COKOLADNE

SLASTICE
CRN EAROSN
EOKOLADNI

KOKB.2

KOKIELAEIqNOER' 3
4

coffi$r1

PUo Nc

s MAr NAr,rA 24
23

eoKowNrFottlut 0osvJEzEo'rcdA. COXCT}DNIPLJD I]G OD R ?E ' 6
eoKoraDrE coMcu
KE

aom$iAPTENA(nolssq.
ao(o

.

3

ADrlE PLoSXE 3rZ KUHATJA

S
31

Dv0srRUK e0rcuDlr KoLAed C'SNRDOD JA]AI COKOLADE

coKol.ADNoe*rNoPEc!0l

' i2 lFc ). ' '

11

COI^TNE4UI

B

JE,\ COrcLADTAPJEM

CCKOI}DNIPJEN'6T PI]IXNG' 15

.O(0-ADiAMRTAAO UESNJAM
KRUSIG
U

17

COKOIIINOM UI'iAXU

13
21

CoKoLcoar HRIM

zr BocovE . ,o

od(oLA!NATORTA ZruEMOffiA

2

CRNI CAROBNI KOKTEL
Z-fl esa le dol se co[o ada ne astoD r. Pokrjjle pusi te da se oh adi.
Tagdle
prvrlr petsastoiEla na slabolvatrii

COKOLADNIKOKTEL ALEXANDER
I lposudu za m eiane lollea stavile [och ce \Jbda, ha[ao [remu lon]aL vdrnle. i. Dobro protresite llilte u aelirl aase za koktel. i Naribajte u svaku casu malo
muikatnoq orasaca odmah pos uzite
ol;l!1.'lLl|llr']]k,]i'|,,\!]1,

-.. PrcUte u posudLrza mleaanle koktela, dodajie osta e sastolke snazno lres te. UUte u 4 aa6e i pos uzite jako hladno

^

l

rs

tsl

COKOLADNI FONDUE OD SVJEZEG VOCA
i Komadiaejablke kruSke I banane urcnite nekoiko sekufd u irnunovsokda mmesone potamn a zalim h pa: jvo osua te- ,.. So:le voeeu ilep!zdleui iapadanl i Otopte aokolad! ! parno ruDet
Razdjed te le vrhnjern dodalie masac secerldobro iztrl jeaalte ^ Coko adn! smlesu izljie u zdjelu za fondue grlte nad plamenom -.. Na slo slavle zdj€ cesbademma lesnjacma

-\oerle iosl(lte v.ie Ve [ovoe.areTle \Jn, ro.acre ,e t nezao,raa

L

rs

I

kokosom.laka da svatko moze svoje komad ae vo€ umakati! aokoadniumak, a zaim po izboru ! neku od zdle ca

COKOLADNIPUDING OD RIZE
I
lposudrsdvoslrul m dnom zaqr em!e[oi L.lsecer na saboyvatr Kadmleko
zakuha, dodajie
ikLrhajle oko 20 minuta, dok rl:a ne uple mljeko ne bude skuhana. Ovisno o kval teli ri2e mo:da ceie rnorali za

rl:!

^

Li

vrijeme klhanla dodavatilos mljeka, icetesa mozda morali

ls

t

',":.:l:i,i:i;:::::!,,

'..:,.

::

':i

ceturtne cokoade cnret sV sastolc ne sjed ne l\,1aknite s valre
ulilte u dubokLr zdje

od iii kad ri:a bude golova. Dodajte lrl pa mijesajte dok se

i.

za posjLrzivanje. Po6pite prcostalom aokoladom pos uzile dok je jos

!

COKOLRON|E GOMOLJ IKE
maslac iSecer u prahu do[ srnjesa ne posiane pjenasla, zalim dodaltejedno po jedno :urnance. Kad \rhnje zakuha, dodajte Secer u prahu da se rastopi. Vrhnje lada u ite u smjesu s madacem, urnijesajte naribanu aokoladu i ljesnjake ioslavite u hladnjaku

Tucib

I

?yganotiika

\\

a

r$

barem dva sata. Velikom:limm oblikujte loptice iuvaliajle ih u kakao u prahu. Siavite u hladnjak pusUte da se prije posluz vanja ohlade.

Uvalajte oplie ! kisbh ge@r izaain te \drnje likerom po v al lom ukusu

Zd ..1 t;

.i:

\\f

TIRAMISU
Tucite ium.nca rsecerdoh
smiesa ne postane posve lviteta. Pazivo umiesajte sir Bje anjke isilc le zajedno sa solju u dwsl snteg i asano lmlesalie Lr snrlesu Dnovelkeovalne il pravokutne posude premazte s olem ie smiese. Plakote

I

i

ii

^

i

1lr

:,1: t

tiii,i,t,: ::':ii'l:,.:.tit:i.tti

;',:.

,.

.,

,

lmoaite u kavu
posrozre na sroj

i

kreme.

i i

Stavlejoa

jedan s ol kreme i posplle mkoladom. -.. Naslavite lako dok ne potros te sve saslolke ZaMSite slojem kreme i cokolade, pa pospite kakaonr u p€hu.

.-

CUSIARDOD
JA-JA ICOKOLADE
I
lmalojposud izrniiesaite polov or seie.a

Uzajedno s imunovm sohomivodom

slavite na umierenLr valru Cmse6ecer karameliz la i poprimi zlatnosmedu boju, ulijle
ga u zagrijan kalup za vijenac od 2 lilre {ili ma o manji). Naken te kalup da se karame jednollko lasporedi pdje snn-dnjavanja. Stavite sa shane. Lasano zaarilavalte mliieko dok ne bude mlako. Pjenjaaom ili eleklrianom mjeaal com siucite jaja u zdleli zajedno s preostalim Se6ercm. Paz jivo dodalte kakao u pmhu l

i

pa

en,..4

zO

nin

sttp",!!1!9?

!2

i

r*

i

dobrc zmtes4le.

i

Umjesajle hutoplo

mlrjeko, zalim dodalte amarete rum. lzlile smjesu u kalup oblozen karamelom. Prekrijte kalup aluminijskom rD ijom i slavite ga u vebu vatrostalnu posrdu koju dopola napun te hladnom vodom. Kuhajte u zasrijanoj pe6n d na 150"C oko 1 sat, ilidok ne bude zsoiovlieno. z€d te kalup iz peenlce i puslite da se hladi 15 20 minuia, pa pailjivo islres le nlegov sadrz4 na p adanj. PoslLrzite rashladeno na sobnu temperalutu ilioh adeno nekolko sali u

i

i

i

COKOLADNO CAJNO PECIVO (MUFFtNt)
-..
!1
lenasto iznrijeaajle mas ac, aecer i med Dodalte iaia dobrc izniieaaite. Zajedno prcsijle bra5no, praiak za pecivo kakao lagano

COKOLADNI PJENASTIPUDING
I lzdjel rastoprte maslac. i. (Jtatao
korlcu sok.
ble anjke u d',ast

Pmsile b€sno

i

CoOaite secer rL,mtesa e narancinu

^

lslucile Zumanca i mueko ilrcte zajedno umjesajte u iokoladnu smiesu.

^

Dobro izmijesaite.

snies.

i

i

,

i

Pa:!vo

l

h umijesajre u

rls

lasano umrleialle snieo od

!, , rr,. i

^ Dodajle struganu ao[oadu rd;b]o u dobro izmiieiaile Z corn nanesile srniesu namascene ^ kaupeipecte20 25 rninula na
180'C.

bje anjaka. U ijte u duboku posudu za pea,6nje srednje

i

\i €

-..

Mufl,/ su peden kadimjepovrsna

veldne pospte aokoladom. Slavite u ve€u vairosialnu posudu, dopo a je napunite h adnom vodom ipecte 50 60 minula na 180'C. Posuiiie toplo il rashladeno na

i

sobnu tempeEt!ru uz tudeno

lrhnje

K;ha;i,

i;;,

COKOLADNATORTA OD LJESNJAKA
I jedno poiedno zumance. i Umilesalte prosijano btasno i prasak za pecivo. i Dodajte ljeanjake i aokoladu. i Bjeranjke zaledno sa solu slucile u dvlst sn jes laqano umiesajle u smjesu. i smjesu lsircsiie u kaup pecite u peanici zaorlianoi na 180'C oko 50mmuta. i zvadne iz pecn ce islresite na )7 reselhu da se oh adi. Otop le cokoladu za glazutu u parnojklpelli drvenom kuhaaom ^ !!t umijesajt-. nekoliko kapi ekst€kta vaniliie, a zalim dodaite nemasno vrhnie. i Punomasno viTje istrclte ! avrst alaa. i Kad se toda ohladi, prereziteje napob. ji Prernazte
i

-1

:t 1.

t.\:
ir'
.
1009

Drenasto

zmije3alte maslac

isecer dodalte

tuaen m vrhnjem, a po whu premazite

aokoladnom glazurom. Iesnjacima.

i

Ukraste

KRUSKE U COKOLADNOM UMAKU
nsullekruSle

-"

'\

\lrcie
tol

lo

ne diraile im srcdinu pa ih vlso[u r usku posudu. Na ile hladne vode da ih sasv m prelrijele,
e siav le u

. ^ sekuhaiu na )i .,.,.],,, t,. t^,,. -.. ;.1, .,,. slaboi vatri dok

ne bL;du

umieiaileieaer mao c meta

Pusiteda

skuhane, al pazile da oslanu clee.lzvadite h iz posude i pusi e da se ohbde Pienasto izmiesajte Zumanca i Secer dok ne posianu svje i, pa umiiesaite brasno. U mlijeko stavite so I vanilju i pustiie da zakuha. Umjeiajte smjesu sjajima kuhajte na vrlo slaboj valri uza stalno mlesanje, a zai m ulijte u glinenu posudu i prekrijle prozimom foljom tako da dod ruje powSinu, pa pusite da odstoji. Otopite aokoladu u pamoj kupeli. Stavile ldnnje da zawiie, pa njime €zrijedite tekuau dokoladu. [j]aknire fo iu, zagrijte kremu ulilleje u zasebne posude.

i

i

j. ji

.i

i

Posllzle kruSke prclivene mstcdjenom aoko adom na podlozi od kreme koju posp t-. mtui€ma kola6 amareia

.,

S=:

Cokol
aoko ada se dobiva od slemenk kaka.N@. Theobrana ca6a. stat su Azleci vlerovalida se aokoladom hrane bosov . Nasa je rljea 'aokoiada nasia a od nilhova da mu se smanji gord na. Zatim se susi odv@ u tvom cu gdje se pd drobi, !kanja se koz€ nakon 6ega oslaje ln0traaiji d o koji se na va nib. Nib melje u kasu koja se nu !€ aokoadna masa ilikakac masa, od koje e zatim mo:e nap€viti kakao p€h (tako da se

*

nazva. a naziv stab a, Theahbma,

vinunske kva lete sadrii ih 70 % i viie Neki turde d. sv-a ard saddi manie od 70 % kakach/ar , nije p6va aoko ada. UpoEba bllo biljne, bilo u voliijsk€ nas.oCe, jednako se ne odobEE. MLUECNA CoKoL DA Dob€s od isr h sasrDjaka kao eokolada za kuhanje, ali joj dodaju mlijedni

h.l.

zakuhaLom vodom I pustlte da

s

vo.la agano agrlava. eokoada se no:e raslopiti i L mikrovahoj
pean c , na najn 2oj temperatur , a

znalcilat naa n ne odobEvaju Ako se pesije aokoada poslate tvda i
zmasla, a akojojse doda voda, zsusnut de se ili sbndnuli Kad mieaaie aokoladu i neku rekudinu najbolje je da obje budu isle

I

,l

4aai boanska hGna

Spanjolci $, nakon svojih osvajanja prenlje kakao iz srednje Ameike u Europu Pos utivro se ie€r.m vnrmm vodon drugin zaa nina kao pomodan skup napit ku speclaliziranim k!€ma kodum €nje aoko ade. Kakao le slovio i kao liek, jer se vjeMlo da

prcirud

*

prcgnjem i&ae

s

z

maslac), iri iz€iluje tvrda aokolada dodavanjem SeCeE i dodalnog kaka()ffsh@, a kalkad dodaje m ieko i van Ia.

s

sv

kakaG

sadr:ipuno ni:i poslolak kakach€n. Kvallleha
mlieana aokdada sadrzi oko 40 % l€kaolvad). dokolade slablie

s

K€litele sadde biljnu masnoiu umjsio kakaGmasla€, ie umlehi
okus vanilije koji kv€ri aak i
B JELA

Ne sp€majle dokohdu u h adrak. Niska lempe€tura i vraga uzroklju

silobi€lo 'crFbnje' na povrsini
i le je na hladno i mjesto sobne lempe€tlre i neka slalm bude u omolu. za@do, o ada se bez p@blema moze zmznuti. a mo€ blt suha i u hemeiiak zalvorenoj posudi.

KAKAo u PflAHU: goEk prah koji se

CoKoLAoa dobiva se od

iokolade. SplEm

liieai €zne tesobe, pdmjeic€

unioi poilstenosl mamudukl Aaeci su ga
upotrebljavao se i k3o
p

atrD

dobiva od p€S6ne aokoladne mase lz koje je ukloijena vecina kakaG maslaca Ne sadz nimalo ae@E. eoKoLADA zA aCE: P€h koji sadEi

kakadrosla€ il€t@. aine

nfio

sedstlo. Bogat je usljikohidrailnia
pa okrepljuje i daie snagu, a

ie@r, kakaorEh
i

a

kalkad dn€e
se

Stc je bolF kvalltela cokolade, ro

sdt2l

saslojke. primjedce nlijeene

e

male kdidne slimulansa koteina

pili4ode. Upolreblava
izrad u top og nap lka
iLi

a *

botibiti l4ltaij pi njezinoi upo€bi u kuhanju. aokdada za

aoko adnog

Kako nasbje iokolada? siemenke (l ma) kakaov@ qlo
malo sliae golovom prciaodu i moraju proi krcz nekoliko posbpaka EiniEnja. Nakon bede, zmje (koje se nda u ve kim komuSkama) !€di se iz komuskl l puaia da tumenl € n-akoliko dana

EOKOLADA ZA KUMNJE
i

(na va

kuhanje najbolia je okusom, izgledom postojanoa@. Mlteana je aokolada ne pouzdan a, a blela je osjeujiva na lopliru, pa le sloga uvlek najpije rashladlte a alim je nadbajle pije asiiavanja. Cokoada ako zgoh, pa se noE olpali u pamoj kupelj 2v. baril ,?a/re: aokoadu slavite u slaKenr' zdje u ili malu posudu aad posude s vruCorn, ali ne

teba pazni kod nokolade rzcLED mora bili g au<a, sjatna i
Na Sto

Iamne cruenkastosmede bote. z/uKr kad lomi mo€ imaii

s

go*Glalka ill tvrda aokoada): dobiva se z kakaGmase koloi se dodajeios kakao-nraslaca mala ko idna 5e@E i vanl !e. aoko ada za kuhanje dobre kva leE sdrzl 60% kakactvad (kaka@mae i kaka+{ashca), a aokolada

srRUKruPG: mo€ biti vrlo g ad<a i barsunasla bez ikakv h zmae. oKUs:moc biti bogal, sloZen, votni i dugotajan. Dovoljan js i komadie kvalitehe aokolade, jer takva aokoada ma b€al

COKOLADNA TORTA IZ PIJEMONTA
lstu.
posianu svilelli i pienasu. '.rih"d^[ Umieiajte braano kakao sve dobro izmlesajte Lasano umiesajte sn jes od bjelanjaka, pa rastoplen

Na lo stavite dftrg diobiskvta koliaele premazai preosla om aokoladnom klemom. Pospile bademima i posluZite

^

lhrrle 7'rm:n.r r <F.Fr

te bJe anFe u

cllstsn Fq.

i

u zdFl
nF

ah te vnk ha tmh kaea pasti,epadne s kavan tt aaEn rI rEa :lalki frnpankc na kray sveehe veEte ili abtellskag

avu izwsnu bnu nie taka naua\ni,

Pastu2ite je u

i

^

pobraanle kallp masac ^ Namastte maloUlltesnrlesui za toiu prcmle€ 23cm

COKOLADNIKEKSI
I
lelelkiinoim eialcl sFdn e pturh pet LrsastoEka Pret€sile u vei[u zd|eU i

))

pecile u zasrljanoj peinici na 180'C 3510 minula. aad te iz peanice istresite na reselk! da se ohlad . Za kem! pjenasio iucite :umanca sa seaerom dok smiesa ne posvtet Unrlesajte brasno, m;s ac aoko adu ivaniij! aztlm poslupno do ijevajle mljeko ,.. Slavlle na slabu valru Imjesajie

jr

^

rs
umlesajie aokoadne strugoilne- /i! Dobrc zmijeiajre (najboljeje ru.no) Na namasaen pap rza pecnle Z bom slavlalte hrpice smiese izravnajte h pobrasnjenom viicom.,.. Peciie na 180'C 12-15 minuta dok ne poprime zLalnozutu boju, al

i

i

^

dokse nezgusne u kremu Nesmilezakuhat Kad se zousne makn le s vai€ .la se malo ohadi. i Kad se biskvitohlad prere:te sa

^

napo a i prcnrazite po ovicom aoko adne kreme.

,J t*.l

eoronou
S MALINAMA
i i ^ i

PUDING

2.1

r$

U pamoilupeli lzmilesatle aecerrmalrne I €stopite aokoladu. PostLrono umi|esa te masac lvakn te s vatre i pLrsi te da se ma o ohlad, zalim umj-Asajte zrmanca Lagano Lrmiiesaile tuaeno vfinle. Pola od ukupne koliaine plskota kmiko umocile u kavu i s ozite u oosud! za posruzvante Stavite

i

po ovicu malina sa Seie.om Nalo namaz te polov c! co[oadnesm]ese

i

i

h.dnjah pe[o nod ilrbarem na 2sala i tl[€qre ma nama ioosl]rtcs tubenirn vrhnjem iis creme r'albre
Slavile

,l ,i

Pofo!

!

e

zallsrte colol€dnim slojem.

TURSKA MOLA

I

Vcetvd nama u[a

lveliku posudu stav e purelinu zaiedno s prclri]l€, vodom r huhajte

na laqanol valri o[o I sat dol ne orneLsa Kad se ohladi, oaistte kozu i narezt-. meso na komade vellaine zalogaja Siaviteuveiku

i'

i

i rerneljac u koiem se kuhalo rneso prociledite isprcmile. i Na suhojlavi prepdite bademe sjemenke sezama, stalno h prolrcsajla na uqerenoj vatri. doknedoblu smed! bolu. i Slavile u
mikser s ae ianom oatricom, dodajte grozd ce,

'!7

!*

zma pap€, k india cimel i miiesaiie dok ne dobijete linu smjesu. Dodajie chljl vod!, narczaniluk, cesnjak, rajaice i kusne mtuice mijesajl-. dok opel ne dobieie slatku smjes! U velikoj posld zagilte llje pr:ite ovu smlesu oko 5 rn nuta uza stalno mijeaanje. Od iile 200 m pureaeo lemelica l] malu posudu s cokoladom. l,lleaajte na s aboj

^

i

i

^

i

vairi dok se aoko ada ne rastopi Dodajte to ! snrlesu s chill'j€m. posolile, popapriie i pre iile

i

st:vliI hadna[.].L

prcko pureline

i.

^ posllz vanle, ie na 1 80'C oko 20-30 minula ilidok ne blde wo vruaa

'zagrilte

N/lou mozele zamznu[ vam nF 2^1F62 7a

Posluzne ov4 neDbian st renac na s|eeanaj wiei i zapitajte s.sti nasu I pa@ir qni btatakl aaknlada u avan jelu iha *svin tlnk 4i akus

eorolqoruA
(MOUSSE)
,^\topite cokoladu

PJENA
stavtesa

'ttl coroladon kop rF do sada 'bd a dodajte !n |eg od bjo a-'iar€. pd laliT \,i.n e. paleii da . 6F r. od,,er,r, srie)a re "paore .. Pjer u sr.vrp L l^lad-iah ;manla od
olprjlike 12 sai prle

rje:d e p.reDa posvjFrl d Ladd dodaiie ?sroplien- ioloadu I )antn I I \"r, vraliie na vatu joi nekoliko min!€ uza stalno stupanj tezhe: mijesanje. ^ U zasebn m zdjelicama istucite ,J50s vdrniei belanke r. U smiesus|a|r.a iokotdde
nipia
1

\-r.rane

u panrol hupeli dd se rna o le TLrdrcr sa ."cerom dok

olad i oiendslo

zda Ba.a.b"

posluzivanja.

bjetanjaka
.4

zi@ Se,:eh u pEhu statkoqvrhnia

.200 mtnomasnoqa

galitu

Kaddodajeleaokoadu.mozereuI im€u

la ke, cme kave Pjenu mo2ere postu:il ukasenu tuaenim v'inlem

coxonorue ploSrr
BEZ KUHANJA
u verihu zd]e u za mijesanje I te ih u silne mrvice. U posudi, na slaboj vaEl otop te cerii peline mas aca.

DVOSTRUKI

coxot-Rotril KoLUTtct
l\
Lr

\.rzdrob

Qtavrte kehse

i

i

Ulrieiajte Secer Eecinu haf.aa

jaje.

rS -^ Smjesu slavile u posudLr pritisnileje
prshma da sejednoliIo raspoFdi. Slaviteje u hladnjak barem 2 sata U mal! zdleu slavite Se.er Lr prahu.

Kuhajie na s aboj vat oko 2 minute uza sla no mijesanje. Smjesu izute u zdle u sa zdrobleninr keks ma dobro izrniiesaile. Plitku posudLr pravokutna oblika (20 \ l0 m)namazite masacem

i

prahu

i

i

i

i a

2lcu kipuie vode dobro zmijesajle. Glazura ,o€ bit kemasta, alicr'rsta Al,ole potrebno,
odajte tos vode Premazte qrazuru po ,:oko adnoj smjes , razrezite je na aetvodne i l,kasite komad clma oraha

f€oslaim.slac ilahaa

u prahu.

i.

Ulte

1

dme oko 20 x 30 cm), sl,avite Dap rza peaenje i malo ga poblasnite. U panrol kLrpelji rastopite 125 g aokolade zajedno s madacem. Kad se smjesa otopi, nrakn !e s van€ i dodajte 5e€er, braano i jaja. l,l[esajte dok smjesa ne poslane slatka. lzlijie u priprern jeni lirn ipecteoko25minuta na 160'C.Iiestoje peaeno kad Stapli kojiste zaboli Lr srcd nu i izvadill, oslane aisl. zvadite z peanice iodmah pospile nanbanom tolo adom ta[o da se olopi. had se rnalo oh adi. nazublenim no2em razrdile na 20 detuorina.

l\(ve

lamastite

olti[

oravokuin

lmz

oeienie

i

.i

.i

i

i!

i i

!$

i

ai

dasn kotadd nagu se posluzil nakan @tee u kavL i puno t@enos vhnia

s$s

coKolAorue pRt-norurr
ve suhe sastojke prosilte u velku zdte u. lstuciteFp mljeko ip€liile preko sLrh h sastcjaka. lzmljesajle u glalko tijesto i izlijte ga u vra. Zagrijte mal(r iavu promjeE 15-20 cm lagano ie namaslite madacen lzjle u lavu tollo tiesia da ioiprekdF dno. Pecile. zai m okrcnite liiesb da se isoece na drugoj slrani. Ponavliaiie dok ne polro6ite sve lilesto, a paladnke slazite na tanjur Poknjie fi idzite na loplome. Napunfte rh nadlevom po volli. smotaite posluile premazane s puno tua€nog vrhnja tti

Q r-ri

i. ji

12

i ^

i.

rlt I

josuna.

1 rumno

v.hnje zadinjono na benom narandinom koidom, cim€tom. narandinim sokom. konjakom i

2. Banana nar€zanana poske i prepeiena u halo masaca i

3

Zgnjeaene maline ir lagode sa SeCerofr u prahu is mato voinog

COINTREAU IBIJELA COKOLADNA PJENA

NABUJAK IZ EMILIJE
| valostalnol zdjel tucile iec€r tumanca (Jdok ne posviete r. Um iesalte brasno dodaluaiga ma o'pornalo, da se ne naprave srud ce. i Uza sialno rniiesanje, ulijie mlileko. i stavlte zdjelu nad posudu s vodom koja asano vrije. Kuhajte stalno mljeiajte dok se srnjesa ne zgusne. i l,4aknite s valre poLovicu kreme u ite u drugu zdjelu. i. Kemi u
|

(MoussE)
Dastopile

I
't/!

\r.

aokoladu u parnot rupell Pienaslo izm iesaite zumanca I secer

i

dok ne posviletle.

/i!

Lagano

wiesajte
Ze

Esiopjenu dokoladu, pa lazlealen!

!*

Umijeaajle c!,rrtreau. Vrhnje agano isilcte, pa ga lsto tako lagano urniiesaile u oh adenu aokoladnu smjesu lzlfie Lr 4 5 ma ih posuda il ujednu velku zdielu za posuzivanie.

r.

alinu.

i

i

Ohladiteu hadnjaku

Hsaia

pde

pos uzivanja. Posluzte s amaretma kolaaiaima od badema.

li

druglm

prvojzdle idodajte aokoladu. Stavite nad uzawel! vodu i milesajte dok se cokolada ne lastopi. Makn te s vaire. Lagano namasute kalup za lodu. Na dno posloz !-. tanke p oske bs[vla Umoiile kisl u liker litunr ipoahrcpte n ime b s[vt. had se [rcmaohlad, prcm€tteje po b skvfu. Zalim stavite sloj

i

)a

!$

i.

ava ie stasa ppra dabta znkna 2a tbbitajenu tannu ftr<ra.ltu penu

dzenra, pa na 1o sLojaokoLadne keme. Prckrijte zaMsn m s ojem biskvita koji katko umoe te u liker ili! rum. Slaviie u hladnjak 3-4 saia Nelcm pnje posluzvanla, preokren te na lanjur

,

,/,

COKOLADNIVIJENAC
rnalo mlieka izrniieaaile blasno da dobiiete glalku smjesu. U posudu s dvosfdiim za 6osoba dnom shvile preostalo rnlijeko sa Secercm i maslacem i puslile da zavrlje. Dodajte smjes! s btasnom dobro izmiesajte. s vatrc i si"p*n-n., a staMte da se hladi. ... Zurnanc€ tucite dok ne ^,4aknite posvielle. Bjelanjke istucite u c1/rst sniieo. U kuhano mlijeko dodaite kakao u prahu i dobro izmijesajte. Umijesajte zumanca, pa vrlo lagano i snijeg od bjelanjaka. Mastacem premazile ka up za vjenac i malo ga pobrasnite, pa u njega iz ijle smjesu. Pecite 25 mnula u zagntanoj pecnici na 190'C

L

)t I

i

r*

i

.4.

lzvadite iz pecn

ce pusutedaseohtad

lstresite z ka upa i pos uzite.

SLATKIUMAK
pamoj [upe ii otopile aokoladLr maslac, oa Dodajte Secer rdobro iznijeEajie prije nego alo stavite vrhnie. Kuhajie 15 20 minuia uz aesb r.iiesanje, dok smjesa ne bude sush i sjajna. [.4akn]te s wlre. Ako stavliate ljesniake, prcthodno ih prepiite 3-4 minute. PazitedanezagorcPreokren te ih I ptz ite dok ne dobijLr
|

COKOLADNISLADOLED
I lposudu stavite vodu i iecer, pa m jes3jte na \,rs abol valn dok se secer ne €sbpi. i lvaknire s vare i umiiesaile kakao, pa dobrc istucte. i Uza stalno rniiesanje, pusiite da smlesa zavriie. i Laqano kuhaile 5 minuta. i fi/aknite s vatre dodajle aokoladu. N.4ie6ajie dok se aokolada ne otopi. .i Pustte da se
i

|

UumFsalte kakao -..

i i

xutanle:is
srupaii

i

i

aiie:

zo

nn

i

')a

r*

zlahosmedu boju. -a [,,lalo ih oh adite, pa h zatm umieaajte u umak.

oh adi, pa jako istuc te i slavite u hladnjak 1 sai. U dokoladnu smjesu lasano um jesajte lui€no vrhnje ishvite u prikladnu posudu. Shvite u edenicu i plslhe da slcli barem 2 3 sah priie pos uiivania.

)r)

^

r$

);

D

Llltput
SERIIA MALII.I KUHARICA vaka l///4:r,rkuharicr sadrii 20-25 odabranih ,cccpau. \dvedera su jednona!nd lJproku"ara jela. te nacrondna jel,,z cijclos svijeta. Uz svaki se rccept nalazi slika u boji. P,iditelrle u,ne r rlcdLnarodlr"n rmom JUlori r ovoj izvanrcdnoj novoj seriji kuharica.

r.l \

Nas/ol'i u

sert

JFr.A oD RAJdrcA. uMAcr zA TJESTENINU

Rrzoro . p[-ETntA. SLANE PrE. FCx:AcctA KoLAdt ' aoKoLAD\E SLASTICE

rilililtffiililil|r

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful