)l)l

S*.",-

o
Ct

;-"fr'--;Pq L.ry.s.b"l

SLNE PITE
?1iEN. PrrE cD Pri-RcA. 3 NAT(C SLANA i.A O] L CANJA.,] P Tlt Sl SLcili JAJ A.i

0

PoPEic u
P

3ArzAr,r

aKo ocrL .29

iA

OC

BROKULA POR .L]KI O ]O

h'

T

PTI SOiULKE ORAHA (RUi]PRA'
NAPOLIANSK P.]NJEN i(RJH. I6

15

P:PREI"IAiJESiA.21 2'
P.CSNAI IGUiODSRA.2]

PRZENE PITE OD POVRCA
operlte zelenilo kuhalte sa F7 u uzavrc ol slanojvodr. Procued e ga, islisn te suvisak vode i narezle na ve ike djelove. Na nraslacu lagano pzte lukdok ne omekaa. Dodajle Spinal ikralko ga popzte uza sla no milesanie. Posol te i popaprite. U zdjelu prcsijte brasno i siavite prstohvar sol. U sredini napEvite udubljenje u koje slavile

nobro

lJminuta

i

i

jaja I umijesajte h viicom, poslupno dodajuii bmsno i mlijeko dok ne dobijete mekano tjesio koie se odvaja od zdiele. Miesite ulesto dok ne bude glatko i podaho. Tanko Ezr'aljajte tieslo na pobEsnjenoi dasci i zretite kruqove promjera 10cm. Na polovcisvakog kruga

i i

q

')

i

TIJESTO

razmazte

maLo nadjeva od Spinaia (ne

mazte

po rubov nra). Prcklopite laj dio nenamazan m dljelom tako da doblete po uktuzne pile Zupcma viice prbsnte prck oplFn, rub Pite pzile u duboloj ivrucoi masnoc ih ulu dok ne dobiju zulosmedu boju. Stavleihna papimaie ruan ke da se ocled suviSak masnoce i posluzite dok su jo6 vdo vruce.

,i i

i

ro da u ma o ulla kralko samljryen m cmim paprom, pa dodajte ma o namoden h i @jedenih
ti d
td

Moreb napGv poptile apinat
b

tukai nadjev

zadinlegaelu svjde
siemetu

iel h

qo:di€

bez

SLATKO-SLANA PITA OD LIGANJA
malolzdjel razmrvtekvasac, dodajte
aecer i po ovicu vode, pa mijesajte dok se kvasac ne rastuor. Pustte da stoj 10

iX

vlanj dio tiesia razvaljajte na stu debljinu
pa njime prekrljte Lignje. Irjesto koje

kao prv
pean

virisa strane prcklopite ldvrslile.

i

Zagajte

A

pecite 30 minuta. Posluzte vruae ii rash adeno na sobnu na

c!

200'C

A

.l

VA
A

minuia na top om, a i ne na vrucemu nrjestu. U vel ku zdjelLr proslte braano dodajie sol. U srcdininapravte ldubuenle u koje u iile kvasac, u[e i ve6 nu preostale vode. ,& [,4!esajte drvenom kuhaaom dok ne polrosile sve brasno. Akojepotrebno, dodajlejos malo iople vode. Tiesto stresile na €dn! pov'Sinu imlesite dok ne bude glatko i podatno. Ob ikujle

A

A

kugiu, i stav te u ve6u zdje u Prekrijie a storn krpom i pustle da se d Ze 1 sal na loplom l zast cenomu mjestr dok se ne udvostruai. Tada tijesto kElko premijesite na asanoj

pob€injenoj rddnoj povdm, U vel loj Iali zaqrijle ute pa 2-3 mnule pZite deSnjak. eesnjak izvad te i dodajte ignle.

ll

Kuhajte na lnrjerenoj valrl 1 5 m nuta uz aesto

mijeaanje
i L'rhajte

A

Umjesajte idrlse sastojke,

Tteslo razdlelte na dva drle a lafo daledan do bude dvosttuko veaiod drugoga Vee dio rada[ajte na debljnLr od 3 mm stavite ga u kalup tako da pokrile dno i strane kalupa. Neka vam sa sirane ostane dovoltno tlesta za prc apanle ruba Na t Esio stav le smesu s entr.a.

i

ioi

5 rninula. Poso

te

popapnte

A

PITA SA SLANINOM

IJAJIMA
orzi-. ! lavi Razva iade po ovrcu i Esta r slavile qa u okrugll kalup il u posudu za 4/che. Na tieslo pos ozite po ovicu s anine, pa zlim na
manie

POGACICE OD SIRA
Dnpremite ljjesb.A

Drpremite ljesb. ,tr Sbn n!

t

nare2ite na

{

lomadiie r nekoliko

ie minula

I

U zdjel razmrviie srrs gjivicama, zmiFsarte qa sa sviezim s rcm

A

ii-.",
kuhanje:3oao nin
stupatj

nju raz bijte jaja. Svako Zumance prcblte vi icom

t y

hkodase

pt!!?

?

xunanje.

rsnn

:i:nl:li,l*,li!.11:,:,li:''',""'aa

prcostatu staninu. Raaaliaj; p,eoslao tijesto od kojega mozete napravili, ako Ze ite, ukrasne lstove ilivalovite rubove. ,A Pecte 30 do 40 minuia na 200'C dok lileslo ne poprjrni Zulosmedu boju. Posluziie vruae il

A

razrje. Na to DGl02fte

a

Tiesio tanko lazvaljalte. Razdite ga na krugove promjeE I cm, pa ponovno €zvaljajle dok ga cijeloga ne polros te. Po ovicu krugova slavile na

popaprlte.

A

i

A

tupanj teane: 2

pladanj za peaenle. A. Rubove iiiesh prernazite isruaenimjajelom S6esu sa sirevima podijelile zmedu krugova i prekijleje

A

A

prcosiallm krugovima. Krajeve dobro prllisnite plslima. Na sredinisvakog poklopca napraMle mali mzrcz U,rda ae UaZ\i para rpremaz€ n Fletom. Pecrle 15 minub na 230"C il dok lijesto ne postane

i

A

r$

^

hrskavo.

A

Posluzite loplo

lihadno.

'1

PITAOD RIZE I BUNDEVE
Clavrte vodu mlijeho prstohvatso da \rzakuha. Doclaile rzu. huhalle
10 nrinlla. pa procledrte

bundevu. U klonite joj sjemenke inarlbajte je na aisiu klplr. Krci spojle krajeve snazno ie zakren te tako da z bundeve istisnele vsak tekucrne A Naribanu bundevu pomtesalte s rzom, dodaite parmezan, rlcotlu, jaje, masac, solipapar A U zdiel!

A

Oqulrte

;:a E

sredrn, udLrbljenje pa u njeqa ulule ulte rma o vode.

Postupno !mijeaajte braano dolievajte mE o poma o vodu doh ne dobijete mekano tijesro. [,4ijes te l]esro do[ ne bude glaiko i podatno, zatirn ga ianko razva lajte lzrezite dva kruga.

a

p"

)L-

r*_ ,+.. ,1-'! -

\!,

.-

i

drugoga. Vee krug
siav ie u okruglika up promjera 25 cm,
TIJESTO

" ib.

. ''':@.'' '
-:t.
.

iposple kruanim mrvicama.

i il

Stavite

nadjev od dze ibundeve ipokrijte drugim krusom tijesta. Slsnite krajeve da se spoje. Povls nu premazite uliem ivilicom probod te na nef.oliho mjesla Zas jte peanEu na 180"C r pecrte oko 45 minuta. Posluzile toplo ilirash adeno na sobnu temperaturu.

A

PITA OD POVRCA
Drprern le tlesto

I

A Papr [e mzlezte na tanle vrpce trhvce na [ruqove, a mrkvu A !j! A

s na vrpce. U tavi pZite paprike na ma o soli oko 10 m nuta na lakoj vatri !z desto nriesanje. zvadite ih lslavite sa strane. Na isiom ulju pr:ite tikvice s malo so . lzvadite ih z lave i siavite sa
20.)

slrcne. A Papimatinr ubrusom obrisile ule ! lavi, pa Lr nju siavile nrasac, rnrkvu, vino pGtohvat solilkuhajte dok tekue na ne shlap, a mrkva ne poslane mekafa. N,4rkv! stavite sa strane. A Na aistojlmalo jenoj Gdnol povrs n razvaljajte te nl me namasaenu posudu Neka uz rubove posude ttesto rem 2,5 cm. Lzbodite tijesto

1l

\

::-.rQ
_l

mjesla
n

A

/'

lskom foLrlom

ina

nlu

grah kao optereoenje, pa pecile u zaqrtanol pecnrc na 190'c & le foliiu I orah, pa pecite ios T0 Uk€site povrcem iposluzle kao minua. predjeo ilikao laganiruaak uz padanjsa svjez m kozj m kravljim sirevima (ricoiia, mazzarella, caprina, stracciatela ili

A

i

1

-,$;;ffi* s. ;T
\ . -,.aD a \! 'c slupantt;rne:1
1a

nn

trdsd,

oo pe.p'lja pa qaqte varru Doda r" krumpir, parmezrn mlijeko isol dobro

J sv

.ko m.sl.

A

Doddtre

A

Jra^

"i"l':llf - u zoteru
'l:'rnomsFckal

li <o Naseordprav.e
oo ndlo
r

proslte brasno

sravia osro-rlar

:."'-i:"--.;,i,.:;;,'";; ;,"", .io-r-ri;"ru 'sor

1]d.li,lovoo Llia -ralo loole vod". oo<-Lp-o

r'1iie;air' bra'lo dod"iLl mao
vodu dol ne dobrjeLe n

A

MjesrLe tijeno

Dob.o pobrair re radnL povdinu ivaljak, pa lanko razvaljajle tijesto. L-p:1a a\a (rJqd adan \.ci od druqoga. ooddtno.

,\

dol

ne bude glrll'o

e\.m I Fsro.

A v", n^- qdr 6otozr.e oLbo. otrLqco
kalup promler€ 24 cm, kol ste prcthodno

pr-n.zd e_l roocul \-,:1r.rl A Nadiprie I rLrno ro!om rrlicana 'r"s"' no eor rlesldr "ric"or
D'eos.alim Lliem i Droboo

:f* ,,;;,,;:"";;,";" .-.,r..," '

nFroliro m.esra

zds,,le oecn(J 1a 180"C pe.rle45 nriJld Po luzle\,.(e

;-

6

vrll,

,,d

t 'F onat ad Docp'og feed t4.c,to Fa- naiFt. 1o,....trtot:: rga\edegx. Fecealenell.aad^.cle

PrrA oD Sptrunrn
Driprern te trlesto A U zOleti pom4esale I ipnal i,icoliu. Dodajte parnrezan, jaj.. vrhnje, so, papar I mlSkatni ora6a a, ako ga

PITAOD SUNXE, ORAHA

IKRUMPIM
A ltesto zvadrte z hladnjaka A navnomlerno qa premaz te nadlevom oos.rte knGnrm mtur.2ma X irr: "rrr qt:v*e rr<r,re macra.a inecire.r. 40 mrnula u zagntanot pean c na 180'C A Pos LrTrte vnr.e h rashladeno n: sobnu
r

upokeblia!ale. Dobro prorniieaaite

lslanoivodi[Lrhaite ktumpr u hoi 25 m nula. Proc iedte i stavile sa slr€ne da se ohladi. A. Napravlte gusiibesameumak i u njesa umiesajie parmezan. A Og! te krunp r i razrezite ga na 1 cm

I

L,r

debele ploske. Posudu prema:ite maslacem na dno stavlte slojkrumprra. Neka lzmedu
ploski ne bude razmaka

'v

)4

A

Stavlte sloj

besamela iposp le nasjeckanom sLrnkom i oras ma. Nastav le !a sjedecim slojgm f.tumoLra na koL stav tsdrzale//u: besamel-

,.,i

z,*.n' i

o1

n$iJf. o1@r'u

i

pre tte 9a besamqgn/rPosple kruSnim los minuta. jelo

i

U

NAPOLITANSKI PUNJENI KRUH
razrnrvite kvasac dodajte mu U ijte maio mteka (ilivode)i pusiite oko 5 minuia. U zdjelu stavite brasno, pospite ga solju i napravite udubinu na sredini U udubinu stavite kvasac, mas ac iiaia. MieSajte drvenom Zlicom dok brasno ne upie.ve ca.tojke. Jz ooToL nek. e Zlice illreslte tiiesto izzdiele na aqano pobmsntenu radnu povEinu l,4ijesite ga dok ne bude glatho r podalno Stavite 9a u zdjelu, prekfllte krpom ipustite da se d ie 2 sata na toplorn izaiticenome mjestu Rajaice prerezite napola i uklonite im sjemenke. Pr:ite h na uljLr 3-4 m nute na

zdje

secer

A

Preostalo tileslo razva jajte ! krug velieine kalupa. Rubove tijesta premazile istuaen m jajetom. Na nadjev stavit-A gornjidio tjesia i lagano prstima siisnite rubove da se spoje. Pustile da se dze oko 1 sat. Prcostalim jajetom prcmazite povrsinu i pecte 25 30 m nuta u zagrjanoj peinici na 200'C. Posluzlte vru6e.

A A

A

r, i7

a

t7

A A

\!
.2509

A

i

jakojvairi. Nemojte mijesali, vecs vrcmena na vrijeme prctresite tavu. A Okrugikalup
prcmjera 23 cm namastite i pobrasnite. Kad se iijesto digne, stavite ga na pobrasnjenu radnu povdinu ilagano tapkajte prstima dok se maLo ne slegne. Odvojie oko tre6ine iijesta i stav te ga sa strane. Osralak slavire ! okrugli kalup i rukama ga nsjrite po dnLr stranicama kalupa. Slav le poovicu mozzarcl/e, zatim rajaice. Pospite sol i papar, malo bosiljka, pa prckile prsutom ipreostalom mazzatelan. Pospiie pannezanom i,

A

A

A

A

ako Zeliie,

A paprcm.

i

PITA OD LUKA
Dripremire lleslo i Na maslacu pzte I hrl25 3almn r:.:<:hn !:lr rT acct.
mijesanje. Lukje zsotovjen kal omekaa i dobje zutosnredu boju A u zoleti agano istucite iaie, dodaile ml eko brasno lako dobrc zmjesajte da ne bLrde !rLrdica. Poso te popaprlte. A Razvalalte ttesto i stav te 9a u okrugli kalup A Prekrjte ga folijom i lagano je pril sn ie cla pr one !z ttesto A Zagrljte peen c! na 180"C pecile T5 m nuta. i zvadite kalup iz peanice stavte irkavic! p€ d anom pazlvo prtsn te los 5 m nlta d lzvaditele ravnomjemo rcsporedite smiesu s lukom I preko nie pre lte smjesu jaja imlteka. A Pectejoa 20 minuta pos u:ile vruie

i lzr'

tjesto da se ma o segne. A N4akntelohlLr vral te ptu ponovno ! peanicu da se peae

r5Oeo

Priprema tijesta

l

glpA!r4!r.a
. 200 S

sv€namje.skoS Pnprena:

2A

nk

+ 1 sat

Pipand

2a

nii

I
sat

slipanl azire, s

h

POSEBNOTIJESTO

r
Pnpma:
1A + 5A

l!!t!t!1:
nn

20

stupglLeZle. 3

ftlt

+ 1 sat

PLOSNATI KRUH OD SIRA
Dom l€sa te hvasac s vodonr doda te I sece pustire da odsto 10 m nuta.
U zdjelisled n

i i

tejaja s

Lrljern.

U drugu zdjelu siaviie brasno, posp te ga
s

soju inapravte udlblenle

kvasac smjesu
sve 5a!rojke

! sred n Dodaile laj ma i mijesajle dok
spe

braino ne uprle

4IErp'Ed'eH-ta ur!

Titesto mora bh vro

melano

Dwenom z com mies.tte 6 I mtnuta. Prekrijte krpom i pLrsiite da se dize na toplorn izaitcenonre mjesl! oko 2 sata. A Tada ! tieslo dodaite s r papar opel m esate 3 4 minute. i Okllgli ka up i posldu za quiche Vo-n'jeta 25 cn narljite i pobrasnite Stavlte tijesto iplstle da se dZe 2 sala !i zdqn le pecn cu na r9u'o pec t,p 40 m .Lna P.s Lrtire vnrae

itr

ljepljvo

\J

I
I

QUICHE OD LOSOSA
veliku zd e u slavile brasno sr hrk soli U zasebnojzdje zaledno istucite jaja, m ijeko i mas ac SpAinite te dvije smjese da dobrjete glatkotijesto. Lagano umilesajle losos lako da komadlei ostanu cijeli. Pretresite u namasaeni
I

PITA OD SIRA, VRHNJA

ISPEKA
I
LJpapu'

A

Dripremlte

ll

I A
X,ni.1. zs--to .n sr"p*jbrt'r".1
vrhnje,

tijesto sa snom

U zdjeh rzmtegatte tata

A

A

.

V

aaiper.tuDza@bvt@Dts oobrasnienitrm h^ravhh ttoosudu za qudhe i pecte 25 30 minuta na r6o'c dok powsina ne posmedi. Posluiite vru6e ilirashadeno na sobnu

k,iiE iEin

Lvad te tijesto iz hladnlaka, stavlte ga l] kal!p, pospile slarlnom i z ijte na njesa smjesu sjajima, srom whnjem. Zagrijte peanicu na 180'C i pecite 30 35 minua. Zadnjih 5 minuta povecajte temperaturu lako da

solipapar

A

ier.entaler,

A

i

korica pite dobije Zutosmedu boju. A Poslrt le vrlo vnia.,A

s

2t

PITA OD MAKARONA
vel ku zdielu prcs tte brasno r izmiiesiite L,l qa sa so tu iecerom U brasnu beo prstima mzmruite rnaslac. Smjesa 6e bil nalik na silne kruine mrvice. Vlticom umiesajie Zunranca, zalm kralko rukama mijesite tilesto, tektoliko da dobiiete sjedinjenu smjesu. od tijesta oblikujie kuslu. Zamotajte u ioliju i slav te u hladnjak 30 minuta. Prlpremile umak od r.esa tako da u tavis dvostrukim dnom otopite maslaci i na nlemu 3 5 rninLrla piiie
|

|

A

prcostalim umakom od mesa ! prelijte besame -umakom. Posp le parmezanom. Pomvljajte dok ne potrcSite sve Preostalo tijesto razvaljajie u sastoike. krug lpoknjte njime pitu. evrsto stisn te rlbove. A Zagrijte pe6nicu na 180'C i pecite 35 minuta. Lvadlte iz pe6nice i pustite da odstoii T0 minuta prije poslu:ivanja.

A

A

A

g

2t

A

TIJESTO

A

pancetu. Dodajie ieleiinu ipie6ajetra, pa pilajle stalno miesajua dok ne dobju Zutosmedu boju. Uljte vno ikuhajie dok ne ishlapi. Dodajte paskane rajdice i zaainite cimetom, muskaln m orasaaem, solju paprom. Lagano kuhajle 40 minuta na slabojvalrl. Prprcmite besar.el umak prcma uputama na str 36. Prcostalim maslacem namastile ka up prcmjerc 24 cm i pospite ga krusnim mrvicama. Razvaljajte dvije tre6ineiijesta Lr velik ktug

A

A

,l A

i

A

prekrijte njime dno ist€nice kalupa. U velkolposld kipuae slane vode kuhajte makaronedok ne omekiaju, a lda ipak osranu cvrsr. Procrledrle h r pornlesalte s poovicom mesnog Na lijesto stavite slojmakarona. Prekrijte ga

A

;,:A

,/t

t?

r.

lmaka.

A

SLANI POPECCI
astopite kvasac u vodi ipuslite qa da stoii 15 minuta. U zdlelu pmslte brasno i dodajtesol. Na sredin napravile udubljenje i uute masl i kvasac. l,4ijesaite vlicom, postupno dodaju6i brasno, ie prcma poireb vodu. Prctres te na pobrasnjenu radnu povrsinu imijesite dok lijeslo ne bude glatko i podatno. Oblkujle kugu, siavilele u velik! zdjelu i prekijte distom krpom. Pustite da se dZe na toplom izasliienome mjestu oko jedan sat Razva jajle tlesto na debljinu od 3 mm. lzre:iie rcmbove ilikvadrale dlge 5 cm.,i lsprzite ih u dubokom ivrucem llju ili masl da popr rne zulosm-.du boju. ocjedite ih fa papmarm ubtusima. Poslu:ite vruce uz p adanj sa svjez m sirom. aunkom i$lamom

POPECCIU
BALZAMICKOM OCTU
Pripr.;a,

A

A

i,h;;j".1s;i;
9!!pa!ij92t!19:
1

r la maslinovom uliu Drzite lul dok ne l\po.,ti f u zdilli rsruc ft lara sol pa umleSajie parmezan i krusne mrvice. A Dodajte luk idobro izmrjesajte. Pusfie da
odslol barem 30 minuia.

i

U duboko, vruae

!je

siavljajte

2')

po Zl cu smjese

i

ava jednoskna jeta istiie nqdan

V

A

przite popedke dok ne doblu tuiosmedu boju.

A

OcLjedile ih na pap

rnalm ubrusima.

\*

Po6kropie lh balzamiak m octom iposluzite

A

A

PITA OD BROKULA

IPORILUKA
Drpremle treslo
razrez te na tanke rrugove i PE te qa lavi na ulju zat m pok opite i kLrhajie
1

I

A

lorjen izelene whove.

Pofl u[u odre2le pa brlel dio

u

A U stojtav pZite pancelL dok ne blde lmeda i lrrsfava Slavite ie sa strane. A Brol! e podr|erle na mane l.om.de s

5 m nula. Nrlaknite s

vaire

slavile sa strane

?

peleljkama dugm 1 cm iklrhajte ih u k pucoj s anoj vodi 7 I 0 m nuta. Proc iedlte i slavile sa strane. Bazvallalte trlesto r stavrte ga u namasaenu posudu za qulbhe prornjera 25 cm. Probodtega vi com na vi6e mjesta Prckr0tega a Lrmnrtskom fo rjom tako da sasvrn prekrva idrtelove tijestd sa skane a na fohlu slav te q ah la Zaqrille pecnicu na iemperaturu od T80"C ipeciie 15 minuia. Zatm uk onile fo ii! iq|ah pa pecte ios 5 minlta. U zd eliisllcite iaa dodaile mlileko, vrhnje, parmezan, so ipapar. Tucite pienaaom dol smesa ne bude pienasla Pori,,r h,ok,ie stav tF n: isne.-.n. |leslo, pospne pancetu i z tte snrFsu s

A

6

A

lalma 6 Pecrte u zaqruanolpecnc T80'C povremeno okreite da se

na

ravnomjerno ispeae. Nakon 35 mnuta

provje le aaakalcom da ijevrhnje zqotovieno A[o se vrhnie zaliep na

caala cu pectelos5 l0minlta A Posluzte lopo kao predje o likao prvolelo.

P|TA OD spnnOCn
I -!;
'fl:.'

h

f'

od iparoga pnprema selednako kao p ta od luha, pnhazana na 18. stranici. Sparoge skuhajte na pari, procjed te i uklonite sve osim zelen h vrhova. Razlornite vrhove na 2 3 komada i pirjajie ih neko ko m nuk na maslacu. umilesajtelaia, sir ulle, so papar, pa dalje slijedite upute za pitu od Luka. A Tako nrozete prprem I mahune (olo 800 q): skuhalle h hratlo preprzlle na maslacu Jednaku kolidinu gljiva mo:ete pirjati na 4 zlice maslinovog ulja extra verglre s 2 reznia sitno nasieckanoq ae5njaka i2 zlice sitno nasjeckanog peGlna 7 8 m nula najakojvalri.

Dita

I

A

A

\$

PIZZA S ENDIVIJOM
iijesto za kruh. Razvaljajle ga lako da slane u nauljeni m za peaenje pr2ze o[rugl ka up promjera 28 cm Prsiima o2 oriisnrte talo da na povrsini osla nu j:mice Pospteqasolu, poikropite sa 2 zlLce u la slavite raiaice Zaonrie oeanr.u nr 230'C oecde 15 min-ur; Do[ se przza peie oooro
r premite

9!9!t9,

25

lh

FOCACCIA NADJEVENA RICOTTOM
iipina.
k;ianje:20nin

A

A

i

Daprem le liiesto za lruh. A Pod te tte I na 4 drlea svak rczvaliaite u

9a

A

ll A ..- ooenle endrv L. J101 ewae.varrs^e ibl ,.* -,.,_i,.. * B e n,re7; n, ve.e 'l sravica endiv'ie ':11,3;:,':"* -",1J" A'r)".iir"p,'l; ;;;;".; slavile erd vju. sir |iune i laparc alo ih Novotone Jpotrcblavdle. A Poro!1a sta\ lF pzzu

A

-

'*

pravokutnik debljine 6 nrm. Razmazite aetvrt nu ,botte na po ov cu jednog pravokulnlka pu5taju6i unaokob eist Na sirslavle aelvrlinu nadjeva uzak rub. za kobasice, pospile soLj!, paprcm i Preklopite aislu polovicu tilesta preko one ^.. nadjevene, stisnile rubove, pa ih prema unutra, iako da dobjeie uzak i okruglast rub. Tako nadjev neae scuritivan.

A

A

A
A

ujem. jt uvrnite \{i

oeinicu da se oeae roi l0 m.r-i-

Zagrjte peanicu na 230'C ipeciie 20

.e svejedno bil p liero hrs{dva
pr

I-i;;il;;;b;;.'',r
slaje !z rastopljeni

izorieoer.ai'ij':jil::Tj,.."
5(or/vrs-o
komadet;ovott
' 12 kapaB {po vorji)

nrinuta ilidok ne dobiiu Zuiosmedu boiu.

sir.

PITA OD PORILUKA
te tijesto A Porlul narezte na lan[e posfe to samo bi]ee dlelove poaelak zeenih. A U velikojlavina 3:lice maslaca przile poriuk na umjerenojvairi 15 20 minuta idesto mijeaajte. Posolite popap te stavte sa strafe da se ohadi. )a A U medlrvremenu rastopte u ma ojposudi 2 z ce masaca. Dodajte brasno ikuhajte na slabojvatr 2 minute uza staLno nrijesanje. Ulijevajte mao-pomalo m ijeko istalno mrjesajte Za4 5 minuta dobt iete glatki besame umak; mora bitigust, pa ne stavliaite prcvSe ml eka. A Tucte bielanlak

Drprern

I

f'r+....:'.

Ia

r'

'€

";J $:s-\'

dok ne dobijeie evrst snijeg, pa umijesajte poiluk besanrel, sir, sol papar. lzvadite tijesto iz hladnlaka. Smles! s porlukom

A

A

izlijle na I jesio i pospiieje pamezanom. Zaorjte pean cu na 180'C i pecite 40 minLna A Pos Lrtii.,AVnrae

SLANA PITA
obro oper te islove b itve i I dpinaia i nemoiie ih sustitkuhate h nekolko mnuk u malo vode. N,,laknite svatrc. isiisnte 6to vSe vode lnare:ile na vebe komade

A

Natav kolu sle maLo nanrastil pzlie pafcetu, persin, 6ein ak utiku dok luk ne
L

)i,

€,

postane mekan. Jednu zlicu ove smjese stavile sa strane OstaLo ostavlte u lavi, pa u lo dodalte narezanu bLtvu il apnat, parmezan so i papar Dobro izmjesalte. U zdjel! prosrjle b€sno istavlte malo sol. Napravite udlbljenle u sred ni u njega stav te

A

A

rastoplenu masnoiu. Posl!pno umiesaite brasno itu itanro dodajie vodu tek to ko da mozete lagano umles ti tilesio. A N.4ijesite
tilesto dok ne postane glatko ipodaho. Podrjelte sa na dva dijela,jedan ve. od drugog i€zvaljalte ! dva tanka kruga. Vecm dtelom prekrlte dno d!bokog namaS6-anog kalupa prom era 24 cm. Neka tiesto malo

I

Namazite ga pripremlenom smjesom i zagladte povrs nu. Prekrlte dtuginr dje om i0esta a rubove plst ma sl snile zajedno da se spoje. snrjes! koj! sie stavll sa strane razrnazile po vrh! ti esta zaor ite peanicu na 200"C i pecite 30 mlnuk. Pos u:te ioplo, ne

A

A

----Lilliput
SERIJ,\ NlALIH KUHARICA

vakr L/r't.rr-kuharrcr srdrzi l0 l5 o.hbranil; recepa ta. Na\edenr s! ledro\tavnr i prokusana jela. re nacionrlna Jelr iz crrelo: svijeia. Uz svaki se lccept nalazi slika u boji potliielite raine s medunarodnnn dmon auton tl ovoj
izva;rednoi novoj setiji kuharica'

N,slovi
JELA oD

rr

scrl

RAJttcA

. I,r',{AcI zA TJESTENINU

Rrzoro . ptr-ETD{A . SLA\E PrtE ' F(rAcclA
KoLAeI . doKoLADNE SLASTICE

ilililnMl[il]il