2.

Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum - Presentation Transcript

1. PENGURUSAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM 2. KOMPONEN 3 :PROFESIONALISME KEGURUAN 2. Pengurusan dan perkembangan kurikulum 2.1 Konsep kurikulum - Konsep dan jenis kurikulum - Model-model kurikulum (Tyler,Taba, Stenhouse ) 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan kurikulum 2.3 KBSR - Matlamat Objektif - Ciri-ciri utama - Struktur - Komponen 2.4 Pengubahsuaian sukatan pelajaran KBSR 2.5 Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum 3. Konsep Kurikulum ► Kamus Dwibahasa, “kurikulum” diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah. ► Jika ditinjau dari segi sejarah, perkataan “kurikulum”berasal drpd perkataan Latin “curriculum” yg bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. ► Mengikut www.iteawww.org/TAA/Glossary.htm, kurikulum didefinisikan sebagai bahan pengajaran yg guru & murid-murid perlu meliputi dlm proses pembelajaran. ► Pakar2 pendidikan :Kerr (1968)pula mendefinisikan kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yg dirancang &dipandu oleh sekolah sama ada dlm kumpulan @ secara individu, di dlm @ di luar sekolah.” 4. 2.1.1 DEFINISI KURIKULUM ► Urutan pengalaman yang ditetapkan oleh sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir dan bertindak (Valiga, T. & Magel, C., 2001) ► Kurikulum sekolah adalah satu siri peristiwa yang terancang yang bertujuan untuk memberi kesan pendidikan kepada murid di sekolah. ► Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, dalam konteks Malaysia, kurikulum boleh didefinisikan sebagai : “Semua perancangan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau institusi pendidikan adalah untuk mencapai matlamat pendidikan. Kurikulum mengandungi dua aspek iaitu sukatan dan kandungan mata pelajaran dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kokurikulum seperti sukan, persatuan dan unit beruniform.’’ 5. Sambung… ► Hirst(1975)-mendefinisikan kurikulum sebagai satu program yg mengandungi aktiviti2 pembelajaran & disusun oleh guru utk membolehkan murid2 mencapai objektif yg telah ditentukan. ► Tafsiran umum utk kurikulum=aktiviti-aktiviti yg dialami oleh seseorang individu dr peringkat kematangan kanak- kanak ke peringkat kematangan orang dewasa. ► Tafsiran spesifik pula=pelbagai aktiviti pembelajaran yg dijalankan di dlm & luar bilik darjah. ► Pengertian kurikulum juga merujuk kpd bidang-bidang mata pelajaran yg diajar di sekolah. 6. Sambung… Kandungan kurikulum Komponen-komponen Proses penilaian utama dlm sebuah Objektif kurikulum kurikulum kurikulum Aktiviti P&P 7. Sambung… Kandungan Kurikulum sekolah Aktiviti-aktiviti Aktiviti-aktiviti P&P ko-kurikulum 8. Sambung… Kognitif (ilmu Pengetahuan & teori) Aspek-aspek yg perlu difokuskan dlm kurikulum Kemahiran Nilai & sikap (tingkah laku & (produk) amalan)

9. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum tersembunyi - Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit - Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur - Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid ► Cadangan kurikulum - Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar 10. 2.1.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum bertulis/yang dihasratkan - Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah ► Kurikulum sokongan - Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya 11. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum yang diajarkan - Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru ► Kurikulum yang diuji - Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian ► Kurikulum yang dialami/dipelajari - Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan 12. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum masa depan - Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat - Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis - Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. - 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunkana pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum. 13. Jenis-jenis Kurikulum Jenis-jenis kurikulum Kurikulum Kurikulum Kurikulum Rasmi/ Kurikulum Tak Ko-kurikulum Ideal Kurikulum Formal Formal Nyata 14. Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum) ► Satu kurikulum yg digubal & dibentuk berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan. ► Mengandungi komponen-komponen seperti: a)Matlamat & tujuan kurikulum b)Sukatan pelajaran & huraiannya c)Bahan-bahan pelajaran(termasuk buku panduan guru, sistem pelaksanaan & penilaian kurikulum) ► Biasanya digunakan utk membentuk kurikulum rasmi. 15. Kurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata (Manifest Curriculum) ► Dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian Pendidikan Malaysia. ► 2 contoh kurikulum rasmi di Malaysia=KBSR & KBSM. ► Keduadua ini mengandungi aspek-aspek yg berikut: a)ilmu pengetahuan & kemahiran b)nilai-nilai norma c)unsur-unsur kebudayaan & kepercayaan masyarakat Malaysia. ► Ia terdiri drpd kurikulum formal & tak formal.

16. Kurikulum Formal ► Merangkumi kurikulum akademik yg dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran & kurikulum operasi. ► Kurikulum pengajaran=kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri. ► Kurikulum operasi=kurikulum yg benar-benar dilaksanakan melalui proses P&P di bilik darjah mengikut jadual waktu yg ditetapkan. ► Ia terdiri drpd: a)isi P&P b)penilaian di dlm bilik darjah c)aktiviti-aktiviti ko-kurikulum 17. Kurikulum Tak Formal(Sembunyi) ► Meliputi segala pengalaman yg dipelajari secara tidak formal. ► Ia meliputi pembelajaran yg diperolehi drpd penerapan nilai-nilai murni melalui peniruan tingkah laku guru, pelbagai mata pelajaran, peraturan sekolah, aktiviti bahasa & budaya sekolah. 18. Ko-kurikulum ► Merujuk kpd aktiviti-aktiviti tambahan yg dijalankan selepas waktu pelajaran sekolah. ► Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebahagian drpd kurikulum formal yg merangkumi aktivitiaktiviti persatuan, kelab, permainan & sukan serta unit beruniform yg dijalankan di luar bilik darjah. ► Tidak termasuk dlm jadual waktu pengajaran mata pelajaran sekolah. ► Ia adalah dipilih oleh murid mengikut masa lapang mereka. 19. Model-model Kurikulum Model-model Kurikulum Trend Tyler Taba Stenhouse Terkini 20. Model Kurikulum Tyler 1949 ► Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg diarah, dirancang, dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah utk mencapai matlamat pendidikan yg ditentukan. ► Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar ► Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan di anggap alat untuk mencapai suatu tujuan ► Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah utk membawa perubahan dlm tingkah laku murid-murid. 4 soalan asas kurikulum ► Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? ► Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? ► Bagamanai pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? ► Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai? 21. Model Kurikulum Taba 1962 ► Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti di sekolah – kenali sbg kurikulum ► Objektif memandu keputusan kurikulum spt apa yang perlu disampaikan, pa yang perlu ditekankan, pa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis penglalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan ► Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P. ► Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar kandungan kurikulum dlm bentuk generalisasi & diskriminasi. ► Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk menggalakkan pemikiran kritis di kalangan murid. ► Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan ► Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikan 22. Sambung… ► Langkah-langkah dlm Model Kurikulum Taba: (1)Mendiagnosis Keperluan pembelajaran (2)Membentuk objektif Tingkah laku (3)Memilih bahan pembelajaran yg sesuai (4)Penyusunan bahan pembelajaran (5)Pemilihan pengalaman pembelajaran (6)Penyusunan pengalaman pembelajaran (7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai

23. Sambung… Pembentukan konsep •Menyenaraikan data-data sesuatu topik •Mengumpul & mengkategorikan data mengikut persamaan •Menyusun kategori-kategori data mengikut kepentingan Interpretasi perasaan, sikap & Mengintepretasi data nilai(domain afektif) •Membuat diskriminasi antara data •Penyelesaian masalah Strategi dlm kategori yg berlainan interpersonal pengajaran •Membuat pengasingan antara •Membincang & membuat hubungkait kesan & akibat pertimbangan nilai •Membuat rumusan @ inferens drpd pemerhatian Pengaplikasi prinsip-prinsip •Menganalisis sesuatu masalah •Meramalkan penyelesaian masalah 24. Model Kurikulum Stenhouse (1975) ► Merupakan model proses kurikulum ► Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif ► Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya bukan objektif) ► Bermula dari titiktolak – pendidikan membawa implikasi ia proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari ► Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh berenang … mengetahui bgm drp mengetahui mengenai ► Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh. ► Penekanan proses perkembangan – pendidikan sebgai pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif ► Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar ► Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3 bahagian. 25. (a)Dlm perancangan kurikulum: •Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar • prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. •prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. • kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid. (b)Dlm pembelajaran empirikal: •Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari •oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid •Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan. (c)Dlm pembelajaran proses: •Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya. •Merancang aktiviti yg membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P. •Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru & menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya. 26. Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum) ► Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm sistem pendidikan sebuah negara. ► Contoh Zaman ICT … Sekolah Bestari ► BI … Sains dan Matematik ► Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & ia amat bermakna kpd kanak-kanak. ► Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd interaksi kanak-kanak dgn orang dewasa. ► Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk membuat keputusan dlm kurikulum ‘emergent’. ► 4 komponen penting – Objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum 27. Sambung… ► Kurikulum ini dipanggil “emergent” kerana ia sentiasa berubah & sentiasa terbuka utk kemungkinan- kemungkinan baru. ► Idea-idea dlm kurikulum “emergent” berasal drpd minat, persoalan- persoalan & isu-isu semasa dlm satu persekitaran & drpd satu kumpulan manusia. ► Dlm kurikulum ini, peranan guru =sebagai seorang pemerhati. ► Guru mesti menilai kebolehan murid & merancang aktiviti-aktiviti utk meningkatkan pemikiran kritis mereka.

Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru ► Kurikulum yang diuji . menjaga kebersihan dan jujur .Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat .1. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah. sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. deduksi dan menganalisis . . bahan.Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza. dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.1.Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal.Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya 32.Semua perubahan pada nilai. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan. Sistem jadual sekolah.bernafas. dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan 33. Sambung… 3.Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid ► Cadangan kurikulum .Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru.Terletak di luar konteks pengajaran rasmi. konvensi. 2. 4. 2.Mengandungi peraturan tidak bertulis. 5. pembelajaran & penilaian. kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. 29. belajar secara implisit . (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran.membesar).28.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum bertulis/yang dihasratkan . kasih sayang & kesempurnaan kendiri. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum masa depan . adat resam. ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian ► Kurikulum yang dialami/dipelajari . 30. suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar 31. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunkana pelbagai strategi. 3.Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik. keselamatan. pengalaman.Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulm kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah ► Kurikulum sokongan . Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk muridmuridnya. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum yang diajarkan . Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1. 6.3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. membuat induksi. . Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan. 2. 2. persepsi. seperti sopan santun. pertubuhan profesional.2 JENIS-JENIS KURIKULUM ► Kurikulum tersembunyi .perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi.

matlamat dan objektif untuk program pendidikan ► KANDUNGAN KURIKULUM . mengira) Cth mata pelajaran:BM. 2.Penambahbaikan cara hidup masyarakat . kemahiran asas (3M) . 36. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan. Matlamat Objektif 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) ► Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi murid. 35. ► KERAJAAN . mengembangkan minat & potensi.Tujuan. konsep & teknik dalam . keselamatan.Menekankan nilai. Pendidikan Seni & Pendidikan Alam & manusia. membenarkannya untuk beroperasi 3.Supaya murid boleh seimbang dan membaca.Pendidikan moral.Memperoleh kemahiran asas. ilmu & kemahiran untuk memastikan kestabilan masyarakat motivasi individu & kawalan tingkah laku 37.Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulum ► MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM .pendidikan yang 1. Sambung… 3.Untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran sosial. Pendidikan •Cth mata pelajaran:Muzik.murid & kemahiran kognitif mereka. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk muridmuridnya.BI. sebagai bahasa Pendidikan Kebangsaan kebangsaan dan bahasa . Mengembangkan pengetahuan yang potensi individu sesuai dengan peringkat secara umur dan Menyeluruh yang perkembangan diri akan mereka. Agar menguasai Bahasa dengan efisien Melayu dengan dalam struktur memuaskan sesuai sistem sosial dengan taraf BM FPK-falsafah negara. sentimen. berupaya memahami diri sendiri. Komunikasi •Kemahiran Asas(membaca.Pemilihan kandungan ► KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT . Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. 2. prinsip-prinsip dalam FPK. cita-cita & ideologi negara ► KEPERLUAN INDIVIDU minat.Untuk memenuhi aspirasi masyarakat.menullis dan berlandaskan mengira(3M). menulis.BC&MT. Komponen-komponen utama yg menjadi fokus dlm KBSR Manusia & Persekitarannya •Nilai kerohanian & sikap Perkembangan Individu •Nilai humanistik & sikap Persekitaran •Kesenian •Cth mata pelajaran: •Rekreasi Pendidikan rohani. pendidikan jasmani 38. pembelajaran & penilaian. dan mengira) PENDIDIKAN ROHANI NILAI SENI HUMANISTIK DAN SIKAP REKREASI PERSEKITARAN MUZIK PENDIDIKAN AGAMA LUKISAN DAN MORAL PENDIDIKAN JASMANI 39.2 Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1. Memperoleh ilmu 2.bernafas. 2.34. pembentukan perwatakan ► KEPERLUAN UNIVERSAL . kasih sayang & kesempurnaan kendiri. Agama Islam.membesar).perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. 5. (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-pendekatan dlm proses pengajaran. 6. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. menulis. 4. KOMPONEN UTAMA KBSR Kemahiran Asas(membaca.Untuk menyebarkan ilmu & latihan kepada murid untuk membolehkan murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal . sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. Sistem jadual sekolah.

sains. dan ÷ 41. CIRI-CIRI UTAMA KBSR ► Guna bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran kecuali Bahasa Inggeris. 48. 43.kemahiran asas dengan jujur dalam kehidupan seharian.Muzik. Isu-isu berkaitan ► Satu dilema yang dihadapi oleh guru KBSR ialah tidak berpeluang berkursus untuk membina bahan pengajaran yang sesuai dengan program KBSR. matematik dan sains wajib untuk murid-murid tahun 4-6. komunikasi khasnya logik dan ► murid diajar mendengar dan memahami isu-isu sosial mengenal pasti simbol-simbol semasa. ► Belajar pengiraan asas dan kemahiran matematik. ► Alam dan Manusia dibahagikan . 42. Peranan Guru dalam Pelaksanaan KBSR -memastikan dapat Fasilitator dalam berkesan untuk proses P&P murid-murid serta membentuk Mengajar murid-murid persekitaran yang menyelesaikan masalah kondusif untuk yang akan membantu pembelajaran mereka menghadapi Peranan dunia sebenar. -.kemampuan Tiga Bidang Asas dalam alam mental & kesediaan sekitarnya murid-murid. nombor serta abjad dan menggunakannya dalam tulisan mereka. Juga membenarkan Guru murid memahami persekitaran mereka KBSR Mensimulasikan aktiviti. matematik. x. CIRI-CIRI UTAMA KBSR i. ► Oleh itu latihan yang komprehensif perlu disediakan untuk guru KBSR dapat menghasilkan aktiviti P&P yang sesuai.bakat. Mempunyai kerja-kerja Mengajar kanak-kanak ramai pentadbiran dan 1 guru : 45-50 murid kokurikulum selain tugasan mengajar Tertekan-sentiasa berada dibawah tekanan untuk menyediakan bukti tentang cara-cara P&P yang betul 47.Lukisan.Aktiviti yang Mengajar murid-murid membolehkan mencari maklumat Pelajar memperolehi sendiri kemahiran berfikir 46. keperluan. komunikasi Perkembangan individu sesuai dengan. ► Guru juga mementingkan pengajaran matapelajaran Bahasa Inggeris dan sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yang khas. Terbahagi kepada dua fasa Fasa I Fasa II ► Untuk tahun 1-3 ► Kemahiran 3M diperkukuhkan ► kemahiran asas 3M iaitu ► Penekanan penguasaan membaca. ► Aktviti tambahan kokurikulum seperti kelab komputer. 44.KBSR dikaji semula dengan satu objektif iaitu pengaplikasian kemahiran.Ko-kurikulum ► Muridmurid diberi peluang mempelajari kemahiran bahasa dan berkomunikasi dalam Bahasa malaysia. ► Selepas 1988. Kajian Tempatan.Kemahiran Hidup. +. ► Matapelajaran KBSR.bakat. Peranan guru KBSR ► Olehdemikian peranan guru KBSR sangat mencabar di mana beliau terpaksa.Pendidikan Moral.minat Manusia . Komponen KBSR 45. Pengubahsuai Sukatan pelajaran KBSR ► Dilakukan pada tahun 1982 di 305 buah sekolah secara terhad di Malaysia.40.Pendidikan Jasmani. menulis dan kemahiran untuk pemikiran mengira. CIRI-CIRI UTAMA KBSR ► Murid-murid diberikan perhatian secara individu dan kemahiran bahasa mereka dipantau dengan teliti oleh guru. ► UPSR untuk murid-murid tahun 6 wajib diduduki. Struktur KBSR ► Murid mesti mencapai kemahiran dalam tiga bidang asas iaitu.

iaitu membaca. o Selepas tahun 1988.kepada Sains dan Kajian Tempatan. negara dan faktor sarwajagat mempengaruhi pembentukan kurikulum KBSR ► Analisis ciri-ciri utama KBSR dalam kontek FPK ► Huraikan peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum KBSR sesuai dengan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Program KBSR memulakan percubaannya pada tahun 1982 sementara KBSM dilaksanakan berperingkatperingkat mulai tahun 1988. M/P Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua M/P. o Akibatnya. program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. ► dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran r kemahiran saintifik dan . Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan ke dalam topik berkaitan seperti wang. 53. Penerapan nilai dalam P&P iv. KBSR yang dikenal sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020. ► Utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh yg akan membenarkannya utk beroperasi dgn efisien dlm struktur sistem sosial negara. Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 x. ► Amalan Perdagangan diterapkan dalam tajuk wang. masyarakat. menulis & mengira serta memperoleh ilmu pengetahuan yg cukup sesuai dgn peringkat umur & perkembangan diri mereka. iaitu pendidikan yg seimbang & berlandaskan prinsip-prinsip dlm Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sains dan semua M/P teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah. Aktiviti ► Adakah perkembangan kurikulum (KBSR) berdasarkan model-model kurikulum yang dibincang? ► Kemukakan contoh-contoh kurikulum formal dan kurikulum tersirat di sekolah rendah ► Jelaskan bagaimana individu. Matlamat KBSR ► Dibentuk berlandaskan konsep pendidikan umum. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P Sains dan Matematik 52. 54. Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas kepada yang paling kompleks mengikut topik vi. Objektif KBSR ► Supaya murid dapat menguasai kemahiran asas. o Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.ukuran dan sukatan 49. globalisasi dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran vii. iaitu M/P Sains dan Kajian Tempatan ix. Penggunaan BI dalam pengajaran Matematik. ► Utk murid menguasai Bahasa Melayu dgn memuas sesuaikan dgn kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan & bahasa rasmi negara. ukuran panjang dan berat viii. Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian v. BSR Antara perubahan besar dalam KBSR ialah: iii.

1997) ► Prinsip-prinsip KBSR v. 58. ► Fasa 1=Tahun1 hingga 3 ► Fasa 2=Tahun 4 hingga 6 ► Dlm fasa 1. ► Penekanan dlm fasa 2=penggunaan kemahiran utk pemikiran & komunikasi khasnya dlm penaakulan logik & memahami isuisu sosial semasa. Penekanan pada nilai (nilai merentas kurikulum). 57. melafaz dan memahami makna ayat-ayat dalam AlMengu 55. Aktiviti bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas yang diperlukan. vii. Struktur KBSR ► Murid mesti mencapai kemahiran dlm 3 bidang asas: (a)bidang komunikasi. semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mereka mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek. PM. 59. ► Murid-murid diajar utk mendengar. ► Oleh itu. Suasana kondusif di sekolah adalah untuk menyediakan peluang dan menggalakkan iteraksi sosial. ► Murid-murid perlu duduk utk Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR)dlm tahun 6.3 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) ► Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adlah untuk memastikan perkembangan keseluruhan potensi individu secara seimbang dan bersepadu yang termasuk aspek intelek. menyebut & mengenal pasti simbol-simbol nombor serta abjad & menggunakan semua nombor & abjad ini dlm tulisan mereka. rohani. . SC. emosi dan fizikal untuk menghasilkan individu yang seimbang dan berharmoni dengan piawai moral yang tinggi. bakat & kemampuan mental serta kesediaan murid-murid. 56. Muzik. viii. darab & bahagi. minat.(Pusat Perkembangan Kurikulum. ► Mata pelajaran lain yg diajar dlm program KBSR =MT. MT & SC juga adalah wajib utk murid-murid tahun ke-4 & atas. pengalaman murid dikaitkan dgn unsur-unsur Tuhan. 2. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel. xi. bertukar pendapat dan kerjasama dalam kalangan murid. Sambung… ► Murid-murid diberikan peluang utk mempelajari kemahiran bahasa & utk berkomunikasi dlm BM. PS. KH. menulis dan mengira). menulis & mengira diajar kpd murid-murid. Justeru itu. KT & Kokurikulum. dlm kurikulum yg baru ini. ► Guru mementingkan pengajaran mata pelajaran BI & sekolah juga menyediakan program pengayaan Inggeris yg khas. Sambung… ► Mereka juga diajar pengiraan yg asas & kemahiran matematik seperti campur. persekitaran & ugama utk membentuk individuindividu yg mempunyai perkembangan yg seimbang. ix. Murid di peringkat sekolah rendah lazimnya lebih mudah memperoleh ilmu dan kemahiran melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah berbanding dengan pengalaman hidup mereka. Ciri-ciri Utama KBSR ► Dibahagikan kpd 2 fasa. tolak. x. ► Program KBSR juga menggunakan BM sebagai bahasa pengantar kecuali utk mata pelajaran BI. vi.Memperoleh kemahiran membaca. Penilaian perlu diintergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. Penguasaan 3M (membaca. ► Mereka diberikan perhatian individu & kemahiran bahasa mereka dipantau dgn teliti oleh guru. ► Aktiviti tambahan ko-kurikulum =kelab komputer. (b)bidang manusia dlm alam sekelilingnya. PJ. kemahiran-kemahiran asas seperti membaca. (c)bidang perkembangan individu sesuai dgn keperluan. ► Dlm fasa 2. kemahiran-kemahiran ini akan diperkukuhkan. rohani dan fizikal.

keperluan (murid.60. Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSR ► Perubahan baru dlm KBSR telah dilaksanakan secara terhad pada tahun 1982 di 305 buah sekolah rendah di Malaysia. ► Oleh yg demikian. program KBSR dikaji semula & ditukar kpd kurikulum bersepadu sekolah rendah (KBSR) dgn satu objektif yg baru iaitu pengaplikasian kemahiran-kemahiran asas dgn jujur & betul dlm kehidupan seharian.cara utk menyelesaikan masalah-masalah yg akan membantu mereka utk menghadapi dunia sebenarnya. ► c) sentiasa berada d bawah tekanan ibu bapa utk menyediakan bukti tentang cara-cara pengajaran & penilaian yg betul. bahan. ► Guru juga mesti mengajar murid-muridnya cara. ► Guru juga mesti membenarkan muridmurid utk memahami persekitaran mereka. persekitaran) o Sumber yang a keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian 65. Peranan Guru Dlm Pelaksanaan KBSR ► Peranan guru yg paling penting dlm KBSR ialah sebagai seorang fasilitator dlm proses P&P. di mana beliau terpaksa: ► a) mengajar kanak-kanak yg ramai pada nisbah 1 guru kpd 45 hingga 50 murid.kurikulum selain drpd tugasan mengajar. ► Guru KBSR mesti memastikan yg dia dapat membuat bimbingan pendidikan yg berkesan utk murid-muridnya serta membentuk satu persekitaran fizikal & mental yg kondusif utk pembelajaran. Bahasa merentasi ubah penekanan diberikan kurikulum kpd aspek-aspek Pemulihan Patriotisme merentasi & pengayaan kurikulum Strategi P&P Penilaian yg berpusatkan berterusan murid 61. ► Guru juga mesti mengajar muridmuridnya utk mencari maklumat sendiri. ► Selepas 1988. ukuran & sukatan sementara Alam & Manusia dibahagikan kpd sains & Kajian Tempatan. Sambung… Kemahiran berfikir Sains & teknologi Nilai merentasi merentasi kurikulum kurikulum Prinsip mudah Dlm pelaksanaan KBSR. ► Guru KBSR juga perlu mensimulasikan aktiviti-aktiviti yg akan menyebabkan murid-murid memperolehi kemahiran berfikir. ► Amalan Perdagangan diterapkan melalui tajuk wang. peranan guru KBSR sangat mencabar. ► b) mempunyai kerja-kerja pentadbiran & ko. 63. 62. PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR/KBSM menghargai FPK dan matlamat pendidikan o Mentafsir sukatan o Memindahkan matlamat. isi kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan o Berdasarkan keputusan o Mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian . objektif dan Mengatur aktiviti-aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran o Pemilihan strategi pengajaran.

memodifikasi dan melaksanakan kurikulum. ► b) Matlamat ini selari dgn kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. merancang. Sains & Kemasyarakatan. ► Seperti KBSR. ► Ia juga mementingkan penekanan terhadap penerapan & penghayatan nilai-nilai murni.Bahasa Melayu Merentasi Kurikulum . 69. rohani.kandungan KBSM juga diolah melalui 3 bidang utama: a)Bidang komunikasi yg merangkumi mata pelajaran Bahasa & MT. RUMUSAN ► Kurikulum ialah rancangan untuk pembelajaran. Sambung… ► Satu lagi objektif KBSM ialah utk memenuhi keperluan para murid supaya berkemampuan utk menghadapi cabaran hidup & dapat menandingi individu dari negara-negara lain. Perkembangan kurikulum ialah proses yang nilainya diterjemah dan disusun ke dalam pengalaman pembelajaran. penekanan diberikan kpd pendekatan yg bersepadu dlm kurikulum. ► Utk mengembangkan kemahiran teknologi. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) ► KBSM telah diperkenalkan dlm tahun 1980 oleh kerajaan utk membentuk satu kurikulum yg kukuh utk sekolah-sekolah menengah di Malaysia. Struktur KBSM ► Dlm melaksanakan KBSM. menulis & mengira. 72. & jasmani bagi melahirkan insan yg seimbang. 73. ko-kurikulum & budaya sekolah. Komponen KBSM ► Organisasi terhadap kandungan sukatan pelajaran KBSM merangkumi komponen-komponen seperti yg ditunjukkan di bawah: -Matematik & Bahasa -Pendidikan Agama & Moral -Sosial -Saintifik -Komponen Komunikasi -Komponen manusia -Penyuburan Diri KBSM -Alam Sekitar . Moral. ► Program KBSM merupakan kesinambungan drpd KBSR yg berasaskan pengiraan & kemahiran 3M iaitu membaca. 74. Semua rancangan mengandungi visi yang mentakrifkan nilai sosial dan struktur yang diterjemah ke dalam pengalaman. ► Program ini juga selaras dgn dasar-dasar kerajaan & keperluan negara utk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yg terdiri drpd pelbagai kaum. c)Bidang Perkembangan Diri yg merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni. Matlamat ► Matlamat program KBSM ialah seperti berikut: ► a) Matlamat KBSM sama dgn KBSR iaitu utk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. pemikiran kreatif serta pengetahuan mengenai pengurusan masa & etika supaya palajar dapat memainkan peranan yg sewajarnya dlm proses pendidikan. ► Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Ciri-ciri KBSM ► Mementingkan pembelajaran sepanjang hayat & unsur-unsur JERI. Objektif KBSM ► Utk mencapai pendidikan seumur hidup di mana rancangan KBSM akan membekalkan ilmu pengetahuan kpd orang ramai. b)Bidang manusia & Alam Sekeliling yg merangkumi Agama.67. 70. ► Penguasaan Bahasa Melayu juga dipentingkan. seimbang & bersepadu & ia meliputi aspek-aspek intelek. emosi. ► Pakej KBSM menggunakan pakej ilmu pengetahuan/disiplin yg sedia ada. serta memperkembangkan pemikiran & penaakulan. 68. Jasmani & aktiviti-aktiiviti kokurikulum. Peranan mereka termasuk menginterpretasi. ► Kemudian ia telah diperkenalkan utk semua mata pelajaran pada tahun 1989. 71. ► Membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berinteraksi dlm semua situasi hidup. ► Ia diperkenalkan utk mata pelajaran bahasa dlm tahun 1988. harmonis & berakhlak mulia. ► Memberi penekanan kpd kemahiran menyelesaikan masalah dlm semua aspek kehidupan.

globalisasi & ledakan teknologi maklumat serta komunikasi. 81. ► Bermula pada Januari 2003. ► (ii)kemahiran & strategi pengajaran -pembelajaran & penerapan nilai yg akan dilakukan. ► Trend terkini dlm KBSM ialah pengenalan mata pelajaran Sains dlm tahun 1 & kurikulum diubahsuai semula secara berperingkat drpd tahun 2003 utk menghasilkan pekerja-pekerja berilmu sejajar dgn keperluan negara. 80. guru mesti mempunyai tanggungjawab utk menyediakan rancangan kerja tahunan. guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: ► (i)pengetahuan sedia ada murid-murid. Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran KBSM ► KBSM telah disemak semula pada 1990 utk memenuhi tuntutan perkembangan dunia pendidikan masa kini seperti mana yg dihasratkan oleh Wawasan 2020. guru perlu mengambil kira aspek-aspek yg berikut: ► (i)Isi pelajaran – pemilihan & pemeringkatan isi pelajaran. mata pelajaran Matematik.75. ► (v)sumber P&P. objektif & isi kandungannya. ► Trend terkini dlm KBSM ialah memfokus lebih kpd penggunaan sains & teknologi maklumat serta penggunaan kaedah. rancangan kerja penggal. murid-murid meneruskan pengajian mereka sama ada dlm aliran sains @ sastera di sekolah menengah harian. Peranan guru dlm pelaksanaan KBSM 1. Justeru. 79. ► Konsep sekolah bestari telah diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990an di mana 90 buah sekolah telah dijadikan sekolah pelopor utk mencuba proses pembestarian pendidikan ini. . ► a) Dlm penyediaan sebuah persediaan mengajar. guru perlu mengajar melalui cara-cara yg berikut dlm pembestarian pendidikan: 77. penutup & aktiviti susulan.kaedah yg lebih inovatif dlm P&P. 76. ► Peperiksaan umum sekolah menengah juga telah disemak semula. rasional. ► (ii)kemahiran semasa yg dimiliki oleh murid. penyampaian. ► Akibat perubahan-perubahan ini. 82. ► Sebagai seorang pengurus kurikulum yg efektif. Peranan guru sebagai pengurus kurikulum adalah seperti berikut: ► a) Pentafsiran kurikulum ► Guru perlu menganalisis kurikulum dgn meneliti aspek-aspek falsafah. Sains & semua mata pelajaran teknikal tahun 1. ► b) Perancangan Kurikulum ► Sebagai seorang pengurus yg berkesan. guru mesti melaksanakan semua aspek komponen persediaan mengajar. guru mesti menghargai & mempromosikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara. ► b) Dlm penyampaian kurikulum. sekolah berasrama penuh/agama berdasarkan minat & kecenderungan mereka. -penggunaan sumber-sumber yg sesuai dgn kebolehan murid. rancangan kerja mingguan & rancangan kerja harian. penentuan langkah-langkah pengajaran & peruntukan masa. 2. tingkatan 1 & tingkatan 6 bawah diajar dlm BI. Pembelajaran kontekstual Pembelajaran akses kendiri Kecedasan pelbagai Pembelajaran cara belajar Cara-cara Kemahiran mengajar dlm generik pembestarian pendidikan Penerapan niai-nilai murni Pembelajaran masteri Pembelajaran konstruktivis Kemahiran berfikir 78. ► (iii)objektif pelajaran ► (iv)penggabungjalinan antara kemahiran @ mata pelajaran yg berlainan. ► Selepas PMR. ► Kerajaan Malaysia juga telah memanjangkan sistem pendidikan wajib drpd 9 tahun kpd 11 tahun.

guru perlu mengambil kira aspek-aspek berikut: ► (i)merancang aktiviti-aktiviti susulan seperti pemulihan & pengayaan. ► (ii)mendapatkan maklum balas drpd pelajar-pelajar mengenai pengajarannya sebelum membuat pengubahsuaian dlm persediaan mengajar yg seterusnya. c) Dlm aspek penutup. ► d) Dlm aspek aktiviti susulan. 84. guru harus membuat perancangan utk: (i)Jenis & cara penutup (ii)Aktiviti susulan (iii)Penilaian objektif pelajaran (iv)rumusan/kesimpulan (v)Pengubahsuaian (vi)Perancangan penilaian utk pelaksanaan kurikulum. .83. maklum balas & pengubahsuaian.

merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar. Contohnya apabila sesuatu objek menyentuh bibirnya. berasal daripada Switzerland. dan susunan aturan (ordering). bayi terus menghisap objek tersebut tanpa perlu diajar kepadanya. pra-operasi (2–7 tahun). Bayi yang baru lahir mewarisi berbagai-bagai bentuk gerakan pantulan. .Manusia mula belajar sejak dari peringkat bayi lagi. Walau bagaimanapun. Padanan ialah kegiatan memilih sifat tertentu dan membuat perbandingan. terdapat beberapa teori daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanak mempelajari matematik dan jenis matematik yang boleh dipelajari pada peringkat yang berbeza dalam perkembangan kognitifnya. Ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan (matching). Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun). Gagne dan Dienes. TEORI PIAGET Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget. Antaranya ialah Teori Piaget. usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu. maklumat dalam ingatan bayi semakin bertambah selaras dengan peningkatan fizikalnya daripada seorang bayi ke dunia kanak-kanak seterusnya menjadi dewasa. operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa). penjenisan (sorting). Walau bagaimanapun. Reguan merupakan kegiatan menyatakan keselarian objek-objek secara satu lawan satu. Ini bererti wujud satu atur cara genetis semula jadi dalam diri bayi untuk menyerapkan kewujudan sesuatu objek. Daripada kajian dan pemerhatiannya. Hari demi hari. Maklumat-maklumat yang diterima akan dipecah-pecahkan menjadi pengetahuan dan memperkembangkan keupayaan kognitifnya. Manakala susunan aturan adalah kegiatan meletakkan perkara sepanjang satu barisan. reguan (pairing). Penjenisan pula adalah kegiatan memilih sifat umum di kalangan bentuk-bentuk. Bruner. Menurut Mohd Daud Hamzah (1996).

” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah.Menurut Jere Confrey (1999). Bruner bersetuju dengan Piaget bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah melalui peringkat-peringkat tertentu. 1996) iaitu: #1: Teorem Pembinaan Cara yang paling berkesan bagi kanak-kanak mempelajari konsep. proses pengajaran dan falsafah pendidikan. prinsip atau hukum matematik ialah membina perwakilan dan menjalankan aktiviti yang konkrit. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. Walau bagaimanapun. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. TEORI BRUNER Jerome Bruner. Oleh itu. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran. alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. . Kenney. “ Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Menurut kajian dan pemerhatian yang telah dibuat oleh Bruner dan pembantunya. Bruner lebih menegaskan pembelajaran secara penemuan iaitu mengolah apa yang diketahui pelajar itu kepada satu corak dalam keadaan baru (lebih kepada prinsip konstruktivisme). pada tahun 1963 mereka berjaya membina empat teorem pembelajaran matematik ( Mok Soon Sang.

#4: Teorem Perhubungan Setiap konsep. . Menurut Gagne. Teori pembelajaran Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner. seorang professor dan ahli psikologi yang telah banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik. konsep dan prinsip. prinsip dan kemahiran matematik hendaklah dikaitkan dengan konsep.#2: Teorem Tatatanda Tatatanda matematik yang diperkenalkan harus mengikut perkembangan kognitif murid tersebut. Selain daripada kajian tersebut. kemahiran. Gagne. prinsip dan kemahiran matematik yang lain. #3: Teorem Kontras dan Variasi Konsep yang diterangkan kepada murid harus berbeza dan pelbagai supaya murid dapat membezakan konsep-konsep matematik tersebut. terdapat empat kategori yang harus dipelajari oleh kanak-kanak dalam matematik iaitu fakta. TEORI GAGNE Robert M. Bruner percaya bahawa kanak-kanak lebih dimotivasikan oleh masalah yang menarik yang tidak mampu diselesaikan oleh mereka dengan mudah seandainya tidak menguasai isi kandungan mata pelajaran dan kemahiran tertentu.

pembelajaran melalui pembezaan dan sebagainya. Mengikut Dienes konsep matematik boleh dipelajari melalui enam peringkat iaitu permainan bebas. Menurut Gagne. permainan berstruktur. Beliau telah merancang satu sistem yang berkesan untuk pengajaran matematik untuk menjadikan matematik lebih mudah dan berminat untuk mempelajari. Antaranya ialah pembelajaran melalui isyarat. perwakilan gambar. conditions of learning. special care must be given to the external conditions during instruction. seorang ahli matematik. pembelajaran melalui rantaian. pembelajaran tindak balas rangsangan. ahli psikologi dan pendidik. Pada peringkat ini. known as the nine events of instruction. In addition. peringkat yang tertinggi dalam pembelajaran ialah penyelesaian masalah.Gagne asserts that specific learning conditions critically influence the learning outcomes. pernah memberi banyak sumbangan dalam teori pembelajaran. Gagne's Theory Robert Gagne's theory of instruction is comprised of three principles: taxonomy of learning outcomes. mencari ciri-ciri. TEORI DIENES Professor Zolton P.Gagne mempunyai hierarki pembelajaran. Dienes. pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dialami. Teori Dienes mengariskan beberapa prinsip bagaimana kanak-kanak mempelajari matematik iaitu: #1: Prinsip Konstruktiviti . and nine events of instruction. perwakilan simbol dan akhirnya formalisasi.

permainan matematik menggunakan kad. kanak-kanak belajar berinteraksi dan beraktiviti sesama mereka untuk mengembangkan minda mereka secara semulajadi. My Rummy . #2: Prinsip Perubahan Perspeptual Kanak-kanak didedahkan pelbagai keadaan supaya dapat memaksimakan konsep Matematik. #3: Prinsip Dinamik Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan eksperimen untuk membentuk satu konsep. Permainan matematik menggunakan kad adalah salah satu daripada alat bantuan mengajar yang dapat membantu murid-murid sekolah rendah memahami konsep matematik sambil bermain.Pelajar haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logik. . Klik untuk mendapatkan keterangan lanjut. Dengan menggunakan kad yang dimainkan dalam kumpulan kecil. Penggunaan permainan matematik sebagai alat bantuan mengajar juga adalah salah satu elemen yang memperkembangkan kurikulum pembelajaran matematik di sekolah rendah. Hal ini selaras dengan teori yang ditekankan oleh Paiget.

persekitaran pembelajaran berpusatkan kanak-kanak menjadi asas yang penting dan guru bertindak sebagai fasilitator. Bruner. Secara tidak langsung. mencabar. kanakkanak tersebut dapat membina pengetahuan baru hasil daripada pembelajaran secara kendiri.KANAK-KANAK BELAJAR MATEMATIK Setelah melihat teori-teori yang digariskan oleh Piaget. mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea. Gagne dan Dienes kita dapat melihat ia ada kaitan dengan konsep konstruktivisme. Secara kesimpulannya. kanak-kanak biasanya akan diajar dengan menggunakan benda-benda konkrit supaya mereka memperolehi pengalaman yang akan digunakan untuk dikaitkan dengan pembelajaran matematik yang dipelajari akan datang. Apabila kanakkanak bekerjasama. Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimentasi di samping pembelajaran koperatif. Dalam pendidikan matematik. bermakna dan berguna! KESIMPULAN . memotivasikan serta memudahkan pemahaman pelajar. Ini bermakna pengetahuan boleh dianggap sebagai koleksi konsep-konsep dan tindakantindakan berguna berpandukan kepada keadaan dan masa yang diperlukan. Selain daripada itu. kanak-kanak belajar matematik melalui pengalaman dan pengamatan sesuatu perkara. Di samping itu. Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat. kanak-kanak juga dapat meningkatkan pemikiran dengan menghasilkan konsep baru. Kanak-kanak juga didorong untuk mengemukakan idea dan teori bagi menyelesaikan masalah. Dalam pendekatan konstruktivisme ini. konstruktivisme menyarankan kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada kanak-kanak tersebut. :: Download Permainan My Rummy di sini :: My Rummy menjanjikan pembelajaran matematik yang seronok.

Saya pernah tertanya-tanya mengapa sesetengah penggred pertama mendapat jawapan yang seperti 3 + 4 = 4. guru juga harus bersedia dengan pelbagai kaedah pengajaran supaya dapat membuka minda kanak-kanak tentang keindahan dan kepentingan pendidikan matematik dalam kehidupan seharian. termasuk tiga yang telah keluar. Menurut pandangan konstruktivime. kanak-kanak perlu didedahkan dengan pembelajaran secara konstruktivisme dan koperatif. lebih banyak kaunter untuk addend kedua. Guru Perlu Ilmu Lebih Bagaimana Kanak-kanak Belajar Matematik Guru perlu banyak pengetahuan saintifik tentang bagaimana kanak-kanak belajar matematik sebagai pakar perubatan tentang sebab-sebab penyakit. seseorang itu perlu meletakkan kaunter untuk addend yang pertama. Seharusnya kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan membentuk ilmu pengetahuan berdasarkan permainan dan eksperimen dan tidak bergantung sepenuhnya dengan guru. saya mendapati bahawa mereka meletakkan tiga kaunter untuk addend yang pertama dan kemudian empat untuk addend kedua. Kesilapan keputusan seperti ini terlalu awal mengajar peraturan untuk diikuti. dan mengira semua mereka untuk mendapatkan jawapan. Disebabkan keperluan ini. Guru hanyalah seorang fasilitator yang akan memantau perkembangan kanak-kanak dalam mempelajari sesuatu konsep. Melalui konsep konstruktivisme ianya mungkin akan sedikit sebanyak membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pendidikan matematik masa kini. Walau . Sesungguhnya. kanak-kanak membina pengetahuan barunya dengan sendiri dengan menyesuaikan pengetahuan sedia ada. Dengan menonton mereka. Peraturan ini berfungsi untuk kanak-kanak yang sudah tahu selain daripada itu adalah menyertai dua set yang tak berkait. Selain daripada itu. Menurut kaedah ini. program penyediaan guru mesti berubah.Kanak-kanak itu ibarat bekas yang kosong dan guru berperanan untuk memenuhkan bekas tersebut dengan ilmu pengetahuan. Contoh-contoh khusus dari bilik darjah menggambarkan keperluan ini. Matlamat pendidikan matematik adalah untuk melahirkan warga yang bukan sahaja berupaya untuk mengaplikasikan apa yang mereka telah pelajari dalam situasi dunia sebenar tetapi juga berupaya menyelesaikan masalah yang belum pernah mereka temui sebelum ini. Guru juga berperanan untuk membimbing kanak-kanak untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.

mereka memberikan pengiraan-semua. Apabila kanakkanak yang telah dibina oleh logik mereka cukup untuk membuat hubungan seluruh sebahagian daripada menghitung-on. maka empat kaunter lain. atau buat. yang amat sukar untuk kanak-kanak untuk membuat dan yang tidak boleh diajar melalui amalan dan hafalan. Satu lagi contoh mengenakan peraturan yang sama ada diperlukan atau pramatang mengajar mengira kanak-kanak yang mengira-semua." Dengan penyelidikan saintifik direplika di seluruh dunia. Mengira-semua merujuk kepada menyelesaikan 3 + 4 dengan mengira tiga kaunter. mereka mengira semua dengan menukar kedua-dua "tiga" dan "four" ke dalam orang-orang yang. kanak-kanak mesti meletakkan dua keseluruhannya bersama-sama ("tiga" dan "four. Untuk mencapai wawasan ini. Inhelder dan Piaget 1964. Dalam menghitung-on. sebaliknya. Apabila Kanak-kanak Belajar Matematik Best .bagaimanapun. peraturan ini adalah diperlukan bagi orang-orang yang telah dibina logik ini. program-program penyediaan guru mestilah berubah. Membuat mereka mengira-on berbahaya apabila mereka tidak boleh membuat hubungan sebahagian-seluruh mental yang perlu untuk mengira-on. Piaget dan Szeminska 1965. Piaget menunjukkan bahawa semua kanakkanak membina. sama seperti bayi berputus asa merangkak apabila mereka boleh berjalan. Apabila guru-guru mempelajari teori Piaget dan mengulangi penyelidikan yang disebutkan di atas. dan mengira semua mereka sekali lagi ("1-2-3-4-lima-67"). dan Kamii 2000). Saya berharap bahawa hari itu akan datang apabila guru masuk ke bilik darjah dan orang-orang yang ada di dalam kelas mempunyai banyak pengetahuan saintifik tentang bagaimana kanak-kanak belajar matematik sebagai pakar perubatan tentang sebabsebab penyakit. logik dan konsep nombor dari dalam dan bukannya belajar mereka dengan internalization dari persekitaran (Piaget 1971. Belajar penyelidikan membawa guru-guru untuk memahami tambahan yang melibatkan hubungan sebahagian-seluruh. dan ia menyebabkan kesilapan bagi orang-orang yang tidak dibina. kanak-kanak berkata "4-5 6-7. Apabila anakanak muda tidak boleh berfikir secara serentak kira-kira keseluruhan dan dua bahagian." sebagai contoh) untuk membuat keseluruhan yang lebih tinggi ("tujuh") di mana keseluruhannya sebelum ini menjadi dua bahagian. mereka dapat memahami mengapa sesetengah penggred pertama tidak boleh dikira-on. Untuk menambah dua nombor.

tahu sejauh mana anak anda berturutan boleh mengira. Biarkan anak anda mendapat "kaki" bentuk. membawa tiga garpu ke meja sila." atau "Billy. Memang benar bahawa kanak-kanak belajar daripada benda-benda yang mereka tertarik Bahawa Pokemon cerita atau buku Harry Potter..Kanak-kanak belajar dengan lebih baik matematik apabila mereka berbuat demikian dalam "dunia sebenar" situasi. "Apa nombor datang selepas?" dan "Apa nombor datang sejurus sebelum. Anda juga boleh membenarkan anak anda membuat permainan sendiri dengan menggunakan lembaran besar kertas pembinaan. Dominoes aktiviti matematik yang baik kerana. mereka mungkin mempunyai masalah yang dibuktikan dengan menterbalikkan angka. membantu untuk memahami matematik. Ini juga boleh benar untuk kanak-kanak dengan masalah pembelajaran. kanak-kanak tidak sedar bahawa mereka yang mengamalkan pembelajaran. cara terbaik untuk membangunkan kefahaman matematik berurutan. dan rata.. perbendaharaan kata dan banyak lain-lain kemahiran literasi. iaitu apabila mereka menggunakan matematik untuk menyelesaikan masalah sebenar. "Susie. Katakanlah angka seperti yang anda mengesan dengan dia. membantu membangunkan kefahaman. sejak permainan yang menyeronokkan. yang hampir . Gunakan permukaan yang besar. Pertama. anda akan memberikan ayah anda lima kuku?" Ini akan memberikan anak-anak peluang untuk dikira dalam suasana yang realistik dan melihat berulang-ulang kali. Gunakan nombor dengan cara yang praktikal di sekitar rumah. Itulah sebabnya mengapa permainan matematik adalah satu kaedah yang sangat baik untuk kanakkanak belajar matematik. Mengambil tangan mereka dalam anda dan mengesan angka yang besar membantu sangat. bahawa angka dalam masalah di sekolah mewakili kuantiti sebenar. Pastikan anak anda betul boleh menulis angka. yang melibatkan melambung dadu atau berputar keputusan itu dalam beberapa langkah-langkah di seluruh papan. Permainan ini adalah sangat membantu jika ada langkah mundur sebagai "hukuman" dalam permainan.?" Kemahiran ini adalah penting untuk memahami kedua-dua tambahan dan penolakan. Sebelum dan selepas permainan. Kanak-kanak mengamalkan asas-asas dalam cara dunia sebenar. Malah apabila kanak-kanak boleh mengira secara berurutan. Permainan Lembaga. selain permainan. dengan nombor. Kemudian bertanya. Cuba melakukannya dengan mata kanak-kanak anda ditutup. Gunakan aktiviti ini sebagai pelbagai cara yang anda boleh. Dan.

Beri beban anak anda peluang untuk menganggar ruang. Kesedaran di kiri dan kanan juga memberi kesan kebalikan surat juga. Perkara yang sama boleh dilakukan dengan tumbuh-tumbuhan. Letakkan pemerintah di sebelah bekas dan biarkan anak anda merekodkan jumlah pertumbuhan setiap hari. dan kanak-kanak boleh merakam mata dengan menggunakan gaya kelompok empat lurus (tegak) baris dengan kelima berjalan menyerong. Terdapat apa-apa bilangan aktiviti-aktiviti yang kanak-kanak boleh lakukan di rumah win memerlukan tallying. sebagai contoh. "Berapa lama kamu mengira jadual yang?" Kemudian ia boleh diukur dengan pemerintah atau kayu pengukur. dll. . Ini boleh permainan keluarga jika syaratsyarat yang melibatkan kanak-kanak lain yang memuaskan. Bermain permainan seperti "Loobie-Loo" yang memerlukan bergerak sebelah badan atau yang lain. Sebagai contoh. Menyimpan skor permainan yang dimainkan di rumah. membantu anak anda dengan pemahaman Of "kiri" dan "betul" pada badan sendiri. Jika kebalikan angka terus. Terdapat banyak tumbuhan mentol yang tumbuh dengan cepat di dalam periuk atau jar. dengan bantuan anda. Soalan boleh diungkap supaya bilangan panjang adalah faktor yang kritikal. secara lisan boleh nama mereka. Mengukur dinding.sama nombor (dalam bentuk mudah permainan) diperlukan. "Berapa kali pemerintah ini akan pergi ke seluruh jadual yang? Anda rasa dan saya akan meneka. Ibu dan ayah mungkin memainkan permainan. Kemudian. Bilangan sebenar inci atau kaki tidak kritikal. dan kemudian boleh membuat perlawanan yang betul. dia boleh memikirkan total oleh menghitung lima. Kemudian kami akan mengukur. Mengukur anak anda dengan kerap dan tarikh setiap penyertaan secara langsung di dinding. Biarlah dia lihat berapa banyak dia telah berkembang sebagai anda mengukur dia tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan. jejak langkah. Kanak-kanak melihat titik. Dia boleh menyimpan carta. Setiap rumah seharusnya mempunyai satu dinding yang digunakan untuk mengesan pertumbuhan. paces." Anda boleh mengamalkan menganggarkan jarak di seluruh bilik atau sehingga dinding. di handprints . untuk menentukan pertumbuhan harian.

* Penggunaan teknologi (contohnya. Matematik pemahaman juga membina keyakinan dan membuka pintu kepada pelbagai pilihan kerjaya. * Menerangkan bagaimana kita menyelesaikan masalah dan mengapa kami membuat keputusan yang tertentu. kalkulator dan komputer) untuk membantu menyelesaikan masalah. mengira berapa banyak masa kita perlukan untuk ke tempat kerja. * Dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana anak saya akan mempelajari matematik? Kanak-kanak belajar matematik terbaik melalui aktiviti-aktiviti yang menggalakkan mereka untuk: * Meneroka. * Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan bunyi. berapa banyak makanan kita perlu untuk memberi makan keluarga kami. dan berapa banyak wang yang makanan akan kos). . meramalkan corak lalu lintas untuk membuat keputusan mengenai masa yang terbaik untuk perjalanan). * Berfikir mengenai apa yang mereka sedang mencari.Mengapa penting untuk anak-anak saya belajar matematik? Kemahiran matematik adalah penting untuk kejayaan seorang kanak-kanak di sekolah dan dalam kehidupan seharian. memahami matematik membolehkan kita untuk: * Menguruskan masa dan wang. * Memahami corak dalam dunia di sekeliling kita dan membuat ramalan berdasarkan pola (misalnya. dan mengendalikan situasi harian yang melibatkan nombor (sebagai contoh.

Geometri dan Sense Spatial. Mereka juga belajar untuk meluahkan diri mereka dengan jelas kerana mereka menjelaskan penyelesaian mereka. . kanak-kanak mempelajari konsep dan kemahiran yang dikenal pasti bagi setiap gred dalam kurikulum matematik Ontario dalam lima bidang utama. Dengan menggunakan objek isi rumah biasa (seperti mengukur cawan dan sudu di dapur) dan memerhatikan peristiwa setiap hari (seperti corak cuaca selama seminggu). * Menjelaskan bagaimana mereka mencapai penyelesaian mereka. corak dan Algebra. dan Pengurusan Data dan Kebarangkalian. mereka boleh "melihat" idea-idea yang diajar. Pengukuran. Kanak-kanak digalakkan untuk menggunakan percubaan dan kesilapan untuk membangunkan keupayaan mereka untuk sebab dan untuk mempelajari bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Cuba elakkan berkata "Saya tidak pernah baik di matematik" atau "Saya tidak suka matematik". Apakah tips yang saya boleh gunakan untuk membantu anak saya? * Positif tentang matematik! * Biarkan anak anda tahu bahawa semua orang boleh belajar matematik. Di sekolah. atau lembar. Bahagian yang penting dalam pembelajaran matematik adalah belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah.* Menyelesaikan masalah yang menggunakan maklumat yang mereka telah berkumpul diri mereka sendiri. * Biarkan anak anda tahu bahawa anda berfikir matematik adalah penting dan menyeronokkan. Aktiviti-aktiviti di dalam panduan ini adalah yang berkaitan dengan lembar yang berbeza kurikulum. Nama-nama lima lembar: Sense Nombor dan Numerasi. * User positif tentang kebolehan matematik anda sendiri. Kanak-kanak belajar dengan mudah apabila mereka boleh menyambung konsep dan prosedur matematik untuk pengalaman mereka sendiri. Mereka belajar bahawa mungkin terdapat lebih daripada satu cara untuk menyelesaikan masalah dan lebih daripada satu jawapan. * Point daripada cara-cara di mana ahli keluarga yang berbeza menggunakan matematik dalam pekerjaan mereka. matematik. Anda akan melihat nama-nama ini lembar pada kad laporan anak anda.

membuat pembelian. * Jangan biar anak-anak anda apabila dia membuat usaha. mengira pinggan dan perkakas untuk makan malam. * Point untuk anak anda banyak cara di mana matematik digunakan dalam aktiviti harian. . apabila melakukan matematik dengan anak anda. * Merawat kesilapan sebagai peluang untuk membantu anak anda belajar sesuatu yang baru. mengukur bahan-bahan. logik dan pertimbangan. * Permainan dan teka-teki dengan anak anda yang melibatkan matematik. minta kepadanya untuk memberitahu anda apa yang tidak masuk akal. dan berkongsi dalam keghairahan apabila dia menyelesaikan masalah atau memahami sesuatu untuk kali pertama. * Galakkan anak anda untuk memberitahu atau menunjukkan kepada anda bagaimana dia menggunakan matematik dalam kehidupan seharian. atau menganggarkan. seperti pemerintah dan kalkulator. Membuat sebahagian matematik hari anak anda.* Galakkan anak anda untuk menjadi masalah jika masalah nampaknya sukar. Mereka boleh memberi tumpuan kepada arahan atau masa. gunakan objek isi rumah berguna. seperti cawan mengukur dan bekas pelbagai bentuk dan saiz. Minta anak anda menunjukkan bagaimana beliau sampai kepada kesimpulan dengan melukis gambar-gambar dan objek bergerak serta dengan menggunakan perkataan-perkataan. * Adakah masalah matematik dengan anak anda untuk bersenang-senang. Galakkan anak anda untuk memberi penerangan * Apabila kanak-kanak anda cuba untuk menyelesaikan masalah. * Di samping itu kepada alat-alat matematik. Jika anak anda seolah-olah hairan. * Termasuk anak anda dalam aktiviti-aktiviti harian yang melibatkan matematik . sorting.) * Cadangkan bahawa anak anda bertindak keluar masalah untuk menyelesaikannya. (Bercakap tentang idea-idea mereka dan bagaimana mereka mencapai penyelesaian yang membantu kanak-kanak belajar sebab matematik. tanya apa dia berfikir.

Setiap budaya mempunyai kira lagu. Bantuan kiraan anak anda dengan mengarahkan dan menggerakkan objek seperti yang anda katakan setiap nombor dengan kuat. dan telefon. mendarab. dan membahagikan. "Kita perlu enam tomato untuk membuat sos kami untuk makan malam. dan item pakaian kerana mereka datang daripada pengering. Galakkan anak anda untuk memberitahu anda bila-bila masa dia menemui satu cara baru di mana nombor digunakan. untuk mengira. dan bahagi. menolak. Memahami Nombor Nombor-nombor itu digunakan untuk menggambarkan kuantiti. Gunakan barang-barang isi rumah untuk mengamalkan menambah. peralatan dapur.Apakah aktiviti matematik yang boleh saya lakukan dengan anak saya? 1.yang menyeronokkan untuk kanak-kanak. Memahami nombor dan tahu bagaimana untuk menggabungkan mereka untuk menyelesaikan masalah membantu kita dalam semua bidang matematik. dengan menggunakan gambar benda-benda yang menarik untuk mengira dan menambah. Minta anak anda untuk membantu anda menyelesaikan masalah nombor setiap hari. dan tambah. Count semua! Count mainan. Berapa banyak plat kita perlu?" . Membawa anak anda pada "memburu nombor" di rumah atau kejiranan anda. Dua. strap Kasut Saya" dan "Sepuluh Monkeys Little". dan kita mempunyai hanya dua. Berapa banyak sarung bantal yang saya perlukan untuk mencuci?" "Dua tetamu datang untuk makan malam dengan kami. tolak. Spot nombor di dalam buku-buku dan surat khabar. yang membuat belajar untuk mengira kedua-dua ke hadapan dan ke belakang . Mengira buku juga menangkap imaginasi kanak-kanak. Menunjukkan bagaimana nombor digunakan pada set televisyen. Berapa banyak lagi lakukan kita perlu membeli?" "Anda mempunyai dua bantal di dalam bilik anda dan kakak anda mempunyai dua bantal di dalam biliknya. Cari pelbagai cara di mana nombor-nombor itu digunakan di dalam dan di luar rumah anda. darab. Sing mengira lagu-lagu dan membaca buku mengira. seperti "Satu. Bilang ke hadapan dan ke belakang dari tempat permulaan yang berbeza. ketuhar gelombang mikro. Cari nombor tersebut pada tanda-tanda di kawasan kejiranan anda.

Berpura-pura bahawa nombor 8 pada kalkulator rosak. Anggarkan masa yang diperlukan untuk perjalanan. Bersama-sama. gunakan kasut untuk mengukur panjang tikar lantai. bagaimana anda boleh membuat 18 bilangan muncul di skrin? (Contoh jawapan: 20 . jumlah yang mereka memegang.2. Memahami Pengukuran Kami menggunakan ukuran untuk menentukan ketinggian. . Membangunkan keupayaan untuk menganggar dan untuk mengukur secara tepat mengambil masa dan amalan. seperti 100. kemudian berjalan dengan anak anda untuk mengetahui berapa banyak yang sebenarnya. pengiraan langkah-langkah seperti yang anda pergi. Main "Kalkulator Broken". Pada akhir minggu. Minta anak anda mencari objek yang lebih panjang atau lebih pendek daripada kasut atau tali atau pemerintah. 20. dan melihat bekas yang memegang lebih banyak dan yang memegang kurang. Jika perjalanan dijangka mengambil masa 25 minit. panjang. Main permainan ke belakang untuk mengamalkan tolak. mengira bilangan beg anda yang sebenarnya digunakan di. Tanya soalan-soalan lain yang menggunakan "kunci yang berbeza" patah. Roll dua dadu. Make up permainan yang menggunakan dadu dan daun terup. Item mengukur yang ditemui di sekitar rumah. Minta anak anda cuba mengira ke belakang daripada 10. Tanpa itu. dan 5.Amalkan "skip perhitungan". mengira 2. Tanyalah anak anda sejauh mana dia boleh dikira sebanyak 10-an. serta kawasan yang mereka meliputi. Cuba membaling dadu dan menambah atau mendarab nombor yang datang. Anggarkan berapa banyak beg susu keluarga anda perlu selama seminggu. Anggaran semua! Anggarkan bilangan langkah-langkah dari pintu depan ke tepi halaman anda. Tambah total sehingga anda mencapai beberapa sasaran. Kita mengukur masa dan wang. 2. dan lebar objek. atau bahkan 100. Mengisi bekas yang berbeza dengan pasir dalam kotak pasir atau dengan air di dalam bilik mandi. satu untuk menentukan nombor permulaan dan satu lagi untuk menentukan selang mengira. 15 + 3). Bersama-sama. dan ciri-ciri lain.

" "Ambil kotak bijirin yang terbesar daripada almari. Bandingkan dan mengatur barang-barang isi rumah. dan pergerakan adalah penting dalam banyak situasi kerja. seperti pembinaan dan reka bentuk. dan pergi tidur. minta anak anda untuk melihat rekod itu dan melihat bagaimana suhu memberi kesan kepada mereka aktiviti-aktiviti. Menjadi biasa dengan bentuk dan hubungan ruang dalam persekitaran mereka akan membantu kanak-kanak memahami prinsip-prinsip geometri dalam gred kemudian. atau panjang rak buku yang anda merancang untuk membina. . Bercakap mengenai masa. melihat masa program televisyen kanak-kanak anda mahu menonton. Perdagangan jumlah wang yang sama. Minta anak anda mengukur bahan-bahan dalam resipi. serta dalam membuat dan memahami seni. Bersama-sama. Rekod pada kalendar masa aktiviti kegemaran anak anda lawan-fromhome. arah. makan makan. Selepas beberapa minggu. Berapa banyak beberapa sen yang anda perlukan untuk berdagang nikel? uang receh? 3. Tanya jika jumlah yang lebih atau kurang daripada anak anda fikir ia akan.apabila anda terpaksa meninggalkan? Minta anak anda menghitung bilangan bintang dia boleh menarik pada minit. Tanyalah anak anda yang membentuk timbunan dengan mudah. Menyimpan rekod suhu harian di luar dan aktiviti-aktiviti luar anak anda. Kenal pasti bentuk dan saiz. mengenal pasti sesuatu dengan bentuk dan saiz mereka: "Pas saya kiub gula." Membina struktur yang menggunakan blok atau kotak lama. Memahami Geometri Keupayaan untuk mengenal pasti dan menerangkan bentuk. Bincangkan keperluan untuk membina asas yang kukuh. Ambil kotak bijirin atau tin sayur-sayuran dari almari dan mempunyai anak anda selaras mereka dari tertinggi terpendek. Apabila bermain dengan anak anda. Termasuk anak anda dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan ukuran. Tanyalah anak anda untuk memeriksa masa pada jam apabila dia pergi ke sekolah. dan mengapa. saiz. kedudukan.

kejiranan. seni. Beri petunjuk yang menggunakan perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan seperti ke atas. segi tiga dan segi empat tepat seperti yang dia boleh ada di rumah atau di luar." "Aku ada melihat sesuatu yang kelihatan seperti kon. bandar atau. cari bentuk yang berlainan. membenarkan kanak-kanak untuk mengenal dan meramalkan corak. dan di atas. melalui. seperti silinder. Go on "memburu bentuk". Buku-buku dan lagu kanak-kanak banyak mengulangi baris atau petikan-petikan di dalam cara yang boleh diramal. ke bawah. Menunjukkan bahawa tanda-tanda jalan yang datang dalam bentuk yang berlainan dan pop boleh. dan silinder. Kami juga mendapati mereka dalam nombor.Hide mainan dan menggunakan bahasa arah untuk membantu anak anda menemuinya. kon. segi empat. "Aku ada melihat sesuatu yang bulat. Main "Saya pengintip". . Cari corak dalam buku cerita dan lagu-lagu." "Aku ada melihat sesuatu yang segi empat tepat. Minta anak anda mencari bulatan seberapa banyak. muzik. dan kesusasteraan. Menggunakan kata-kata arah dan frasa seperti di sebelah dan di sebelah kanan. Memahami corak membantu menyediakan kanak-kanak untuk kajian algebra dalam gred kemudian. Keupayaan untuk mengenal pasti corak membantu kita untuk membuat ramalan berdasarkan pemerhatian kami." Minta anak anda untuk melukis gambar jalan. sfera. Corak adalah di tengah-tengah matematik. 4. Memahami Corak Kami mendapati corak dalam alam semula jadi. antara. Bercakap tentang di mana rumah anda dalam berhubung dengan rumah jiran atau kedai sudut. Lakukan perkara yang sama dengan objek threedimensional seperti kiub. atas. bawah.

mainan. atau menyerong. Mengajar tarian kanakkanak mudah anda yang termasuk langkah-langkah dan pergerakan yang berulang-ulang. dan di antara pokokpokok dan bunga di taman. . Bertepuk dan dipijak dengan kaki anda di urutan tertentu (bertepuk tangan. jubin. Terokai corak yang dicipta oleh nombor. turun. 5. kebanyakannya melibatkan nombor. Tulis nombor 1-100 dalam barisan 10 (1 hingga 10 pada baris pertama. dalam kertas dinding. Gunakan barang-barang isi rumah untuk membuat dan melanjutkan corak. Memburu corak di sekitar rumah anda dan kawasan kejiranan anda. di seberang. naik. turun) dan minta anak anda untuk melanjutkan corak. Letakkan baris sudu yang menunjuk ke arah yang berbeza dalam corak tertentu (. naik. Anak anda akan mendapati corak pakaian. Perhatikan corak yang anda lihat apabila anda melihat ke atas dan ke bawah. Memahami dan menguruskan data Setiap hari kita dibentangkan dengan jumlah maklumat yang besar. Belajar untuk mengumpul. dan mentafsir data pada usia muda akan membantu kanak-kanak membangunkan keupayaan untuk menguruskan maklumat dan membuat keputusan bunyi pada masa akan datang. naik. menyusun. 11 hingga 20 di baris kedua. dipijak). anak anda mengulangi urutan yang sama.Buat corak menggunakan badan anda. Memilih nombor yang mengandungi 2 atau 7. Cuba untuk mengenal pasti ciri-ciri pola yang berulang-ulang. tepuk. kemudian membuat variasi pola bersama-sama. dan sebagainya). Galakkan anak anda untuk menggambarkan corak dijumpai.

Apabila anak anda tidies up mainan atau pakaian. oren. Galakkan anak anda untuk menyusun barang-barang rumah yang lain .Barangan isi rumah Susun. Apakah buah-buahan-kurangnya kegemaran keluarga anda bahawa bulan? Bercakap tentang kemungkinan peristiwa. Papar anak anda bagaimana anda menyusun barangan makanan di dalam peti sejuk . Adakah ia berkemungkinan bahawa babi akan terbang melalui tingkap dapur? Di manakah saya boleh mendapatkan bantuan? . minuman di salah satu rak. Pada akhir bulan. Pada akhir bulan.krayon dengan peralatan makan warna. perkara-perkara yang anda lakukan kadang-kadang.bersama-sama buah-buahan. duit syiling dengan denominasi. dan perkara-perkara yang kamu tidak melakukannya. membincangkan item mana yang patut pergi bersama-sama dan mengapa. Buat carta makanan. perasa yang lain. Bincangkan mengapa anda tidak pernah melakukan beberapa perkara (berenang luar pada bulan Januari). Dapatkan anak anda melukis gambar perkara keluarga anda tidak sering. Mempunyai gambar-gambar menarik perhatian anak anda pada kalendar untuk rekod cuaca setiap hari. hari mendung dan hari hujan pada bulan itu. anak anda mengira beberapa keping setiap jenis buah-buahan yang dimakan. Tanyalah anak anda jika ia mungkin hujan pada hari ini. dan buah-buahan lain keluarga anda makan setiap hari. membuat graf gambar yang menunjukkan berapa banyak hari yang cerah. pisang. Buat carta untuk merekod bilangan epal. mengikut jenis atau bentuk. Buat graf cuaca. Tanya berapa banyak lagi satu jenis buah-buahan yang dimakan daripada yang lain. sayur-sayuran bersama-sama.

contohnya di China pada kurun ke-3 sebelum masihi. di India pada kurun pertama masihi dan di dunia Islam pada kurun ke-8 masihi. Ahli matematik mencari pola[1][2]. pengiraan. Dengan penggunaan pengabstrakan dan penaakulan logik. struktur. ataupun hasil ciptaan manusia. . dan selagi ia pasti. Terdapat percanggahan pendapat samada objek matematik seperti nombor wujud secara semula jadi. apabila penciptaan matematik berinteraksi dengan penemuan saintifik yang baru. Ahli matematik Benjamin Peirce menggelar matematik sebagai "sains yang memberi kesimpulan yang sewajarnya"[4]. Berikut adalah beberapa topik yang anda boleh berbincang dengan guru: * Tahap anak anda prestasi dalam matematik * Matlamat anak anda berusaha ke arah dalam matematik. dan terdapat juga banyak sumber yang ada. maka ia tidak pasti. Matematik gunaan telah wujud dalam aktiviti seharian manusia sejak kewujudan rekod bertulis. antara yang terkenal ialah karya Euclid. membawa kepada peningkatan yang sangat besar dalam penemuan matematik yang kekal berterusan sehingga hari ini[6]. Elemen. ruang dan perubahan. dan menghasilkan fakta dengan deduksi rapi dari aksiom dan definisi yang dipilih dengan baik[3]. ia tidak merujuk kepada realiti"[5]. matematik berevolusi dari pembilangan. Hujah yang rapi mula wujud dalam Matematik Yunani. Albert Einstein sebaliknya menyatakan "selagi hukum matematik itu merujuk kepada realiti. Matematik kemudiannya terus berkembang. pengukuran. permainan. memformulasikan konjektur yang baru. dan kajian sistematik terhadap bentuk dan pergerakan objek fizikal. seperti buku-buku. dan laman web MAKSUD MATEMATIK Matematik ialah satu bidang ilmu yang mengkaji kuantiti.Ramai orang sanggup untuk menyokong anda dalam membantu anak anda belajar matematik. dan bagaimana anda boleh menyokong kanak-kanak anda dalam mencapai * Strategi yang anda boleh gunakan untuk membantu anak anda dalam bidang yang dia mendapati sukar * Aktiviti-aktiviti untuk bekerja di rumah dengan anak anda * Sumber-sumber lain. * Guru Anak Anda * Guru anak anda boleh memberikan nasihat tentang membantu anak anda dengan matematik. sehingga kemunculan Zaman Pembaharuan.

berhubung dengan pembelajaran. Bentuk jamak yang jelas di dalam bahasa Inggeris. memberi inspirasi dan memanfaatkan penemuan matematik yang baru dan kadangkala menjadi pencetus kepada pembangunan disiplin matematik yang baru sepenuhnya seperti statistik dan teori permainan. sains. atau dipelajari. berdasarkan kepada perkataan jamak Yunani τα μαθηματικά (ta mathēmatiká). perubatan dan sains sosial. Ahli matematik juga terlibat dalam matematik tulen.[8] Dalam bahasa Inggeris. Kata adjektifnya adalah μαθηματικός (mathēmatikós). satu cabang matematik yang mengkaji aplikasi ilmu matematik ke dalam bidang lain. dan ia bermaksud secara kasar sebagai "semua benda adalah matematik". Dalam perkara tertentu. seperti juga bahasa Perancis bentuk jamak les mathématiques (dan bentuk ambilan singular yang kurang digunakan la mathématique). yang telah digunakan oleh Aristotle. berpatah balik kepada kata jamak neuter Latin mathematica (Cicero). satu cabang matematik yang khusus untuk bidangnya sahaja. dan ia didatangi untuk menjurus kepada makna yang lebih sempit dan lebih teknikal bermaksud "bidang matematik". yang maksudnya lebih bermaksud mathematikal. Ianya biasa dipendekkan kepada math dalam kawasan America Utara yang berbahasa Inggeris dan maths di tempat lain. walaupun dalam zaman klasik. walaupun aplikasi yang praktikal untuk apa yang bermula sebagai matematik tulen sering ditemu. tanpa aplikasi ke dalam bidang yang lain. [sunting] Sejarah Rencana utama: Sejarah Matematik . bermaksud seni matematik. kejuruteraan. Etimologi Perkataan "matematik" dipinjam daripada perkataan bahasa inggeris iaitu "mathematics" sebenarnya berasal dari Yunani μάθημα (máthēma). menimba. μαθηματικὴ τέχνη (mathēmatikḗ tékhnē). yang bermaksud mempelajari. Matematik gunaan. kata noun mathematics mengambil bentuk perkataan singular.Matematik digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di dalam pelbagai bidang. termasuklah sains semula jadi. bagaimanapun. dalam bahasa Latin ars mathematica.

contohnya kesedaran yang dua epal dan dua oren mempunyai satu persamaan. Proses evolusi matematik boleh dilihat sebagai satu penambahan berterusan siri-siri pengabstrakan. pendaraban dan pembahagian).[10] dan diikuti dengan kebolehan aritmetik permulaan seperti ( penambahan. Selain pengetahuan membilang objek fizikal. yang digunakan oleh Inca untuk merekodkan nombor. dan angka bertulis pertama yang diketahui. Tamadun Lembah Indus telah membangunkan sistem perpuluhan moden yang pertama. Terdapat banyak jenis sistem angka terawal.[9] berkemungkinan adalah nombor. manusia prasejarah juga mengetahui bagaimana untuk membilang kuantiti abstrak seperti masa . Pengabstrakan pertama yang dikongsi oleh banyak haiwan. atau satu pengembangan isi. musim.hari. termasuk konsep kosong. Angka direkodkan dalam pelbagai sistem seperti kayu pengira ataupun untaian bersimpul yang dikenali sebagai quipu yang digunakan oleh orang Inca.Sebuah quipu. tahun. penolakan. . dicatatkan oleh orang Mesir purba.

Mengikut kajian oleh Ginsburg -1977.9 juta. pembinaan dan astronomi. ilmu matematik berkembang dengan pesat dan terdapat juga interaksi yang bermanfaat antara matematik dan sains yang memberikan faedah kepada keduanya. dan lebih 75 ribu item ditambah ke dalam pangkalan data setiap tahun. Ilmu awal dalam bidang matematik juga memainkan peranan dalam bagaimana seseorang membina dan memperolehi ilmu matematik pada masa hadapan. Sevryuk. Majoriti besar hasil kerja dalam pangkalan data ini mengandungi teorem matematik yang baru dan bukti-buktinya PERKEMBANGAN MATEMATIK KANAK-KANAK Perkembangan pemikiran matematik kanak-kanak berlaku secara berperingkat-peringkat. Ada pendapat mengatakan bahawa faktor-faktor lain seperti penggunaan bahasa dan keadaan persekitaran memainkan peranan dalam mempengaruhi limitasi kanak-kanak untuk melakukan beberapa kemahiran. dalam Bulletin of the American Mathematical Society isu Januari 2006. Menurut Mikhail B. Ilmu ini menjadi semakin maju selepas 3000SM apabila orang Babylon dan Mesir Purba mula menggunakan aritmetik. Penemuanpenemuan terbaru dalam matematik berlaku sepanjang sejarah manusia dan proses in berterusan sehingga hari ini. corak tenunan dan lukisan dan untuk merekodkan masa. '"Jumlah kertas kerja dan buku yang ada dalam pangkalan data Mathematical Reviews sejak 1940 (tahun pertama operasi MR) adalah melebihi 1. termasuklah kemahiran dalam pengiraan. pengukuran tanah. algebra asas dan geometri untuk cukai dan lain-lain pengiraan kewangan.Angka Maya Matematik pada mulanya digunakan dalam perdagangan. mencadangkan bahawa pemikiran informal tentang matematik telah wujud dalam kanak- .[11] Pengkajian matematik secara sistematik telah dimulakan oleh orang Yunani Purba antara tahun 600 dan 300SM. di mana terdapat limitasi yang jelas tentang kemahiran tertentu pada peringkat-peringkat yang tertentu. Semenjak itu.

Kesimpulannya. datang ke pra-sekolah dengan sedikit kemahiran. disusun mengikut peraturan yang tertentu. Pengetahuan ini adalah sistem yang spontan. Pengetahuan informal yang mereka bawa ini akan mempengaruhi bagaimana mereka belajar dan memahami matematik formal yang mereka akan pelajari di peringkat sekolah secara formal. TV dan permainan mereka. Beliau juga menyatakan bahawa tidak kira bagaimana kemahiran. Salah satu bentuk "kearifan sosial" ini adalah dalam bentuk pendidikan formal matematik. kanak-kanak yang telah pun mempunyai pemikiran yang "berfungsi" tentang matematik pada peringkat umur antara 5 ke 7 tahun. walau bagaimanapun tidak bermakna pemikiran dan perkembangan kanak-kanak adalah seiras tetapi ia menunjukkan corak perkembangan pemikiran yang sama. Cara ini akan menolong kanak-kanak memahami dan menggunakan kemahiran matematik dalam konteks bilik darjah dan di luar bilik darjah. tidak kira budaya. melibatkan emosi. Bentuk formal matematik yang diajar dalam sekolah adalah dalam bentuk tulisan. simbol atau konsep matematik diajar di sekolah seseorang kanak-kanak akan mentafsirkan dan cuba menggunakan kemahiran yang formal ini berdasarkan pengetahuaan matematik informal yang sedia ada pada mereka Beberapa kajian daripada pakar matematik menunjukkan bahawa perkembangan kebolehan informal dalam matematik mempunyai persamaan.Kanak-kanak perlu membina atau mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri. kanakkanak daripada beberapa latarbelakang yang berbeza memperolehi pemikiran melalui proses yang sama. Kanakkanak prasekolah ini secara amnya belajar konsep-konsep informal dari ahli keluarga. Semua kanak-kanak dapat mengembangkan kebolehan asas dalam pemikiran tentang matematik. melibatkan kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir. Sebenarnya . Sekolah adalah adalah sesuatu institusi yang dibangunkan untuk mengajar dan menilai kanak kanak ke atas "kearifan sosial". kebanyakan kanak-kanak. rakan. tidak ternyata secara jelas dan sangat berkait dengan kejadian dalam kehidupan mereka. bangsa dan kelas sosial. Matematik formal adalah apa yang dimaksudkan dengan "sistem saintifik" seperti yang dinyatakan oleh Vygotsky. Ini. termasuk mereka yang berasal daripada keluarga yang miskin. Apa yang dimaksudkan dengan Konstrukivisme? . Kebanyakan masyarakat. mengandung bahan-bahan yang didefinisikan secara konvensional dan dipersetujui serta diorganisasi secara jelas. melalui bukunya "Thought and Language"(1968).kanak sejak sangat awal lagi.

1985) 1. 2. Proses konstruktif melibatkan hubungan antara ilmu atau pengalaman lepas dengan proses membentuk. Kajian yang tersebut di atas menekankan akan perlunya membawa konsep konstrutivism dalam bilik darjah di sekolah-sekolah.konstruktivisme boleh dinyatakan sebagai sesuatu proses di mana seseorang membina kefahamannya sendiri terhadap sesuatu ilmu yang telah dipersembahkan kepadanya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan lepas yang adaptasikan olehnya. Antara penyesuaian yang digunakan adalah dalam mengadaptasikan konsep konstruktivisme dalam bilik darjah mereka adalah dengan : •membina konteks dalam menerangkan sesuatu konsep atau simbol di dalam darjah. Pelajar tidak dianggap sebagai tin kosong yang perlu diisikan dengan pengetahuan yang disalurkan dari guru-guru di sekolah. beliau berpendapat sebagai satu peralatan kognisi pelajar. Faktor-faktor penting yang perlu diambilkira dalam persekitaran konstruktivisme adalah : ( Oleh Driver dan Bell. sikap dan matlamat pelajar yang terlibat. 6. pengetahuan matematik formal tidak boleh dipaksa ke atas kanak-kanak tetapi perlu dipersembahkan kepada kanak-kanak dalam bentuk yang menolong kanak-kanak itu mecipta sesuatu yang menjadi kepunyaannya. . Pelajar mempunyai kebolehan dari segi kognisi dalam mengadaptasikan diri dan mengubahsuaikan pengetahuan yang diperolehi dalam membina sesuatu pengetahuan yang baru. memeriksa dan membina semula idea dan hipotesis. 3. Makna yang telah dibentuk tidak semestinya membawa kepercayaan. Proses pembelajaran bukan sesuatu yang pasif. Berbeza pula dengan pendapat Resnick. Berdasarkan pendapat Sanders.Konstrukivisme bermaksud kita mengalami sesuatu yang baru melalui proses dalaman atau internal yang berdasarkan kepada pengalaman lalu. 5. beliau menyatakan ia berdasarkan kepada sesuatu yang telah disiasat dan ditemui. 4. Output pembelajaran tidak sahaja bergantung kepada persekitaran pembelajaran tetapi pengalaman. Mengikut cadangan Piaget. Pelajar mempunyai matlamat dan boleh mengawal pembelajaran mereka sendiri. Ia juga melibatkan pengorganisasian semula idea-idea. Pembelajaran melibatkan pembinaan ilmu melalui pengalaman dengan persekitaran fizikal melalui interaksi sosial.

Setelah kurikulum luar negara dianalisis. Susulan itu. ia dibandingkan dengan kurikulum PERMATA sedia ada. dan analisis dokumen. kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik dan modul pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dibina bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran guru PERMATA. soal selidik.Mengubah suai kurikulum Perkembangan Pa Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA . kepentingan :- 1. Data diperolehi secara pemerhatian. temu bual. Noraini bt Idris Kajian ini bertujuan mengkaji semula kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA dan membina modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan kurikulum yang dibentuk.dengan mengunakan peralatan seperti objek yang dapat Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Prof dr.•mengkaitkan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada kanak-kanak dengan konsep yang diperkenalkan kepada mereka • menekankan penggunaan konsep itu dalam kehidupan seharian.

Meningkatkan khazanah/koleksi bahan berkaitan pengajaran dan pembelajaran matematik. khususnya dalam pra sekolah .2.Memberi panduan kepada guru PERMATA melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik dengan lebih efektif.Membina modul pengajaran adn pembelajaran berasaskan kurikulum matematik PERMATA yang diubah suai 4. 3.

konstruktivisme boleh dinyatakan sebagai sesuatu proses di mana seseorang membina kefahamannya sendiri terhadap sesuatu ilmu yang telah dipersembahkan kepadanya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan lepas yang adaptasikan olehnya. •mengkaitkan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada kanak-kanak dengan konsep yang diperkenalkan kepada mereka • menekankan penggunaan konsep itu dalam kehidupan seharian. 5. soal selidik. 6. temu bual. 2. memeriksa dan membina semula idea dan hipotesis. Output pembelajaran tidak sahaja bergantung kepada persekitaran pembelajaran tetapi pengalaman. Antara penyesuaian yang digunakan adalah dalam mengadaptasikan konsep konstruktivisme dalam bilik darjah mereka adalah dengan : •membina konteks dalam menerangkan sesuatu konsep atau simbol di dalam darjah. Pembelajaran melibatkan pembinaan ilmu melalui pengalaman dengan persekitaran fizikal melalui interaksi sosial.dengan mengunakan peralatan seperti objek yang dapat Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik PERMATA Prof dr. Data diperolehi secara pemerhatian. Pelajar mempunyai matlamat dan boleh mengawal pembelajaran mereka sendiri. sikap dan matlamat pelajar yang terlibat. dan analisis dokumen. 1985) 1. Proses konstruktif melibatkan hubungan antara ilmu atau pengalaman lepas dengan proses membentuk. Faktor-faktor penting yang perlu diambilkira dalam persekitaran konstruktivisme adalah : ( Oleh Driver dan Bell. 3. Noraini bt Idris Kajian ini bertujuan mengkaji semula kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA dan membina modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan kurikulum yang dibentuk. Proses pembelajaran bukan sesuatu yang pasif.ditemui. Makna yang telah dibentuk tidak semestinya membawa kepercayaan. . Ia juga melibatkan pengorganisasian semula idea-idea. 4.

kepentingan :1. khususnya dalam pra sekolah .Setelah kurikulum luar negara dianalisis.Mengubah suai kurikulum Perkembangan Pa Matematik dan Pemikiran Logik PERMATA 2.Meningkatkan khazanah/koleksi bahan berkaitan pengajaran dan pembelajaran matematik. ia dibandingkan dengan kurikulum PERMATA sedia ada.Membina modul pengajaran adn pembelajaran berasaskan kurikulum matematik PERMATA yang diubah suai 4. Susulan itu.Memberi panduan kepada guru PERMATA melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik dengan lebih efektif. kurikulum Perkembangan Pra Matematik dan Pemikiran Logik dan modul pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dibina bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran guru PERMATA. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful