KEBERKESANAN PENGGUNAAN ABM DAN BBM SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI

MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH. CHE HAFIZIE BIN CHE HASSAN FAKULTI SENI DAN MUZIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ABSTRAK Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan penggunaan ABM dan BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagai alat bantu mengajar yang berkesan bagi matapelajaran Kemahiran Hidup. Penyelidikan telah dijalankan secara soal selidik kepada sampel pelajar seramai 40 orang iaitu daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Dapatan juga menunjukkan penggunaan alat sebenar dalam pembelajaran dapat menarik minat pelajar serta dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup. Terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan bagi memberikan keberkesanan yang lebih baik dalam memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup. Kata kunci : ABM dan BBM sebagai alat bantu mengajar dengan berkesan. BAB 1 Pengenalan Penguasaan ilmu kemahiran yang banyak merupakan satu kelebihan yang besar dalam kehidupan seseorang kerana membolehkan seseorang menceburi pelbagai bidang pekerjaan. Guru memainkan peranan yang penting dalam usaha memupuk dan menarik minat pelajar untuk mempelajari matapelajaran Kemahiran Hidup. Pernyataan Masalah. Merupakan salah satu matapelajaran yang sukar dan susah untuk difahami apatah lagi untuk dikuasai sekiranya teknik pembelajaran dan pengajaran yang berkesan tidak dipraktikkan. Kurangnya minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup adalah berpunca daripada kelemahan pelajar untuk membuat andaian, intuitif dan gambaran visualisasi bagi topik yang melibatkan kemahiran dan penggunaan anggota badan. Penggunaan ABM dan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup dapat membantu pelajar untuk lebih memahami isi kandungan pembelajaran. Objektif Kajian. 1) Mengenalpasti keberkesanan penggunaan alat ABM dan BBM dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam matapelajaran Kemahiran Hidup. 2) Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan penggunaan ABM dan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Kemahiran Hidup. 3) Mengenalpasti jenis alat ABM dan BBM yang sesuai di gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Kemahiran Hidup.

1991). kajian dapat membantu pelajar memahami kandungan pembelajaran. Pembelajaran = Proses mendapat. H2 : Penggunaan alat (ABM) dan BBM membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam matapelajaran Kemahiran Hidup dan mengaplikasikannya. Definisi Istilah Keberkesanan = Perihal keberkesanan. 1996). 1) Guru pula dapat menggunakan hasil dapatan. iaitu kepada pihak sekolah. Bagi persoalan 1. berkesannya sesuatu tindakan. (Kamus Dewan. dan menyerap kemahiran dan pengetahuan dalam bentuk maklumat. Kesignifikan Kajian KBSR dan KBSM menekankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar dengan berbantukan alat bantu mengajar. Pengajaran = Proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran. Bagi soalan 2. Adakah penggunaan alat ABM dan BBM sebagai alat yang berjaya menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup? 2. mengembang. 2) Meninjau tentang keberkesanan penggunaan alat (ABM) dan BBM dalam menarik minat pelajar dan mengukuhkan kefahaman pelajar. 2) pelajar. guru. BAB 2 KAJIAN LITERATUR . hipotesis kajian adalah seperti berikut: 1. hipotesis kajian adalah seperti berikut: 2. konsep dan idea melalui pengalaman dan aplikasi (Borman dan Levine. perubahan dan sebagainya. Adakah penggunaan alat ABM dan BBM akan membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam matapelajaran Kemahiran Hidup dan mengaplikasikannya? Hipotesis Kajian. 1. Pelajar = Individu yang selalu menerima bimbingan daripada guru.Persoalan Kajian. Boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. dan pelajar. H1 : Penggunaan alat ABM dan BBM berjaya menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup. Batasan Kajian 1) Membataskan hanya dijalankan kepada perkara-perkara tertentu sahaja supaya skop kajian ini tidak terlalu meluas. Alat bantu mengajar = Kelangkapan untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran.

Penggunaan alat yang sebenar dalam pengajaran. 1986. dalam Rohani Kasmani. Penggunaan ABM dan BBM yang berkesan dan mampu menarik minat pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Perkaitan Penggunaan Alat Sebenar Sebagai Alat Bantu Mengajar (ABM) Dengan Minat Pelajar Terhadap Matapelajaran Kemahiran Hidup. 1999. mengatakan minat dan kecenderungan memainkan peranan untuk mempengaruhi pencapaian pelajar. (1988. Ianya memerlukan bimbingan daripada orang disekeliling pelajar. Menurut Abu Zahari. Dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Dapat meningkatkan dan mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap kandungan pembelajaran. Daya kefahaman pelajar terhadap sesuatu pengajaran dan pembelajaran adalah tinggi berbanding hanya dengan tertumpu kepada teks dan bahan paparan saja. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN . Perkaitan Penggunaan Alat (ABM) dan (BBM) Dengan Kefahaman Konsep Matapelajaran Kemahiran Hidup.Pengenalan Penggunaan alat (ABM) dan BBM yang berkesan dapat membolehkan menarik minat dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Alat bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah (Kamaruuin Hussin. m/s 133).Membolehkan pelajar mengaplikasikan apa yang dipelajari dengan cara pendedahan dan pengalaman yang betul. Pelajar dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka berkaitan dengan apa yang telah mereka pelajari oleh guru. m/s 5). pelajar akan lebih memahami dengan mendalam apa yang disampaikan. Pelajar lemah dan tidak berminat mempelajari matapelajaran Kemahiran Hidup disebabkan tidak dapat memahami kandungan pelajaran yang diajar. Dapat membantu pelajar memperkukuhkan dan mengaplikasikan hasil pembelajaran yang dipelajari oleh mereka. Boleh digunakan untuk membantu mencapai objektif pembelajaran. Mereka tidak dapat membayangkan secara intuitif perkaitan antara kemahiran yang dipelajari dengan keadaan yang sebenar. Penggunaan Alat Sebenar Sebagai Alat Bantu Mengajar (ABM) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matapelajaran Kemahiran Hidup. Minat adalah sesuatu yang boleh dibentuk dan dikembangkan.

Instrumen Kajian Instrumen yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah soal selidik. Menurut Webster (1985). kehendak dan sebagainya. Menurut Majid Konting (1998). dan sangat setuju (ST). Pengkaji menggunakan kaedah ini kerana kaedah soal selidik mudah dijalankan kepada responden.Pengenalan. Responden yang dipilih adalah pelajar yang mengambil matapelajaran Kemahiran Hidup yang dibuat secara pilihan rawak. sampel adalah bahagian set responden yang dipilih daripada populasi yang lebih besar untuk tujuankajian. tidak pasti (TP). bahagian B. dan bahagian C. tidak setuju (TS). Penyelidik memberi sedikit penerangan yang berkaitan untuk menjawab soalan tersebut. Penyelidik juga akan mendapat tindak balas yang seragam daripada responden. Reka Bentuk Kajian Untuk mendapatkan maklumat dan mengawal varians. Analisis Data . setuju (S). Reka bentuk kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang perkara-perkara berikut: 1) Adakah penggunaan alat(ABM) dan (BBM) yang di laksanakan berjaya menarik minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup di sekolah? 2) Adakah penggunaan alat (ABM) dan(BBM) akan membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam matapelajaran Kemahiran Hidup di sekolah dan mengaplikasikannya? Populasi Dan sampel Kajian Bertujuan untuk meninjau persepsi pelajar terhadap penggunaan alat ABM dan BBM. Mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A. Penyelidik perlu mendapatkan pandangan daripada orang yang lebih arif terlebih dahulu untuk menjalankan proses soal selidik. Soalan adalah berbentuk pilihan dengan menggunakan skala likert. Penyelidik menjalankan uijian soal selidik di dalam kelas. Data-data kajian diperolehi dengan cara soal selidik. Segala maklumat yang diterima akan ditafsir secara kuantitatif. Perak. Tanjung Malim. penggunaan borang selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas yang diberikan oleh responden kerana ia tidak dipengaruhi oleh gerak laku pengkaji. Menggunakan pendekatan kuantitatif soal selidik untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. Sampel kajian terdiri daripada 40 orang pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. iaitu sangat tidak setuju (STS). soal selidik lebih praktikal dan berkesan digunakan untuk populasi yang besar. Lima peringkat darjah kesetujuan terhadap soal selidik telah dikemukakan. kepercayaan. Prosedur Kajian. Menurut Mohd Majid Konting (1993).

Mok Soon Sang (2008). B. Tesis Sarjana Muda Yang Tidak Diterbitkan. Mok Soon Sang & Lee Shok Mee (1991). Kamus dewan edisi kedua (1991). Malaysia . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Pengajian Matematik Untuk Kursus Perguruan. Keberkesanan Pendekatan Pengajaran Secara Inkuiri Penemuan Dalam Penguasaan Konseo-Konsep Fizik Berbanding Dengan Bab Keelektromagnetan Di SMK ST. Bernadettes Convent. Cheong Lai Fong (2000). Blake. Mok Soon Sang (1993). Borman. Pembangunan Dan Pengujian Keberkesanan Modul Multimedia Bertajuk Ikatan Kovalen. Khalid Johari (2003). Panduan Latihan Mengajar. Bhd. Universiti Teknologi Malaysia. Moon. Musa Daia (1978). Deawan Bahasa Dan Pustaka. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Rohani Kasmani (1999). D.Soal selidik digunakan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap penggunaan alat ABM dan BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pekan Nanas. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bhd. (1996).J. Kota Bharu : Kelantan Press Sdn. Maimun Aqasha (1991). B (1985). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.A Dan Champion. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Kamarudin Hussin (1986). Bhd Moon. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Pontian. Selangor : Prentice Hall. A Practical Guide To Elementary Intstruction : From Plan To Delivery. New York : John Wiley And Sons. (Pernyataan) Kurikulim Modular. J. Prinsip Am Pendidikan. Ipoh : Penerbitan Multimedia Sdn. Murid Dan Alam Belajar. ”Pedagogi Kaedah Am Mengajar”. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kemudiannya dikumpulkan dan disemak oleh pengkaji bagi memastikan pelajar telah menjawab dengan lengkap. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Batu Gajah. Introducing The Modular Curriculum To Teachaers. London : Paul Chopman. Bhd. Boston : Allyn & Bacon. Satu Perbandingan Kesan Dua Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Terhadap Pencapaian Kemahiran Bahasa Di Pusat Matrikulasi UIA. Atan Long (1998). Kamus dewan edisi ketiga (1998). Pengajaran & Persediaan Mengajar. Bhd. J. Bhd. Perak. Kamus dewan edisi ketiga (1997). Petaling Jaya : Amiza Publishing Sdn. Bangi : UKM Mohd Majid Konting (1998). Tanjung Malim : Perak. Tesis. Jahor. Bahagian memerlukan responden menjawab dengan menggunakan skala likert. Penyelidikan Dalam Pendidikan : Konsep & Prosedur. S & Levine. Data yang dipungut daripada soal selidik akan dianalisa. Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Dalam Pengajaran Matematik Di Sekolah Menengah Dato Mohd Yunos Sulaiman. Method And Issues In Social Research. STS 1 TS S TP 2 3 4 SS 5 BIBLIOGRAFI Adiana Said (2005). (1976). Petaling Jaya : Logman Malaysia Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful