândeşte-te la acest mare fapt că Hristos nu încetează să se angajeze în lucrarea Sa solemnă din sanctuarul ceresc. Mântuitorul nostru Şi-a început lucrarea ca Mare Preot. iar tu trebuie să vii şi să prezinţi cazul tău Tatălui. Şi El îi roagă să meargă şi să lucreze pentru omul cel mai slab care şi-a pus încrederea în Dumnezeu. mărturiseşte aceasta lui Hristos. Dar putea exista ceva în cer. prin pocăinţă de păcate şi credinţă în Hristos sunt desemnaţi a beneficia de împărtăşirea Lui. trebuie să se realizeze cu sânge: ”în primul sanctuar cu sângele animalelor şi în cel de-al doilea cu sângele lui Hristos. Pentru aceasta este nevoie de o examinare a cărţilor pentru a stabili cine sunt aceia care. cât şi a celui ceresc. trebuie să lase o impresie adâncă asupra inimii. şi deci. au trebuit curăţite în chipul acesta. Curăţirea." (47) Curăţirea nu consta într-o îndepărtare a necurăţiilor fizice. tot aşa. este specificat în Vechiul Testament. (40) El stă să mijlocească pentru tine. în timp ce. Cel mare sau cel mic. şi cu toate că ai păcătuit. (48) Dar cum se putea înţelege această legătură a păcatului cu sanctuarul. ”Dar dacă cineva a păcătuit. ci înconjurat de zeci de zeci de mii de îngeri cereşti. trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune decât acestea. în virtutea sângelui ispăşitor al lui Hristos. în toată desăvârşirea ei.. (46) Trăind în ceasul judecăţii 19 Iulie LUCRURILE CEREŞTI CURĂŢITE “Şi după Lege. nu izolat. dar totuşi păcatele lor au rămas în cărţile cerului. atât în serviciul preînchipuitor cât şi în cel real." Dan. Pavel zice: ”Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească.23 Ce înseamnă curăţirea Sanctuarului? Faptul că există un astfel de serviciu în legătură cu sanctuarul pământesc.. în marea zi a judecăţii..9:24) Timp de 18 secole a fost săvârşită această lucrare de mijlocire în prima încăpere a sanctuarului. niciodată nu va fi recuperată. (44) Gândeşte la Isus.. (52) Trăind în ceasul judecăţii 20 Iulie HRISTOS ÎNAINTEA CELUI ÎMBĂTRÂNIT DE ZILE “M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un Fiu al omului. păcatele tuturor adevăraţilor pocăiţi vor fi şterse din cărţile cerului. Dacă Satana pledează cu glas tare împotriva sufletelor noastre." (43) Lucrarea lui Hristos în sanctuarul de sus. există o lucrare de ispăşire pentru îndepărtarea păcatelor din . pentru că aceasta trebuia să fie făcută cu sânge. iar dacă tu porţi jugul lui Hristos. ”îmbrăcaţi cu veşmintele albe”ale propriului Său caracter. După cum în serviciul simbolic era o lucrare de ispăşire la sfârşitul anului. şi fără vărsare de sânge nu este iertare! Dar. dacă ridici povara lui Hristos vei fi angajat într-o lucrare asemănătoare cu acea a viului Conducător. au asigurat acelaşi ajutor.În lucrarea de mijlocire a lui Hristos. Dacă ai păcătuit într-un mod particular. a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. trebuia să fie o curăţire de păcat. zicând: ”Eu am luat locul păcătosului. dragostea lui Dumnezeu S-a descoperit oamenilor şi îngerilor. El este în locul Său Sfânt. pretinzând că suntem victimele lui. care sunt în ceruri." (Ev. pledează cu mai mare putere. dar o singură clipă petrecută uşuratic." (1 Ioan 2:1) Hristos este Mântuitorul tău. Sângele lui Hristos a pledat în favoarea credincioşilor pocăiţi. Hristos.. ci a intrat chiar în cer. ci şi un loc pe tronul Său şi o parte în slava Sa. asupra sanctuarului ceresc prin sângele lui Hristos. prin Isus Hristos. 9:22. ci priveşte la Mine. sângele lui Hristos. bogatul sau săracul. (50) Atunci." Ev. (51) El. cazul tău nu este fără speranţă. ca să se înfăţişeze acum pentru noi. le-a asigurat iertarea şi împăcarea cu Dumnezeu. înainte ca lucrarea lui Hristos pentru mântuirea oamenilor să fie desăvârşită. El pledează pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Cel neprihănit. mijloceşte pentru noi. prezentând propriul Său sânge în fiecare moment înaintea tronului de har. păcatele poporului erau transferate simbolic asupra sanctuarului pământesc prin sângele jertfei pentru păcat. cere pentru poporul Său. 7:13 După înălţarea Sa la cer. care este singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om. El nu va folosi mărturisirea ta umilită în folosul Său.

" (Dan. nu este a doua Sa venire pe pământ. poziţia." Cel Îmbătrânit de zile este Dumnezeu. Această lucrare trebuie să fie îndeplinită înainte de venirea lui Hristos ca să mântuie poporul Său. care înaintează împotriva noastră. (58) Trăind în ceasul judecăţii 22 Iulie OCHII NOŞTRI. neprihănire. nu trebuie să ne odihnim până ce nu ne lămurim pe deplin în ceea ce priveşte problema Sanctuarului. El. spuse profetului Daniel.10) Astfel i-a fost arătată profetului în viziune.curăţirea Sanctuarului. aşa cum o găsim relatată în cuvintele îngerului. iar în dreptul numelui nostru va fi notată sentinţa judecăţii. şi ne dă o dovadă de netăgăduit că Dumnezeu ne-a condus în experienţa noastră din trecut. în toamna anului 457. descrisă de Hristos în parabola celor 10 fecioare din Matei 25. apoi sfântul Locaş va fi curăţit. Primii 490 de ani din cei 2300 s-au încheiat atunci.o lucrare de judecată.. aşa cum e descrisă în Daniel 7:13 şi intrarea Domnului în Templul Său. Iar îngerii sfinţi ca şi slujitori şi martori.7:13) Venirea lui Hristos descrisă aici. Considerând această dată punctul de pornire. Deşi oştile iadului pot încerca să le smulgă de pe temeliile lor şi să triumfe la gândul că au reuşit.." (Dan. prezisă de Maleahi. ca Mare Preot al nostru. Marile indicatoare pe care le-am pus. El vine la Cel Îmbătrânit de zile pentru a primi stăpânirea şi slava şi o împărăţie care Îi vor fi date la sfârşitul serviciului de Mijlocitor. şi acolo Se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu “şi acolo săvârşeşte lucrarea judecăţii de cercetare şi face ispăşire pentru toţi acei care sunt arătaţi ca fiind îndreptăţiţi a fi părtaşi la binecuvântările ei. nemişcaţi de toate eforturile oamenilor unite cu acelea ale lui Satan şi ale oştilor sale. Şaptezeci de săptămâni sau 490 de ani.. Acest subiect răspândeşte o mare lumină asupra lucrării şi situaţiei noastre prezente. Intrarea lui Hristos în Sfânta Sfintelor. şi mai rămân 1810.. Putem studia mult şi trebuie să cercetăm continuu Scripturile ca să vedem dacă aceste lucruri sunt într-adevăr astfel. dragoste pentru Hristos. 1810 ani se întind până în 1844. (54) În ziua judecăţii finale. Dumnezeul nostru. (53) Curăţirea sanctuarului implică o lucrare de cercetare . “Şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un Fiu al omului.. (60) Curând vom fi cântăriţi în balanţa Sanctuarului." (57) Credinţa noastră cu privire la soliile primului. a existat o armonie perfectă în desfăşurarea evenimentelor profeţite şi explicate în Daniel 9:25-27.. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. Atunci îngerul a zis: ”Sanctuarul va fi curăţit. 8:14 Trebuie să fim cercetători serioşi ai profeţiei. Tatăl. după ceea ce sunt în nobleţe. de asemenea acest lucru e simbolizat de intrarea Mirelui la nuntă. a fost prezisă în profeţie că are loc la sfârşitul celor 2300 de zile. ca şi munţii veşnici. arătându-ne că Sanctuarul care trebuia să fie curăţit nu era pe pământ. (59) Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă acum ochii îndreptaţi asupra Sanctuarului ceresc unde. Aceşti piloni ai adevărului stau fermi. H. Din anul 34 d. Aceasta explică dezamăgirea noastră din 1844. Acesta e serviciul care a început când s-au sfârşit cele 2300 zile. Însoţit de îngerii cereşti Marele nostru Preot intră în Sfânta Sfintelor. rangul sau bogăţia. celui de al doilea şi celui de al treilea înger. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile. sunt neclintite.5:11) sunt de faţă la acest mare tribunal. oamenii vor fi judecaţi de Dumnezeul Atotvăzător. şi nu ştim ce să facem. dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!” 2 Cron. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos.7:9. pentru că atunci când vine.. La terminarea acestei perioade. unde săvârşeşte lucrarea de încheiere a serviciul Său preoţesc. care este izvorul vieţii şi al Legii. La acea dată.. totuşi nu reuşesc. Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc. care este prezentată în viziunile lui Daniel şi Ioan. prin persecuţia Lui. nu vor influenţa cu nimic cazul cuiva. (55) Trăind în ceasul judecăţii 21 Iulie SEMNALUL DE ÎNCEPERE A JUDECĂŢII “Şi el mi-a zis: ”Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi. (61) . Această venire şi nu a doua Sa venire pe pământ. răsplata Sa e cu El pentru a da oricărui om după faptele sale. iar ucenicii s-au întors spre Neamuri în anul 34." Dan. naţiunea ebraică şi-a pecetluit soarta prin lepădarea lui Hristos. după Hristos. a fost corectă.. Marele nostru Preot mijloceşte pentru poporul Său. sunt descrierile aceluiaşi eveniment. pentru curăţirea sanctuarului. (56) S-a găsit că cele 2300 de zile au început atunci când porunca lui Artaxerxe pentru restaurarea şi rezidirea Ierusalimului a intrat în vigoare. este Cel care prezidează judecata. în 1844. a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. ci că atunci. marea şi solemna zi când caracterele şi vieţile oamenilor vor fi cercetate înaintea Judecătorului a tot pământul şi fiecărui om i se va da “după faptele lui.20:12 “Mă uitam ”zice profetul Daniel. în număr de “zece mii de ori zece mii şi mii de mii”(Ap. după cum am presupus noi. AŢINTIŢI LA HRISTOS “O.Sanctuar. venirea Fiului omului înaintea Celui Îmbătrânit de zile. vestită în Daniel 8:14. Marele Preot a intrat în Sfânta Sfintelor pentru a îndeplini ultima parte din lucrarea Sa solemnă . nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi. trebuiau să se refere în mod deosebit la evrei.

4:3) O carte de aducere aminte este scrisă înaintea lui Dumnezeu.încheierea celor 2300 de zile . fiecare caz cercetat amănunţit. Isus le-a zis ucenicilor Săi: ”Bucuraţi-vă căci numele voastre sunt scrise în ceruri. sunt înregistrate în cer. (62) Dacă numele tău este înregistrat în cartea vieţii Mielului. Mulţi ani s-a desfăşurat această lucrare.. care caută să câştige stăpânire." (Marcu 13:33) ”Dacă nu veghezi. Curând. uzând de o cercetare atât de exactă şi amănunţită ca şi cum n-ar mai exista altă fiinţă pe pământ. Lucrarea de pregătire. după cele scrise în cărţile acelea. Toţi acei care şi-au luat vreodată asupra lor numele lui Hristos trebuie să treacă prin cercetarea amănunţită. Neprihănirea şi devotamentul unuia nu vor compensa lipsa acestor calităţi la altul. Unele nume . înaintea lui Dumnezeu. faptele lor de iubire. Scopurile şi motivele ascunse.20:12) (64) Judecătorul a zis: ”Toţi vor fi îndreptăţiţi după credinţa lor. Fii gata şi nerăbdător pentru a-ţi mărturisi greşelile şi părăseşte-le pentru ca greşelile şi păcatele tale să poată merge înainte la judecată şi să fie şterse. apar în registru fără greşeală." Ecl. ci vor sta să mărturisească împotriva păcătosului. umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi." (Fil. totuşi El va examina cazul fiecărei persoane. în ziua lui Dumnezeu. este o lucrare individuală.. în care sunt înregistrate faptele bune” pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc numele Lui.3:3) (66) Trăind în ceasul judecăţii 25 Iulie ŞTERGEREA PĂCATELOR “Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe." (Luca 10:20) Pavel vorbeşte despre tovarăşii săi credincioşi de lucru: ”ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii.. fii cu inima veselă cât eşti tânăr. nu vor fi iertate şi nici şterse din cărţi. Mustrările şi avertismentele trimise din cer.. Judecata are loc acum în Sanctuarul de sus..Trăind în ceasul judecăţii 23 Iulie JUDECAŢI DUPĂ CELE SCRISE ÎN CĂRŢI “Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. ocaziile nefructificate. Nu suntem mântuiţi cu grămada. toate sunt notate de îngerul care înregistrează. Mijlocitorul nostru prezintă cazurile fiecărei generaţii succesive şi termină cu cei în viaţă. atunci totul va fi bine pentru tine. Fiecare nume este menţionat. fie rău.a început lucrarea de cercetare şi de ştergere a păcatelor. În această perioadă.. Judecata celor răi constituie o parte separată şi distinctă şi are loc în ultima perioadă. fiecare faptă egoistă. În dreptul fiecărui nume din cărţile cerului este înregistrat cu o precizie extraordinară fiecare cuvânt rău. se va trece la cazurile celor în viaţă. avertismentului Mântuitorului: ”Vegheaţi şi rugaţi-vă." (Ap. Atât cei vii cât şi cei morţi trebuie să fie judecaţi “după faptele lor. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. vor hotărî sentinţa judecăţii. şi judecaţi după faptele lor.. fiecare datorie neîmplinită şi orice păcat ascuns." Ecl.în 1844 .3:16) Cuvintele lor de credinţă. cu consecinţele ei vaste.12:14 În marea zi a ispăşirii finale şi a judecăţii de cercetare. fie bine. mai presus de orice este de datoria fiecărui suflet de a da atenţie. Cartea vieţii conţine numele acelora care au intrat vreodată în serviciul lui Dumnezeu. Orice faptă a omului este prezentată înaintea lui Dumnezeu. Începând cu acei care au trăit la început pe pământ. vieţile noastre trebuie să fie cercetate. Fiecare trebuie să fie încercat şi găsit fără pată sau zbârcitură sau orice altceva de felul acesta." (65) Păcatele care n-au trezit remuşcări şi n-au fost lepădate. În prezenţa maiestuoasă a lui Dumnezeu. vieţile tuturor acelora care au crezut în Isus sunt prezentate înaintea lui Dumnezeu.. voi veni ca un hoţ şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.. sunt cele ale adevăratului popor al lui Dumnezeu.11:9 La timpul fixat pentru judecată . Deşi toate naţiunile trebuie să se înfăţişeze la judecată. Cărţile de înregistrare din cer în care sunt înregistrate numele şi faptele oamenilor." (Ap. (63) Trăind în ceasul judecăţii 24 Iulie FIECARE VIAŢĂ ESTE CERCETATĂ “Bucură-te tinere în tinereţea ta.3:5 După ce se deschid cărţile de înregistrare la judecată. dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. De asemenea există o carte unde sunt înregistrate păcatele oamenilor. Există o luptă serioasă înaintea tuturor care vor să biruiască tendinţele rele. clipele irosite.." (Mal. influenţa exercitată spre bine sau rău. nimeni nu ştie cât de curând." Ap. tăinuit cu dibăcie. singurele cazuri judecate. căci nu ştiţi când va fi ceasul acela.

mâinile Sale rănite. iar răsplata Lui va fi cu El pentru a da fiecărui om după faptele sale. tot aşa şi Hristos. pentru ei. era trimis în pustiu. purtând păcatele lui Israel. Când unii au păcate ce rămân în cartea de înregistrare. de îndepărtare a păcatului din poporul lui Dumnezeu de pe pământ. (70) În serviciul simbolic... numele lor vor fi şterse din cartea vieţii. Această clasă şi-a făcut din eul lor scopul suprem lucrând numai pentru interesele egoiste. care păreau flăcările arzătoare ale unui foc: ”Marea Carte a Cerului. Isus nu scuză păcatul lor. El ridică înaintea Tatălui şi a îngerilor sfinţi. (72) În timp ce păcatele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din Sanctuar. va apare “fără păcat spre mântuire” pentru a binecuvânta cu viaţă veşnică pe poporul Său care-L aşteaptă. (69) Toţi trebuie să fie judecaţi după lucrurile scrise în cărţi şi să fie răsplătiţi după faptele lor. Deoarece caracterele lor s-au găsit în armonie cu Legea lui Dumnezeu. şi care prin credinţă invocă sângele lui Hristos ca jertfă ispăşitoare pentru ei." 1 Tim.. la încheierea lucrării Sale ca Mijlocitor. iar faptele lor bune menţionate. este imposibil ca păcatele oamenilor să fie şterse înainte de judecata la care sunt cercetate cazurile lor. ieşea şi binecuvânta adunarea.5:24 Lucrarea judecăţii de cercetare şi ştergerea păcatelor trebuie să fie îndeplinită înainte de a doua venire a Domnului. Sub păcatul general al egoismului. li se scrie iertare în dreptul numelui lor din cărţile cerului deoarece au devenit părtaşi ai neprihănirii lui Hristos. . în care erau înregistrate păcatele acelora care mărturisesc adevărul. iar ochii Săi se opreau o clipă asupra indivizilor. necăite sau neiertate. Ţapul ispăşitor. (68) Sfârşitul păcatului 26 Iulie O JUDECATĂ ANTERIOARĂ “Păcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată. în timp ce mulţimea celor care nu şi-au desăvârşit sufletul în ascultare de adevăr vor fi pentru a doua moarte. zicând: ”Îi cunosc pe nume. înfăţişarea lor strălucea de o bucurie sfântă. Satan îi acuză înaintea lui Dumnezeu ca şi călcători de Lege.. erau scrise alte păcate. contemplându-L pe Acela care a preluat cazul lor. Marea zi a executării judecăţii lui Dumnezeu. începătorul şi instigatorul păcatului. (71) Puţini. Când judecata de cercetare se termină.. conţinând numele acelora care pretind a crede adevărul. există o lucrare specială de curăţire. Această judecată nu are loc când moare omul. dar arată pocăinţa şi credinţa lor şi invocând iertare.. care va fi pustiu.3:4)(67) Creştinii pot zilnic să-şi cultive credinţa. altele sunt respinse. În timp ce aceste persoane erau numite. O altă carte a fost deschisă.. Duhul Domnului a venit peste mine şi am văzut scenele din timpul judecăţii care se apropie. (73) Sfârşitul păcatului 27 Iulie TIMPUL SE ÎNCHEIE “Răscumpăraţi vremea căci zilele sunt rele. Tuturor celor care s-au pocăit cu adevărat de păcat. Mijlocitorul divin pledează în apărarea acelora care au biruit prin credinţă în sângele Său. privirea Lui părea că arde în sufletele lor şi în acelaşi moment fiecare cuvânt şi faptă a vieţii lor trecea pe dinaintea minţii lor atât de clar ca şi cum ar fi fost notate înaintea privirii lor cu litere de foc. una câte una. Din moment ce morţii trebuie să fie judecaţi după lucrurile scrise în cărţi..sunt acceptate. O clasă era notată ca fiind povară pentru pământ. Numele lor stă scris în cartea vieţii şi referitor la ei stă scris: ”Ei vor umbla împreună cu Mine îmbrăcaţi în alb fiindcă sunt vrednici” (Ap. şi va suferi la sfârşit întreaga pedeapsă pentru păcat în flăcările care-i va arde pe toţi cei răi. le mărturisea asupra capului ţapului ispăşitor. marele preot după ce făcea ispăşirea pentru Israel. pentru a fi iertaţi de păcatele lor. fără locuitori." . pentru îndepărtarea păcatelor din Sanctuar. Hristos va veni. După cum preotul. numai puţini din mulţimea oamenilor care trăiesc pe pământ vor fi mântuiţi spre viaţă veşnică. cam pe la ora două. pentru a fi restabiliţi în căminul din Eden şi încununaţi ca moştenitori de drept cu El Însuşi la “prima stăpânire. va pune toate aceste păcate asupra lui Satan. În timp ce Cel Sfânt de pe tron răsfoia rar paginile Marii Cărţi. Câteva cărţi erau înaintea Lui şi pe coperţile fiecăreia era scris cu litere de aur." Una din aceste cărţi. părea că a venit. ”pe un pământ nelocuit”. Aşa şi Hristos. păcatele lor vor fi şterse şi ei înşişi vor fi socotiţi vrednici de viaţă veşnică. da. a fost deschisă.." În timp ce Isus îi apără pe aleşii harului Său... pe “milostivul şi credinciosul lor Mare Preot. iar ale altora vin pe urmă." Efeseni 5:16 În dimineaţa zilei de 23 octombrie 1879. Zece mii de ori zece mii au fost adunaţi înaintea unui tron mare pe care sta o persoană de o înfăţişare maiestuoasă. iar înregistrarea faptelor lor bune va fi ştearsă din cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. va fi ţinut legat o mie de ani pe pământ. tot aşa şi Satan purtând vina pentru toate păcatele pe care le-a determinat să le facă poporul lui Dumnezeu.

Apoi s-a pus întrebarea: ”De ce nu v-aţi spălat veşmintele caracterului şi nu vi le-aţi albit în sângele Mielului? N-aţi vrut să fiţi părtaşi cu El la suferinţele Sale şi nu puteţi fi acum părtaşi ai slavei Sale. Atunci stăpânirea Duhului lui Dumnezeu este retrasă de pe pământ.. (81) Nu vom auzi o învinuire împotriva noastră pentru păcatele pe care le-am făcut. toate elementele de luptă vor fi lăsate libere. cine este fără prihană. Mi-au fost trimise scrisori. Deoarece îngerii lui Dumnezeu încetează să mai ţină în frâu vânturile aprige ale pasiunii omeneşti." Daniel declară că atunci când a venit Cel Îmbătrânit de zile “judecata a fost dată Sfinţilor Celui Prea Înalt. şi m-am trezit încă pe pământ. (79) Când timpul de probă se încheie. va acea loc judecata celor răi. şi cine este sfânt. până va veni Domnul. cât timp e ziuă. Defectele caracterelor noastre vor fi date la iveală şi se va şti apoi că toţi acei care sunt astfel condamnaţi au avut lumină şi cunoştinţă. dar vom fi învinuiţi de neglijarea datoriilor bune şi nobile impuse nouă de Dumnezeul iubirii. li s-au încredinţat bunurile Domnului şi au fost găsiţi necredincioşi pentru încrederea ce li s-a acordat. partea celor răi este împărţită după faptele lor. 4:5 În timpul celor o mie de ani. Ioan zice în Apocalips: ”Şi am văzut nişte scaune de domnie. Orice gură va fi închisă şi toate oştile răsculării vor fi aduse la tăcere. vom fi adunaţi în împărăţia cerului. neprihăniţii trebuie să trăiască înaintea unui Dumnezeu sfânt fără nici un mijlocitor. Apoi scena a trecut. Apostolul Pavel se referă la această judecată ca la un eveniment ce urmează celei de a doua veniri a lui Hristos: ”Să nu judecaţi nimic înainte de vreme. li s-a dat judecata.6:23) Uniţi cu Hristos ei judecă pe cei răi comparându-le faptele cu Biblia şi hotărând fiecare caz în de acord cu faptele săvârşite în trup. Satan va arunca apoi pe locuitorii pământului într-un ultim mare necaz. iar eu am răspuns că am de dus numai această solie. îi va cere lui Satan: ”De ce te-ai răsculat împotriva Mea şi M-ai jefuit de servii împărăţiei Mele?”.. (84) Sfârşitul păcatului 30 Iulie ." Apoi cartea a fost închisă. (82) Satan şi îngerii săi sunt judecaţi de Hristos şi poporul Său. şi nu va mai exista sânge ispăşitor care să cureţe de păcat. (74) Sfârşitul păcatului 28 Iulie CÂND TIMPUL DE PROBĂ SE ÎNCHEIE “Cine este nedrept. (76) Cazul fiecărui suflet va fi decis. iar mantaua a căzut de pe Cel ce sta pe tron. Atunci lucrarea pentru păcătoşi va fi încheiată." (Ap. nespus de bucuroasă că ziua lui Dumnezeu n-a venit încă şi că acea preţioasă perioadă de probă în care să ne pregătim pentru veşnicie ne este încă asigurată.20:4) În această vreme. să se întineze şi mai departe. după cum a prezis şi Pavel “sfinţii vor judeca lumea.22:11 Dumnezeu nu ne-a descoperit când se va încheia această solie (a îngerului al treilea) sau când se va încheia timpul de probă." 1 Cor. descoperind slava înspăimântătoare a Fiului lui Dumnezeu. aceasta se va întâmpla dintr-o dată. Care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Întreaga lume va fi implicată întro ruină mai groaznică decât acea care a venit asupra Ierusalimului. iar Satan are stăpânire deplină asupra nepocăiţilor." Ap. (80) Sfârşitul păcatului 29 Iulie SFINŢII VOR JUDECA LUMEA “De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme. (75) Când Hristos se ridică de pe tronul din Locul Prea Sfânt. Pavel zice: ”Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?”(1 Cor. şi este înregistrată în dreptul numelui lor în cartea morţii. până va veni Domnul. cine este întinat. să se sfinţească şi mai departe. imprevizibil.6:3) (83) Când Judecătorul a tot pământul. Hristos vine curând. dacă suntem credincioşi. Interdicţia care a fost pusă asupra celor răi este îndepărtată. să trăiască şi mai departe fără prihană." (1 Cor." (Daniel 7:22) În acest timp sfinţii domnesc ca împăraţi şi preoţi ai lui Dumnezeu.. Atunci fiecare îşi va primi lauda de la Dumnezeu. întrebându-mă dacă am vreo lumină deosebită cu privire la timpul de probă. între prima şi a doua înviere. pentru că vine noaptea când nici un om nu mai poate lucra. Dar noi putem avea azi un raport curat în cer şi ştim că Dumnezeu ne primeşte şi în sfârşit. începătorul răului nu va putea aduce nici o scuză. şi celor ce au şezut pe ele. într-un timp când ne aşteptăm cel mai puţin. Îşi dezbracă hainele de Mijlocitor şi îmbracă veşmintele răzbunării în locul hainelor preoţeşti. că acum este timpul să lucrăm. la sfârşit. Timpul de probă pentru toţi se încheie când apărarea păcătosului se retrage şi când se îmbracă hainele răzbunării. (77) În acel timp îngrozitor. să fie nedrept şi mai departe. Nu ştim cât de repede se poate încheia timpul nostru de probă. Apoi..

sau de desfătarea în plăcerile pământeşti.PLANURILE LUI SATAN “Fiţi treji şi vegheaţi pentru că protivnicul vostru diavolul. timp şi putere sunt sacrificate pentru mândrie şi îngăduinţă de sine. este o realitate. Satana inventează planuri nenumărate pentru a ne ocupa minţile. că Hristos va veni curând. (89) AUGUST UMBLÂND CA ŞI HRISTOS Imitându-L pe Hristos 1 August ISUS. Când vine Domnul. că aceste doctrine pe care le respectăm noi astăzi reprezintă adevărul prezent şi faptul că noi ne apropiem de judecată. Acest fapt nu e o fabulă pentru noi. fă aşa şi vei avea viaţă veşnică. MODELUL NOSTRU DESĂVÂRŞIT “Cine zice că rămâne în El. Nu se va mai face nici o sforţare pentru ei. umilirii sufletului sau mărturisirii păcatului. sau de a îndepărta păcatele şi decăderea lor." Isus a zis: ”Bine ai răspuns. Acest Dumnezeu care citeşte inima oricui. numai dragostea dovedită prin fapte este socotită adevărată. El a răspuns: ”Ce este scris în Lege? Cum citeşti?" Iar când cel care a pus întrebarea a răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Acei care şi-au păstrat trupurile şi spiritele în neprihănire. în care să ne pregătim pentru veşnicie." (Luca 10:26-28) (85) Nici o valoare nu are simpla mărturisire de a crede în Hristos. acei care sunt sfinţi vor fi sfinţi şi mai departe. care." Când I-a fost pusă lui Hristos această întrebare. Bani. Caracterul se dezvoltă. pentru ca acele pietre de poticnire care au stânjenit progresul adevărului să poată fi îndepărtate. Arhiamăgitorul urăşte marile adevăruri care scot la iveală o jertfă ispăşitoare şi un Mijlocitor Atotputernic.. şi ţin o înregistrare a tuturor faptelor copiilor oamenilor. Nu avem nici o îndoială. Egoismul ascuns al oamenilor stă descoperit în cărţile cerului. trebuie să se ivească pe norii cerului pentru a da celor credincioşi şi drepţi nemurirea. învăţătorii moderni ai sfinţirii i-ar răspunde: ”Crede numai că Isus te mântuieşte. vor rămâne la fel pe vecie. înainte de acest timp. să îndepărteze defectele din caracterele noastre sau să ne vindece de infirmităţile temperamentelor sau dispoziţiilor noastre. dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Fiinţe inteligente. Dar acei care sunt nedrepţi. acestea sunt călăuze nesigure. Acei care vor să împărtăşească avantajele mijlocirii Mântuitorului. în sfinţire şi onoare. pretinşii urmaşi ai lui Hristos. va aduce la lumină lucrurile ascunse ale întunericului . şi nici n-am avut de-a lungul anilor. (86) Sfârşitul păcatului 31 Iulie STATORNICI ÎN ADEVĂRUL PREZENT “De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea măcar că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi. Acum e timpul când această lucrare trebuie să fie desăvârşită pentru noi. Trist este jurnalul pe care-l poartă îngerii la cer. studiului Scripturilor. În această viaţă trebuie să ne îmbrăcăm cu haina dreptăţii lui Hristos. Dacă se va realiza vreodată pentru noi această lucrare. însoţit de un cortegiu de îngeri sfinţi. dar puţine sunt clipele consacrate rugăciunii. Totuşi numai dragostea are valoare în faţa cerului.. sunt absorbiţi de dorinţa câştigurilor lumeşti." 2 Petru 1:12 Noi credem fără îndoială. nu trebuie să-şi permită să amestece nimic cu datoria lor de a-şi desăvârşi neprihănirea în temere de Dumnezeu. pentru a le îndepărta defectele şi pentru a le da caractere sfinte. nesfinţiţi şi murdari. Prin această Lege va fi judecat caracterul. (88) Nu va exista nici un timp de probă în viitor. Atunci Şlefuitorul nu va mai continua lucrarea Sa de şlefuire. Aceasta este unica noastră ocazie pentru a ne forma caractere pentru căminul pe care Hristos l-a pregătit pentru acei care împlinesc poruncile Sale. (87) Dumnezeu îl încearcă şi-l pune la probă pe poporul Său. El ştie că biruinţa lui depinde de faptul de a abate minţile de la Isus şi de la adevărul Lui. Dacă o persoană care se interesează de mântuire ar întreba: ”Ce trebuie să fac pentru a moşteni viaţa veşnică”. ea va fi desăvârşită pe deplin. nu trebuie să ne curăţească de păcate.unde sunt adesea cel mai puţin bănuite. Îngerii cântăresc valoarea morală. Şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi." 1 Petru 5:8 Este periculos a te încrede în sentimente sau impresii. Legea lui Dumnezeu este singurul etalon desăvârşit al neprihănirii. pentru ca ele să nu fie ocupate cu lucrări cu care s-ar cuveni să fie cel mai familiarizate. trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. vor primi atunci nemurirea." 1 Ioan 2:6 . Noi ne pregătim pentru a-L întâlni pe Acela. Când vine El.

aplicată ici şi colo pe pânze. ci influenţa ei este supremă.. pentru ca la sfârşit să puteţi fi găsiţi neprihăniţi în paradisul lui Dumnezeu. lucrurile dintâi 2 August RELIGIA MAI PRESUS DE ORICE “Isus i-a răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. (6) Religia lui Hristos este un material trainic." (Mat. întoarceţi-vă faţa spre Soarele Dreptăţii. Caracteristica a tot ce a făcut El.. pentru că numai la Hristos va fi siguranţă. Hristos a trăit în această lume din fragedă copilărie până la vârsta bărbăţiei şi în acel timp El a întâlnit şi a rezistat tuturor ispitelor de care este asaltat omul." (2 Cor. care se ridică mult deasupra a toată măreţia şi puterea omenească. Aveţi nevoie să aduceţi în inima voastră lumina Cuvântului lui Dumnezeu ca săL puteţi căuta ca şi cu o candelă aprinsă. (3) Prima dată. Este imposibil pentru voi să fiţi uniţi cu cei decăzuţi şi totuşi să fiţi neprihăniţi.. pot deveni prin unirea şi legătura frăţească cu natura divină. ar putea discerne mai clar minunata neprihănire a naturii omeneşti a lui Hristos. Numai prin înţelepciunea pe care o dă Dumnezeu putem ţese corect acest material. deoarece în natura Sa omenească. cel mai sfânt exemplu.Ţinta creştinilor este prea joasă." Matei 22:37.. şi în loc de a vă târî pe acest pământ. tinereţe şi bărbăţie. (4) Mulţi pretind că sunt de partea Domnului dar nu sunt. Păcatul este prezentat ca un lucru inevitabil. să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Religia Bibliei trebuie să-şi exercite stăpânirea asupra vieţii şi comportamentului. Dar păcatul nu e ceva inevitabil.. Nu avem nici o prietenie cu lumea. Tuturor acestora le este adresată solia: “Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei. Tânjim să purtăm chipul Lui.. să respirăm duhul Său. influenţa tuturor faptelor lor este de partea lui Satana.. (7) Toţi să se întrebe în mod serios: ”Sunt un creştin adevărat? Port eu semnele adevărate ale creştinismului? Fac eu ce este cel mai bine pentru a desăvârşi un caracter după modelul divin?”(8) Religia adevărată este o copie a lui Hristos. ci trebuie să pătrundă întreaga viaţă ca şi când pânza ar fi fost înmuiată într-o culoare până ce orice fir de aţă din material ar fi colorat într-o nuanţă intensă durabilă care nu se decolorează. Întăriţi-vă sufletul pe stânca veşnică. Lasă ca viaţa ta să fie strâns împletită prin legături ascunse cu viaţa lui Isus. lucrurile dintâi 3 August DESPĂRŢIŢI DE LUME “Nu Te rog să-i iei din lume. Aceasta nu trebuie să fie ca un adaos de culoare.. (11) . Isus a fost neprihănit. vorbă şi faptă. să se lepede de sine.. El a fost supus tuturor ispitelor de care a fost asaltat Adam şi a biruit aceste ispite. O simplă lucrare de suprafaţă nu ne va fi de nici un folos. Încrezându-ne în noi înşine noi aducem în el fire ale egoismului şi astfel modelul este stricat. alcătuit dintr-un număr infinit de fire ţesute împreună cu delicateţe şi măiestrie.. să facem voia Lui şi să-I fim plăcuţi în toate lucrurile? (5) Religia Bibliei nu este o influenţă printre multe altele. Lăsaţi legăturile fine ale sentimentelor să se împletească în jurul lui Isus. depăşind şi controlând orice altă influenţă. Viaţa lui Hristos este o descoperire a ceea ce fiinţele omeneşti căzute. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. S-a sprijinit de puterea divină. Acest subiect merită mult mai multă meditaţie decât i se acordă. cu tot sufletul tău. pentru a primi hrană de la El. Prin ce mijloace vom constata de partea cui suntem? Cine ne posedă inima? Cu cine sunt gândurile noastre? Cu cine dorim să stăm de vorbă? Cine posedă cele mai calde afecţiuni şi cele mai bune puteri ale noastre? Dacă suntem de partea Domnului. dacă tinerii şi-ar da seama că ei pot creşte ca nişte plante valoroase în grădina Domnului.38 Este necesar ca tinerii să-şi dea seama că au nevoie de o experienţă adâncă în lucrurile lui Dumnezeu. de asemenea: ”Cereţi şi veţi primi. Bărbaţi şi femei invocă multe scuze pentru înclinaţia lor spre păcat. (9) Prima dată.. zice Domnul.Avem înaintea noastră cel mai măreţ. era desăvârşirea. pentru ca să puteţi primi razele divine de lumină. Zi de zi creşteţi apropiindu-vă de chipul Său şi deveniţi părtaşi ai naturii divine. sunt bine reprezentaţi prin viţa care se târăşte pe pământ şi-şi încolăceşte cârceii în jurul rădăcinilor şi a lucrurilor mărunte care se întind în drumul ei. (2) Viaţa lui Hristos a arătat ce poate face omenirea fiind părtaşă naturii divine. ci să-i păzeşti de cel rău. În cuget. şi cu tot cugetul tău. trebuie să fie tăiate. (10) O.. El este un Model desăvârşit în copilărie." ." Ioan 17:15 Mulţi care mărturisesc a fi creştini. gândurile noastre sunt cu El şi cele mai plăcute cugete ale noastre sunt ale Lui. Tot ce a primit Hristos de la Dumnezeu şi noi putem avea.16:24) (1) Hristos uneşte în persoana Sa plinătatea şi desăvârşirea dumnezeirii şi plinătatea şi desăvârşirea omenescului fără de păcat. El ne îndreaptă spre cărarea pe care a urmat-o El. un rău care nu poate fi biruit.6:17) Legăturile voastre care vă leagă de orice lucru pământesc. am consacrat Lui tot ce avem şi suntem. Ei se mulţumesc cu o experienţă spirituală superficială şi de aceea au numai o lumină slabă când. zicând: ”Dacă voieşte cineva să vină după Mine.

. Acesta ne va ridica deasupra lumii şi ne va despărţi de influenţa ei nefastă. căci din ea ies izvoarele vieţii. neglijând studierea Cuvântului lui Dumnezeu. instruieşte mintea să se lupte cu cele mai adânci probleme şi să urmărească cele mai largi cercetări. omul este mai bun din pricină că le-a nutrit. Ele trebuie să fie ţinute strâns. bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu. ajungând la umilinţă. Gândurile noastre trebuie să fie păzite cu stricteţe. El studiază în continuare. descoperind greşelile şi defectele din caracterul tău. iar puterea de a face bine este mărită. să doriţi laptele duhovnicesc şi curat. tot aşa şi un gând bun pregăteşte calea pentru un altul. atât de profund. (20) Biblia. Dacă gândurile sunt curate şi sfinte. lucrurile dintâi 4 August SIGURANŢA NUMAI ÎNTR-O GÂNDIRE DREAPTĂ “Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice. Ea va întări orice trăsătură bună.trebuie biruite dacă dorim să ne unim cu Hristos. pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire. înălţând inima. dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi după cum o picătură de ploaie pregăteşte calea pentru alta.O unire cu Hristos printr-o credinţă vie este durabilă iar orice altă unire trebuie să piară. lucrurile dintâi 6 August . fiinţa noastră în prezenţa lui Dumnezeu. prin harul Domnului Hristos." Prov.. nu trebuie să respirăm miasmele ei otrăvitoare. Avem nevoie de a simţi. cu scopul de aL imita.. bunătate şi iubire. pulsul spiritual capătă mai multă agerime. atât de cuprinzător. pentru că un gând necurat lasă o urmă adâncă în suflet.despărţirea de lume?. Noi putem închide orice intrare închipuirilor necurate şi gândurilor nesfinte. Unica siguranţă pentru orice suflet este de a gândi bine. Mândria. sălăşluind în atmosfera curată a cugetării sfinte.4:23 “Ceea ce gândeşte un om în inima sa. (15) Nu trebuie să îngăduim gândurile să hoinărească. (17) Deşi în jurul nostru s-ar putea să fie o atmosferă infectă şi coruptă. Ea mântuieşte sufletul. lăcomia . Inima este îmblânzită şi subjugată. Modelul trebuie să fie examinat adesea şi cu atenţie." Prov." 1 Petru 2:2 Nici un bărbat. este transformat prin contemplare. Sufletul. tot aşa cum trebuie să lucrăm pentru unire. vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a pământului şi vor avea o continuă comuniune cu cerul. aceea şi este. puterea de înţelegere a adevărului va fi tot mai pătrunzătoare. atunci nu vom putea fi impresionaţi de cele cereşti. lucrurile dintâi 5 August SCHIMBAŢI PRIN CERCETAREA CUVÂNTULUI “Şi ca nişte prunci născuţi de curând.. (21) Cuvântul care descoperă vina păcatului are o putere asupra inimii omeneşti de a-l face pe om drept şi a-l păstra aşa. spiritul iubitului Său Maestru. Dar această unire cere ceva din partea noastră. Prin ele. egoismul. (12) Dorim noi să acceptăm condiţia care e pusă în Cuvântul Lui . atât de mare. încât eul este pierdut din vedere.. ele vor fi curate şi drepte. este preschimbat prin legătura cu Dumnezeu adusă de studierea Cuvântului Său. (19) Toate filozofiile naturii omeneşti au dus la confuzie şi ocară atunci când Dumnezeu nu a fost recunoscut ca fiind totul în tot. care conduce la sacrificiul de sine şi la renunţarea la eu. Am fi mult mai avantajaţi meditând la mila. În timp ce cineva se familiarizează cu istoria Mântuitorului.23:7 Multe gânduri alcătuiesc istoria nescrisă a unei singure zile. descoperă defecte propriului său caracter. Aţintiţi-le la cele sfinte. cu dorinţa de a fi asemenea Marelui său Exemplu. iar dacă ne gândim la lucrurile pământeşti. Ia-o ca o oglindă a ta. (16) Minţile noastre ajung la nivelul lucrurilor cu care se ocupă gândurile noastre. Ea va fi un instructor credincios. Dacă se stăruieşte asupra bunătăţii. dar vom suferi mare pierdere ocupându-ne cu acele lucruri care sunt pământeşti şi trecătoare.. prin rugăciuni sincere. nici o femeie sau tânăr nu poate atinge desăvârşirea creştină. puterea înnobilatoare a gândurilor curate. El reţine expresiile. devin o putere despotică ce ţintuieşte mintea ca într-o strânsoare de oţel. aceste gânduri au mult de a face cu formarea caracterului. dorinţa după curăţenia inimii şi claritatea cugetării va fi tot mai sfântă. Cei ale căror inimi sunt deschise ca să primească sprijinul şi binecuvântarea lui Dumnezeu. (18) Prima dată. Adevărul este atât de întins. (22) Prima dată. vanitatea. (14) Obiceiurile rele de a gândi. Ea înflăcărează inteligenţa. odată acceptate.. neasemănarea sa cu Hristos este atât de mare încât el vede că nu poate fi un urmaş al Său fără a se face o mare schimare în viaţa Sa. Motivul pentru care mulţi găsesc că viaţa de creştin este foarte grea şi pentru care sunt atât de nestatornici. Trebuie să depunem eforturi chinuitoare de lepădare de eu. în umezirea pământului.adică păcatul sub toate aspectele sale . Dar credinţa inspirată de Dumnezeu dă tărie şi nobleţe de caracter. Consacrarea noastră lui Dumnezeu trebuie să fie un principiu viu întreţesut cu viaţa." (Ioan 5:39) Această cercetare îl face pe cercetător capabil să observe atent Modelul. este că ei încearcă să se unească cu Hristos fără a se despărţi de aceşti idoli pe care îi nutresc. Prin cercetarea atentă cu grijă a Cuvântului Său. fără încetare. aduse în robia ascultării de Hristos. ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. harului şi iubirii Sale. Acesta trebuie să fie la baza tuturor gândurilor noastre şi să fie un izvor al oricărei fapte. Un gând rău lasă o urmă rea în minte.. vom asculta de porunca lui Hristos: ”Cercetaţi Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică... (13) Prima dată. Apoi.

. El ştie prea bine că voi înşivă nu puteţi birui multe ispite ale vrăjmaşului şi multe curse întinse pentru picioarele voastre. ei trec prin cercul prezenţei iubitoare a lui Hristos. în numele lui Isus. adică să stăm jos în compania Lui . până când sufletul vostru se va încrede cu certitudine în El. Nu vă pierdeţi curajul. al prezenţei lui Isus. vegheaţi şi rugaţi-vă. 6:18 Rugăciunea şi vegherea sunt necesare pentru înaintarea în viaţa dumnezeiască. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii. în credinţă orice lucru aveţi nevoie." Ps. dar v-a oferit un mijloc ca să puteţi obţine ajutor. tot felul de rugăciuni şi cereri. pentru putere şi veţi simţi că nu sunteţi lăsaţi să lucraţi singuri lucrarea de biruinţă. (26) Calm. lucrurile dintâi 7 August COMUNIUNEA INIMII CU DUMNEZEU “Nădăjduieşte în Domnul!Fii tare. Mergeţi în odaia voastră sau într-un loc retras şi cereţi Tatălui. ce mijloc minunat de a ne feri să nu cedăm ispitei şi să nu cădem în cursele lumii! (23) “Luaţi seama. (25) Nu doar un răgaz de-o clipă pentru a fi în prezenţa Sa. plin de bucurie. Ei nu au timp să rămână cu Învăţătorul divin. Există putere în acea rugăciune care e înălţată dintr-o inimă convinsă de propria ei slăbiciune şi care tânjeşte încă în mod serios după acea putere care vine de la Dumnezeu. sufletul trebuie să caute pe Dumnezeu. Vegheaţi ca nu cumva. în loc ca voi să le stăpâniţi. Aduceţi cazul vostru înaintea lui Dumnezeu.. nu ajung să primească binecuvântarea unei adevărate comuniuni cu Dumnezeu. trebuie să vă rugaţi. care vede în ascuns. În distracţie. să vă ajute. Oh. mintea şi sufletul. şi totuşi cu zel. (24) Prima dată.16:11 Religia lui Hristos este bucurie. Unica ta siguranţă este în a trăi asemenea unui străjer." (Ps. Ei se întorc la lucru tot cu sarcinile lor. Dumnezeu vă va ajuta." (Marcu 13:33) Prima dată voi trebuie să vegheaţi. Rugăciunea serioasă şi fierbinte va fi auzită şi va primi răspuns.27:14 Lumea este stăpânită de o încordare cum nu s-a mai văzut vreodată mai înainte. pe un ton violent şi nerăbdător. prin Duhul." Ps. El ne îndeamnă să ne deosebim şi să ne alăturăm Lui. trebuie să vă faceţi partea voastră: Veghere şi rugăciune. (28) Prima dată. în strângerea de bani. De aceea v-a poruncit să vă rugaţi. poate rămânând o clipă înăuntru acestui cerc sfânt. a sta mereu în compania Sa de aceasta avem noi nevoie. dacă nu era o necesitate reală. . În mijlocul acestei goane nebune. El nu v-a lăsat să faceţi voi singuri aceasta. Rugăciunea abate atacurile lui Satan. ci o legătură personală cu Hristos.VEGHERE ŞI RUGĂCIUNE “Faceţi în toată vremea. pace şi fericire. Dar înainte ca să puteţi aştepta acest ajutor. chiar atunci când se consacră. În al doilea rând. îngăduind inimilor noastre să se reverse în mulţumiri şi laudă pentru El. Cel care printr-o credinţă simplă. ca şi când am discuta cu un prieten." Efes. Poruncile divine ne cer să ne oprim de la acele fapte care ar aduce suferinţe. Nu rămânerea de o clipă în prezenţa Sa. Vegheaţi ca nu cumva pasiunile rele să vă biruie.iată nevoia noastră. iar influenţa voastră să fie un miros de moarte şi nu unul de viaţă. Aruncaţi-vă la picioarele lui Isus. (27) Dacă totdeauna păstrăm pe Domnul înaintea noastră.. îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul. înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.... Ei sunt prea grăbiţi. ca să-l întărească şi să-l sprijine în lupta cu Satan.. El ne va descoperi personal tainele Sale. care a fost ispitit şi ştie cum să-i ajute pe cei ispitiţi. Părintele nostru ceresc nu închide căile bucuriei nici uneia din creaturile Sale. în lupta după putere. se află o putere teribilă care absoarbe cu totul corpul. dar neaşteptând vreun sfat. Vegheaţi ca nu cumva să vorbiţi fără chibzuială. plăcută şi trainică va fi influenţa care porneşte de la Acela. (29) Cerul întreg este interesat în fericirea omului. Adeseori vom avea sentimentul plăcut.. Dumnezeu vorbeşte. îşi va aduna raze de lumină divină. Rugăciunile noastre vor lua forma unei conversaţii cu Dumnezeu. să deveniţi uşuratici şi neserioşi... ci legătura personală cu Hristos. Isus nu v-ar fi poruncit aceasta. în însăşi lupta pentru existenţă. Îngerii vor veghea asupra voastră. vom avea o continuă prospeţime în viaţa noastră de credinţă. prin Isus. Vegheaţi ca nu cumva mândria să găsească loc în inima voastră... dezamăgiri şi care ar închide pentru noi calea fericirii cereşti. a cărui ureche e deschisă la rugăciunea înălţată din inimă. A vă ruga corect. ”Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu. Veghează şi te roagă neîncetat. înseamnă să cereţi lui Dumnezeu.46:10) Mulţi. păstrează comuniunea cu Dumnezeu... Cu paşi grăbiţi. lucrurile dintâi 8 August PLINĂTATEA BUCURIEI “Îmi vei arăta cărarea vieţii.

O inimă care primeşte Cuvântul lui Dumnezeu. deşi greu de explicat. muzica plină de bucurie. (34) Cunoştinţa că omul trebuia să fie un templu pentru Dumnezeu. Orice facultate dăruită nouă de Creator trebuie să fie cultivată până la cea mai înaltă treaptă a desăvârşirii. este un păcat faţă de Creatorul nostru. El te încununează cu bunătate şi îndurare. Eul este răstignit. faptele vor exprima respect pentru lucrurile spirituale şi veşnice. dar el nu slăbeşte. el trebuie să fie ţinut curat. (32) În acei care au religiunea lui Hristos. Şi aceasta ne face să urmărim anumite interese şi să trezim interes. şi-ţi vor aduce multă pace.. însetaţi şi împovăraţi. vom suferi consecinţele inevitabile. totuşi nu e mai puţin simţită şi aducătoare de bucurie. O nobleţe supusă va caracteriza vocea. Dar acest capital mai preţios decât orice capital bancar. batjocurile nu-l jignesc. (30) Acei care rămân în Isus. pentru că în aceeaşi măsură primeşte şi tărie pentru nevoia sa. ca să fim în stare să facem cel mai mare bine posibil. un locaş în care să se descopere slava Lui. iar muzica. Zi cu zi. ci ca un râu de munte. Ce studiu ar putea fi mai important pentru cei tineri." ( 3 Ioan 2) El este Cel ce “iartă toate păcatele tale.3:1. puterea şi bucuria unei tinereţi nesfârşite se vor vedea mereu. lucrătoare şi morală. ca un loc în care să sălăşluiască numai gânduri înalte şi nobile. Vigoarea. din neatenţie sau voită a acestei legi. Cuvântul lui Dumnezeu arată atenţia pe care El o acordă organismului nostru fizic şi răspunderea care ne revine în ceea ce priveşte păstrarea lui în cea mai bună stare.El.. (38) Există o legătură intimă între suflet şi corp şi pentru a ajunge la o desăvârşire morală şi spirituală. să-i înţelegem nevoile şi să ne îndeplinim partea noastră în apărarea ei de orice stricăciune şi întinare. (33) Un puternic templu trupesc 9 August LOCUL UNDE SĂLĂŞLUIEŞTE DUMNEZEU “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt." (Ps. Încercările nu-l tulbură. Reiese de aici că acel timp este bine întrebuinţat care este folosit la statornicirea şi păstrarea sănătăţii fizice şi mintale. trebuie să respectăm legile care guvernează corpul nostru. care e alimentat de izvoare nesecabile. (37) Un puternic templu trupesc 10 August SĂNĂTATEA ESTE RĂSPLATA OBICEIURILOR SĂNĂTOASE “Fiule. datoriile sale devin mai grele. şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. Nu putem risca să pipernicim sau să schimbăm vreuna din funcţiile corpului sau minţii noastre.. trebuie exercitate şi cultivate atât puterile corporale cât şi cele spirituale.. ispitele sale mai tari. răsună de pe buzele lor. nu este ca un lac ce se evaporă." Prov. care seacă. vor fi fericiţi. aceasta se va da pe faţă ca un principiu regenerator şi atotpătrunzător. sare din stâncă în stâncă şi înviorează pe cei obosiţi. Adevărata bucurie a vieţii celui credincios este aceea de a avea în inima sa pe Hristos. Pentru a dobândi un caracter puternic şi armonios. 6:19 Printr-un tablou minunat şi impresionant. pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat şi despre legile prin care el poate fi păstrat într-o stare de sănătate bună? (39) Sănătatea se poate câştiga numai prin obiceiuri sănătoase de vieţuire.. încercările mai aspre. la care cei neascultători de voinţa Lui nu pot ajunge vreodată. El îţi izbăveşte viaţa din groapă. şi El ne îndeamnă să o studiem.103:3. Orice călcare. (36) Dorinţa lui Dumnezeu pentru fiecare om este arătată în cuvintele: ”Prea iubitule. Corpul este templul în care Dumnezeu doreşte să locuiască. nădejdea slavei. (35) Cea dintâi datorie a noastră faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri este dezvoltarea personală. nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale. doresc ca toate lucrurile să-ţi meargă bine. El îţi vindecă toate bolile tale. [Mântuitorul lumii] cere din partea noastră să îndeplinim numai acele îndatoriri care vor conduce paşii noştri pe înălţimile binecuvântării. poate fi jertfit prin necumpătare în mâncare şi .4) Mai presus de orice Dumnezeu vrea ca noi “să fim sănătoşi”-sănătoşi la corp şi suflet. căci va fi inspirată de la tronul lui Dumnezeu. muşchi şi fibră a corpului. Înfricoşător şi minunat a lucrat Creatorul în făptura omenească. Dacă facem aşa. Aceasta este tăria evlaviei care. trebuie să fie îndemnul cel mai ales pentru îngrijirea şi pentru creşterea puterii corpului nostru. ca o putere vie. bucuroşi şi veseli în Dumnezeu. Legile care guvernează organismul nostru fizic au fost scrise de Dumnezeu pe fiecare nerv. nici ca o fântână stricată. tot atât de dumnezeeşti ca şi preceptele Decalogului. a cărui apă rece şi murmurândă. Iar noi trebuie să fim conlucrători cu El atât pentru sănătatea sufletului cât şi a corpului. (31) Nu se poate descrie în cuvinte pacea şi bucuria pe care le are cel ce crede pe Dumnezeu pe cuvânt. şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” 1 Cor. care locuieşte în voi. decât acela care tratează despre organismul minunat.2 Legile naturii sunt legile lui Dumnezeu.

" Ei sunt bucuroşi când trăiesc plăcerile adevărate ale vieţii şi nu sunt chinuiţi de regretele zadarnice ale orelor irosite în zadar şi nici de întristarea sau groaza minţii. Fiul lui Dumnezeu a trebuit să postească pentru om aproape şase săptămâni de zile. Aceasta întăreşte sufletul împotriva îndoielii.. de obiceiurile şi deprinderile noastre. Evlavia nu este contrară legilor sănătăţii. care nu sunt procurate printr-o dietă excitantă.... ca individ faţă de corpul pe care mi l-a dat Dumnezeu?”(42) Un puternic templu trupesc 11 August SĂNĂTATE ÎN ASCULTARE DE LEGEA LUI DUMNEZEU “Căci deprindearea trupească este de puţin folos. Toţi acei care înţeleg legile sănătăţii. n-ar fi astăzi blestemul de boală care inundă lumea. pentru a putea birui cum a biruit Hristos! Puterea ispitei de a satisface un apetit stricat. atunci ce lucrare trebuie să facă un creştin. O minte mulţumită. este pe cărarea sănătăţii. cerealele. Mărinimosul nostru Tată ceresc zice că din acestea putem mânca nestingheriţi. iubirea.o varietate bogată de hrană care este plăcută la gust şi nutritivă pentru organism. călăuzirii Duhului lui Dumnezeu. aduc sănătate şi prelungesc viaţa. este sănătate pentru corp şi putere pentru suflet. dau o putere de a rezista şi vigoare intelectului. reprezintă cea mai sănătoasă dietă. având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce are să vină. (51) Dumnezeu i-a procurat omului mijloace pentru satisfacerea unui apetit nepervertit. simpatia. încurcăturii şi a depărtării excesive. A avea convingerea că ochii Domnului ne urmăresc şi că urechile Lui sunt deschise la rugăciunile noastre. aşa cum sunt adesea cei din lume. Binecuvântarea deosebită care repauzează peste cel ce o primeşte este sănătate şi putere. (43) Omul înţelept zice despre înţelepciune: ”Căile ei sunt nişte căi plăcute. când nu se pot amuza pe seama plăcerilor excitante. spre a fi “spre slava lui Dumnezeu. Dar acei care umblă pe cărarea sfinţeniei şi a înţelepciunii.4:8 Sănătatea se găseşte în ascultare de Legea lui Dumnezeu. zarzavaturile. şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice. Ascultarea de legile sănătăţii trebuie să devină o chestiune de datorie personală." (49) Dacă satisfacerea apetitului avea să aibă o influenţă atât de puternică asupra neamului omenesc. (40) Sănătatea trebuie să fie păzită cu aceeaşi sfinţenie ca şi caracterul. El a răspândit înaintea lui roadele pământului . Dacă oamenii ar fi ascultat veşnic de poruncile Decalogului. cerealele şi nucile sunt din abundenţă.. ci este în armonie cu ele. (46) Curajul. Fructele. este într-adevăr o satisfacţie. nu se pune întrebarea: ”Care este obiceiul lumii?” ci “Cum mă voi purta eu. Noi înşine trebuie să suferim urmările legii călcate.. A şti că avem un Prieten care niciodată nu ne părăseşte. fiecare personal. hrana carnată nu este o hrană potrivită pentru poporul lui Dumnezeu. Dacă mâncarea de carne a fost sănătoasă vreodată. O persoană a cărei minte este liniştită şi mulţumită în Dumnezeu. (45) Cunoştinţa facerii de bine este cel mai bun remediu pentru corpurile şi minţile bolnave. căruia putem să-I încredinţăm toate secretele sufletului nostru. pe care Dumnezeu le-a pus în fiinţa lor. este un privilegiu care niciodată nu poate fi exprimat prin cuvinte..3:17) Mulţi au impresia că devotamentul faţă de Dumnezeu este în detrimentul sănătăţii şi al fericirii pline de voioşie în relaţiile sociale din viaţă. care atât de des epuizează forţele vitale şi cauzează boli nervoase. poate fi apreciată numai meditând la durerea nemărginită suferită de Hristos în acea lungă postire în pustie.. fie că faceţi altceva. cât şi ca spirit." 1 Cor:10:31 Iată un principiu care stă la temelia oricărei fapte. (52) Noi nu am trasat o linie precisă care să fie urmată în dietă. atât ca fizic. întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. Trebuie a renunţa la plăcerile preferate. şi nu avem dreptul să facem cu ele ce ne place. a oricărui gând şi motiv: supunerea întregii făpturi. fără condimente şi grăsimi diverse. singura noastră speranţă de a recâştiga Edenul stă numai în tăgăduirea hotărâtă a poftei şi a patimilor. un spirit vesel. (41) Corpurile noastre sunt proprietatea răscumpărată a lui Hristos. încât pentru a-i zdrobi puterea. speranţa. înaintea lui Dumnezeu. să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. fie că mâncaţi. (53) . trebuie să-şi dea seama de obligaţia lor de a asculta de aceste legi. dar spunem că în ţările în care fructele. (48) Chiar şi faptul firesc de a mânca şi a bea trebuie făcut. (47) Un puternic templu trupesc 12 August A MÂNCA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FERICIRE “Deci fie că beţi. pe când evlavia este folositoare în orice privinţă." (Prov. (50) După cum primii noştri părinţi au pierdut Edenul prin satisfacerea poftei." 1 Tim.băutură. trândăvia trebuie biruită. credinţa. Asigurarea aprobării lui Dumnezeu va sprijini sănătatea fizică. pregătite cu lapte sau smântână. sau prin menţinerea organelor în inactivitate. Ele. acum nu mai prezintă siguranţă. De aceea. găsesc că “evlavia este folositoare în toate lucrurile. la noi. Noi trebuie să răspundem. pregătite în mod simplu.

. pas cu pas. Când creierul este solicitat în mod continuu. ca s-o lucreze şi s-o păzească. Şi la corp şi la spirit. Plămânii sunt antrenaţi în mişcare sănătoasă.. El era reprezentat prin mielul de jertfă “fără cusur şi fără pată. 2:15 Una din cele dintâi legi ale existenţei. Tutunul este o otravă care acţionează lent. să vă feriţi de poftele pământeşti care se războiesc cu sufletul. aromatizantele. într-o activitate fizică şi spirituală. Mersul pe jos este preferabil călăriei sau plimbării cu trăsura. (59) Duhul lui Dumnezeu nu poate să ne vină în ajutor şi să ne sprijine în desăvârşirea caracterului creştin. Înclinaţiile josnice.. în fiecare zi. cafeaua. murăturile." Căci erau mulţi care veneau şi se duceau. Hrana necumpătată se războieşte împotriva sănătăţii şi a păcii.. să-i întărească corpul şi să-i dezvolte capacităţile. prin ascultare de Legile Sale. multe altele de felul acesta irită stomacul.. Sub orice formă ar fi folosit el lasă urmări asupra organismului. deoarece pune în mişcare mai mulţi muşchi. Muştarul. în timp ce alte organe ale maşinăriei vii sunt inactive. vara şi iarna. (64) Domnul Isus era un lucrător serios şi constant. ele nu fac altceva decât să distrugă forţele vieţii. singura cale sigură este de a nu le atinge. Astfel se naşte o luptă între trăsăturile nobile şi cele josnice ale omului." Gen. el este cu atât mai primejdios cu cât efectele lui sunt lente şi la început greu de observat. spasmodic. că până nu practicăm înfrânarea poftelor carnale. şi ei nu aveau vreme nici să mănânce. trebuie să facă mişcare în aer liber. într-un loc pustiu şi odihniţi-vă puţin. Ele îi dau culoare vie şi îl trimit ca un curent de viaţă în toate regiunile corpului. Inspiraţiile profunde şi complete de aer curat. Dumnezeu a hotărât lucrul ca o binecuvântare pentru om. ca să-i ocupe mintea. Interesele cele mai înalte ale fiinţei omeneşti sunt primejduite prin îngăduirea poftelor pe care cerul nu le aprobă. umplu plămânii cu oxigen şi curăţă sângele.. vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători. Adam îşi găsea una din cele mai înalte plăceri ale existenţei sale sfinte. Ceaiul şi cafeaua nu hrănesc corpul. atâta timp cât noi îngăduim ca poftele noastre să ne vatăme sănătatea. există o pierdere de putere fizică şi mentală." 1 Petru 2:11 Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează în mod clar. la modelul Său original omul trebuie să trăiască din produsele naturale ale pământului." (1 Petru 1:19) La corp şi la suflet. indigestie. Activitatea normală a tuturor organelor dă vitalitate şi viaţă. Fiecare organ din corp are lucrarea sa bine stabilită de dezvoltarea căreia depinde puterea Sa. puternice şi active. (60) Un puternic templu trupesc 14 August BINECUVÂNTARE ÎN ACTIVITATEA FIZICĂ “Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului.. înăbuşă sufletul.. folosindu-se stimulente care excită energiile epuizate.. insomnie. Folosirea lui aţâţă setea după băuturi tari şi în multe cazuri pune temelia pentru patima beţiei. (57) În ceea ce priveşte ceaiul. (62) O folosire proporţională a tuturor organelor şi facultăţilor din organism este esenţială pentru activitatea fiecăruia.În repetate rânduri mi-a fost arătat că Dumnezeu încearcă să ne conducă înapoi. palpitaţii. (61) Locuitorilor Edenului le-a fost încredinţată îngrijirea grădinii “să o cultive şi să o păzească" . este activitatea. (63) Cei cu ocupaţii sedentare. înfierbântă sângele şi-l umple de impurităţi. (65) Un puternic templu trupesc 15 August VINO DE-O PARTE ŞI ODIHNEŞTE-TE “Isus le-a zis: ”Veniţi singuri la o parte." Marcu 6:31 . natura fizică va fi mereu în conflict cu natura spirituală. Niciodată n-a trăit printre oameni vreun om împovărat de atâtea răspunderi. El era exemplul a ceea ce a vrut Dumnezeu să fie toţi oamenii. oţetul. O bună respiraţie calmează nervii.. la un efort nefiresc. (58) Cumpătarea adevărată ne învaţă să renunţăm cu totul la orice lucru vătămător şi să folosim raţional ceea ce este sănătos. deoarece este imposibil să faci un marş vioi fără ca plămânii să lucreze şi să se umple cu aer.. tremurături şi multe alte rele. piperul. tutunul şi băuturile alcoolice. stimulează pofta de mâncare şi face ca mistuirea să fie mai completă. caracterul şi chiar viaţa sunt în pericol. este înşelător şi foarte dăunător.. ori de câte ori este timp favorabil.. a nu le gusta şi a nu umbla cu ele. Cu toate acestea viaţa Lui a fost o viaţă de deplină sănătate. inactivitatea aduce degenerare şi moarte. pe lângă aceasta ea mai aduce un somn sănătos şi reînviorător. (54) Un puternic templu trupesc 13 August ABSTINENŢA DE LA PLĂCERILE DĂUNĂTOARE “Prea iubiţilor. (55) Sănătatea.. (56) Condimentele sunt dăunătoare prin însăşi natura lor. Continua întrebuinţare a acestor excitanţi ai nervilor este urmată de durere de cap.

.119:63 Este firesc a căuta prietenia altora. Persoane tinere care sunt introduse într-o altă societate. că puterea adevăratei evlavii este de folos la toţi. (80) . (70) El [Domnul Isus] găsea ocazie de recreaţie în mijlocul scenelor naturii.. (73) Tot astfel lucrează Satan şi acum cu cel mai mare succes. perioade de timp pentru recreaţie şi perioade de timp pentru meditaţie... (71) Noi putem. să dea o mărturie vie. În timp ce ne rugăm “şi nu ne duce pe noi în ispită”. ei vor exercita numai o influenţă demoralizatoare.. decât atunci când li se oferă ocazie să facă bine. Care este calitatea iubirii voastre? Are ea trăsătura aceea care să-i facă mai creştini pe acei care se asociază cu voi? Va avea aceasta tendinţa de a aduce material solid în construirea caracterului lor? (79) Dumnezeu cere de la toţi urmaşii Săi.. într-un limbaj lămurit prin purtarea. binecuvânta şi întări unul pe altul. putem uita infirmităţile. în toate ocupaţiile vieţii lor. Trebuie să ne rezervăm perioade pentru odihnă.momente de adevărată zidire pentru corp. (77) Căldura prieteniei adevărate. Urmaşii lui Hristos trebuie să se despartă de lume şi să nu caute a intra în legătură cu cei din lume." Ioan 15:12 De ce calitate este această dragoste?. tratamente cu apă. cu scopul de a înălţa. de la calea virtuţii în adâncurile neascultării şi desfrânării. stând acolo unde companiile viciate nu vor putea corupe inimile noastre. odihnă. Recreaţia în aer liber. (66) Trebuie avut grijă pentru a avea un program ordonat pentru somn şi pentru lucru.. mulţi au fost conduşi încet. făcându-i să intre în relaţie cu nelegiuiţii şi să participe la petrecerile lor.. pentru a nu-i încuraja să adopte o conduită glumeaţă şi neserioasă care înăbuşă cugetele serioase în ce priveşte mântuirea lor? Cultivaţi voi o evlavie personală. ”Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei. Trebuie să facem ca sufletele noastre să fie interesate în toate lucrurile binecuvântate pe care Dumnezeu ni le-a oferit din abundenţă. Natura. îşi face lucrarea ei bine şi cu înţelepciune. sufletului şi corpului sunt istovite. într-o vreme." Ps. Fiecare îşi va găsi sau îşi va face tovarăşi.. Şi tocmai după tăria prieteniei va fi şi mărimea influenţei pe care prietenii o exercită unul asupra altuia. minte şi suflet. Pentru că astfel este neglijată evlavia personală.. (72) În legătură cu alţii 16 August PRIETENIA PRIETENILOR LUI HRISTOS “Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.. iar puterile minţii... când se putea retrage de la lucru. vor fi de cel mai mare folos. dietă potrivită. a înnobila şi a sfinţi pe acei cu care ne asociem. trebuie să ieşim din casele noastre şi să petrecem din timpul nostru în aer liber. să meargă pe câmp să mediteze în liniştea văilor şi să cultive comuniunea cu Dumnezeu pe coastele munţilor sau printre arborii pădurii.. pentru ca prietenii voştri tineri să vă poată urma pe cărarea pe care-i conduceţi spre ascultarea de Dumnezeu?.. Cei care vor stărui în ascultare de legile ei vor fi răsplătiţi cu sănătate în corp şi la minte. încredere şi puterea lui Dumnezeu .El [Isus] n-a stăruit de ucenicii Săi să muncească fără încetare. încet. În mod individual.... exerciţiu. (69) Aer curat.. pentru a ispiti pe urmaşii lui Hristos la păcat. Nu este un lucru înţelept să fii fără încetare sub povara lucrului şi a agitaţiei. ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.. s-ar fi gândit că e imposibil pentru ei să cadă.. Noi nu putem fi prea hotărâţi în a evita să ne asociem cu acei care exercită o influenţă care ne îndepărtează de Dumnezeu. astfel încât să renunţaţi la dorinţa voastră pentru distracţie şi la plăcerea voastră egoistă.. tinerii trebuie să caute a se întovărăşi cu acei care se trudesc să ajungă mai sus.. lumina soarelui. iubitoare care uneşte inimile. îmbrăcămintea şi vorbirea lor. (67) Există moduri de recreaţie care sunt foarte sănătoase atât pentru minte cât şi pentru corp. neîmpiedicată. spre bine sau spre rău. trebuie să facem tot posibilul pentru a evita ispita. modelându-şi comportamentul. pentru a nu duce aceste suflete pe calea ispitei. putem fi voioşi şi să înălţăm lui Dumnezeu cântări din inimă. (68) Pentru sănătatea şi fericirea noastră. atât cât este posibil. spuse El către cei obosiţi şi apăsaţi. contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu în natură. dispoziţia şi cunoştinţa. să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu. abstinenţă. şi odihniţi-vă puţin”. cu paşi siguri. face din momentele noastre de recreaţie ceea ce implică acest nume . (78) În legătură cu alţii 17 August INFLUENŢA VOASTRĂ CONTEAZĂ “Aceasta este porunca Mea.. sau dacă îşi îngăduie să devină nepăsători şi necredincioşi.. pot face această tovărăşie sau o binecuvântare sau un blestem. Orele de cea mai mare bucurie pentru El erau acelea. (74) Prin alegerea companiilor viciate.acestea sunt adevăratele remedii. Ei se pot zidi. ”Veniţi de o parte.. în această viaţă şi în viaţa veşnică. (76) Mai bună decât toată prietenia lumii este prietenia celor mântuiţi prin Hristos. O dragoste pentru suflet care se desparte de plăcerile egoiste şi practică aspra lepădare a eului." (Ioan 17:19) Îi iubiţi voi suficient pe acei cu care vă asociaţi. Şi meditând asupra bogatelor mărturii ale dragostei şi grijii Sale. (75) Putem refuza să fim corupţi. este o pregustare a bucuriei cereşti. în care.

Cu ajutorul harului lui Dumnezeu trebuie ca. încurajăm şi pe alţii să-şi permită acelaşi fel de conversaţie. pretinzând că Îl reprezintă pe Cel al cărui nume îl poartă. moştenirea celor sfinţi. deoarece ei sunt legaţi de Dumnezeu şi cer. curaj şi putere proaspătă ca să putem şi mai pe deplin să înălţăm vieţile noastre spre curăţie. nu mă clatin. Când înclinaţia firească vă îndeamnă în direcţia satisfacerii unei dorinţe egoiste. sunt ocrotiţi în mod sigur. fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Nimeni nu poate socoti câte păcate se fac prin rostirea de cuvinte uşuratice. tinerii ţin la unele lucruri. Toţi acei care s-au familiarizat cu adevărat cu iubirea şi compătimirea gingaşă a Tatălui nostru ceresc. Prietenul vostru cel mai bun. care aduc viaţă şi bucurie oriunde curg. Fiecare cuvânt pe care-l rostiţi este ca o sămânţă care va încolţi şi va da naştere sau la roade bune. (93) În toate momentele noastre de recreaţie putem strânge din Izvorul divin de tărie. făcând-o de folos celor din jur. să strecurăm cuvinte sau să aducem în discuţie un subiect care va schimba conversaţia. El spune fiecăruia dintre noi: ”Ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt. Când rostim cuvinte fără sens şi stupide. Niciodată religia nu a avut menirea de a face pe cineva nemulţumit. ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.. dreasă cu sare..16:8 Pentru orice lucru la care ne cere Hristos să renunţăm. (90) Să nu îngăduiţi niciodată ca distracţiile sau prieteniile altora să se interpună între voi şi Isus. (92) O minte luminată şi pătrunzătoare va găsi destule subiecte de conversaţie şi recreaţie care vin dintr-un izvor nu numai nevinovat dar şi instructiv. (84) Când suntem în compania acelora care îşi îngăduie conversaţii nebuneşti. Prezenţa şi influenţa lor vor fi pentru oameni ca parfumul dulce al florilor. Lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care-L iubesc vor constitui subiect de discuţie. unde nu va nimic religios. El ne oferă în loc ceva mai bun.Un caracter creştin superficial. (88) Pierdem mult nediscutând mai mult despre Isus şi despre cer. nici un gând despre lucrurile lui Dumnezeu?” (91) Creştinii au la dispoziţia lor multe izvoare de fericire şi ei pot spune cu exactitate care sunt plăcerile îngăduite şi care sunt cele neîngăduite. dar nu uşuratici. de prisos? Satana urmăreşte să obţină un avantaj asupra acelora care vorbesc într-un mod nechibzuit. (81) Dumnezeu este iubire. sau să bareze drumul spre rodnicie..." Ps. este datoria noastră de a schimba subiectul conversaţiei dacă e posibil. (89) În legătură cu alţii 19 August CEVA MAI BUN “Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. chiar o laudă înălţată Dumnezeului nostru. răspândind curente vii. discret.. trebuie să fie cuvinte curate. (83) În legătură cu alţii 18 August CUVINTE DE HAR “Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har. fără sens. vor răspândi lumină şi bucurie oriunde vor fi. desăvârşite. tuturor acelora care ajung sub influenţa lor. ţâşnind în viaţa veşnică. Ce poate aduce fericire mai mare. (82) Puteţi să vă înconjuraţi sufletele cu o atmosferă care va fi ca şi zefirul din Edenul ceresc. de lumina strălucitoare a prezenţei Sale? (95) . care să distrugă sentimentul demnităţii personale. când este El la dreapta mea. decât a te bucura de pacea lui Hristos. Această legătură nu poate fi înăbuşită.. Ceea ce este în inimă este şi pe buze. Cu cât contemplăm mai mult lucrurile cereşti. ridicole. Deseori. Aceasta va îndrepta cugetele lui spre Isus. adevărată evlavie şi sfinţire. Singurele cuvinte care trebuie să se desprindă de pe buzele noastre.. este mai dăunător în lume. inima noastră va fi plină de mulţumiri faţă de Creatorul nostru generos. să rostească atât de multe cuvinte nefolositoare. pentrucă pretinşii creştini îi conduc greşit pe alţii. Dragostea lui Isus este în inimă ca un izvor de apă. iar drăgălăşenia şi curăţia cerului sunt împărtăşite prin ei. (86) Când vă faceţi un prieten. unde totul va fi lumină şi veselie. căi şi plăceri care poate nu se par a fi rele. aşezaţi-L pe Domnul înaintea voastră ca sfătuitor şi întrebaţi-L: ”Îi va place aceasta lui Isus? Va mări aceasta dragostea mea pentru Prietenul meu cel mai bun? Va aduce aceasta întristare iubitului Meu Mântuitor? Mă va despărţi aceasta de compania Lui? Mă va însoţi Isus în societatea în care găsesc plăcere. dar prin ele nu se atinge binele cel mai înalt. (94) Acei care cu adevărat se bucură de dragostea lui Dumnezeu.." Coloseni 4:6 Cum se poate. Oricine locuieşte în Dumnezeu locuieşte în dragoste. ca mulţi care mărturisesc numele lui Hristos. cu atât mai mult vom avea noi bucurii şi cu atât mai mult. El doreşte să pună un nou cântec pe buzele noastre. care nu vor dezamăgi şi nu vor lăsa întristare prin influenţa lor.. (85) El [Dumnezeu] doreşte ca noi să fim veseli." (1 Petru 1:10) Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiţi. Dacă pot să-L ia pe Isus cu ei şi păstrează un spirit de rugăciune. Ei se pot bucura de recreaţii care nu slăbesc mintea şi nu pervertesc sufletul.. sau la roade rele. nimic serios. (87) Cât de mulţumit ar fi Mântuitorul să-i audă pe urmaşii Săi discutând despre preţioasele Sale lecţii de învăţătură şi să ştie că au găsit desfătare în lucrurile sfinte. vor avea bucurie şi pace. decât un caracter lumesc. lăsaţi ca lauda lui Dumnezeu să fie pe buzele voastre şi în inima voastră.

speranţa şi mângâierea tuturor oamenilor.. ei ar fi putut să o ţină aprinsă ajutând pe cei lipsiţi... El nu va fi găsit la teatru.. cuvintele şi faptele lor de bunătate vor fi descoperite şi vor fi păstraţi în veacurile nesfârşite. În felul acesta este deschisă uşa către desfrâu şi risipă. între vecini. Lumina care a strălucit în inima lor. nu avem nici o asigurare că vom fi ocrotiţi de sub puterea lui.acestea nu se pierd niciodată. cu toate urmările grozave ale acestora. mirosul plăcut al unor asemenea cuvinte şi fapte este plăcut în veşnicie. sau nu?. în numele lui Isus din Nazaret.. Energia neobosită. datorită excesului la care se ajunge cu ele. Alte jocuri atletice. pentru a fi păstrat la loc sigur. deoarece trăiau sub ocrotirea puterii romane. nici lucrurile din lume. deşi nu atât de brutale. va exista un constrast evident. Dacă iubeşte cineva lumea. orfanul. nutrind un dezgust pentru munca folositoare şi o tendinţă de a evita datoriile şi răspunderile vieţii practice. iubirea şi bucuria pe care le aduce aceasta. este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. (99) Dacă ne aventurăm pe terenul lui Satana. Nici un creştin n-ar dori să întâlnească moartea într-un asemenea loc.În legătură cu alţii 20 August ÎNCHIZÂND UŞA ISPITEI “Nu iubiţi lumea. când va veni Hristos. se vor auzi de pe buzele lumeşti râsul stupid şi conversaţia uşuratică. un răspuns sincer la întrebare. (96) Plăcerile lumeşti strică minţile şi pentru veselia lor de o clipă. dragostea Tatălui nu este în El.. Dar curând aceste lucruri alese pentru desfătare. (97) Multe din distracţiile populare. cum este fotbalul şi boxul. Aceasta este o ocazie de a vesti Evanghelia. Văduva.. Tocmai pentru că lucrarea aceasta este neglijată. Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. (102) Orele petrecute atât de des în distracţii care nu reconfortează nici trupul nici sufletul ar trebui petrecute căutând să-i ajutăm pe aceia care sunt în nevoie. pentru recreaţii creştine şi cele lumeşti pentru plăcere şi distracţie. care de-atâtea ori este un izvor de primejdie pentru tineri.. (104) Dragostea. Acelora care pledează pentru aceste distracţii. mulţi ucenici tineri nu trec de simplul alfabet al experienţei creştine.. Ţinând în mână banul roman pe care erau imprimate numele şi chipul Cezarului. totdeauna vor avea nevoie de ajutor. (105) În legătură cu alţii 22 August DUMNEZEU ŞI CEZARUL “Se cuvine să plătim bir Cezarului. El a declarat că. poate fi îndrumată pe canale prin care ar curge râuri de binecuvântări. Atât cât depinde de noi. cu pacea. nu sunt mai puţin dăunătoare.. Atunci El le-a zis: ”Daţi dar.. trebuie să cultivaţi sentimente de simpatie şi compasiune.25 Răspunsul lui Hristos a fost. Ideea este de a avea în vedere valoarea timpului. jertfirea de sine . trebuie să închidem orice uşă prin care ispititorul poate avea acces la noi. Prin meritele dreptăţii lui Hristos atribuite. (101) O grupă de credincioşi poate fi săracă." Iac. Astfel ele stimulează iubirea după plăcere şi excitare. El nu se va uni cu cei care dansează şi nici nu-şi va permite nici o altă plăcere amăgitoare care îndepărtează pe Hristos din minte.. de a-L face de cunoscut pe Isus. devin dezgustătoare şi nesatisfăcătoare.1:27 Simpatiile gingaşe ale Mântuitorului nostru au fost nutrite pentru omenirea căzută şi suferindă. needucată şi necunoscută. au devenit şcoli de brutalitate. Dacă doriţi să fiţi urmaşii Săi. Când corpul suferind a fost uşurat. Inima este deschisă şi puteţi turna balsamul ceresc.. o lucrare ale cărei urmări să ţină cât veşnicia. În locul rugăciunii." 1 Ioan 2:15 Între întrunirile urmaşilor lui Hristos.. la care nu poate să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. dar în Hristos ea poate face în familie. noi le răspundem: ”Noi nu ne putem permite să participăm la ele. trebuiau să dea acelei puteri .. (103) Fiecare ocazie de a ajuta un frate care se află în nevoie. Nici unul n-ar dori să fie găsit acolo. Când cei aleşi ai lui Dumnezeu sunt schimbaţi din moarte în nemurire.. (100) În legătură cu alţii 21 August COMORI ÎN BANCA CERULUI “Religiunea curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. bolnavul şi muribundul. în biserică şi chiar în locurile mai depărtate. când le-a vorbit Hristos şi le-a zis: ”Iertate îţi sunt păcatele”. în sala de biliard sau la popice." Luca 20:22. politeţea. al discuţiei despre Hristos şi al lucrurilor sfinte. mulţi sacrifică prietenia cerului. (98) Adevăratul creştin nu va dori niciodată să intre în nici un loc de distracţie sau să participe la vreo discuţie. sau de a ajuta cauza lui Dumnezeu în răspândirea adevărului este un mărgăritar pe care îl putem trimite din timp şi depozita în banca cerului.

să captiveze şi încântă mintea.. Legaţi acest volum preţios de inima voastră. atât timp cât aceasta nu venea în conflict cu o datorie mai înaltă. (117) Tinerii şi tinerele. (113) Nu vă îngăduiţi să deschideţi coperţile unei cărţi care este dubioasă. Voi închide ochii în faţa lucrurilor frivole şi păcătoase. Cântecele uşuratice.. (118) Distracţiile muzicale care. Răul acesta dă naştere unei excitări nesănătoase. este o mare binecuvântare. atunci să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cele zece precepte ale lui Iehova sunt temelia tuturor legilor drepte şi bune. atunci e numai muzică şi cântec. Ea aţâţă dar nu dăruieşte acea putere şi curaj pe care creştinul nu le poate găsi decât la tronul harului.. El vă va fi prieten şi călăuză. putem spune împreună cu apostolii: ”Judecaţi voi înşivă. umbrind frumuseţea paginii sfinte. vedea sau auzi ceea ce le-ar putea sugera gânduri nesfinţite. ei trebuiau să dea ascultare. Cei care sunt abia copii ca vârstă sunt de fapt bătrâni în cunoaşterea crimelor." (Iov 38:7) Astfel şi inimile omeneşti în legătură cu cerul au preamărit prin cântări de laudă.. laudă lui Dumnezeu. tot ce este adevărat. ca să citiţi cărţi cu teme necredinciose. 4:8 Acei care nu doresc să cadă pradă uneltirilor lui Satana trebuie să-şi păzească bine căile sufletului.. Satana duce tineretul captiv. Deasupra pământului nou-creat. iar când cerul vine în legătură cu pământul. El este un încântător dibaci. orice faptă bună şi orice laudă. bucăţile muzicale populare care sunt la ordinea zilei par potrivite gustului lor. 5:19 Melodiile de laudă sunt atmosfera cerului. (108) Nu ni se cere să ne împotrivim autorităţilor.. (114) Tineri şi tinere. (116) Religia de fiecare zi 24 August MELODIA DIN INIMĂ “Vorbiţi între voi cu cântări de laudă. (106) Noi trebuie să recunoaştem stăpânirile omeneşti ca pe o întocmire dumnezeiască şi să învăţăm ca o datorie sfântă supunerea faţă de ele . au o ureche pătrunzătoare pentru muzică şi Satana ştie ce organe să aţâţe.. dacă sunt desfăşurate corespunzător nu aduc vătămare. Talentul muzical prea adesea hrăneşte mândria şi ambiţia pentru afirmare. Dar.sprijinul impus.. (110) Religia de fiecare zi 23 August TINERII CREŞTINI ŞI CĂRŢILE LOR “Încolo fraţii mei. dar dacă e folosită rău. înfierbântă imaginaţia. tot ce este drept. sunt adesea o sursă de nenorocire. Niciodată să nu vă simţiţi suficient de tari. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie recunoscut ca fiind mai presus de orice legislaţie omenească. Muzica. Seminţele fărădelegii sunt semănate şi împrăştiate." (Fapt. şi toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu.. Un “Aşa zice Domnul” nu trebuie dat la o parte printr-un “aşa zice statul. Instrumentele muzicale le răpesc timpul care ar trebui devotat rugăciunii. Atunci când oamenii ne interzic să facem această lucrare. Acei care iubesc poruncile lui Dumnezeu se vor conforma fiecărei legi bune pe pământ. Trebuie să mergem înainte în numele lui Hristos şi să apărăm adevărurile încredinţate nouă. ei trebuie să se ferească de a citi.." Fil.. care îi pândeşte ca să-i piardă. este un blestem teribil. (119) . pentru a întemeia împărăţia Sa veşnică. deşi supuşi paşnici faţă de legile ţării. Ei sunt incitaţi la rău de povestirile pe care le citesc. cu psalmi şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima. tot ce este vrednic de cinste.. (111) Multe din publicaţiile populare din prezent sunt pline de ştiri senzaţionale care îi învaţă pe tineri răutatea şi-i conduce pe calea pierzării. Spuneţi în mod ferm: ”Nu-mi voi irosi timpul preţios citind ceea ce nu-mi va fi de nici un folos şi ceea ce mă va face numai incapabil de a fi de folos altora.. Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut şi auzit.20) Împărăţia noastră nu este în această lume. tot ce este vrednic de primit.. Aceasta este o puternică armă cu care dărâmă o credinţă religioasă simplă. îndepărtează sufletul de la rugăciune şi îl face neputincios pentru cele spirituale. în primul rând lui Dumnezeu.." (115) Cu cât studiaţi mai des şi mai sârguincios Biblia. Există o fascinaţie diabolică în literatura lui Satan. dacă e folosită bine.atât timp cât ele acţionează în cadrul legitim. (107) Înţelepciunea şi autoritatea legii divine sunt supreme. aceea să vă însufleţescă. tot ce este curat. face ca mintea să nu fie pregătită pentru lucruri de folos. citiţi literatura care vă va da adevărata cunoştinţă şi care va constitui un ajutor pentru întreaga famillie." Efes.. aşa cum se afla sub graţia dimineţii” izbucneau cântări de bucurie. iar cântăreţii au doar puţine gânduri de adorare pentru Dumnezeu.4:19. Nimeni nu trebuie să se mire că rezultatul este o recoltă de crime.. tot ce este vrednic de iubit.. astfel încât Hristos nu este dorit. căci ele conţin o otravă ca cea a viperei. Noi Îl aşteptăm pe Domnul nostru din ceruri să vină pe pământ." Coroana lui Hristos trebuie înălţată mai presus de diadema suveranilor pământeşti.. cu atât vi se va părea mai frumoasă şi cu atât veţi avea mai puţină plăcere pentru literatura uşoară. Dar când pretenţiile lor vin în contrazicere cu pretenţiile lui Dumnezeu.. bunătatea lui Dumnezeu. (112) Cititorii de ficţiune se lasă în voia unui rău care le nimiceşte spiritualitatea.

În el sunt unite simplitatea şi utilitatea. Domnul ne-a împărţit cele mai de preţ bijuterii ale cerului. îmbrăcămintea noastră trebuie să fie de bună calitate. El ne-a dat toate lucrurile care să ne înveselească pe deplin.. (127) Este bine a iubi şi a dori frumosul. (132) Eu vorbesc despre rânduiala zecimii. pentru alt scop. pe care îl vor purta toţi sfinţii pe acest pământ. În timp ce este modestă şi simplă. 27:30 Dându-L pe Isus. (126) El [Isus] va trimite în suflet razele strălucitoare ale Soarelui Dreptăţii care va împărtăşi vieţii spirituale frumuseţea şi mirosul bine plăcut.. (133) Religia din fiecare zi 27 August . hrana şi îmbrăcămintea. Acest veşmânt îi va face chiar aici frumoşi şi plăcuţi. nici pe cea a Sabatului.." (1 Cor. Practicaţi economia atunci când cheltuiţi pentru îmbrăcăminte. care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. astfel încât să poată aduce laude lui Dumnezeu cu o voce clară şi plăcută. ca şi prin toate celelalte lucruri. banii. (131) Zecimea din venitul nostru este “sfântă pentru Domnul. este privilegiul nostru de a-L onora pe Creator. Dar garniturile scumpe nu sunt necesare şi a le îngădui înseamnă a cheltui pentru satisfacerea eului. este tot o binecuvântare de la Dumnezeu şi să pună de o parte zecimea. care stă în împletitura părului.. totuşi.16:2) (130) Fiecare să-şi examineze în mod regulat venitul său care. este a Domnului. Toţi trebuie să-l susţină cu credinţă şi curaj. Tot ce avem trebuie consacrat lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă economie. El le-a pus în posesia oamenilor. Roadele pământului. în culori potrivite şi cum se cuvine pentru serviciul divin. (122) Religia de fiecare zi 25 August FRUMUSEŢEA CARE DĂINUIE “Podoaba voastră să nu fie podoaba din afară. El ne cere să-L recunoaştem ca Dătător al tuturor lucrurilor şi pentru acest motiv El zice: ”Din toate lucrurile voastre Eu Îmi rezerv a zecea parte. Orice bărbat. în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Talentul de a putea cânta este un dar de la Dumnezeu. Toţi pot simţi că pot contribui fiecare cu partea lui la aducerea la îndeplinire a preţiosului plan de mântuire. comorile de aur şi argint sunt darurile Lui. pentru că este de origine dumnezeească. folosiţi-l spre slava Sa. alb şi curat”. pământurile. (121) Acei care se unesc în cer cu corul îngeresc în cântările lor de slavă trebuie să înveţe de pe pământ muzica Cerului. dar Dumnezeu pretinde de la noi ca să iubim mai întâi frumuseţea care nu piere niciodată. aceasta va face mult în a înconjura pe o tânără cu acea atmosferă de sfântă rezervă. Înfăţişarea noastră.. vor dispare toate podoabele inutile.”inul subţire. (128) Religia de fiecare zi 26 August O ZECIME PENTRU DUMNEZEU “Orice zeciuială din pământ. Nici o podoabă exterioară nu poate fi comparată în valoare sau frumuseţe cu acel “spirit blând şi liniştit”. ci să fie omul ascuns al inimii în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit.Toţi trebuie să-şi ia timp pentru cultivarea vocii. fie din rodul pomilor. iar în lumea viitoare el va fi pentru ei paşaportul de liberă trecere la palatul Împăratului. a cărei notă fundamentală este aducerea de mulţumiri. ce parte neînsemnată şi ce recompensă ruşinoasă pentru aceea ce a costat atât de mult! De pe crucea de pe Golgota Hristos ne cheamă la o supunere necondiţionată. orice femeie şi orice tânăr poate deveni administrator al Domnului şi poate fi un agent pentru a împlini nevoile tezaurului Domnului. recoltele îmbelşugate.4 Prin îmbrăcăminte. după câştigul lui. este un lucru închinat Domnului.. faţă de o dragoste şi o jertfă care este de nemăsurat şi incalculabilă. ci şi potrivită şi să vină bine. El doreşte ca îmbrăcămintea noastră să fie nu numai îngrijită şi sănătoasă. bani care ar trebui să fie folosiţi pentru cauza lui Dumnezeu. fie din roadele pământului. modestie şi curăţie din toate punctele de vedere ." 1 Petru 3:3. Apostolul zice: ”Fiecare din voi să pună de o parte acasă. pe lângă darurile şi jertfele care trebuie să fie aduse în casa Mea. care în ochii lui Dumnezeu este de mare preţ. cât de mică pare aceasta în faţa spiritului meu! Cât de deşartă este străduinţa de a măsura cu regulile matematice timpul. (123) Când o onestă simplitate în îmbrăcăminte este unită cu o purtare modestă." Noul Testament nu modifică legea zecimii. trebuie să fie caracterizată prin îngrijire. ce va putea." (129) Planul lui Dumnezeu în sistemul zecimii este minunat în simplitatea şi armonia sa. Casele. Zecime pentru Hristos! Oh. acesta trebuie să fie consacrat numai pentru sprijinirea lucrării de predicare a Evangheliei. (125) Atunci când mintea este concentrată în a-i plăcea doar lui Dumnezeu. nu se cere o învăţătură înaltă pentru a-l înţelege şi a-l aduce la îndeplinire. Valabilitatea ambelor este declarată de acesta. El va îmbogăţi caracterul cu podoaba unui duh blând şi umil. ca un fond separat. şi dragostea. al Domnului. care va fi pentru ea un scut contra a mii de primejdii. (120) Să ne amintim că rugăciunile noastre sunt însoţite de corurile oastei cereşti de sus. Acest fond n-ar trebui să fie folosit în nici un caz... pentru a fi cu sfinţenie. (124) Este bine să se cumpere un material bun şi acesta să fie bine lucrat." Lev.

sau de silă. cele mai valoroase bunuri ale noastreşi serviciul nostru cel mai bun şi sfânt. Orice strădanie pe care o facem pentru Hristos va fi răsplătită de El. ca şi toate ocaziile în care se face o lucrare personală cu sufletele." Marcu 16:15 “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. pentru scopuri religioase şi de binefacere.10:25 Niciodată să nu nutriţi gândul că puteţi fi creştini şi totuşi să vă retrageţi în voi înşivă. păstrând astfel deschis canalul. (136) Nu măreţia darului face jertfa bine plăcută lui Dumnezeu. şi cu atât mai mult. dar respectarea cu credincioşie a acestor prescripţii era. căci “pe cine dă cu bucurie. Este spre binele vostru să fiţi chiar acolo unde Hristos a spus că va fi şi El. atunci inimile lor s-ar înviora şi ei s-ar întări unul pe celălalt. Inima.. dimpotrivă.. era de aşteptat ca acest fapt să-i aducă în starea de sărăcie. (144) Religia de fiecare zi 29 August BRAŢUL AJUTĂTOR AL LUI DUMNEZEU “Apoi le-a zis: ”Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. (135) Contribuţiile cerute de la evrei. pe care Dumnezeu le pretinde ca ale Sale trebuie să I le dăm cu credincioşie.. rece şi zgârcită. ajungeau până la un sfert din veniturile lor." Ioan 3:16. ci trebuie să aducem şi un dar în visteria Sa.. (134) Domnul cere ca să fie strânse daruri în anumite timpuri rânduind lucrurile astfel ca dăruirea să devină o obişnuinţă." (145) . nu trebuie să aibă timp să adoarmă egoistă. deschisă la oferirea unui dar.9:7 Nu numai zecimile noastre. Dumnezeu se află numai printre acei care se adună pentru a vorbi despre onoarea şi mărirea Lui şi pentru a mărturisi despre puterea Sa. până când se va ivi a doua ocazie de a dărui. (140) Mulţi susţin că nu este absolut nici o pierdere să meargă la un concert şi să neglijeze adunarea de rugăciune.17 Dragostea lui Dumnezeu îmbrăţişează întreaga omenire. decât pot face sumele mari care nu au necesitat o jertfire de sine. iar binefacerea să fie înţeleasă ca o datorie de creştin. Râul trebuie să curgă neîncetat. îl iubeşte Dumnezeu!" 2 Cor. şi predicaţi Evanghelia la orice făptură.. dând însărcinare ucenicilor.. ci ca lumea să fie mântuită prin El. spiritul de recunoştinţă şi dragostea săvârşesc acest lucru. vor fi binecuvântaţi. Săracii să nu îngăduie sentimentul umil că darurile lor sunt atât de mici încât nu merită a fi luate în seamă.18:20) Vă puteţi îngădui să alegeţi plăcerea voastră şi să vă lipsiţi de binecuvântare? (141) Dacă creştinii s-ar aduna unii cu alţii. primele roade din toate bogăţiile Sale. şi fiecare datorie pe care o săvârşim în numele Lui va contribui la propria noastră fericire. iar ei vor fi reînsufleţiţi. (137) Sumele mici economisite prin fapte de sacrificiu vor face mai mult pentru înălţarea cauzei lui Dumnezeu. intenţia inimii." “El n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. cum sunt adunările în corturi sau în locaşul bisericii. Convocările comunităţii. (143) Noi trebuie să profităm de orice ocazie de a ne aşeza pe calea binecuvântărilor. Hristos. ne va da mai mulţi. una din condiţiile bunului lor mers. iar natura şi felul experienţei voastre de viaţă. ci se îmbărbătează unii pe alţii. O carte de aducere aminte este scrisă pentru acei care nu părăsesc adunările. ca o jertfă de recunoştinţă. Fiecare reprezintă o parte din marea familie a omenirii. ci să ne îndemnăm unii pe alţii. cum au unii obicei." Ev...JERTFELE DE RECUNOŞTINŢĂ “Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău. (Mat. prin fapte de binefacere. spune: ”Mergeţi în toată lumea. Cei rămaşi trebuie să biruiască prin sângele Mieluşelului şi prin Cuvântul mărturiei lor. Dacă-I înapoiem talanţii pe care ni i-a dat spre păstrare. ca să-l consacrăm lui Isus. Să nu părăsim adunările noastre. (142) Toţi trebuie să aibă ceva de spus pentru Domnul. (138) Nimic nu e prea valoros pentru noi. toate acestea sunt ocazii rânduite de Dumnezeu pentru a ne dărui ploaia timpurie şi ploaia târzie. cu cât vedeţi că ziua se apropie. Să aducem Creatorului nostru. vorbind unul altuia despre iubirea lui Dumnezeu şi despre preţioasele adevăruri ale mântuirii. deoarece făcând astfel. (139) Religia de fiecare zi 28 August PE CĂRAREA BINECUVÂNTĂRII “Să nu părăsim adunarea noastră. vor fi în mare parte determinate de experienţele de viaţă ale acelora cu care vă întovărăşiţi. Isus a spus: ”Acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu sunt şi Eu în mijlocul lor". că a dat pe singurul lui Fiu. cu inimi pline de voioşie. sau să lipsească de la adunările unde servii lui Dumnezeu sunt rânduiţi să vestească o solie din ceruri. Cu astfel de taxe grele pe venitul poporului. Când ne adunăm fiecare să aibă un cuvânt de spus. asupra unora ca aceştia se va repauza binecuvântarea lui Dumnezeu.

ei vor intra în serviciul Maestrului. pregătindu-i pentru serviciu. de a vedea suflete salvate va fi dată pe faţă şi de dânşii. (150) Privind în sus 31 August MÂNA CARE NICIODATĂ NU SE ÎNDEPĂRTEAZĂ “Căci Eu sunt Domnul. Dacă tot timpul Îl avem în vedere. Dumnezeul tău. Sufletul rămâne în Dumnezeu. dar El a trecut pe aici. ca purpura de culoarea chihlimbarului şi sângerii.. Pentru aceştia. Dragi prieteni tineri. Unul mai mare decât orice călăuză omenească vă cheamă să-L urmaţi peste culmile răbdării şi sacrificiului de sine. Toate nedumeririle şi temerile sunt încredinţate lui Isus. făcându-mă în stare să apuc asigurarea grijii statornice a lui Dumnezeu şi să privesc mai departe la cerul tihnit. care pentru bucuria care-I era pusă înainte. îl rugă să-l urmeze. speranţă şi putere. Satan a pregătit capcane pentru picioarele celor imprudenţi şi prea încrezători. păstrând ochiul credinţei aţintit la Hristos. niciodată aceasta nu-ţi va da drumul. Părea ca zâmbetul lui Dumnezeu deasupra tuturor căminelor pământeşti. El îi va face vase de cinste. Dumnezeu le va da putere de sus. deasupra pădurilor singuratice prin care treceam în călătoria noastră. Nu toţi pot ocupa aceeaşi poziţie. Îngeri ai harului păreau că şoptesc: ”Priviţi sus! Această măreţie este doar o licărire din lumina care se revarsă de la tronul lui Dumnezeu. Braţul ajutător al lui Dumnezeu . (146) Hristos doreşte să-i folosească pe tineri în serviciul Său. să-L păstraţi pe Hristos veşnic în faţa voastră.Toţi cei ce sunt chemaţi la viaţă în Hristos. Isus este lumina şi viaţa voastră." Dragi prieteni tineri. întinzându-i mâna. lumina lui Hristos aduce pace în templul sufletului. femeilor tinere. în timp ce călătoream de la Christiania din Norvegia. în care poate turna preţiosul ulei al Duhului. Eu îţi vin în ajutor. devenind tot mai strălucitoare. la Göteborg în Suedia. sunt chemaţi şi să lucreze pentru mântuirea semenilor lor. chipul Său este întipărit în inimă şi se va descoperi în viaţa de fiecare zi. Ultimele raze ale soarelui care se apropia de asfinţit. zicându-i pe un ton sigur: ”Apucă-mi mâna. îşi revărsau măreţia peste tot cerul.. Dar urmându-ne Călăuza. solicită cerul pentru a trimite lucrători. O legătură personală cu El aduce lumină. Deodată el ezită. adică la Isus. (147) Fiecăruia care I se predă Domnului pentru servire. Poate fi abrupt şi colţuros. Numai în acest mod puteţi să vă menţineţi ochii îndreptaţi spre slava lui Dumnezeu. deasupra munţilor colţuroşi. Despre acei care-L urmează. care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: ”Nu te teme de nimic. Cu minţile. Cărarea nu este uşoară. mâinile. continuând lucrarea până la desăvârşire. pentru a face drumul mai uşor pentru noi. am avut favoarea vederii celui mai măreţ apus din câte mi-au fost date să văd vreodată. a suferit crucea. ce păreau ca argintul şi aurul. ca şi acelora mai în vârstă. El are nevoie de misionari. aşteptând servul credincios." Ev.o pictură pictată de Marele Artist pe canavaua mişcătoare a cerurilor. razele strălucitoare ale prezenţei Sale inundă odăile sufletului. îi este dată putere pentru obţinerea unor rezultate nebănuite..acesta este ceea ce puteţi fi dacă vă veţi preda Lui. Ca şi copii ai lui Dumnezeu. (149) Privind la Isus 30 August PRIVIŢI MEREU ÎN SUS! “Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre.12:2 Câţiva ani în urmă.. 41:13 Sorele strălucea scânteietor pe zăpada orbitoare de pe unul din cei mai înalţi munţi din Alpi. dar există un loc şi o lucrare pentru fiecare. Priviţi sus şi zăriţi prin credinţă locaşurile din căminul ceresc. Orice povară care ni se cere să o purtăm a purtat-o El Însuşi." (Ioan 10:28) (151) . Nimeni nu le va smulge din mâna Mea. De-a lungul întregului drum. Nu trăiţi singuri pe pământ. El le va da înţelepciune şi cunoştinţe. Dacă se vor consacra Lui." Această scenă mi se înfăţişă ca şi curcubeul făgăduinţei lui Noe. putem călători fără nici o teamă. Inimile lor vor fi în armonie cu inima lui Hristos. picioarele Sale au îngropat spinii. Timp de două ore. în timp ce un călător îşi urma călăuza de-a lungul unei cărări înguste. dar călăuza îl încurajă. Avea încredere în călăuza sa şi păşea fără teamă pe urmele sale. Limba este insuficientă pentru a ilustra splendoarea acestuia. a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (148) Bărbaţilor tineri. urcând tot mai sus în cer. deşi cărarea îi era necunoscută până acum.. pacea şi siguranţa pentru totdeauna. pentru a-L împărţi altora. Dacă tinerii se vor preda lui Dumnezeu. iar raze din splendoarea interioară străfulgerau prin acestea. Dacă noi continuăm să-L privim. deoarece îndrăzneţul muntean păşi peste o prăpastie îngustă. mergând cu credincioşie pretutindeni. nereţinând nimic. până când se părea că porţile cetăţii lui Dumnezeu au fost lăsate întredeschise. Dumnezeu va face lucruri mari. deoarece drumul este sfinţit de paşii Săi. splendoarea inimaginabilă a continuat să lumineze recele cel nordic . Călătorul încă ezită. este privilegiul nostru de a privi totdeauna sus. Câmpurile pustii din întreaga lume. iar apoi. Orice dar primit trebuie folosit pentru propăşirea Numelui Său.. Aceeaşi dorinţă pe care a avut-o El. El zice: “Niciodată nu vor pieri. picioarele şi limbile convertite. dar foarte adâncă." Is. cu buzele atinse de cărbunele aprins de pe altarul divin.

Ca o parte a bărbatului. această întocmire are ca autor al ei pe Creatorul Universului.." Gen.. cea mai duioasă şi cea mai sfântă din câte există pe pământ. ale pomilor maiestuos împodobiţi erau baldachinul ei.că adevărata fericire nu se află în satisfacerea mândriei şi a luxului. pentru că Dumnezeu a făcut posibil pentru noi să fim biruitori în fiecare zi. Aceasta era locuinţa lui. aceasta dovedeşte ce legătură sfântă şi ce simpatie reciprocă trebuie să domnească în această relaţie. pământul cu florile sale delicate şi cu covorul său de un verde viu era podeaua sa. atunci ei ar corespunde mult mai bine scopului pentru care au fost creaţi. să întemeieze alte căminuri. scenele grandioase şi ocupaţiile încântătoare ale Edenului. ceea ce arăta că ea nu trebuie să-l stăpânească ca şi cap. Şi ea este cu adevărat o binecuvântare oricând se păşeşte cu înţelepciune în legământul căsătoriei. Scopul ei a fost de a fi o binecuvântare pentru omenire. care ne mai este acordată. atunci căsătoria este o binecuvântare. ca şi când aceasta ar fi ultima zi din viaţă. 2:18 Omul nu a fost creat ca să locuiască în singurătate.. în temere de Dumnezeu şi cu respectul cuvenit faţă de răspunderile ei. spre răsărit şi a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Astăzi trebuie să căutăm pe Dumnezeu şi să nu ne lăsăm mulţumiţi fără prezenţa Sa. asemănătoare aceluia ce le fusese dat. (1) Scopul lui Dumnezeu a fost ca omul să-şi găsească fericirea ocupându-se cu îngrijirea lucrurilor create de El şi ca nevoile sale de hrană să fie asigurate de fructele pomilor din grădină (2) În căminul perechii sfinte era o lecţie pentru toate timpurile . ca fiind inferioară lui. os din oasele sale. ar cultiva o mai mare simplitate. Fără societate. 2:8 Acel cămin [patria primilor noştri părinţi] împodobit de însăşi mâna lui Dumnezeu. Ce sunt proprietăţile chiar ale celor mai bogaţi. tot pământul ar fi fost umplut cu căminuri şi şcoli. Dumnezeu Însuşi dădu lui Adam o tovarăşă. 13:4) Ea a fost unul din cele dintâi daruri date de Dumnezeu omului şi una din cele două întocmiri pe care Adam le-a luat cu sine peste pragul Paradisului după cădere. carne din carnea sa. Dacă oamenii . nu ar fi putut să-i satisfacă dorinţa după înţelegere şi societate. în mândria lor. Astfel. “Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea” (Ev. În decursul timpului. nu i-ar fi adus fericirea desăvârşită." Gen.un ajutor potrivit pentru el . satisface necesităţile sociale ale omului şi înalţă demnitatea sa corporală. dacă Hristos ar veni astăzi.. (153) Dacă astăzi sunteţi împăcaţi cu Dumnezeu. El îi prevăzu o tovarăşă .. el trebuia să fie o fiinţă sociabilă. sunteţi pregătiţi. Nu trebuie să privim viitorul cu teamă. Eva a fost creată dintro coastă luată din Adam. care să fie asemenea lui . nu era un palat luxos. ci fiecare îl hrăneşte şi-l încălzeşte. “Căci nimeni nu-şi urăşte corpul său propriu. dar nici să fie călcată de el în picioare." Efeseni 5:29 Dumnezeu a oficiat prima sărbătoare a nunţii. iar scopul Său era ca atunci când familia omenească se va înmulţi. ea trebuie să fie un al doilea eu pentru el.Zilnic trebuie să săvârşim lucrarea care aparţine zilei respective. ramurile pline cu frunze. îşi găsesc plăcerea în clădiri grandioase şi costisitoare şi se laudă cu faptele mâinilor lor proprii. dar Dumnezeu l-a pus pe Adam într-o grădină. Cerul albastru era acoperişul ei. (5) Legătura familiei este cea mai strânsă. Oamenii. noi trebuie să biruim pe vrăjmaş.. am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.. ea a fost destinată să fie deopotrivă cu el. (154) SEPTEMBRIE CĂMINUL CARE-L ARE ÎN MIJLOCUL SĂU PE HRISTOS Căminul clădit de Dumnezeu 1 septembrie CĂMINUL DIN EDEN “Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden. Pereţii acesteia erau îmbrăcaţi cu cea mai grandioasă podoabă .. (6) Căminul clădit de Dumnezeu 3 septembrie . Nu trebuie să facem în câteva ore un lucru de-o viaţă. Când principiile dumnezeieşti sunt recunoscute şi urmate în această relaţie. pentru a fi iubită şi ocrotită de el. Nu exista nici o fiinţă de aceeaşi fire cu el care să-l iubească şi să poată fi iubită de el. să lucrăm şi să ne rugăm astăzi. spirituală şi morală. (152) Prin exercitarea unei credinţe vii astăzi. Să veghem. (4) Căminul clădit de Dumnezeu 2 septembrie PRIMA CĂSĂTORIE “Domnul Dumnezeu a zis: “Nu este bine ca omul să fie singur. în comparaţie cu moştenirea care i-a fost dată distinsului Adam? (3) Grădina Eden era un simbol a ceea ce dorea Dumnezeu să devină întregul pământ. unde s-ar fi studiat Cuvântul şi lucrările lui Dumnezeu şi unde şcolarii ar fi fost pregătiţi tot mai pe deplin ca să reflecte în veacurile nesfârşite lumina cunoştinţei slavei Sale.opera mâinilor celui mai mare Maestru Arhitect. ea păzeşte curăţenia şi fericirea neamului omenesc. Chiar relaţiile sale cu îngerii. ci în împărtăşirea cu Dumnezeu prin operele Sale create.o astfel de tovarăşă care să i se potrivească şi să poată fi una cu el în iubire şi înţelegere.

Ceea ce Tatăl ceresc Însuşi a declarat ca bun. Continuaţi cu cele dintâi atenţii. mai degrabă decât s-o ceară.. afară de adulter. Ei se vor strădui împreună. era o lege de cea mai mare binecuvântare şi dezvoltare pentru oameni. Când Dumnezeu a unit mâinile perechii sfinte în căsătorie. (10) Numai acolo unde domneşte Hristos poate exista iubire profundă. Atât soţul. Îngerii lui Dumnezeu vor fi musafiri în cămin. dragostea voastră reciprocă va fi mai adâncă şi mai tainică. să luptaţi luptele vieţii. preacurveşte. degeaba lucrează cei ce o zidesc.. Luaţi-vă hotărârea de a fi tot ce este cu putinţă să fiţi unul faţă de altul.. Înlăuntrul acestui cerc nici o altă persoană nu are dreptul să pătrundă. Aici şi-au avut originea lor căsătoria şi Sabatul. (11) (Vezi Căminul Advent capitolul 18 “Datorii şi privilegii maritale p. nădejdea slavei. 121-128) Cel mai minunat model al cerului este un cămin unde cel ce conduce este Duhul Domnului. (15) Chiar dacă se pot ivi greutăţi. dar scopul Evangheliei este de a o aduce iarăşi înapoi la curăţia şi frumuseţea ei originală. va fi doar începutul ei”. Şi în timp ce dragostea voastră pentru El creşte. Atunci sufletul unuia se va împleti cu sufletul celuilalt. deoarece nu a fost pusă încă la probă. degeaba veghează cel ce o păzeşte.” Matei 5:32 Isus îndreaptă atenţia ascultătorilor Săi către instituirea căsătoriei la creaţiune.. atunci a făcut El cunoscută legea căsătoriei pentru toţi fiii lui Adam până la sfârşitul timpului. dar totuşi poate fi superficială. adevărată şi neegoistă. să făgăduiască în mod solemn să se iubească unul pe altul. îi dă prilej să preacurvească şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat. atunci în cămin va fi unire şi dragoste. Acolo unde domneşte Duhul lui Dumnezeu nu va exista nici o discuţie despre nepotriviri în legături de căsătorie. aşa cum a rânduit Dumnezeu. să nu îngăduie altcuiva să împărtăşească lucrurile tainice care sunt numai ale lor. cel din urmă şi cel mai bun din orice. (16) Căminul clădit de Dumnezeu 5 septembrie LĂSAŢI PE DUMNEZEU SĂ CONDUCĂ “Dacă nu zideşte Domnul o casă. (8) Afecţiunea poate fi tot atât de curată ca şi cristalul şi atrăgătoare în nevinovăţia ei. Atunci căsătoria." Gen.. Fiecare să dăruiască iubire. cât şi soţia. (12) Căminul clădit de Dumnezeu 4 septembrie O UNIRE PE VIAŢĂ “Aşa că numai sunt doi. (13) În predica de pe munte. 127:1 . decât moartea.” Ps. Ca şi orice alt dar al lui Dumnezeu încredinţat omului. Faceţi din Hristos cel dintâi. iar cele două vieţi vor fi în armonie. amândouă întocmirile fiind rânduite spre mărirea lui Dumnezeu şi spre fericirea oamenilor.. Încurajaţi-vă pe toate căile unul pe altul. Luaţi-vă timp să cercetaţi cum puteţi spori fericirea unul altuia. iar privegherea lor sfântă va sfinţi camera maritală. căsătoria a fost degradată prin păcat. necazuri sau descurajări. nu ar putea exista nici un motiv pentru desfacerea unei căsătorii. în faţa Universului ceresc. Să se manifeste iubire şi îngăduinţă reciprocă între voi.UNIREA A DOUĂ VIEŢI “De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.. dacă nu păzeşte Domnul o cetate. nici soţul şi nici soţia să nu nutrească gândul că unirea lor este o greşeală sau o dezamăgire. Cultivaţi tot ce este mai nobil în voi şi grăbiţi-vă de a recunoaşte însuşirile bune ale celuilalt. în loc de a fi sfârşitul iubirii. Hristos care locuieşte în inima soţiei. să ajungă în locaşurile pe care Hristos S-a dus să le pregătească pentru acei care Îl iubesc. (14) La începutul vieţii de căsnicie. bărbaţii şi femeile trebuie să se reconsacre lui Dumnezeu. omul să nu despartă. afară numai de pricină de curvie." Matei 19:6 Legământul căsătoriei . Fie ca mirele şi mireasa. va fi în armonie cu Hristos care locuieşte în inima soţului. Deci ce a împreunat Dumnezeu. zilnic va deveni mai profundă şi mai puternică atunci când e supusă încercării.. El a zis: “Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta. leagă destinele celor două persoane cu legături pe care nimic altceva. Isus declară lămurit că. ci un singur trup. şi astfel dragostea voastră pentru El. (7) În jurul fiecărei familii este un cerc sfânt care trebuie să fie păstrat neatins. (9) Dacă într-adevăr în inimă locuieşte Hristos. Priviţi continuu la El. 2:24 Dumnezeu a rânduit că trebuie să existe armonie şi iubire desăvârşită între cei doi care se căsătoresc. nu le poate desface.

11 Fericirea căminului depinde în mare măsură de cea care este soţie şi mamă. ea îşi are dificultăţile ei reale şi amănuntele ei familiale. considerând că există alte lucruri la care să se gândească decât la sine. Îngerii cerului vizitează adesea căminul în care domneşte voinţa lui Dumnezeu. dacă vor lua pe Domnul Hristos ca ajutor. înţeleaptă. înălţată şi înnobilată. acolo va fi pace. Providenţa Lui poate uni inimile cu legături care sunt de obârşie cerească. Acesta trebuie să fie o părticică de cer pe pământ. Ea este înţeleaptă şi pricepută. (19) Faceţi astfel încât Hristos să poată intra în căminul vostru ca un musafir aşteptat. (18) Căminul trebuie făcut să fie tot ceea ce implică acest cuvânt. niciodată nu nimiceşte iubirea omenească. aprigă. ci o cuprinde. ci o împletitură ce va rezista la încercare. Fericirea noastră depinde de cultivarea iubirii. exercită o influenţă bună de mare răsunet. iar căminul creştin este locul unde trebuie să domnească dragostea şi unde aceasta să-şi găsească expresia în cuvinte şi fapte de bunătate chibzuită şi de politeţe serviabilă. a simpatiei şi a curtuaziei reciproce. Iubirea nu va fi un simplu schimb de cuvinte dulci şi linguşitoare. El l-a creat pe om pentru a fi fericit şi El tânjeşte să umple inima omenească. (27) Bărbaţii şi femeile pot atinge idealul lui Dumnezeu pentru ei. (23) Iubirea adevărată nu este o pasiune puternică. (29) Tânărul să caute ca aceea care va sta alături de el. Sub puterea harului divin. un loc unde afecţiunile sunt cultivate în loc de a fi înăbuşite sistematic. Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce lipsă de venituri. (25) Căminurile noastre trebuie să fie un Betel. nici orbi. 8:7 Iubirea este un dar preţios pe care îl primim de la Isus. Materialul nu este o pânză ţesută. Din contră. conducând întreaga gospodărie. una care să poarte pe umeri poveri reale şi nu închipuite şi să ducă o viaţă chibzuită. Se formează obiceiuri sănătoase." Cânt. (21) Întemeiat pe iubire 6 septembrie IUBIREA CARE DĂINUIE “Apele cele mari nu pot să stingă dragostea şi râurile n-ar putea s-o înece de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste. cânt. Alte familii vor observa rezultatele obţinute de un astfel de cămin şi vor urma acest exemplu pentru a-şi păzi căminurile de influenţe rele. Ceea ce înţelepciunea omenească nu poate face. a cărei influenţă să-l înnobileze şi să-l înalţe şi care îl va face fericit prin iubirea ei (30) Căsătoria nu este doar o idilă. Iubirea omenească nu poate să-şi aducă roadele preţioase până când nu este unită cu natura divină şi învăţată să crească spre cer. Există nenumărate familii a căror fericire este distrusă de nepriceperea celei care este soţie şi mamă. cu pacea cerului. ci o femeie. Iubirea curată şi sfântă nu este un sentiment. (28) Întemeiat pe iubire 7 septembrie MULT MAI DE PREŢ DECÂT MĂRGĂRITARELE “Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. (26) Isus doreşte să vadă căsătorii şi căminuri fericite. (20) Cea mai puternică dovadă a puterii creştine care poate fi arătată lumii. doreşte ca pământul să fie plin cu bucurie şi pace. Oriunde este nutrită în suflet dragostea lui Dumnezeu. iar inimile noastre un altar sfânt.Dumnezeu. este o familie bine ordonată şi bine educată. niciodată nu pot să se depărteze prea mult. Căminul în care membrii sunt creştini amabili şi curtenitori. Există o recunoaştere atentă a drepturilor celorlalţi. dar mai trainică decât sunt în stare să ţeasă războaiele de pe pământ.. El vrea ca familiile de pe pământ să fie un simbol al marii familii de sus.. la purtare şi la greutăţi. Ea nu se uită la cele din afară şi este atrasă numai de trăsături bune. 31:10. Eul este jertfit. Aceasta va recomanda adevărul aşa cum nimic altceva nu o poate face pentru că aceasta este o mărturie vie a puterii ei practice asupra inimii.” Prov. să fie pregătită să poarte partea ei din poverile vieţii. (31) O cunoaştere a datoriilor familiale este de nepreţuit pentru orice femeie. iubirea omenească este şlefuită şi curăţată. (32) . Religia este dragoste. Inimile se vor uni prin legăturile de aur ale unei iubiri dăinuitoare. Prin aceasta. ci un principiu. va îndeplini harul Său pentru acei care se predau Lui în încredere plină de iubire. Războiul ceresc ţese o urzeală şi o bătătură mai fină. Aceia care sunt mânaţi de adevărata iubire. o astfel de casă devine un loc de reîntărire pentru pelerinii trudiţi şi istoviţi. Faceţi-L să fie astfel încât oamenii să cunoască faptul că aţi fost cu Isus şi aţi învăţat de la El. tot n-ar avea decât dispreţ. (17) Căminurile creştine întemeiate şi conduse în deacord cu planul lui Dumnezeu sunt printre cele mai eficiente mijloace ale Sale pentru formarea caracterului creştin şi pentru înaintarea lucrării Sale. nu sunt fără judecată. La cârmă stă credinţa care lucrează şi curăţă sufletul. Soţia nu trebuie să se considere o păpuşă care să fie îngrijită. impetuoasă. ea are un caracter liniştit şi profund. iar consacrarea ei este reală şi durabilă. lumină şi bucurie. (24) Inimile care sunt umplute cu dragostea lui Hristos. (22) Iubirea divină care porneşte de la Hristos.

cereţi-le sfatul. Există o continuă nepotrivire de gusturi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?” 2 Cor. Aduceţi în faţa lor nădejdile şi planurile voastre. cinstit şi care are idealuri înalte în viaţă. Dacă cel credincios. Prov. este acela al unirii cu cei necredincioşi. dar faptul că el sau ea nu a răspuns la cerinţele lui Dumnezeu şi a neglijat o mântuire atât de mare. dar tu le întreci pe toate“. Cercetaţi Cuvântul Său cu rugăciune.. 6:14 Unul din cele mai mari pericole care se abat asupra poporului lui Dumnezeu de astăzi. dar această iubire nu este suficient de puternică sau suficient de curată. sufletul. atunci aşa cum se întâmplă de obicei. ci este cumpărată cu un preţ. (36) Dacă aveţi fericirea de a avea părinţi temători de Dumnezeu. 2:4 Înainte de a-şi da mâna în căsătorie. (33) Dacă este necesar.. 19:14) “Inima bărbatului se încrede în ea. este vrednic pentru ea. (42) Raportul Inspirat.29. Cum poate cel firesc să fie în armonie cu unul care a ajuns să aibă cugetul lui Hristos?. Numai acolo unde domneşte Domnul Hristos. Ea trebuie să-L facă puterea şi călăuza ei. mai ales al unirii în căsătorie cu necredincioşii. dar este de absolută nevoie ca ea să înveţe să facă pâine bună.” “Ea îşi deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. Care este raportul vieţii sale din trecut? Este viaţa lui curată? Este dragostea pe care el o exprimă de un caracter nobil şi înălţător. Ea trebuie să se priceapă la toate acele lucruri pe care trebuie să le ştie o stăpână a casei. atunci când se căsătoresc cu necredincioşii. Fericirea şi prosperitatea vieţii de căsătorie depinde de unirea părţilor. Femeia să se predea lui Hristos înainte de a se dărui vreunui prieten pământesc şi să nu intre în nici o relaţie care este contrară acestui principiu. poate fi o iubire adâncă...28. sau chiar de pian. de înclinaţii şi scopuri. Mai presus de orice faceţi-L pe Hristos Sfătuitorul vostru. prin alipirea sa statornică de principii nu câştigă pe cel nepocăit. Poate onora ea poruncile Mântuitorului mai presus de orice? Vor fi păstrate curate şi sfinte trupul. ea nu este a ei însăşi.Fiecare fată trebuie să înveţe să îngrijească de problemele familiale ale căminului.. zice despre Solomon: “. adevărată şi neegoistă. o tânără se poate lipsi de limba franceză sau algebră.. bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: “Multe fete au o purtare cinstită. 1 Regi 11:4 Fie ca amintirea tristă a apostaziei lui Solomon să avertizeze fiecare suflet pentru a evita aceeaşi prăpastie. (43) . sau trebuie să-şi supună judecata şi conştiinţa ei sub stăpânirea bărbatului ei? Ca o ucenică a lui Hristos.. (37) Inima tânjeşte după iubirea omenească. să fie gospodină. pentru o biată tovărăşie cu unul care nu are nici o legătură cu cerul. “ (35) Întemeiat pe iubire 8 septembrie DRAGOSTEA REZISTĂ ÎNCERCĂRII “El m-a dus în casa lui de ospăţ şi dragostea era steagul lui fluturat peste mine. Numai în Mântuitorul poate soţia să găsească înţelepciune. primiţi învăţăturile pe care ei le-au învăţat din experienţele vieţii lor şi veţi fi feriţi de multe dureri. (Prov. (34) “O nevastă pricepută este un dar de la Domnul”.” Cânt. (39) Întemeiat pe iubire 9 septembrie STRĂLUCIRE SAU ÎNTUNECIME “Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. cânt. pe acela care este sârguincios. Fiii ei se scoală şi o numesc fericită. ei pierd favoarea sa şi fac amară lucrarea pentru pocăinţă. Partea necredincioasă poate avea un caracter moral excelent. este un motiv suficient pentru a nu încheia o astfel de unire. (41) Acei care mărturisesc a crede adevărul calcă în picioare voinţa lui Dumnezeu. pe acela care iubeşte pe Dumnezeu şi se teme de El. Sub o astfel de călăuzire tânăra să primească de tovarăş în viaţă numai pe acela care are trăsături de caracter curate şi bărbăteşti. Cel care găseşte o astfel de soţie “găseşte un lucru bun şi capătă har de la Domnul. Iubirea omenească trebuie să-şi primească legăturile cele mai strânse. gândurile şi intenţiile ei? Aceste chestiuni au o înrâurire vitală asupra bunului mers al fiecărei femei care intră în legătură de căsătorie. 31:11. din iubirea dumnezeiască. (40) Sute au jertfit pe Hristos şi cerul din cauza căsătoriei cu persoane necredincioase. să croiască îmbrăcăminte care să vină bine şi să împlinească cu pricepere multe datorii care aparţin treburilor gospodăreşti. răspunderile şi necazurile vieţii. (38) Numai în Domnul Hristos se poate încheia sigur. putere şi har pentru a întâmpina grijile. menajeră şi croitoreasă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu mănâncă pâinea leneviei. sau de preţioasă pentru a ţine locul iubirii lui Hristos. el se descurajează şi îşi vinde principiile sale religioase. nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei şi inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului Său”. legământul de căsătorie.12. fiecare femeie trebuie să se întrebe dacă acela cu care ea este în perspectivă să-şi unească destinul.. sau este doar o patimă şi o emoţie? Are el trăsături de caracter care să o facă fericită? Poate găsi ea adevărata pace şi bucurie în afecţiunile lui? I se va îngădui ei să-şi păstreze individualitatea sa.

(52) Întemeiat pe iubire 12 septembrie COMOARA CARE ÎNCUNUNEAZĂ CĂMINUL . după cum şi Hristos este capul Bisericii..” Prov. din pergamentul desfăşurat al Scripturii. Mântuitorul trupului. El. Fiţi buni. (51) O locuinţă costisitoare. voinţă şi perseverenţă de a-i aduna comorile. liniştea zorilor şi amurgului prin valea verde. (45) Întemeiat pe iubire 10 septembrie O TOVĂRĂŞIE CARE FUNCŢIONEAZĂ “Căci bărbatul este capul nevestei. Autoritatea lui Hristos este manifestată prin înţelepciune cu toată amabilitatea şi blândeţea. dacă iubirea şi mulţumirea se dau pe faţă. (49) Întemeiat pe iubire 11 septembrie REGI ŞI REGINE “Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se întăreşte. o familie care se întreţinea prin muncă cinstită şi care dovedea respect faţă de muncă. (44) Dacă nu doreşti să ai un cămin din care umbrele să nu se mai îndepărteze niciodată..Dacă bărbaţii şi femeile obişnuiesc să se roage de două ori pe zi. economie şi servire răbdătoare şi voioasă.. jertfire de sine. Astfel le erau date oamenilor şi mijloacele şi încurajarea la o viaţă utilă. strălucirea. Căsătoria nu micşorează utilitatea lor.. Căsătoria este ceva care va influenţa viaţa voastră. o copie fidelă a căminului ceresc. Prin îndurarea lui Dumnezeu. Voi nu puteţi face aceasta şi totuşi să mai aveţi iubire unul pentru altul. atât în această lume. spriji-nindu-se pe braţul Său şi pe asigurările Sale. tot astfel să-şi exercite şi soţul puterea şi să imite marele Cap al bisericii.. astfel încât să dăm cele mai bune roade în viaţă. ei trebuie să se roage de patru ori pe zi. harnică pentru a putea trăi din munca lor proprie şi nici unul din planurile oamenilor nu s-a dovedit mai bun decât acesta. Cea dintâi ţintă a voastră să fie aceea de a vă face un cămin plăcut. 5:23 “Domnul l-a autorizat pe bărbat ca şi cap al soţiei. Dacă ei Îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice. pentru a fi protectorul ei. bărbatul şi femeia se pot bucura de fericire în această unire pe care o călăuzesc îngerii lui Dumnezeu. tatăl şi mama. luxul şi viaţa uşoară.. mobilierul bogat. indulgenţi şi curtenitori. Purtând răspunderile căsătoriei în cămin. sfintele servicii ale naturii. cât şi în cea viitoare. o viaţă de simplitate. house-band) unindu-i pe membri. El reprezintă legătura familiei (engl. tot astfel cum şi Hristos este capul bisericii şi Mântuitorul trupului simbolic. pentru acei care au curaj. Prin tăgăduirea lor de sine şi prin jertfirea de sine. lucruri rezistente care pot fi uşor păstrate curat şi care pot să fie înlocuite fără mare cheltuială. atunci când se gândesc să facă un astfel de pas.. El trebuie s-o încurajeze a se sprijini pe marea sa iubire. legând interesele lor de Isus Hristos. pentru a ne arăta cum să trăim. răbdători. Spiritul pe care Hristos îl manifestă faţă de biserica Sa este spiritul pe care soţul şi soţia trebuie să-l manifeste unul faţă de celălalt. Aceasta ar trebui să trezească sentimentele sale cele mai nobile şi să-l determine a se îngriji pentru uşurarea poverilor ei. o unire pe viaţă. ci o întăreşte. ei se vor iubi unul pe altul în Domnul.toate acestea erau condiţiile şi privilegiile primei părţi a vieţii Domnului Isus. (50) Pământul are binecuvântări ascunse în adâncurile lui. Străduiţi-vă să vă procuraţi lucrurile acelea bune care uşurează munca şi susţin sănătatea şi starea bună a casei. ceasul de studiu lângă mama lui. Dumnezeu doreşte ca cel mai fericit loc de pe pământ să fie căminul. Fiecare bărbat care pretinde a iubi pe Dumnezeu să studieze cu atenţie cerinţele lui Dumnezeu referitoare la poziţia sa. 24:3 Planul lui Dumnezeu pentru Israel... era astfel întocmit ca fiecare familie să aibă o casă la ţară cu destul pământ pe care să-l lucreze. Care au fost condiţiile alese de Veşnicul Părinte pentru Fiul Său? O locuinţă ascunsă undeva printre dealurile Galileii. nu te uni cu unul care este vrăjmaş al lui Dumnezeu. aşa după cum aţi făgăduit cu ocazia legământului căsătoriei. Mobilaţi-vă casele cu lucruri simple şi utile. este simbolul unirii dintre Hristos şi biserica Sa. sunt regi şi regine. voi puteţi izbuti să vă faceţi unul pe altul fericiţi. nu oferă condiţiile în totul necesare pentru o viaţă fericită şi folositoare. (47) Nici soţul şi nici soţia nu trebuie să încerce să exercite asupra celuilalt un control arbitrar. care au o bucată de pământ şi un cămin confortabil. (48) Căsătoria.” Efes. Să nu căutaţi să siliţi pe celălalt să se supună dorinţelor voastre.. înainte de a se gândi la căsătorie. luptă zilnică cu greutăţile şi cu necazuri. (46) Tatăl trebuie să-şi amintească că o mare parte din povara educării copiilor săi zace asupra mamei. ei vor fi o binecuvântare unul pentru altul. Părinţii. El a venit ca ambasador al lui Dumnezeu. studiul creaţiunii şi al providenţei şi legătura strânsă a sufletului cu Dumnezeu . Dând dovadă de bun gust puteţi face ca un cămin simplu să fie atrăgător şi plăcut. îngăduitori. Domnul Isus a venit pe pământul acesta pentru a săvârşi cea mai mare lucrare care a fost făcută vreodată printre oameni.

răbdarea şi dragostea care sunt necesare în tratarea copiilor vor reprezenta o binecuvântare în orice cămin. trăsăturile ei de caracter mai slabe sau mai puternice. pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu. (56) Am un interes deosebit de gingaş faţă de toţi copiii.. (61) Atât taţii cât şi mamele iau parte la această răspundere. el a făcut o experienţă preţioasă şi plină de învăţătură despre iubirea minunată a lui Dumnezeu pentru oameni şi despre încrederea pe care fiii lui Dumnezeu o puteau pune în Tatăl lor Ceresc. pentru ca egoismul să nu obţină supremaţie pentru ca să nu deveniţi voi înşivă centrul pretinzând atenţia.. caracterul copilului ei va purta semnele modului ei greşit de a se comporta.. (64) Mama Sa I-a fost primul învăţător omenesc. Ea poate alerga la El pentru a-I cere milă şi putere. stăpânirea de sine şi adevărata iubire. El a înţeles mai lămurit obligativitatea şi răspunderea sa ca şi copil al lui Dumnezeu. grija şi interesul pe care nu simţiţi nici o obligaţie să le acordaţi altora. El a învăţat despre lucrurile cereşti..” (63) Cel mai fericit loc de pe pământ 14 septembrie MODEL PENTRU COPII ŞI TINERI “Iar Pruncul creştea şi se întărea. El o va face în stare să transmită copiilor ei calităţi care îi va ajuta să aibă succes în această viaţă şi să dobândească viaţa veşnică. Cunoaşterea adâncă a Sfintelor Scripturi dovedeşte câtă stăruinţă a depus El în anii tinereţii Sale.. dacă doreşte bunăstarea copilului ei. prin obiceiurile mamei. Ele vor îmblânzi şi vor supune trăsăturile de caracter moştenite.. (62) Mama care este un învăţător vrednic pentru copilul ei trebuie ca.. Înţelegerea.. era plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El. Dar dacă ea rămâne cu statornicie fidelă faţă de bine. (57) Sufletul copilaşului care crede în Hristos este tot atât de preţios în ochii Săi precum sunt îngerii din jurul scaunului Său de domnie.. este nevoie de o veghere permanentă. Am luat mulţi copii în grijă şi am simţit întotdeauna că asocierea cu simplitatea copilăriei a reprezentat o mare binecuvântare pentru mine. ea poate influenţa copilul. (69) Dacă înainte de naşterea copilului ei. pentru a fi puse în practică răbdarea. Fiecare tată şi fiecare mamă trebuie să-şi pună întrebarea: “Ce trebuie să facem pentru copilul ce se va naşte?” Efectul influenţelor dinainte de naştere e foarte puţin luat în consideraţie de mulţi. Ambii părinţi transmit asupra copilului lor trăsăturile lor spirituale şi corporale şi propriile lor înclinaţii şi pofte..” Ps. Fiii şi fiicele voastre sunt membri mai tineri ai familiei lui Dumnezeu. ce va trebui să păzim cu privire la copil şi ce va fi de făcut?’ ” Judec. irascibilă. dar instrucţiunea pe care cerul a dat-o acestor părinţi evrei. Chiar din anii tinereţii Sale a fost stăpânit de o singură ţintă: să trăiască pentru a face pe alţii fericiţi. Vrăjmaşul sufletelor înţelege aceasta mult mai bine decât înţeleg mulţi părinţi. dacă este egoistă. încrederea sa nevinovată în ocrotirea acestuia... Un copil crescut în temere de Domnul este o binecuvântare. El este Modelul pentru toţi copiii şi tinerii. În viaţa petrecută în căminul părintesc. 128:3 Copiii şi tinerii sunt comoara deosebită a lui Dumnezeu.. şi nu există copii. înainte de naşterea lui să-şi formeze obiceiuri de tăgăduire şi stăpânire de sine... bună şi neegoistă.. ea este nestatornică. (54) Grija şi afecţiunea faţă de copiii care depind de noi îndepărtează asprimea din natura noastră. ştiind că dacă ea nu rezistă acestora.” Luca 2:40 Isus este exemplul nostru. Şi când a văzut iubirea copilului faţă de tatăl său. ea va transmite copilului ei aceste trăsături de caracter. Din gura ei şi din scrierile profeţilor. la acei care au nevoie să fie mai veseli şi mai liniştiţi. Singura speranţă a mamei este în Dumnezeu. (58) Cel mai fericit loc de pe pământ 13 septembrie CE FEL DE MOŞTENIRE? “Manoah a zis: ‘Acum dacă se va împlini cuvântul Tău. (65) . Ea însăşi trebuie să fie guvernată de principii şi trebuie să practice cumpătarea şi tăgăduirea de sine. ne arată cum priveşte Creatorul nostru această problemă. ne face buni şi înţelegători şi are o influenţă în dezvoltarea calităţilor nobile din caracterul nostru” (55) După naşterea primului său fiu Enoh a dobândit o experienţă şi mai înaltă. pentru a-i instrui şi educa pentru cer. el a fost atras într-o legătură mai intimă cu Dumnezeu. El i-a încredinţat purtării voastre de grijă. pretenţioasă. (59) Copilul va fi influenţat spre bine sau spre rău. 13:12 Cuvintele rostite soţiei lui Manoah conţin un adevăr pe care mamele de astăzi ar trebui să-l studieze. când a simţit adorarea gingăşiei propriei sale inimi pentru întâiul său născut. dacă este amabilă.“Nevasta ta este ca o viţă roditoare înlăuntrul casei tale şi copiii tăi sunt ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. (53) Atunci când familia este alcătuită din doi membri.. Prezenţa unui copil în cămin îndulceşte şi înfrumuseţează viaţa. El aduce ispite asupra mamei. Ea nu va căuta în zadar pentru ajutor. deoarece ea transmite propriile ei calităţi.

A fost ca o rază de soare plăcută în mijlocul căminului. zice El. El a trăit sub cerul liber. trebuie să fie educat pentru El. nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri. stâncile colţuroase şi dealurile veşnice. iar lumina şi slava de la tronul Său se revarsă asupra mamei credincioase care se străduieşte să-şi educe copiii pentru a se împotrivi influenţei răului. 144:12 Cea mai duioasă legătură pământească este aceea dintre mamă şi copilul ei.. Păsările. Tăcerea e de aur şi va face mai mult pentru a aduce pocăinţa. zideşte-le un caracter minunat... a unei stări sufleteşti bune.. Mama trebuie să întipărească pe tabla inimii.” (67) Este favorul preţios. prin ajutorul lui Dumnezeu. toate aveau un farmec deosebit pentru El.... mamele îşi pot lega copiii de inima lor. iar prezenţa mamei trebuie să fie cea mai mare atracţie a lui.În tinereţea Sa. El a fost ajutorul mamei Lui. sau ca sculptorul. În cea mai mare parte a vieţii Sale. copacii maiestuoşi şi munţii semeţi. niciodată nu trebuie să se uite faptul că şi tatăl are partea sa de împlinit în educarea şi instruirea copilului său. decât orice cuvinte spuse.” (71) Această lucrare de modelare. pe această fiică”. El trebuie să ia povara mai mare asupra lui.. (79) .”Părinţi. El a lucrat cu tatăl Lui în meseria de dulgher. 3:21). pentru ca ei să fie pregătiţi pentru viaţa mai înaltă. să le fie o călăuză bună. (68) Orice tânăr care urmează exemplul de credincioşie şi ascultare al lui Hristos în căminul său modest. în cămin. părinţii trebuie să tacă o vreme. El a fost tot atât de conştiincios în împlinirea datoriilor Sale în cămin sau atunci când lucra la dulgherie.. cu Tatăl Său ceresc. învăţând să urmeze exemplul Său... chipul divin. (73) Căminul trebuie să fie pentru copil locul cel mai atrăgător din lume. învăţături tot atât de dăinuitoare ca şi veşnicia. de întruchipat în cuvinte puternice un cuget nobil şi nici ca muzicianul să exprime prin melodie. (Is. Alesul Meu în care îşi găseşte plăcere sufletul Meu”. nemuritoare. Mai cu seamă pe măsură ce copiii cresc. Tatăl care are băieţi. florile naturale care împodobeau câmpiile cu frumuseţea lor strălucitoare. prin cuvinte şi fapte pline de iubire." Ef.. În puterea ei stă modelarea caracterelor copiilor săi. (75) Împăratul pe tronul său nu are de făcut o lucrare mai nobilă decât aceea a mamei. 42:1) (69) Cel mai fericit loc de pe pământ 15 septembrie CEA MAI NOBILĂ LUCRARE “Fiii noştri sunt ca nişte odrasle care cresc în tinereţea lor. Copilul Îi aparţine lui Dumnezeu şi încă de când este prunc în braţele mamei. Şi-a făcut lucrul Lui cu credincioşie şi voioşie. prin Duhul Sfânt: “Iată Robul Meu pe care-L sprijinesc. să dezvolte într-un suflet omenesc. (76) Cel mai fericit loc de pe pământ 16 septembrie MIJLOCUL DE UNIRE AL FAMILIEI “Şi voi părinţilor. să-i conducă. asemenea unui palat ca să poată străluci în curţile Domnului pe vecie. Ea nu are. (77) Un tată creştin este mijlocul de unire al familiei sale.. 6:4 Deoarece mare este lucrarea mamei. ca să nu-şi piardă nădejdea. Încă din copilărie a fost un model de ascultare şi hărnicie. Printr-o disciplină gingaşă. împlinind datoriile umile pe care a fost chemat a le îndeplini. ca pictorul. care fac podoaba caselor împărăteşti.” Ps.. (70) În copiii încredinţaţi grijii Sale. Şi prin aceasta unindo strâns. (78) Când copiii îşi pierd controlul de sine şi rostesc cuvinte pătimaşe. ca şi atunci când lucrarea Sa publică de predicator era săvârşită. fetele noastre ca nişte stâlpi. Ceea ce are ea de făcut este ca. “Ia pe acest fiu. de pictat pe pânză un chip frumos. Puterile Sale morale erau întărite prin meditaţie şi comuniune cu Dumnezeu. rostind vorbe aspre de supărare. El însuşi trebuie să se facă tovarăşul şi prietenul lor. fără paradă sau îngâmfare.. să-l cioplească în marmură. Dumnezeu a încredinţat fiecărei mame o sarcină sfântă. (66) Viaţa lui Hristos a fost umilă. de şlefuire şi finisare îi aparţinea mamei. Mama este regina căminului ei.. “educă-i pentru Mine. este necesar ca influenţa tatălui unită cu cea a mamei. al părinţilor de a conlucra în educarea copiilor cum să-şi însuşească bucuria vieţii lui Hristos. el nu va slăbi interesul pentru copiii Săi. făcând tot ce-i stă în putere pentru a-i conduce pe copiii săi la Dumnezeu. ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului. Nici o altă lucrare nu i se poate asemui în importanţă. poate pretinde acele cuvinte spuse lui de Tatăl. în viaţa Sa modestă..”(Col. Caracterul copilului trebuie să fie dezvoltat. legându-i aproape de tronul lui Dumnezeu. nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri. să-i stăpânească. Trebuie să se străduiască să-i păzească de tovărăşii nesănătoase. Satan este satisfăcut atunci când părinţii îşi irită copiii.. (74) Există un Dumnezeu sus.. Ea nu are ca scriitorul. Un înger n-ar putea cere o misiune mai nobilă. Lăsaţi ca liniştea voastră sufletească să ajute la restabilirea în ei. (72) Educaţia copilului este cea mai nobilă lucrare încredinţată vreodată muritorilor. Retras dintre oameni comunica în aceste locuri singuratice. nu trebuie să-i lase neastâmpăraţi numai în grija mamei. Primii ani ai Mântuitorului au fost ani folositori. săpaţi frumos. un sentiment frumos..

cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. (80) Cel mai fericit loc de pe pământ 17 septembrie ŢINÂND FRÂNELE CONDUCERII “Copii. procedaţi cu băgare de seamă şi împliniţi ceea ce spuneţi fără a vă abate la stânga sau la dreapta. În cămin influenţa ei trebuie să fie foarte mare. recunoştinţei şi dragostei şi să trezească în inimile lor tinere o dorinţă serioasă pentru adevăr şi dreptate. faptele de iubire.. ascultaţi în Domnul de părinţii voştri. el poate fi învăţat să asculte." Ef. (94) . feţele lor vor străluci de lumina lui Hristos şi vor lumina cărarea pentru picioarele şchiopătânde şi obosite. Atât timp cât Legea lui Dumnezeu este onorată în căminurile noastre pământeşti. (93) O. 4:32 Principiul inspirat de porunca: “Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească” (Rom. Veşmintele albe ale curăţiei lor vor răspândi parfumul bine plăcut al grădinii lui Dumnezeu. toate familiile lui Dumnezeu au fost sfinte şi fericite. nemulţumirea şi supărarea închid uşa căminului. Copiii trebuie să-şi respecte şi să-şi cinstească părinţii. prin legăturile puternice ale stimei. fără a-i mustra cu asprime sau a-i cicăli. tatăl trebuie să vadă dacă sămânţa preţioasă nu este cumva înăbuşită de creşterea răului. ce raze de blândeţe şi de frumuseţe străluceau din viaţa zilnică a Mântuitorului nostru! Ce bunătate se revărsa din prezenţa Sa! Acelaşi spirit va fi descoperit în copiii Săi. cât şi mamele trebuie să-şi alipească pe copiii lor de ei. pe orice cale. Ea trebuie să-şi conducă gospodăria cu înţelepciune şi având demnitatea ei de femeie. la rândul său. iar părinţii trebuie să manifeste răbdare. conversaţia voioasă. dezbinarea. iar altădată una care a fost condamnată .acestea reprezintă o mare parte din binecuvântările şi fericirile vieţii.. Înainte de a fi suficient de matur pentru a raţiona. Un ochi care urmăreşte slava lui Dumnezeu şi ceea ce-I datorează copiii noştri. trebuie să se străduiască." Ef. Viitorul prosper al copilului pretinde o disciplină amabilă. Sfătuiţi-vă să întoarceţi inimile lor spre razele strălucitoare ale Soarelui dreptăţii.odată păstrând o direcţie fermă. iar copiii sunt supuşii ei.. Este imposibil a descrie răul care rezultă din lăsarea copilului după bunul său plac.Printr-o călăuzire amabilă şi raţională. fraţi şi surori. (86) Pretenţiile părinţilor trebuie să fie totdeauna rezonabile. atât taţii. Părinţii trebuie să-şi înveţe copiii într-un mod plăcut. părinte şi copii. Orice cuvânt de mânie trebuie să fie împiedicat şi nu trebuie să existe nici chiar aparenţa lipsei de iubire a unora faţă de alţii. vor face posibilă păstrarea hotărâtă. În timp ce mamele caută să întipărească principii bune. acei în care locuieşte Hristos. au luat naştere.este o ruinare pentru copil. ci printr-o îndrumare înţeleaptă. sunt necesare disciplinei în orice familie. Micile atenţii. (91) Iubirea gingaşă trebuie să fie totdeauna cultivată între soţ şi soţie. vor lega inimile copiilor de părinţii lor prin funiile de mătase ale iubirii şi vor contribui mai mult la crearea unei atmosfere plăcute în familie. familia va fi fericită”. 12:10) stă chiar la temelia fericirii în familie. invidia. miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul. irascibile şi dezbinare. Spuneţi ceea ce doriţi calm. (90) Manierele fine. să mulţumească şi să facă fericiţi pe membrii familiei. în faţa lui Isus.. (92) Faptele de amabilitate vor uni inimile şi le vor aduce mai aproape de inima Aceluia de la care izvorăşte fiecare pornire de generozitate. micile fapte de iubire şi jertfire de sine care se revarsă din viaţă tot la fel de discret precum parfumul unei flori . Învăţaţi-i prin principii şi exemple că spiritul lui Hristos este spiritul de a face bine. (84) O conducere schimbătoare . pentru bunăstarea copiilor săi. decât cele mai rare podoabe ce pot fi cumpărate cu aur. Dar atunci când Legea divină n-a mai fost ascultată. singur. (87) Influenţa combinată a autorităţiii şi a iubirii. căutând să-şi lege de ei inimile celor mici cu funiile de mătase ale dragostei. amabilitatea trebuie să fie exprimată nu printr-o indulgenţă necugetată. (89) Răutatea. Tatăl creştin lucrează amabil. (88) Cel mai fericit loc de pe pământ 18 septembrie FUNIILE DE MĂTASE ALE DRAGOSTEI “Dimpotrivă fiţi buni unii cu alţii. iubitoare. dar amabilă a frânelor conducerii familiei. iar o parte din locuitorii cerului au căzut. (83) Încăpăţânarea nu trebuie lăsată niciodată să treacă nemustrată. răbdător. bunăvoinţă şi iubire faţă de copiii lor. căci este drept. (85) O fermitate uniformă şi o cârmuire lipsită de patimă. Fiecare. Disciplina sa mai severă este necesară pentru ca cei mici să poată învăţa statornicia şi autocontrolul. gelozia. (82) Mama este regina căminului. Atât timp cât această lege a fost regula de viaţă. 6:1 Voinţa lui Dumnezeu este legea cerului. dar hotărâtă. ne va păzi de a slăbi disciplina şi a sprijini răul. (81) Una din primele lecţii pe care trebuie să le înveţe un copil este lecţia ascultării. vor fi înconjuraţi de o atmosferă dumnezeiască. Am văzut că îngerii lui Dumnezeu se vor depărta de căminul în care există cuvinte neplăcute.

Munca întăreşte atât muşchii cât şi mintea. participând la planurile lor. Mulţi dintre tineri se află într-un pericol iminent datorită nenumăratelor ispite. purtând partea lor din poverile familiei şi aducând în familia lor toată fericirea cu putinţă.Cel mai fericit loc de pe pământ 19 septembrie LUCRÂND ÎMPREUNĂ “Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. în felul acesta. (100) Oriunde privim. rătăcită. El vede pe Satan respins în eforturile sale de a-i birui. (97) Aprobarea lui Dumnezeu planează printr-o asigurare plină de iubire asupra copiilor care iau parte cu bucurie la datoriile vieţii din gospodărie. copiii nu vor întârzia să răspundă aşteptărilor lor. aceasta revarsă un farmec în jurul celor mai umile munci şi-i uneşte pe lucrătorii de pe pământ cu fiinţele sfinte care fac voia lui Dumnezeu în cer. zice Domnul.. Dumnezeu vă va ajuta. lupta continuă fără încetare. împărţind poverile tatălui şi mamei. de ce. (96) Munca este bună pentru copii. copiii voştri vor creşte spre binecuvântarea şi onoarea voastră. O mulţime de tineri sunt biruiţi de avalanşa copleşitoare a răului. (103) Păcatul răsculării împotriva autorităţii părinteşti stă chiar la temelia mizeriei şi a crimei din lumea de azi. Taţii şi mamele să-şi rezerve timp pentru a-şi învăţa copiii. (101) Dacă un teren nu este cultivat. fiţi loiali în încrederea voastră. ca şi părinţii. În inima oricărui creştin serios se naşte întrebarea: “De ce. (95) Chiar şi cei mici trebuie să fie instruiţi să ia parte la lucrarea de fiecare zi şi trebuie făcuţi să simtă că ajutorul lor este necesar şi este apreciat. 49:25 Tinerii sunt ţinte ale atacurilor speciale ale lui Satan. Satan îşi seamănă seminţele sale de tristeţe şi ură. iubire şi îngrijire şi ei trebuie să răspundă la aceste multe faceri de bine. părinţii stau în locul lui Dumnezeu şi ei vor trebui să dea socoteală dacă au fost credincioşi faţă de sarcina încredinţată lor. vrăjmaşul sufletelor poate să exercite asupra tineretului nostru o putere atât de mare şi de nestăpânit?” Motivul este evident: Părinţii îşi neglijează responsabilitatea lor solemnă.” Gal. La fel se petrec lucrurile şi cu copiii. cu siguranţă că va apare pe el o cultură de neghină. pe un teren al învăţăturilor biblice creştine. că se bucură de compania lor şi procedând astfel. El este Păstorul cel Bun care este oricând gata să caute oaia pierdută." (104) Isus iubeşte copiii şi tinerii." Matei 19:14 . Lor li se dă hrană. Dacă ogorul inimii rămâne necultivat. au de îndeplinit datorii însemnate în familie. egoism şi mândrie care încolţesc foarte repede. dar Mântuitorul are cea mai gingaşă simpatie pentru ei şi-şi trimite îngerii să-i păzească şi să-i ocrotească. căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei. Mamele pot face preţioase micile ajutoare ale copiilor lor. 6:2 “Copiii. cu cât mai plăcută şi mai onorabilă li s-ar părea munca lor. (107) Pregătire pentru căminul ceresc 21 septembrie COPILAŞII POT FI CREŞTINI “Şi Isus le-a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine. pentru a le arăta că preţuiesc ajutorul lor. prada celui puternic îi va fi luată şi cel prins de asupritor va scăpa. acum şi în veşnicie. ah. Prea târziu îşi văd ei greşeala lor teribilă. (106) Părinţi creştini. Nu numai că se va uşura povara părinţilor şi copiii vor primi o instruire practică de o valoare inestimabilă. ci. A împlini orice datorie ca pentru Domnul. dând naştere unei recolte pe care părinţii o vor secera cu regret amar. şi voi scăpa pe fii tăi. (105) Faţă de copiii lor. o mare parte din timp. Călăuziţi de El. împărţind responsabilităţile şi poverile. (98) Dacă copiii ar fi învăţaţi să privească rânduiala umilă a datoriilor zilnice ca pe ceva rânduit lor de Dumnezeu. (102) Unul din semnele zilelor de pe urmă este neascultarea copiilor faţă de părinţii lor. se vor întări relaţiile familiale şi se vor adânci temeliile caracterului." Is.. (99) Pregătirea pentru căminul ceresc 20 septembrie “VOI SCĂPA PE FIII TĂI” “Da. Ei trebuie să fie învăţaţi că sunt o parte din tăria căminului. ei sunt mai fericiţi dacă sunt angajaţi într-o lucrare utilă. căci Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi. Cei mai mari trebuie să fie sprijinul părinţilor lor. şi nu-i opriţi. distracţiile lor nevinovate sunt gustate cu o mai mare plăcere după împlinirea cu succes a sarcinilor lor. că doresc să le câştige încrederea. îmbrăcăminte.

că părinţii şi copiii se adună ca să se întâlnească cu Isus şi să invite pe îngerii sfinţi să vină în cămin. 5:3 Dacă a existat vreodată un timp când orice cămin trebuie să fie un cămin de rugăciune.. credinţă şi rugăciune pentru căminul lor. să aibă încredere în părinţi şi să-i asculte. Deşi tineri fiind... (120) Orele de închinare de dimineaţă şi de seară trebuie să fie cele mai plăcute şi mai aducătoare de ajutor din toată ziua. o comoară care dăinuie cât veşnicia. Se formează şi se întăresc deprinderile stăpânirii de sine. inimile lor sunt deschise având o experienţă pe măsura anilor lor. Părinţi.irascibilitatea. prin rugăciune serioasă şi credinţă stăruitoare să facă un gard protector în jurul copiilor lor." Is. acum este acel timp. dar asiguraţi-vă că sufletul este hrănit cu pâinea vieţii” (116) Multe sunt avantajele dobândite din desfătarea sufletului în Cuvântul lui Dumnezeu. Este bine ca să înţelegem că în aceste momente nu trebuie să se ivească nici un gând neliniştitor sau de răutate. Acestui Duh Îi place să se adreseze copiilor cărora le descoperă comorile şi frumuseţile Cuvântului. Făgăduinţele rostite de Marele Învăţător vor captiva simţurile şi vor însufleţi sufletul copilului cu putere spirituală divină. dreptatea şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. În căminul nostru cântam laude lui Dumnezeu. (112) Dacă li se dă o educaţie adevărată. când te vei culca şi când te vei scula. dreptate şi îndelungă răbdare înfăţişează copilului iubirea.. să le ai în inima ta. (109) Copiii sunt cei mai sensibili la învăţăturile Evangheliei. ei pot fi membri ai căminului de credinţă şi pot avea cea mai preţioasă experienţă. Copiii trebuie să fie învăţaţi să respecte şi să adore ora de rugăciune. consacraţi în fiecare zi puţin timp pentru studiul lecţiilor din Şcoala de Sabat. În fiecare dimineaţă şi seară ne rugam Domnului în familie. Am avut părinţi evlavioşi care au căutat pe orice cale să-şi familiarizeze copiii cu Tatăl lor ceresc.. În tot ce au scris oamenii. Atât părinţii cât şi copiii vor avea avantaj din acest studiu.Dumnezeu doreşte ca fiecare copilaş să fie al Lui. (110) Fericiţi sunt părinţii ale căror vieţi sunt o adevărată reflectare a dumnezeirii. Defectele de caracter ale copilăriei . Procedaţi astfel. potrivit ocaziei şi diversificat din timp în timp. cu timpul se va familiariza cu lucrurile divine. să creadă şi să asculte de Tatăl său ceresc. copiii foarte tineri pot dobândi o viziune clară a condiţiei lor de păcătoşi şi a căii de mântuire prin Hristos.. dimineaţa şi seara. l-au înzestrat cu o comoară mai preţioasă decât bogăţiile tuturor veacurilor. Este datoria părinţilor creştini ca dimineaţa şi seara. (119) În fiecare cămin creştin. Părinţii care dau copilului un asemenea dar.. auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă. 6:6. Astfel mintea receptivă. unde se poate găsi ceva care să aibă o aşa influenţă asupra inimii. părinţii a căror blândeţe. dar nu ca o obligaţie. egoismul. eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul. zicând: “Iată. Acordaţi o atenţie deosebită studiului Scripturilor în familiile voastre. ceva atât de bine potrivit încât să deştepte interesul celor mici. Lăsaţi la o parte orice lucru trecător. (108) Aveam 11 ani când am primit adevărul." Deut. (113) Părinţii să lucreze cu dragoste. până când cu bucurie pot veni la Dumnezeu. fapt care va sta ca o barieră împotriva ispitelor vrăjmaşului. care învăţând pe copil să-i iubească. ci ca un privilegiu. sunt lămurite marile principii ale Legii lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie onorat prin jertfele de mulţumire. decât în povestirile Bibliei? În aceste simple pagini." Ps.dispar. Tatăl nostru Ceresc nu a trecut cu vederea pe copii. să fie învăţate pe de rost. ca cele mai importante evenimente din Scriptură care au legătură cu lecţia. (117) Este necesar să recunoaştem Duhul Sfânt ca şi călăuzitor al nostru. împreună cu copiii voştri. (111) Niciodată să nu îngăduiţi copiilor voştri să presupună că ei nu sunt copiii lui Dumnezeu până când nu sunt destul de mari pentru a primi botezul. iar în locul lor se dezvoltă calităţile de bărbaţi şi femei creştine. Acest serviciu de cult să fie scurt şi plin de viaţă. (121) . fapte pătimaşe . 8:18 (114) Pregătire pentru căminul ceresc 22 septembrie ONORÂND CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU “Şi poruncile acestea pe care ţi le dau astăzi. să fie înfiat în familia Sa. (115) Şcoala de Sabat oferă părinţilor şi copiilor o ocazie preţioasă pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu. când vei pleca în călătorie. să înveţe şi deseori să repete Legea lui Dumnezeu. îndărădnicia. Toţi să participe la citirea Bibliei.. îl învaţă să iubească. astfel încât făgăduinţele şi poruncile lui Dumnezeu să trezească în copii mulţumire şi recunoştinţă. cuvinte necugetate. (118) Pregătire pentru căminul ceresc 23 septembrie CELE MAI PLĂCUTE ORE ALE ZILEI “Doamne. Eram opt copii în familie şi fiecare ocazie era folosită de părinţi pentru a ne conduce acolo încât să ne predăm inima lui Isus.7 Oferindu-ne Cuvântul Său.

părinţii trebuie să meargă cu copiii lor la plimbare. căci spinii şi mărăcinii. Veniţi în umilinţă. care mijloceşte în Sanctuar pentru poporul Său şi îşi oferă meritele Sale în favoarea lor. El asculta la ciripitul vesel al ciocârliei.La serviciul divin din cămin. glasul rugăciunii şi al cântărilor de laudă trebuie să marcheze încheierea orelor sfinte şi să invite prezenţa lui Dumnezeu ca să poarte grijă de ei în timpul săptămânii care vine. . Un astfel de cântec are o putere uimitoare.. instrucţiunile simple şi curate din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. istorisiţi-le care este scopul instituirii Sabatului. Povestiţi-le că atunci când pământul a ieşit din mâinile Sale. slavă şi laudă lui Dumnezeu şi Mielului. iar când tovarăşii Săi se plângeau de oboseala muncii. În mijlocul lucrurilor frumoase ale naturii. deşi stricat prin blestemul păcatului. constituie hrana spirituală pentru voi şi pentru copiii voştri. în dragoste şi teamă de Dumnezeu? (123) Pregătire pentru căminul ceresc 24 septembrie CÂNTÂND PE CALEA VIEŢII “Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei. (124) Isus a pus tact şi voie bună în lucrarea Sa.. implorând fierbinte pentru ei. Sunt puţine căi." Ps. decât repetarea lor prin cântec. Fericit tatăl şi fericită mama care pot învăţa pe copii prin ilustraţiile din cartea deschisă a naturii şi care pot să se adune sub copacii verzi. El întreţinea legătură cu cerul prin cântec.. pentru minunata mântuire oferită. şi prin credinţă legaţi-i la altar. Faceţi ca în familie să se audă cântece şi anume cântece plăcute şi sfinte. şi de a încuraja conlucrarea armonioasă. (134) Când apune soarele. Solii îngereşti vor păzi copiii care sunt astfel consacraţi lui Dumnezeu. sunt toate rezultatul neascultării de Dumnezeu. cu o inimă plină de gingăşie şi cu un simţ al pericolelor şi ispitelor din faţa voastră şi a copiilor voştri. Doamne.. păreau că izgonesc îngerii cei răi şi asemenea fumului de tămâie. (128) Să învăţăm acum cântecul îngerilor ca să-l putem cânta atunci când ne vom alătura cetelor lor strălucitoare. (122) Învăţăturile minunate din povestirile şi parabolele Bibliei. Orice floare. unui suflet greu apăsat şi gata să-şi piardă orice speranţă. atunci când aceştia aduc onoare. El are puterea să biruie firea cea aspră şi needucată. să-şi facă plăcută viaţa lor de pelerini. totuşi ne descoperă încă bunătatea lui Dumnezeu. Va trece Domnul din cer pe lângă astfel de cămine. Timpul rămas pentru familie. copiii trebuie să înveţe să se roage şi să se încreadă în Dumnezeu. ei erau învioraţi de sublimele melodii ieşite de pe buzele Sale.. mai pline de succes. (125) Cu cântece de bucurie întâmpina El lumina dimineţii. 20:20 Sabatul trebuie să fie făcut atât de interesant în familiile noastre. poate fi făcut ca cel mai sfânt şi mai preţios timp din toate orele Sabatului.. un cântec din copilărie. umpleau locul cu mireasmă. tot astfel şi azi Dumnezeu îndeamnă pe fiii Săi ca în acelaşi fel. ce lucrare se află înaintea voastră! Veţi ţine voi seama de aceasta. Deseori locuitorii din Nazaret Îi auzeau vocea înălţându-se în laude şi mulţumiri către Dumnezeu.. El este unul din mijloacele cele mai bune pentru a imprima adevărul în inimă. are puterea de a însufleţi o idee. grija Domnului. 89:15 După cum fiii lui Israel. Deseori Îşi exprimă bucuria inimii Sale cântând psalmi şi cântări cereşti. Îndemnaţi-i să privească cum pământul. încât revenirea lui în fiecare săptămână să fie întâmpinată cu bucurie. Oh. pentru imprimarea cuvintelor Lui în minte. memoria îi reaminteşte vreun cuvânt al Domnului. în aer proaspăt şi curat spre a cerceta Cuvântul lui Dumnezeu spre a cânta Tatălui ceresc cântări de laudă. şi atunci ispitele îşi pierd puterea.. el era sfânt şi măreţ. căci ele sunt un semn între Mine şi voi. (129) Pregătire pentru căminul ceresc 25 septembrie CEA MAI MINUNATĂ ZI “Sfinţiţi Sabatele Mele. (126) Cântecul este o armă pe care o putem folosi totdeauna împotriva descurajării. de mult uitat. (130) Şcoala de Sabat şi serviciul divin. ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. închinat Dumnezeului ei cu care îşi unea glasul său în laudă şi mulţumire. ocupă numai o parte din Sabat. Spuneţi-le că Dumnezeu găseşte plăcere în rugăciunea lor. Descrieţi-le opera solemnă a creaţiunii lui Dumnezeu. iar atunci vor fi mai puţine cuvinte urâte şi mai multă bucurie.. Cât de adesea.. pe câmp şi prin păduri. Imnurile Sale de laudă." Ezech. Ei aud darurile de mulţumire şi rugăciunea de credinţă şi vor duce cererile lor Mântuitorului. şi să nu lase acolo nici o binecuvântare? Cu siguranţă că nu. orice ramură şi orice pom corespundea scopului Creatorului lor.. Instruiţi-i pe copii să-şi înalţe cuvintele lor simple de rugăciune... (131) Gândul copiilor despre Sabat trebuie să fie împletit cu frumuseţea lucrurilor care se văd în natură. în timpul călătoriei prin pustiu. (133) Dacă putem cultiva în noi o frumuseţe a sufletului corespunzătoare frumuseţii naturii din jurul nostru. atunci va exista o armonizare între puterile divine şi omeneşti.. îşi înveseleau calea cântând imnuri sfinte. Arătaţi-le că păcatul a fost cel care a stricat lucrarea desăvârşită a lui Dumnezeu. speranţă şi veselie. (132) Când vremea este frumoasă. care umblă în lumina feţei Tale. grijile şi durerea şi moartea. (127) Glasurile îngerilor din cer se unesc cu glasurile copiilor lui Dumnezeu de pe pământ.

În felul acesta. (135) Pregătire pentru căminul ceresc 26 septembrie VEŞMÂNTUL ÎMPĂRĂTESC DIN CER “Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui. pot să crească puternici în duh. Acest veşmânt. Toţi cei care îl vor primi. (144) Purtaţi-vă astfel ca vizitatorii să vadă că ne străduim să ne conformăm voinţei lui Hristos.. orice impresie. în tinereţea lui Isus. (139) Învăţaţi tineretul şi pe copiii cei mici să-şi aleagă acel veşmânt ceresc care este ţesut în războiul ceresc . pe care-l vor purta toţi sfinţii de pe pământ. primeşti îngeri nevăzuţi. prin ea au găzduit fără să ştie pe îngeri. pretutindeni în jurul nostru sunt suflete care se pierd fără Hristos şi Dumnezeu doreşte ca noi să lucrăm pentru ele pe orice cale posibilă. Învăţaţi pe copii. mulţi şi-ar întoarce paşii bucuros şi ar porni pe cărarea ce duce la cer. Un astfel de exemplu nu va fi fără efect (145) Când deschizi uşa pentru cei nevoiaşi şi suferinzi ai lui Hristos. (136) Lecţiile învăţate. după modelul dat lor. au mai mult de-a face cu formarea caracterului şi cu drumul vieţii. îmbrăcaţi în alb. ei trebuie să se îmbrace cu frumuseţea caracterului Său. încât să le asigure o bună temelie pentru o sănătate puternică în anii următori. pentru că sunt vrednici”. să primească gândurile curate şi iubitoare. cât şi în veşnicie. Dacă aveţi un cămin plăcut. Ele spun bun venit oricărui nou venit. care doresc după compătimire şi cuvinte pline de bunătate. atenţia trebuie acordată dezvoltării fizice.. Pentru acei care doresc să facă din familia lor o binecuvântare pentru alţii. obiceiurile formate în timpul anilor de pruncie şi copilărie. după respect şi serviabilitate. dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană” Prov. ne este prezentată în aceste cuvinte: “copilul creştea şi se înălţa în statură. căci unii. (Apoc. părinţii pot face din Sabat ziua cea mai plină de bucurie din săptămână. Vin cu laude pe buze. invitaţi la voi pe tinerii fără cămin. Dacă. Fiecare faptă de milă produce muzică. îi invităm în căminul nostru şi-i vom înconjura cu influenţe înviorătoare şi ajutătoare.. caracterul nepătat al lui Hristos. (146) Căminul care dăinuie 28 septembrie UN CERC CE SE MĂREŞTE CONTINUU “Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”. pe acei care au nevoie de ajutor. Această podoabă îi vor face aici plăcuţi şi iubiţi. Mulţi dintre ei stau la răscruce. (143) Timpul de rugăciune face impresie asupra acelora care primesc găzduire şi chiar o vizită poate însemna salvarea unui suflet de la moarte.. (137) Dumnezeu n-a oprit nici o binecuvântare care este necesară formării caracterului copiilor şi tinerilor... Ele aduc o atmosferă sfântă de bucurie şi pace. Tinerii aceştia au nevoie de o mână întinsă cu simpatie..“in subţire. iar în viitor le va da dreptul de a intra în palatul Împăratului. Ei pot călăuzi pe copiii lor ca să-L considere.. Părinţii trebuie să-şi instruiască în aşa fel copiii în obiceiurile bune de a mânca şi a bea. cu o instruire religioasă adecvată. iar în cer se aude ecoul laudelor. ziua zilelor. ca şi Hristos. Făgăduinţa Sa este: “Ei vor umbla împreună cu Mine. ca şi dezvoltarea Lui spirituală. ziua cea sfântă şi onorată a Domnului”. Locurile lui de petrecere sunt făcute să fie strălucitoare şi atrăgătoare. va fi darul unui corp sănătos. 22:6 . se oferă gratuit fiecărei fiinţe omeneşti. (142) Căminurile noastre trebuie să fie un loc de scăpare pentru tineretul ispitit. 20:11 Mai bun decât orice altă moştenire de bogăţie pe care o puteţi da copiilor voştri. Primeşti astfel tovărăşia fiinţelor cereşti. Orice influenţă. (141) Noi suntem într-o lume păcătoasă şi plină de ispite. o minte integră şi un caracter nobil. Răul îi ademeneşte. că în timp ce îşi deschid minţile. 13:4 Simpatiile noastre trebuie să treacă dincolo de hotarele eului şi de zidurile familiei. Prov. acestea sunt ocazii minunate. astfel încât. 19:8). ca pe o desfătare.. decât toată învăţătura şi educaţia anilor de mai târziu." Ev. Aceasta le crează copiilor şi tinerilor o situaţie favorabilă. a se îmbrăca şi a lucra. (138) Constituţia fizică a lui Isus. hotărăşte alegerea care va forma soarta lor atât acum. şi să săvârşească fapte iubitoare şi de ajutor pentru alţii. strălucitor şi curat” (Apoc. îl vor primi şi-l vor îmbrăca încă de aici." În copilărie şi tinereţe.. 3:4) (140) Căminul care dăinuie 27 septembrie UN LOC DE SCĂPARE “Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi. Pretutindeni în jurul nostru sunt tineri lipsiţi de familie şi mulţi a căror familie n-are putere ajutătoare şi înălţătoare şi mulţi dintre ei se lasă duşi pe căi rele. Chiar atmosfera dintr-un adevărat cămin creştin este aceea de pace şi linişte.

simplitate... iar cel ce iese dintr-o astfel de familie pentru a sta în fruntea propriei sale familii. să cântărească fiecare sentiment şi să urmărească fiecare dezvoltare a caracterului celui cu care se gândesc să-şi unească destinul vieţii lor." Fil. Sfera noastră de influenţă poate părea strâmtă. Lăsaţi ca fiecare pas spre o unire în căsătorie. armonia. Mult mai puternică decât orice predică ce se poate rosti. ducând viaţă. tineretul trebuie să se pregătească pentru propria-i familie. fără vină în mijlocul unui neam ticălos şi stricat. (157) Ceea ce va face caracterul atrăgător în cămin. (148) Acei care se gândesc la căsătorie.. (151) Căminul care dăinuie 29 septembrie O LUMINĂ STRĂLUCITOARE ŞI SFÂNTĂ “Ca să fiţi fără prihană şi curaţi. Toţi pot vedea că într-o astfel de familie domneşte o influenţă care are o bună înrâurire asupra copiilor şi că Dumnezeul lui Avraam este cu ei.. iar darurile şi binecuvântările harului Său se revarsă asupra rugăciunilor ca roua dimineţii. curaţi. în aşa fel ca ei să se întovărăşească cu astfel de persoane care să le fie adevăraţi soţi şi soţii.Taţii şi mamele trebuie să simtă că asupra lor planează datorii de a călăuzi înclinaţiile tinerilor. vor primi numai pe acei care sunt drepţi. încât nu vă va fi ruşine să-i vedeţi ca părinţi. atunci ele ar exercita o influenţă puternică spre bine. Prin credincioşie faţă de datoria din familia părintească. Există familii în care acest principiu e pus în practică şi căminuri în care se aduce lui Dumnezeu închinare.. (153) Acel care în cămin trăieşte ca un creştin. cum se cuvine. Ei trebuie .. Învăţaţi-i să practice tăgăduirea de sine şi să dea pe faţă amabilitate. purtând grija propriilor lor copii şi transmiţându-le lor propriile voastre trăsături. politeţe şi iubire creştină.. (154) O lumină. cu totul deosebită în caracter. frumuseţe şi rodnicie. Din aceste familii se înalţă către Dumnezeu dimineaţa şi seara. este influenţa exercitată asupra inimii şi vieţii oamenilor de către un adevărat cămin. va fi o lumină strălucitoare pretutindeni. le împărtăşesc şi altora. (149) Tineri prieteni. trebuie să cultivăm religia în cămin. Pacea. acolo unde acum este sărăcie şi uscăciune. Căminul creştin trebuie să fie un loc de studiu. poate să fie mijlocul de a aprinde multe alte lămpi. vom deveni canale pentru râuri de vindecare. moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos.. (156) Noi suntem copiii Împăratului ceresc.. membri ai familiei împărăteşti. astfel ca ei să fie curaţi şi nobili. oricât de mică. Adevărata iubire este un principiu înălţător şi sfânt. Iubirea va fi păstrată caldă în inimă. sinceritate şi de un scop serios. reflectând frumuseţea adevăratelor principii de viaţă. Locaşurile pe care Isus S-a dus să le pregătească. (158) Dacă aici manifestăm caracterul lui Hristos păzind toate poruncile lui Dumnezeu. caractere care-i vor ajuta la rândul lor să-şi formeze astfel de caractere... dar fiţi cu băgare de seamă să nu iubiţi orbeşte. 26:2 Viaţa de pe pământ este începutul vieţii din cer. trebuie să construiţi în această viaţă caractere care vă vor ajuta să vă pregătiţi copiii pentru viaţa viitoare nemuritoare.. rugăciuni ca un miros bine plăcut. dacă arde în continuu. să fie caracterizat de modestie. (155) Căminul care dăinuie 30 septembrie UN BUN VENIT ÎN CĂMINUL CERESC “Deschideţi porţile ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios. dragostea şi fericirea. vom fi fericiţi şi binecuvântaţi văzând locaşurile pe care Isus S-a dus să le pregătească. 2:15 Misiunea căminului se întinde dincolo de cercul restrâns al membrilor familiei. Dacă vom deschide inimile şi căminurile noastre pentru a primi principii dumnezeieşti de vieţuire. lucrurile pe care ei le-au învăţat aici. va şti cum să facă să prospere fericirea aceleia pe care şi-a ales-o ca tovarăşă de viaţă. Ea trebuie să se reverse în toate relaţiile casnice şi să se dea pe faţă în atenţii gingaşe. este ceea ce-l va face atrăgător în locaşurile cereşti. şi în care domneşte o adevărată iubire. când trece prin încercări grele. să modeleze caracterele copiilor încă de la vârsta cea mai fragedă. (147) Taţi şi mame. Când tinerii ies dintr-un astfel de cămin. Ele ar fi cu adevărat lumina lumii. Dacă gospodăriile pretinşilor creştini ar avea un caracter religios. copii ai lui Dumnezeu.. într-o politeţe plăcută şi dezinteresată. în care străluciţi ca nişte lumini în lume. Rugaţi-vă în privinţa acestei probleme. de acea iubire care porneşte numai dintr-un simplu impuls şi care se stinge pe neaşteptate. (152) Din orice cămin creştin trebuie să se răspândească o lumină sfântă. luaţi ca sfătuitori pe Dumnezeu şi pe părinţii voştri temători de Dumnezeu.” Is. Astfel sunt însămânţate principii mai nobile de viaţă şi în alte familii şi o influenţă înălţătoare lucrează în societate. trebuie să fie nutrite cu stăruinţă în fiecare zi până când aceste preţioase lucruri rămân în inima acelora care alcătuiesc familia.. Dacă dorim să ne bucurăm de fericirea veşnică. Poate că iubiţi. Pasul pe care trebuie să-l faceţi este unul din cei mai importanţi din viaţa voastră şi nu trebuie făcut cu grabă. de a mulţumi şi onora pe Dumnezeu. care iubesc şi ascultă cuvintele Sale. (159) . totuşi avem posibilităţi minunate folosind cu credincioşie ocaziile în propriile noastre căminuri. şi să se simtă atraşi de ceea ce este bun şi adevărat.

unde El doreşte atât de mult să-şi descopere puterea Sa care transformă inimile. de la o generaţie la alta. Comuniunea sfântă cu fiinţele sfinte." Is. (161) Este privilegiul părinţilor să-şi ia copiii cu ei la porţile cetăţii lui Dumnezeu spunând: “Am încercat să-mi instruiesc copiii să iubească pe Domnul." Nu! Nici un singur suflet care îşi pune încrederea în El. (2) Uneori pare că Domnul a uitat de pericolele bisericii Sale şi de rănile pe care i le-a făcut vrăjmaşul. Aceasta este depozitarul comorilor Sale şi staulul turmei Lui. 5:25 Acesta este preţul sângelui Său. “În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor” Ioan 1:4. (3) Dumnezeu declară că chiar dacă o mamă îşi poate uita copilul ei. viaţa socială armonioasă. Nici un singur nor nu a venit asupra ei. Toate intenţiile Sale se vor împlini. Orice trădare faţă de comunitate.14 Dumnezeu a păstrat comunitatea Sa timp de secole de prigonire. pe care El să nu-l fi prevăzut de mai înainte. l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis: “Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie. Adevărul este inspirat şi ocrotit de Dumnezeu şi el va birui asupra tuturor împotrivirilor. Fiul divin al lui Dumnezeu este văzut umblând prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip. nici o biserică nu străluceşte de la sine. De la Hristos porneşte toată lumina acesteia. Nimic în această lume nu este atât de drag inimii lui Dumnezeu cum este biserica Sa. Nici un sfeşnic. de pomii unduitori şi de izvoarele de viaţă. nici un împotrivitor nu s-a ridicat împotriva lucrării Sale. s-au descoperit într-însa învăţăturile curate ale cerului. 132:13. este o trădare faţă de Acela. iar părinţii şi copiii vor intra.. Nu este voia Lui ca politica lumească să păteze raportul ei.16 Biserica lui Hristos este foarte preţioasă în ochii Săi. El nu a părăsit comunitatea Sa. (160) Acolo se va exercita în modul cel mai profund şi mai dulce. “Orice legătură omenească întreruptă poate fi Prietenii între ei necredincioşi pot deveni Mamele pot să uite de-ai lor a se-ngriji Cerul şi pământul odată nu vor mai fi Dar dragostea lui Iehova în veci nu va pieri” (4) Obiectul atenţiei supreme a cerului 2 octombrie O CETATE DE SCĂPARE “Da. Dumnezeu se gândeşte cu duioşie la copiii Săi şi păstrează o carte de amintire înaintea Sa să nu uite niciodată pe copiii purtării Sale de grijă. (5) Comunitatea este fortăreaţa lui Dumnezeu. cetatea de scăpare pe care el o păstrează într-o lume răsculătoare. Domnul a ales Sionul. voi locui în el căci l-am dorit” Ps." În faţa lor porţile se vor ridica. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei. (162) OCTOMBRIE O BISERICĂ CURĂŢITĂ Obiectul atenţiei supreme a cerului 1 octombrie SCUMP INIMII LUI DUMNEZEU “Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita. În toate timpurile au existat suflete credincioase care au alcătuit comunităţile pământeşti şi în toate timpurile a avut . să facă voia Lui şi să-L slăvească. Domnul Dumnezeu Atotputernic şi Mielul sunt lumina acesteia. El este Cel care aprinde focul. nu va fi uitat.. “totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip. Timp de secole de întuneric spiritual. El nu părăseşte poporul Lui. comunitatea lui Dumnezeu a fost asemenea unei cetăţi pe munte. 49:15. Legea Sa este în strânsă legătură cu tronul Său şi nici o putere a întunericului nu o poate distruge. ca să fie biruiţi de ispitele lui Satan. de oraşul strălucitor şi de cântăreţii îmbrăcaţi în alb.. de luptă şi de întuneric.Fie ca tot ceea ce este minunat în căminul nostru pământesc să ne amintească de râul de cristal şi câmpiile verzi. s-a împlinit. De la un secol la altul. (1) Hristos “a iubit biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea. Dar Dumnezeu n-a uitat. iubirea şi simpatia pe care Dumnezeu a sădit-o în suflet. Ea este locul de privelişte al harului Său.. unirea sfântă care strânge la un loc întreaga familie din cer şi de pe pământ . Isus Însuşi asigură uleiul pentru aceste lămpi care ard." Ef. pentru care El să nu fi luat măsuri. de căminul nostru ceresc acea lume de frumuseţi pe care nici un artist nu o poate zugrăvi şi nici o limbă muritoare nu o poate descrie. care a răscumpărat omenirea cu sângele Fiului Său întâi născut. ci i-a arătat în profeţie viitorul şi tot ceea ce profeţii Săi luminaţi au prezis prin Spiritul Său. Totul s-a întâmplat aşa cum El a prevăzut mai dinainte.toate acestea fac parte din experienţele vieţii viitoare.

(8) Nu este necesar să ne îndoim. (12) Credincioşii lămureau. (13) Solia: “A sosit ceasul judecăţii Lui” indică spre lucrarea de încheiere a serviciului lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Mii de suflete au îmbrăţişat adevărul vestit de William Miller. atât în convertirea păcătoşilor cât şi în renaşterea vieţii spirituale între creştini. Aceşti păzitori au dat solia de avertizare. pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului. mulţi dintre cei care erau uniţi cu bisericile... (9) O mişcare ce împlineşte profeţia 4 octombrie SOLIA CEASULUI JUDECĂŢII “Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică. nu te va arde şi flacăra nu te va aprinde.. Iar când s-a dat solia solemnă de a fugi de mânia viitoare.." N-avem motiv să credem că Dumnezeu ne va scoate biruitori?.. Aceasta vesteşte un adevăr care trebuie să fie vestit până ce mijlocirea Mântuitorului va înceta. până la liman. au recunoscut starea lor decăzută şi cu lacrimi amare şi durere sufletească profundă. îl rugă pilotul. lucrarea au reluat-o alţii. 14:6. Dumnezeu este la cârma lucrării şi El va pune totul în ordine. iar porţile iadului nu putea birui pe poporul Lui. văzând moartea cu ochii. au primit solia ispăşitoare. dar ei ştiau că nu puteau s-o manevreze. După un timp pilotul a venit la bord. Dumnezeu a adus pe aceşti martori într-o relaţie de legământ cu Sine. cel mai scump lucru de pe pământ este biserica Sa..... 43:2 Dumnezeu are o biserică pe pământ. zicând cu glas tare: ‘Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă. Dumnezeu se va îngriji de aceasta.. dovedea că solia era din cer. şi râurile nu te vor îneca. să ne fie teamă că lucrarea nu va avea succes. a trimis pe îngerii Săi pentru servirea comunităţii Sale... Lăsaţi pe Dumnezeu să poarte de grijă lucrării Sale... dar care dorea în mod sincer să cunoască adevărul. când El se va reîntoarce pe pământ pentru a lua la Sine pe poporul Său. (7) Obiectul atenţiei supreme a Cerului 3 octombrie DUMNEZEU SE VA ÎNGRIJI DE BISERICA SA “Dacă vei trece prin ape. Cu mulţi ani în urmă. dacă vei merge prin foc. când am călătorit de la Portland Maine la Boston. şi arătau motivul pentru care ei aşteptau pe Domnul lor în 1844. (14) . El nu conduce mlădiţe rătăcite... (10) Dumnezeu trimise pe îngerul Său . Scapă-ne de primejdie. Căpitanul nu era gata de a face aceasta. stai la cârmă... când acesta a luat cârma: “Vrei să treci la cârmă?”. (6) Dumnezeu iubeşte pe copiii Săi cu o dragoste nemărginită. care este poporul Său ales care păzeşte poruncile Sale. ambarcaţiunea nobilă în care se află poporul Lui. iar valurile mării ne aruncau dintr-o parte într-alta ca pe nişte mingi. Când crezi că lucrarea este în pericol.. Du-ne în siguranţă în port. s-au umilit înaintea lui Dumnezeu. căci a venit ceasul judecăţii Lui.. care fusese ispitit să pună la îndoială autoritatea Sfintelor Scripturi. roagă-te: ”Doamne. “Vreţi să treceţi la cârmă?”.. deoarece ştia că nu are experienţă la acest capitol. iar servii lui Dumnezeu se ridicau în spiritul şi puterea lui Ilie pentru a vesti solia.” Apoc. şi va îndrepta orice greşeală. eu voi fi cu tine. Cutremurându-se William Miller. conducând pe ascultătorii săi prin toate profeţiile până la a doua venire a lui Hristos. s-a stârnit o furtună asupra noastră.. Pentru El. Pasagerii erau înspăimântaţi şi mulţi strigau de teamă. Dacă problemele necesită ajustare la conducerea lucrării. Nu puteţi să înţelegeţi cu mintea voastră limitată lucrarea providenţei lui Dumnezeu. El a văzut că locuitorii pământului trăiau în perioada scenelor finale ale istoriei lumii. Împotrivitorii lor nu puteau aduce nici o dovadă contra argumentelor lor puternice. a început să desfăşoare în faţa oamenilor tainele împărăţiei lui Dumnezeu. ci un popor.” Is.7 Un agricultor cu suflet drept şi inimos. (11) Binecuvântarea specială a Domnului. iar când ei au trebuit să depună armătura. i-a rugat pilotul. spre a-l călăuzi în cercetarea profeţiilor. Căpitanul vasului stătea lângă pilot şi şi-a exprimat teama în legătură cu direcţia în care era orientat vasul. Dumnezeu l-a chemat să părăsească ferma sa. Apoi câţiva pasageri au devenit neliniştiţi şi spuneau că le este teamă că pilotul îi va lovi de stânci. una aici şi una acolo.Dumnezeu păzitori. care au dat o mărturie credincioasă generaţiei lor. dar ei nu ştiau aceasta. a fost omul special ales de Dumnezeu să fie în fruntea propovăduirii despre a doua venire a lui Hristos. Să avem încredere că Dumnezeu călăuzeşte în siguranţă.

" Apoc. până când nu se va fi împlinit aceasta şi până când nu se va fi realizat în totul unirea Bisericii cu lumea în întreaga creştinătate. numai felul cum interpretau ei profeţia putea fi greşit. Bisericile au ajuns atunci la decăderea morală. (15) Adventiştii credeau şi ei că pământul sau o parte din el. Totuşi. spre a îndeplini lucrarea de încheiere a ispăşirii. ca după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu. să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. ele au căzut din ce în ce mai jos." Ea nu a îmbătat încă toate naţiunile. Dar solia îngerului al doilea nu s-a terminat în 1844. Cercetând în direcţia aceasta. pentru că a îmbătat toate naţiunile cu vinul mâniei curviei ei. Căci aveţi nevoie de răbdare. iar cei care nu au primit iubirea adevărului. Lucrarea aceasta se va face în mod progresiv.. 14:8 este încă o chestiune de viitor. Credincioşii ştiau că Cuvântul lui Dumnezeu nu va da greş. Satan va lucra cu toată puterea şi cu toată amăgirea nedreptăţii. dar căderea aceasta nu era deplină. Cheia aceasta deschidea vederii un complet sistem de adevăruri. dovedind că Dumnezeu conduse marea Mişcare Adventă. iar deplina împlinire a cuvintelor din Apoc.. Biblia spune că înainte de venirea Domnului. 14:8 Solia îngerului al doilea din Apocalips 14 a fost predicată întâi în vara anului 1844 şi atunci se referea mai direct la bisericile din Statele Unite.O mişcare ce împlineşte profeţia 5 octombrie LUMINĂ PRIN ÎNTUNERIC “Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire. dar în ce consta oare greşeala?. pe care să se sprijine credinţa populară că pământul era Sanctuarul. care curând avea să vină ca Împărat şi Mântuitor. ca să fie mântuiţi. şi unde căderea bisericilor fusese mai rapidă.." Ev. încă nu se poate spune: “A căzut. El avea acum o mai clară înţelegere cu privire la întâia şi a doua solie îngerească şi erau pregătiţi să primească şi să ducă lumii solia îngerului al treilea din Apocalips 14. a căzut Babilonul. (16) Astfel cei ce au urmat după lumina cuvântului. dar găsiră în Biblie explicaţia deplină despre Sanctuar. Cu toată întunecimea spirituală şi înstrăinarea de Dumnezeu.. Dar anul 1844 trecuse şi Domnul nu se arătase. Ei credeau că lucrarea de curăţire a Sanctuarului însemna curăţirea pământului cu foc la ziua de apoi şi că aceasta va avea loc la a doua venire. ca să creadă o minciună. despre locul aşezării Sale şi despre serviciile din el.36 Subiectul acesta privitor la Sanctuar este cheia înţelegerii misterului dezamăgirii din 1844. ca pregătire pentru venirea Sa. Mulţi din ei n-au auzit niciodată adevărul special pentru timpul prezent. al doilea şi a zis: ‘A căzut. majoritatea urmaşilor adevăraţi ai lui Hristos se găsesc încă în ele. în strânsă legătură şi armonizând între ele. (18) O mişcare ce împlineşte profeţia 6 octombrie A CĂZUT BABILONUL “Apoi a urmat un alt înger.. (19) O mişcare ce împlineşte profeţia 7 octombrie ULTIMA AVERTIZARE SOLEMNĂ . ei constatară că nu există nici o dovadă în Scripturi. pentru că au refuzat lumina soliei advente. era sanctuarul. în loc să vină pe pământ la sfârşitul celor 2300 de zile în 1844. vor fi lăsaţi să primească lucrarea rătăcirii. 10:35. (17) Urmând Domnului în credinţă ei înţeleseseră de asemenea şi lucrarea de încheiere a bisericii. unde solia judecăţii fusese vestită în cercuri mai largi şi fusese respinsă peste tot. care există în bisericile care alcătuiesc Babilonul. despre natura lui. cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei’.. Domnul Hristos a intrat atunci în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc. Lucrarea apostaziei nu şi-a ajuns pe deplin culmea ei. De aici trăgeau concluzia că Domnul va veni în anul 1844. a căzut Babilonul. Continuând însă să lepede adevărurile speciale pentru zilele noastre. Acum ei au privit din nou în Sfânta Sfintelor la Marele lor Preot Milos. au văzut că. Căderea Babilonului nu va fi deplină.

să acorde atenţie soliei.. (27) Sigiliul Legii lui Dumnezeu se află în porunca a patra. (26) Ascultarea de principiile poruncilor lui Dumnezeu este aceea care modelează caracterul după asemănarea divină. ci sfântă şi fără prihană. aşa cum era şi vechiul Israel. dintre cele zece.“Apoi a urmat un alt înger. În afară de acest precept nu mai există nimic în Decalog care să arate prin a cui autoritate este dată Legea. atunci El a trimis un alt înger puternic cu o a treia solie pe pământ. El pretinde de la fiecare persoană înzestratră cu capacitatea de a raţiona.. zicând: ‘Nu vătămaţi pământul.’ ” Apoc. judecăţile lui Dumnezeu sunt acum pe pământ. timpul de probă este prelungit pentru ca toţi să .. arătându-le ceasul de încercare şi de groază care le stă în faţă”. va veni sfârşitul. (25) Aşa cum se imprimă pecetea în ceară. 14:9. decât semnul puterii Bisericii Catolice . fără pată. care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu.îndată ce poporul lui Dumnezeu este sigilat şi pregătit pentru cernere.. 20:12 (29) Îndată ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunte şi aceasta nu este vreun sigiliu sau semn care poate fi văzut. (28) Israeliţii au mânjit uşiorii uşii cu sânge ca să arate că ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. “Chipul fiarei reprezintă acea formă de protestantism decăzut care se va arăta când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru impunerea cu forţa a dogmelor lor. 7:2. Ce este atunci schimbarea Sabatului. ci o întemeiere pe adevăr.” (22) Şi aceasta nu se va întâmpla până când chestiunea nu va fi pusă clar înaintea oamenilor care sunt determinaţi să aleagă între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor. cât şi titlul Dătătorului Legii. turnat neamestecat în paharul mâniei Lui... Numai această poruncă. nemulţumitori şi nesfinţiţi. Ca semn al puterii Bisericii Catolice. Dumnezeu declară: “Le-am dat şi Sabatele Mele să fie un semn între Mine şi ei. astfel încât semnul nu poate fi îndepărtat .. aduce în atenţie atât numele. până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!’ “ Apoc. dar totuşi îndelung răbdător cu păcatele şi greşelile poporului Său din această generaţie. tot astfel cum a fost pus un semn pe uşiorii uşii locuinţelor evreilor. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri. scriitorii papistaşi citează: “Chiar schimbarea Sâmbetei în Duminică”.10 Când serviciul lui Isus a fost terminat în Sfânta şi El a intrat în Sfânta Sfintelor şi a stat în faţa Chivotului care conţinea Legea lui Dumnezeu. cât şi spiritual... Aceasta mărturiseşte despre El că este Creatorul cerurilor şi al pământului arătând astfel pretenţia Lui la respect şi adorare din partea tuturor. astfel acei care continuă să calce Legea lui Dumnezeu vor primi “semnul fiarei. determinându-i pe oameni să se închine acestui sabat fals.” (23) Când Dumnezeu trimite oamenilor avertismente atât de importante încât ele sunt reprezentate ca îngeri sfinţi. nici marea. al treilea şi a zis cu glas tare: ‘Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei. reprezintă papalitatea. Ei vor ajunge în armonie cu Legea sfântă a lui Dumnezeu.. tot astfel şi sufletul primeşte imprimarea Duhului lui Dumnezeu şi păstrează chipul lui Hristos. atât din punct de vedere intelectual. Această solie avea ca scop să avertizeze pe copiii lui Dumnezeu. lucrarea lui Dumnezeu ar fi înaintat. Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi umblat după sfatul Său. cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea. Într-adevăr a şi început deja. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu.. nici copacii. 5:27 Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Tot astfel copiii lui Dumnezeu de astăzi vor purta semnul pe care l-a hotărât Dumnezeu. zburând prin mijlocul cerului. Se va pune un semn pe fiecare dintre copiii lui Dumnezeu.. Dar deoarece oamenii sunt neascultători. pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc.adică semnul fiarei? (21) Ţinerea Duminicii nu este încă semnul fiarei şi nu va fi până când nu se va da decretul duminical. (20) Simbolul acesta [fiara] aşa cum au crezut cei mai mulţi protestanţi. solia adevărului ar fi fost dusă la toţi oamenii care locuiesc pe întreaga suprafaţă a pământului." Efes. pentru a feri poporul de nimicirea generală. ca să ştim ce va veni. (24) O mişcare ce împlineşte profeţia 8 octombrie CINE VA PRIMI PECETEA LUI DUMNEZEU “Şi am văzut un alt înger. fără zbârcitură sau altceva de felul acesta." Ezech.3 Pecetea Dumnezeului Celui Viu va fi pusă numai pe acei care au în caracter asemănarea lui Hristos. şi primeşte semnul ei pe mână sau pe frunte. (30) O mişcare ce împlineşte profeţia 9 octombrie IDEALUL LUI DUMNEZEU PENTRU BISERICA SA “Ca să înfăţişeze înaintea Lui această biserică slăvită.

" Apoc. Acei care sunt neîncrezători în ei înşişi.. declară: “Şi balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţiei ei. (35) Experienţele şi cercările prin care a trecut poporul lui Dumnezeu în zilele Esterei nu au fost ceva propriu numai pentru acea generaţie. timpul sigilării a fost amânat. Dumnezeu pretinde de la solii săi să proclame legea în spiritul şi puterea lui Ilie. (34) O mişcare ce împlineşte profeţia 10 octombrie ÎNCERCAREA BISERICII “De aceea bucuraţi-vă ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi pământ şi mare. tot astfel şi în viitorul apropiat. căci a venit ceasul judecăţii Lui. Acum este timpul de pregătire. atât timp cât ei ţin o strânsă legătură cu Isus. unicul lor refugiu va fi rugăciunea." Apoc. individual. dacă doreşte să primească sigiliul viului Dumnezeu. 12:12 Acei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus vor simţi furia balaurului şi a oştilor lui. (31) Ce faceţi voi fraţilor. Semne îngrozitoare cu caracter supranatural se vor arăta în curând pe cer.. (31) Fiecare suflet. Dacă el ar putea să-i şteargă de pe faţa pământului. ca nu cumva la venirea Mea să lovesc ţara cu blestem. După cum Ioan Botezătorul. ziua aceea mare şi înfricoşată." Cu acelaşi zel care l-a caracterizat pe profetul Ilie şi pe Ioan Botezătorul. Satan numără lumea printre supuşii lui. primesc pecetea lumii şi se pregătesc pentru primirea semnului fiarei. după cum Ioan a venit în spiritul şi puterea lui Ilie. (40) În acest timp de apropiată apostazie generală. privind peste multe secole în viitor. (33) Acum este timpul să ne hotărâm şi să facem alegerea. ca să nimicească pe poporul lui Dumnezeu. rostită cu glas tare. trebuie să audă Cuvântul Domnului şi să-L împlinească întocmai. (38) Adevăruri care ies în evidenţă 11 octombrie ILIE ŞI BISERICA MODERNĂ “Iată. vă voi trimite pe proorocul Ilie. Toţi acei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu . dacă oamenii doresc să aibă un loc în familia lui Dumnezeu. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor. el va aţâţa stăpânirile nelegiuite ale pământului. care se umilesc înaintea lui Dumnezeu îşi curăţesc sufletele prin ascultare de adevăr . căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare. le-a îndreptat atenţia asupra celor zece porunci. fiindcă ştie că are puţină vreme.aceştia vor primi pecetea cerească şi se pregătesc să primească sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor. el a pus stăpânire asupra bisericilor apostaziate. Prin aceşti agenţi. cât şi supuşii vor fi la fel amăgiţi. să pregătească calea pentru prima venire a lui Hristos. Când se va da decretul şi pecetea va fi întipărită. Dar Domnul le va da ocazie de a-l auzi şi a se pocăi. După cum el a influenţat naţiunile păgâne să nimicească pe Israel. Vizionarul de pe insula Patmos. 4:5. pregătind un popor pentru prima venire a lui Hristos. sunt acei care stârnesc răutatea lui Satan şi-i măresc furia. înainte de a veni ziua Domnului. (36) Mânia Satanei sporeşte cu cât timpul se scurtează. Spirite de diavoli vor merge la împăraţii pământului şi la toată lumea. iar lucrarea sa de amăgire şi de distrugere îşi ajunge culmea în timpul strâmtorării. (41) Ceasul judecăţii lui Dumnezeu a sosit. ca dovadă a puterii demonilor făcători de minuni. Lucrarea lui Dumnezeu a fost întârziată. spre a-i întări în rătăcire şi a-i grăbi să se unească cu Satana în ultima sa luptă contra guvernării cereşti. Nu trebuie a se considera religia ca ceva întâmplător. la timpul sfârşitului.ca nişte candidaţi ai cerului. atât cârmuitorii.6 Cuvintele de încheiere ale lui Maleahi sunt o profeţie referitoare la lucrarea care trebuia făcută la prima venire şi care trebuie făcută la a doua venire a lui Hristos. El niciodată nu poate să-i slăbească. Mulţi n-au auzit adevărul. trebuie să ne luptăm şi noi pentru a pregăti calea pentru cea de a doua venire a lui Hristos. de a da un avertisment acelora care stau pe povârnişul unui prăpăd veşnic (42) . 12:17 Unii dintre cei ce trăiesc astăzi pe pământ vor vedea aceste cuvinte împlinindu-se. în timp ce cei patru îngeri ţin cele patru vânturi. Unica lor speranţă se află în mâinile lui Dumnezeu. dar există o mică ceată care se împotriveşte supremaţiei lui. şi asupra membrilor comunităţii Sale de pe pământ zace o răspundere solemnă. tot astfel trebuie şi noi să vestim cu glas sigur solia: “Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă. atunci caracterele lor vor rămâne curate şi nepătate pentru veşnicie. (37) Acei care caută adevărul ca ei să-l poată asculta. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe frunţile bărbaţilor şi femeilor cu limbi mincinoase sau cu inimi înşelătoare. în marea lucrare de pregătire? Acei care se unesc cu lumea." Mal . (39) Acei care trebuie să pregătească drumul pentru a doua venire a lui Hristos sunt reprezentaţi de credinciosul Ilie.poată auzi ultima solie de har. triumful lui ar fi desăvârşit. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

. Pentru a împlini această poruncă. Pe asemenea oameni El îi face canale prin care se revarsă asupra universului cele mai nobile influenţe. cînd Dumnezeu ar fi foarte mult preamărit şi onorat prin credincioşia mea.. a cărei înrâurire asupra inimilor nu va rămâne fără efect. “Şi El a dat pe unii apostoli.. ci numai voi înşivă puteţi face lucrarea voastră.7. pe alţii prooroci. trebuie să iubeşti cel mai mult pe Dumnezeu şi să nutreşti această dragoste faţă de toate creaturile pe care le-a făcut El. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. deoarece ei păzesc cu sfinţenie ziua a şaptea. 4:11. pe alţii păstori şi învăţători. (46) Semnul ascultării este păzirea Sabatului cuprins în porunca a patra. trad." Ps. unii vor fi lăsaţi în întuneric prin neglijenţa voastră. Domnul făgăduieşte prin proorocul Ioel o manifestare specială a Duhului Sfânt (Ioel 2:28) Această profeţie s-a împlinit în parte cu ocazia pogorârii Duhului Sfânt în ziua rusaliilor. (54) Dumnezeu va înzestra astăzi femei şi bărbaţi cu putere de sus. cu tot sufletul şi cu tot cugetul: “Este vremea ca Domnul să lucreze căci ei calcă Legea Ta” Ps. nobilă şi înălţătoare trebuie să se desprindă de pe buzele lor? “De aceea eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul.. care vor însoţi încheierea propovăduirii Evangheliei.Fiecare poate face ceva în lucrare. pentru că acesta este chiar motivul care trebuie să ne determine să ne rugăm cu toată inima. (49) Nimeni să nu cedeze ispitei şi să devină mai puţin zelos în respectarea Legii lui Dumnezeu datorită dispreţului cu care este privită aceasta. (48) Vine timpul când poporul lui Dumnezeu va simţi mâna persecuţiei. (45) Adevăruri care ies în evidenţă 12 octombrie O BISERICĂ CE PĂZEŞTE SABATUL “Şi balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţiei ei. pentru desăvârşirea sfinţilor. când o mărturie neşovăitoare." Ef. dar fiecărui serv al Domnului îi este făgăduit un dar al Duhului. (43) Datoria noastră nu poate fi pusă asupra altora. (56) Adevăruri care ies în evidenţă 14 octombrie ." Apoc. 12:17 În capitolul 12 din Apocalips este prezentată marea luptă dintre ascultare şi neascultare. să stea fără şovăire pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna. nu voiesc să fiţi în necunoştinţă. 12:1. Duhul şi harul Său sunt pentru toţi acei care au nevoie de ele şi-L cred pe cuvânt. (55) Aceste daruri ne aparţin deja nouă în Hristos. la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos..12) (53) În strânsă legătură cu scenele finale ale zilei celei mari a lui Dumnezeu. (50) Adevăruri care ies în evidenţă 13 octombrie DARURILE DUHULUI “În ce priveşte darurile duhovniceşti.. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Hristos. Chiar în ceasul de acum. 4:13 (51) Nu toţi oamenii primesc aceleaşi daruri.” (Ef. Pavel spune că darurile şi manifestările Duhului au fost revărsate în biserică.) să constrângă oamenii la păzirea zilei întâi a săptămânii. oamenii vor păzi toate poruncile Decalogului. dar ea se va împlini pe deplin în manifestările harului divin. Vor îngădui Adventiştii de Ziua a Şaptea să le scadă devotamentul atunci când toate facultăţile şi puterile lor trebuie să fie puse de partea Domnului.. mai mult decât aurul curat. Dar poporul lui Dumnezeu trebuie să stea neclintit de partea Lui. (44) Domnul are un loc pentru fiecare în marele Său plan... 119:126 De aceea. Omul fărădelegii care s-a gândit să schimbe vremurile şi Legea şi care totdeauna a asuprit pe poporul lui Dumnezeu.” 1 Cor. Pentru un timp ca acesta Biserica trebuie să fie în mod special dotată cu harul şi puterea divină nu mai puţin decât în zilele apostolilor. eu nu voi fi un trădător. el va avea o putere. dar adevărata lor posedare depinde de primirea din partea noastră a Spiritului lui Dumnezeu. la starea de om mare. în vederea lucrării de slujire.. Dar când. Nimeni altcineva. Nimănui nu i se va spune că este nevinovat înaintea lui Dumnezeu. din cauza dispreţului universal. (52) Domnul are nevoie de tot felul de oameni iscusiţi... Dacă reţineţi lumina pe care aţi primit-o. va face legile (statului n. (47) Sabatul este o piatră de încercare pentru această generaţie. atunci este timpul pentru fiecare adevărat urmaş al lui Hristos . dacă nu a lucrat cu zel şi fără egoism pentru salvarea sufletelor. pe alţii evanghelişti. pentru zidirea trupului lui Hristos. aşa cum i-a înzestrat pe acei care în ziua Cincizecimii au auzit cuvintele mântuirii.. Păzind porunca a patra în spirit şi adevăr. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu.. da. fraţilor. dimpotrivă cel mai sărac şi mai neştiutor ucenic al lui Hristos este unit cu Domnul şi posedă darurile Spiritului.. 119:27 Atunci când Legea lui Dumnezeu este cea mai batjocorită şi mai dispreţuită.

Lui Dumnezeu închină-te. m-a învăţat El. ca această povară să fie luată de la mine şi să fie pusă asupra unuia mai capabil decât mine. a cărei inimă era strâns legată cu a mea. Se pomeneşte de profeţi în epoci diferite ale căror cuvinte nu au fost înregistrate. a făgăduit că va da viziuni în zilele de pe urmă. Într-o a doua viziune. eram îngenuncheate la altarul familial. 41:10 Nu mult după trecerea timpului din 1844. În veacurile când au fost date scrierile Vechiului şi Noului Testament. Căci mărturia lui Isus este Duhul proorociei. gândindu-mă cum se face că eu. sunt descoperitorul învăţăturilor şi piatra de încercare a vieţii religioase. 19:10 . nu pentru a aduce o nouă credinţă. În acelaşi chip şi după încheierea Sfintelor Scripturi. cum n-o mai simţisem până atunci." La auzul acestor cuvinte mi-am ridicat ochii şi am văzut o cărare dreaptă şi îngustă. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.." Ap. ca o infailibilă descoperire a voinţei Sale. Cele scrise sunt ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit în viziune.. Eu te întăresc. nu au încetat de a comunica lumină oamenilor în chip individual... Duhul Sfânt. Eu am istorisit această viziune credincioşilor. Faptul că Dumnezeu a descoperit oamenilor voinţa Sa prin Cuvântul Său. (61) Mântuitorul meu m-a desemnat să fiu solul Său... Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca având o autoritate absolută. dar eu am o lucrare diferită de aceasta. nu te uita cu îngrijorare. mi-au fost arătate cercările prin care va trebui să trec şi că era de datoria mea să merg şi să spun altora ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit. Ele constituie măsura de atins în ce priveşte caracterul. sunt raze de lumină care strălucesc de la tronul ceresc. dar ceva mai sus. “Lucrarea ta”. (59) Există unii care sunt bucuroşi să vă lase să dormiţi liniştiţi în siguranţă omenească.” (62) Eu nu scriu pentru a-mi face cunoscute propriile idei. (57) Dumnezeu . Domnul este acela care dă soliile. nu a făcut fără rost pentru ei prezenţa continuă şi îndrumările Duhului Sfânt. Este caracterul tău gata de a suporta cercarea cerească? (60) Adevăruri care ies în evidenţă 15 octombrie “NU TE TEME .GLASUL PROFETULUI ÎN ZILELE NOASTRE “După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură.. de a lumina. toate femei. pentru a o duce. Solia mea este de a vă trezi şi a vă ruga să vă reformaţi vieţile şi să încetaţi răscularea voastră împotriva Dumnezeului Universului. care păstrează mărturia lui Isus.. să fiu aleasă ca uneltă prin care Dumnezeu să dea lumină poporului Său. (63) Adevăruri care ies în evidenţă 16 octombrie MĂRTURIA LUI ISUS “Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin. Mi se părea că sunt înconjurată de lumină şi mă ridicam tot mai sus şi mai sus de pe pământ. cinci. (58) Când Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit marile adevăruri din Cuvântul Său şi scenele trecutului şi viitorului.. Dumnezeu a dat oamenilor cunoştinţele necesare mântuirii. care urmă curând după cea dintâi. M-am întors să văd poporul adventist din lume.” Is. Atunci o voce mi-a zis: “Priveşte încă odată. Pe când ne rugam puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea.. a avertiza şi a mângâia pe copiii lui Dumnezeu. întinsă sus deasupra lumii. Duhul Sfânt trebuie să continue lucrarea Sa. Spiritul lui Dumnezeu însoţea mărturia şi solemnitatea veşniciei repauza asupra noastră.. tot Eu îţi vin în ajutor. fiii şi fiicele voastre vor prooroci. bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii. căci Eu sunt Dumnezeul tău.. am fost rugată să fac cunoscut şi celorlalţi ceea ce mi-a fost revelat. Eu eram stăpânită de o teamă nespusă. mi-a fost dată prima viziune. Dar el mi-a zis: “Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi. EU SUNT CU TINE” “Nu te teme. Pe această cărare călătorea poporul advent către cetatea sfântă. Eram în vizită la o soră scumpă în Hristos. “este să duci solia Mea.” Ioel 2:28 În Cuvântul Său. Duhul şi puterea Mea vor fi cu tine. Luaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi vedeţi dacă sunteţi în armonie cu El. care erau pe deplin încredinţaţi că era de la Dumnezeu. o fiinţă atât de tânără şi slabă..... Dar lumina datoriei nu se schimbă. afară de descoperirile care urmau să fie incluse în Sfânta Scriptură.. căci Eu sunt cu tine... M-am rugat cu seriozitate mai multe zile de-a rândul şi chiar până noaptea târziu. dar nu-l puteam găsi. Noi. ci pentru a mângâia pe poporul Său şi pentru a îndrepta pe acei care se abat de la adevărul Bibliei.

în împrejurări asemănătoare cu ale lor. cu privire la voinţa Sa şi la felul cum ei trebuie să umble. (68) Instrucţiunea care a fost dată în primele zile ale soliei trebuie să fie păstrată ca o îndrumare sigură de urmat în aceste zile de pe urmă. care îşi are originea în Dumnezeu. “În timpurile vechi. pentru ca minunata simplitate a adevărului să poată impresiona pe toţi. sau pe cea a vrăjmaşului... să vă mustre şi să vă sfătuiască prin mărturiile date şi să vă întipărească în minte importanţa adevărului Cuvântului Său. Satan va lucra ingenios în diferite moduri şi prin diferiţi agenţi. prin Mărturii Dumnezeu a simplificat marile adevăruri date deja şi le-a adus în faţa poporului pe calea aleasă de El. N-a existat niciodată un timp în care Dumnezeu să fi învăţat pe poporul Său cu mai multă stăruinţă ca acum. “Când nu este nici o descoperire dumnezeiască. Dumnezeu a vorbit oamenilor prin gura profeţilor şi apostolilor. Dar nu sunt mulţi între voi care ştiu în realitate ce conţin Mărturiile. atunci n-ar fi fost necesare Mărturiile. ca să-i trezească şi să le întipărească în minte. temelia oricărei educaţii. poporul este fără frâu. care au fost crezute odată. ce scuză putem aduce? (67) Adevăruri care ies în evidenţă 17 octombrie CERCETAŢI TOATE LUCRURILE “Nu stingeţi Duhul.. am zis eu.. dat pentru alte cazuri. pentru a îndruma greşit şi pentru a amesteca adevărul cu neadevărul. vor fi făcute în stare să facă deosebirea între ele. Dumnezeu l-a încredinţat Fiului Său.. Această lucrare sau este de la Dumnezeu sau nu este. Lui Isus i s-a dat să stea în fruntea omenirii. este măreţia umilinţei. Satan ştie că cei amăgiţi nu se vor opri aici. Hristos a dat o desăvârşită pildă de slujire neegoistă.Mai presus de toate celelalte cărţi Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie marele nostru studiu. (70) Chiar ultima amăgire a lui Satan va fi de a face fără efect mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Mărturiile sunt sau de la Spiritul lui Dumnezeu sau de la diavolul." 1 Tes. Singura măreţie. şi el îşi îndoieşte eforturile. 29:18. (71) Când Mărturiile. Dumnezeu nu face nimic în tovărăşie cu Satan. (69) Faceţi ca Mărturiile să fie judecate după roadele lor. În această privinţă nu poate exista o lucrare pe jumătate.. Dacă aţi fi făcut din Cuvântul lui Dumnezeu studiul vostru. Domnul vrea să vă avertizeze. Dumnezeu nu trăieşte pentru Sine. Care este spiritul învăţăturilor lor? Care a fost rezultatul influenţei lor? Toţi cei ce doresc pot face cunoştinţă cu roadele acestor viziuni.. 5:19. sunt puse la îndoială şi lepădate. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun. nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. (65) Am luat preţioasa Biblie şi am înconjurat-o cu diferite Mărturii pentru Comunitate. În felul acesta. ca pe un fel de fanatism. adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său. descoperite deja. Idealul acesta al slujirii. Nici un adaos nu s-a adus adevărului. Prin faptul că a creat lumea şi că menţine toate lucrurile. El a spus: “Oricine vrea să fie mai mare între voi. În împărăţia mea nu are loc principiul preferinţei şi al supremaţiei. Nu dispreţuiţi proorociile. Păcatele de care ei trebuie să se ferească sunt arătate.. dar. poartă sau pecetea lui Dumnezeu. Datoria omului faţă de Dumnezeu şi semenii săi este lămurită în mod deosebit în Cuvântul lui Dumnezeu. până ce îi trânteşte într-o răsculare pe faţă. ci de a-L preamări şi a atrage minţile spre El . prin contrastul care există între ceea ce este fals şi ceea ce este adevăr. În aceste zile însă El le vorbeşte prin Mărturiile Spiritului Său.. astfel ca ei să privească ceea ce poartă numele de viziune. cu dorinţa de a ajunge standardul Bibliei şi desăvârşirea creştină. pentru a dezgusta poporul. sunt întâlnite cazurile aproape la toţi.. dar numai puţini dintre voi ascultă de lumina dată. El a trăit Legea lui Dumnezeu şi prin exemplul Său a arătat cum să ascultăm de ea.. De multe ori încercase Isus să stabilească acest principiu între ucenici. Lucrarea mea. Întreaga Sa viaţă a fost stăpânită de legea slujirii. Când Iacob şi Ioan ceruseră să li se dea locul de frunte. Aici.” Prov. Voi nu sunteţi familiarizaţi cu Scripturile. pentru ca toţi să fie lăsaţi fără scuză. învăţătură peste învăţătură. Singura distincţie se găseşte în devoţiunea slujirii altora. Dumnezeu a găsit cu cale să vă dea poruncă peste poruncă. El slujeşte fără încetare altora. care devine incurabilă şi sfârşeşte cu pieirea. dar sufletele sincere. pentru a tulbura încrederea poporului rămăşiţei lui Dumnezeu în adevărata mărturie.” Ioan 13:16 În viaţa şi învăţăturile Sale. Mărturiile scrise nu au ca scop să dea o lumină nouă. pentru ca prin pilda Sa să înveţe pe alţii ce înseamnă a sluji. poate fi găsit aici. (66) Dacă le desconsiderăm [avertismentele din Mărturii].21. (73) . Sfatul pe care ei îl doresc. (64) [Mărturiile] nu au menirea de a micşora Cuvântul lui Dumnezeu.. ci să întipărească mai viu în inimă adevărurile inspiraţiei. El va aduce viziuni false. să fie slujitorul vostru” Matei 20:26. (72) Respectarea tuturor orânduielilor 18 octombrie SERVUL OMULUI “Adevărat.

este cuprins în cuvintele pe care le-a rostit El: “V-am dat o pildă ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. această ceremonie a umilinţei a devenit una din rânduielile consacrate. Hristos instituia acum o slujbă religioasă. (77) După ce spălase picioarele ucenicilor. Ea ne arată că întreaga viaţă trebuie să fie o viaţă de servire umilă şi credincioasă. Aceasta este lecţia pe care Domnul dorea s-o înveţe şi s-o practice toţi.15 În om există tendinţa de a se preţui pe sine mai mult decât pe fratele lui. în relaţiile noastre unul cu altul. aceasta aduce cu sine bănuieli rele şi amărăciune. Această problemă el a considerat-o de o atât de mare însemnătate prin rezultatele ei. Trebuia să fie practicată de ucenici pentru ca totdeauna să păstreze în minte învăţătura Lui despre umilinţă şi slujire.. Dacă inima era curăţită. Domnul şi Învăţătorul vostru v-am spălat picioarele şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.. această ceremonie trebuie să preceadă împărtăşirea cu simbolurile morţii Domnului. să-l coboare de pe piscurile înălţării de sine. pentru a se ajuta şi binecuvânta unul pe altul. la umilinţa inimii. În timp ce ucenicii se luptau pentru locul cel mai de frunte.” Ioan 13:14. (76) Împăcarea unuia cu altul este lucrarea pentru care a fost instituită spălarea picioarelor.” (Ioan 13:15. El [Isus] a zis: “V-am dat o pildă ca să faceţi şi voi cum v-am făcut Eu. El nu ar fi putut lăsa acest mare subiect în sarcina omului.. Îngerii cereşti sunt de faţă. va doborî orice piedică ce a provocat dezbinare şi înstrăinare. Hristos este prezent prin Duhul Său. de a căuta locul cel mai de frunte şi deseori. Unul egal cu Dumnezeu. are ca scop să îndepărteze neînţelegerile acestea. Atunci când această rânduială este corect sărbătorită. dar a spus: “Nu toţi sunteţi curaţi. de a lucra pentru sine. A fost dat ca un mijloc prin care să se testeze şi să se dovedească loialitatea copiilor lui Dumnezeu. El aşteaptă pe cei pocăiţi şi cu inima zdrobită.. Prin fapta Domnului. prin harul Său. Hristos Însuşi S-a încins şi a săvârşit slujba de rob spălând picioarele acelora care Îl numeau Domn. Hristos însuşi ne-a lăsat un exemplu de umilinţă. în acest sens. toţi. sunt de faţă soli nevăzuţi de ochi omeneşti. Această ceremonie este de mare însemnătate pentru noi.17) El a plănuit ca prin aceasta să încerce starea adevărată a inimii şi minţii acelora care au luat parte la acea ceremonie. Păcatele săvârşite vor ieşi mai bine în evidenţă. Lecţia nu se referă doar la acest act. Pentru ca poporul Său să nu fie amăgit de egoismul care locuieşte în inima firească şi care se întăreşte prin satisfacerea eului. Totul . Hristos este de faţă prin Duhul Său cel Sfânt pentru a pune sigiliul asupra întocmirilor Sale. în împărăţia făgăduită. acest act revela tot ce era esenţial.Rânduiala spălării picioarelor este o rânduială de servire. copiii lui Dumnezeu sunt aduşi într-o sfântă legătură unul cu altul. Tot ce a dorit Hristos să spună referitor la această rânduială. ferice de voi dacă le faceţi. El a spălat picioarele lui Iuda. Izvoarele sufletului vor fi deschise.. ferice de voi dacă le faceţi. nici un gând de întristare. Mintea va fi umplută cu energie şi ţâşnind în activitate şi viaţă. Când Israelul modern respectă rânduiala sfântă. (74) Respectarea tuturor orânduielilor 19 octombrie EXEMPLUL LUI ISUS ÎN UMILINŢĂ “Deci dacă Eu. pentru că Duhul Sfânt ni le va reaminti... (78) Respectarea tuturor orânduielilor 20 octombrie O DOVADĂ DE CREDINCIOŞIE “Dacă ştiţi aceste lucruri. Aceşti vizitatori nevăzuţi sunt prezenţi la orice ocazie de felul acesta. încât El Însuşi. cu excepţia lui Iuda. ci curăţia inimii lor era încercată prin acest serviciu umilitor.. Ea trebuie să ne descopere marele adevăr că Hristos este un exemplu a ceea ce trebuie să fim noi. Nu-i scapă nici o privire. nu doar actul exterior al curăţiei." . a spălat picioarele ucenicilor Săi.. Oriunde este sărbătorită. (80) Când credincioşii se adună să serbeze sfintele rânduieli. Dacă ştiţi aceste lucruri." Cu această ocazie Iuda a venit cu o inimă de trădător. iar Hristos le-a descoperit tuturor că El îl ştia pe Iuda că este trădătorul Domnului său şi că spălarea picioarelor nu era o rânduială prin care să se cureţe sufletul de această murdărie morală. s-au convins de aceasta. care îl va face să slujească pe fratele său. El este de faţă pentru a convinge inima. Când Hristos a serbat această rânduială cu ucenicii Săi. Dumnezeu doreşte ca noi să înţelegem întreaga însemnătate a acestui act. Rânduiala care precede Cina Domnului.” Ioan 13:17 Ritualul spălării picioarelor a fost instituit ca serviciu religios. Duhul este acela care aduce convingerea în inimă.” (75) Ceremonia spălării picioarelor ilustrează în modul cel mai evident necesitatea adevăratei umilinţe. Această rânduială a fost dată spre folosul ucenicilor lui Hristos. Astfel vom fi şi noi convinşi când Hristos va vorbi inimilor noastre. (79) Hristos a dat de înţeles ucenicilor Săi că spălarea picioarelor nu îndepărta păcatele lor. Pentru că Eu v-am dat o pildă. decât înainte. ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. să scoată pe om din egoismul lui.

” Luca 22:20 Împărţind cu ucenicii pâinea şi vinul. FĂCUT ÎN SÂNGELE MEU “Tot astfel. iar gândul despre Golgota trezeşte în inima noastră o emoţie vie şi sfântă. (81) Respectarea tuturor orânduielilor 21 octombrie ÎN AMINTIREA MEA “Apoi a luat o pâine şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor zicând: “Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi. Slujba rânduită de Hristos trebuia să fie respectată de urmaşii Lui în toate ţările şi în toate timpurile. Nu acesta era scopul lui. înţelegem mai bine măreţia şi însemnătatea jertfei adusă de Maiestatea cerului. Acest adevăr l-a rostit Hristos la Cina cea de taină. vor fi binecuvântaţi în mare măsură.” Luca 22:19 La ultimul Paşte. Hristos ne este arătat ca răstignit între noi. Acest act al legământului trebuie să fie ratificat cu sângele lui Hristos. Nu trebuie să se ocupe de experienţele lor religioase trecute. care a fost vărsat pentru mulţi. Pentru că cine poate să citească inimile? Cine poate deosebi grâul de neghină? “Fiecare să se cerceteze pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. El le-a încredinţat Noul Legământ prin care toţi cei care Îl primesc devin copii ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos. care se varsă pentru voi. mărturisirea păcatelor. deoarece mândria şi adorarea de sine nu pot să crească în sufletul care păstrează o vie amintire a celor petrecute pe Golgota. Când ucenicii Domnului se adună în jurul mesei Sale.. Toţi acei care vin cu credinţă în El." Deoarece “oricine mănâncă din pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic. Când primim pâinea şi vinul care simbolizează trupul frânt al lui Hristos şi sângele Lui vărsat.27.” 1 Cor.. Nu trebuie să-şi amintească neînţelegerile cu fraţii lor. a instituit Cina Domnului în locul Paştelui. Pare că trecem şi noi prin grădina consacrată prin agonia Aceluia care a purtat păcatele lumii. Acesta este balsamul din Galaad. s-au făcut în totul. conştienţi pe deplin că El este de faţă. vestiţi moartea Domnului până va veni El!” 1 Cor. 11:26 .” Ioan 14:27 (85) Jertfa ispăşitoare este deplină şi îndeajuns.. pentru iertarea păcatelor. Serviciul pregătitor a cuprins toate acestea. 11:21. după ce au mâncat. “Pentru că ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta. În inimile şi pe buzele noastre vor fi laude pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Prin acest Legământ primesc orice binecuvântare pe care cerul o poate da pentru viaţa aceasta şi pentru cea viitoare. îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi. Cu inima curăţită prin sângele prea scump al lui Hristos. Cercetarea de sine. (83) Dumnezeu n-a lăsat oamenilor să spună cine trebuie să ia parte la asemenea ocazii. Suntem şi noi martori la lupta prin care s-a câştigat împăcarea noastră cu Dumnezeu. Ei nu trebuie să stea în umbra crucii. deşi nevăzut ei urmează să audă cuvintele: ”Vă las pacea Mea. să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea. pe care Dumnezeu l-a dat pentru restabilirea sănătăţii şi vigorii în sufletul lovit de păcat.29 Împărţind cu ucenicii pâinea şi vinul. Privind la Mântuitorul răstignit. vă dau pacea Mea. Hristos S-a obligat să le fie Răscumpărător. Pentru acei care îl beau în credinţă. nu v-o dau cum o dă lumea. Acela care a spălat picioarele lui Iuda doreşte să spele orice inimă de mânjitura păcatului. în acest pahar există puterea făcătoare de pace şi curăţitoare a sufletului. nu trebuie să-şi amintească şi nici să deplângă slăbiciunile lor. ci în lumina ei mântuitoare. pecetluit cu sângele Lui. (84) Respectarea tuturor orânduielilor 22 octombrie LEGĂMÂNTUL CEL NOU. cu gândul ne alăturăm la scena împărtăşirii din camera de sus. Hristos S-a obligat să le fie Mântuitor. împăcarea neînţelegerilor. fie că sunt înălţătoare.. Acesta este Noul Legământ. când Domnul S-a întâlnit cu ucenicii Săi..este pregătit pentru primirea unui astfel de suflet. Acum ei vin să se întâlnească cu Hristos. (86) Respectarea tuturor orânduielilor 23 octombrie ORI DE CÂTE ORI MÂNCAŢI ŞI BEŢI. (82) Sărbătoarea naţională a iudeilor trebuia să fie pentru totdeauna desfiinţată. Dar serviciul de împărtăşire nu trebuie să fie o ocazie de întristare.. Trebuie să-şi deschidă sufletul înaintea razelor strălucitoare ale Soarelui Dreptăţii. Planul Mântuirii este slăvit înaintea noastră. a luat paharul şi li l-a dat zicând: “Acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele Meu. fie că sunt descurajatoare. Iar săvârşirea sacramentului trebuia să amintească ucenicilor jertfa Sa nemărginită adusă prin fiecare în parte ca o părticică din marele întreg al neamului omenesc căzut. pentru a fi respectată în amintirea morţii Sale. dacă nu deosebeşte trupul Domnului.

(91) Biserica luptătoare 25 octombrie NUMELE PE CARE NI L-A DAT DOMNUL “Vei fi pentru Domnul un popor Sfânt. Iubirea şi unirea dintre frate şi frate trebuie să fie cimentate şi făcute veşnice prin iubirea lui Isus. distinct faţă de toate religiile de azi. Hristos a zis: “Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dar . dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile Lui. (87) Această rânduială nu trebuie să fie exclusivă." Matei 26:27-29 În necazul lor. ci va fi respectat în toată eternitatea. pentru izbăvirea finală a poporului Său. De un preţ ce nu poate fi exprimat în cuvinte. Dar eu am văzut că niciunul din aceste evenimente n-a fost hărăzit pentru schimbarea sau desfiinţarea Legii lui Dumnezeu. tocmai acest lucru.. Ori de câte ori se întâlneau pentru a pomeni moartea Lui.” Această Împărăţie nu are nici un principiu care să se asemene cu cele din lume. El caută să păstreze viu în mintea ucenicilor. ci mai des decât Paştele anual." Col. (92) . pentru a călăuzi lumea spre cer.10 Dacă dorim să ajungem moştenitori ai cerului. făcând din ea un Sabat. Eu am văzut că Sabatul nu va fi desfiinţat niciodată. De aceea. Isus. Fiecare trebuie să ia parte la ea. Dumnezeu S-a repauzat în ziua a şaptea. prin rânduiala Sfintei Cine. Sufletele noastre nu se pot uni cu Dumnezeu decât prin Hristos. care parcurge treptele necesare în convertire. aşa cum mulţi vor vrea s-o facă.. Ea trebuie să reprezinte o parte din cer aici pe pământ. vestiţi moartea Domnului până va veni El. El se coboară în apă. a sângelui curăţitor al lui Hristos. un fapt măreţ şi veşnic.. (88) Serviciul de împărtăşire arată către a doua venire a lui Hristos. spunând: “Pentru că oridecâteori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta. trebuie să fim în legământ cu Dumnezeu şi să angajăm orice facultate a fiinţei noastre pentru a câştiga suflete pentru Hristos. El S-a jertfit pentru mine ca să fiu salvat de la moarte. dacă ar fi trebuit să fie sărbătorit vreunul din aceste evenimente. şi să răspândească lumina divină pe calea sufletelor rătăcite. Acea izbăvire era o reprezentare tipică a marii ispăşiri pe care Hristos a făcut-o prin jertfa vieţii Sale. şi a fost respectat de Adam şi Eva şi de toate cetele îngereşti. Jertfa Lui este centrul nădejdii noastre. vestiţi moartea Domnului până va veni El. mai sfântă pe care s-o facem.. îşi reaminteau cum “El a luat un pahar şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu li l-a dat zicând: Beţi toţi din el căci acesta este sângele Meu. 2:21 Hristos S-a odihnit în mormânt în ziua Sabatului şi când fiinţele sfinte. care L-a înviat din morţi. sângele legământului celui nou. ei au găsit mângâiere în speranţa că el va reveni. pentru a trăi o viaţă nouă în Isus Hristos. Numai prin faptul că El a murit pentru noi putem să privim cu bucurie la a doua Lui venire. aşa cum n-am mai făcut până acum. Această rânduială solemnă comemorează un eveniment mult mai măreţ decât eliberarea copiilor lui Israel din Egipt. (89) Respectarea tuturor orânduielilor 24 octombrie BOTEZUL ŞI PATIMILE LUI HRISTOS “Fiind îngropaţi împreună cu El. de toţi sfinţii mântuiţi şi de întreaga ceată îngerească spre onoarea marelui Creator. Prin urmare. moartea.. prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El. Şi nimic mai puţin decât moartea lui Hristos. cât şi de pe pământ erau active în dimineaţa primei zile din săptămână El S-a sculat din mormânt pentru a-Şi relua lucrarea Sa de a-i învăţa pe ucenici. printr-o zi de odihnă. ca un biruitor triumfător. Ei trebuie să fie modele în ce priveşte evlavia personală şi faptele bune. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor deosebit în caracter şi obiceiuri faţă de lume. Cina Domnului nu trebuie să fie serbată doar ocazional sau o dată pe an.. a binecuvântat-o şi a sfinţit-o. Sabatul a fost instituit în Paradis înainte de căderea în păcat. 28:9. îngroparea şi învierea lui Hristos. până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu. comemorează prin botezul său. pentru ei nu era nici o minune că Prinţul vieţii şi Domnul Măririi avea să rupă legăturile morţii şi să iasă din închisoarea Sa. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei. înainte de moartea Sa. a stabilit un semn de aducere aminte a frângerii trupului Său şi a vărsării sângelui Său pentru păcatele lumii. Domnul Şi-a pus biserica Sa ca o lumină în lume. Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine." Hristos a instituit slujba aceasta pentru ca să ne poată vorbi despre iubirea lui Dumnezeu. n-ar fi făcut ca iubirea Lui să aibă efect pentru noi. personal. a fost pentru ei gândul: “Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta. Există pentru noi o lucrare mai măreaţă. (90) Am văzut că ceata îngerilor a fost umplută de uimire la vederea suferinţelor şi a morţii Regelui Măririi. în mod public şi astfel să depună mărturie: Eu Îl accept pe Hristos ca Mântuitor al meu. atât din cer.” 1 Cor. atunci răstignirea ar fi fost evenimentul cel mai potrivit.Mântuirea oamenilor depinde de o continuă aplicare. 11:26 Iar credinciosul pocăit. ci dimpotrivă ele sunt dovada cea mai puternică despre caracterul ei neschimbător. care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor. pentru inimile lor. tot astfel cum a făcut Hristos prin moartea şi îngroparea Sa şi este scos din apă în mod asemănător învierii Sale.” Deut.. Dar acest lucru nu sfinţeşte prima zi a săptămânii.. prin credinţa în puterea lui Dumnezeu.

. Strălucirea va apare. aduce persoane care nu sunt convertite. Poporul lui Dumnezeu trebuie să primească acum lumina şi s-o răspândească. (95) Sunt mulţi care privesc să vadă ce solie aduceţi. Hristos zice despre ei: “Voi vă lăudaţi că sunteţi bogaţi că aţi crescut în presupusa cunoştinţă spirituală. Voi urmaţi un model al propriei voastre fantezii. el va străpunge pe călcătorii Legii lui Dumnezeu şi-i va aduce la pocăinţă către Dumnezeu şi la credinţă în Domnul nostru Isus Hristos. Acei care pornesc să vestească o solie pe propria lor răspundere. a îngerilor şi a oamenilor. Satan seamănă buruieni.. pretinzând că sunt creştini devotaţi ei ţes în războiul caracterelor lor atât de multe fire ale propriei lor imperfecţiuni. El deschide comorile Sale. (97) Biserica luptătoare 27 octombrie BOGĂŢII PENTRU LAODICEENI “Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc ca să te îmbogăţeşti şi haine albe ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale şi doctorie pentru ochi. Fiţi siguri că aceşti oameni sunt de partea marelui amăgitor.Voi sunteţi o privelişte în faţa lumii. (96) Biserica luptătoare 26 octombrie ZIDITORI. Deşi există rele în biserică şi vor fi până la sfârşitul lumii.. pentru că aţi murdări cerul cu înţelepciunea voastră nesfinţită. nu-şi vor îndrepta armele lor împotriva bisericii luptătoare. ci cu toate puterile lor se vor lupta împreună cu poporul lui Dumnezeu împotriva confederaţiei răului.” (101) Sfatul Martorului Credincios este plin de încurajare şi mângâiere. zice marele negustor." Ca un negustor ceresc. În timp ce Hristos seamănă sămânţa bună. dacă inimile lor sunt luminate de Hristos. iar cealaltă pentru a strica poporul lui Dumnezeu. care. (93) Suntem Adventişti de Ziua a Şaptea. În timp ce Domnul aduce în biserică pe acei care sunt cu adevărat convertiţi. ‘Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit’.. în acelaşi timp. ca să te îmbogăţeşti şi haine albe ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale." Apoc. (102) . “Deschide uşa”. 58:12 N-are Dumnezeu o Biserică vie? El are o biserică. Nu ne este. vei fi numit ‘Dregător de spărturi’. nu este nevoie ca ei să ajute această strălucire. Ne pare rău că sunt membri în biserică ce au defecte de caracter. iar biserica ce este credincioasă lui Iehova. nu trebuie să se angajeze în nici o luptă de rând. În realitate nu sunteţi nici reci. Ca o săgeată din tolba Domnului. aceştia nu fac voia lui Dumnezeu..... te sfătuiesc să cumperi de la Mine. Mântuitorul tău.. nu. Dacă sunteţi credincioşi Dumnezeului vostru care v-a încredinţat lucrarea. Satan. Voi nu lucraţi în de acord cu Exemplul divin.” (100) Isus merge din uşă în uşă stând înaintea fiecărui templu al sufletului. posesorul comorilor spirituale “şi tratează cu Mine problema ta. Acesta scoate în evidenţă adevărul care trebuie să fie o încercare pentru biserici. fiecare adevărat ucenic va descoperi lumii pe Hristos ca pe un Mântuitor iertător de păcate. rezidind pe vechile dărâmături şi orice om care atrage atenţia lumii şi a altor biserici la această biserică. Ei nu poartă crucea printr-o adevărată lepădare şi jertfă de sine. denunţând-o ca fiind Babilon. nici în clocot. Ei n-au nevoie să încerce să strălucească. Acei care îşi dau seama de ceea ce înseamnă acest conflict. Există numai o biserică în lume care în timpul de faţă stă la spărtură şi drege zidurile. NU DISTRUGĂTORI “Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte. vei ridica din nou temeliile străbune. (99) Martorul credincios a zis: “Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc. Acesta este numele pe care ni l-a dat Domnul. (98) Există un mare număr de pretinşi creştini care nu-L urmează cu adevărat pe Isus. Să nu-i credeţi. Ne este ruşine de numele nostru? Noi spunem: Nu. Eu. 3:18 Solia către biserica Laodiceană este aplicabilă tuturor care au avut marea lumină şi multe ocazii şi totuşi nu le-au preţuit. Întreaga lume este plină de ură împotriva acelora care proclamă obligativitatea respectării Legii lui Dumnezeu." Is. Dacă nu vă pocăiţi. (94) Numele de Adventist de ziua a şaptea poartă în frunte semnele caracteristice ale credinţei noastre şi va convinge pe orice suflet care întreabă. dar aceasta este o biserică militantă şi nu o biserică triumfătoare. ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. nu puteţi fi mântuiţi. declarând: “Iată. Eu nu pot aproba spiritul şi lucrarea voastră. biserica din aceste zile de pe urmă trebuie să fie lumina acestei lumi care este murdărită şi demoralizată de păcat. în timp ce pretind a fi învăţaţi şi conduşi de Dumnezeu. ci sunteţi plini de trufie deşartă. Deşi fac mare caz. credinţei şi dragostei şi să fie bogate în comorile cereşti. De aceea noi trebuie să privim veşnic spre Hristos... Bisericile încă pot obţine aurul adevărului. Există două influenţe opuse care se exercită continuu asupra membrilor din biserică. O influenţă lucrează pentru curăţirea bisericii. fac încă o lucrare specială a lor din aceea că dărâmă ceea ce a zidit Dumnezeu ani de-a rândul. încât modelul minunat este desfigurat. Deoarece sunteţi încropiţi trebuie să vă scuip din gura Mea”. Eu stau la uşă şi bat. veţi face impresie bună şi veţi conduce sufletele pe calea neprihănirii. face o lucrare în armonie cu cel care este pârâtorul fraţilor..

potrivit capacităţilor sale. Dumnezeu va trimite pe mulţi în via Sa.. şi i se părea că toată lumea sta pe marginea prăpastiei. ba şi mii dintre cei ce au auzit solia mântuirii. Totul este în agitaţie în lumea noastră. nu numai prin răpirea drepturilor oamenilor.. Satan îşi face cu zel planurile sale pentru marea luptă finală. Atunci va veni sfârşitul. gândind. cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile!” Rom. Orice suflet care a primit pe Hristos e chemat ca să lucreze pentru mântuirea semenilor săi. Tot ce pot să apuce este pus în serviciul lăcomiei lor. a văzut ceata poporului lui Dumnezeu care păzeşte poruncile Sale. deşi ar putea fi activi în vreo ramură oarecare a lucrării. ci şi ale lui Dumnezeu.” (107) Biserica luptătoare 30 octombrie IUBIREA NAŞTE IUBIRE “El care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său. profetul Ioan vede această scenă. Către aceştia. stă descoperit. până la încheierea timpului de încercare. (Apoc. Profeţiile se împlinesc. Încă de mult timp aşteaptă Dumnezeu ca spiritul servirii să pună stăpânire asupra întregii comunităţi. ci L-a dat pentru noi toţi. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 22:17 Avertismentul de a da această invitaţie este adresat comunităţii întregi. atunci întreaga lume ar fi avertizată în curând. 8:32 ." Apoc. Cum se face că acestei somaţii nu-i urmează decât puţine suflete? Este poate pentru că mulţi se scuză cu faptul că nu se află la amvon? Aceştia pot şti că afară de amvon trebuie făcută o mare lucrare de către mii de membri laici devotaţi Domnului. cu minunatele progrese şi cu înalta lor cultură. Oamenii se laudă.7. când fiecare va trebui să treacă de o parte sau alta. Conducătorii din comunitatea lui Dumnezeu trebuie să ştie că însărcinarea Mântuitorului este dată la toţi cei ce cred în numele Său. “Duhul şi Mireasa zic vino! Şi cine aude să zică: Vino!” Apoc. Este o greşeală fatală a presupune că lucrarea pentru salvarea de suflete ar depinde numai de predicatori. Lui i-a fost arătată această închinare la demoni. O istorie stranie şi plină de evenimente se raportează în cărţile cerului. Veghetori cereşti văd pământul plin de violenţă şi de crimă. vorbind şi lucrând în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. stau încă fără de lucru în târg. (105) Fiecare om trebuie să stea în locul său. 14:12). dar pe când el privea cu cel mai adânc interes.Biserica luptătoare 28 octombrie UN POPOR CARE PĂZEŞTE LEGEA LUI DUMNEZEU “Aici este răbdarea sfinţilor. Dorinţa după bogăţie şi desfrânare ia proporţii. Hristos strigă: ”Mergeţi şi voi în via Mea” Matei 20:6. Dar norul mâniei dreptăţii pluteşte asupra lor. astfel încât fiecare să lucreze pentru El.” (103) Acest stindard distinctiv: “Aici este răbdarea sfinţilor.. în ţara lor natală şi în afara ţării lor potrivit însărcinării biblice. lăuntrul lor plin de vinovăţie şi stricăciune.. cu putere şi slavă mare. Ei aveau pecetea viului Dumnezeu pe frunţile lor şi el a zis: “Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Oamenii nutresc însuşirile marelui arhiamăgitor. dar pentru ochiul Celui Atotştiutor.. Ei au ajuns plini de spiritul lui. trebuie să fie purtat în toată lumea. (104) Acesta nu este timpul de a coborî stindardul nostru şi a ne ruşina de credinţa noastră. iar Domnul Hristos ar veni iarăşi pe acest pământ. În viziunile despre lucrurile viitoare. Oamenii întrebuinţează mijloacele Sale pentru satisfacerea egoismului lor. în orbia lor. Oricine a auzit invitaţia: “Vino” s-o lase să răsune peste munţi şi văi. 14:12 Ne aflăm în pragul unor evenimente mari şi solemne.. Sute. (106) Biserica luptătoare 29 octombrie EVANGHELIA PENTRU ÎNTREAGA LUME “Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor." Matei 24:14 “Răspunderea pentru înaintarea şi aducerea la îndeplinire a acestei însărcinări nu planează numai asupra predicatorilor cu binecuvântare. Dacă membrii comunităţii lui Dumnezeu ar face lucrarea încredinţată lor în câmpurile lipsite. fiind plin de elementele care au distrus Sodoma. Credincioşii umili şi devotaţi asupra cărora Domnul viei a pus sarcina pentru suflete. trebuie îmbărbătaţi de acei asupra cărora Domnul a pus răspunderi mai mari. care nu sunt deosebiţi prin punerea mâinilor pentru misiunea de predicator. Bogăţia se câştigă prin tot felul de răpiri. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin credinţa lui Isus”.

” (Mat.. (108) Biserica luptătoare 31 octombrie ZIDIT PE STÂNCĂ “Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui. ajutorul lor. iar acei care se socotesc cei mai tari. Iubirea pentru sufletele pierdute a adus pe Isus Hristos la crucea de pe Golgota. Şi atunci când urmaşii lui Hristos Îi înapoiază Domnului ceea ce este al Lui Însuşi.. Noi suntem martorii lui Hristos şi nu trebuie să îngăduim ca interese şi planuri lumeşti să absoarbă timpul şi atenţia noastră. Domnul “este Stânca. se vor dovedi cei mai slabi. 2:12 (111) NOIEMBRIE ÎNFRUNTÂND ULTIMA ÎNCERCARE Zile zbuciumate ne stau în faţă 1 noiembrie PENTRU O VREME CA ACEASTA “Căci dacă vei tăcea acum. în prezenţa oştilor nevăzute ale locuinţei morţilor. Biserica nu poate să-şi reducă sarcina fără a tăgădui pe Domnul ei. Unii poate nu vor fi în stare să dea o sumă mare. Sunt în joc interese superioare. intră în bucuria stăpânului Tău. Ce anume face să fie necesare aceste cereri frecvente? Nu o rapidă creştere a întreprinderilor misionare? Câtă vreme sunt suflete de mântuit interesul nostru faţă de salvarea de suflete nu trebuie să fie micşorat.. Nu risipiţi banii voştri în cumpărarea de lucruri care nu sunt necesare. (1) Acelaşi spirit care în secolele trecute a condus la prigonirea bisericii credincioase. ea trebuie să asculte de Hristos. (109) Dacă Isus ar fi dat o putere specială unuia dintre ucenicii Săi mai mult ca altora. este prezenţa vie a lui Hristos în biserică. dar multe sume mici fac un total mare. Capul ei. Şi copiii să-şi facă partea lor... vor distribui pentru înaintarea lucrării mijloacele pe care El le-a pus în mâinile lor. Poate gândiţi că aceste sume nici nu înseamnă mult. 1:22. lucrările Lui sunt desăvârşite.. Ei s-ar fi supus dorinţei Domnului lor şi ar fi onorat pe acela pe care l-ar fi ales El. Banii voştri înseamnă mântuirea sufletelor.. deoarece Unul este Învăţătorul vostru.23 (119) În prezenţa lui Dumnezeu şi a tuturor inteligenţelor cereşti. Membrii bisericilor noastre să nu se plângă pentru faptul că atât de des sunt invitaţi să dea." Deut. În loc de a rândui pe unul de a fi şeful celorlalţi Hristos a zis ucenicilor: “Voi să nu vă numiţi Rabi”. “nici să nu vă numiţi Învăţători. “Capul oricărui bărbat este Hristos”." “Ferice de toţi câţi se încred în El. torentele şi furtunile mâniei satanice au lovit în Stânca mântuirii noastre. .. Ps. Părinţii să înveţe pe copiii lor să-şi economisească bănuţii pentru a-i da Domnului.. Nu vă permiteţi nimic ce este doar pentru paradă. Hristos.. 11:3. “le-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii.. Stânca în care trebuie să credem.... cu siguranţă va stârni mânia lui Satan..” 1 Cor. pentru mântuirea a ceea ce este pierdut. va duce şi în viitor la urmarea unei căi asemănătoare împotriva acelora care vor să-şi păstreze credincioşia lor faţă de Dumnezeu.. ei îşi adună o comoară care va fi a lor. Hristos a întemeiat Biserica Sa pe Stânca cea vie. şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri..... Timp de şase mii de ani credinţa s-a zidit pe Hristos.Acei care sunt cu adevărat convertiţi. dar toţi pot pune în fiecare săptămână ceva deoparte pentru Domnul.10. Iubirea de suflete ne va conduce la tăgăduirea de noi înşine şi la sacrificiu.. dar ea a stat neclintită. Petru nu a fost stânca pe care biserica a fost întemeiată. Ef. Biserica este clădită pe Acela pe care nu-L putea birui locuinţa morţilor. Timp de şase mii de ani. care este trupul Lui." Matei 23:8. Noi stăruim în ce priveşte banii care sunt cheltuiţi pentru lucruri care nu sunt necesare. dacă nu fac pe Hristos.. Biserica este clădită pe Hristos ca temelie a ei. 25:21) Bucuria de a vedea suflete mântuite pentru veşnicie va fi răsplata tuturor acelora care calcă pe urmele Mântuitorului lor. Stânca aceasta este El Însuşi ." Matei 16:18 Cuvântul “Petru” înseamnă “piatră” .o piatră care se rostogoleşte. frânt şi zdrobit pentru noi. Să aibă loc o dăruire sistematică din partea tuturor.. În aceasta poate să se încreadă şi cel mai slab. Lucrarea de predicare a Evangheliei trebuie să fie susţinută prin tăgăduire de sine şi prin sacrificiu.. Împotriva bisericii clădită pe o stâncă de felul acesta. când vor auzi cuvintele: “Bine slugă bună şi credincioasă. Dumnezeu care a pus totul sub picioarele Mântuitorului. plinătatea celui ce plineşte totul în toţi.propriul Său corp. nu i-am fi găsit adeseori certându-se cine să fie mai mare. ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” Estera 4:14 Oricine care vede caracterul respingător al păcatului şi prin putere de sus se împotriveşte ispitei. 32:4. porţile locuinţei morţilor nu pot să biruiască. Renunţaţi la orice cheltuială extravagantă. Porţile iadului l-au biruit când a tăgăduit pe Domnul Său cu jurământ.

şi prin cuvinte batjocoritoare. de ar cheltui ei mai puţin din timp cu aranjarea îmbrăcăminţii şi cu conversaţia deşartă. Mulţi oameni glumesc cu păcatul. sau am o minte stricată? Sunt eu reînnoit în Hristos. sunt vrăjiţi până acolo încât se văd stăpâniţi de o voinţă mai puternică decât a lor. pentru ca lumina curată. falsă şi plină de dezamăgire. legislatorii vor ceda cererilor după o lege duminicală. să poată vindeca rănile făcute de păcat în suflet. ca să le dea o experienţă sănătoasă. sau am încă o inimă firească. dar înţelepciunea dată oamenilor printr-o legătură vie cu Izvorul a toată lumina şi cunoştinţa divină. văd în mica ceată care ţine porunca Sabatului. pe care să-l aducă împotriva apărătorilor Sabatului biblic. împotriva iudeilor. Rugaţi-vă cum nu v-aţi rugat niciodată mai înainte. prin laude şi ameninţări. şi ar înălţa rugăciunile lor serioase din tot sufletul către Dumnezeu.. Toţi acei care în mod conştient ignoră poruncile lui Dumnezeu. căci nu suntem în neştiinţă de planurile lui. va fi proporţională cu viclenia şi şiretlicurile lui. (7) Şiretenia lui Satan nu va scădea. un Mardoheu în poartă. în timp ce este grea. Lucrarea lui Hristos trebuie să distrugă puterea lui asupra copiilor oamenilor. Pentru a nu-şi pierde popularitatea şi poziţia. Păcatele nemărturisite sau poftele stăpânitoare pot să-i ţină captivi tot atât de neajutoraţi cum era şi îndrăcitul din Capernaum. “Şi astăzi sunt mulţi oameni care sunt stăpâniţi de duhurile rele. în biserică." Iac. oameni cu inima împărţită. dar fără să-şi dea seama. El seamănă discordie şi întuneric în mintea omenească. ei vor căuta să-i facă să se lepede de credinţa lor. pentru ca ei să nu-şi mai piardă atât de mult din timpul lor preţios cu satisfacerea fanteziei lor. Apostolul zice: “Noi însă nu suntem în necunoştinţă de amăgirile lui [Satan]". (9) . strălucind din Cuvântul Său. în afaceri.. miniştri şi membri ai bisericii.8. influenţa lui perverteşte simţurile. Ei nu pot să scape de puterea ei misterioasă. îmbrăcată cu o nouă haină pe dinafară? Prezentaţi-vă în faţa marelui tribunal şi în lumina lui Dumnezeu cercetaţi şi vedeţi dacă nu cumva există încă vreun păcat pe care nu l-aţi lepădat încă. prin vicleniile lui Satan. întrebându-se fiecare: “Sunt eu sănătos. (5) Cărarea lui Satan este cea mai largă şi cea mai amăgitoare. O. Pe acest câmp de luptă se va da ultima mare bătălie din marele conflict dintre adevăr şi rătăcire. stăpâneşte mintea omenească. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. în cămin. deoarece el ştie că Lui nu-I place lucrarea sa. În felul acesta cei neprevăzători merg direct în cursa lui... ei vor recurge la măsuri de constrângere ca să înlocuiască lipsa de dovezi. Guvernatori. Cu cât mai bine şi mai sigur este să ne apropiem de Dumnezeu. (4) Satan este dumnezeul acestei lumi. tot aşa cum era acel om din Capernaum. sunt poate plini de deşertăciune. Este mare nevoie de o examinare de sine serioasă. Astăzi vrăjmaşii bisericii adevărate. iau parte la petreceri şi la nebunii. călăuzind-o la păcat. Cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu. Şi totuşi. pot fi aplicate oamenilor şi tinerilor de astăzi: “Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie!”. cu atât suntem în mai mare siguranţă. de unde aşteptăm pe Mântuitorul.. (6) Cel care simte pericolul veghează ca nu cumva să întristeze Duhul Sfânt. câtă dibăcie şi câtă viclenie se exercită ca să-i facă pe pretinşii urmaşi ai lui Hristos să se unească cu lumea şi să caute a-şi găsi fericirea în plăcerile ei. Estera 4:14 (3) Zile zbuciumate ne stau în faţă 2 noiembrie PUTEREA NEMILOASĂ A VRĂJMAŞULUI “Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. câtă iscusinţă. Aceasta este făcută să pară cea mai atractivă. în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. se aşează sub influenţa lui Satan. atunci când doresc. iar apoi să se îndepărteze de Dumnezeu. crezând că pot renunţa la el.” 2 Cor. ca să nu fiţi duşi în rătăcire. de ar înceta mai bine sunetul muzicii instrumentale. Dar acei care se tem de Dumnezeu nu pot primi o întocmire care violează o prescripţie a Decalogului.. O. stăpâniţi de spiritul prigonirii vor conspira împotriva lor. şi-şi conduce victimele sale la violenţă şi crimă. Prin grai şi prin scris. conversaţia noastră este despre cele cereşti.Edictul care va fi dat la urmă împotriva rămăşiţei poporului lui Dumnezeu se va asemăna foarte mult cu cel dat de Ahaşveroş. curăţiţi-vă inima. stăpânit de cel rău. închid uşa în faţa lui Isus. deoarece Satan urăşte şi îi este frică de prezenţa lui Dumnezeu. 4:7. Cum pot eu să suport gândul că cei mai mulţi dintre tinerii din această generaţie nu vor fi găsiţi demni pentru viaţa veşnică.. O.. 2:11 Solomon zice: “Cel ce se încrede în propria sa inimă este fără minte. În timp ce acei care sunt în jurul nostru. pentru neprihănire şi adevărată sfinţire. sufletul strigă după Dumnezeu pentru iertare şi pace. Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi.(2) Cuvintele lui Mardoheu către Estera. cât de mulţi oameni din diferite sectoare ale vieţii. lăsând în schimb să intre acest monstru îngrozitor care este Satan. (8) Zile zbuciumate ne stau în faţă 3 noiembrie AMĂGIREA DEŞERTĂCIUNII “Ca să nu lăsăm pe Satan să aibă un câştig de la noi. Neavând un “aşa zice Scriptura”. cu iluzia că pe calea aceasta se poate câştiga ceva bun. măgulindu-se că nici un rău n-ar fi pe această cale. Curăţiţi-vă mâinile păcătoşilor. Satan va ridica învinuire împotriva minorităţii care refuză să primească obiceiuri şi tradiţii populare. Fireşte temelia speranţei voastre în viaţa veşnică nu poate fi pusă prea sigur." Şi sunt sute din aceştia care se află printre mărturisitorii religioşi.

ci din păcatele voastre. Mulţi sunt lăsaţi să adoarmă în Domnul. constituie un păcat şi că pentru a primi ajutor de la Dumnezeu.. nici nu ascultă de Legea Sfântă.15) (15) Dar înălţarea unei astfel de rugăciuni este un act foarte solemn. de aceea Mi-am făcut faţa ca o cremene ştiind că nu voi fi dat de ruşine. Trebuie să fim cu băgare de seamă faţă de pretinsa sfinţenie care îngăduie călcarea Legii lui Dumnezeu. vindecând pe cei bolnavi. ei trebuie să-şi mărturiasescă păcatele şi să le părăsească.. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav. aceasta nu este drept. dacă cerem ceva după voia Lui.” (Iacov 5: 14. amindindu-ne că Scriptura are făgăduinţe mari pentru cei ce aşteaptă cu răbdare ajutorul Domnului. (11) Zile zbuciumate ne stau în faţă 4 noiembrie CERCETAREA GLASULUI PĂSTORILOR “Eu sunt Păstorul cel bun. dreaptă şi bună a lui Dumnezeu.. Isus a murit ca să vă mântuiască nu în păcatele voastre. nu pot fi sfinţiţi. printr-un cuvânt sau o privire? Cine este mai vrednic de încrederea noastră decât Acela care a făcut un sacrificiu atât de mare pentru mântuirea noastră? Domnul nostru ne-a dat instrucţiuni precise. cât şi a legilor morale ale lui Dumnezeu. Eu Îmi cunosc oile Mele şi ele Mă cunosc pe Mine. Avem dovezi de netăgăduit despre glasul Adevăratului Păstor care ne cheamă să-L urmăm.. fără a dovedi supunere faţă de voinţa Sa. “Glasul unui străin” este glasul unuia care nici nu respectă.. Cererile noastre nu trebuie să fie nişte porunci. Sunt cazuri când Domnul lucrează în mod hotărât prin puterea Sa divină şi face pe om sănătos.. şi care poate vindeca orice boală printr-o atingere. El îi alege pe acei care n-au băut din apele de viaţă a căror suflete sunt însetate după ceva nou şi straniu şi care mereu sunt gata să bea din orice fântână care li se oferă.. aceasta nu înseamnă că această putere mare o au de la Dumnezeu." El călăuzeşte oile Sale pe calea ascultării cu umilinţă de Legea lui Dumnezeu. credinţa noastră va fi încercată la maximum. în timp ce ei nu respectă acest mare standard al neprihănirii. În El există balsam vindecător pentru orice boală. Dar ca să insistăm la Domnul cu cererile noastre. Dorinţele şi interesele noastre ar trebui să ajungă să fie cuprinse în voinţa Sa. El zice: “Eu am păzit poruncile Tatălui Meu.” Isaia 50:7 .. “Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii şi să se roage pentru el. pentru că păcatul a cauzat moartea Fiului lui Dumnezeu. care nu trebuie săvârşit fără o bună chibzuire. după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului..... iar dacă a făcut păcate. trebuie să li se dea lămuriri. iar Domnul îl va însănătoşi. este un mincinos şi adevărul nu este în el.. (10) Dragi tineri. că atât călcarea legilor naturale. gata de a asculta de toate pretenţiile lui Dumnezeu? Ioan îi cercetează pe cei ce pretind a fi copii ai lui Dumnezeu: ”Cel care zice ‘Îl cunosc’ şi nu păzeşte poruncile Lui. (13) Zile zbuciumate ne stau în faţă 5 noiembrie RUGĂCIUNE PENTRU BOLNAVI “Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii. Vor fi auzite glasuri zicând: “Aici este Hristosul” sau “Acolo este”. (12) Este necesar să fim ancoraţi în Hristos. înrădăcinaţi şi întemeiaţi în credinţă. Aceste experienţe. ascultători.” 1 Ioan 2:4. Dar prin a cui putere sunt făcute aceste vindecări? Sunt ochii lor deschişi la călcările lor de Lege? Este poziţia lor ca a unor copii umili. îi vor fi iertate. 5:16 Hristos este astăzi acelaşi doctor milos cum a fost în timpul misiunii Sale pe pământ. Când ajutorul omenesc eşuează. ca să fiţi vindecaţi.. Trebuie să lăsăm ca şi răbdarea să-şi facă lucrarea ei desăvârşită. Dimpotrivă aceasta este puterea făcătoare de minuni a marelui amăgitor.” Iac.Îndepărtaţi păcatul din inimile voastre. care pun credinţa la încercare. Ştim că Dumnezeu ne ascultă. (14) De ce sunt oamenii atât de nedoritori a se încrede în El. Celor care doresc să se facă rugăciuni pentru însănătoşirea lor. sunt spre binele nostru. Mulţi fac mare caz pretinzând că sunt sfinţi şi se laudă cu minunile pe care le fac. dar nu trebuie să le credem.. de aceea nu M-am ruşinat. Dar nu toţi bolnavii sunt vindecaţi. prin apostolul Iacov. Cel care l-a făcut pe om. ci nişte rugăminţi.” Ioan 10:14 Fiecare din noi va fi aspru ispitit. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (16) Zile zbuciumate ne stau în faţă 6 noiembrie SPIRITUL ADEVĂRATULUI EROISM “Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat. deşi au putere oricât de mare. Credinţa se întăreşte prin exercitare. Dumnezeu va fi ajutorul poporului Său. referitor la datoria noastră în caz de boală.. Dacă acei prin care se fac vindecări sunt dispuşi ca pe baza acestor manifestări să-şi scuze călcarea Legii lui Dumnezeu şi continuă să trăiască în neascultare. Acei care calcă în picioare Legea şi se apreciază pe ei înşişi după un standard al propriei lor amăgiri. Satan lucrează prin unelte.

vom birui orice ispită prin harul Său. Dar Domnul din cer va dejuca toate aceste planuri şi va veghea la îndeplinirea scopurilor Sale adânci. nemulţumire.” (17) Exemplul unei persoane energice are mare influenţă. care au nevoie de o lucrare îndelungată de şlefuire. grijă. (29) Dumnezeu mi-a arătat că El a dat poporului Său o băutură amară pentru a-i curăţi şi lămuri. Un zâmbet se observa pe faţa lui care m-a făcut să mă . confundă patima puternică şi nestăpânită cu tăria de caracter. Eu am văzut că el a căzut din ce în ce mai adânc.Tăria de caracter constă din două lucruri: puterea voinţei şi puterea stăpânirii de sine. Când l-am văzut. Apoi mi-a fost arătat cum este astăzi. Să fiţi siguri că nici una din loviturile Sale nu sunt de prisos.. Statura sa era înaltă. care a venit peste voi ca să vă încerce. (21) Domnul mi-a arătat că harul Său va fi cu noi în toate încercările noastre şi deşi acestea vor fi mai mari ca oricând. Nu trebuie să fiţi surprinşi dacă Dumnezeu foloseşte dalta şi ciocanul pentru a îndepărta defectele din caracterele voastre. Adevărata mărime şi nobleţe a unui om se măsoară prin puterea simţurilor stăpânite de el şi nu prin puterea simţurilor care îl stăpânesc. ură. amăgire şi de toate răutăţile. iar gândurile să fie educate în direcţia scopului urmărit. Părea a fi cufundat în gânduri. Privirea sa era vicleană şi arăta multă fineţe. nu pentru că El S-ar bucura de întristarea şi suferinţele lor. Trebuie să ne încingem cu toată armătura lui Dumnezeu şi să fim în orice moment gata pentru a lupta împotriva puterilor întunericului. este acela care deşi simţitor la nedreptate. răutate. Eu am privit cu o deosebită atenţie acea figură care a fost odată atât de nobilă. am fost luaţi din cariera acestei lumi şi aduşi în atelierul Domnului ca să fim şlefuiţi pentru locaşurile din Templul Său. Toate hotărârile lor rămân doar simple vorbe.. întocmai cum acul busolei arată polul. dar carnea atârna de pe mâinile sale şi de pe faţa sa. Mulţi tineri. o preocupare în viaţă. nenorocire.” 1 Petru 4:12. căci el este încă un înger. nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru. Domnul îngăduie ca poporul Său să fie supus la cele mai teribile ispite. Ochii săi erau ieşiţi înainte." 1 Tes. Pe orice cărare există spini. Totdeauna să existe o statornicie în scopul urmărit. În această lucrare ciocanul şi dalta trebuie să-şi facă partea lor şi abia apoi urmează finisarea. va săvârşi lucrarea destinată asupra inimilor acelora care o primesc. stătea cu bărbia pe mâna stângă. Dar expresia feţei sale e plină de suferinţă. (19) Prin înţelepciunea puternică a adevărului lui Dumnezeu. ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea salvei Lui.. ci să veghem şi să fim treji. 5:6 Mi-a fost arătat Satan cum era el odată. făcând loc astfel desnădejdii. ca ceva ciudat care a dat peste voi. dar deşi totdeauna au de gând să facă ceva. El are încă o statură regească. dar perseverează şi în loc de a permite ca drumul său să fie barat. Asemenea oameni sunt adevăraţi eroi. Mulţi exagerează dificultăţile aparente. Ei trebuie să ia o hotărâre ca viaţa lor să nu fie irosită cu lucruri de nimic. (22) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 8 noiembrie SIGURANŢĂ ŞI VIGILENŢĂ “De aceea să nu dormim ca ceilalţi.. Numai El poate desăvârşi această lucrare.. Fiecare trebuie să aibă un scop. iar apoi să-l facă. niciodată nu realizează ceea ce s-au hotărât.. are o putere electrizantă asupra celorlalţi.. Astfel de persoane au nevoie să se educe pe sine. Trăsăturile sale sunt încă nobile. Toţi acei care-L urmează pe Domnul trebuie să aştepte să întâmpine dezamăgiri. suferinţe şi strâmtorări. întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos. Dar un spirit de adevărat eroism îi va ajuta să le biruiască. Mulţi iau hotărâri bune. dar adevărul este că acela care este stăpânit de patimile Sale este un om slab. statornicie şi rugăciuni şi .. ca înger fericit şi măreţ. totuşi îşi înfrânează patima şi iartă vrăjmaşilor Săi. să depună mai multă stăruinţă şi să biruiască sentimentele copilăreşti. dimpotrivă. bucuraţi-vă. (18) Zile zbuciumate ne stau în faţă 7 noiembrie PUNEREA LA PROBĂ A CARACTERULUI NOSTRU “Prea iubiţilor. pentru a realiza ceea ce este început. iar fruntea trasă înapoi. Nu este puţin lucru a fi un creştin recunoscut şi primit de Dumnezeu.. Toate puterile minţii trebuie mobilizate. În felul acesta şi Dumnezeu va fi onorat şi preamărit. înainte de a fi pregătiţi a ocupa locaşurile pe care Dumnezeu le-a destinat pentru noi. Lăsaţi-i ca ei să hotărască să ducă la bun sfârşit un lucru. Scopurile valoroase avute totdeauna în vedere şi orice gând şi faptă trebuie să tindă spre realizarea lor. Nu vă răzvrătiţi împotriva acestei lucrări a harului.13 Urmaşii Domnului Hristos cunosc numai puţin din comploturile urzite contra lor de către Satan cu îngerii săi. deşi căzut. iar apoi încep să se compătimească. ea dărâmă toate obstacolele. totuşi dacă ne vom pune încrederea în Dumnezeu. Poate sunteţi pietre colţuroase. Cel mai puternic om. Ea poate că întâmpină greutăţi în lucrarea sa. până ce orice însuşire bună s-a stricat şi toate înclinaţiile rele s-au dezvoltat în el. ci pentru că aceasta este neapărat necesar pentru biruinţa lor finală. Această băutură amară poate fi îndulcită prin răbdare..

Dar această aşa numită ştiinţă este întemeiată pe principii false. El a zis: “Acesta este Satan. dacă ne împotrivim lui şi-l înfruntăm. El este conducătorul în chip de înger de lumină. influenţând dorinţele sale şi întărindu-l cu putere de sus.. atunci vom fi amăgiţi şi biruiţi. 20:6 Vrăjitorii timpurilor păgâne îşi au corespondentul lor în mediile spiritiste.. El nu are nici o putere în sine de a se opune cu succes rezistenţă împotriva răului." Coloseni 2:8 Există. Prin această aşa numită ştiinţă. Glasurile misterioase care vorbeau în Endor şi Efes. Şi în timp ce acei care sunt devotaţi acestor ştiinţe se proslăvesc pe sine datorită lucrărilor măreţe şi bune pe care afirmă că le fac. (30) În aceste zile când scepticismul şi necredinţa apar frecvent îmbrăcate într-un veşmânt ştiinţific. Acest zâmbet apare pe faţa sa când este sigur de prada sa. Ei merg cu toţii spre pieire. El a luat captivă întreaga lume. Mi-a fost arătat un tren care mergea cu viteza fulgerului. În timp ce se crede că spiritul unui om influenţează extraordinar pe altele. Îmi voi întoarce faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui.. Avantajul pe care-l câştigă prin ştiinţa care aparţine minţii omeneşti este imens. care este unul din cele mai eficiente mijloace ce lucrează spre rău. Numai dacă Hristos rămâne în el. (24) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 9 noiembrie GLASURILE MISTERIOASE DIN ZILELE NOASTRE “Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori ca să curvească după ei. printr-o credinţă vie. (29) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 10 noiembrie O FORMĂ PERICULOASĂ DE VINDECARE PRIN REMEDIU SPIRITIST “Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu amăgirea deşartă." Apoi el îmi arată pe conducător.” (27) Aceste amăgiri vor lua proporţii. după datina oamenilor. De aceea paşii lui Satan sunt fără zgomot şi mişcările sale le face pe furiş. (26) Am văzut cu câtă repeziciune a fost răspândită această amăgire [spiritismul]. Îngerul a zis: “Ei sunt legaţi în snopi pentru a fi arşi.. Prin acest mijloc. Astfel o persoană ajunge să stăpânească voinţa altei persoane. Mă simţeam în mare încurcătură şi am întrebat pe îngerul meu conducător. sau săvârşesc fapte pe care le făcuseră în timpul vieţii lor. Satan care este gata să fructifice orice anturaj. iar după ce a prins victima în laţurile sale. Se părea ca şi când toată lumea ar fi fost în el şi nici unul nu ar fi lipsit. se furişează în suflet şi lucrează cu toată puterea. care este viaţa şi mântuirea noastră. sunt priviţi cu o anumită idolatrie şi pentru mulţi cuvântul lor are mai mare greutate decât Cuvântul lui Dumnezeu. atunci am vedea pe îngerii cei răi întrebuinţând scamatoriile lor pentru a amăgi şi a distruge. în necromaţii şi ghicitorii de astăzi.cutremur. el va fi în stare să-şi dovedească puterea lui superioară.. Tocmai de această rezistenţă se teme Satan. iar noi trebuie să ţinem piept la toate. Omul este robul lui Satan şi este înclinat din fire să urmeze sugestiilor şi poruncilor lui. (23) Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit a rezista vrăjmaşului viclean.. care este adevăratul izvor al vieţii şi al puterii. El cunoaşte mai bine decât noi limitele puterii sale şi cât de uşor poate fi biruit. . după învăţăturile începătoare ale lumii şi nu după Hristos. acesta era plin de răutate şi viclenie satanică. mintea unuia este adusă sub stăpânirea minţii altuia.. tinde să-i despartă pe aceştia de Domnul. Ea nu conduce pe om la Domnul. Acei care pretind în felul acesta că ar fi spiritele celor morţi. care era maiestuos şi frumos la vedere şi asupra căruia priveau toţi călătorii şi îi arătau respect. (25) Uneori. Orice alt mijloc de apărare este în totul zadarnic. Aici întocmai ca un şarpe el se strecoară pe nesimţite. Prin puterea divină. ei cunosc prea puţin puterea diavolească pe care o nutresc. Dacă s-ar putea da la o parte vălul de la ochii noştri. Astfel ele fac pe oameni să creadă că amicii lor morţi ar fi îngeri care plutesc în jurul lor şi comunică cu ei. dacă nu vom fi pregătiţi. cu viteza fulgerului. Ia seama la aceste ştiinţe dragă cititor." Lev.. chiar cel mai slab sfânt este mai mult decât un rival faţă de el şi faţă de toţi îngerii lui şi la încercarea forţelor lor... o formă de vindecare prin influenţa minţii. stricând lucrarea lui Dumnezeu. cine este acesta. astfel încât individualitatea celui mai slab este absorbită şi supusă în totul de către cel mai tare. amăgesc încă mereu pe fiii oamenilor prin minciunile lor. iar bateriile sale sunt camuflate. zâmbetul lui este fioros. că morţii nu ştiu nimic şi că acei care apar sub înfăţişarea lor nu sunt decât spirite de demoni. pentru că lupta dintre Hristos şi Satan nu s-a sfârşit încă. marele nostru vrăjmaş amăgeşte mii de oameni cu voinţa lui. (28) Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru a se împotrivi acestor spirite cu adevăruri biblice. îmbrăcând chipul amicilor lor care au murit şi povestesc evenimente care au legătură cu viaţa lor. Îngerul mi-a poruncit să priveasc cu atenţie şi eu mi-am îndreptat privirea spre acel tren. avem nevoie să fim călăuziţi.. duhurile se arată oamenilor. poate îndrăzni omul a se împotrivi unui vrăjmaş atât de grozav. Cel care atrage la sine minţile altora..

ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. (39) Învăţători mincinoşi se vor ridica spre a vă abate de la calea cea îngustă şi de la poarta cea strâmtă. Ei caută un Dumnezeu în ceea ce este omenesc. este redusă şi imperfectă. nişte nori alungaţi de furtună”.." 2 Petru 2:17 (41) Sunt picioarele noastre bine întemeiate pe stânca neclintită a Cuvântului lui Dumnezeu? Suntem noi oare pregătiţi să stăm cu statornicie în păzirea şi apărarea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus? (42) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 13 noiembrie SUNTEŢI ÎN PRIMEJDIE? . ştiinţa prin care lucrează agenţii satanici. de aceea mulţi nu sunt în stare să pună de acord vederile lor ştiinţifice cu spusele Scripturii. (33) Pentru mulţi. Dumnezeu a îngăduit ca un potop de lumină să se reverse asupra lumii prin descoperirile ştiinţei şi ale artelor. atât cu privire la cele materiale. (32) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 11 noiembrie ŞTIINŢA . care se vor ridica în comunitate şi care vor fi primiţi ca adevăraţi de către mulţi dintre fraţii lor de credinţă. ea pătrunde atmosfera şi cercetează noi adâncimi.. ştiinţa şi Cuvântul scris sunt în armonie şi fiecare revarsă lumină asupra celeilalte. să mai asculţi învăţătura. Ştiinţa mântuirii este cea mai importantă materie ce trebuie să fie învăţată în şcoala pregătitoare de pe pământ. în timp ce cealaltă tabără trece cu repeziciune sub stindardul primului mare apostat. păzeşte ce ţi s-a încredinţat. El este la lucru pentru a perverti simţurile prin sentimente stricate şi schimbă pietrele de hotar." 2 Tim. Împreună. cât şi la cele spirituale. Unii urmăresc. pe dinăuntru ei sunt lupi răpitori." Oamenii au încercat să fie mai înţelepţi decât Creatorul lor.. filozofia omenească a căutat să cerceteze şi să explice taine şi mistere care nu vor fi înţelese niciodată. Mulţi iau simple teorii şi speculaţii drept fapte ştiinţifice şi cred că Cuvântul lui Dumnezeu trebuie verificat cu învăţăturile “ştiinţei pe nedrept numită astfel. Mulţimile vor fi astfel înşelate prin respingerea adevărului şi vor accepta contrafacerea. ele ne conduc la Dumnezeu învăţându-ne câte ceva din înţelepciunea şi generozitatea legilor prin care lucrează El.” 1 Tim. sunt comparaţi de către apostol cu nişte “fântâni fără apă.. pe nedrept numită astfel.. ci ei trebuie să fie judecaţi după Cuvântul lui Dumnezeu. fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiiţei. iar oamenii sunt măguliţi de conştienţa propriei lor puteri. (38) Satan este totdeauna în alertă pentru a înşela şi a induce în eroare. punându-şi inscripţia sa falsă pe indicatoarele pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru a arăta calea cea dreaptă. În multe cazuri imaginaţia este captivată de descoperirea ştiinţifică. studiile ştiinţifice au fost un blestem. Înţelepciunea lui Solomon este de dorit. cunoştinţa pe care Isus personal a venit să ne-o împărtăşească este o putere încă şi mai mare. sau după mărturisirea lor solemnă. dar înţelepciunea lui Hristos este cu mult mai de dorit şi mai esenţială. (34) Dumnezeu este temelia tuturor lucrurilor. 6:20 Cunoştinţa omenească. Corect înţelese.. (36) O cunoştinţă despre adevărata ştiinţă este puternică. prin păzirea poruncilor Sale? (40) Aceşti învăţători mincinoşi. (37) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 12 noiembrie LUPI ÎN HAINE DE OAIE “Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă. Ceea ce este omenesc este socotit a fi dumnezeiesc. (35) Dumnezeu este autorul ştiinţei. 19:27) Ce solie vestesc aceşti învăţători? Vă călăuzeşte ea să-L onoraţi pe Dumnezeu şi să vă temeţi de El? Vă determină ea să arătaţi iubirea voastră faţă de El. iar Satan personifică ceea ce ei caută. Dar. cărora “le este păstrată negura întunericului. (Prov. Ştiinţa deschide privirii noastre minuni noi. aşteaptă şi lucrează pentru venirea Domnului nostru. Nu ni se spune că îi vom cunoaşte după cuvântările lor frumoase. în timp ce cunoaşterea ştiinţei este puternică.. dar chiar cele mai strălucite minţi dacă nu sunt conduse după Cuvântul lui Dumnezeu în cercetările lor. când umblă să cerceteze legăturile dintre ştiinţă şi revelaţie. El foloseşte orice pare atractiv pentru a-i atrage pe oameni pe calea cea largă a neascultării. “Încetează fiule. Feriţi-vă de ei. aşteptând cu nerăbdare şi urmărind mişcările conducătorilor lor. dar nu aduce din studiul ei nimic care să vină în conflict cu descoperirea divină. 4:3 Cu iuţeală oamenii se vor înrola sub steagul pe care şi l-au ales.. Orice ştiinţă adevărată este în armonie cu operele Sale. dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte”. (31) Îndepărtaţi de la voi orice lucru care are în el iz de hipnotism. cad în rătăcire. orice cultură adevărată duce la ascultare faţă de stăpânirea Sa. chiar atunci când umblă îmbrăcaţi în haine de oi.ÎN MOD GREŞIT NUMITĂ ASTFEL “Timotee.Neglijarea rugăciunii îi conduce pe oameni la încrederea în propria lor putere şi deschide uşa ispitei.

Cuvântul Său este pentru noi o garanţie: “Să se apuce de tăria Mea.. da. Hrăneşte-te cu făgăduinţe.. Avocatul nostru prezintă o apărare eficientă în favoarea tuturor acelora care. chiar în această lume şi apoi vor sta printre îngerii care sunt în jurul tronului lui Dumnezeu. Gândeşte-te serios la partea ta de lucru. făcându-i să-şi piardă încrederea în Dumnezeu şi să se despartă de iubirea Sa. dar Satan zice: “Eu voi schimba porunca lui Hristos. prin argumentele puternice ale crucii. te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. să asculte glasul robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină. cercetaţi relaţiile voastre de afaceri şi întrebaţi-vă: Sunt eu acolo unde doreşte Dumnezeu să fiu? .. prin rugăciune şi căutări în Scripturi şi să vadă dacă nu cumva voinţa şi înclinaţiile lor îi îndepărtează de cerinţele lui Dumnezeu. prin pocăinţă şi credinţă I-au încredinţat Lui păstrarea sufletelor lor. Pune-ţi întrebarea: Îmi servesc eu Stăpânul.” Apoc. cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege. Mâna Domnului le-a fost întinsă cu cea mai duioasă compasiune şi dragoste.. Lupta se dă în jurul fiecărui suflet care este salvat de sub puterea celui rău şi al cărui nume este trecut în cartea vieţii Mieluşelului. Îngerii lui Dumnezeu vor umbla alături de fiecare dintre ei. Sunt eu pe calea datoriei mele? Binecuvântările lui Dumnezeu vor fi peste acei care sunt tocmai acolo unde planul lui Dumnezeu doreşte ca ei să fie.” Tineretul să-şi examineze în mod critic motivele lor. (43) Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită 14 noiembrie APUCÂND PUTEREA LUI DUMNEZEU “Afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea. a căror putere de a lega va ajunge la sfârşit ca a unor funii de oţel şi va fi legat în serviciul meu. să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!” Isaia 50:10 Sunt mulţi tineri care umblă în întuneric şi n-au nici o lumină. el se străduieşte să-şi asigure condamnarea lor. El apără cauza lor şi biruieşte pe învinuitorul lor. Nici unul nu va fi primit din familia lui Satan în familia lui Dumnezeu fără să provoace cea mai înverşunată împotrivire din partea celui rău. Dar Isus. vor căpăta..." Daniel 12:10 “Biserica trebuie să lupte şi va lupta împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi..." Promisiunea dată lui Iosua este dată la toţi: “Dacă vei păzi poruncile Mele. Domnul marchează o cale pe care doreşte ca ei să meargă. Omul nu se poate apăra singur împotriva învinuirilor lui.. El ştie că acei care caută pe Dumnezeu cu seriozitate şi cer iertare şi har. “care îi învinuieşte înaintea lui Dumnezeu ziua şi noaptea. el stă înaintea lui Dumnezeu. şi-i voi ocupa mintea cu interese lumeşti.. prin care ei îmi vor servi mie.. pentru că eşti în pericol de a-ţi pierde sufletul. 3:7. El duce pe oameni la necredinţă.. În veşmintele lui murdare de păcate şi mărturisindu-şi păcatele. El i-a binecuvântat cu talente pe care să le folosească spre slava Sa. chiar până la moartea pe cruce.. nu este prudent să fii neascultător. uitând să împlinesc voia lui Dumnezeu şi să aduc onoare Numelui Său Sfânt? Vrei să schimbi fără întârziere această ordine a lucrurilor? Vrei să alegi să serveşti lui Dumnezeu? Atunci Isus te invită să ai credinţă. I-a dat toată puterea în cer şi pe pământ şi El pretinde de la Tatăl Său milă şi ispăşire pentru vinovăţia lor. Aceste confederaţii vor continua până ce Hristos va părăsi locul Său de mijlocire înaintea tronului harului şi va îmbrăca hainele răzbunării. Ei doresc să se simtă pe deplin capabili de a plănui şi hotărî pentru sine. Nu mai aştepta nici o clipă în necredinţă.“Cine dintre voi se teme de Domnul. Credinţa creşte prin exercitare. Voi pune în umbră interesele veşnice din faţa acestui tineret. pe Domnul Isus Hristos? Sau îmi satisfac plăcerea mea. vor face pace cu Mine. de aceea el le pune în faţă păcatele lor... Tineri bărbaţi şi femei.. Agenţii lui Satan în formă omenească sunt pe pământ. (45) . să facă pace cu Mine. 12:10. Ascultarea Sa desăvârşită faţă de Legea lui Dumnezeu. fii mulţumit să te sprijini pe Dumnezeu.” (44) Staţi ca şi eroi! 15 noiembrie DUŞMANI VĂZUŢI ŞI NEVĂZUŢI “Mulţi vor fi curăţiţi.. el îi ispiteşte să calce legea Sa şi apoi îi pretinde ca prizonieri ai lui şi tăgăduieşte lui Hristos dreptul de a-i smulge din mâinile lui.” Zah. iau poziţie alături de aceste partide. Pretinşii credincioşi ca şi necredincioşii declaraţi.. Agenţi satanici există în fiecare oraş. pentru a face o anumită lucrare pentru Stăpân. voi găsi o altă direcţie de lucru pentru creierul activ şi mâinile ocupate. Ţi-a dat Domnul lumină că pretinde de la tine să faci o anumită lucrare? Dacă este aşa. dar ei nu caută să se încreadă în El. fiind preocupaţi de organizarea în partide a acelora care se opun legii lui Dumnezeu. şi va face pace cu Mine. Apucă mâna puterii infinite. vor face pace cu Mine” Isaia 27:5 În Apocalips el [Satan] este declarat ca “pârâtorul fraţilor”. Hristos nu va îngădui niciodată ca vreun suflet care pretinde ocrotirea Sa în pocăinţă şi credinţă. Oamenii s-au unit pentru a se împotrivi Domnului oştirilor. Prin nenumărate planuri viclene şi cu cea mai mare iscusinţă şi cruzime. să treacă sub puterea vrăjmaşului. Îi voi lega cu vrăji lumeşti ca şi cu nişte funii din cele mai fine. ca să-i descurajeze. dar cei pricepuţi vor înţelege. albiţi şi lămuriţi.

. Duşmanul sufletelor omeneşti doreşte să împiedice lucrarea aceasta. ci numai râsete şi glume.." Fap. Omul păcatului care a plănuit să schimbe timpurile şi Legile. atât din slujitorii bisericilor cât şi din popor. (51) Toţi acei care sunt în mod activ angajaţi în lucrarea lui Dumnezeu.. (52) Satan nu poate citi gândurile noastre. şi înainte de a începe o astfel de lucrare.. Dar poporul lui Dumnezeu trebuie să stea tare pentru El. (50) Dacă Satan a fost atât de viclean la început. el poate să-şi dirijeze în aşa fel ispitele sale. el i-a determinat pe oameni să-l înfăţişeze astfel încât vederea chipului său să nu provoace groaza. acolo putem fi siguri că nu se revarsă binecuvântarea lui Dumnezeu. arătând lămurit că El este Dumnezeul dumnezeilor. Spiritul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor Săi. El poate aduce dureri şi suferinţe. după dobândirea unei experienţe de mii de ani? Cu toate acestea. dar cu multe lacrimi şi ispite.Dumnezeu a descoperit ce va avea loc în zilele din urmă.. Mulţi. în redeşteptările din zilele noastre. Şi Domnul va lucra în favoarea lor. Ispititorul nu are putere să stăpânească voinţa omului sau să silească un suflet la păcat. Mişcarea duminicală îşi va face acum drum prin întuneric. dar el poate vedea faptele noastre şi auzi cuvintele noastre şi din cunoştinţa sa îndelungată despre familia omenească. Mărturisirile lor sunt blânde şi creştineşti în aparenţă. (49) Pentru a-şi deghiza mai bine caracterul său real şi planurile sale. O idee greşită despre caracterul. care cer lepădare de sine şi renunţare la lume. şi aşa veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. vor primi cu bucurie marile adevăruri pe care le-a rânduit Dumnezeu să fie vestite în timpul acesta. (47) Staţi ca şi eroi! 16 noiembrie REÎNSUFLEŢIRI ADEVĂRATE ŞI FALSE “Îi veţi cunoaşte după roadele lor. durata continuă şi veşnică şi despre obligativitatea Legii lui Dumnezeu. Satan şi-a exercitat mereu puterile pentru a apăsa şi distruge. dar el nu poate corupe. dar nu poate murdări. el va face să pară că Dumnezeu a revărsat binecuvântare specială. care a apăsat totdeauna pe poporul lui Dumnezeu. cum trebuie să fie el acum. pentru ca poporul Său să poată fi pregătit să stea împotriva furtunii de prigoană şi de mânie.. “Aşa zice Domnul: Staţi în drumuri. El se bucură foarte mult când se vede zugrăvit ca o fiinţă ridicolă sau respingătoare.. Acei care au fost avertizaţi despre evenimentele care le stau în faţă nu trebuie să aştepte liniştiţi sosirea furtunii. sau smochine din mărăcini? Tot aşa orice pom bun face roade bune. cu multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor. Redeşteptarea credinţei şi a temerii de Dumnezeu se va face numai dacă Legea lui Dumnezeu va fi restabilită în poziţia pe care trebuie să o aibă. uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi. când zice că el serveşte Domnului cu toată umilinţa. Conducătorii ascund însă scopul lor adevărat şi unii dintre acei care se unesc cu această mişcare nu văd încotro duce acest curent de jos. va face să se alcătuiască legi în care să se impună ţinerea zilei întâi a săptămânii. dar când vor vorbi se va da pe faţă spiritul balaurului.. se va da pe faţă ceea ce se crede a fi un mare interes religios. dar pomul rău face roade rele. sunt mai înţelepţi decât el. el va izbuti să o împiedice. jumătate animal şi jumătate om. vor ajunge să se unească cu Pavel în mărturisirea lui. Astfel se explică lipsa de spirit şi de putere de la Dumnezeu. În acele biserici pe care va izbuti să le supună puterii sale amăgitoare.. Culeg oamenii struguri din spini." Ier." Matei 7:16. diformă sau pocită. El poate aduce chinuri de moarte. provocând o contrafacere a ei. a dus la mari greşeli în ceea ce priveşte pocăinţa şi sfinţenia şi a avut ca rezultat coborârea standardului de pietate în biserică.. Acum nu este timpul de a lăsa minţile noastre să fie ocupate cu lucruri de mică importanţă. încât să dobândească un avantaj din . măgulindu-se cu gândul că Dumnezeu va ocroti pe credincioşii Săi în ziua necazului. pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Dumnezeu şi îngerii sfinţi şi toţi acei care trăiesc în ascultare de întreaga voinţă a Domnului. Oriunde oamenii neglijează studierea Bibliei întorcându-se de la adevărurile ei clare şi cercetătoare de suflet. 6:16 (48) Staţi ca şi eroi! 17 noiembrie SARCINI ŞI LUPTĂ “Am slujit Domnului cu toată smerenia.17 Înainte de venirea judecăţilor asupra pământului.. (46) Vine timpul când poporul lui Dumnezeu va simţi mânia persecuţiei pentru că sfinţeşte ziua a şaptea. va avea loc printre oamenii lui Dumnezeu o aşa redeşteptare a vechii evlavii cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolilor... 20:19 Din zilele lui Adam până astăzi. căutând să arate oamenilor amăgirile celui rău şi să le prezinte pe Hristos. În timpul acela mulţi se vor despărţi de acele biserici în care iubirea de lume a luat locul iubirii de Dumnezeu şi de Cuvântul Său. Este de datoria noastră de a face tot ce ne stă în putere pentru a abate primejdia ameninţătoare. spre a pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului. El se pregăteşte acum pentru ultima sa luptă împotriva bisericii.. care este calea cea bună şi umblaţi în ea.

Puterea şi influenţa Romei papale în ţările care recunoşteau pe vremuri supremaţia ei. (59) Staţi ca şi eroi! 20 noiembrie . El a studiat secretele laboratoarelor naturii şi foloseşte toată puterea ca să conducă el puterile naturii. Satan lucrează prin elementele naturii. căci războiul trezeşte în om cele mai rele patimi şi astfel aruncă cu grămada în noaptea veşniciei victimele sale înnămolite în noroiul viciului şi în sânge. grămezi în valea judecăţii. Satan are mare plăcere de război. Luptele acelea au fost purtate în favoarea noastră. zice profetul.. după ea urmează în mod sigur dedarea la pofte. Îngeri care se disting prin putere sunt trimişi din cer în apărarea acestora. ca să ducă în grânarele sale o cât mai bogată recoltă de suflete nepregătite. cu ploi de piatră şi cicloane. Când i s-a îngăduit să aducă suferinţe asupra lui Iov. copii. căci ziua Domnului este aproape. cirezi. căci astfel poate cel mai bine să abată minţile oamenilor de la lucrarea de pregătire pentru a sta la ziua judecăţii lui Dumnezeu. simbolizată acolo prin fiara care este “asemenea unei pantere. Şi cât de des îi îngăduim noi să afle secretul felului în care ne poate birui. una împotriva alteia.. Domnul Hristos dă putere tuturor celor care o cer.. Acele biruinţe ne dau şi nouă puterea de a birui. Dumnezeu este cel care apără creaturile Sale şi face zid în jurul lor contra puterii distrugătorului.” Iov. dar rana ei de moarte a fost vindecată.. abia când va fi prea târziu pentru a mai scăpa de cursă. Şi tot pământul se minuna după fiară. Ocupaţia sa este să aţâţe naţiunile la război. sunt departe de a fi fost distruse. arată că puterea reprezentată prin fiara cu coarne asemănătoare cu ale unui miel va face “pământul şi locuitorii de pe el să se închine” papalităţii. (54) Staţi ca şi eroi! 18 noiembrie ATACURILE LUI SATAN ÎMPOTRIVA TRUPULUI “Domnul a zis Satanei: ‘De unde vii?’ Şi Satan a răspuns Domnului: ‘De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el’. prin inundaţii şi cutremure. Dar cei ce urmează lui Hristos sunt totdeauna în siguranţă sub ocrotirea Sa. pe cât îi permite Dumnezeu. pe care Roma papală o prezintă ca un semn special al recunoaşterii puterii ei supreme. nenorocirile venind una după alta. cât şi în America. dacă n-am şti că putem găsi adăpost şi scăpare în puterea cu mult mai mare a Mântuitorului nostru. pe mare şi pe uscat.. să primească semnul fiarei.. care a fost înfiinţată şi poruncită prin puterea bisericii Romano-Catolice. Oh. El împrăştie în aer miasmele ucigătoare şi mii de oameni mor astfel de molime. Statele Unite nu vor fi singure. liberi şi robi. că “rana ei de moarte a fost vindecată. Atât în Europa. Şi tot pământul se minuna după fiară.. să facă un chip pentru fiara care are rana” şi să facă pe toţi cei mari şi mici. conflicte şi vărsări de sânge. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a avertizat contra primejdiei care ne ameninţă. bogaţi şi săraci. Ioan 8:44 (55) Ispitele sale duc mulţimi întregi la ruină.. Dacă nu se va lua seama la aceste avertismente. N-avem nici o clipă de pierdut. “Am văzut unul din capetele ei rănit ca de moarte. Aceste plăgi vor ajunge din ce în ce mai dese şi mai dezastruoase. cât de repede i-au fost spulberate turme. El distruge recolta gata coaptă. Statele Unite sunt puterea reprezentată prin fiara cu două coarne ca de miel şi. (58) Acum trebuie să căutăm după o vie şi profundă experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. în fiecare loc şi în diferite forme Satan îşi exercită puterea sa distrugătoare. creştinii aduc închinare papalităţii prin ţinerea duminicii. iar urmarea este foametea şi lipsa.. Necumpătarea detronează raţiunea.. case. (57) Staţi ca şi eroi! 19 noiembrie ÎN CEASUL JUDECĂŢII “Vin grămezi. prin îngrozitoare furtuni. Cel rău nu poate pătrunde cu forţa prin garda de îngeri sfinţi pe care Dumnezeu i-a rânduit în jurul poporului Său. După aceea.defectele caracterului nostru. 13:3) Primirea rănii de moarte vorbeşte despre lovitura dată papalităţii la 1798." Fiara cu două coarne urmează să zică locuitorilor de pe pământ. 1:7 Satan a fost de la început un ucigaş. (56) Puterea şi răutatea Satanei şi a oştilor sale ar fi în stare să ne înspăimânte în mod cu totul justificat.” Ioel 3:14 Profeţia din Apocalips 13. Prin accidente şi mari nenorociri." .." Apostolul Pavel spune clar că omul fărădelegii va continua până la a doua venire. această profeţie se va împlini când Statele Unite vor impune cu forţa respectarea Duminicii.” (Apoc. Dar în închinarea lor faţă de papalitate. Profeţia prezice o restabilire a puterii ei. lumea protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei. de ne-am controla cuvintele şi faptele! (53) Satan a asaltat pe Domnul Hristos cu cele mai furioase şi mai viclene ispite. în valea judecăţii. prin încăierări şi vărsări de sânge. dar el a fost respins şi biruit în fiecare luptă.

. papistaşii se vor uni cu Protestanţii. (60) Care a fost puterea acelora care în trecut au suferit persecuţia de dragul lui Hristos? Aceasta a constat în unirea cu Hristos. era credincios faţă de Dumnezeu şi atâta timp cât ei au continuat să asculte de Legea Lui. Trebuie să studiem Biblia cu o inimă umilită şi să nu pierdem niciodată din vedere. pe timpul acela. conducând minţile acelora care se consacră în serviciul Său. amăgit de bogata răsplată făgăduită. Vestitorii vor fi pregătiţi pentru aceasta mai mult prin ungerea Duhului Sfânt. iar alţii trataţi ca sclavi. sau un ceas. falsul profet a izbutit mai târziu să-l aducă asupra lor. Se va retrage de la oameni şi ei vor rămâne sub conducerea lui Satan. Biserica va apela la braţul tare al puterii statului. dar când spiritul lui Dumnezeu. (64) Ultima chemare a harului 22 noiembrie O ALTĂ REVĂRSARE A DUHULUI SFÂNT “Le voi face pe ele şi împrejurimile dealului Meu o pricină de binecuvântare. unii din ei vor fi aruncaţi în închisoare. Prin aceste avertismente solemne poporul va fi trezit. prin aceasta ei s-au despărţit de Domnul şi au fost lăsaţi să simtă puterea nimicitorului. prin care el speră să ne facă să ne împiedicăm şi să cădem. Se vor împlini literal cuvintele lui Pavel când a zis: “Toţi cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Isus. progrese ascunse dar repetate ale puterii papale .. toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.” (62) Când Balaam. de a ne ţine tare de Domnul. Puterea care însoţeşte solia nu va face decât să-i facă mai înverşunaţi pe împotrivitorii ei.. Acolo sunt descoperite vicleniile ispititorului şi mijloacele prin care putem să ne împotrivim lui cu succes." Pentru că apărătorii adevărului refuză să ţină duminica. alţii vor fi exilaţi. Domnul va lucra prin unelte umile.. le voi trimite ploaie la vreme şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată. când i-a amăgit la păcat. decât prin vreo educaţie în şcoli şi institute înalte. vor fi prigoniţi. Satan ştie bine că şi cel mai slab suflet care rămâne în Hristos este mai mult decât un rival de luptă pentru oştile întunericului. având grijă să ne păzim de vicleşugurile lui Satan. în această lucrare. În mod deosebit trebuie să cerem de la Dumnezeu în rugăciune pricepere ca să înţelegem Cuvântul Său. Păcatele Babilonului vor fi arătate pe faţă. putem fi mereu în siguranţă.." Ez. Rezultatele înspăimântătoare ale impunerii preceptelor bisericeşti de către autorităţile civile. cu tâlmăcirea lui proprie.” 2 Tim. (65) . Când au călcat poruncile lui Dumnezeu.. Pentru înţelepciunea omenească toate acestea par acum imposibile.. Săvârşirea intenţionată a unui păcat cunoscut. 34:26 Domnul a hotărât ca tineretul să fie mâna Sa ajutătoare. Această relaţie cu Mântuitorul va face ca poporul lui Dumnezeu să fie în stare să rabde până la sfârşit. Spiritul lui Dumnezeu a împiedicat răul pe care dorea să-l rostească.toate vor fi demascate. 3:12 Când vine timpul să fie vestită [solia îngerului al treilea] cu mare putere. devenind din ce în ce mai îndrăzneaţă şi mai hotărâtă. Dar blestemul pe care nu i-a fost îngăduit lui Balaam să-l rostească împotriva poporului lui Dumnezeu. (63) Nimeni să nu se amăgească crezând că Dumnezeu îi va ierta şi-i va binecuvânta pe acei care calcă în picioare una din pretenţiile Sale. trebuie să zicem cu credinţă Domnului în rugăciune: “Nu ne duce pe noi în ispită. revărsarea năvalnică a spiritismului. Oameni ai credinţei şi ai rugăciunii se vor vedea constrânşi a ieşi cu zel să vestească cuvintele pe care li le dă Dumnezeu. (61) Staţi ca şi eroi! 21 noiembrie SIGURANŢA NUMAI ÎN ASCULTARE “Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul." 1 Petru 3:12 Nici un om nu poate fi sigur nici măcar o zi. Nimeni nu poate servi lui Dumnezeu fără să provoace opoziţia oştilor întunericului. nici o putere din cer sau de pe pământ nu putea să-i biruiască. atunci se vor petrece lucruri grozave. a făcut descântece împotriva lui Israel şi prin jertfe aduse Domnului a încercat să blesteme pe poporul Său. care acum le ţine pe toate în frâu.. Totdeauna. fără rugăciune. Numai prin umilă încredere în Dumnezeu şi prin ascultare de toate poruncile Sale. aduce la tăcere mărturia glasului Duhului Sfânt şi desparte sufletul de Dumnezeu. iar Balaam a fost silit să exclame: “Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blesteamă Dumnezeu?" Numeri 23:8 Poporul Israel.ZILE GRELE DE PERSECUŢIE “De altfel. se va recurge la lege împotriva celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu. Mişcarea pentru impunerea cu forţa a serbării duminicii. Satan este dibaci în citarea textelor din Scriptură.

crescând ca şi Daniel în familia sa. aşa cum a făcut-o cu primii Săi ucenici în ziua Rusaliilor. (70) Ultima chemare a harului 24 noiembrie REVĂRSAREA PLOII TÂRZII “Cereţi de la Domnul ploaie. iar firul verde nu va răsări. Dacă nu progresăm zilnic în practicarea virtuţiilor creştine active.. trebuie să fie făcută acum. (67) Dumnezeu are o lucrare pentru poporul Său. În timp ce noi dorim binecuvântarea ploii timpurii. Domnul foloseşte aceste ilustraţii din natură pentru a reprezenta lucrarea Spiritului Sfânt. studiind Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrările Lui şi însuşindu-şi învăţăturile servirii credincioase. Noi trebuie să căutăm graţia Sa cu toată inima.. reprezintă harul spiritual care pregăteşte biserica pentru venirea Fiului Omului.. nu atât de mult prin argumente. face să se coacă grânele şi le pregăteşte pentru secerat.. un continuu progres în experienţa creştină. iar dacă ei vor lucra în armonie unul cu altul şi cu cerul. ca să se poată revărsa peste noi torentele harului. pe care ar putea-o alcătui tinerii noştri. desăvârşind recolta de pe pământ. care în ţările orientale cade în vremea semănatului şi la timpul secerişului. se vor împlini din nou prin ploaia târzie. se vor grăbi din loc în loc să vestească solia din cer. Dar până ce n-a căzut ploaia timpurie nu va fi viaţă. Aceasta poate cădea în inimile celor din jurul nostru. Harul divin este necesar la început. dar noi nu o vom discerne şi nici nu o vom primi. fără ploaie târzie. la încheierea lucrării de vestire a Evangheliei. vor ajunge să stea în adunări legislative. bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru. Se vor săvârşi minuni. 10:1 În Răsărit ploaia timpurie se revarsă în timpul semănatului. nu trebuie. prin rugăciune serioasă şi consacrându-se lui Dumnezeu. Numai acei care trăiesc lumina pe care o au. Sub influenţa ploii dătătoare de viaţă. nu vom recunoaşte manifestările Duhului Sfânt. solia va fi dată de mii de glasuri pe tot pământul. în săli de judecată sau la curţile împăraţilor ca matori ai Împăratului împăraţilor. Nu trebuie să existe nici o neglijare a harului. harul divin este indispensabil la fiecare pas al înaintării şi numai harul divin poate desăvârşi lucrarea. Solia va fi adusă. ploaia târzie nu poate desăvârşi sămânţa. cât printr-o profundă convingere. cu feţele luminate şi strălucind de sfântă consacrare. căci El vă va da ploaie la vreme. Aceeaşi lucrare. adevărul este văzut în toată claritatea lui. Servii lui Dumnezeu. Nu vă lăsaţi în nădejdea că ploaia va cădea de la sine.. Revărsarea Spiritului în zilele apostolilor era începutul ploii timpurii şi cât de măreţ era succesul. Profeţiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la începutul predicării Evagheliei . dar într-o măsură mai mare. înălţat şi care este gata să revină! (66) Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o mai mică manifestare a puterii lui Dumnezeu decât aceea care a caracterizat începuturile ei. recolta n-ar fi gata pentru secerat şi munca semănătorului ar fi în zadar. făcând să cadă foc din cer pe pământ înaintea oamenilor. vă va trimite ploaia timpurie şi târzie ca odinioară. Şi Satan va lucra cu minuni mincinoase.. mlădiţa delicată încolţeşte. Fiecare persoană trebuie să-şi dea seama de propriile ei nevoi.. Primii ucenici s-au pregătit pentru revărsarea Duhului Sfânt la ziua Cincizecimii prin mărturisirea şi părăsirea păcatelor. căzând aproape de încheierea sezonului." Ioel 2:23 Prin simbolul ploii timpurii şi ploii târzii.. în ploaia târzie.. Cu o asemenea oştire.Mulţi tineri de azi." Zah. care să umple spicele şi să coacă grânele.... Ea este necesară pentru ca sămânţa să poată germina. vor primi lumină mai mare. Trebuie să profităm de orice ocazie de a . reprezentat prin ploaia timpurie. prin derularea naturală a anotimpurilor. Cereţi-o. bine pregătiţi. făcută de Duhul Sfânt. iar copiii sinceri ai lui Dumnezeu rup legăturile care îi ţineau captivi. profeţii evrei au prezis revărsarea darului spiritual asupra comunităţii lui Dumnezeu într-o măsură extraordinară. Ploaia târzie. pentru toată verdeaţa de pe câmp.. încât fiecare să ia poziţie pentru sau împotriva adevărului. Astfel locuitorii pământului vor fi aduşi într-o aşa situaţie... cât de repede ar fi dusă în lumea întreagă solia Mântuitorului răstignit. Acum razele luminii pătrund pretutindeni.. revărsarea darurilor spirituale va avea loc într-o măsură deosebită pentru a pregăti comunitatea pentru venirea Fiului Omului. (68) Ultima chemare a harului 23 noiembrie PLOAIA TIMPURIE A DUHULUI LUI DUMNEZEU “Şi voi copii ai Sionului. Trebuie să aibă loc o continuă dezvoltare a virtuţii creştine. să pierdem din vedere faptul că. Până când ploile timpurii nu-şi fac lucrarea lor. Totuşi noi avem făgăduinţa că puţin timp înainte de sfârşitul lumii. (69) Ploaia târzie. El Îşi va dovedi puterea în favoarea lor. pe de altă parte. bolnavii vor fi vindecaţi şi semne şi minuni vor urma pe credincioşi. pe care să o aducă la îndeplinire pentru lume.. ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată.. Revărsarea Spiritului e comparată cu căderea ploii târzii. Inima trebuie să fie golită de orice murdărie şi curăţită pentru a face cu putinţă locuirea în ea a Duhului.

mulţi dintre credincioşii soliei îngerului al treilea. 18:1 Am văzut un alt înger puternic care a fost trimis să coboare pe pământ. Ei au pierdut din vedere propriile lor slăbiciuni şi nevoia lor continuă de puterea divină. La fiecare adunare la care participăm trebuie să înălţăm rugăciuni ca Dumnezeu să dăruiască chiar acum căldură şi ploaie sufletelor noastre. iar el striga cu glas tare: “A căzut. Singura noastră siguranţă constă într-o continuă lepădare a eului şi dependenţă de Hristos. iar când vine încercarea ei sunt pregătiţi să aleagă partea uşoară şi populară. vremuri când orice lucru ce poate fi clătinat va fi clătinat. (71) Spiritul Sfânt va veni asupra tuturor acelora care se roagă pentru pâinea vieţii. Îngerii au fost trimişi spre a sprijini în lucrarea Sa pe îngerul cel puternic trimis din cer. adăugându-se la aceasta toate răutăţile care s-au strecurat în biserici de la 1844 încoace. Ei ajung cei mai înverşunaţi duşmani ai fraţilor lor de altădată." Mat." Apoc. să-şi unească glasul cu îngerul al treilea şi să dea putere şi tărie soliei lui. iar eu am auzit glasuri care pătrundeau pretutindeni: “Ieşiţi din mijlocul ei poporul meu. în biserica de acasă şi toate ocaziile în care se face lucrarea personală pentru suflete. Bărbaţi de talent şi cu o conduită plăcută. Minţi care au fost înclinate spre cugete uşuratice au nevoie de schimbare. (77) Domnul vine foarte curând. Lumina care înconjura pe acest înger pătrundea pretutindeni. Eu am văzut o mare lumină strălucind asupra lor. care va veni curând peste el. sunt în pericol de a se încrede în ei înşişi. iar noi suntem în faţa scenelor prăpădului. a dorinţelor şi pasiunilor. Gândurile trebuie concentrate asupra lui Dumnezeu. 12:28 Acei care-L primesc pe Hristos şi la cea dintâi mărturisire zic: “Eu sunt salvat.” (72) Ultima chemare a harului 25 noiembrie MAREA STRIGARE A ÎNGERULUI AL TREILEA “După aceea. Ele au şi venit. Acum este timpul să se depună un efort serios pentru a birui înclinaţiile fireşti ale inimii de carne. tolerarea mulţumirii de sine. pentru a o împărtăşi şi tovarăşilor lor. iar cei din biserici care aveau ceva lumină şi care încă nu auziseră şi nu lepădaseră cele trei solii. întrebuinţează acum puterile lor ca să amăgească pe alţii şi să-i ducă în rătăcire. Slava lui Dumnezeu plana asupra sfinţilor care aşteptau cu răbdare şi vesteau fără teamă ultima solie solemnă şi căderea Babilonului. (78) Nu trebuie să spunem: “Primejdiile zilelor din urmă în curând vor veni peste noi”. Hristos a spus: “Căci acolo unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu. Pe măsură ce noi Îl căutăm pe Dumnezeu pentru a ne dărui Spiritul Sfânt. după cum ne-a promis Dumnezeu." Ev. sunt şi Eu în mijlocul lor. izvorul puterii lui. care creşte până ce devine o mare strigare. (81) Ultima chemare a harului 27 noiembrie . modestia şi o dependenţă conştientă de Dumnezeu pentru primirea ploii timpurii care să ne desăvârşească. Ei nu sunt pregătiţi pentru amăgirile lui Satan. iar când el s-a coborât. a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor.. pătrundea pretutindeni. Lumina care înconjura sufletele aşteptânde. (80) Trăim în vremuri zbuciumate.. care avea o mare putere.ne aşeza în calea binecuvântărilor. vor părăsi credinţa şi vor trece în rândurile opoziţiei. este prezentată aici. care n-au fost sfinţiţi prin trăirea adevărului. iar ei s-au unit spre a vesti fără teamă solia îngerului al treilea. Lucrarea acestui înger vine tocmai la timp potrivit spre a se ataşa la marea lucrare finală a soliei îngerului al treilea. (76) Cel mai mare pericol al omului constă în amăgirea de sine.. 18:2) Solia vestită de îngerul al doilea a fost repetată. reprezintă ocaziile rânduite de Dumnezeu de a dărui ploaia timpurie şi ploaia târzie. o închisoare a oricărui duh necurat.. acesta va lucra în noi umilinţa. am văzut pogorându-se din cer un alt înger. Domnul nu va ierta pe acei care cunosc adevărul. pentru a pătrunde chiar până în măduva şi sufletul poftelor pământeşti. Avem nevoie acum de sabia Domnului. Poporul lui Dumnezeu va fi pregătit prin aceasta pentru a putea rezista în ceasul încercării. o închinare plăcută. 18:20 Adunările bisericii. pământul a fost luminat de slava sa. să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu. vom primi aceasta. Dacă ne rugăm pentru binecuvântarea credinţei.” (Apoc. Ei somau poporul lui Dumnezeu să iasă din Babilon pentru a scăpa de soarta grozavă a acestuia. (79) Când se apropie furtuna. despărţindu-se astfel de Dumnezeu. (74) Îngerului i se dădu putere şi strălucire mare. o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte. cu evlavie şi cu frică. care altă dată se bucurau în credinţa adevărului... aceştia ajung să vadă lucrurile cam în aceeaşi lumină.. (75) Ultima chemare a harului 26 noiembrie NECLINTIŢI ÎN VREMEA DE CRIZĂ “Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina. adunările în tabere. şi pământul s-a luminat de slava lui. (73) O lucrare de întindere mondială cu o putere neobişnuită. urmară strigării şi părăsiră bisericile. dacă în vorbe şi fapte nu ascultă de poruncile Sale. Unindu-se cu lumea şi împărtăşindu-se din spiritul ei." .

lăcomia şi idolatria crescândă. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. celui nelegiuit. noi trebuie să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul şi să căutăm cu toată seriozitatea a dobândi această pregătire. Popoarelor din această generaţie li s-au dat dovezi despre o milostivire neîntrecută. pentru a putea trăi în faţa unui Dumnezeu atât de sfânt. Să ne aducem aminte că Dumnezeu este sfânt şi că numai fiinţe sfinte vor putea locui în veci. oricine va fi găsit scris în carte. (82) Veşmintele lor trebuie să fie fără pată. la timpul când vor veni plăgile. Profetul privind peste veacurile care aveau să urmeze. pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău. iar îngăduinţa dumnezeiască încetează. cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. moartea va fi partea lor. 33:11 Dar El “nimica nu lasă nepedepsit. Dar poporul. când vor trece prin timpul strâmtorării. Acei care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt ocrotiţi în timpul strâmtorării trebuie să reflecte în mod desăvârşit chipul Domnului Isus. în acelaşi timp trebuie să aibă loc o lucrare specială de curăţire şi îndepărtare a păcatelor din poporul lui Dumnezeu de pe pământ. ei trebuie să ajungă biruitori în lupta cu răul. zice Domnul.. căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare. pe care toţi trebuie să o aibă." Dan." “Domnul este încet la mânie. lucrarea de pedepsire este o lucrare “străină” de firea Sa. va bea în cele din urmă cupa mâniei neamestecată cu har. vede acest timp prezentându-i-se în viziune. dar nici pe cel nelegiuit nu-l lasă nepedepsit. Atunci îşi vor da ei seama că au pierdut viaţa veşnică şi moştenirea nemuritoare. Cel nemărginit ţine încă cont de toate popoarele. acest cont rămâne încă deschis. care neglijează a-şi curăţi sufletele prin ascultare de întregul adevăr şi care cred că starea lor ar fi mai bună decât e în realitate. şi aceasta va fi o moarte groaznică pentru că ei vor simţi agonia pe care Hristos a simţit-o pe cruce. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer. care ne face capabili pentru luptă şi să putem sta la ziua cea mare a Domnului. faţă de care El a dovedit atâta îndelungă răbdare şi pe care nu-l va lovi până ce n-a umplut măsura fărădelegii în conturile ţinute de Dumnezeu. 12:1 . de a executa judecata. O. înaintea Domnului fără Mare Preot în Sanctuar. şi fiindcă îţi voi face astfel. Prin harul lui Dumnezeu şi prin silinţele lor continue. (84) Ultima chemare a harului 28 noiembrie LUCRAREA NEOBIŞNUITĂ A LUI DUMNEZEU “Căci Domnul se va scula ca la muntele Peraţim şi se va mânia ca în valea Gabaonului. dacă ei dovedesc încă prin vieţile lor că dispreţuiesc harul oferit. va face să reintre în drepturile ei autoritatea Legii Sale călcată în picioare. lucrul Lui nemaiauzit!” Is." Ezech. ocrotitorul copiilor poporului Tău. Eu am văzut că nici unul din acei care nu au câştigat biruinţa asupra fiecărui cuvânt nedrept şi asupra oricărei fapte nedrepte nu se vor putea împărtăşi de “reînviorare. (83) Eu am văzut că mulţi neglijau pregătirea atât de necesară şi priveau la timpul de “reînviorare” şi la “ploaia târzie” care să-i pregătească pentru a putea rezista la ziua lui Dumnezeu şi să poată trăi înaintea Sa. Şi din această cauză ei nu au putut primi reînviorarea.. Eu nu am plăcere de moartea. Naum 1:3 Prin fapte teribile săvârşite pe drept. “Viu sunt. se vor deştepta şi vor recunoaşte necesitatea de a fi fost ciopliţi şi bine pregătiţi pentru a putea fi întrebuinţaţi la clădire. înaintea Sa. iar caracterele lor trebuie curăţite de păcat. Asprimea răsplătirii care aşteaptă pe cei ce calcă Legea poate fi înţeleasă din neplăcerea pe care o are El. în timp ce păcatele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din sanctuar. Atunci nu se mai face nici un apel la milostivirea Sa pentru ei.PREGĂTEŞTE-TE SĂ ÎNTÂLNEŞTI PE DUMNEZEUL TĂU “De aceea îţi voi face astfel Israele. ca să-şi facă lucrarea lui ciudată şi să-Şi împlinească lucrul. şi anume. (86) După ce Dumnezeu a făcut tot ce se putea face pentru mântuirea oamenilor.7. cât de mulţi am văzut fără nici un scut în timpul strâmtorării! Ei au neglijat pregătirea necesară. Ele aproape şi-au încheiat contul lor cu Dumnezeu. Contul se încheie. (87) Judecăţile de pe pământ 29 noiembrie O VREME DE STRÂMTORARE “În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail. Acei care nu se lasă a fi avertizaţi de profeţi. Criza finală se apropie repede. stau scrise în dreptul numelor lor." De aceea.” Ex. se începe administrarea mâniei Sale. 28:12 Cu o exactitate care nu poate greşi. Dar mânia. Cât timp mai există încă milostivirea Sa care cheamă la pocăinţă. prin stropirea cu sânge. defăimarea de Dumnezeu şi cea mai josnică nerecunoştinţă. Creşterea rapidă a cifrelor ne arată că timpul judecăţilor lui Dumnezeu aproape a sosit! (85) Pentru bunul şi milostivul nostru Dumnezeu. 34:6. Israele!” Amos 4:12 Mulţi nu-şi dau seama cum trebuie să fie pentru a putea sta. dar când cifrele ajung la o anumită sumă fixată de Dumnezeu.

au primit “sigiliul viului Dumnezeu. Un înger întors de pe pământ aduce vestea că lucrarea lui s-a făcut.. printr-un potop. căruia ei mereu I s-au împotrivit. atunci se va vărsa mânia neamestecată. care au semnul fiarei şi se închină chipului ei.. Trebuie să întrebuinţăm orele noastre libere pentru cercetarea Bibliei care ne va judeca la Ziua judecăţii. care ameninţa pe cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi care primesc semnul ei. plăgile acestea sunt cele mai îngrozitoare din câte au cunoscut muritorii vreodată. Timp de o sută douăzeci de ani răsună în urechile păcătoşilor îndemnul de a se pocăi. ei nu vor fi lăsaţi să piară. din faţa lor. 33:16 (92) DECEMBRIE BIRUINŢA EVANGHELIEI Profeţiile se împlinesc 1 decembrie CA PE VREMEA LUI NOE “Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului. Lăsaţi ca poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos să stăpânească continuu cugetele voastre pentru ca gândurile lumeşti şi grijile lumeşti să fie înlăturate. (89) Judecăţile de pe pământ 30 noiembrie ULTIMELE ŞAPTE PLĂGI “Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă şi nu este. cei ce au dovedit credincioşie faţă de învăţăturile divine. Când vă culcaţi şi când vă sculaţi." “Şi râurile şi izvoarele apelor. pe fruntea şi în inimile noastre. El le-a descoperit mai întâi planul Său..... 14:9. 16:2-4) E adevărat că aceste urgii sunt teribile.” (Apoc. timpul strâmtorării lui Iacov. dar dreptatea lui Dumnezeu este deplin dovedită prin ele. Prin intermediul îngerilor va exista o comunicare continuă între cer şi pământ. dar . cele ce sunt în mare. În timp ce nelegiuiţii mor de foame şi de molimă. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a luat sfârşit. (Apoc." Atunci Isus încetează lucrarea Sa de mijlocire în Sanctuarul din cer. ele să fie subiectul vostru de meditaţie. Dar la judecata de apoi.Când se încheie solia îngerului al treilea. când vaiurile din trecut şi slava cerească vor fi amestecate.. atunci harul nu mai intervine în favoarea locuitorilor vinovaţi ai pământului. Ei au primit “ploaia târzie”. Neprotejaţi de harul divin.. ca de mort şi orice suflare de viaţă a murit. Când din cauza fărădelegilor Domnul hotărâse să nimicească lumea antediluviană. mânia lui Dumnezeu va fi vărsată. . imediat înainte de liberarea finală a poporului lui Dumnezeu. judecăţile venite asupra oamenilor erau amestecate cu milă. (88) Numai acei care au inima şi mîinile curate vor putea rezista în acel timp de încercare. înviorarea de la faţa Domnului şi sunt pregătiţi pentru ceasul încercării. când Dumnezeu tocmai voia să elibereze pe Israel. Îngerii se grăbesc în toate direcţiile în cer. Acum este timpul ca Legea lui Dumnezeu să fie scrisă în mintea." Şi marea “se făcu sânge.” Luca 17:26 Avertismentele Domnului adresate din veac în veac lumii. Ei vor umbla în lumina ce se revarsă de la tronul lui Dumnezeu.. pentru pecetluirea chemării şi alegerii noastre. care va fi în viaţă. (90) Este imposibil de imaginat experienţa poporului lui Dumnezeu. prin servii Săi. s-au făcut sânge. nu-i voi părăsi... ei nu mai au nici o apărare contra celui rău." . căci altfel locuitorii pământului ar fi distruşi toţi dintr-o dată.. Poporul lui Dumnezeu şi-a terminat lucrarea. Înainte de încheierea timpului de probă. 41:17 Când Domnul Isus încetează lucrarea Sa de mijlocire în Sanctuarul din cer.10) Plăgile trimise asupra Egiptului. neamestecată cu milă. pentru a da oamenilor ocazie să se întoarcă de la păcatele lor. pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu se manifeste prin nimicirea lor. Lumea a respins mila Lui. Celui ce a umblat în dreptate îi este dată făgăduinţa că “pâinea îi va fi dată şi apa nu-i va lipsi. Eu Dumnezeul lui Israel. li se usucă limba de sete. au fost asemenea la caracter cu cele mai teribile şi de mai mare întindere care vor veni asupra lumii. descriind acele plăgi teribile. a dispreţuit iubirea Sa şi a călcat în picioare Legea Sa sfântă. Totuşi. pe pământ. Trăiţi şi umblaţi în armonie cu timpul solemn al revenirii Fiului omului. Satan va arunca pe locuitorii pământului în marea strâmtorare finală. Acum este timpul când cei patru îngeri încă ţin cele patru vânturi. Eu Domnul îi voi asculta. zice: “Se făcu rana rea şi pricinuitoare de durere pe oameni.." Is.. Aceste plăgi nu sunt generale. (91) Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferinţe.. Păcătoşii au depăşit graniţele puse cercării lor. spiritul lui Dumnezeu. Dar această solie de avertizare li se păru o poveste şi nu au luat-o în seamă.” Is.. au fost primite cu aceeaşi îndoială şi necredinţă.. Timpul sigilării este foarte scurt şi curând va fi trecut. îngerii vor apăra pe cei drepţi şi se vor îngriji de nevoile lor. Profetul. adică a timpului de har. Poporul lui Dumnezeu va fi cufundat în acele dureri şi suferinţe care sunt numite de profet. a fost retras de la ei. El acum Îşi ridică mâinile şi zice cu glas tare: “S-a făcut. Sângele Mijlocitor al Domnului Hristos apără pe păcătos de măsura deplină cuvenită vinovăţiei sale.

În împotrivirea lor contra voinţei şi adevărului lui Dumnezeu ei sunt sfâşiaţi de ură. cel care leapădă adevărul. Când strigă pace şi linişte. gânduri stricate pun stăpânire pe minte. şi viteazul ţipă cu amar. 56:12. care nu ascunde decât în parte o dizarmonie neîncetată. Pasiuni fireşti. Când batjocoritorul. 16:15.Aceşti batjocoritori luau ca mărturie natura: succesiunea invariabilă a anotimpurilor. livezile înverzite prin roua dulce a nopţii." Ţefania 1:14 Ne apropiem de sfârşitul timpului. Influenţa lui duce pe oameni la o amăgire neglijentă şi sfidătoare.39) (1) Cu solemnitate ni se aduc de-a lungul veacurilor cuvintele de avertizare ale Domnului. El izgoneşte din mintea altora convingerea că Domnul vine în curând." Oamenii socotesc îndepărtată venirea Domnului. Dezastrele pe căile ferate vor ajunge din ce în ce mai dese. Acei care beau din acelaşi izvor de binecuvântări se vor apropia mai strâns unii de alţii. Ei zic: “Pace şi linişte. Hristos vine ca un hoţ. Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învăţătorii mincinoşi. După cum contemporanii lui Noe “n-au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi. de vrajbă.. vine deodată nimicirea. se uneşte cu lumea în căutarea de plăceri. (5) Domnul se va scula să zguduie teribil pământul. distrugeri. Printre nelegiuiţi va domni o armonie amăgitoare. a devenit îndrăzneţ." Ca şi preoţii şi învăţătorii dinaintea căderii Ierusalimului. Ne vom afunda şi mai mult în iubirea de plăceri. El bate pe cei care sunt credincioşi faţă de Domnul lor. 5:3 Robul cel rău zice în inima lui: “Domnul meu zăboveşte să vină!” El nu spune că Hristos nu va veni. (4) Domnul retrage de pe pământ restricţiile Sale şi în curând va fi moarte şi prăpăd. Cu îngâmfare se spune: “Toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii. Ei râd de avertismente. ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia." Apoc. Corăbii vor merge la fund şi vieţi omeneşti vor fi sacrificate cu milioanele. strigau cu glas tare: “Nu spune el oare. Hristos a declarat că va fi o necredinţă asemănătoare la a doua Sa venire. Mii de vapoare vor fi scufundate în adâncurile mării.” (2) Profeţiile se împlinesc 2 decembrie CRAINICII CARE VESTESC PACEA “Când vor zice: ‘Pace şi linişte’ atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei. ciocniri şi moarte fără o cât de scurtă . o creştere a crimelor. Adevărul care locuieşte în inimile credincioşilor va duce la o armonizare binecuvântată şi fericită. Domnul ne-a avertizat despre evenimentele care aveau să aibă loc. Agenţi omeneşti sunt instruiţi şi folosesc puterea lor învederată pentru a pune în funcţiune cea mai puternică maşinărie de rănire şi ucidere. (Matei 24." “Vegheaţi dar.. aşa după cum El este una cu Tatăl. Dar ce zice cuvântul Inspiraţiei? “O prăpădenie neaşteptată va veni peste ei. Dar necredinţa lor nu a împiedicat împlinirea evenimentului prezis. Ei sunt întăriţi în viaţa lumească şi în nepăsare. Dar în inimă. Tocmai în timpul când lumea întreabă cu batjocură: “Unde este făgăduinţa venirii Lui?” se împlinesc semnele. poveşti?” Ei declarau cu dispreţ că predicatorul dreptăţii nu era decât un exaltat entuziast şi îşi văzură de drumul lor absorbiţi mai mult decât oricând în satisfacerea plăcerilor vinovate şi hotărâţi să rămână în căile lor rele. încurcături. ca durerile naşterii peste femeia însărcinată." 2 Petru 3:4. când cercetătorul caută cunoştinţe de tot felul. este aproape şi vine în graba mare! Da este aproape Ziua cea amarnică a Domnului. Incendii vor izbucni pe neaşteptate şi nici o sforţare omenească nu va fi în stare să le stingă. zice Isus. gelozie şi certuri ucigătoare. Orice inimă cu adevărat pocăită se va strădui să ajungă la această unire. când oamenii caută să câştige bani fără să ţină seama de principii. el declară că venirea Domnului întârzie. Cei care sunt lipsiţi de protecţia lui Dumnezeu nu vor afla siguranţă în nici un loc şi în nici o poziţie. Mi-a fost arătat că judecăţile de pedepsire ale lui Dumnezeu sunt deja pe pământ. Dar Hristos zice: “Iată Eu vin ca un hoţ.. prin purtarea şi cuvintele lui. bolta albastră a cerului.. rostite pe Muntele Măslinilor: “Luaţi seama la voi înşivă. nu ia în râs ideea celei de a doua veniri a Lui. preînchipuind lucrul acesta. şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Servul cel rău mănâncă şi bea cu beţivii. a cruzimii şi a săvârşirii de rele împotriva bogaţilor care s-au înălţat împotriva celor săraci. Palatele pământului vor fi mistuite de furia flăcărilor. Vom vedea tulburări în toate părţile. care până aici nu lăsase să cadă nici măcar o picătură de ploaie. şi nu va fi chip de scăpare." 1 Tes. (3) Profeţiile se împlinesc 3 decembrie SEMNE PE PĂMÂNT ŞI PE MARE “Ziua cea mare a Domnului este aproape. În felul acesta se va răspunde la rugăciunea lui Hristos ca ucenicii Săi să fie una. “va fi şi la venirea Fiului omului”." “Mâine vom face tot ca azi. tot aşa”. ba încă şi mai rău. Interpretează semnele timpului. în tot timpul şi rugaţi-vă ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea. dar numai din Biblie nu. ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate şi slavă. Is.

toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. când veţi vedea toate aceste lucruri să ştiţi că Fiul omului este aproape. asemenea căreia lumea n-a mai văzut până acum . Încă puţin şi El va şterge orice lacrimă din ochii noştri. să ştiţi că Fiul Omului este aproape. Tot aşa şi voi. iar puterile cerului vor fi clătinate. Această carte cuprinde lucruri atât de măreţe încât cuprind nemurirea şi este plină de har astfel că toţi cei care o citesc şi o cercetează cu seriozitate primesc binecuvântarea acordată acelora care “aud cuvintele acestei profeţii şi păstrează lucrurile care sunt scrise în ea. Din ele învăţăm cât de fără valoare este fastul exterior şi mărirea lumească... Principiile Sale sunt singurele lucruri statornice din câte cunoaşte lumea noastră. (12) Să acordăm mai mult timp studiului Bibliei." După acest semn. în viziunea sa. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. a văzut cerul “cum sta strâns ca un pergament şi toate insulele s-au mutat din locurile lor şi nelegiuiţii s-au ascuns în peşteri şi în munţi de prezenţa Fiului omului.. este o taină a lui Dumnezeu. cu toată puterea şi splendoarea sa.prevestire. (7) Astfel s-a împlinit ultimul semn premergător revenirii lui Hristos şi cu privire la care Isus spuse ucenicilor Săi: “Tot aşa şi voi. Şi tot astfel vor pieri toate popoarele a căror temelie nu este în Dumnezeu. Sfârşitul este aproape.” Matei 24:32. Apoi stelele aveau să cadă din cer. şi să vă ridicaţi capetele. Când ." Apoc.” (Luca 21:28) Profeţiile se împlinesc 5 decembrie STUDIAŢI PROFEŢIILE! “Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape.a dispărut aproape fără urmă! A dispărut “ca floarea ierbii. Domnul îi va binecuvânta pe toţi acei care vor căuta cu umilinţă şi sfială să înţeleagă ceea ce este descoperit în Apocalipsa. să căutăm pe Dumnezeu câtă vreme poate fi găsit. (9) Încă puţin şi vom vedea pe Împărat în frumuseţea Lui. Ioan. soarele avea să se întunece. pentru a înţelege fericirea care trebuie să fie răsplata curăţiei din inimă. să vă uitaţi în sus. Greciei şi a Romei. pentru că izbăvirea voastră se apropie.. iar luna să nu-şi mai dea lumina. “Îndată după acele zile de necaz soarele se va întuneca.” Matei 24:45 . este chiar la uşi.” (8) Dar Hristos nu a descoperit ziua şi ceasul venirii Sale. Fiindcă vor veni mulţi în numele Meu şi vor zice: “Eu sunt Hristosul! Şi vor înşela pe mulţi. Încă puţin şi El ne va înfăţişa “fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale. timpul cercării este pe sfârşite. luna nu va mai da lumina ei. Cartea Apocalipsa începe cu o poruncă pentru noi şi anume de a înţelege învăţăturile pe care ea le conţine. O." Un lucru va fi cu siguranţă înţeles din studiul Apocalipsei: că legătura dintre Dumnezeu şi poporul Său este strânsă şi hotărâtă.” Iuda 24 De aceea când a prezentat semnele venirii Sale. (11) Când cartea lui Daniel şi Apocalipsul vor fi mai bine înţelese. Babilonul.. Timpul exact al celei de a doua veniri a Fiului omului. stelele vor cădea din cer.” (Iac. (6) Profeţiile se împlinesc 4 decembrie SEMNE ÎN CER “De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa ştiţi că vara este aproape. Numai acela poate dura care este în legătură cu planul Său şi care dă pe faţă caracterul Său. astfel încât inima şi mintea vor fi impresionate de caracterul pe care trebuie să-l dezvolte toţi. când veţi vedea toate aceste lucruri.33 Mântuitorul prezintă semnele venirii Sale şi mai mult fixează timpul când va apare cel dintâi semn. înţelegem ce reprezintă această carte pentru noi.” Matei 24:29-31 Hristos a declarat că la sfârşitul persecuţiei papale. Noi nu înţelegem Cuvântul aşa cum ar trebui.o putere şi măreţie care pentru oamenii de astăzi ar părea atât de stabile şi durabile .. 1:10) Tot astfel a dispărut şi împărăţia Medo-Persiei. (13) Revenirea Domnului nostru 6 decembrie ACTUL CULMINANT AL AMĂGIRII “Drept răspuns Isus le-a zis: “Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. este chiar la uşi. vor avea loc pe marile linii de comunicaţie. 1:3 Cărţile lui Daniel şi Apocalipsa ne lămuresc cu privire la ridicarea şi căderea naţiunilor. El a zis: “Când vor începe să se întâmple aceste lucruri. Lor le vor fi arătate porţile deschise ale cerului. în mijlocul nostru va putea fi văzută o mare redeşteptare. credincioşii vor avea o experienţă religioasă cu totul deosebită.

Poporul lui Dumnezeu .. Iarăşi se aude o voce melodioasă şi triumfătoare. ei văd curcubeul făgăduinţei. în timp ce în toate părţile. încât să nu se ia după cele ce par dovezi pentru simţurile lor? Într-o asemenea criză se vor ţine ei tare de Biblie şi numai de Biblie? (15) Revenirea Domnului nostru 7 decembrie SALVAŢI DIN CALEA VIOLENŢEI “Voi însă veţi cânta ca în noaptea când se prăznuieşte sărbătoarea. DOAMNE ISUSE” “Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. se arată pe cer şi pare că încercuieşte fiecare grupă de credincioşi.. de o orbitoare strălucire. Satan se va arăta printre oameni ca o fiinţă maiestuoasă. vin! Sfinţii nevinovaţi şi fără pată. ca să se ducă la muntele Domnului. ei vor umbla printre îngeri”. Această venire nu este cu putinţă să fie contrafăcută.... pretinde că a schimbat Sabatul în duminică şi va porunci ca toţi să sfinţească ziua pe care el a binecuvântat-o. spre Stânca lui Israel. În diferite părţi ale pământului.. iată. De aceea. Soarele se arată strălucind în toată puterea sa. pentru încheierea marii lucrări a mântuirii. şi a prezis clar felul celei de a doua veniri a Sa: “Se vor ridica hristoşi mincinoşi. el prezintă o parte din aceleaşi adevăruri cereşti pline de har. văd mărirea lui Dumnezeu şi pe Fiul Omului stând pe tronul Său. atunci în diferite ţări se va produce o mişcare simultană pentru distrugerea lor.. în vreme ce drepţii văd acum cu bucurie solemnă semnele liberării lor.." Tit 2:13 Unul din adevărurile cele mai glorioase şi mai solemne dintre toate adevărurile descoperite în Biblie este acela care vesteşte cea de a doua venire a lui Hristos.. Strigătul de triumf va răsuna în văzduh: “A venit Hristos! A venit Hristos!” Oamenii vor cădea la pământ în adorare înaintea lui. Voi vedea totuşi pe Dumnezeu.. pe muntele Măslinilor. Semne şi minuni urmează unele după altele în repede succesiune.. El este în pustie. mulţimile de oameni răi sunt pe punctul de a se năpusti asupra prăzii lor. În cuvinte amabile şi compătimitoare.. asemănându-se felului cum este descris Fiul lui Dumnezeu de către Ioan în Apocalips. cu batjocuri şi blesteme. zicând: “Uitaţi-vă în sus!” şi ridicând ochii spre cer. dacă vă vor zice: “Iată. Nelegiuiţii se uită cu spaimă şi cu înmărmurire la scena aceasta.. La miezul nopţii Dumnezeu Îşi va arăta puterea Sa pentru salvarea poporului Său.Ca act de încoronare a marii opere de amăgire. pe care le rostea Mântuitorul." Matei 24:24-27. iar de pe buzele Sale ei aud cererea prezentată Tatălui înaintea sfinţilor îngeri: “Tată. Dar este oare poporul lui Dumnezeu acum atât de bine întemeiat pe Cuvântul Său. Poporul lui Dumnezeu aude atunci o voce clară şi melodioasă. (16) Revenirea Domnului nostru 8 decembrie “VINO. (17) Patriarhul Iov. Numai cei ce au studiat cu stăruinţă Scripturile şi au primit iubirea adevărului. să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu” (Ioan 17:24). Ochii mei Îl vor vedea şi nu ai altuia”. vreau ca acolo unde sunt Eu. Satan însuşi va personifica pe Domnul Hristos. Venirea Domnului a reprezentat în toate veacurile speranţa adevăraţilor Săi urmaşi. privind ţintă spre cer. deodată se lasă asupra pământului un întuneric des. Biserica a mărturisit timp de veacuri că aşteaptă venirea Mântuitorului ca împlinire a speranţelor ei.. el vindecă bolile din popor şi apoi dându-se drept Hristos. aşa va fi şi venirea Fiului Omului... Acum marele amăgitor va face să apară ca şi cum Hristos ar fi venit. (14) Mântuitorul a avertizat poporul său. Norii negri şi mânioşi care acopereau cerul se despart iar ei. lumină înaintea ucenicilor viitorul şi umplu inimile lor cu o bucurie şi nădejde pe care tristeţea nu le puteau înăbuşi. în noaptea marii sale nenorociri. zicând: “Iată-i vin. (Iov 19:25-27) Făgăduinţa dată de Mântuitorul la despărţire. 30:29 Când păzitorii poruncilor lui Dumnezeu vor fi scoşi de sub scutul legilor omeneşti. că El va reveni." Is. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor. Învăţătura despre a doua venire a lui Hristos este cheia de bază a Sfintei Scripturi. asemenea lui Ştefan. strigă cu încredere neclintită: “Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că se va ridica la urmă pe pământ. alţii ascunşi în locuri singuratice prin păduri şi prin munţi . să nu mergeţi. El este în odăiţe ascunse. vor fi la adăpost faţă de această puternică amăgire care captivează lumea.. iar buzele palide şi tremurânde ale celor ce au ţinut cu tărie credinţa izbucnesc într-un strigăt de biruinţă. Apoi un curcubeu. mânaţi de oşti de îngeri răi.cer mereu în rugăciune protecţia divină. se pregătesc pentru lucrarea lor de ucidere. veţi fi cu inima veselă ca cel ce merge în sunetul flautului. mai des decât întunericul nopţii celei mai întunecate. Cu strigăte de triumf.. Ei au păstrat cuvântul răbdării Mele.unii în celulele închisorilor. Ea va fi cunoscută peste tot pământul deodată şi văzută de toată lumea... companii de oameni înarmaţi. să nu credeţi. Pe chipul Său divin ei văd semnele umilirii Sale.. Căci după cum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus. nici încercările nu le puteau . care se roagă. când iată..

" . cade groaza deznădejdii veşnice. Şi n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase." “Doamne. iar feţele tuturor se fac negre ca fundul căldării. ci vine ca Biruitor. El era înconjurat de o societate tot atât de vrăjmaşă dreptăţii ca şi aceea care ne înconjoară pe noi. Să fie oare necesar ca grozăviile zilei lui Dumnezeu să ne fie puse în faţă pentru a ne constrânge să facem fapte de dreptate? Cazul lui Enoh este în faţa noastră. Enoh însă era ispitit ca şi noi. dragostea multora s-a răcit." “A iubi revenirea lui Hristos.4 Regele regilor se coboară pe nor. El a trăit într-o generaţie coruptă. vor fi luaţi la cer. vino Doamne Isuse” Apoc. “îmi este peste măsură de dulce şi preţioasă. după care toţi ar trebui să suspine. cu toate acestea el şi-a educat cugetul spre consacrare şi iubire curată. Conversaţiile sale erau despre lucrurile cereşti." Şi “oştile din cer Îl urmau”. Tot astfel şi credincioşii care trăiesc acum şi rămân statornici. “Aceasta este ziua pe care trebuie s-o dorească toţi drept credincioşii. tot aşa ca şi a noastră.” (Ier. El strigă spre ceruri sus şi spre pământ ca să judece pe poporul Său. el a fost luat la cer. El este un simbol pentru sfinţii care trăiesc în mijlocul primejdiilor şi corupţiilor zilelor din urmă. pământul se cutremură înaintea Lui şi fiecare munte şi insulă se mişcă din locul lor. în cer şi pe pământ. 19:16 La arătarea Sa “toate feţele îngălbenesc." (20) Revenirea Domnului nostru 10 decembrie PREGĂTIRE PENTRU ÎNĂLŢAREA LA CER “Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ. Ei vor fi răpiţi din această lume păcătoasă şi coruptă către bucuriile curate ale cerului. încoronarea dorinţelor şi aspiraţiilor sufletului lor. “Această lume învechită nu mai este departe de sfârşitul ei”. scurtimea timpului pare a fi invocată ca motiv de a căuta neprihănirea. 19:11. ca să nu vadă moartea. exprimă rugăciunea bisericii din tot timpul pelerinajului ei: “Amin. El îşi instruia cugetele ca să se reverse pe acest canal. Calvin îndemnă pe creştini “să nu ezite a dori cu ardoare ziua revenirii lui Isus Hristos. grăbeşte venirea acestei zile fericite!” (18) Revenirea Domnului nostru 9 decembrie ÎMPĂRATUL APARE ÎN PERSOANĂ “Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Firmamentul pare umplut cu figuri strălucitoare . (Apoc. Nu mai vine acum ca “omul durerilor”. Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani. ca să judece vii şi morţii.4) Pe măsură ce norul cel viu vine tot mai aproape ochii tuturor pot să vadă pe Prinţul vieţii. (21) . ucenicul cel mult iubit de Isus a auzit făgăduinţa: “Iată. Naum 2:10) Drepţii strigă tremurând: “Cine va putea sta?” Cântarea îngerilor încetează şi se face o tăcere solemnă. Faţa sa era luminată de lumina care strălucea de pe faţa lui Isus. căci ea va fi împlinirea lucrării pentru mântuirea lor. În mijlocul suferinţelor şi prigonirilor. Atunci se aude vocea lui Isus.“zecimi de mii de zeci de mii şi mii de mii. nici o minte muritoare nu-şi poate închipui strălucirea aceea. “Credincios şi Adevărat”. “Măreţia Lui acopere cerul şi pământul este plin de slava Lui. 30:6. zicea Melanchton. sfinţii îngeri . Din cauza înmulţirii fărădelegii.într-o vastă şi nenumărată mulţime. 11:5 Trăim într-o generaţie pervertită. Eu vin curând!” şi răspunsul său arzător. iar chipul Său purta pecetea divină. ci o diademă de mărire împodobeşte fruntea Sa divină. Pentru ascultarea Sa credincioasă de Dumnezeu." Şi El are pe haina Sa şi pe coapsa Sa scris un nume: “Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor.slăbi. Înaintea Lui merge un foc mistuitor şi împrejurul Lui o furtună puternică." Nici o pană omenească nu poate zugrăvi această scenă. Îl însoţesc pe cale. când murdăria morală inunda totul în jurul lui. Faţa Sa răspândeşte o strălucire mai puternică decât a “soarelui la amiază. 50:3. zicea Baxter. Calea poporului lui Dumnezeu trebuie să fie tot în sus şi înainte spre biruinţă. genunchii tremură. Tot astfel şi noi putem să rămânem curaţi şi nestricaţi. Nici o coroană de spini nu mai răneşte acum capul Său cel sfânt. Cerurile se înfăşoară ca un sul de pergament.14) Cu imnuri în melodii cereşti." Pe stâncile de pe insula Patmos. această perspectivă a arătării în mărire a “marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Isus Hristos” a rămas “fericita speranţă." Ev. (Hab. zicând: “Harul Meu vă este îndestulător. ca evenimentul cel mai fericit pentru ei”. ca să bea cupa amară a ruşinii şi a suferinţei. învăluit în flacără de foc. 3:3. Acum însă. “Inimile se topesc.” Ps." Apoc." Asupra celor ce au lepădat harul lui Dumnezeu. El a umblat cu Dumnezeu sute de ani. “judecă şi Se războieşte cu dreptate. 22:20. pe care s-o aştepte toţi. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.. Strălucirea Lui este ca lumina însăşi”. Atmosfera pe are o respira el era mânjită de păcat şi corupţie. Primejdiile zilelor din urmă se îngrămădesc în jurul nostru... (19) Isus vine în frunte ca un puternic Biruitor. “Ideea revenirii Domnului”. Totuşi el ducea o viaţă sfântă. este lucrarea de credinţă şi caracteristica sfinţilor.

pline de recunoştinţă şi fiecare mână atinse cu îndemânare corzile harfei. deoarece atunci cazul fiecăruia va fi fost hotărât pentru viaţă sau moarte. să poţi exclama cu bucurie: “Iată. Sfinţii vor fi glorificaţi în prezenţa acelora care i-au urât pentru ascultarea loială faţă de poruncile drepte ale lui Dumnezeu. În cetate era un tron de mare slavă. Transportată de splendoarea neîntrecută şi de slava măreaţă. Nimeni dintre acei care-L iubesc cu adevărat. Înăuntrul cetăţii era tot ce poate încânta ochiul. Apoi L-am văzut pe Isus conducând pe poporul Său la pomul vieţii. limpede ca cristalul. din care se revărsa un râu cu apa vieţii. o coroană pentru fiecare sfânt. Necazurile voastre s-au sfârşit. Nu va mai fi nici moarte. pentru ca atunci când El se va arăta. vei auzi veşnic glasul Său glorios şi vei vedea mereu persoana Sa atrăgătoare. va lua împărăţia dată de Dumnezeu. făcând să răsune o muzică melodioasă în tonuri ample şi desăvârşite. vor fi iertaţi pentru păcatele lor. Atunci viaţa veşnică va fi a ta şi vei fi împreună cu Hristos părtaş al slavei Sale. va primi cununa vieţii. El vine cu slava Tatălui Său. cu numele acestuia scris pe ea... ce iubire! Ce iubire minunată!” Cel mai înflăcărat limbaj nu reuşeşte să descrie slava cerului sau adâncurile fără egal ale iubirii Mântuitorului. de o strălucire orbitoare. repetară în faţa ucenicilor făgăduinţa revenirii Sale în glorie: “Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (23) Într-adevăr. nu va regreta că El va veni iarăşi.. îngerii le prezentară înaintea Sa şi cu însăşi mâna Sa dreaptă. nici plânset şi nici durere.. pe care toţi îl iubeau foarte mult. pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. aducând din cetate coroane de slavă. Dragă tinere cititor. îi va schimba pe sfinţii cei vii spre o nemurire glorioasă şi împreună cu sfinţii. înaintea distrugerii pământului prin foc. Isus vine aşa cum S-a înălţat la cer. eu las tocul jos şi exclam: “Oh. Căci după ce a fost găsit bun. Ei contemplau pretutindeni o mare slavă. faţa lor strălucea de slavă şi aţintindu-şi ochii Săi plini de iubire asupra lor. plini de fructe. de pe pământ. În pomul vieţii erau fructe de cea mai aleasă frumuseţe din care sfinţii puteau să se împărtăşească liberi.. El nu va purta o simplă haină fără cusătură. Isus vine! Dar nu să ia seama la nenorocirile omenirii sau să asculte pe păcătosul vinovat mărturisindu-şi păcatul şi nici să-l ierte. Când scena îmi apare înaintea ochilor sunt cuprinsă de uimire. Pe ambele părţi ale acestui râu se afla pomul vieţii. însoţit de toţi îngerii sfinţi care-L însoţesc în drumul Său. chiar înainte de distrugerea lumii prin potop. care şi L-au făcut Prietenul lor şi care au dorit venirea Lui." Fapte 1:11 Îngerii rămaşi pe muntele Măslinilor după înălţarea lui Hristos. Isus vine! Dar nu ca să domnească ca un prinţ trecător." (25) Captivitatea lui Satan 13 decembrie SATAN LEGAT PENTRU O MIE DE ANI . acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. fiind acum înconjurat de o splendoare mult mai mare.Înălţarea lui Enoh la cer. Acei care şi-au mărturisit păcatele cât timp Isus era în Sanctuar. (24) Revenirea Domnului nostru 12 decembrie O CUNUNĂ PENTRU FIECARE SFÂNT “Ferice de cel ce rabdă ispita. El va învia pe drepţii cei morţi.. Limba este prea neputincioasă pentru a încerca o descriere a cerului. străduieşte-te să faci o pregătire serioasă pentru a-L întâlni pe Isus.” Iacov 1:12 Am văzut un foarte mare număr de îngeri. 25:9. (22) Revenirea Domnului nostru 11 decembrie ACEST ISUS SE VA REÎNTOARCE “Şi au zis: “Bărbaţi galileeni. Îngerii conducători dădură tonurile şi apoi toate vocile au fost înălţate în laude fericite. Acei care au trăit în păcat vor rămâne păcătoşi mai departe... simbolizează înălţarea tuturor sfinţilor în viaţă. Atunci când Isus ceru coroanele. o cunună de slavă orbitoare împodobeşte fruntea Lui sfântă. preţioasă a fost făgăduinţa dată acelor ucenici întristaţi. Apoi Isus a privit asupra sfinţilor mântuiţi prin El. iar pe malurile râului se aflau alţi pomi atrăgători. ci un veşmânt mai alb decât zăpada. De asemenea.” Is. În locul nemiloasei cununi de spini care să-I străpungă tâmplele. că ei vor vedea din nou pe Isus. El spuse cu vocea Sa melodioasă pătrunzătoare: “Privesc lucrarea sufletului Meu şi Sunt mulţumit.. Această slavă bogată este a voastră ca să vă bucuraţi veşnic. de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând spre cer. nici întristare.. preţioasă este această făgăduinţă pentru oricare adevărat urmaş al lui Hristos. bunul Isus aşează coroanele pe capetele sfinţilor.

” (Is. o oaste puternică. el nu va avea privilegiul de a colinda pe la alte planete. deoarece ei nu urmau să mai fie necăjiţi şi ispitiţi de Satan şi deoarece locuitorii altor lumi fuseseră scăpaţi de prezenţa şi de ispitele lui. El a pus mâna pe balaur. care se pogora din cer de la Dumnezeu. are loc judecata nelegiuiţilor. după ce descrie învierea drepţilor zice: “Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani”. Ierusalimul. Astfel scriitorul Apocalipsei. pornirile lui rele au fost puse la lucru fără încetare. Ce fericire de nedescris este pregătită pentru acei care vor fi mântuiţi prin Hristos şi ce cumplite nenorociri pentru acei care dispreţuiesc şi refuză marea Sa mântuire”. ca să ispitească şi să tulbure pe cei ce n-au căzut. Apoi partea de pedeapsă pe care trebuie să o sufere ei este măsurată potrivit cu faptele lor şi este scrisă în dreptul numelui lor în cartea morţii. în Apocalipsa. Atunci nelegiuiţii vor fi înviaţi din morţi şi aduşi înaintea lui Dumnezeu pentru a se executa judecata scrisă. De la căderea lui. comparând faptele lor cu Cartea Legii. (Iuda 6) La sfârşitul celor o mie de ani. Ochii tuturor din această mulţime sunt întorşi să privească mărirea Fiului lui Dumnezeu. El este însoţit de oştile celor mântuiţi şi urmat de o suită de îngeri. stânci colţuroase aruncate de valurile mării sau rupte din pământ stau răspândite pe suprafaţa lui în vreme ce mari prăpăstii arată locul de unde au fost munţii mutaţi din temeliile lor. zice: “Am văzut nişte scaune de domnie. Aici trebuia să fie restrâns. El porunceşte nelegiuiţilor morţi să se scoale ca să-şi primească osânda." 1 Cor. 6:2) Împreună cu Hristos ei judecă pe păcătoşi." Apoc.mistuiţi de suflarea gurii Sale şi distruşi de strălucirea măririi Lui. Tot pământul se prezintă atunci ca o pustietate goală. care este Diavolul şi Satan şi l-a legat pentru o mie de ani. (1 Cor. Domnul Hristos vine iar pe pământ. Ioan. Cu un glas strigă oştile nelegiuiţilor: “Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” Nu iubirea pentru Domnul Isus îi inspiră să declare . şi celor ce au şezut pe ele.. pe şarpele cel vechi. iar după multe zile vor fi pedepsiţi. 20:4. Şi mi-a arătat cetatea sfântă.” (Apoc.6) Acesta este timpul când. (26) Aceasta trebuie să fie locuinţa lui Satan şi a îngerilor lui timp de o mie de ani.şi hotărăsc cazul fiecăruia după faptele făcute în trup. 21:10 La sfârşitul celor o mie de ani. În timpul acesta Satan suferă foarte mult. 6:3 În timpul celor o mie de ani dintre prima şi cea de a doua înviere. 20:5) Dar Isaia zice despre nelegiuiţi: “Aceştia vor fi strânşi ca prizonieri şi adunaţi în groapă şi închişi în închisoare. Dar atunci va fi lipsit de puterea lui şi va fi lăsat să cugete la partea pe care a îndeplinit-o de la căderea lui şi să aştepte cu cutremur şi groază viitorul înfiorător. copacii dezrădăcinaţi. ca nisipul mării. Şi Satan şi îngerii săi sunt judecaţi de Hristos şi de poporul Său. Timp de o mie de ani poate să se bucure de roadele blestemului pe care l-a pricinuit. când trebuie să sufere pentru tot răul pe care l-a săvârşit şi să fie pedepsit pentru toate păcatele pe care le-a pricinuit. Ruinele oraşelor şi satelor distruse de cutremur. (27) Captivitatea lui Satan 14 decembrie NOI ÎI VOM JUDECA PE ÎNGERI “Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia. Nelegiuiţii însă poartă urmele bolii şi ale morţii." Apoc. Limitat numai la pământ.2 “La venirea Domnului păcătoşii sunt nimiciţi de pe faţa pământului . ci şi-au părăsit locuinţa El i-a păstrat în lanţuri veşnice în întuneric pentru judecata zilei celei mari”. Ce contrast faţă de cei sculaţi la întâia înviere! Drepţii au fost îmbrăcaţi cu frumuseţe şi tinereţe nemuritoare. 20:1. pe un munte mare şi înalt.. care sunt ca zece mii de instrumente muzicale. Biblia . fără număr. Domnul Hristos ia pe poporul Său sus în cetatea lui Dumnezeu. li s-a dat judecata. În acest timp drepţii domnesc ca regi şi preoţi ai lui Dumnezeu. pentru a pribegi în sus şi în jos pe faţa sfâşiată a pământului şi să vadă rezultatele răscoalei lui împotriva legii lui Dumnezeu.“Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. 24:22) (28) Pedeapsa pentru călcarea Legii lui Dumnezeu este proporţională cu preţul plătit pentru mântuirea păcatelor. va avea loc a doua înviere. (Apoc. (29) Captivitatea lui Satan 15 decembrie COBORÂREA NOULUI IERUSALIM “Şi m-a dus în Duhul. Sfântul apostol Pavel zice: “Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?” Iar Iuda zice: “Pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia. Am auzit strigăte de biruinţă de la îngeri şi de la sfinţii răscumpăraţi. iar pământul rămâne gol." “Ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani. Ei ies din morminte. fără locuitori. după cum zice Pavel “sfinţii vor judeca lumea”. Când coboară cu maiestate înspăimântătoare.

atât cei credincioşi.4) Când Noul Ierusalim. Armatele Satanei înconjoară cetatea şi se pregătesc de atac... nimiceşti pe cel rău... Căci aşa cum au fost puşi în morminte aşa înviază nelegiuiţii. “Vor fi ca şi când n-ar fi fost niciodată. 2 Petru 3:10) Suprafaţa pământului pare o masă topită de căldură... Împărate al Sfinţilor. (30) Captivitatea lui Satan 16 decembrie SUPREMAŢIA LUI ISUS “Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri. ei sunt fără scuză şi sentinţa morţii eterne este rostită pentru ei. cât şi treptele succesive ale marelui plan al mântuirii. Păcatul şi păcătoşii vor pieri cu rădăcină şi ramuri (Mal.. Dacă li s-ar mai da un al doilea timp de har. adică pentru a se sustrage de la păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi a aţâţa la răscoală împotriva Lui. El. 4:1. Pe pământ se produc mari crăpături. Flăcări mistuitoare izbucnesc din fiecare din aceste abisuri ameţitoare. adică acolo de unde.astfel. atunci speranţele lui reînvie şi el se hotărăşte să nu se lase. În cele din urmă se dă ordin de înaintare şi oştile nenumărate pornesc înainte. întregul univers. Când ochii Domnului Isus se îndreaptă asupra nelegiuiţilor. Acum văd cu toţii că plata păcatului nu este o plăcută independenţă şi viaţă veşnică. ei devin conştienţi de fiecare păcat pe care l-au săvârşit cândva. S-au dus vrăjmaşii! N-au rămas din ei decât nişte dărâmături veşnice”.6... învestit cu maiestate şi putere supremă. iar urmaşii săi ramurile. cu aceeaşi duşmănie faţă de Domnul Hristos şi cu acelaşi spirit de rebeliune. Ei n-au pe nimeni care să pledeze pentru ei. el este aşezat pe locul curăţit şi pregătit a-L primi. Deasupra tronului se arată crucea şi ca într-un film apar scenele ispitirii lui Adam şi ale căderii în păcat. iar pământul şi toate lucrurile de pe el vor fi arse de tot. Satan pare paralizat când priveşte mărirea şi maiestatea Domnului Hristos... Satan fiind rădăcina. Şi acum Satan se pleacă la pământ şi mărturiseşte că sentinţa pronunţată de Dumnezeu este dreaptă." Fil." Ps. 14:5. O viaţă întreagă de călcare a Legii nu a îmblânzit inimile lor. Doamne. ci să continue până la urmă marea sa luptă. El care odată fusese heruvim acoperitor îşi aduce aminte de unde a căzut. (Rom. Domnul Hristos Se coboară pe Muntele Măslinilor. că Isus Hristos este Domnul. El i-a măgulit că vor dobândi mult bine din călcarea legii. care este în faţa Ierusalimului. 9:5.... de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu. (32) Foc se coboară de la Dumnezeu din cer. Regele regilor rosteşte sentinţa asupra acelor ce au dus viaţă de rebeli împotriva guvernării Sale şi execută dreptatea asupra celor ce au călcat Legea Lui şi au apăsat şi prigonit pe poporul Său. 2:10." “Şi vor sta picioarele Lui în ziua aceea pe Muntele Măslinilor. Elementele se topesc de cădura dogoritoare. Psalmistul zice: “Pierdut-ai pe cei nelegiuiţi... iar Domnul Hristos cu poporul Său şi cu îngerii intră în sfânta cetate. (Mal. Acuzaţiile sale împotriva bunătăţii şi dreptăţii lui Dumnezeu sunt acum reduse la tăcere." (Obadia 16) (34) Atunci se va vedea că răscularea lui Satan contra lui Dumnezeu a adus ruina Sa proprie şi nimicirea tuturor acelora care au preferat să devină supuşii Săi. Un asemenea timp n-ar mai folosi la nimic. Profetul zice: “Atunci vei veni Tu.” (33) Satan şi toţi cei ce i s-au alăturat în răzvrătire vor fi nimiciţi. Ei nu mai au un nou timp de har în care să-şi îndrepte defectele vieţii din trecut. (Zah.!” Satan vede că răzvrătirea provocată de el cu bună ştiinţă. Învinuirea şi reproşul pe care el se silise să le arunce asupra lui Dumnezeu se întorc cu toată greutatea asupra lui. el n-ar fi întrebuinţat de ei decât tot ca primul. are loc încoronarea finală a Fiului lui Dumnezeu. dar se va dovedi că “moartea este plata păcatului”. Iar acum. El şi-a format puterile sale pentru împotrivire şi luptă contra lui Dumnezeu. Forţa adevărului sileşte îndărădnicele lor buze să rostească aceste cuvinte. Chiar şi stâncile sunt în flăcări. în splendoarea Sa orbitoare se coboară din cer.. Muntele Măslinilor se va despica prin mijloc.. Dumnezeul Meu şi toţi sfinţii împreună cu Tine. ruină şi moarte. (Ps. Întreaga lume a păcătoşilor stă acum la bara de judecată a lui Dumnezeu sub învinuirea de înaltă trădare faţă de guvernământul Domnului... 15:3 (31) Captivitatea lui Satan 17 decembrie NIMICIREA LUI SATAN ŞI A CELOR RĂI “Tu pedepseşti neamurile. El se prezintă amăgiţilor săi supuşi ca mântuitor. ci este robie.. şi se va face o vale foarte mare”. recunosc şi declară în deplin acord: “Drepte şi adevărate sunt căile Tale. A venit ziua ca ele să ardă ca un cuptor. 9:5 Acum Satan se pregăteşte pentru ultima mare luptă pentru supremaţie. asigurându-i că puterea sa i-a scos din morminte.. cât şi cei răzvrătiţi. Având în vedere toate faptele mari ale luptei milenare. spre Răsărit. 6:23) Se va pune capăt pentru totdeauna păcatului cu toată mizeria şi stricăciunea pe care el a adus-o.11 În faţa tuturor locuitorilor pământului şi ai cerului adunaţi. cât de schimbat şi cât de degradat se vede acum.. Armele ascunse în adâncul lui ies la iveală. l-a făcut nevrednic şi nepotrivit pentru cer. Tatăl. numele lor l-ai şters pentru totdeauna şi pe vecie.. le ştergi numele pentru totdeauna şi pe vecie." Apoc. 4:1).) (35) . curăţenia pacea şi armonia din ceruri ar fi pentru el suprema tortură. Când înviază nelegiuiţii şi când vede marea lor mulţime de partea sa. un vast lac de foc clocotitor. care a fost serafim strălucitor “fiu al zorilor”. după înviere S-a înălţat la cer şi unde îngerii au repetat făgăduinţa revenirii Sale.

84:11) (39) Un strigăt de preamărire şi de triumf general se ridică în întregul univers. Apoi ochii mei au fost întorşi de la această strălucire şi îndreptaţi către rămăşiţa care se afla pe pământ. Îngerul zise: “Ceata cea mică. Îngerii cântau cu glasuri dulci. le-au pus la picioarele lui Isus şi strigau cu glas plăcut: “Aleluia. avutul vostru şi toate bunurile voastre . rădăcina şi urmaşii săi. Glasul unei mari mulţimi.” (Ps. o greutate veşnică de slavă... “căci ziua Domnului vine plină de groază. “ca vocea multor ape şi ca vocea de tunete puternice“ se aude zicând: “Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru Cel Atotputernic a început să împărăţească”. 4:17 După aceea mi s-a arătat strălucirea cerului. Totul era plăcut şi măreţ. unde nici un fur nu le poate fura şi nici moliile nu le pot strica. Tot ce fusese pierdut prin păcat. El este pentru poporul său “un soare şi un scut. dar planul acesta avea temelii prea adânci. spre mărirea Sa. cei drepţi stau în siguranţă în Cetatea cea Sfântă. o străduinţă neîncetată şi aceasta va câştiga biruinţa în cele din urmă. spre mărirea Mieluşelului şi oridecâteori îmi deschideam gura. având totdeauna mărirea Lui înaintea ochilor noştri. 21:1 ." Jertfiţi totul pentru Domnul. de urgie şi de aprindere a mâniei.” Ioan 12:48 cine-l osândi. iar sfinţii şi toată oastea îngerească rostesc cu voce tare: “Amin”. lăsând numai pe Isus să apară în noi. 20:6) În vreme ce Dumnezeu este pentru cei nelegiuiţi un foc mistuitor. supranaturală.” (Apoc..El [Satan] sperase să dărâme planul mântuirii. dacă vreţi mai târziu să fiţi părtaşi măririi Sale." Eu i-am acompaniat la cântările lor de laudă. va moşteni această strălucire şi va fi pentru totdeauna în prezenţa lui Isus şi va cânta cu sfinţii îngeri. aveam un simţământ nespus de fericit de mărirea care mă înconjura. 19:6) Focul care consumă şi mistuie pe nelegiuiţi curăţă pământul. (42) Un cer nou şi un pământ nou 20 decembrie TRĂIND VIAŢA DIN EDEN “Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou. acela Nelegiuiţii îşi primesc plata pe pământ. în timp ce alţii vor suferi multe zile. fiţi gata. Căci “drepţii vor moşteni pământul şi vor locui în el pe veci”. Unii vor fi distruşi într-o clipă. Dar nu va exista nici un iad care să chinuiască pe veci şi să păstreze mereu în faţa ochilor celor mântuiţi tabloul grozav al urmărilor păcatului. decât a acelora pe care el i-a amăgit.. Voi trebuie să fiţi aici părtaşi suferinţelor lui Hristos. nelegiuiţii sunt în cele din urmă distruşi. El însuşi trebuia să moară iar împărăţia sa să fie dată lui Isus. puneţi totul pe altarul Lui. Îngerul a zis către ei: Vreţi să scăpaţi de cele şapte plăgi din urmă? Vreţi să intraţi în strălucire şi să moşteniţi tot ce a pregătit Dumnezeu pentru acei care Îl iubesc şi sunt binevoitori să sufere pentru El? Fiţi gata." 2 Cor.ca o jertfă vie. fiţi gata! Voi trebuie să fiţi mult mai bine pregătiţi decât sunteţi acum. Numai cei ce stăruiesc în facerea de bine vor primi viaţa veşnică şi răsplata nemuririi. pe voi înşivă. Toţi sunt pedepsiţi “potrivit cu faptele lor. Pedeapsa lui va fi mult mai mare. ca să prefacă pământul în pustiu şi să stârpească pe păcătoşi de pe el." Păcatele iertate ale drepţilor fiind aruncate asupra Satanei. Planul de la început al lui Dumnezeu cu crearea pământului s-a îndeplinit acum. Cuvântul pe care l-am vestit eu. el tot va mai trăi şi va suferi mai departe”. apoi încetând ei au luat coroanele de pe capetele lor. Numai cel ce rabdă până la sfârşit va fi mântuit. ci şi pentru toate păcatele la care i-a ispitit pe copiii lui Dumnezeu să le facă.. (36) Captivitatea lui Satan 18 decembrie DREPTATEA LUI DUMNEZEU “Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte Cuvintele Mele. el este pus să sufere nu numai pentru propria sa răscoală. şi comorile care se află acolo pregătite pentru cei credincioşi. Orice urmă de blestem este ştearsă. Ps... “Cea de a doua moarte nu are putere asupra acelora care au luat parte la prima înviere. (38) În vreme ce pământul este învăluit de focul răzbunării lui Dumnezeu. este acum răscumpărat. (Apoc.Satan." Apoc. mărire Ţie. Ea înseamnă o hotărâre statornică. (37) În flăcările curăţitoare. rădăcină şi ramură . pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. 37:29 (40) Captivitatea lui Satan 19 decembrie O GREUTATE VEŞNICĂ DE SLAVĂ “Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi o greutate veşnică de slavă. când el ajunge patria veşnică a celor mântuiţi. După ce pier toţi cei ce au căzut prin amăgirile lui. “Adunaţi-vă comori în cer. ramurile. Trebuie să ne tăgăduim pe noi înşine. are îl va osândi în ziua de apoi. să murim în fiecare zi. (41) Lucrarea mântuirii nu este un joc de copil ca să te apuci de ea când vrei şi s-o laşi când nu-ţi mai place. care iubeşte pe Dumnezeu şi păzeşte poruncile Sale şi rămâne credincioasă până la sfârşit. Dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută.." Cerul este destul de ieftin dacă îl câştigăm prin suferinţă. Aceasta era o slavă peste măsură de mare.

.Cerul este o şcoală. 4:4) prin mijloacele lui eficace de a abate pe oameni de la calea ascultării. descrie în felul următor aşezarea şcolii viitoare: “Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou.” (Is. O ramură a acestei şcoli a fost întemeiată în Eden. pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apostolul Pavel se referă la aceasta [recâştigarea stăpânirii pierdute] ca la “răscumpărarea moştenirii câştigate. Nu va mai fi nici tânguire.. Cu o plăcere de nespus.” Apoc.. nu numai omul. se vor păstra pe veci urmele crudelor urmări ale păcătuirii. Stăpânirea pe care o posedă odată Adam... pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră. omul va fi din nou învăţat de Dumnezeu. din mâna Lui pornesc raze şi acolo este ascunsă tăria Lui”. “Nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Ef.. (47) Un cer nou şi un pământ nou 22 decembrie MOARTEA NU VA MAI FI .. educaţia de pe pământ este o iniţiere în principiile cerului. în coasta Sa împunsă de suliţă şi pe mânile şi picioarele Sale străpunse de piroane. 33:24) Un râu bogat de fericire va curge şi se va adânci pe măsură ce veşnicia se desfăşoară mai departe.19 “Am văzut un cer nou şi un pământ nou... nici ţipăt. noul Ierusalim. 14:13. raze strălucitoare ies din mâna Sa. lucrarea din viaţa noastră de aici este formarea pentru lucrarea de acolo. am văzut coborându-se din cer. Dumnezeu zice despre el: “Te voi preface în cenuşă pe pământ. (Apoc. a trecut în mâinile uzurpatorului. (44) Nu numai omul. şi nu vei mai exista în veci. Şi noi ne vom împărtăşi de comorile dobândite în cursul veacurilor şi care au fost folosite în contemplarea lucrurilor mâinilor lui Dumnezeu. pentru ca “prin moarte să desfiinţeze şi să distrugă pe acela care avea puterea morţii adică pe Diavolul” Ev. O singură amintire despre păcat rămâne în veci şi anume: bunul nostru Mântuitor va purta pe vecie semnele răstignirii Sale pentru noi. 21:1) Fiecare urmă de blestem este ştearsă.. împodobită pentru bărbatul ei. Fiul lui Dumnezeu a trecut prin porţile mormântului.. “Poporul meu va cunoaşte Numele Meu. 1:14. Ioan.. 3:20) din veşnicii în veşnicii vor fi împărţite darurile lui Dumnezeu. dar şi că plata păcatului este moartea. şi acolo este ascunsă puterea Sa. Iar anii veşniciei. va reîncepe educaţia în şcoala edenică. cetatea sfântă. Vreau să fiu asemenea Celui Prea Înalt”. 21:4 În căminul celor mântuiţi nu vor fi lacrimi. nici durere... Dar Fiul lui Dumnezeu Şi-a propus să vină pe pământul acesta ca să plătească pedeapsa păcatului să se răscumpere în felul acesta.. Şi moartea nu va mai fi. Strigătul de pe cruce al Domnului “S-a sfârşit” a fost sentinţa de moarte rostită asupra lui Satan. iar la urmă a fost luat." Apoc.” (46) Crucea lui Hristos va constitui ştiinţa şi cântarea mântuiţilor în toată veşnicia. nu vor fi cortegii funerare." Ef. învăţătorul ei este Cel Nemărginit.. de la Dumnezeu. câmpul ei de studiu universul. Pe fruntea Sa rănită de cununa de spini. Restabilit înaintea Sa. Dorinţa de înălţare a lui Lucifer îl făcuse să zică: “Vreau să-mi înalţ tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu. nici semne de doliu. Marea luptă. Habacuc 3:4 Satan deveni “dumnezeul acestei lumi” (2 Cor.. vor continua să aducă mai multe descoperiri măreţe. dar să recâştige şi stăpânirea pierdută. Is. profetul zice: “Strălucirea Sa este ca strălucirea soarelui. pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră”. Profetul de pe Patmos. 21:2 Dăruirea pomului vieţii în Eden a fost condiţionată.’ Poporul care locuieşte acolo capătă iertarea fărădelegilor lui. . 2:14.. (43) Un cer nou şi un pământ nou 21 decembrie RAZELE STRĂLUCITOARE ALE SLAVEI “Strălucirea Lui este ca lumina soarelui. Şi eu. “Nici un locuitor nu zice: ‘Sunt bolnav.. s-a terminat atunci şi finala desfiinţare a răutăţii şi a păcatului rămâne definitivă.. la fel ca la început." Ezech.. (45) Crucea de pe Golgota arată întregului univers că Legea este de neschimbat. sfârşindu-se planul de mântuire. Viaţa de pe pământ este începutul vieţii din cer. vom intra în bucuria şi înţelepciunea fiinţelor necăzute. 28:18.. Ce suntem noi acum în caracter şi servirea noastră faţă de Dumnezeu este imaginea sigură a ceea ce va fi. gătită ca o mireasă. care durase atât de mult. va şti în ziua aceea că Eu vorbesc şi zic: “Iată-Mă”.14.NICIODATĂ! “El va şterge orice lacrimă din ochii lor. în scurgerea lor. Privind pe Hristos venit în mărire. Dar darurile vieţii viitoare sunt absolute şi veşnice. Isaia 52:6 Toate comorile universului vor fi deschise cercetării copiilor lui Dumnezeu. ci şi pământul ajunsese prin păcat sub puterea celui rău şi trebuia recâştigat prin planul mântuirii.

21:11 (49) Străzile cetăţii sunt pavate cu aur curat. 1 Cor. învăţându-ne să stăruim de a înainta către semnul premiului înaltei noastre chemări în Hristos. când perdeaua care întunecă vederea noastră va fi ridicată şi ochii noştri vor vedea acea lume minunată despre care nu ne facem decât o idee slabă. Scopul vieţii voastre trebuie să fie a vă forma un caracter desăvârşit pentru a putea intra în compania celor mântuiţi. atunci ce câmp va fi deschis cercetării noastre! Acolo cercetătorul ştiinţei va putea citi rapoartele creaţiunii şi nu va observa nici o urmă a păcatului. iar. Dacă am putea vedea doar o imagine a cetăţii cereşti. 2:9 Mi-a fost arătată slava lumii veşnice. (59) În cetatea lui Dumnezeu “nu va mai fi noapte. (51) Să ne străduim să facem totul. În veci nu se va mai auzi vaiet de întristare. Şi în faţa Lui toate încercările şi suferinţele acestei vieţi vor fi ca nimic. ca o piatră de iaspis. nici de lumina soarelui.. Priviţi în sus. mare sau cer nu va mai găsi nici un semn al răului. Mărirea lui Dumnezeu şi a Mieluşelului inundă sfânta Cetate cu o lumină puternică. Cel Atotputernic. dar care întrece cu mult strălucirea soarelui la amiază.." Nimeni nu va avea nevoie şi nu va dori repaus. 21:23 Acolo este Noul Ierusalim. niciodată nu am mai dori să trăim din nou pe pământ. 21:22) Copiii lui Dumnezeu au acolo privilegiul de a sta în comuniune directă cu Tatăl şi cu Fiul.." 1 Cor. oricât ne-ar costa." Apoc... iar pe pământ. (Apoc.în universul cel vast. cu ajutorul microscopului. El va putea asculta muzica naturii şi urechile sale nu vor auzi nici o melodie plângătoare sau plină de durere. nemărginitul viitor de slavă. când vom privi măreţia cerurilor. nici bocet de nădejdi sfărmate şi de afecţiuni îngropate. străvezie ca şi cristalul. ca şi Mielul. Vom simţi totdeauna frăgezimea unei eterne dimineţi.Să cerem cât se poate de stăruitor fericitul viitor. nici de lună. Acolo nici un hoţ nu se va apropia.” Is. acei care pe acest pământ au luptat lupta cea bună a credinţei vor străluci de slava Răscumpărătorului în împărăţia lui Dumnezeu. (52) Un cer nou şi un pământ nou 24 decembrie DOUĂ LUMI COMPARATE “Dar după cum este scris: “Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. priviţi în sus şi faceţi credinţa voastră să sporească fără încetare. (53) Acolo. Să fim încurajaţi de gândul că Domnul trebuie să vină în curând. 22:5) Lumina soarelui va fi întrecută de o lumină care nu e supărătoare pentru ochi. în chip întunecos”. acum cercetată de departe cu telescopul. care nu va păli niciodată. (54) . Acela care ne-a iubit atât de mult încât să moară pentru noi ne-a zidit o cetate . căci slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul” Apoc. Nu va dura mult până vom vedea pe Acela în care sunt adunate speranţele noastre de viaţă veşnică. Lăsaţi credinţa aceasta să vă călăuzească pe cărarea îngustă care duce prin porţile cetăţii lui Dumnezeu în marele viitor. “cunună strălucitoare în mâna Domnului şi o diademă regală în mâna Dumnezeului tău. (48) Un cer nou şi un pământ nou 23 decembrie CAPITALA LUMII “Cetatea n-are trebuinţă nici de soare.. Aceia a căror viaţă a fost cu Hristos. Vei avea o coroană nepieritoare pe care niciodată nu vei fi în pericol de a o pierde. Bogăţiile strânse aici pot fi folosite. capitala noului pământ glorificat. Să facem ca loviturile care ne chinuiesc atât de dureros să devină pline de învăţătură. pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina”. 62:3. Doresc să vă spun că merită să câştigăm cerul. ca s-o lumineze. “Lumina ei era ca o piatră prea scumpă.. Cei mântuiţi vor umbla mereu în mărirea fără soare a unei zile perpetue. “Acum vedem ca într-o oglindă. va vedea scris în mod foarte vizibil numele lui Dumnezeu. care este pentru cei răscumpăraţi. Mântuitorul lumii. dar plăcută. 13:12 Vedem faţa lui Dumnezeu reflectată ca prin oglindă.. în lucrările Lui din natură şi în procedările providenţei Sale cu oamenii. În curând veşmintele întristării vor fi schimbate cu haine de nuntă. fără vreun văl întunecos.. “În cetate n-am văzut nici un Templu. dar atunci Îl vom vedea faţă în faţă. urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit. nici molia sau rugina nu le va distruge.. Vom sta înaintea Lui şi vom privi mărirea feţei Sale. Dar ştiu că dacă iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Sale. Acolo nu va mai fi simţită oboseală în împlinirea voii lui Dumnezeu şi în a aduce laudă Numelui Său. În curând vom fi martori la încoronarea Împăratului nostru. Aceasta să fie speranţa care să încânte inimile noastre. şi întregul pământ se va înfăţişa “în frumuseţea Domnului Dumnezeului nostru”.Noul Ierusalim este locul nostru de odihnă. pentru că Domnul Dumnezeu.. există o greutate veşnică de slavă mult mai mare. Mergem spre casă. când va dispare orice urmă de păcat. porţile cetăţii sunt din aur încrustat cu perle. a îngerilor sfinţi şi a lui Isus. Credinţa noastră să străbată prin orice nor de întunecime şi să-L privească pe Acela care a murit pentru păcatele lumii. Sunt peisaje minunate pe pământ şi mă bucur de toate aceste privelişti fermecătoare din natură. (Apoc. pentru a dobândi cerul şi a deveni părtaşi ai naturii divine. aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. În toate lucrurile create el va recunoaşte o singură semnătură .. “Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă. care e pregătită pentru mine în cer. sunt Templul ei”. Eu le consider pe toate ca fiind lucrarea Creatorului. El a deschis porţile Paradisului pentru toţi acei care-L primesc şi cred în El.

Dacă va consacra timp pentru meditaţie atunci fiecare om poate şti dacă el este pe calea îngustă sau pe cea largă care duce la moarte şi-n iad. Nici cei care vor fi înviaţi din morţi şi nici acei care vor fi răpiţi la cer fără să fi gustat moartea. membri ai familiei împărăteşti. Toţi vor fi o familie unită. Celor care susţin idei contrare acestei declaraţii clare a lui Hristos. Doctrina care susţine că se vor naşte copii pe noul pământ nu face parte din “cuvântul sigur al proorociei." Apoc. Acolo.Să lăsăm imaginaţia noastră să ne înfăţişeze căminul celor mântuiţi şi să nu uităm că el va fi mult mai măreţ decât poate imaginaţia cea mai strălucită să şi-l închipuie. toate naţiunile nu vor avea altă lege decât legea cerului.. Tuturor care îşi îngăduie aceste închipuiri nesfinte. Avem nevoie să flămânzim şi să însetăm după neprihănirea lui Hristos.. (56) Un cer şi un pământ nou 25 decembrie FERICIREA DIN CER “Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri.. noi nu vom fi potriviţi pentru curţile cereşti. 4:2. Ei vor fi ca îngerii lui Dumnezeu.. dar nu trebuie să îngăduim imaginaţiei noastre să întocmească doctrine privitoare la lucruri care nu sunt descoperite.. Este îngâmfare a îngădui presupuneri şi teorii referitoare la chestiuni pe care Dumnezeu nu le-a făcut cunoscut în Cuvântul Său. stelele dimineţii vor cânta împreună.. dar acei care cred Scripturile nu pot accepta astfel de doctrine.. ca să putem fi potriviţi pentru societatea îngerilor cereşti. cei răscumpăraţi salută pe cei care i-au călăuzit la Mântuitorul Cel Înălţat. Trăind cu hrană pământească. La priveliştea aceasta. Lăsaţi ca mintea voastră să fie atrasă la Dumnezeu. sunt pentru noi şi pentru copiii noştri. Ele trebuie să lămurească pentru totdeauna problema căsătoriilor şi a naşterilor pe noul pământ.” “Propovăduieşte Cuvântul. tăcerea este elocventă. opriţi-vă îndată! Voi sunteţi pe un teren interzis. Domnul a avut în vedere şi a asigurat tot ce este necesar pentru fericirea noastră din viaţa viitoare. Glasurile îngerilor şi muzica harfelor lor nu ne vor plăcea. noi nu vom putea aprecia fluxul de viaţă curat. Ştiinţa cerului va fi o taină pentru minţile noastre. Hristos n-a tăinuit nici un adevăr esenţial pentru mântuirea noastră.. iar noi nu trebuie să facem speculaţii privitor la ele. iar copiii lui Dumnezeu vor striga de bucurie în timp ce Dumnezeu şi Hristos se vor uni pentru a proclama: “Acolo nu va mai fi păcat şi moartea nu va mai fi”. despre minunatul cer. (58) Noi trebuie să avem o viziune a viitorului şi a fericirii din cer. Nici un om nu intră în cer legat la ochi. Aceasta va putea fi cunoscută numai de aceia care o vor privi.. (55) Limba omenească este incapabilă să descrie răsplătirea celor drepţi.. atunci nu vom fi îndreptăţiţi a intra în cetatea lui Dumnezeu. nici nu se vor mărita. (61) Un cer nou şi un pământ nou 26 decembrie SPECULAŢII DESPRE VIAŢA VIITOARE “Căci după ce vom învia din morţi. (59) Atunci. Cântece de biruinţă umplu tot cerul. (57) Dacă nu primim religia lui Hristos hrănindu-ne cu Cuvântul lui Dumnezeu. îmbrăcată cu veşmintele laudei şi mulţumirii. Şi nici nu trebuie să apreciem stările de lucruri în viaţa viitoare luând ca referinţă pe cele din viaţa aceasta.” Matei 11:28 . El n-a făcut nici o descoperire referitor la aceste gânduri. Nici o minte mărginită nu poate înţelege măreţia Paradisului lui Dumnezeu... În diferite daruri pe care Dumnezeu le-a aşezat în natură noi nu putem vedea decât cea mai slabă licărire a slavei Sale. Îmi este arătat că fabulele spirituale captivează pe mulţi. eu vreau să le spun: “În asemenea chestiuni. Acele lucruri care sunt descoperite." Cuvintele lui Hristos sunt prea clare pentru a fi înţelese greşit. Eu voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu. nu se vor căsători. doresc să le spun: “Opriţi-vă! de dragul lui Hristos. Vorbiţi despre acea viaţă care va dura atât cât va trăi Dumnezeu şi în felul acesta veţi uita micile voastre necazuri şi dureri.. Lupta a trecut.. (69) Trebuie să dobândim obiceiul de a conversa despre lucrurile din cer. fân sau paie: propriile voastre presupuneri şi speculaţii de pe urma cărora nimeni n-are nici un folos. fericită. Toate necazurile şi luptele s-au sfârşit. nici nu se vor însura. în timp ce cei răscumpăraţi stau în jurul tronului lui Dumnezeu.” Marcu 12:25 Sunt astăzi oameni care cred că se vor face căsătorii şi că vor fi naşteri pe noul pământ. educându-ne gusturile pentru a iubi lucrurile lumeşti. 21:7 Nici un om nu păcătuieşte în cer. Nu puneţi la temelie lemn. ceresc care circulă în cer. stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp” 2 Tim. ci vor fi ca îngerii în ceruri. Nu este necesar pentru noi să facem speculaţii referitor la starea noastră viitoare. avem nevoie să fim modelaţi şi şlefuiţi prin influenţa transformatoare a harului Său." (62) Paradisul restabilit la sfârşit 27 decembrie CERUL ÎNCEPE PE PĂMÂNT “Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.

Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele.. Dar ce sunt toate acestea în faţa celor viitoare? Ei stau acolo “înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în templul Lui. Is. cerul începe de aici.caracterul lui Hristos. decât să ai două picioare şi să fii aruncat în gheenă. Invidie. 32:18 Teama ca nu cumva viitoarea moştenire să nu pară prea materială a determinat pe mulţi să spiritualizeze adevărurile privitoare la ceea ce aşteptăm ca viitor cămin al nostru. în focul care nu se stinge. pustia şi ţara fără apă se vor bucura. vor sădi vii şi le vor mânca rodul. taie-o. Şi caracterul care exprimă mărirea . iar alături de ele. cu atât şi chiar mai multă slavă ne va descoperi şi cu cât vom cunoaşte pe Dumnezeu mai mult.. începem viaţa veşnică. pustietatea se va veseli şi va înflori ca trandafirul”. “Lupul va locui împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul. este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop.. nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău. Acolo sunt fluvii care curg permanent. Domnul zice: “Celui cu inima tare Tu-i chezăşuieşti pacea.Cerul trebuie să înceapă pe acest pământ. Binecuvântarea cerului nu poate însoţi pe nici un om care violează principiile veşnice ale dreptăţii. Acolo. Is. Orice obicei sau faptă care duce la păcat şi care aduce dezonoare trebuie îndepărtat oricât ne-ar costa aceasta. Is. decât să ai două mâini şi să mergi în gheenă. şi le va mâna un copilaş”. Viaţa ni se pare un nod încurcat. 11:6 (67) Paradisul restabilit la sfârşit 29 decembrie ALERGAREA PENTRU VIAŢA VEŞNICĂ “Şi noi dar. 56:21. dacă voieşte să-şi termine cu succes alergarea şi să ajungă la nemurire. Is. să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte” Ev. “Dacă mâna ta te face să cazi în păcat. UN LOC ADEVĂRAT “Poporul Meu va locui în locuinţa păcii. fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori.” Is. şi în această venire. Acolo câmpii întinse se ondulează cu coline de o mare frumuseţe şi munţii lui Dumnezeu îşi înalţă falnic vârfurile lor. care atâtea veacuri au trăit ca străini şi călători vor găsi o patrie statornică şi un cămin permanent. răutate. În supunere desăvârşită este odihnă desăvârşită. căci este vrednic. va fi Păstorul lor. Pomul vieţii îşi produce roadele sale în fiecare lună. da. Noi răspundem la chemarea Sa: “Veniţi şi învăţaţi de la Mine”. El va scoate de acolo o viaţă şi un caracter model spre mărirea Lui. pacea căci se încrede în Tine”. Cu cât ne aflăm mai mult în cerul strălucirii. (64) Când poporul lui Dumnezeu va fi umplut cu blândeţe şi gingăşie ei îşi vor da seama că stindardul Lui deasupra lor este iubire. este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă . iar frunzele pomului servesc spre sănătatea naţiunilor. Pe acele câmpii paşnice alături de râurile vii. (63) Acei care iau pe Hristos pe cuvânt şi-şi predau sufletul lor purtării Sale de grijă şi viaţa lor ca El s-o conducă. Domnul Hristos a asigurat pe ucenicii Săi. 26:3. cu atât mai mare va fi fericirea noastră. Dacă pentru a scăpa corpul . iar Cel care stă pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui. poporul lui Dumnezeu. 55:13.. limpezi ca şi cristalul. că Se duce să le pregătească locuinţe în casa Tatălui. (65) Când umblăm cu Isus în această viaţă. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat. Apoc. taie-l.. în case fără grijă şi în adăposturi liniştite.de toate aceste poveri trebuie să se descarce creştinul. Păstorul ceresc conduce turma Sa la izvoarele de apă vie. vor afla pace şi linişte. Cerul este o neîncetată apropiere de Dumnezeu prin Hristos. calomnii şi lăcomie .” Marcu 9:43-45. Un neam omenesc nou va umbla cu El în alb. 35:1 “În locul spinului se va înălţa chiparosul. 32:18 Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta.. 12:1 În scrisoarea către evrei se scoate în evidenţă că o intenţie curată ar trebui să caracterizeze alergarea creştinului pentru câştigarea vieţii veşnice. Cei ce primesc învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu rămân cu totul în necunoştinţă de aceste locuinţe cereşti. 60:18 “Vor zidi case şi le vor locui. În Biblie se spune că cei mântuiţi vor moşteni o ţară. iar fructul Lui va fi dulce pentru gustul lor. îi va duce la izvoarele apei vieţii şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”.” Is. ci vei numi zidurile tale “mântuire” şi porţile tale “laudă”. cugete rele. Un singur păcat nutrit este îndeajuns pentru a înjosi caracterul şi pentru a duce şi pe alţii în rătăcire. Şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor”.lucrător. Nimic din lume nu poate să-i întristeze când Isus îi înveseleşte cu prezenţa Sa. va fi primit în Paradisul lui Dumnezeu.. nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul. dar predându-ne înţeleptului Maestru .22 “Acolo. Tot ce poate să poarte natura omenească putem primi încă de aici. Pentru că Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie... 7:15-17 (66) Paradisul restabilit la sfârşit 28 decembrie CERUL. Is. în case fără grijă şi în adăposturi liniştite. “Poporul Meu va locui în locuinţa păcii. în locul mărăcinilor va creşte mirtul”. Când intrăm în odihnă prin Hristos.. putem fi umpluţi cu iubirea Lui şi mulţumiţi cu prezenţa Lui. copaci aruncându-şi umbrele lor pe cărările pregătite pentru cei mântuiţi ai lui Dumnezeu. Ei vor face un cer aici pe pământ în care să se pregătească pentru cerul de sus. Is.

Deşi lumea i-a considerat ca fiind oameni fără importanţă. Atât cel mai slab cât şi cel mai puternic dintre sfinţi poate purta coroana măririi nemuritoare. toate cele .. Liberaţi de slăbiciunile muritorilor. nu vor avea loc cu cei mântuiţi. (68) Paradisul restabilit la sfârşit 30 decembrie RĂSPLATA PENTRU SUFLETELE BIRUITOARE “Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci. ei au fost lucrători împreună cu El în planul de mântuire şi sunt cu El la bucuria de a vedea sufletele mântuite în împărăţia lui Dumnezeu pentru ca acolo să preamărească pe Dumnezeu în decursul veşniciei. Acolo dobândirea cunoştinţelor nu va mai obosi mintea şi nu va mai epuiza energiile. minţi nemuritoare vor contempla cu nespus de mare şi crescândă bucurie minunile puterii creatoare şi tainele minunate ale iubirii care ne-a mântuit. Nici unul care depune seriozitate şi stăruinţă nu va rămâne fără succes. Alergarea nu este pentru cei iuţi. Ei au dorit să facă o lucrare mare. se vor termina.. el va primi o răsplată”. ei sunt acceptaţi de Dumnezeu în faţa întregului univers. De la cel mai mic atom până la lumea cea mai mare.. Acolo... Iar în viaţa viitoare. oricât ar fi de pământească şi păcătoasă. Nici unul dintre cei ce împlinesc condiţiile nu va fi înşelat la sfârşitul alergării. noi adevăruri de înţeles. cele mai grandioase aspiraţii şi cele mai înalte ambiţii sfinte vor fi realizate... nu vor fi găsiţi ca făcând parte din fericita gloată care va înconjura tronul. Viaţa noastră se va măsura cu viaţa lui Dumnezeu”. Nu aşa se întâmplă însă în alergarea creştină. 3:14 Glorioasă va fi răsplata acordată pentru lucrătorii credincioşi. Se va mira să nu vadă pe aceia pe care s-a aşteptat să-i vadă acolo şi în sfârşit se va mira să vadă în Paradisul lui Dumnezeu un aşa păcătos nevrednic ca el. noi minuni de admirat. ei îşi vor lua continuu zborul neobosit spre lumile îndepărtate.. Pe măsură ce Domnul Isus deschide înaintea lor comorile tainei mântuirii şi uimitoarele fapte mari săvârşite în marea luptă a Domnului cu Satan. încercările." Dan. 1 Cor. ei au fost părtaşi cu Hristos la suferiţele Lui..de la moarte trebuie a se tăia un picior. Acei care au avut cunoştiinţă şi talent şi totuşi au găsit plăcere în lupta nesfântă. care să ispitească pe oameni şi să-i amăgească să uite pe Dumnezeu. inimile celor mântuiţi vibrează de o devoţiune şi mai mare şi mai frecventă. pentru a putea fi admiraţi şi măguliţi de oameni. pot câştiga. mântuiţilor lui Dumnezeu. ale sufletului şi ale trupului. neîmpiedicată de îngrădirile firii noastre omeneşti păcătoase. se găseşte la lucru cea mai mare bucurie şi cea mai înaltă educaţie ce se poate găsi”... Acolo nu va mai fi nici un vrăjmaş crud şi viclean. copiii lui Dumnezeu de pe pământ ajung să facă cunoştinţă cu bucuriile şi înţelepciunea fiinţelor necăzute în păcat. intonează puternice cântări triumfale de preamărire a Mântuitorului nostru. o mână sau a se scoate un ochi. Toţi acei care prin puterea harului dumnezeiesc îşi aduc viaţa în armonie cu voinţa lui Hristos. nici lupta pentru cei puternici. De la Domnul care le-a creat pe toate curge viaţă. (71) Paradisul restabilit la sfârşit 31 decembrie PĂMÂNTUL VA FI PLIN DE CUNOŞTINŢA LUI DUMNEZEU “Căci pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care-l acoperă. noi obiecte care să atragă puterile minţii. Un singur puls de armonie şi veselie bate prin întreaga creaţiune. rămâne în picioare. Ei se împărtăşesc acum din tezaurele de cunoştinţă şi de înţelepciune câştigate în cursul veacurilor prin contemplarea şi studierea lucrărilor lui Dumnezeu. şi totuşi se vor prezenta mereu noi înălţimi de atins.. care niciodată n-au făcut o lucrare mai mare cu scopul de a fi lăudaţi de oameni. cu cât mai serios ar trebui să se ostenească creştinii ca să lepede păcatul care aduce moartea omului! Chiar după o tăgăduire de sine destul de serioasă şi o disciplină aspră alergătorii de la vechile curse de întrecere nu erau încă siguri de biruinţă.. Mulţi dintre acei care au avut poziţii înalte ca şi creştini pe pământ. prin cuvinte duioase de iubire şi simpatie. 12:3 În viaţa noastră de aici. “Nu vă cunosc” sunt cuvintele triste pe care Hristos le adresează unor astfel de oameni. dar numele lor nu era scris în cartea vieţii Mielului. Şi plini de bucurie ating harfele lor de aur. aceia sunt găsiţi scrişi în cartea de viaţă a Mielului. cele mai mari întreprinderi vor fi duse mereu înainte spre progres.. (72) Acolo. (70) Un creştin a zis odată că atunci când va ajunge în cer se aşteaptă să aibă acolo trei motive de a se mira. Cu bucurie de nespus. Toate comorile universului vor fi prezentate deschis spre studiere. de pe pământ. lumină şi fericire prin toate nesfârşitele spaţii nemărginite.” Is. Acolo fiecare facultate a omului va fi dezvoltată la maximum şi fiecare capacitate sporită până la desăvârşire. necazurile şi încurcăturile pe care leam avut aici pe pământ. Dar acei a căror viaţă a fost făcută minunată prin fapte mici de amabilitate. când ei se vor aduna în jurul tronului lui Dumnezeu şi al Mielului. (69) Dacă lucrarea cuiva . totuşi se vede lucrarea celei mai mari bucurii şi celei mai înalte educaţii. a căror inimă s-a dat înapoi de la ceartă şi dezbinare. 11:9 Când vom intra în Împărăţia lui Dumnezeu pentru a trăi în veşnicie. şi zeci de mii de zecimi de mii şi mii de voci unite. Se va mira să găsească pe unii pe care nu s-a aşteptat să-i vadă acolo.

însufleţite şi cele neînsufleţite. .Testimonies vol. . .S. neumbrită acum de nimic.L.Southern Watchman.Historical Sketches of I. S.S. .Australasian Union Conference Record.General Conference G.H.Selected Messages. .Instructorul Tineretului Letter .Remnant Church.(V.Mărturii Speciale P.pt. . . .Calea către Hristos C.Sfaturi ptr. The S. .Sanctified Life. etc. Şcoala de 1 SM. .V.Bible Echo.Evanghelizare E. .Experienţe şi Viziuni F.A.Cugetări (Predica de pe C. .Căminul Advent C. . 1-9 Te . Ellen M. Manuscript M. for.m.Sp. .T. Surse biblice IANUARIE 1.Scrisori.M. 2-4) Sabat Book 1 (2 SM for Book II) profesori şi studenţi Paginile din paranteză reprezintă echivalentul în traducerea română a diverselor publicaţii.P.H. . . 5 T 264 (254) .W. the Anointed One SG.P.V.pt.S. Ellen G.Welfare Ministry AUCR munte) creştine Bulletin SDA Missions Apostolilor G. The Redemption .F.Comentarii Biblice (Vechiul.L. . .A.Istoria Faptelor I.C. .Spiritual Gifts. . Tineret Sp. . .Istoria Mântuirii I.T.D.F. Noul Testament) C. .S. .Ellen G.T.Educaţia Ev.Parabolele Domnului P.S.E. White L.S.Fundamentele educaţiei F.) .T.Special Testimonies S. White Hristos Regilor Teachings of Christ.Temperance WM . .Hristos Lumina Lumii H. .M. The C.. White.Dietă şi Hrană Ed. . vols.Slujitorii Evangheliei 1 SG . părinţi.Mărturii ptr.Counsels on Health Cug. .Marele Medic M.Fii şi fiice GCB .R. The RH. în deplina lor frumuseţe şi bucurie.c.Semnele Timpului S.T.L. S. 1 (2 SL .Străbătând Veacurile S. . toate declară că Dumnezeu este iubire! (73) ABREVIERILE .Medical Ministry MS . The S.Review and Herald.Life Sketches of.Ghidul Copilului H. . The 1T . .Ev.pt.Solii ptr.Counsels on Stewardship D.C.H. . .Patriarhi şi Profeţi P.Redemption: or.T. . . vol.My Life Today M.Istoria profeţilor şi R.B. . N. The BE .

S. (586) 20.A. mart. 1889 11. S. PD.H. 4. mai 13.c.P. 391 (288) 54.L. 148 (108) 38. oct. S. 109.pt. 1895 63. v. S. Sept.S. F. 7 CB.P. 5.S. 41 (21) 4. I.T. 1880 59. S.H. C. S.V. 409 (345) 50. 943 (CB. martie 29. I. P. C. P. AUCR oct. S.462 23. C. C. 112 (111) 42.T. 1884 10. 461 6. 160 (148) 8. S.H.L.M. 23. 39-40 (19) 35. 81 (75) 15. 170 (143) 32. R. 25.H. 1 SM 15-18 29.L.V. 320-322 (252-254) 43. S. martie. vii (586-587) 27.T. RH martie 19.S.D.H. C. 1908 3. Ed. M.M.V.V. 5 T.D. H.pt.V. R. RH Iunie 11. iun. Ed. MS. S. Cug.c. 1906 56.L.E. N.H. 11. 390 (288) 57. H. 1889 12. 5. 67 (64-65) 52. T. martie 25. 576 (568-569) 46.NT.L.c. 1901 49. 1 SM 22 18.2. 207 61. R.c.pt. 38 (18) 60. vi. RH. 106-107 (104) 31.c.H. M. 8 T. 1903 66.T.F. 123 (88) 69. 1882 7. 6 CB 1095 (CB. S.88 (85) 26. 576 (568) 44.H.S. P. iunie 1. 6 T. P. S. 172 (144) 62.D.c.vi (586) 17. I. 1 SM 16 16. C.L. 6 T. 1. 1901 64. dec.T.T. 2 T. 1897 51.pt. 378 47. sept.P. 286 (227) 45. 111-112 (111) 40. 183 (154) 37. 263-264) . H. 1893 14. Ed. 1 SM 19. 1. M. 1895 9.S. 1. 260 (218) 48. oct. Ed. C. 122 (102-103) 13.H. Ed. 126-128 (83-84) 25. 126-127 (105-106) 58. 328 (259) 34. 180 (156) 68. 8 T. 51-52 (50) 55. 4. S. română) 33.H. 1908 67. 5 CB 1124 (lipseşte în trad.P.D. R.171) 24.c. S. 106-109 (104-108) 30. 126 (82) 22. 1 SM 15-17 28. 442 5. 8 T. 20 21. vii.H.V. 1889 65. 288 (229) 36. 288 (229) 39. 69 (50) 19. 5 T. S. 520 (406) 53. T. 1902 41.

1194 127. 5 CB. I. 1900 105. 250-251 (212) 130. PP. 44-45 (37-38) 101. 6 T.M.P. 6 T. 532 135. 6 T. iul. V. 7 108. 1894 109. PP. iun. Ed. 113 (119) 91. 48 (43) 112. NT. 130-131 (110) 92. 153.289 (208-209) 118. 362 (333) 124. Redemption 46 132. Ed. Letter 164. 336 (382) 115.100. 99 (82) 93. 246) 87. MS.L. 128-129 (107) 88. 6 T.70. mart. H. 2 T.D. 207 (147) 131. 455 (371) 111. 16. 85 (83) 82. 1907 102. 4 CB. 136 (121) 114. 32a. 21.B. 21.V. Ed. M. PP. 1903 .c. apr. 356 (328) 122.B.48 (40-43) 110. 1087 (CB. 1897 126. M.121. PP. 1894 107.C. VT.L. H. 114 (120) 97. 24 1898 80. 16) 83. 1877 85. 1894 104. 199) 76. Ed.T. 132 (110) 98.T.99.T. RH. 1153 (CB. 260 (207) 94. 1907 75. 1145 (CB.S. 5 CB. 8 T. 106. 123 (89) 71. Ed. iun. 288. Ed. 258-259 (206) 74. 6 T. PP. I. 281-283 (204) 137.T. 2 T. The Wactman dec. 66 (55) 72. Ed. P. 47.282 (204) 113. I.L.S. 134 (111) 77. 353-356 (325-328) 120. 281. 1087 (CB. Ed.m. 21. 8 T.T. 4 CB. 1904 136. H. 6 T. 8 T. Ed.pt. 129 (107-108) 90. 15 (10) 103. M.584 (491-492) 134. Ed. 251 (211-212) 129.T. 112 (117) 89.L. 234) 86. N. S. iun. 114 (120) 95. I.L. 17) 81. 34.C. 583. 263 (210) 96. 351 (323) 119. MS. C. 6 T. 1087 (C. 1154 (C. VT. 18 (7) 78. M.L. 8 T. VT. PP. G. Letter 41. 1145 (CB. 349 (321) 116. PP.H. 13 73. 17. 234) 84.Sp.L. 251 (212) 133. 17) 79. 357 (328) 125. 368 (339) FEBRUARIE 1. 704-705 (593) 128. H.T. 198 (156) 117. 4 CB. 3 CB. I. G. PP. H.L.L. 5 CB. S. NT.L. 21. 529 123.

8 T. 74.B.Ev. 4.N. 1897 25.79) 20. Cug. H. 616.L.T. 54 (38-39) 13. M. Cug. 929 (C. 1. 202 (170) 54.H.N. M. S.L. 144. 5 CB. 6 C. 122 (95) 16. Cug. 1126 (C.B.N. E.L.B. 1131 (C. H.c.T. 1900 65.L. F. Redemption 101 23.M.pt. iul. 23 (17) 24.144.B.B.L. Ev. iunie 10. Ev.B.58.E.F.N. 311-312 (225) 29. 429 (366) 14.N.A. 52 (37) 44.B.V. S. 54) 63. M. P.M. 5 CB. 117 (84) 52.N.145 (119) 28.B.L. Cug.Ev.L. 106 (78) 15. 24.B. 301.1114 (C. 366.T. S.T. 5 T. 106. 53 (35) 72.211) 68. 72) 35.N. 5 C.148) 9.N.L. 5 C. 615 (381) 38. 5 CB.M. 50) 62.B.B.145 (119) 30.M. 1084 (C. 92 21. 25-26 (19) 33. 237) 64. 73) 39. H. 740 (728.L.L.L. S. H. 413 (352. 616 (381.L. I.353) 11. 74 (55) 3. 613 (453) 19. 1114 (C. H.T.T. 671 (495) . 925 (C.L. 286 (257) 69. H.302 (293) 8.61. 1082 (C. 178 (161) 10. 615. 24.T.367 (415-417) 42.382) 36. 5 CB 1108 (C.T.T. 21 (18) 31.57. 78) 56. 1130 (C. 243) 51. 176 (159) 17.T. H. 5 C.B. 54) 67.T.T. M.1113. 7 C.B.B. 179 34.180 26. 230 (210.T.107 (78.L. mart. 122 (95) 18.617 (382) 70.N.L.T. N.B. 8 T. 288 (228) 32. 179.T.158) 60.419 (358) 12. 6 C. 49 (35) 50. S.V. 24 (18) 43. M.N. 5 C. I.N. 1082 (C.T.pt.N. 1910 71.L. 428. 7 CB 927 (CB. 6 T.B.T.N.T. 1895 47. 1126 (C.L.T.T.T.B.P.L.79) 53.T. 9 T. Cug. 107 (79) 6. 72) 37.V. 1902 48. E. H. 6 CB 1079 (C. H.N. P. aug.75 (55-56) 5. F. 418. 152) 40. Ev.B. 5 C. 77) 49. S. 1131 (C. C.L. 6 CB. 152) 46. 1127 (C.25 (18-19) 45. H.B.m.L. E. S.T.729) 27. H.B.D. 2 T. 75) 55. Ev. 7 C. 5 T.B.B. 1128 (C. 78.B. sept.T.L. 614 (380) 7. 5 C. S.B. 804 (589) 66.2.E.B.B.N. 530 (392) 41. 417 (356) 22. 142 (92) 4.N. 8. 240) 59.L.

B.c. 262) 2. M. 85 (70) 123. 174 (166.B.S.H. 71 (53) 129.T. Cug.V.F. 3. Cug. 268 (276) 137. 3 C.P.L.294 (332) 125. Ev.N. 671 (495) 85. RH.Ev. R. 370 (259) 136. P.L.B. 199 (172) 124.P.P.B. 585 (605) 82.111) 81. 33 (32) 105.c. H. C.M. P. R.L. 52 (34) 83. 8 T. 75 (56) 106.T. 1141 (C. M. 471 (409) 126. H. S.B. 105.B.pt.L. 1093 (C. 3 C.B. 6 C.T. 1889 114.H.L.c. I.N. C. P.V. Ed.T.131. mart. H.L. 3 T.S.c. 672 (497) 75. dec.P. 132. 1163 (C. 1896 76.H. aug.T. 13. M.N. M.M. 19.L. 57 (39) 108.H. dec.pt.H. S.L.V.L. S. C.T.167) 110. 29. 1896 93.M.T. aug. 22.H. 46 (38) 135. 293.M. C.H.M. P. 25. 25) 103. 7 T. I. H. H. S.174) 111. 1907 119.L. 177) 116. C. 5 T. 12. 4 CB.L.198) 118. R. 4 T. M. 669-671 (494) 89. 1038 (C.M.B. 1892 80. P. iunie 2.T. H. 71 (50) 122. 479 (415) 127.pt. 172 (123) 84. S.L.B. 1896 77. R. 1154 (C.B. 32 (29) 104. 172 (173.L.106 (77) MARTIE 1.L.B. 481 (417) 130.P.H.Ev.c. S.T. S.Ev. nov. 289 (263) 90. 6 C.73. M. 369-370 (259) 134. 1894 96. 479 (415) 132. 105 (77) 133. 9 T. 1093 (C.V.493 (402) . R. 4 T.R. 120 (115) 102.V. 5 C. 279 (221) 117. R.101. 73-75 (72-74) 121.R.R. 1053 (C.B.32 (29) 113. 57 (55) 86. 805 (539) 92. 288 (179) 87. 148) 79.133 (110.T.B. 5 T. 388 (285) 94. 111) 97. 66 115. 1892 88. 286 (257) 128. 24. 174 (157) 99. 30 (27) 112. ian.L.N. P. 492. mai 5.25) 100.H. 672 (497) 78. 31. S. H.T. 278 (214) 91.H. 5 C. 194) 95.H.B. 2 C.B. 1112 (C.A. 1907 109.L. 120 (115) 98. 50 (31) 120. 67 74.1153. Cug. Cug. 33 (32) 107. H. 5 T.

2 T.L. 10. 1880 57. sept. 46) 56.T. 543 (445) 29.B. ST. S. iun. 1 T. 14. RH.371 (420. 128. 52 (35) 64. 934 (C.14. 251) 45. apr. ST. ST. 1892 51. 1890 54.T. 1162 (C. 1 S. 21-22 36. 377 (390) 13. MS.504 (412) 25. S. P. 1 CB. RH.33 7. 141 (125) 37. iun.T. P.332 (377) 66. 64. 9. 1895 5.V. 6 T.Sp. Letter 43. 145) 49.P.L. 1 CB. 1 CB.S. 60 (39) 8.N. 109-111 63.N.B. 13. 39. 1120 (C.102) 38. 1903 55.V. 69 (68) 60. 230) 18. 1084 42. P. ian 21. 5 T. S. R. 1900 44. 1085 40. P.P. P.T.R. P. 1 T. ian.P.22 (16) 10. 1916 53.1900 19. P. 309 (351) 20. 1881 . 434 (352) 59. 66 (61) 23. 206) 68. 363-365 (412-413) 71. S. 672 (550) 30. apr. 1889 33.66 (64) 39. ian 9.79 (79.140 (101.P.T. 5.L.V. 8. MS.P. 202 14.B. 29. 503. S. 9.30 (25) 69.V. 370.P. 371.43 (36) 22. 4 T. P. P.V.436 (323) 11.B.262) 4. 1143 (C. 4 T. I. oct. 1. 261. iun. W.35) 17.T. 1104 (C. 6 C.P. 376 (389) 16.P. 294 (249) 67. 376 26. 12.P. 1894 70. P. P.372 (420.P. 1891 48.T. S. 1171-1172 65. ST. P. 32.G. 41.B. iun.B.pt. S. S. S. 6. F. 544 (445) 31.P. 82. P.T.L.B.3. M. 21. I. P. 4 CB.P. 1901 43. 7 C.N. 4 CB. aug. Cug. 65.T. 15.V.65 (62. 3 T. 1912 58.E.P. ST.H. I. 338 (384) 61. 24. 1884 62. MS. 1077 (C. 673 (551) 32.R.421) 50.V.pt.P.M. 82. 60 (39) 12. ST.G. H. 526 (527) 28. 1 SG. 216 (208) 21.80) 24. 41 (34. 1897 46.T.B.V. P. 1 S. H. 18-21 34. 4 CB. 435.V. 55 (52) 35. mai 30. 1900 27.M.B. 139. 132 (132) 15. 78.63) 52. 331. 702 (692) 9.V.421) 47. S. S.T. 6 C.

B.D.B.B.B.B. 46) 76. M.L.N. 476 (388) 133.V. 1. 1080 (C.T. 32 (27) 134. MS 1. 1105 (C.B. Cug.E. P. 17. 503 (437) 136. 308. 259 (236) 109.pt.T.c. 1876 108. 73) 104.B. 1896 98. 84-85 (69) 92. 43 (41) 90. 47) 130.N.B. RH. 150) 111.72. 1105 (C.N.c.H.c. 46) 131.B.46) 85. F. mart. 1072 (C.V. 59-61 (58) 121. 21. ST. 192) 74.V. 305 (346) 84.P.H.T.B. 1104 (C. 3 C. M. S. 505 (394. 20. 139) 120. 135 83. 162 (136) 114. 5 T.T.F.91. MS. 48. sept.L. ST.A.B.16) APRILIE .M. 6 C. 195) 107. 20.T. 8. R. 1153 (C.B.V. 49 87. 6 C. 1896 73. 1900 112. iul. 704 (666) 115. Cug. 1 C. 1893 77. 17 (17) 126.Ev.T.19 (15. Letter 42. 1104. 451. M. 1110 (C. 388 (381) 78.B. 11. 161 (139) 128. W.L.T. 5 T.V.B. S. C. R. 1 C.1105 (C.V.D. M. 128 (84) 99.64 (62) 110.H. 4 T. 3 T. 16 (17) 137. 426 (363) 122.295 (304) 105.B. 4 T.B. RH.H.V. P. 84. C.T. 1104 (C. 538 124.P.B. 157) 79. 1878 116.T. 1877 138. 68 (66) 127. 6 C. 1 T. MS.V. 1085 (C. 1893 119. nov.49 (47) 125. 1 C. 294. S. 197) 103. 1120 (C.E. mart.T.pt.85 (69) 89. 80 81. 139) 101. 503 (437) 132.M. 436 (434) 135.c. 1898 94. S. 73 (74) 113. P. M.T.T.B. 1 C. I.309 (223) 82. 47) 88.c.T.P. 63.B.M.N. 6 C. F.T.452 (389) 106. 5 T. 1881 102.M. I. I.B.B.B. P. ian.S. oct.P.T. 61 (46) 95.H. I. M.H. 3.M. 22. 23a. 1887 117. S.T. 373 (423. 18. 1891 75.T. H. 43 (41) 93. 301 (205) 129.M. 2 T.B.M. C. 6 C. 8. 1 C. 1 C.B.395) 86. M. 1903 80.N.B. 1878 118. C.c. P.H. MS. 1152 (C. C. ian.M. 1073 (C. 60-61 (46) 96. M.424) 100. sept. 161 (139) 123. 3 C.H.B.V. 24. 262 97.M. C.

398 52.M. 170) 31. 753 (553) 18. 58. iul. 8.B. 6 C. 1900 3. 13 (10) 20. 936 (C. M.L.1071 (CB. 1122 (C.No. 7 CB.Sp. I. S. 2 T. 309.B.T.B. 30.L.B. 1913 19. Letter 2. MS.L. H. ian 27. 7 C.B.L. 502 (435) 21.D. iul. 949 (C. M. 1887 60.c. C. iul.200) 45. 1 SM 391-394 59. 1 SM.M. RH.T.349 17. I. M. Sp. 326 (320) 22. aug. 1895 26.T.N. MS 1a. 6 T. 49-51 (47-49) 28.T.39. P.N.M. 22. 502 12. RH. 9. (253) .B. H. 25.913 (C. 25. I. I. mai 23. ST.c. 1 SM. 348. nov. RH. RH nov.317 (308) 7. 209 (162) 27.41.B. 1912 65. RH. 1893 64. I. 7 C. H. 1894 62. 221) 25. H.1.T. 73 (61) 6. 5 T.T.138) 47.N.B. 195 (138) 15. 71 (59-60) 42. 1889 2. MS 32a.1890 70.214) 61. 18-21 (17-18) 51. 912. MS 48. 55 (54) 30. dec.L.c. S.M.H.H.N. 6 C. 1889 13. Cug. 1912 36. 137.B. 5 C. 1892 38. 1901 63. ST.B. 22. 439.L. S. H. aug. 4. 7 C.N. C.A. GCB.NT. 914 (C.170) 40. 316. 1904 9.B. 479 (442) 5.62 55. 28.A. 393 54.T.H. C.312 (213. 6 C. 1906 37. H.N. Letter 192.pt.14 (9-10) 4. 1899 69. 4. ST. 913 (C. 1890 68.L. ST.N.L. 3 T.Ev.310 (224) 49.B. F.Ev.26 (19. 390-391 53. 433 (430) 8.T.1095 (CB.44. 6 C. ST. 1899 57. M. P. 233) 46. C.L. 1094 (C.N.D.440 (327) 48. 13. 1889 34. dec.F. 246 (217) 35. 66) 50. 160 (107) 56.H. 23. 311. 7 CB. 209-210 (163) 29. ST. 272) 67.T. 187 (132) 14. 13.H.1094.236) 15.T. 1900 23. 262 (235.L. 1900 32. apr.B.NT. 462 (346) 11. C. 23. P. 1116 (C. 1 SM. 16 66. 225 33. MS. 4.T.170) 43.A. ST. mart. 1892 24.D.B.c.L.B. 21. apr.20) 10. 8.E.L. 103 (1893 ed.) 58.T. nov.B.F.Ser.

95. 2 T.H.137 108. S. ST.H.D. 259. 136. 1890 107. S. 7 CB. P.84) 10.V. 1893 13. 1896 87. 6 T.H. C. 477.pt. febr.N.c. 113.D. 1898 73. 251 (167) 17. 19. C. iul. 321 (271) 85.T. 11 91.W.T. (37) 8. 29.F.Ev. 316 72. S. I.114 (83) 16.T. 12. P.c. mai 18. 470 (384) 81.T. F.L. 35 (29) 74.H.B. mai 19. 111 (111) 106. 260 (236. Cug. 274. 2 T.39) 93.125 (124) 99.T.c. C. H.556 (411) 19. S. 24.342 103. 5 T.70 (67) 110. 9-10 90. C. 319-320 (270. 59 (44) 20. ST.c.Ev. 262 (236) MAI 1.c. RH. mai 18. 37 (35) 2. W. 1070 (C. I. S. M. S.63) 104.301 (219) 5. C.L.H. RH. 338 (261) 86. P. 10 80. C. 645 (636-637) 7. 22.L. 100 (62) 79. 560 (440) 77.Ev.E.D. sept. 1072 (C. 29 (26) 4. Cug.M. 99-100 21. ST.c. RH. 206.Ev. 29. 6 C. 69. Cug. SL.115 18.E. 145 (122) 84.B. 2 T. 2. 37. 23 (29) 3. 1893 98. Cug. 9 T. 6 C.H.M.A. 2 T. 564-565 (475) . 138) 75.B. R. 287 (258) 109. 262.H. I. ST. 114 (83.38 (36-37) 6.H.c.263 (239) 112.B.pt.pt. 1895 83.S. sept.N. mart. 319 (270) 114.T. 25.D. 64 (62-63) 88. 555. mai 31.360) 15.L. 1899 89.171) 100. 30. 1906 96.H. 951 (C. C.L.B. C. 1877 101.c. P. 2 T.237) 102.31 (27) 22. 114. SL. ian. 1890 97.478 (389. S. 124.H. S.H. 320.101 (62. S.T. dec. H. 1 C. 136) 76. C. 300. 100. SL. S. I. D. 147 (135) 94. 165 (142) 78.260 (237) 113.V. 1913 82.B. RH.A.71. S.B. 1095 (C. 12 92. mai 12.T. 421 (359. 1889 105. 566 (444.T. C. 73 (57) 14.H.275) 12.c.V.445) 9.F. F.c. C.N. 341.207 (139) 11. 390) 111.

H.19 (14) 56.51) 51. febr. H. MS. 51. mai 21.L.L. 280 (203) 31.388 (383) 80.T.L.S. 10. 47-48 (46) 29. Ev. 1885 47. Ev. 51 (34) 48. ST.B. 51 (34) 52.47 (45) 27. LS.L. H.H.L. 264-266 (225) 89. Letter 9.B.N. S.H.T. 313 (6 T. MS 57. 9 T. 5 T. 1074 (C.52 (50. 111 (78) 57. 6 C. 1900 58. 2 T. I. dec.L. 4 T. 37. 426 (441) 86. 510 (316) 36.Ev. iun. 18. 4 T. H.c. S. H.T. 5 T. 1899 42. RH. 1 T.A. MS 1.B.D. 306. 258 59.B. C. S. S.38 (28) 53.R. 240 (233) 35. 649-650 (539) 55. 1075 (C.21 (18) 76. oct.L.Sp. Ev. M.390 (338.S. H. 1878 43. 142) 66.B. 452 (467) 87. P. 308 (190) 70. 2 T. 1074 (C. 5 T. 5 T. 46. S.P. M. 52-55 (51-53) 25. 143) 69. 20. 1900 46.171 (120.Sp. C.pt. 111-113 (78-80) 60. 172 (123) 61.A. 300 (218) 33.Sp. 18 (13. 338 (230) 91. 88-89) 72.436 (305) 32. 142) 68.V. 167. H. P. 1900 26. 317 (245) 65.103) 77. 651 (548) 81. ST.49. 23 84. 26. 1897 38. 8 (10) 30.121) 37. P. 316 (192) 64. 1884 28. 40-41 (41) 71. 9 T. 67 (40) 79. 278 (214) 45.L. I. 387. 2 T.476 (388) 74. Ev. 372-375 (226) 73. 822 (602) 75.L.L.339) 78. Letter 9. Cug. 520. Ev.295 (249-259) 44. 3 T.pt.T.L. 264 (224) 88. MS. 239.F. 5 T. 1.L. 154 (151) 90.T. 6 C. 114 82.V. H. 9. I.F. R. S.L. 9 T.N.L. Ev.pt.L.P. 636 (628) 34.D. 475. 70 (1900) 67. 1899 50. MS 56. RH. 1902 24.23. 30. H.L.pt. 3 T. 6 T. 4 T. Sept. S. 506 (500-501) 85.B.521 (514) .307 (189-190) 62.c. 16. 2 T. 435. 152 (134) 40. 6 C. 1902 39. 91 (83) 63. 1878 41.T. M.14) 54. 388. 166 (146) 83. 115 (102.N. 294.

c.S.259 26. P.V.264 37. H.M.M. H.S.H. P.85 (53) 99. 56 (50.V. 261 (251) 32. 284 (221) 19. M.D. S. C. 414 (354) 17. 397. 99-100 (81) 16.N. S. R. 480. ST febr. P. S.1115 (CB. M.D. 454 (392. 547 (447) 43. E. H. 4 T. 197.546 (446. 527 (390) 45. 2 SM.T.D.L. P. H. S.D. 176 (152) 98.150. 375. oct. 472. CH.13.242) 11. 480.V. 679 (502) 106. 511 (399) 93. 15.V.92. 77) 39. 544 (445) 50.NT.16 (10-11) 23. C. 4 T.V. 344 (235) 4. 107 (76) 49.51) 22. P. Te.154) 27. 785 (576) 14. 345 (236) 3. S.V. 112.V.536 (438) 46. 44-48 (42-46) 96.481 (496 12. P.V.D. P. Ed.473 (410) 29.T.D. Ed. P. C. 149 33. 363 (557) 103. 1912 38. M. 6 CB. I. 513 (507) 95.266) IUNIE 1. I. 2 SM. 17.B.234) 2. I. D.D. 481 (498) 10.184 (146.L. 343.S. 40) 100. nov.198 (167) 15. 235) 5.M. 265.N.L.B.L. 541-543 (443-444) 48.21. 263. 545 (446) 44.M. P. 545. 265. 4 T.T.376 34. 344 (234. 218 (164) .c. E.242) 104. 536 (439) 47.H.248) 13.Ev.B.5 C.L. 7 CB. 84.A. 342. 549 (449) 42. 297 (248) 24. 353-355. 1130 (C.N. 351 (241) 7. 5 T. 113 (94) 20.198) 107. 5 T.M. 43 (41) 94.L. 3 T. M. Ed.178. 466.H. 5 C. 344 (329) 40. S. P. 535.B. 95-98 8. Ed. 1 T.1114. S.F. 85 (54) 102.31.467 (461) 28.393) 35.343 (233. 944 (CB. 41 18.173. 346 (237) 30.D. 13.L.447) 41.M.398 (339) 25. 258. P. 5 T. 1895 97.F.V.V. 360 (243-245. S.H. 352 (241. 137 26. 164 (114) 105.L. 1104 (C.A. C.R. 1900 101. 51 (36) 51. M. CH. 65 6. Ed.266 (241.481 (497) 9.T. C. S.D.D. M.

T. H.L. 350-352 (396-398) 18. 1092 (C.T.T.B.B.H. 450 (415) 14.1139 (C. mart.121. 7 C. 2 T.T.D.N.29) 12. P.P.T.F.266 (204. 133. S.134 (119-120) 58.645 (527. 1902 65. 342 (327) 55. 1883 26. I. 6 T.H.T.162 (115) 9. S.P. 4 C.B. 491 4.637 (521) 69. 534. 787 (577) 88.528) 74.B.L. 636.V. mart. P.L.L. H. 265 (204) 7.V. 2. 1858 81.P. 388 (285) 90. 168) 66. nov. R.V.524) 71. 2 SM. 5 T.B. 167) 63.124 (124.T. 787 (577) 64.274 86.V. S. 1138.1886 17.128) .R.B.pt.125. 349 85.L. 1093 (C.V. 543 (444. 230) 80. 549. 6 C. S. H. 1110 (C. 550 (450) 67.V.49 (30) 2.V.58) 21. 2 T.L.T. 691 (582) 60.685 (482) 19. PP. 1093 (CB. 314 (356) 11. 1111 (C. 349 68.Sp. P. 530 (392) 87. 6 T. Ed.B.P. apr. 785.P.223) 8. 230 (212) 54. P. P. 265. 6 C.T.440. M. H.445) 79. 786.B.P.V. 530 (392) 89.344 (389-390) 13. 161.L. 1 C.L. 354 (401) 23.L. 102 (86) 61.167.52. H.541(437.T.B.A. I. 48.L. 645 (528) 84.444) 56. 684. 4 CB. S.V.V. 5 C.L. 352-354 (398-399) 22. C. H. 285 (212) 70. 263 (175) 59.L. 35. H. S. 216) 73.L.787 (576) 72. 637. 48) 75. 354-356 (401-403) 25. 909 (C. 252 (284) 5. S. P.B.N.640 (522. 1143 (C. H. S. 1886 15.36 (28.50) 57. P. nov.120.B. 6 C.34) 10.V.H. 52.B. 353 (400) 24. 273. P. 2. P. 454 (339) IULIE 1.L.L.L. 50 (31) 6.T.205) 3.231 (212) 53. S. P.168) 82. R.V.786 (576) 62. 50 (33.N. 36 (34) 20.c. M.B.pt.L. S. 52 (36) 78. 4 T.R. 22. 230. 349 (395) 16. E.R. M. R. 1 T. ST iul.537. 343. 22.L.53 (49. P. 644. H. P.T.P. 292 (179) 77. 6 T.L.P.H.N. E. E. 9. S. N.V.V.L. P. 1906 83.P. 661 (541) 76.B.

P. ST. 1910 41. 614 (502.139) 57. 2 T. 480-482 (392. 5 T. 503 (412) 85.T. 486 (396) 65. I. 156. 378 51.B. 1894 76. H.V. 19. RH mai 29.V. 425 (344) 74.484 (394) 68. S.V.415 (336) 36.V. CH. 486-490 (396-400) 67.N. 2 T. ST. 16. 12.N.V. S. 374 43. 420.333) 58.T. P. 479.mart. 1906 2. Ev.B. 1109 (C. S.404) 52. 410 (332.358 (403. 989 (C. S.339) 48. ST apr. 16.V. 418 (339) 50. 1902 56.R. 4 T.V. 377 49. 699 (487) 29. 223 (139) 59. sept. 1911 .426 (341.pt. S. 1893 83. Ev. S. 660.V. 357.P.661 (541) 82.223 (138.345) 54. RH. S.121-123 (123-125) 28.402 (339) 73.342. 9 (10) 44.L. S.B.D. EV. S. RH apr. S. 8.L. MS 31. S. 21.L.394) 63.S. apr. 1896 69.S. 331 (323.S. 76. RH. 260 (68) 32. 166 (118) 33. 4 T.pt. S.392) 60. 355 (300) 88.T. P. 691 (581) 77.S.V.V. 1891 62. S.324) 64. 485.486 (396) 72. 1 T. 483. iul.V. 488 (398) 37. 111 (96) 45.V. ST. 222.M. 9.V.V. nov.V. 8 T. S.503) 79. 5 C.M.396) 70. 422 (342) 55. 314 (248) 80. 2 T. S. 2 T.156 (104-105) 40. iun.L. 488. 26. 487.489 (399. 223 (139) 61. 401.S. 1885 71. 319 (218) AUGUST 1. S.V.421. 1886 86. 757 (556) 31. H. 201 (224) 78.B.D.418 (338. S. 4 T. oct.V. 485 (395. S.V. 386 (399) 66. 1902 34. S.V. 7 C. 417. 661 (541) 84.480 (391.V. S. 484 (395) 53. SV. 46-47) 30. 328) 81. 417 (338) 35. I. 12. 5. Cug.V. S.488 (397) 87. S. 591 (498) 42. 384-387 (398-400) 75. PP. P. M. 1900 46. 1897 38.333 (319) 89. I. ST.V. E. ST. 112 47.V. S.27. 414. oct.499) 39. 332. S.

25.T.S. 325-328 (280-282) 58. 6 C. D. 3 T. nov. 27.M.362 (264) 67. CH 627 45. 127 (107) . M. C.B.L. 3 T. Letter 2.M. 9 T. 56 (59) 50. RH mart. Ed. Letter 2.pt.E. 240. 3. 30.H.181) 11.P. 159 (140) 54.B.D. 408.M.M. 1100 (C.T. 147 42. 6 C. 47) 44. 2 T. ian.M.V. M.T.T.V. 2 T. 260.115 53. 197 (166) 39.T. 57 (51) 61. G. 84 (85) 49. M.B. 382 (337) 56. 422 41. 50 (45) 63.B.B.95. M. 149 (98) 4. P. M.pt.692) 40. ST. 1855 25. 1101 (C.H.81 (72) 23. 310 (268) 43. 465. P. I.1144 (C. 6 C. 1893 12.B. 653 (676) 69.B. 1880 22. 51 (41) 66. 1 C. 1146 (C. 180. 113. Ed. 288 (94. 418 64. Letter 2. D. S. 250 (85.T. 17 (15) 20.M. 491 (426) 17. C.M. 491 (492) 52. M. C. M. 4 T. 262 (222) 6.T.1143. 335 (288) 57. 80.3.B.S. M. 5 C. 402 16.B. S.T. 201 (193) 27. 4 T.N. 486 (486) 51. MS 4.219) 26.D.NT.c.pt. 3.c. I. CH 450 55. 196. 1900 14. 272 (210. I. S. 179) 10. 335 (288) 59.251) 38. 8.P. CH 114. M. 186) 46. 130 (85) 34. 1902 62. 1898 28. D. 3 C. 1102 (CB. F. 626 (648) 32.466 (402) 21. I. 98 (75) 33.H. 1886 47.T. 1902 8.96) 13. 200. P. aug.M. 129. 1871 70.B. 494 68. 2. 1105 (C.D. FE.Sp. S.L. 177) 18. feb. 47 (45) 31. 261 (218. RH iul. 99 (97) 19.S. 5 T.A. P.pt. 579 (572) 30. CH 107 37. H. 5 T.B.T. 166) 29. 1895 9. 238) 65. oct. 283 (240) 24.C.T. 46. 271 (237) 36.M. RH ian.M. 1895 5. 361. 241 (211) 48. P.M. Ed. M.N. 200.M. 398 60.P.N. 144 (109) 15. 3 T. M.H. 4 T. M. M.H. 601 (691. 1895 7. 201 (169) 35.

336. 342 89. 420. S. 248 (210) 125. 249 (243) 105. 84 93.L.M.T. I. 1895 85. 388. 81 132.pt.L. Letter 2. 9 T.459 (525) 75. 521 98.E. M.pt. 360 (309) 79. F.T.P.M. 374 (259) 78. Cug. 52 (43. 4 T.44) 72.F.S.230) 86. 73. 497 (470) 119.S. G.T. 1893 128. 74 138. Ed. 653 (676) 94. Letter 2.421 126. mart. I.362 (345) 109.pt. F. C. 119. I. 224 76. 161 (135) 118. P. 1876 .F. 274 (211) 117.T. 272 (210) 114. 1889 88. 445 (382) 113. P.F. 4 T. C. 19.S. 118 (86) 101. 296. S. 3 T. 7 T. P. 602 (445) 107.M.S. 244 (181) 123. 1 T. Ed. I. 655 (607. 423 (325) 77. 394 (389) 136. 6 C. 276 (254) 104. Ed.H.A. 1895 82.211 (177) 99. S. 645 (668) 127. 15. 515.S.F.A.297 (248) 91. P. 4 T. 157. Letter 10. 64 (45) 116. 9 T. 6 T. I. S. I.A. M. 458. 640. 84. 156) 90.L. 1 T. Ed. 580.pt. C. H. 523.P. S. 144 (129) 121. 1890 80.T. F. 93 115.S.P. 581 (601) 81. G. 270 106. R. 444. 65 130.T.71.T. 4 T.pt. Letter 6a. S. S. 210.P.420 124. 6 T.T.S.E. S. C. 1890 120.B.D. 363 (281) 83.T.337 97. M.A. C. nov. 27. 1085 (C.C. 1910 135. 120 (123) 134. 367 (337) 122. 66 133.A.pt. 26. mart. 69 (48) 108.T.F. 678) 74. mart. 527 (605) 137. 7 T. 360 (344) 111. iul.389 (383) 131. 69 (48) 110.516 100. 1890 96. 361. WM 26 102. H.L. 1900 87. 587.B. 158 (139) 139. dec. S.C. 4 T. 518 (405) 112.pt.D. C. Letter 10. 9.N.A. I.641 (474) 103. 524 (409) 129. 211 (178) 73. 3 T. 1894 92. 9. 1 T. 393.pt.P. 413. S.T. 364 (282) 95. Ed. 337 (229. 3 T.

mai 1. M. 216 (182) 35. 95. C. 102.M. C. 4 T. 22 (16.M. I. 301. 507.T. 160 (137) 149. 360 (309) 17. 46 (31) 10.141 (107) 142.T. P. 91 34. 306 (294) 30. 5 T. P. 290 (197) 18.A.A.T. 361 (309) 9. 505 (522) 43. 4 T.M. M. 27 3.V. 102 . 120 11. 114. 361 (309) 49. C.A. 362 (355) 39. 49 (45) 2.B. 133 (113) 25.B.E.40) 6. mart.A.H. 200 (192) 154. C. 2 T.M.B. 102 (199) 143. C.M. C. 5 T.A.P.M.357 (303) 7. R. E. 362 (355) 37. 4 T. P. 1 T. 358 (306) 23.103 8. M. 13. 273 (251) 146.H.pt. 363 (356) 46. S. I. 19 27. 508 (524) 42. 140. C. 460 (353) 45. 99 28. M. 120 16. 2 C.V. 7 T. M. 1904 21. I. M.115 (88. M. 3 T. 5 T.T.pt.17) 5. C. I. 1902 151. 359 (308) 36. 4 T. 362 (355) 12. S. ian. 5 T. 2 C. M. 359 (307. 430 (396) 19. 1902 148.A.Sp.89) 144. 204 147.443) 145.308) 31.T. 1902 152. 358 (306) 40.T. febr. 507 (524) 14. 110. 6 T. 74 33. 111 32. 1000 (C. 307 (294.T. 190 (141) 141 S. P. 539 (541) 20.A.A. Ed. 194) 41. C. 335 (327-328) 26. M.50 (45) 4.T. 304 (314) 22.A.M.D. C. MS 36. 362 (310) 29. 26. 1031 (C. 17. 137) 44.M. 5 T.D.P. 99 24.295) 48. 508 (442.M. 215 47.140. 359 (307) 38. F. oct. 1 T.A.A.c. 5 T. 63.M. 49. febr. P. 6 T.B. C. 1889 153.V. M. C. 103. 356. 1902 150. M. 1891 SEPTEMBRIE 1.64 (48) 15. Cug.A. 23. Ed.P. 15 13. 46 (39.M. M.T. C. 1. 101. 7 T.

P.H.pt. D. 185 (155) 116. iul. febr.H. C. 159 88.P. R. M. C.H.H. 1902 79. 1902 74.P. D. 112 85. 82 (61) 94. ian. S. 286 98. 158. Ed. 279 59. 231 77. 161 58. 207 118. S. 290 69. 394 (336) 96.T. 148 99. iul. 183. 234 73. 3. 79 82. M. P.M. H.E.A.B. 10.T. P. 388 (331) 75. ST. H. 1 T.S. G.P. 2 C. 1.S.L. 196 (132) 115. 561 (646) 61.V. 280 54. 375. nov.A. sept. I. 135 (98) 95. 1 T. 1902 106. M. I.C.S. H.T. 1875 107.P.327 52.307 (295) 91.T.A. S.M. G.T. S. I.pt.A.T.pt.S.A.A.A. S. 1881 102. 74 (51) 65.A. 14.A. nov. M. I. C. C. S. 1908 111. 153 71. 195.42 (36) 117.P. 1905 97. 377.pt.M.S.pt.S. 1.T.H.S. 218 (188) 60.P. 219 (188) 64. 110. 326. C. nov. 378 (321) 76. 310 86. Cug. 400 (380. 1902 80. 185 (158. S. 532 (534) 87.T. 28. 376 (320. 231 (195) 55. 1881 81. 1902 108.B. C. 21. 1902 62.T. 232 84.Ev. 1895 67.159) 51. 376 (321) 72.L. P. 14.T. S. C. G. S. 8. Cug.L. 84 (86) 57. nov. 321) 112. oct. F. 1902 103. 229 104. Ed.D. 74 (51) 70. 561 (646) 63. 499 113. M. S. M. 2 T.L. ST. 169 109. nov. 1. 426. P. nov. 172 . 1873 68. 1009 (C. C. M. 3. 421 90. 8. 427 92.50.L. P.pt. ian.M.F.M. 1. febr. 26. 160. 41. 207 (188) 101. R. S. 2 T.M. 574 (660) 100. 1892 93. 101) 105.A.A.T. C. S. 308 89. 365-370 (313-315) 53. C. 647 (545) 56.P.A. C. R.L. 10. 287 (241) 83.M.T. 1881 78. 381) 114.P.T. ian. 3 T. C. S.C.C. S. C. ian. 70 (48) 66.E.

C. C.B.P.361. S. M.P.T. M. P.S.M.V. 380 (324) 138. Ed.T. 1900 135. M. 254 (222) 128.L. S. 977 (C. G. 11.M. 435. 167. 1118 (C.L.E.C. 330 (340) 5.363) 22.M. 20. 481 159.V. M. 187 140. 6 T.B. 73 (50) 126.M.436 (535) 15.A.S.V. 639 (473) 147.T. 450 146. 307 157. I.168 (149) 125. 12 (5) 6. F.P. 144 (155-156) 154. P.T.V. P. 423 (342) 18. 352 (302) 153. 359 (330) 136.A. 39 155.448(355. 354 (303) 142.P. 104 151. 355 (303. 1898 149. M. 186 (156) 122. 4 T. nov. G.355 (303) 144. 422. 204) 3. 359 (306.N. 11 (4-5) 7. 5 C. 347 (319) 145. 23. M.113) 8. S.C. 306.pt.A.B.V.B. 439.119. H.A. 389.P.N.F. 58) 127. S. 6 T. 6 T.B.P. S.C. 432 (350) 19.T. 246 129. 250. 545 161. H. S. 590 (414) 4. 1117 (C. P. 1892 160. I. 229. 61 (17) 9. S. S. 251 (212) 133. 110 123.V. M. 7 C. C. G. 14. 391 (316) 13.Sp. 6 CB.pt. C. Ed.N.M. 2. E. 6 T. nov. 423 (343) 16. 307 (255) 162.L. 176 (192-193) 148. 2 T. 6 T.pt. I. 358 (329) 134.H. S. 13 OCTOMBRIE 1. M. M. 1894 139. 354. sept.T. 390 (315-316) 20. 304) 156.445. S. S.A. 348 (319) 143. Letter 75. 166 (112. Ed.307) 150. 359 (307) 152.D. 14.P. S.V. 249 (210) 141. S. 358 (329) 132. 321) . 254 (192) 21.S.V. 317 (254) 11. Ed.L. P.M.V. 237 (179) 14. S. 585 (492) 131.V. E. M. Ed.V.F. Ed. aug. G. 506 124.M. 366 (313) 137.M. 1892 158.230. R. 409-411 (332-334) 17. 329. P.V. 144 (155) 120. 110 121.233 12. 1892 10. Letter 132.M.R. E. 289 (327) 130.

S. 301) 27. P. x (589) 55. 327 (221) 53. 18. 53) 91. 1898 89. 650 (481) 76.B. 1873 83.D.L.B. 1102 (C.26. mai. 7 C. H. 4 C. 131 (121) 65. E. 449 (366) 24. H.309) 50. P.217 (163) . 7 C. 6 T. 1890 72. 32 63.B.B.V.B. 216 (207) 33. 67 (65) 64. H. 7 C. 7 C.T. R.V.B.N.D. 52 28. 649. 510 67. 5 C.V. 58 (42) 35.T.B. 5 T. 5 T. Letter 106. 2 T. 308.B. S. 1138 (C.T.B.L.L.650 (480) 74. S. 659. ix.R.N. 464 (459) 45. 656. 395 (388) 44.L.B. 298 68. 37) 87. 473 (467-468) 36. 605.N. 20 (15) 56. 3 SG.R. 1138. 260) 31. viii.N. 1 T.T. 7 C. 1899 34. 1161 (C.L.B. viii (586. xi (590) 60.V.H.V. 58-62 (60-62) 62. P. 1184 (C. 275 (170) 78. 13.L.969 (C.587) 58. E. 1905 40.L.L. 4 C. vii. 652 (481) 84. 298) 42.V. SW mart. 228 88. 1897 32. 1910 29. 5 T. 6 T. S. 88. 974 (C.23.488) 85.89) 75.487) 86.657 (486. 21. ST iun. 216.N. R. S.B. 650 (480) 79. mai 31. 8 T. E.L. 671 (662) 71. 981. H.661 (487.L.1139 (C. 665.B. 5 T. 2 T. RH iul.T. 5 C. ix (588) 52.B.B. 1139 (C. 656.V.B.T.T. 78 (58) 59. H. 5 T. 5 T. 1907 70. 62 (62) 41. 7 CB. 5 C.T. 8 T.N. 472. iun.N.B.317) 51.624 (510) 38.H.V. 661 (652) 69. 968. 105 (89) 39. 623.V.L.89) 81. 308) 47. 5 T. 981 (C.L.F.B. 291 (268) 54. 327.660 (488)) 90. 14.V.B. 5 T. 5 C. 1113 (C. 1 SM.B. 1911 61. H. 1896 49.N.299) 30. H. MS 20. 594 (487) 25.L.B. Letter 12. S. H.B. 22. 89) 77. 3 T.L.T. 275 (170) 80.T.B.L. ST febr.N. 716 (504) 43.V. Ev.982 (C. P.B. 605 (424) 37.T.N.V. 970 (C. I. 672 (663 73. S. F. 328 (222) 57.T. 37 (34) 46. 656 66.T. 5 T. 5 C. Ev. 656 (487) 82.NT.B. 317) 48. 9 T. 975 (C.L.

83) 108.Sp. 1908 5. oct.B.T.295) 102.B. E.46. 452 (446) 47.T. 470. R. 1886 19.N. 58 95.N.V. I.N.P. 242 (212) 31. 7 C.T. S.P. 5 T. RH nov.308) NOIEMBRIE 1. 263 (67) 28.P. 522 (427) 35. 53-59 (48-54) 109. P.F.464. 4. 105.N. 1099 (C. 350 33. ST nov.B. P. mart. 1888 97.L. 7 C. ian. E. 230 (205) 48. ST.A.B. M. 1880 7. 5 T.V. ST ian. 965. 2 SM. 227-231 (198-201) 17. S. 6 T. 19 38.L. 1898 94. 9 T. 1902 21.B. 14. 294) 101. S. RH apr. I. 4 T.67) 30. 656 (679) 18. 2 T.V. 152.256) 8. I.V.29.T.V. 507 (414) 2. M.45.L. 47 (32) 22. 229. 7 C. S. S.N. S. 6 T. H. 6 C.F. M. 111 (82. apr.L. 294) 103. 321 (313) 4.S. 413.966 (CB.49-51(30-31.T. 5 C. 293.F. 963 (C. I. I.H.pt. 206) 40. 7 C. 143-145 (121-123) 10. R. 1893 44.H.414 (307-308) 110. 594 (486) 43. 16. 293 (270) 107. 115 (121-122) 36. 255.419) 42. 33) 14. 42 46.Sp. 110.153 (114.B. 457 16.V.14) 104. 144 (132-133) 106. 145 (105) 41. E. 8 T.B. 290 (226) 26. 2 SM. 937 (C. 535 (418.34-35) 98. 6. 684.A. 605. 15.H.B. 23. 226 (197) 15. E. iul.H. 414 (308) 111.V.N. 961 (C.V.465. 15.15 (13. RH iul.B. 351. 1890 93. 7 CB. 5 T.B. 29. H.C. 5 T. 365 39.T.414 (307.L. 294 (284. 5. R. S. 21. 1877 6. H. 224 (215) 96. 1897 12. 1 T.34.685 (789) 27.M.92. 291) 100. 1910 9.T.pt.606 (424. R. Cug.478(378. 262 (66. 26.390) . 364. 1884 11. 426 37. 1120 (C.M.B. 287) 99.P. 6 T. P.A. R. iul. RH aug. 965 (C.425) 3.B. M. 46 (32) 23.NT. M.B.R.H.379.B.M. 22. 17.V. 413. 528 (433) 20.T. 7 C.115) 24.285) 25. mai 24. 965 (C. 1885 13. C.V.N:T.S.352 32. 471 (465) 45.L. 9 T. E.

5 T. 590 (482) 57.L. 510 (417) 55. 5. 6 T. 589. 18. E. S. M. 641. S.H.L. 5 T. S.53) 85.V.Sp.L. 64 (45) 66. 7 T. 1910 69. ian. 1882 65.V. 337 (383) 56.V.55 (37) 70. 62 (56) 79.V. aug.434) 64. H. 8 T.612 (501) 68.P. 8 T. S. 2 T.Sp.633 (468) 10.V. M.526) 20. 606-610 (496.L.V. RH febr. I. 334 (270) 9. 209 (200) 86. S. 632. 635-636 (520-521) 17. 510 (417) 53. S. 71 (52.442) 71.614. 13. 302 (239) 18. S.L.R.90 (68) 7. 8 T. 611. S. 299. 510 (417) 50. 30.V. S. 9 T.L.500) 61. Letter 119. 629.V. 4. 277.T. 529. 578. R.V.V. E. 548 (382) 12. 636 (471) 3. 506.L. 516 (422) 51.302-304 (239-241) 19. S. 328 (250) 54. S.V.122 (102. 99-101 (95) 5.642 (525.475) 59. E.V.F. S.V. 613. E.V. ST nov.V.V. P.49. S.625 (511-512) 15.103) . 9.V.T. 1910 52. S. 627-629 (514-515) 91. H. 114 (103) 13.V.507 (441. 315 (249) 78. 90 (83) 73.pt.L.338 (273) 2. aug. S. 631. 71 (52) 83. 635 (470) 4.V.V. 632 (468) 11. R.581 (473. 425 (344) 84. 337. 530 (434) 63.V. S.A. S.V. S. H. 1884 88. 50 (40) 6. S. S.V. S. 506-509(440-443) 72. 608 (498) 81.271 (220. S. ian.Sp. Ed. S. 515 DECEMBRIE 1.V.632 (468) 8. M. 1911 62.V.L.227) 67. M.V.Sp.pt. 601 (492) 60. 332 (304) 82. S. 54.V. E. 611 (500) 75. S.616 (502.L. 113 (102) 14. P. S. 121. 625 (512) 16.V. 58 (41) 90.278 (206) 76. 208.514) 87.H.V. R. H.497. H.V. 262.V. 299. 89.V. 315 (250) 80. 277 (206) 74. 1910 77. S.T. S. S.V. 517 (423) 58.530 (433. 624. 641 (525) 21. 1904 92.579. 627 (513. S.H.504) 89. S. 6 T.

.. S.V... Ed. S..... I.M... 7 T..... 7 Scutul meu în faţa ispitei ...R.... S....431 57..674 (551. 42 (42) 61...L... 666-671 (545-547) 32. 9 O carte de inspiraţie divină Carte cu învăţături pentru întreaga omenire .....V.. S... 1903 73... 8 T.....255. Ed. 663 (542-543) 31..... 285 (256) 71..V.542) 29.. 413.V. 1897 59.253) 55... 131 (97) 66.L..... Ed.... I.. 309 (257) 70. 8 Făgăduinţele Bibliei sunt pentru mine ... I..... 673. S. S...V...39.554) 68. 1889 54... S...V......677 (554) 52. 673 (551) 38.T.... R. 24..661 (541.313 (242-243) 69. S.. 1899 58...87 (84) 56.L.. 290 (216) 28.V... H...301.. 672. 331 (241) 65..V... S.. O descoperire infailibilă .......V...T..67 (48) 42.... S.... 66... Toată Biblia este inspirată .. 7 T.307 (251....332 (241. 312. S..... iul..504.. 430. 8 T..... H.L..V.. 429 40. M... 67 (65) 46... S... 503...M..... S.. H. 682 (480) 45.P.552) 41..... 178 (134) 37. 9 T....... 662.. 651 (533) 48.664 (543) 33....674 (412.T.M... 301 (240) 24.A.... GCB apr. ST febr...m........ P. 763 (561) 35.V.. E. P..V. oct.P...... C......... 657 (538) 27. 1888 53... 44 (32) 60........ 86.. 27.. I. S...........302. S.. 31... 331... 99-101 63.o călăuză desăvârşită O lumină pe cărarea mea ..22...L.. ian.... 2 T.........H. 102 (86) 43.. HS 146 62... 1854 25. 131 (97) 64. 61 23.............. 677. 676 (553) 50..... 9 T.. P...M.. BE. 6..V. 676...... 303 (252... Biblia din cer .V. 24.. S........ 8.414 26... 678 (554) IANUARIE CUVÂNTUL ŞI LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU Biblia . S.. 674...V. 10 11 12 13 . E.. apr...... S...V. 1878 51.H... 101... 660...V.242) 67.673 (551) 34... mai 4.... 1890 72.V...... 341 (387) 36.256) 44. apr.. 663............. I....T. 286-288 (257-258) 49.L...551) 47... I..... 1906 30...F...... 676 (552..c.... E.... ST ian 31..

......................................... Viaţă în Cuvântul lui Dumnezeu ......................... El a murit pentru noi .......................Tainele nu le putem înţelege ... Viaţa lui neprihănită ...................................................................... Pregătire pentru ziua sfântă ........................................................................ O măsură pusă înaintea mea ................................................................ 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu A treia personală a dumnezeirii ...................... O sfântă aducere aminte .......................... Marele “Eu sunt” .............................................. 60 Nesfârşita înţelepciune şi bunătate ........................... Sabatul lui Dumnezeu Instituit la creaţiune ........................................................................ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FEBRUARIE CEI TREI REPREZENTANŢI AI CERULUI Minunatul Părinte Iubitul nostru Tată ceresc .... Minunata Sa dragoste.............................................................. Existenţa Sa................................................................... din veşnicie ........ Uniţi cu divinitatea .................................................................. 61 .. Învierea lui Isus şi noua viaţă .......................... Sfânt şi venerabil este numele Lui ....................................................................................... Ce este viaţa ta? ................................ Natura vorbeşte despre Dumnezeu ....... Fiul cel veşnic Darul lui Dumnezeu pentru neamul omenesc ........................................................................................................................... Sfinţit pentru închinare ..................... Creatorul Intrupat .............................................................................. Născut prin Cuvânt ....... 52 Darul lui Dumnezeu pentru voi ........................................................ Cea mai fericită zi din săptămână ................................................. Un Dumnezeu personal ............................................................................................................. Cerurile vorbesc ................................................... 58 Caracterul şi providenţa lui Dumnezeu Dumnezeu este iubire ................................................................................................. Secretul puterii ............................................................................................................. Cuvântul lui Dumnezeu şi Creaţiunea Lumile aduse la viaţă prin creaţiune ....................................................................................... Toată natura susţinută de Dumnezeu ........................................ 15 Dovada experienţei ........................ 54 Unealtă în lucrarea de mântuire ............................................................................. Maiestatea şi măreţia Lui ................................... Serbat în veşnicie ......................... 59 Nici o părtinire ............ Opera de încoronare a creaţiunii .................................. 53 O prezenţă tainică ................................................................................................................................. 16 Puterea de viaţă a Cuvântului Hristos Cuvântul viu ........ 14 Cartea care dăinuie .............................. Hrană pentru sufletul meu .................. 55 Mângâietor şi învăţător ......................................................................... 57 Nu întristaţi Duhul ....................................................................................... arătată ............................................................................................................................... 56 Duhul care locuieşte în suflet ..................................................................................... Creaţiune şi nu evoluţie ......................................... Un semn special ....................... Desăvârşit în toate căile Lui .. Credincios şi adevărat ....................

.. Sângele de sacrificiu al lui Hristos .................. Ambiţia aduce întristare ..................................................................................ceva foarte imoral ............. 89 Credinţa care lucrează ..................................................................... Îndreptăţiţi prin sângele Său ............................................................................................................ o persoană cu conştiinţa liberă ............Prezenţa divină veşnic cu noi ......................... 103 ................................................................... Calea celor stricaţi .............................................. 97 98 99 100 101 102 Spălat în săngele Mielului Pace prin intermediul crucii ................................................ 96 APRILIE REMEDIUL LUI DUMNEZEU PENTRU PĂCAT Hristos este suficient Mântuitorul oamenilor .................................................................. 93 Caracterul lui Dumnezeu descoperit Marele element al puterii mântuitoare .............................. Planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omului .................................................. 90 Cum este făcută credinţa desăvârşită .. Mândria merge înaintea căderii ......... Prietenul păcătosului ................... Un Mântuitor din veşnicie ........ 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 A murmura împotriva Legii lui Dumnezeu Poruncile lui Dumnezeu sunt adevărate .............................................................................................. Providenţa salvatoare a lui Dumnezeu ................. 95 Puterea mântuitoare a lui Isus ..................................... Răzvrătirea va fi nimicită ............................ 85 Marele principiu al Legii ............. Căderea omului şi mântuirea Îndărătnicia omului ..... Iubitor al tuturor oamenilor .................................. 91 Ne contrazicem cu mărturia noastră? .......................................................... 92 Credinţa anulează ascultarea? ............ 80 Schimbarea poruncilor ... Îngerii .. 86 Credinţa şi Evanghelia Starea noastră neajutorată în păcat ..............................prietenii şi păzitorii noştri ................................... Prima făgăduinţă de mântuire ............ Un izvor de viaţă ...................................................... Îndrumătorul şi călăuza mea ....................................................... 81 Omul............................... 83 Minunatele lucruri în Legea lui Dumnezeu ........................................................... 94 A face rugăciuni pentru o experienţă mai mare ............. Neputinţa omului de a se salva singur ....................................................... Viaţa sau moartea? ................. Grija lui gingaşă şi iubitoare ....................................................... Pavăză împotriva neadevărului ........................................................................................... Păcatul ....................................................................... 88 Mult har pentru ascultare . 62 63 64 65 MARTIE SATAN ŞI MAREA RĂSCOALĂ Păcatul şi primul răsculător Începutul răscoalei ........................ 82 În armonie cu cerul ................................................................................................................................................... 87 Evanghelia pentru ambele dispensaţiuni ....................... 84 Exemplul lui Isus în păzirea Legii ...........................................................................................................................................................

.................................................................. Năcut din apă şi din Duh ................. Lupta bună a credinţei ................. Iertaţi în măsura în care iertăm ........................................................................................................................................................... O schimbare a inimii e necesară ...................................................................................lucrare de o viaţă întreagă .............................. O ispăşire desăvârşită .......... Credinţa este biruinţă ... Tipul întâlneşte antitipul ............................. Scara ce duce la neprihănire .................................... Dreptatea lui Hristos este îndestulătoare ...................................... Săturaţi cu neprihănirea Lui ............................. Neprihănirea Lui dobândită prin credinţă . Restituirea este necesară .. “Dacă cineva a păcătuit ......................................................................................................... O viaţă cu totul nouă .................... Sfinţiţi prin viaţa Lui Credinţa dovedită prin fapte ............................O minunată înlocuire ....................... Răscumpărare şi iertare ..................................................................................................................................... A urî păcatul ............................................................................................................................. Credinţa vine prin făgăduinţe ............ Primii paşi în îndreptăţire .................................................................................................... Credinţă........ Sfinţirea vieţii ....................................................... Veniţi aşa cum sunteţi . Botezaţi în moartea şi învierea Sa .......................... Unirea cu Hristos ...................... O iertare personală ........................................................ Cel drept va trăi prin credinţă ....................... 127 Mărturisirea sinceră e esenţială .............................. Fiii şi fiicele lui Dumnezeu ................................................. Încercarea caracterului ...............................................” .................................. Întăriţi prin Duhul ........................ 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 MAI POCĂINŢĂ ŞI VIAŢĂ NOUĂ Căinţa şi mărturisirea Adevărata căinţă pentru păcat .................................. “Aceasta este fiul Meu Prea Iubit” ................................................. 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 .................... 128 Iertare şi primire Semnificaţia iertării .................................................................................................................................................... Sfinţirea ................................................................................................. nu sentiment Ce este credinţa? .... Uimitoarea transformare de caracter ............................... 129 130 131 132 133 134 135 Născut de sus Ajutor pentru cei săraci ................................................................... Îmbrăcaţi în dreptatea Lui .................. Îngropaţi cu El în botez Exemplul Domnului nostru .. Bucurie şi pace în Duhul Sfânt ............................ Voia lui Dumnezeu ................................................................................................................................. Binecuvântări asupra omului unil .................................................................... Îndreptăţiţi prin dreptatea Lui Îndreptăţirea de sine este insuficientă .......................

............... O singură viaţă .... O generozitate în dreptatea lui Dumnezeu ... Omul un simplu muritor ...... Marea problemă a vieţii ....................................................................................... Starea omului în timpul morţii ........ 150 151 152 153 154 155 156 Ţinta ce trebuie atinsă Un mod de asigurare al vieţii pentru noi ........................................................................................... înghiţită de biruinţă ... Răstimpul de linişte Săgeata morţii ...................... Dincolo de scenele vieţii .............................................................................. Cultivând obiceiuri sănătoase ................ un talant valoros .............................. Moartea............................................................................. O înviere specială ................................................... primul rod ... Adevărata valoare a banilor . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 .................................. 148 Porunca Domnului nostru ................................................ Nu vă pierdeţi nădejdea ................................... A nu-ţi fi ruşine de Isus ................... Hristos.................................................................................................................................................. El ne poartă de grijă în fiecare clipă .................................................. Credincioşi în lucruri mici ............................. O bunăvoinţă vie ................................................................................... Căutând comoara cerească ..................................... Exercitarea dreaptă a voinţei ........................ Un remediu pentru trândăvie ....................................................................................................................................................................Păşind pe urmele Sale ..................................... 149 Consacrarea şi experienţa creştină Schimbaţi prin contemplare .......................................................................................................................................................... Partea celor răi ............................................................................................... Învierea spre nemurire .............................................. Timpul de semănat al vieţii ...... Divinul Dătător de viaţă Izvorul vieţii ............. Nemurirea prin Hristos Nemurirea naturală ........................................................ Acum este timpul lui Dumnezeu ...................................................... Învierea spre osânda veşnică ...o minciună .... Trăieşte cât timp mai ai o şansă ................................................................. Lumină în întristări ......................... O conştiinţă trezită ............ 157 IUNIE AICI ŞI ÎN VIAŢA VEŞNICĂ Talanţi pentru toţi Timpul................ Luându-ne crucea ............................................................................................. 147 Când este potrivită rebotezarea ........................... Morţii noştri binecuvântaţi .......................................................................

. Curăţirea de păcat ....................... Adevăratul mijlocitor .. Timpul se încheie ............................................ în templul sufletului ...................................................................................... Trăind în ceasul judecăţii Lucrurile cereşti curăţite ..................................................... Ştergerea păcatelor ..................... Semnalul de începere a judecăţii .............................................................................. Tăceţi înaintea Lui .. pentru noi .............. Măreţie şi strălucire în locaşul Său ............................................................ Sfârşitul păcatului O judecată anterioară ............... Modelul nostru desăvârşit ............... Statornici în adevărul prezent ....................... 220 .......................................................................... Hristos în Templul original Jertfa de bunăvoie a lui Hristos .......................................................................................................... Planurile lui Satan ......................................... 185 Speranţă în întristare ............................................................................................................................... O consacrare zilnică lui Dumnezeu . Fiecare viaţă este cercetată ........ Un templu construit prin daruri . Parfumul plăcut al nemuririi ... 186 Când viaţa veşnică începe ........ Hristos înaintea celui îmbătrânit de zile ........................................................................................ Ochii noştri........... Judecaţi după cele scrise în cărţi .......... Centrul serviciului Său ...................................................... aţintiţi la Hristos .......................................... Mântuitor.................................................................... lucrurile dintâi Religia mai presus de orice ................................................................................ Duhul............................... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 AUGUST UMBLÂND CA ŞI HRISTOS Imitându-L pe Hristos Isus................................................................................ Sanctuarul în Vechiul Testament Scopul Sanctuarului .................... În locul sfânt ......................................................................................... Sfinţii vor judeca lumea .......... 187 IULIE SANCTUARUL LUI DUMNEZEU Sfinţenia preoţiei divine Domnul este în acest loc ................................................................................................................................................................................................................................ 219 Prima dată...... Mântuirea desăvârşită pentru copiii Lui ..................... Sângele folosit continuu ..................... Hristos a murit pentru fiecare în parte .. Se înfăţişează în cer........................................................... preot şi împărat ..................Speranţa învierii Vine Dătătorul de viaţă ...... Când timpul de probă se încheie ...

..................... O unire pe viaţă ........................... Sănătatea este răsplata obiceiurilor sănătoase .............................. Dragostea rezistă încercării ............. Mijlocul de unire al familiei ................................................................ Mult mai de preţ decât mărgăritarele ............................................................................................... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ............Despărţiţi de lume ...... Cea mai nobilă lucrare .............................................. Vino de-o parte şi odihneşte-te ......... Lăsaţi pe Dumnezeu să conducă ............... O tovărăşie care funcţionează ................................................................................... O zecime pentru Dumnezeu ..... În legătură cu alţii Prietenia prietenilor lui Hristos ........................................................................................................................ Comori în banca cerului ............................... Model pentru copii şi tineri .......................................................................................................... Plinătatea bucuriei ...................................................................................... Ceva mai bun ............................. 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 SEPTEMBRIE CĂMINUL CARE-L ARE ÎN MIJLOCUL SĂU PE HRISTOS Căminul clădit de Dumnezeu Căminul din Eden ............................ Comuniunea inimii cu Dumnezeu ........................... Dumnezeu şi cezarul ........................................ Întemeiat pe iubire Iubirea care dăinuie .................................................................. Siguranţa numai într-o gândire dreaptă .................................. Abstinenţa de la plăcerile dăunătoare ....................................................................................... Prima căsătorie ................... A mânca pentru sănătate şi fericire ......................................... Braţul ajutător al lui Dumnezeu ................................................................ Cel mai fericit lor de pe pământ Ce fel de moştenire? ....... Comoara care încununează căminul ........................... Jertfele de rcunoştinţă .......... Frumuseţea care dăinuie ............................................................................................................................................................................... Sătătate în ascultare de Legea lui Dumnezeu ........................................................................... Privind la Isus Priviţi mereu în sus! ................................................................ Veghere şi rugăciune ................................................ Schimbaţi prin cercetarea cuvântului ................................................................... Un puternic templu trupesc Locul unde sălăşluieşte Dumnezeu .......................................................... Cuvinte de har ............................................................. Mâna care niciodată nu se îndepărtează ...................... Melodia din inimă ..................................................................................................... Strălucire sau întunecime .... Unirea a două vieţi ........................................................... Religia de fiecare zi Tinerii creştini şi cărţile lor ................ Închizând uşa ispitei ......................................................................... Regi şi regine .......................................... Influenţa voastră contează ................... Pe cărarea binecuvântării .............. Binecuvântare în activitatea fizică ..............................

............................................................................................. nu distrugători ................................................................ 268 Pregătirea pentru căminul ceresc “Voi scăpa pe fiii tăi” ...................... Un popor care păzeşte Legea lui Dumnezeu ............................................................... Evanghelia pentru întreaga lume ........................... Respectarea tuturor orânduielilor Servul omului ........................................................... Cele mai plăcute ore ale zilei .............................................. “Nu te teme.............. Căminul care dăinuie Un loc de scăpare ........................... Idealul lui Dumnezeu pentru Biserica Sa ......................... O dovadă de credincioşie ........................................ Glasul profetului în zilele noastre ................................................ Ultima avertizare solemnă .... Botezul şi patimile lui Hristos .............. Cercetaţi toate lucrurile ......... Darurile Duhului ............................................................. Cea mai minunată zi .......... Bogăţii pentru laodiceeni ............................................ Exemplul lui Isus în umilinţă ................................... Ori de câte ori mâncaţi şi beţi.........Ţinând frânele conducerii ........... Adevăruri care ies în evidenţă Ilie şi Biserica modernă ............................... O limină strălucitoare şi sfântă ............................................................................................................................ 267 Lucrând împreună ....................................................................... Ziditori........................................................................................................................................ Copilaşii pot fi creştini .................................................. 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 OCTOMBRIE O BISERICĂ CURĂŢITĂ Obiectul atenţiei supreme a cerului Scump inimii lui Dumnezeu ................ Lumină prin întuneric ..................................................................... Onorând cuvântul lui Dumnezeu .... făcut în sângele Meu .. Un cerc ce se măreşte continuu .................... 281 Dumnezeu se va îngriji de biserica Sa ................................................................................................................................................................................... A căzut Babilonul ....................................................................................... Legământul cel nou................... 282 O mişcare ce împlineşte profeţia Solia ceasului judecăţii ......................................... Un bun venit în căminul ceresc .. Biserica luptătoare Numele pe care ni l-a dat Domnul ....................................................................... Iubirea naşte iubire .............. Mărturia lui Isus ..................................... Cântând pe calea vieţii ................ O Biserică ce păzeşte Sabatul .... Încercarea Bisericii .................................................................................................... Veşmântul împărătesc din cer .......................................... 280 O cetate de scăpare ............................................... Eu sunt cu tine” ..... Cine va primi pecetea lui Dumnezeu ...... .................................................................................................................................... 266 Funiile de mătase ale dragostei .......... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 .......... În amintirea mea ........................................................................

..... Punerea la probă a caracterului nostru ......................................... 339 Ultimele şapte plăgi ................................................................. 324 Staţi ca şi eroi! Duşmani văzuţi şi nevăzuţi ............................................... 341 342 343 344 345 346 347 ............................................................................................. Cercetarea glasului păstorilor .............................. 320 Ştiinţa ................ Semne pe pământ şi pe mare ............................................ 327 Atacurile lui Satan împotriva trupului ..................... 337 Lucrarea neobişnuită a lui Dumnezeu ............................................ 323 Apucând puterea lui Dumnezeu . Amăgirea deşertăciunii ....................................................... Semne în cer ................. 338 Judecăţile de pe pământ O vreme de strâmtorare .............................. 335 Neclintiţi în vreme de criză .............................. Studiaţi profeţiile ............................................................. 311 312 313 314 315 316 317 Vegheaţi ca să nu cădeţi în ispită Siguranţă şi vigilenţă ............................ 334 Marea strigare a îngerului al treilea ....................................................................................................................................................în mod greşit numită astfel ........................................................................... 331 Ultima chemare a harului O altă revărsare a Duhului Sfânt .......... 325 Reînsufleţiri adevărate şi false .................. Rugăciune pentru bolnavi ............................................................................................................................................................................ 336 Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău ........................... 340 DECEMBRIE BIRUINŢA EVANGHELIEI Profeţiile se împlinesc Ca pe vremea lui Noe .................................................. 318 Glasurile misterioase din zilele noastre ............................................................. 326 Sarcini şi luptă ...................................... 329 Zile grele de persecuţie ................................................... 321 Lupi în haine de oaie ................................................................................................................................ 333 Revărsarea ploii târzii ............................... Crainicii care vestesc pacea ............................................................................ 310 NOIEMBRIE ÎNFRUNTÂND ULTIMA ÎNCERCARE Zile zbuciumate ne stau în faţă Pentru o vreme ca aceasta ............................. Revenirea Domnului nostru Actul culminant al amăgirii ................ 319 O formă periculoasă de vindecare prin remediu spiritist ........... 332 Ploaia timpurie a Duhului lui Dumnezeu ..............Zidit pe stâncă ......... 330 Siguranţa numai în ascultare .................................. Salvaţi din calea violenţei ............................................................. Spiritul adevăratului eroism ........................................ 328 În ceasul judecăţii ...................... Puterea nemiloasă a vrăjmaşului . 322 Sunteţi în primejdie? .............

...Iul......................................................Ian..................................................................................... Domne Isuse” ...... 2 2:24 ............ Noi îi vom judeca pe îngeri ... 17 ............................................ 10 20:8 ....... Nimicirea lui Satan şi a celor răi .. 25 2:8 .............................. Un cer nou şi un pământ nou Trăind viaţa din Eden ..........Mar.............. 14 Iosua 1:9 ............................ Răsplata pentru sufletele biruitoare .. Cerul.................... Capitala lumii ........Oct...........................Iul.......Sept.............................. Paradisul restabilit la sfârşit Cerul începe pe pământ ....... Două lumi comparate ..................... O greutate veşnică de slavă ....... 1 2:15 ......... 9 27:30 -Aug.............................. 22 28:9........ Împăratul apare în persoană ....................................... O cunună pentru fiecare sfânt ....................... Speculaţii despre viaţa viitoare .............................................Sept................... Razele strălucitoare ale slavei ..Sept... Alergarea pentru viaţa veşnică .... 7 ...... 6 25:8 . Pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu .... 25 32:29 ................Ian.......................... 10 ... 26 Deuteronomul 5:29 ..................................... 5 Leviticul 20:6 . Coborârea noului Ierusalim ............................... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 Geneza 1:27 ..........Mar........... Supremaţia lui Isus ..................................... 8 6:6...... 1 Exodul 3:14 ...................................“Vino................. Fericirea din cer .............................. Mortea nu va mai fi niciodată ..Ian..............Mar..... Pregătire pentru înălţarea la cer . 14 2:18 .................Iun................. 3 3:15 .................... 12 28:16.... 23 2:2..................................... un loc adevărat ..... 3 ............Mai 30 ......Aug............ 10 17:7 ..Nov.................................. Captivitatea lui Satan Satan legat pentru o mie de ani ..Iul..................... Dreptatea lui Dumnezeu .................Sept........................... Acest Isus se va reîntoarce ...Feb.......................... 28 25:2 ...............

Mar. 12 50:3. 26 21:6 . 8 17:15 .Ian.Ian.Martie 3 18:24 .Feb.Mai 26 119:105 .2 .Ian.Mai 16 27:14 .Feb. 7 32:8 . 8 . 12 132:13. 28 Psalmii 5:3 . 4 10:22 . 18 4:17 .Iul. 4 33:6 . 29 127:1 . 2 139:7.Iunie 12 .Martie 9 16:18 .Sept. 15 111:9 . 27 40:7.Sept.Sept.Iul. 8 .Apr. 8 111:4 .Oct.11 .Sept. 13 1 Cronici 29:11 . 18 122:1 .Martie 2 13:15 .Iun. 19 119:32 . 1 119:165 . 2 2 Cronici 20:12 . 2 119:18 .Iun.Sept.Aug.Ian. 15 Proverbe 3:1.Mar. 4 . 24 90:12 .Ian.Iun. 28 24:3 .Aug.7 Eclesiastul 9:5. 10 36:9 .Sept. 21 34:8 .Aug.Aug.Ian.Sept.6 .Feb. 12 119:11 .Aug.Nov. 8 .Iun. 1 96:6 . 16 119:101 . 4 119:9 . 17 12:6 .Dec. 11 31:10.Ian.Dec.Aug. 9 51:1 .Mar.Mar. 5 128:3 .Iunie 18 9:10 . 17 14:14 . 1 Iov 1:7 .Sept. 22 Estera 4:14 . 26 111:7.Ian.Iun. 14 .Iunie 21 22:6 .Aprilie 2 20:11 . 7 37:9 . 25 144:12 . 7 16:8 .Iul. 7 100:3 . 30 119:63 . 19 16:11 .Mai 8 89:15 . 23 9:5 .Nov.Iunie 3 4:23 .10 .Sept.Iun. 10 3:9.Judecători 13:12 -Sept.

Nov.Oct. 6 Isaia 6:5 . 27 20:20 . lui Ieremia 3:32-33 . 29 12:2 .Ian.Apr. 26 58:13 .Iulie 20 7:25 . 14 28:21 .Oct. 15 Ioel 2:23 .Iul.Sept.Dec. 30 42:16 . 23 2:28 .Sept. 3 49:15.Iunie 10 12:14 . 25 33:15 .Dec. 20 50:7 . 19 Amos .nov.Dec. 17 66:23 .Iulie 23 Cântarea Cântărilor 2:4 .Aug.Ian.Iunie 25 12:3 .Martie 16 8:14 .14 .Sept. 6 50:10 . 1 49:25 . 8 8:7 . 21 12:1 .Nov.Sept.Ian.Nov.Dec. 1 58:12 .Oct. 13 53:5 .16 .Nov.Martie 22 Plâng. 15 41:13 . 7 32:18 . 20 41:10 .Nov.Iulie 3 11:9 .Mai 7 29:13.Iunie 15 Ezechiel 18:4 . 28 30:29 .1 61:10 . 28 40:26 .Nov. 31 Ieremia 13:23 .11:9 . 14 3:14 .Sept.Iunie 20 20:12 . 30 27:5 . 31 41:17 .Mai 6 34:26 .Oct. 31 26:2 . 30 59:2 .Nov. 22 Daniel 7:13 .Iunie 11 43:2 .Nov.Iulie 24 12:1 .Nov. 30 12:10 .Mart.Ian.Apr.Oct.

6 24:14 . 9 28:19 . 24 Maleahi 3:3 .Nov.38 . 14 9:23 .17 _ Nov.Apr.Mai 12 19:6 .Mai 25 12:23 . 4 19:14 . 4 24:35 .Nov. 13 5:20 .Iunie 19 11:28 . 27 16:18 .Aug. 12 5:48 .4:12 .3 . 27 Mica 7:18 .Dec. 2 24:4.Ian. 21 Ţefania 1:14 .Dec. 19 17:26 .Sept.Mai 18 5:3 .Ian.Sept.Sept. 23 3:6 .Dec. 3 Zaharia 10:1 . 24 Habacuc 2:20 .Oct.Ian.Dec.Aug.Feb.Mai 3 Naum 1:7 .6 .Apr. 31 18:2. 14 4:4 .Oct. 11 Matei 3:16. 1 . 29 24:32.Dec.Mai 23 Marcu 6:31 .Dec. 7 7:2 .Feb.Aug.17 .Ian.Apr. 16 10:28 . 26 16:15 .33 . 24 12:27 .Mai 5 7:16.Mai 10 5:6 .Dec.5 . 15 12:25 . 21 22:37.Febr.Oct. 5 4:5.Iulie 2 3:4 . 29 Luca 2:40 .

8 12:1 .19:17 .55 .Apr.Oct. 19 13:16 .Oct.Iunie 6 20:22.Iunie 5 22:16 .Apr. 7 8:28 .Apr.Aug.Febr.mart. 16 3:19 .Febr. 20 14:15 .Febr.Mai 22 Romani 1:16 . 9 12:2 . 13 5:9 . 18 13:14.Mai 27 2:23.Iul.Iunie 2 .35 .Febr. 22 Ioan 1:12 . 21 14:26 .Apr.Mai 9 15:10 .Mai 1 5:31 . 17 10:10 .Ian.Febr.Aug. 18 5:8 .Martie 27 3:13 .Apr.Febr.Apr.Oct. 16 6:63 . 8 4:14 .Apr.Febr. 9 17:15 .Apr.Ian.Mart.Martie 24 6:23 .Mart.Apr. 20 15:12 . 15 7:17 .Feb. 20 Faptele Apostolilor 1:11 . 27 8:32 .Mai 19 3:8 .Febr.Ian. 12 15:4 . 18 12:11 .24 .Apr. 11 3:3 . 23 20:19 . 17 3:16 .Dec. 9 6:3 .Mai 17 6:14 .Febr.Oct.Mai 4 1:14 . 3 17:19 .Dec.Mai 20 6:4 . 3 6:54. 17 17:5 . 16 5:5 . 19 14:30 .Martie 28 3:21. 18 13:17 .Nov.22 . 6 5:11 . 15 4:5 .Oct. 22 22:19 . 17 20:35 .Oct.15 . 30 10:17 .Febr. 14 10:34.Ian.Martie 5 8:1 . 11 2:38 .Mai 11 3:5 . 21 22:20 .Nov. 14 10:14 .25 .Aug. 4 12:48 . 27 11:33 .Martie 6 7:13 .

Iul 10 5:16 .Ian. 9 8:6 .7 .Dec.Sept.Febr. 28 3:16 .Aug. 3 3:18 . 18 5:2 .9 .Aug.11 .Apr. 24 3:16 .Dec.Martie 7 1 Corinteni 2:9 .Aug.Dec. 1 10:31 .mart.Iul.Apr.Martie 31 13:14 . 9 9:7 . 4 4:5 .Iul. 3 2:11 . 17 6:4 . 21 4:32 .Oct. 9 6:1 . 24 6:2 .Sept.Febr.4 . 23 12:1. 12 11:26 .Martie 29 2:13 . 11 2:8.Mai 15 4:22-24 . 29 6:3 . 27 12:9 .Oct. 16 2:13 .Ian.Sept.Mai 28 2:15 . 29 3:14 . 6 Filipeni 2:10. 22 6:14 .martie 13 3:13 .Apr.Aug. 5 4:17 .Iunie 23 15:34 .Sept. 10 5:27 .Febr.Iul.mai 29 Efeseni 1:3. 10 3:14.Mai 13 4:30 .Nov. 13 15:19.Sept.Oct.Iunie 9 4:8 .Dec. 14 6:19 .Aug. 15 Galateni 2:16 . 19 6:7 . 19 5:4 .14:17 . 27 5:19 .Sept.Febr.Sept.Iunie 4 2 Corinteni 1:20 . 23 . 25 16:20 . 8 6:2 . 16 6:14 .Iun.Iun.Aug.20 .15 .Mart. 24 5:23 . 4 6:18 .Mai 24 4:7 .Apr. 11 1:7 .

2 .Ian.Nov. 26 11:3 .Oct. 19 9:24 .iul. 14 9:13-14 .Nov. 13 9:22-23 . 5 11:1 . 17 7:26 . 29 12:2 .Apr.Aug. 28 10:35. 3 1:9 .Dec.Nov. 12 Tit 2:13 .Apr.Iulie 18 3:16 .Dec. 6 4:3 . 2 5:6 .Nov.Iul.Iul. 11 5:24 . 18 1 Tesaloniceni 4:13 . 11 4:8 .Oct. 20 3:16 . 8 Evrei 1:1-3 .25 .Dec. 26 13:2 . 8 5:19-21 .Iul.Ian. 24 3:1 . 29 2:8 .Iun. 10 11:6 . 28 6:20 .Dec. 10 2:12 .Iul.Coloseni 1:17 .Mai 21 3:2 .Martie 23 .Sept. 13 4:6 . 21 1:14 . 17 1 Timotei 1:15 .Iulie 11 2:5 .36 . 22 2:6 .Febr. 27 Iacov 1:12 .Febr.Aug.Iunie 29 4:14 .Nov. 30 12:14 .Aug. 16 10:25 .Nov. 18 11:5 .Mai 14 12:28 .Oct. 11 2 Timotei 3:12 . 15 9:12 .Apr.Iul.Dec.Aug.Ian.Martie 25 12:1 .Iunie 26 5:3 .Iul.Iul. 8 8:1.Apr. 12 1:17 . 26 6:12 .Martie 14 7:24.

6 14:9. 25 3:12 .Febr. 30 5:11.Oct.Oct.Iunie 16 18:1 . 28 .Dec.Ian. 5 1 Petru 1:18.Dec. 17 1:10 . 27 7:2.Oct.Febr.Nov. 10 12:17 .3 . 20 21:4 . 13 2:2 .7 . 22 2:6 . 31 1:21 .Ian.Iul. 5 3:5 .Aug. 8 12:12 .Apr.8 . 30 2 Petru 1:3 . 21 4:12.Oct.Aug.Oct. 5 2:11 . 25 21:10 .Apr.Aug. 7 14:12 . 20 4:8 .19 .Martie 26 2:18 .13 . 23 22:11 . 22 21:7 . 28 14:13 . 13 3:3. 4 14:8 .4 .10 .Oct. 5 1:23 . 2 5:16 .Iul.Oct.Aug. 12 14:6.Aug.Dec.Oct.Oct.12 .Dec.Mai 2 2:1 . 21 2:17 . 7 5:7 . 13 21:1 . 19 4:7.Feb.Dec. 20 3:1 . 1 2:15 . 25 19:10 .Iul.Iul.Apr. 16 20:1.Dec.Aug.Nov.Ian. 22 5:4 .Apr.2 .Nov. 6 3:24 . 26 5:8 .Iunie 30 Apocalipsa 1:3 . 24 1:4 . 15 21:23 . 4 1 Ioan 1:9 .Apr.1:27 .Febr.Nov.Dec.Mai 31 1:12 . 25 3:18 .Nov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful