KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA
(SEKOLAH KEBANGSAAN) TAHUN 2

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

3. 10. 8. 9. 2. BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Tema: Kebudayaan Tema: Jati Diri Tema: Alam Sekitar BAHAGIAN 4 Daftar Kata Simpulan Bahasa Glosari 183 195 197 177 178 179 1. 2. 1. 2.KANDUNGAN A. 4. 2. B. D. . 3. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Matlamat Objektif Umum Fokus Kandungan Standard Struktur Modul Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengisian Kurikulum Tema BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 27 59 91 120 142 3 4 5 5 6 7 12 14 19 21 1. 6. 3. 1. 5. 4. 7. 5. C. 3.

.

BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU .

.

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai. Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi daftar kata dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Dua. fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu dan Struktur Pendekatan Modular. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek pentaksiran. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. menjana idea. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak kementerian. Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa. malahan menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru menterjemahkan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian. 3 . membaca dan menulis. mencungkil potensi diri. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. Dalam pendekatan modular ini. dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 PENDAHULUAN Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua ini disediakan sebagai panduan dan bahan rujukan untuk membantu guru mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah. pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis. dan Keterampilan Diri. emosi. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 4 . Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang. Kerohanian. Kemanusiaan. kreatif dan inovatif. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid berkomunikasi. Sikap dan Nilai. rohani. lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Dua. Literasi Sains dan Teknologi. Beberapa penamahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Fizikal dan Estetika. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani. berpengetahuan dan berketerampilan. intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur.

vi. ii. mendengar. pesanan dan pertanyaan dengan betul. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. 5 . nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. iii. kemahiran. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. mendengar. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. ix. maklumat. frasa dan ayat dengan betul. memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk : i. dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. v. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. perkataan. vii. memahami perkataan. mengecam. ilmu. mendengar. iv. memperoleh pengetahuan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. viii. membaca. memahami. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. murid dapat memperkaya kosa kata. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. xiii. membina dan menulis perkataan. bersikap positif. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. xvi. mempertingkatkan pemahaman berbahasa dan menguasai bahasa serta berkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat. menulis imlak dengan tepat. frasa dan ayat dengan betul. xviii. idea dan maklumat dalam pelbagai situasi pembelajaran. xiv. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 x. xii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. FOKUS Pada akhir pembelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah. dan dalam pertuturan. menggunakan sistem bahasa yang betul penulisan. xx. menghayati dan mengamalkan nilai murni. 6 . xvii. xix. xxi. pembacaan dan xi. hubungan sosial dan kehidupan harian. xv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas.

Terdapat lima modul dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia iaitu modul Mendengar dan Bertutur. kemahiran dan nilai murni. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Penerangan terhadap kandungan kurikulum dinyatakan seperti yang berikut: Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi Kemahiran Mendengar pengucapan seperti bersoal jawab. Modul-modul ini mengandungi elemen pengetahuan. Modul Menulis. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. ucapan. 7 . Modul Membaca. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. menyampaikan maklumat. lakonan dan Bertutur dan perbincangan. Penekanan diberi pada sebutan dan intonasi yang betul serta pengucapan yang bertatasusila serta menggunakan tatabahasa yang betul. pendapat.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Standard Kurikulum KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar. perasaan serta idea yang kritis dan kreatif. Murid juga perlu menghayati dan memberi respons yang betul kepada perkara yang didengar. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. kemahiran bertutur. Kemahiran Bahasa Kandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia mengandungi aspek kemahiran bahasa. seni bahasa dan tatabahasa. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang lebih kecil yang dikenali sebagai modul. A. Kemahiran bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk hubungan sosial.

berbual dan menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi kata panggilan bagi keluarga bukan dalam kalangan keluarga asas dan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan pelbagai soalan bercapah dan pesanan mengikut urutan yang betul. iii. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. vi. jeda dan tatabahasa. memahami. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif bagi mempercepat penguasaan kemahiran tersebut. vi berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. dan bahan sastera dan bukan sastera secara kritis. iv. intonasi. Kemahiran Membaca 8 . menyebut frasa. iv. berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. ii. Bertutur perlu menggunakan bahasa yang mudah. ii. bertutur. mendengar. tepat dan jelas. iii. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi tumpuan kepada aspek sebutan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 2 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. dan vii. mendengar. memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat ayat perintah jenis larangan dengan betul. dan Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan. v. Penekanan perlu juga diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan kemahiran dan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. v bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelasdan intonasi yang betul. intonasi. Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. mendengar.

v. v. mengikut tanda baca dan intonasi yang betul. menarik dan bersifat ansur maju. Bahan bacaan perlu sesuai. ii. dan membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif untuk menambah ilmu pengetahuan. Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Membaca i. Kemahiran Menulis Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. berjeda. membaca dan memahami perkataan. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis. membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar. diftong. iv. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. membaca dan memahami maklumat tersurat daripada bahan multimedia untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan serta menyatakan urutan dengan betul. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas. ii. vi. digraf.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. iv. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik bertujuan menyatakan maksud untuk memindahkan maklumat dengan betul. sebutan yang jelas. dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. memperkaya kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. vokal berganding . membaca. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi. frasa dan ayat majmuk yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. iii. iii. vii. 9 .

vi. v. vi. menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. Idea yang dilahirkan dalam bentuk penulisan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. vokal berganding. menuliskan imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan soalan dan bahan grafik dengan betul dan tulisan yang kemas. 10 . vii. dan mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. iii.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. iv. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. frasa dan ayat yang mengandungi perkataan diftong. vokal berganding . digraf dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas dan cantik. ix. ii. perkataan. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. diksi. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. membina dan menulis. digraf dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas dan cantik. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Menulis i. iv. frasa dan ayat serta menegaskan kesantunan berbahasa. mencatat maklumat yang betul untuk membanding beza dan menghubung kait maklumat daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. menulis secara mekanis pelbagai perkataan. ii. v. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik. diftong. iii. menulis untuk menyampaikan maklumat yang berbentuk puisi menggunakan perkataan. viii. diftong. vokal berganding.

ii. bahasa kiasan dan personafikasi yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif juga menampakkan keindahan dan seni dalam bahasa Melayu. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh amat diperlukan. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. iii. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. memahami dan menghargai bahasa melalui Aspek Seni Bahasa pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur. iv. mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 11 . dan melafazkan dan membina pantun empat kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur. Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa i. iv. Keindahan bahasa yang digunakan semasa aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka. ii.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa. bercerita. berlakon dan berpuisi. menyebut dan memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif. iii. peribahasa. Pembentukan ayat yang menggunakan simile. Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan. mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Seni bahasa memberi penekanan kepada keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti bernyanyi. Objektif Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i.

ii. Objektif Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. memahami dan menggunakan imbuhan awalan. ii. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. vii. Memahami dan membina ayat penyata menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks. iii. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. kata nama khas hidup manusia dan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. vii. v. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. akhiran dan apitan dengan betul mengikut konteks. iv. xi. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. vi. iv. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Selain itu.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan Aspek Tatabahasa tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. iii. aspek sebutan. intonasi dan semantik serta penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan. Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Aspek Tatabahasa i. dan Memahami dan menggunakan kata ganda penuh yang betul mengikut konteks. viii. vi. v. ix. memahami dan menggunakan kata hubung dan kata tanya dengan betul mengikut konteks. Tidak menggalakkan pelajar menghafal rumus atau hukum bahasa. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. x. 12 . memahami dan membina ayat dasar dengan betul mengikut konteks. memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia.

sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut. carta.  Tema  Tajuk  Fokus Utama  Fokus Sampingan  Objektif  Pengisian Kurikulum  Sistem Bahasa  Media  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada pencapaian objektif. alat permainan. pengayaan dan pemulihan. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti. aktiviti.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 STRUKTUR MODUL Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran merangkumi fokus utama. bahan maujud. pengisian kurikulum dan catatan. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. objektif. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama dan fokus sampingan. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran. pengayaan dan pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. Isi kandungan modul boleh diubah suai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapat memastikan bentuk tindakan susulan yang boleh dilaksanakan ke atas seseorang murid. Bahan yang dicadangkan untuk aktiviti ini terdiri daripada kad. pentaksiran. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan dan kadar masa yang sesuai untuk murid menguasai sesuatu kemahiran. fokus sampingan. 13 . Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu.

bakat. Bahan-bahan yang disediakan perlu lebih merangsang minda dan dilaksanakan secara kendiri atau dengan bimbingan guru yang paling minima. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. 14 . Guru perlu memberi penerangan cara melakukan aktiviti pengayaan kepada murid dan memberi ruang untuk mereka membuat latihan secara kendiri. dan minat. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan melengkapkan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di dalam dan di luar bilik darjah. pendekatan kumpulan. Pada masa yang sama guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan. Bahan yang sesuai seperti bahan bacaan tambahan. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. pendekatan pasangan. pendekatan kelas. strategi merangkumi pendekatan. kaedah dan teknik. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan pengajaran dan pembelajaran KSSR mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid . Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. keupayaan. kad permainan bahasa dan bahan-bahan lain yang bersesuaian untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid berkaitan kemahiran yang diajar. Pendekatan berdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan seperti pendekatan induktif. cara-cara fakta disampaikan dan keaktifan pengajaran. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang lebih mencabar minda bagi kemahiran tertentu yang dipelajari oleh mereka. Pendekatn yang memberi tumpuan kepada keaktifan murid seperti pendekatan berpusatkan guru manakala pengajran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan berpusatkan murid. pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya.

kuiz. pendekatan kelas. media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. Oleh itu.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. i. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan. latih tubi. menyelesaikan masalah. Kepelbagaian media. pendekatan kumpulan. Teknik-teknik pengajaran bahasa. Selain itu. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar serta teknologi yang dapat merangsang serta menggalakkan murid berfikir secara kritis. Selain pendekatan berpusatkan murid terdapat juga pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan guru. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. lakonan dan projek. Kepelbagaian Teknik Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahanbahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. main peranan. pendekatan pasangan. bahan maujud. Dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar. juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Antara teknik yang biasa digunakan ialah teknik bercerita. perbincangan. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Guru boleh memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. bermain. Teknik-teknik pengajaran adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran yang ditetapkan. sumbang saran. murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid. murid dapat membina keyakinan dalam berbahasa. perbahasan. Contoh pendekatan berpusatkan murid seperti pendekatan individu. Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran. kreatif dan inovatif. 15 . minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid.

Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu teknik dalam mempelajari bahasa melalui permainan. vi. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan. serta kedudukan semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. ix.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 ii. iii. iv. xi. makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan. mimik muka "facial expression". Bercerita amat sesuai untuk kemahiran bahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. vii. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran menyumbangkan pendapat dan idea. penggunaan alatan yang berkenaan. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah. Teknik simulasi Teknik ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing. 16 . yang memerlukan setiap murid Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. v. viii. elektif dan audiolingual. Teknik bercerita Teknik bercerita sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa yang mana murid dilatih dalam kawalan nada suara. x.

guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. 17 . a. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. majalah. serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif. Kemahiran dapat digabungjalinkan. Melalui proses ini. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahanbahan ilmiah dan sastera. buku rujukan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. penilaian. xiii. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. penyerapan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 xii. kamus. Penekanan Konsep 5 P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konsep penggabungjalinan. pengayaan dan pemulihan. sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. Penggunaan Tatabahasa yang tepat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid dengan tepat. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan sumber seperti akhbar. Kepelbagaian Sumber dan Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. internet. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana latar belakang murid yang berbeza dari segi kebolehan. dan minat. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. keupayaan. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. c. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. kad. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. e. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil atas seseorang murid. kajian masa depan boleh diserapkan. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 b. Oleh itu. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. 18 . sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. bakat. d. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. unsur ilmu. bahan maujud. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. alat permainan. carta. kemahiran belajar cara belajar. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Malaysia.

Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. kewarganegaraan. Di samping itu. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut. nilai.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Kecerdasan Pelbagai. pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Kajian Masa Depan. dan kemahiran bernilai tambah. laras bahasa. Kemahiran Kreativiti dan Inovasi. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. 19 . Kemahiran Belajar Cara Belajar. Selain itu. dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. contohnya ilmu dalam bidang sains. Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir. cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat. dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa. Pembelajaran Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. peraturan sosiobudaya. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Penerangan ringkas bagi setiap elemen seperti yang berikut. Keusahawanan.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar. mengakses. masa kini. dan masa depan. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau. menghantar dan menerima e-mel. bertutur. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. menyebar dan berkongsi maklumat serta berinteraksi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dan dalam urusan kehidupan. 20 . dan menulis. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. masyarakat. menyelesaikan masalah. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikan perisian. murid dapat membuat ramalan. menjangka akibat. membaca. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan. memproses. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. dan alam pekerjaan. serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. yakin. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Hal ini bermakna. dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea.

Kemahiran Membaca. membina jati diri. kemahiran pengurusan perniagaan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kreativiti dan Inovasi Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta. Aspek Seni Bahasa dan Aaspek Tatabahasa melalui tema-tema yang dicadangkan. TEMA Kurikulum Standard Bahasa Malaysia menyampaikan pengetahuan serta membina kefahaman tentang kehidupan dan alam sekekelingi murid melalui kemahiran bahasa. Penyerapan elemen ini bukan sahaja merupakan pendekatan membudayakan keusahawanan. menyelesaikan masalah. 21 . asli dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. memupuk kesedaran. Cakupan tema-tema yang perlu diberi penekanan. berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti dan menjadikan amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia pada masa hadapan. Kemahiran Menulis. Kreativiti dan inovasi saling berkait rapat bagi melahirkan modal insan yang serba boleh dan berketerampilan. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk ke tahap optimum supaya mereka berdaya cipta. malah melibatkan proses pembentukan sikap yang perlu dimiliki oleh usahawan seperti pemikiran keusahawanan. 1. Melalui tematema ini akan dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Keusahawanan Penyerapan elemen keusahawanan dalam kurikulum standard sekolah rendah bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Inovasi pula merujuk kepada proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. menghargai warisan dan mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid. idea kreatif yang yang tulen. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai setiap ahli keluarga. menggunakan daya imaginasi. aplikasi vokasional dan teknologi serta amalan nilai moral dan etika keusahawanan. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur.

Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat majmuk di negara ini. Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang berbentuk toleransi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. 8. Sains. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri sebagai warga Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan. dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. 22 . Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri. 4. 6. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani yang setia kepada negara. mental. mental dan sosial. serta amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. patriotisme dan kewarganegaraan merujuk keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. 7. teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji. Kebudayaan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 2. emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Teknologi dan Inovasi Tema sains. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. 5. 3. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berani menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. cinta akan negara dan mengutamakan kepentingan negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran kepada mereka agar mengutamakan keselamatan diri dalam pelbagai situasi dan persekitaran. Jati diri.

Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan menguruskan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Tema ini sesuai diajar untuk memupuk sikap keusahawanan dalam diri murid dan memahami kepentingan bidang ekonomi dalam pembangunan negara. 23 . mengembang dan mempertahankan daya maju perniagaan yang telah diterokai. 11. memulakan perniagaan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 9. 10. Ekonomi / Keusahawanan Tema ekonomi /keusahawanan merujuk tentang peri laku atau gaya usahawan. haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dalam kehidupan. bertindak terhadap peluang. berternak dan menangkap ikan secara tradisional dan moden. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian mendedahkan murid perihal pertanian seperti bercucuk tanam. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau.

.

BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

.

serta idea yang kritis dan kreatif. Mendengar. menyampaikan maklumat. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1. serta dapat memberikan maklum balas.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 1. dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. perasaan. pendapat. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan.2 Mendengar. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. suku kata. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.4 1.7 27 . iaitu abjad. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 bahasa. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti. dan menyebut bunyi perkataan. Bertutur. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. mengecam. memahami. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. dengan tepat menggunakan 1. 1. frasa dan ayat dengan betul.

2 1.6.5.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.7.1 1.1 1. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 1. tentang sesuatu perkara daripada 1. 1.2. 28 .2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.2 Mendengar. frasa.4. 1. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1 1. memahami dan menyebut dengan betul dan tepat.3. ayat tunggal dan ayat majmuk 1. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. daripada 1.4.7.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1.6.6 Mendengar.1 Mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. Berbincang dan mengemukakan pandangan pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Mendengar.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 1.3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 1. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 1.6.4.

guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 1. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar.0 STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. 29 .

4 Bertutur. murid dapat: i. ii.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Makanan Kita Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard FOKUS SAMPINGAN Kandungan Standard Pembelajaran 1. Membina dan menulis ayat tunggal dengan betul. Ilmu: Keusahawanan. tepung bungkus Kad gambar dan petikan dialog. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4 Pada akhir pengajaran. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3. dan ayat dengan betul. Membina dan menulis perkataan.4 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. iii. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 30 . Nilai : Bertatasusila dan bertanggungjawab KBT: Keusahawanan (sikap dan pemikiran keusahawanan) SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: ayat permintaan Kosa kata: karipap. 1. PENGISIAN KURIKULUM i.3 3.4. bingka. OBJEKTIF ii. keria. frasa.

Guru meminta salah seorang murid mencatat pada papan tulis dialog pelanggan menyatakan permintaan untuk memesan barang. Guru membimbing murid cara membuat permintaan yang betul ketika berurusan dengan orang lain dengan memberi contoh pembeli berurusan dengan penjual semasa meminta barang yang dibeli.Menggunakan intonasi yang betul.Bertatasusila . Guru bersoal jawab cara penjual dan pelanggan membuat urusan jual beli dan meminta murid memberi contoh dialog yang biasa didengar oleh mereka semasa pelanggan menyatakan permintaan ketika membeli. 4. Penekanan diberi pada aspek keusahawanan iaitu cara yang betul membuat permintaan. . 3. 5.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru memperdengarkan dialog pelanggan dan penjual berinteraksi dalam situasi jual beli di gerai atau di kedai makanan. . Guru meminta murid membaca dialog yang telah dicatat pada papan tulis. 31 Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Bertanggungjawab KBT: Keusahawanan Ciri-ciri usahawan Lampiran 1 Dialog yang dirakamkan/dilakonkan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2.

3. 3. Guru dan murid berbincang tentang kesesuaian dialog yang digunakan dalam aktiviti main peranan dan makanan yang biasa digemari oleh murid sekolah. Langkah 3 1. Murid diminta menulis dialog yang bertatasusila dan membetulkan dialog yang kurang sesuai berdasarkan latihan yang diberi pada lampiran 3. Guru memberi kad situasi kepada murid yang telah dipilih: Kad A – Peniaga melayan pelanggan Kad B – Pelanggan membuat pesanan Guru meminta murid yang dipilih memainkan peranan seperti yang terdapat pada kad situasi dengan menggunakan dialog yang sesuai dan bertatasusila. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Kerajinan KBT: Keusahawanan Berjual beli secara bertatasusila Lampiran 2 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. 32 . Guru memperdengarkan beberapa dialog cara murid membuat permintaan untuk membeli barang daripada penjual di kantin sekolah. Guru memilih beberapa orang murid untuk menjalankan aktiviti main peranan berjual beli di kantin sekolah. Guru meminta murid mengecam dialog-dialog yang mengandungi permintaan yang bertatasusila. 4. EMK: Keusahawanan Lampiran 3 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 AKTIVITI Langkah 2 1.

Murid diminta membina dialogdialog yang sesuai dan bertatasusila. 3. Guru menilai ketepatan dialog yang dibina secara lisan. Guru membimbing murid menuturkan ayat bertatasusila yang disediakan. Lampiran 6 33 . Lampiran 5 Pengayaan 1. Pemulihan 1. Lampiran 4 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Guru memaparkan gambar pembeli dan penjual di sebuah gerai. menuturkan dan menulis ayat bertatasusila berdasarkan gambar yang diberi. Murid membina.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 AKTIVITI Pentaksiran 1.

keria. : Saya memang suka makan kuih-muih tradisional. Pak Mail. : Ali. pulut panggang. Pak Mail? : Khabar baik. mi goreng. : Sama-sama. ya ke! Apakah jenis kuih-muih yang dijual hari ini? : Ada karipap. Pak Mail? : Macam-macam ada. : Oh. tolong bungkuskan saya kuih karipap. bingka. Kuih Kesukaan Saya Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual Ali Penjual : Apa khabar.00.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 1 Dengar dengan teliti dialog ini. Setiap jenis RM 2. kuih lapis. ini duitnya. : Kuih apa yang kamu mahu. datanglah lagi. : Apakah menu yang menarik hari ini. nasi lemak. Tolong bungkuskan saya tiga jenis kuih. buah melaka. tepung bungkus dan banyak lagi. ini kuih yang kamu mahukan. 34 . : Terima kasih. kerana ada banyak kuih-muih di sini. : Kalau begitu. bingka dan tepung bungkus. Semuanya kuih tradisional kita. kuih-muih pun ada.

35 . Kad B Kamu menjadi pembeli. Lakonkan cara kamu membuat permintaan semasa memesan barang daripada penjual di kaunter sekolah secara bertatasusila. Lakonkan cara kamu melayan pembeli secara bertatasusila. Kad A Kamu menjadi penjual di kantin sekolah kamu.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 2 Baca kad situasi ini dan tuturkan dialog yang sesuai dengan peranannya diberi.

2 3 4 5 36 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 3 Perhatikan gambar dan baca dialog di bawah. Saya minta tolong siangkan ikan ini sebelum dibungkus. 1 Tolong timbangkan 500 gram sayur sawi. Tandakan ( / ) bagi dialog yang dituturkan secara bertatasusila. Hantar bakul ini ke kereta saya. Boleh tolong potongkan daging ini anggaran dua kilogram. Susun sayur ini dengan teratur ke dalam bakul saya.

37 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Tuturkan dialog yang sesuai cara pembeli menyatakan permintaan untuk membeli salah satu barang yang terdapat dalam gambar.

saya mahu membeli kuih. ini kuih yang kamu mahu. Kemudian salin pada kotak di bawah mengikut urutan yang betul. ini duitnya. Sama-sama. Pak Mail. Terima kasih. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 38 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca dan tuturkan ayat di bawah secara bertatasusila. Ali. Tolong bungkuskan saya dua ketul kuih karipap. datanglah lagi. Pak Mail.

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 39 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Tuturkan dan tulis ayat permintaan yang bertatasusila berdasarkan gambar.

2 Mendengar. diftong.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 TEMA TAJUK JATI DIRI Hidup Harmoni Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2. FOKUS SAMPINGAN 3. murid dapat: i. 3. dan menyebut bunyi bahasa. Pada akhir pengajaran. OBJEKTIF ii. Ilmu: Kajian Tempatan ii. Nilai : Hormat-menghormati iii. perkataan.2. mengecam.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. PENGISIAN KURIKULUM i. frasa dan ayat dengan betul. suku kata. memahami dan menyebut frasa. vokal berganding. menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.6 Mendengar. KBT: ICT SISTEM BAHASA MEDIA Kosa kata: perkataan seerti Petikan dalam komputer 40 . 1. iaitu abjad. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. menyebut dengan betul ayat tunggal dan ayat majmuk yang didengar.

Contoh soalan:  Apakah nilai murni yang sering diamalkan oleh keluarga Ikhwan?  Bagaimanakah Ikhwan dan adik – beradiknya menolong keluarga mereka? Murid diminta membina dan menulis ayat tentang cara Ikhwan dan adik – beradiknya menolong keluarga mereka. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. 2. 41 . 3. yang terdapat dalam cerita yang didengar. 3. Lampiran 1 Petikan tentang keluarga harmoni. Guru memaparkan petikan yang sama di skrin melalui LCD dan murid bergilir-gilir menggarisi nilai murni menggunakan teknik yang sesuai pada papan kekunci. bertanggung jawab Guru bersoal jawab mengenai petikan hormat menghormati tentang cerita suasana kehidupan sebuah keluarga. Murid dipaparkan sekali lagi petikan Nilai – tentang kehidupan sebuah keluarga penyayang. harmoni. KBT ICT – penggunaan papan kekunci (highlight perkataan dan klik U untuk Murid menyebut semula nilai-nilai menggarisi perkataan. Langkah 2 1. Seorang murid membaca petikan yang diberi sementara murid lain diminta mendengar dan mengecam nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1.

Penggunaan papan kekunci untuk menaip Murid lain dikehendaki mendengar perkataan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 AKTIVITI Langkah 3 1. Murid diminta memadankan perkataan seerti dalam latihan yang diberi di skrin komputer. dan Lampiran 4 Ayat untuk dibaca oleh guru Lampiran 5 Latihan isi tempat kosong Murid mengisi tempat kosong dalam ayat dengan perkataan yang sesuai. Murid diminta membina dan menulis ayat berdasarkan perkataan tersebut . 2. Setiap murid diminta menyebut satu ayat yang telah didengar . Pentaksiran 1. dan menyenaraikan nilai-nilai tersebut dan secara bergilir-gilir menaipnya pada papan kekunci komputer yang dipaparkan pada skrin. Murid membina ayat perkataan yang diberi. berdasarkan Lampiran 7 42 . Guru menilai ketepatan kelancaran sebutan. 3. Seorang murid diminta membaca nilai. Lampiran 6 Pengayaan 1. Murid menyesuaikan subjek dengan predikat yang seuai untuk membentuk ayat .KBT. Lampiran 2 Senarai nilai murni. 3. Pemulihan 1.ICT nilai murni yang diedarkan. Lampiran 3 Perkataan seerti 4.

Dia mempunyai empat orang adik-beradik. Beliau seorang yang bertanggungjawab dan bertugas sebagai juruteknik. Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap berjimat cermat. Ibu Ikhwan bernama Puan Lina. Daun kelapa itu diambil daripada pokok kelapa yang ditanam di belakang rumah mereka. Beliau seorang yang penyayang dan bertugas sebagai guru. Keluarga Ikhwan saling menghormati antara satu sama lain. mereka membuat penyapu lidi daripada daun kelapa. 43 . Penyapu lidi itu digunakan untuk menyapu kawasan rumah mereka. Ayah Ikhwan bernama Encik Zailan. ceria dan harmoni. Mereka sekeluarga hidup sihat. Keluarga Harmoni Ikhwan murid tahun dua. Pada waktu lapang. Rumah mereka sentiasa bersih. Ikhwan dan adik-beradiknya taat kepada ibu bapa. Keluarga Ikhwan juga bekerjasama menjaga kebersihan rumah. Mereka juga suka tolong menolong antara satu sama lain semasa melakukan tugas-tugas yang diamanahkan.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 1 Garisi nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan menggunakan papan kekunci .

44 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 2 Sebut dan taipkan nilai-nilai murni yang kamu dengar pada kotak di bawah.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 3 Padankan perkataan dengan maknanya. bertanggungjawab gotong royong memuliakan menghormati harmoni patuh tolong menolong berkewajiban taat bantu membantu pengasih berjimat cermat bekerjasama hemat/tidak boros mesra penyayang 45 .

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran 1 Dengar dan sebut ayat ini dengan betul. Mereka suka tolong menolong antara satu sama lain. Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap berjimat cermat. ceria dan harmoni. Keluarga Ikhwan bekerjasama menjaga kebersihan rumah. Nota: Seorang murid perlu membaca satu baris ayat sahaja. Ibu Ikhwan seorang guru yang penyayang. 46 . Mereka sekeluarga hidup sihat. Ikhwan dan adik-beradiknya taat kepada ibu bapa. Ayah Ikhwan seorang yang bertanggungjawab. Keluarga Ikhwan saling menghormati antara satu sama lain.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 5 Pentaksiran 2 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam ayat yang kamu dengar. Mereka sekeluarga hidup sihat. Mereka juga suka ________________________ antara satu sama lain. 47 . Keluarga Ikhwan saling ____________________ antara satu sama lain. Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap ________________________. Ikhwan dan adik-beradiknya _________________ kepada ibu bapa. Ibunya seorang yang ______________________. Keluarga Ikhwan juga ______________________ menjaga kebersihan rumah. ______________________ dan harmoni. Ayah Ikhwan seorang yang ______________________.

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. Anak-anak Encik Rama taat kepada arahan ibu bapa. 48 . Anak-anak Puan Mei menyuruh anak-anaknya membersihkan halaman rumah. Encik Rosli sangat bahagia.membersihkan halaman rumah. Puan Dayang rajin membantunya mengemas rumah. kerja. Keluarga Puan Nora seorang yang bertanggungjawab. Salin semula di buku dan tulis dengan kemas.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 6 Pemulihan Dengar frasa yang dibaca dan padankan frasa supaya menjadi ayat yang betul.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 7 Pengayaan Dengar perkataan yang dibsebut dan bina ayat berdasarkan perkataan itu dengan betul. 49 . Tulis ayat tersebut dengan kemas. patuh __________________________________________________________________________ hemat __________________________________________________________________________ mesra __________________________________________________________________________ gotong royong __________________________________________________________________________ bantu membantu __________________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.

4 FOKUS SAMPINGAN 2.3 Standard Pembelajaran Pada akhir pengajaran.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada bahan multimedia yang sesuai. lembaran kerja 50 .Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 TEMA TAJUK ALAM SEKITAR Taman Indah Standard Kandungan 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. OBJEKTIF ii. murid dapat: i. PENGISIAN KURIKULUM Menceritakan semula dengan tepat tentang cara menjaga alam sekitar yang didengar menggunakan ayat majmuk.4. FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan 1. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. bertanggung jawab KBT: Kreativiti dan inovasi dan Belajar Cara Belajar SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa : Ayat Majmuk Gambar.5.2 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai : Berani.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru meminta seorang murid membaca petikan daripada bahan multimedia KBT: yang dipaparkan pada skrin secara kuat Kreativiti dan inovasi dengan sebutan yang betul dan jelas 51 Lampiran 2 Petikan . 4. Lampiran 1 Langkah 3 1. Murid diminta mencatat maklumat yang disampaikan oleh rakan. Guru memaparkan sekeping gambar KBT: pada skrin untuk murid menelitinya. Kreativiti dan inovasi 2. keadaan sungai .punca pencemaran 3. Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 2 1. Murid dalam kumpulan dikehendaki KBT: menilai keadaan sungai yang terdapat dalam gambar dan menyatakan idea Kreativiti dan inovasi mereka tentang punca berlakunya (Imaginasi) pencemaran pada sungai tersebut. Guru berbincang dengan murid (Persediaan) mengenai gambar yang ditunjukkan. Beberapa orang murid lain dipilih untuk menceritakan semula maklumat yang disampaikan oleh rakan tanpa bantuan gambar. 5. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menyampaikan maklumat yang terdapat pada gambar tersebut. Contoh perkara yang boleh dibincangkan.

Lampiran 5 Pengayaan 1. Murid diberi gambar dan diminta untuk berbincang punca berlakunya kejadian di kawasan dalam gambar. Murid mendengar frasa yang dibaca oleh rakan dan memadankan frasa tersebut menjadi ayat yang betul. Langkah 4 1. Murid mendengar petikan yang dibaca oleh guru dan menceritakan semula dengan tepat cerita tersebut menggunakan ayat sendiri dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Lampiran 6 52 . AKTIVITI 2. Lampiran 4 Pemulihan 1. Lampiran 3 Peta minda Pentaksiran 1. CATATAN bahan multimedia Murid dalam kumpulan kecil berbincang dan menilai sikap yang ditunjukkan oleh penduduk kampung dalam menangani masalah denggi dengan memberi alasan terhadap penilaian tersebut. Seorang murid diminta membaca teks yang diedarkan sekali lagi dan murid KBT: lain dikehendaki mendengar seterusnya Kreativiti dan inovasi melengkapkan peta minda berdasarkan (tindakan) maklumat yang didengar.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 PENGISIAN KURIKULUM sementara murid lain mendengar dan (perkembangan) memahamkan kandungan petikan tersebut.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 53 . Catat maklumat yang diceritakan oleh kawan kamu dan kemudian ceritakan semula.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 1 Lihat gambar dan ceritakan . 3. 2. 4. 5. 1.

Pada hari yang ditetapkan. mereka menebas semak samun dan mengumpulkan sampah-sarap serta membakarnya. penduduk berkumpul di dewan. Mereka juga mencuci longkang yang tersumbat supaya air dapat mengalir dengan sempurna. Kemudian. Encik Hamdan bersepakat dengan semua anggota jawatankuasa untuk mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan tersebut. Encik Hamdan menerangkan tujuan gotong-royong dan pentingnya menjaga kebersihan kawasan sekitar perumahan mereka. Kini. Hapuskan Nyamuk Aedes Seorang penduduk di Taman Indah telah menghidap demam denggi. 54 . Sebelum memulakan gotong-royong. Semangat kejiranan juga dapat dipupuk di samping dapat menghapuskan nyamuk aedes. kawasan sekitar menjadi bersih dan indah.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 2 Baca petikan dan bersama kawan cuba kamu menilai sikap dan tindakan ketua dan penduduk kampung dalam mengatasi masalah denggi. Encik Hamdan berasa bertanggungjawab terhadap kejadian itu. Sebagai ketua penduduk di situ. Manakala tin-tin dan botol-botol kosong ditanam supaya nyamuk aedes tidak membiak.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 3 Nyatakan semula maklumat yang diperolehi daripada teks yang dibaca oleh rakan kamu Apakah nama haiwan? Hapuskan Nyamuk Aedes dengan cara… 55 .

Mereka takut nyamuk. Nenek Munah sangat gembira. Sarah dan Lili membantu nenek Munah yang sudah tua membersihkan kawasan halaman rumahnya. pasu bunga. mereka mencabut rumput-rumput yang tumbuh panjang di tepi pasu- 56 . Sampah itu dibuang ke dalam tong sampah dan diangkut oleh lori ke tempat pembuangan sampah. Ceritakan semula perkara yang kamu dengar menggunakan perkataan sendiri. Lili pula membersihkan longkang yang dipenuhi Selepas itu.Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Dengar petikan yang dibaca. Sarah menyapu daun-daun kering yang bertaburan di bawah pokok mangga. lipas dan tikus mudah membiak sekiranya halaman rumah nenek Munah kotor. sampah sarap. Halaman rumah nenek Munah kelihatan bersih.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Dengar ayat yang dibaca oleh kawan dan ceritakan maklumat dalam ayat tersebut. A B Alam sekitar dibuang merata-rata Rumah bersih kesihatan terjamin Sampah sarap sudah tercemar Bersihkan longkang pembawa penyakit Nyamuk. 57 . lipas dan tikus air tidak bertakung Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Teliti gambar. 58 . Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. Tuliskan ke dalam petak di bawah. bincangkan dan cerita semula punca-punca berlakunya kejadian ini.

3 2. Membaca dan menaakul untuk memindah kan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. intonasi. perkataan.Kemahiran Membaca Tahun 2 2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehanmembaca dengan sebutan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca. dan kelancaran yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 2. frasa. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutaan yang betul. Di samping itu. jeda.5 2.4 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. murid berupaya menghayati teks yang dibaca.2 Membaca dan memahami. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6 59 . 2.

1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.6. sebutan yang jelas.6. digraf dan konsonan bergabung dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5.intonasi yang betul mengikut tanda baca. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat kepada bentuk dengan betul.2 2. Membaca dan memahami pelbagai menambahan ilmu. Membaca.5. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5.2.2 2.1 2. grafik 2. Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2. bahan bacaan secara didik hibur untuk 2.2.2 2. Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi perkataan dengan betul.2 2.2 60 .3 2.1 2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dalam pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3.3 2.4. dengan 2.3 2. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai.Kemahiran Membaca Tahun 2 Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2. vokal berganding . memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul. Membaca dan memahami ayat daripada pelbagai bahan bacaan sebutan yang betul.

Kemahiran Membaca Tahun 2

2.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu

memberi pertimbangan

aktiviti yang

sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini membaca dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara

melalui pelbagai

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

61

Kemahiran Membaca Tahun 2

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN Kuih Oh Kuih! Standard Kandungan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran Standard Kandungan

2.6.1

1.4

FOKUS SAMPINGAN

Standard Pembelajaran

1.4.4

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. Membaca bahan bahan untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bahasa. Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dan secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai : Rajin,keyakinan diri, kerjasama

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii.

KBT: Kecerdasan Pelbagai, Kontekstual EMK: Kreativiti dan Inovasi SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: kata nama, kerja Kosa kata: koci, lempeng, keria, baulu,tepung pelita, kuih lapis, apam kad perkataan, kad gambar 62

Kemahiran Membaca Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Langkah 1 1. Guru mempamerkan sejenis daun yang biasa dilihat oleh murid. Murid diberi peluang untuk memerhati, memegang dan menghidu bau daun tersebut. Guru bersoal jawab tentang daun tersebut dan kaitannya dengan kuih tradisional. Contoh soalan:  Apakah nama daun ini? (daun pandan)  Apakah guna daun ini dalam membuat kuih koci? (mewangi dan menghijaukan kuih)  Bagaimana cara menggunakan daun ini?  (ditumbuk dan diambil airnya dan dibancuh dengan tepung)

CATATAN

Ilmu:Sains Nilai: menghargai EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan)

2.

Media- Bahan maujud Daun pandan

3.

Langkah 2 1. Guru memperdengarkan lagu ’Kuih Tradisional’. Guru meminta murid menyebutkan nama-nama kuih yang disebutkan dalam seni kata lagu tersebut sambil mempamerkan kad gambar kuih tersebut. Guru mencatatkan nama-nama yang telah disebutkan oleh murid 63 Ilmu- Pend.Muzik Nilai- rajin 2. Lampiran 1 Seni kata lagu dan kad gambar kuih

EMK: Kreativiti dan inovasi ( Fasa Imaginasi )

3.

Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI dan membimbing murid menyatakan cara kuih dimasak sama ada goreng, rebus, bakar atau kukus . PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 2 Latihan cara kuih dimasak

Langkah 3 1. Guru membimbing murid membaca seni kata lagu yang dipaparkan. Murid membaca senikata lagu secara individu dan kumpulan dengan sebutan yang betul. Murid dibimbing menyanyikan lagu ’Kuih Tradisional’ berpandukan seni kata lagu yang dipaparkan. Murid diminta membaca secara bergilir-gilir nama-nama kuih yang telah dicatat dengan sebutan yang betul dan mengkategorikannya dalam kumpulan kuih manis atau pedas. Ilmu: Pend.Muzik Nilai: kerjasama 2. EMK: Kreativiti dan Inovasi (Fasa Perkembangan) Lampiran 4 Latihan nama kuih.

3.

4.

Langkah 4 1. Murid membaca semula namanama kuih dalam seni kata lagu yang dipaparkan oleh guru. Murid dalam kumpulan kecil berbincang dan memikirkan cara mengubah suai rasa atau bentuk kuih mengikut kreativiti mereka. Murid membentangkan hasil kerja kumpulan mereka. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai:Keyakinan diri EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan)

2.

3.

Pentaksiran 1. Murid membaca dialog yang Ilmu: Kajian 64 Lampiran 4

Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI disediakan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid mengkategorikan cara-cara jenis kuih dimasak. KBT: BCB KB-Menjana idea Lampiran 6 Pengayaan 65 . gambar Pengayaan 1. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: berdikari 2. Murid menjawab beberapa soalan pemahaman berdasarkan dialog yang telah dibaca. 2. Guru membimbing murid membaca nama-nama kuih. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Rajin KBT: BCB Lampiran 5 kad perkataan. Murid membaca frasa-frasa yang terdapat dalam lembaran kerja yang diberi. PENGISIAN KURIKULUM Tempatan Nilai:Keyakinan diri KBT: BCB KB-menjana idea CATATAN Pemulihan 1.

Kuih. kuih. buah melaka Bolehku makan sekeluarga. karipap. “Kuih Oh Kuih” Ibuku rajin buat kuih Bermacam-macam jenis kuih Bahulu.Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 1 Baca seni kata lagu ini dan Nyanyikan mengikut melodi. koci. mari dekat Rasalah kuih yang beraneka Pasti kawan semua akan suka. lempeng. kuih 2X Keria. kuih. lepat Marilah kawan. kuih. kuih. 66 . Melodi : Papaku Pulang Dari Kota.

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 2 Kuih apakah ini? Sedapnya! 67 .

68 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Namakan kuih berdasarkan senikata lagu dan apakah rasanya. Tuliskan.

Kuih karipap Kuih koci Kuih keria Kuih lepat 69 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Tuliskan bagaimana cara kuih ini dimasak.

Selain kuih karipap kuih apa yang awak suka? Saya suka kuih lepat pisang dan ondeh-ondeh yang bersalut kelapa. Ondeh-ondeh. Lampiran 4 Pentaksiran Arif Dini Arif Dini Arif Dini Arif Dini Arif Dini Arif : : : : : : : : : : : Apa khabar Dini? Bagaimana keadaan awak sekarang? Keadaan saya bertambah baik. Beri maksud perkataan yang diwarnakan. kuih melaka! Baiklah kita jumpa nanti. kuih apa itu? Oh. Apa salahnya. Terima kasih.Kemahiran Membaca Tahun 2 Baca dan fahami dialog di bawah. Arif. Saya akan belikan kuih keria yang bersira itu. Saya sebenarnya teringin hendak makan kuih keria. Ada apa-apa kuih yang awak nak makan? Oh. Saya akan mengunjungi rumah awak pada petang nanti. Terima kasih kerana sudi menelefon saya. Boleh awak tolong belikan kuih keria? Boleh. Sama-sama. betulkah? Terima kasih. ondeh-ondeh itu kuih melaka! Oh. Maksudnya Perkataan sudi mengunjungi teringin bersira bersalut 70 .

kuih pau kuih tepung pelita kuih lapis kuih koci Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 71 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca nama nama kuih di bawah.

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Senaraikan nama kuih mengikut cara kuih itu dimasak. cucur badak koci lepat karipap lapis keria apam vade seri muka cucur udang Kuih yang dikukus Kuih yang digoreng Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 72 .

berhemah tinggi. ii. Ilmu: Pend. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Kemahiran Membaca Tahun 2 TEMA TAJUK JATI DIRI Diri Umpama Mutiara Standard Kandungan 2.1 Pada akhir pengajaran.2. Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata. FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 2. SISTEM BAHASA Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan sebutan dan intonansi yang betul.1 FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3. diftong.2 Membaca dan memahami perkataan. PENGISIAN KURIKULUM i. vokal berganding. berhemah. iii. Membina dan menulis perkataan. kerjasama. Moral Nilai : bertatasusila.3. Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas. Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. disiplin. budi. OBJEKTIF ii. ICT Tatabahasa: kata adjektif Kosa kata: bangga.rasional KBT/EMK: KB. frasa. dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.3 3. lembaran kerja. frasa. yakin. digraf. lampiran aktiviti 73 . patuh. bertanggungjawab MEDIA Kamus. dan ayat dengan betul. murid dapat: i.

Ilmu: Pend. Moral Nilai: berdikari EMK: ICT Aplikasi Lampiran 2 Latihan mencari maksud frasa dengan 2. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi cerita dalam petikan. 5. Guru memaparkan di skrin besar teks petikan kepada murid. Guru membimbing murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu atau kumpulan. Murid diminta mengecam frasa yang telah dihitamkan dan membacanya dengan sebutan yang betul. Guru membimbing murid menggunakan papan kekunci untuk menaip maksud frasa tersebut menggunakan teknik yang sesuai. 74 .Kemahiran Membaca Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI KURIKULUM Langkah 1 1. Langkah 2 1. Moral Nilai: berdikari EMK: ICT CATATAN Lampiran 1 Petikan teks 3. Guru memperdengarkan bacaan dan meminta murid mendengar dengan teliti. 3. 4. Murid menulis frasa tersebut semula dalam buku latihan dan menyatakan maksudnya dengan tepat. 2. Ilmu: Pend. Murid secara kumpulan kecil dan individu membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Menjana idea Lampiran 4 Pemulihan Pengayaan 1. Ilmu: Pend. Ilmu: Pend. Pemulihan 1. Ilmu: Pend. Murid menulis jawapan dalam bentuk frasa berdasarkan ayat yang telah dibaca. Murid membaca dan memadankan perkataan dengan perkataan lain yang disediakan menjadi frasa yang bermakna. Murid secara bergilir-gilir membaca perkataan dalam ayat yang diberi dengan sebutan dan intonansi yang betul . Murid membaca semula ayat yang telah dibina. Moral Nilai: berhemah tinggi KBT: KB. Moral Nilai: rasional KBT: KB. Moral Nilai: rasional KBT: BCB Lampiran 5 Pengayaan 2.Menjana idea Lampiran 3 Pentaksiran PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. 75 .Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI Pentaksiran 1. Murid membaca frasa yang diberi dan membina ayat yang sesuai dengan frasa tersebut.

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan di bawah. Dia sentiasa mengamalkan pesanan gurunya iaitu ‘Kepimpinan Melalui Teladan’. Sifatnya yang baik itu menjadi teladan kepada semua rakan sekelasnya. Dia seorang yang berhemah tinggi dan bertanggungjawab. Walaupun ada rakan sekelasnya yang tidak suka padanya. Rakan-rakan dan gurunya suka akan budi bahasanya. Dia juga sentiasa memastikan semua rakannya mematuhi Jadual Tugasan di Kelas 2 Hijau. 76 . Mereka Mereka bangga dan gembira dengan memenangi pertandingan itu kerana mempunyai seorang ketua yang baik dan sentiasa bekerjasama. kejayaan itu. Kelas 2 Hijau selalu diumumkan sebagai Kelas Terbaik Disiplin dan Kelas Terbersih dalam pertandingan yang diadakan pada setiap minggu di sekolahnya. Fuad sentiasa namun dia sentiasa melayan mereka dengan baik. berdisiplin dan mematuhi jadual waktu bertugas. Fuad murid Tahun 2 Hijau di Sekolah Kebangsaan Putrajaya 2. Dia selalu membantu guru kelasnya mengawal disiplin kelas. Fuad telah dilantik menjadi Ketua Kelas 2 Hijau.

Bangga dan gembira berhemah tinggi disiplin kelas Mematuhi jadual Budi bahasanya Menjadi teladan Bangga dan gembira Sentiasa bekerjasama 77 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 2 Cari makna perkataan dengan merujuk kamus dan tuliskan di petak yang disediakan.

4. 5. Fuad murid Tahun 2 Hijau di Sekolah Kebangsaan Putrajaya 2. Mereka memenangi pertandingan itu kerana mempunyai seorang ketua yang baik dan sentiasa bekerjasama. 3. Mereka bangga dan gembira kerana berjaya dalam pertandingan keceriaan kelas. Fuad telah dilantik menjadi Ketua Kelas 2 Hijau. Fuad seorang yang berhemah tinggi dan bertanggungjawab. 78 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Pentaksiran Baca ayat berikut dan fahami perkataan dalam bentuk frasa yang dihitamkan . 1. 2.

Di manakah Fuad bersekolah? ____________________________________________________________ _ 2.Kemahiran Membaca Tahun 2 Jawab soalan berikut dalam bentuk frasa berdasarkan ayat yang dibaca. Bagaimanakah sikap Fuad ? _________________________________________________________ 3. Bagaimanakah perasaan murid Kelas Tahun 2 Hijau setelah memenangi pertandingan? __________________________________________________________ 79 . Apakah jawatan Fuad di sekolah? __________________________________________________________ 4. 1. Mengapakah Kelas Tahun 2 Hijau boleh memenangi pertandingan? __________________________________________________________ 5.

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 4 Pemulihan Rujuk petikan Lampiran 1 dan lengkapkan rangkai kata. kelas bangga tinggi diri jawab kerjasama jadual bertanggung___________ berhemah ___________ mematuhi ___________ disiplin ______________ sikap ________________ keyakinan ___________ berasa ______________ Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 80 .

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5.Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 5 Pengayaan Baca frasa dan bina ayat berdasarkan frasa yang di beri. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 81 . mematuhi jadual berasa bangga keyakinan diri budi bahasa disiplin kelas 1. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.

Moral Nilai : kebersihan . keyakinan diri. bertatasusila. Pend. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan sebutan yang betul.frasa.3 3. rasional.5 FOKUS SAMPINGAN Kandungan Standard Pembelajaran 3. berdikari iii. KBT/EMK: Kreativiti dan Inovasi BCB – bacaan mekanis.2 FOKUS UTAMA Membaca dan memahami perkataan. murid dapat: i. OBJEKTIF ii.kata hubung Petikan.5. Lembaran aktiviti dan Lampiran aktiviti 82 . mengimlak SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Ayat majmuk . Standard Pembelajaran Standard 2. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. kerjasama. Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza daripada pelbagai sumber. ii.Kemahiran Membaca Tahun 2 TEMA TAJUK ALAM SEKITAR Persekitaran Bersih dan Selamat Standard Kandungan 2. Ilmu: Pend.Kesihatan. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. mencatat dan membezakan maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. kerajinan.1 Pada akhir pengajaran.2. PENGISIAN KURIKULUM i.

Moral membaca ayat yang mengandungi 83 Lampiran 3 . kumpulan dan individu dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid dalam kumpulan berbincang ciri-ciri yang perlu ada pada gerai makanan yang ceria dan bersih.Kemahiran Membaca Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI KURIKULUM Langkah 1 1.Kesihatan Nilai: kebersihan CATATAN Lampiran 1 Gambar tunggal 2.Moral Nilai: kerjasama 2. lmu: Pend. Langkah 3 1. Guru meminta murid mengecam dan Ilmu: Pend. Guru bersoal jawab dengan murid EMK: Kreativiti dan tentang gambar yang dilihat. Ilmu: Pend. inovasi ( Fasa Contoh soalan: Persediaan)  Adakah gerai ini sesuai untuk kita singgah makan?  Mengapakah kamu berpendapat begitu? Langkah 2 1. Guru mengedarkan petikan teks kepada murid. Guru berbincang dan meminta pendapat murid cara untuk memperbaiki keadaan gerai yang terdapat dalam teks yang dibaca. 4. KBT: BCB.bacaan mekanis EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Imaginasi) Lampiran 2 3. Guru membimbing murid membaca petikan secara kelas . Guru mempamerkan gambar tunggal tentang keadaaan sebuah gerai makanan.

5. Nilai:bertatasusila 2. Murid mengecam dan menyebut kata hubung dalam frasa yang dihitamkan.Kemahiran Membaca Tahun 2 AKTIVITI frasa yang dihitamkan. Pentaksiran 1. EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan) Sistem bahasa: Ayat majmuk Kata hubung PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 3. Murid diminta menyalin ayat –ayat yang mengandungi frasa yang dihitamkan sebagai maklumat daripada petikan. Murid membaca frasa yang diberi dan membina ayat yang sesuai dengan frasa tersebut. Murid membaca ayat dan membezakan maklumat yang betul dalam ayat dengan menandai tanda ( √ ) pada ayat betul. Nilai:berdikari KBT:KB-menjana idea Lampiran 6 Pengayaan 84 . 4. Guru dan murid membincangkan maksud frasa dalam ayat. Nilai:Rasional KBT:KB-banding beza Lampiran 4 Pentaksiran Pemulihan 1. Murid membaca ayat dengan Nilai:kerajinan sebutan yang betul dan menulis ayat tersebut pada gambar yang sesuai. Murid membaca dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan petikan. Lampiran 5 Pemulihan Pengayaan 1.

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 1 Lihat dan fahami gambar di bawah. Apakah tindakan yang harus diambil oelh pengunjung gerai ini? 85 . 1. Nyatakan langkah yang baik menjaga keadaan persekitaran gerai ini. Apakah kesannya gerai seperti ini kepada alam sekitar ? 3. Apakah penyakit yang berpunca daripada gerai yang kotor ini? 5. 4. Nyatakan keadaan di sekitar gerai ini ? 2.

untuk minum di sebuah gerai di tepi jalan . Tidak jauh dari gerai itu. Cuaca pada sangat hari itu sangat Mereka panas dan mereka singgah berasa dahaga. Terdapat banyak sisa makanan dan sampah sarap dibuang di sekitar gerai itu. Mereka melihat gerai itu sangat kotor. takut terkena keracunan makanan dan 86 . kelihatan tikus berkeliaran mencari sisa makanan. Mereka tidak mahu membeli minuman di gerai itu kerana alahan.Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 2 Baca dan fahami petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Gerai itu terletak di tepi longkang yang airnya tersumbat dan berbau busuk. Persekitaran Bersih Hana dan Azim baru pulang dari sekolah.

1. Mengapakah mereka singgah di gerai itu? ________________________________________________________ 3. Mengapakah longkang berbau busuk? ________________________________________________________ 5. Mengapakah mereka tidak membeli minuman di gerai itu? ________________________________________________________ 87 .Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Jawab soalan di bawah berdasarkan petikan yang dibaca. Apakah yang menyebabkan tikus-tikus berkeliaran di tepi gerai itu? ________________________________________________________ 4. Siapakah yang baru pulang dari sekolah? ________________________________________________________ 2.

Tikus. Kita patut makan dan minum di gerai yang cantik dan bersih.Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul. Sisa makanan hendaklah dibuang di persekitaran tong sampah. lalat dan lipas boleh membiak di tempat yang kotor. Longkang tersumbat disebabkan hujan lebat membawa sampah sarap. Persekitaran yang kotor boleh menyebabkan penyakit. Menjaga kebersihan gerai adalah tanggungjawab penjual dan pelanggan. 88 .

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca dan tuliskan ayat pada gambar yang sesuai. Dia keracunan makanan. Doktor menasihati Amran supaya tidak makan di gerai yang kotor. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 89 . Amran makan di gerai yang kotor. Ibu membawa Amran ke klinik. .

Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Baca dan bina ayat yang sesuai menggunakan frasa diberi.      nasi lemak tidak bersih sakit perut keracunan makanan Amar ke hospital Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 90 .

2 3. serta tulisan yang jelas dan kemas.Kemahiran Menulis Tahun 2 3. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. 3. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Menulis imlak dengan tepat. tanda baca dan ejaan yang betul.6 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukakata. frasa.7 3. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.3 3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas.9 Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.2. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.8 3. dan ayat dengan betul.4 3. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. vokal berganding. Membina dan menulis perkataan. 91 . diftong. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 3. ditonton atau dibaca.

Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata.4. vokal berganding . berdasarkan bahan grafik 3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas.6. Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal. Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan dengan betul. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. vokal berganding .7 3.2 3. diftong.3 3.2 92 .2 3. digraf dan konsonan bergabung dengan tanda baca yang tepat. vokal berganding.2. Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan yang dua atau lebih sukakata. diftong .5.2.8. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk puisi menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. vokal berganding. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.Kemahiran Menulis Tahun 2 3. 3. Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubung kaikan fakta daripada pelbagai sumber. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul .1 3.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata.3.3. Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Menulis imlak frasa dan ayat tunggal yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata. Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. diftong.1 3.1 3.2 3.2.6. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.6 3.2 3.4.1 3.3.7. diksi. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca. dengan 3.8.5. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.3.1 3. Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4 3.

guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 93 .Kemahiran Menulis Tahun 2 3. semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini menulis dan boleh yang diajar. pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara melalui pelbagai terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis.

SISTEM BAHASA MEDIA KBT/EMK: ICT dan konstekstual Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas. Tatabahasa : kata kerja. FOKUS SAMPINGAN 2.Kemahiran Menulis Tahun 2 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Kuih-muih Melayu Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3. rasional. ii. Pend. Ilmu: Kajian Tempatan. 2. OBJEKTIF ii.3 Pada akhir pengajaran. PENGISIAN KURIKULUM i. menghargai. frasa.2 Membaca dan memahami perkataan. kata hubung Kad gambar.3.Moral Nilai : membantu.3 Membina dan menulis perkataan. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemahiran Hidup.2. lembaran kerja 94 . Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. dan ayat dengan betul.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. menghormati. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. bersyukur iii. murid dapat: i. berdikari. 3.

Murid bergilir-gilir membaca dan melengkapkan frasa pada latihan yang terdapat pada skrin besar yang dipancarkan melalui komputer.Kemahiran Menulis Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI KURIKULUM Langkah 1 1. 95 . Langkah 2 1. Murid menulis frasa tersebut ke dalam buku latihan yang disediakan.Moral Nilai: membantu. berdikari KBT:KB-menjana Idea Lampiran 2 Latihan melengkapkan frasa 2. Ilmu: Kajian tempatan Nilai: Rasional 2. Murid membaca semula frasa yang telah ditulis. Guru memaparkan beberapa keping gambar melalui kemudahan komputer dan meminta murid mengenal pasti aktiviti yang terdapat dalam gambar. Seorang murid diminta merasa kuih sambil mata ditutup dan menyebut nama kuih tersebut. EMK: ICT CATATAN ABM: Kuih Lampiran 1 gambar 3. 5. Ilmu: Pend. Guru meminta murid menulis perkataan dan membina frasa yang berkaitan dengan aktiviti tersebut dalam komputer yang dipancarkan pada skrin besar. Murid secara lisan menyebut perkataan yang ada kaitan dengan aktiviti yang terdapat dalam gambar. 4.

Pengayaan 1. Murid membaca frasa yang telah dibina. Murd secara bergilir-gilir membuat latihan yang disediakan dalam komputer. Murid melengkapkan ayat dengan menggunakan perkataan sendiri menggunakan kata hubung. 3. Guru memperkenalkan kata hubung menggunakan kad perkataan dan membimbing murid menggunakan kata hubung tersebut dalam konteks ayat. Nilai : berdikari Lampiran 6 Pengayaan 96 . Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: menghargai KBT:KB-menjana idea Lampiran 5 Pemulihan 2. Pentaksiran 1.Kemahiran Menulis Tahun 2 AKTIVITI Langkah 3 1. Lampiran 3 Latihan kata hubung PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Murid melengkapkan ayat dialog dengan menggunakan frasa yang sesuai. Guru membimbing murid melengkapkan frasa berpandukan gambar dengan perkataan yang sesuai. Murid menyalin semula latihan ke dalam buku latihan. KBT:KBmenganalisis Lampiran 4 Pentaksiran Pemulihan 1.

97 .Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 1 Teka apakah aktiviti apa yang terdapat dalam gambar.

2. kuih. air. menghiris mengukus menjerang menguli 1. bawang. 98 . 3. 4.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 2 Lengkapkan frasa di bawah berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi dengan menaip perkataan tersebut. tepung.

ke dalam bakul. 3. Salmi menolong ibunya menyusun nasi lemak mendengar radio.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 3 Lengkapkan ayat majmuk di bawah dengan kata hubung yang diberi dengan menaip menggunakan komputer. 2. dia tidak sombong. Walaupun Wahidah kaya. Salina membantu ibunya menyediakan nasi lemak kuih-muih. 4. 99 memasukkannya . Ammar tidak datang ke sekolah demam. dan sambil tetapi kerana lalu 1. Malika membungkus nasi lemak 6. 5.

kenapa kita mesti menolong ibu? Dini : Kita patut menolong ibu _____________________________________ bebannya. pastikan kamu mencuci tangan dengan bersih supaya ______________________________________________. Adik : Oh. bolehkah adik membantu ibu ____________________________? Dini : Boleh. pastikan kerja agar dapat meringankan saya dan adik makanan tidak tercemar sambil mendengar radio Ibu : Dini : Ibu : Dini. Adik : Kakak.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Lengkapkan dialog di bawah dengan menggunakan frasa yang diberi. bolehkah tolong ibu sediakan bahan-bahan membuat nasi lemak ? Baiklah ibu. Adik : Kakak. tetapi _______________________________________ kamu siap. begitu! 100 . ______________________________ akan membantu ibu. Sebelum menolong ibu.

101 .Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca dan lengkapkan frasa dengan kata kerja berdasarkan gambar. ______________lemang _________________ lauk ____________kek _______________ kuih ___________________air ____________ minuman Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja.

3.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Lengkapkan ayat dengan menggunakan frasa yang diberi. Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 4. Ayah makan kuih koci sambil _____________________________________. 2. dan makan kuih sambil mendengar radio tiga keping kuih menggoreng lempeng pisang rasanya manis 1. Saiful suka makan kuih keria kerana _______________________________ 5. Rini membeli sebungkus nasi lemak dan ___________________________. Adik tidak suka ___________________karipap. 102 . Kamalina _____________________________________ untuk keluarganya.

konstekstual PENGISIAN KURIKULUM i. ii. OBJEKTIF ii.2 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. iii. Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar.6 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2. SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa : kata kerja. kata hubung Kad gambar.Kemahiran Menulis Tahun 2 TEMA TAJUK JATI DIRI Sikap Bergotong . 2.royong Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan 3.2 Pada akhir pengajaran. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai : tolong-menolong.3 FOKUS SAMPINGAN Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. murid dapat: i. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Standard Pembelajaran 2. kerajinan KBT/EMK: Kreativiti dan inovasi. lembaran kerja 103 .3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis ayat majmuk dengan cara yang betul dan kemas.

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: kerajinan EMK: Kreativiti dan 104 Lampiran 2 . dan intonasi yang betul berdasarkan tanda baca. 4. 5. Murid dipertontonkan sebuah klip video majlis perkahwinan. KBT: KB. Murid membaca petikan dengan lancar. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: kerajinan 2. Murid menulis nombor yang sesuai pada gambar yang diberikan berdasarkan tayangan slaid. Murid bersoal jawab tentang suasana majlis tersebut. Murid mengenal pasti aktiviti yang dipaparkan melalui tayangan slaid.Kemahiran Menulis Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Langkah 2 1. Contoh soalan:  Video apakah yang kamu sedang tonton?  Apakah aktiviti yang mereka lakukan dalam video tersebut? Guru mengaitkan jawapan murid dengan gotong royong dan menerangkan faedah amalan gotong royong.Menjana idea EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan) Lampiran 1 Slaid gotong royong PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 3. sebutan yang jelas. Murid menulis perkataan dan frasa yang berkaitan dengan aktiviti yang ditunjukkan dengan tulisan yang kemas mengikut susunan nombor yang betul. 6.

Kemahiran Menulis Tahun 2 AKTIVITI 2. Ilmu: Kajian Tempatan EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Perkembangan) Lampiran 3 Langkah 4 1. Murid mempersembahkan cerita yang mereka hasilkan melalui aktiviti bercerita. EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Tindakan) Petikan Aktiviti 3 Pentaksiran 1. KBT: BCB. Murid memahami perkataan dalam ayat yang dihitamkan dengan mencari makna perkataan tersebut. Langkah 3 1.Menjana idea Lembaran Kerja Pentaksiran Pemulihan 1. Murid diberi lembaran kerja untuk melengkapkan cerita mengikut kreativiti sendiri. Murid memadankan frasa menjadi ayat yang betul. KBT: KB.Membina ayat Lembaran Kerja Pengayaan 105 . Murid mencantum dan menulis semula perkataan menjadi rangkai kata yang betul. Murid membina dan menulis ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberikan. KBT: BCB. PENGISIAN KURIKULUM inovasi (Fasa Imaginasi) CATATAN 3.Membaca mekanis Lembaran Kerja Pemulihan Pengayaan 1.

Lampiran 1 1 2 3 4 5 6 Nombor Frasa membersihkan longkang mengumpul sampah menebas semak Nombor Frasa mencabut rumput menyapu sampah menanam pokok Nombor 1 Frasa Nombor 4 Frasa 2 5 3 106 6 . Kemudian salin frasa mengikut susunan nombor yang betul.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lihat aktiviti dalam gambar dan tulis nombor pada frasa yang sesuai.

” Rintih Sang Semut. Salin perkataan yang dihitamkan dan beri maknanya. datang seekor burung merpati menghampiri mereka. Pada suatu hari. Kampung Indah dilanda rebut taufan. saling menghormati rela hati bergotong royong tolong menolong beramah mesra 107 . “Mengapa kamu bersedih. “Kami kehilangan tempat tinggal kerana rebut melanda kampung kami. Mereka bergotong-royong mengumpulkan tanah dan pasir. Setelah siap. mereka mengucapkan terima kasih kepada Sang Merpati. Sang Merpati dengan rela hati ingin menawarkan diri untuk membantu sang Semut dan rakan-rakannya membina semula rumah mereka. wahai Sang Merpati. Sang Semut dan rakan-rakannya tolong-menolong membersihkan kawasan perkampungan mereka. wahai Sang Semut?” Tanya Sang Merpati. Sang Semut dan rakanrakannya berasa susah hati. Mereka juga beramah mesra dengan Sang Merpati yang baik hati itu. Tiba-tiba. Banyak rumah yang musnah.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 2 Baca petikan ini. Penduduk di kampong ini saling menghormati sesame mereka. Sang Semut tinggal di Kampung Indah.

Setelah siap. Sang Semut dan rakan-rakannya mengucapkan terima kasih kepada Sang Merpati. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________ 108 . Mereka juga beramah mesra dengan Sang Merpati yang baik hati itu.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 3 Mari menyalin petikan perenggan pertama dan menghabiskan cerita mengikut kreativiti sendiri. Sang Semut dan rakan-rakannya tolong-menolong membersihkan kawasan perkampungan mereka.

mencuci longkang. _____________________________________________________________________ 3. Kakak menolong ibu 3. _____________________________________________________________________ 4. pokok bunga. Abang menolong ayah 4. Datuk menebas lalang mencuci kereta. _____________________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________________ 109 . di belakang rumah.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran Pentaksiran Padankan ayat di bawah menjadi ayat lengkap. Kemudian salin ayat itu. 2. Setiap petang ibu menyiram 5. _____________________________________________________________________ 2. Saya dan adik menolong ayah mencuci pinggan. 1. 1.

Kemahiran Menulis Tahun 2

Lampiran Pemulihan Suaikan perkataan dan tulis semula perkataanperkataan yang dicantumkan menjadi rangkai kata.

mesra hati menolong menghormati

royong

rela

tolong

beramah

saling

bergotong

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja

110

Kemahiran Menulis Tahun 2

Tuliskan frasa yang sesuai bagi gambar yang diberi.

Lampiran Pengayaan

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

111

Kemahiran Menulis Tahun 2

TEMA TAJUK

ALAM SEKITAR Berkelah di Sungai

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

3.3.4

1.4 FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan 1.4.1 Standard Pembelajaran

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. Membina beberapa ayat majmuk dengan betul dengan merujuk bahan bacaan yang dibaca. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai : kerjasama, berdikari,bersyukur,menjaga kebersihan EMK/KBT: ICT dan Belajar Cara Belajar Tatabahasa: Kata hubung, ayat majmuk

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii. iii.

SISTEM BAHASA MEDIA

Gambar tempat-tempat perkelahan, lembaran aktiviti

112

Kemahiran Menulis Tahun 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru memaparkan slaid gambar tempat-tempat yang boleh dijadikan tempat perkelahan dan meminta murid menelitinya. Murid dan guru menceritakan keadaan tempat dalam paparan gambar itu. Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Prihatin ICT Media: Gambar slaid tempat-tempat perkelahan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

Langkah 2 1. Guru meminta murid memilih salah satu tempat dalam paparan dan menulis tempat tersebut dalam komputer . Murid diminta membaca secara kuat nama tempat tersebut. Guru berbincang dengan murid tentang pentingnya tempat-tempat perkelahan yang menarik dikaitkan dengan ekonomi penduduk setempat. Nilai: Kerjasama KBT: Mengkategori

2.

3.

Langkah 3 1. Murid diminta membaca dan memahami teks yang dipaparkan pada skrin dengan betul. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi teks yang telah dibaca dan secara bergilir-gilir menaip 5 113 Nilai: bersyukur EMK: ICT Lampiran 1 Teks

2.

Nilai: bersyukur KBT: KB-menjana idea Lampiran 2 Lembaran kerja 2. Murid diminta melengkapkan ayat dengan kata hubung yang betul berdasarkan gambar yang diberi. murid dibimbing untuk berbincang mengenai beberapa kata hubung yang dipetik daripada teks. Nilai: Berdikari KBT: menjana idea Lampiran 4 Pemulihan Pengayaan 1. Murid diminta menulis lima ayat majmuk yang sesuai tentang aktivitiaktiviti yang terdapat dalam gambar tunggal yang diberi. Nilai: Berdikari.Kemahiran Menulis Tahun 2 AKTIVITI ayat mengenai isi teks tersebut menggunakan ayat sendiri. Nilai: Berdikari KBT: menjana idea Lampiran 5 Pengayaan 114 . Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan ayat-ayat berpandukan isi teks yang telah dibaca. Murid diminta menulis ayat majmuk yang sesuai berdasarkan frasa yang diberi. Pentaksiran 1. Secara kumpulan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 4 1. kebersihan KBT:BCB-menulis ayat Lampiran 3 Pentaksiran Pemulihan 1.

Kata ayah Akil. Mereka membawa pelbagai jenis makanan dan. tikar dan plastik sampah. minuman. Sampai sahaja di Sungai Congkak. Daun-daun kering dan ranting-ranting kayu dan batu-batu sungai yang berselerakan juga mereka susun semula di tebing sungai supaya tebing tidak rebak. Akil dan keluarganya pergi ke Sungai Congkak untuk berkelah. Mereka juga tidak lupa membawa pakaian. Ayah Akil berpesan kepada ahli keluarganya supaya sentiasa menjaga alam sekitar. “Menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab kita dan kita harus menghargainya supaya keindahannya akan dapat dikekalkan”. Mereka telah memilih satu tempat yang agak sesuai tetapi kawasan di sekelilingnya penuh dengan sampahsampah yang telah dibuang oleh pengunjung lain. Akil dan keluarganya duduk berehat sambil makan sebelum mandi. mereka mencari tempat yang sesuai untuk membentang tikar dan meletakkan barangbarang yang dibawa. Berkelah di Sungai Congkak Pada hari Ahad yang lalu.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 1 Baca dan fahamkan teks. 115 . Mereka meletakkan sampah itu di satu tempat. kemudian tulis 5 ayat untuk menceritakan semula kandungan teks tersebut. Setelah selesai. Akil dan keluarganya mengutip sampah-sampah itu lalu memasukkan ke dalam plastik sampah.

pakaian.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 2 Lengkapkan ayat di bawah dengan merujuk petikan diberi. tikar _______________________________________________________________ Di Sungai Congkak. mereka mencari tempat yang sesuai ___________ ____________________________________________________________________ Akil mengutip sampah-sampah itu __________________________________ ____________________________________________________________________ Akil dan keluarganya menyusun semula batu-batu di tebing sungai ____________________________________________________________________ Setelah selesai. keluarga Akil duduk berehat ________________________ ____________________________________________________________________ 116 . minuman. Keluarga Akil membawa pelbagai jenis makanan.

tebing sungai tidak rebak plastik sampah menjaga alam sekitar sampah dibuang oleh pengunjung 117 .Kemahiran Menulis Tahun 2 Langkah 3 Pentaksiran Tulis ayat majmuk tentang kebersihan alam sekitar berdasarkan frasa di bawah.

Akil dan keluarganya mandi sambil _____________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 118 . Lampiran 4 Pemulihan Akil dan keluarganya pergi ke Sungai Congkak untuk ____________________________ Anum mengutip daun-daun kering dan ___________________________________________ Akil dan abangnya menyusun batu supaya ___________________________________________ Selepas makan.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lengkapkan ayat di bawah dengan frasa kamu sendiri.

4. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 119 . 1. 5. 2.Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 5 Pengayaan Bina lima ayat majmuk yang sesuai berkaitan dengan gambar di bawah. 3.

Memahami perkataan dalam seni kata lagu secara didik hibur. intonasi yang betul tentang sesuatu 120 . Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1.1 4.2.2 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4 Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan.3 4.2 4.1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas. memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. melalui nyanyian dan gerak laku 4. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 4.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 4. 4.

4.1 4. Melafazkan pantun empat kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.4.3.3. Membina pantun empat kerat secara terkawal dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara dididk hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 4. 4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 4.2 4.2.2 121 .

122 .Aspek Seni Bahasa Tahun 2 4. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa. boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. pembelajaran Pengajaran dan ini boleh aktiviti kemahiran dilaksanakan melalui pelbagai secara terancang bagi mencapai Guru objektif yang telah ditentukan.

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Nilai : Hormat-menghormati. ii. disira.1 Pada akhir pengajaran. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Bertutur.4. i. ii. Mengujarkan dialog tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas sambil melakonkannya menggunakan bahasa badan yang kreatif secara didik hibur. KBT : Kecerdasan Pelbagai .3. inti.4 1. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur.2 Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 1. menghargai warisan iii. SISTEM BAHASA 123 . berhemah tinggi. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. murid dapat: OBJEKTIF i.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Kenali Saya Standard Kandungan 4. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan bertatasusila. tradisional. FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 4. berukir.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.Pengisian ruang EMK : Kreativiti dan inovasi Kosa kata : berwarna-warni.

Contoh soalan: KBT : Konstektual EMK: Kreativiti dan Inovasi (Fasa  Apakah nama kuih dalam gambar Persediaan) ini?  Adakah kuih ini kegemaran kamu?  Sebutkan beberapa jenis kuih tradisional yang kamu tahu. Langkah 2 1. 2. Murid melakonkan dialog yang diberi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul secara bergilir-gilir. Lampiran 2 Petikan dialog Langkah 3 124 . 3. Guru mengedarkan teks dialog dan Nilai : bekerjasama membimbing murid membaca dan melakonkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Guru membimbing murid mengenali kuih tradisional dan kuih moden serta mengelaskan kuih mengikut kategori tradisional atau moden. CATATAN Guru merangsang murid menamakan Nilai : Menghayati kuih kegemaran mereka dengan warisan budaya mengemukakan soalan berdasarkan tempatan gambar beberapa jenis kuih. Lampiran 1 2.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Langkah 1 1. Murid membuat ringkasan tentang EMK: Kreativiti dan kuih-kuih yang terdapat dalam dialog Inovasi (Fasa dari segi bentuk dan rasa kuih Perkembangan) tersebut secara lisan.

TKP : Kinestatik Interpersonal 2. Guru menilai sebutan dan intonasi serta bahasa badan semasa mereka mengujarkan dialog lakonan tersebut. Rasa saya boleh dipelbagaikan. 2. Murid yang melakonkan dialog tadi akan mempamerkan gambar kuih berdasarkan pernyataan yang disampaikan. Badan saya Tindakan) bercorak dan berukir di tepi. Lampiran 3 Kad Gambar Pernyataan teka teki Pentaksiran 1. 125 . Murid melakonkan dialog pernyataan tentang kuih. Saya boleh berasa sardin. EMK : Kreativiti dan Contoh: Inovasi (Fasa Saya kuih karipap. Beberapa orang murid melakonkan Nilai : Bekerjasama dialog pernyataan tentang bentuk kuih. 3. Langkah 3 1. tentang Lampiran 4 2. setiap jenis kuih yang terdapat dalam interpersonal petikan dialog tetapi kali ini dia bercerita tentang dirinya dalam Nilai : Bekerjasama bentuk dialog. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Murid diminta melakonkan watak TKP: Kinestatik. Ulang aktiviti ini sehingga semua murid berpeluang melakonkan watakwatak dalam dialog. Murid lain meneka jenis-jenis kuih yang dilakonkan itu dengan KB : Menjana idea menyatakan nama kuih tersebut. daging dan ayam.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 AKTIVITI 1.

sedapnya kuih ini! Apa nama kuih ini? 126 .Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 1 Kad gambar Wah.

ayam. ketayap pun apa kurangnya. ada yang bercorak dan berukir di tepinya.. Inti awak pun lemak dan manis. lapis. Kita Serupa : Apa khabar. : Ha. : Ala. awak pun apa kurangnya? Bentuk badan awak pun cantik juga. Sebenarnya kita semua memang sedap sebab kita kuih tradisional yang disukai ramai.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 2 Baca dan lakonkan dialog mengikut watak. : Ala karipap. Cantiknya badan kamu? : Terima kasih. seperti rasa sardin. berlapis -lapis dan berwarna-warni..ha. : Betul! Betul! Betul! Bukan itu sahaja. badan saya memang begini. 127 .ha.. karipap? : Baik. Tambahan lagi badan awak pula disira pula dengan gula. malahan inti yang terdapat dalam badan awak juga ada pelbagai rasa. Walaupun badan awak hijau. daging dan banyak lagi. sedap pula tu. bentuk macam kayu tetapi lembut dan enak rasanya. : Awak pun apa kurangnya..kita serupa. Walaupun badan awak serupa macam roda tetapi ramai yang suka akan awak.

Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 3 Teka siapa saya? Badan saya lembut berlapis-lapis. Bentuk badan saya panjang dan berwarna hijau. Digoreng dahulu kemudian disira dengan gula. halus. Bentuk badan saya bulat macam roda. Terdapat ukiran di bahagian tepi. Huruf D adalah rupa saya. dibuat daripada tepung dan ubi keledek. berinti kentang dan berempah. Inti saya kelapa dan berasa manis. 128 . Warna saya merah dan putih berselang-seli.

ayam dan ikan bilis.  Guru menilai lakonan murid daripada aspek sebutan dan intonasi yang jelas dan betul. udang. Inti saya ada pelbagai rasa. Ramai yang memuji rasa saya memang manis dan sedap. Badan saya berbentuk D dan bercorak di tepi. Badan saya panjang dan bergulung. Kawankawan cubalah rasa saya ya. Kadang kala ada rasa daging. Saya diberi nama kuih ketayap. Selamat pagi kawan-kawan. Nota:  Guru boleh mengubah dialog dengan kuih yang lain pula. Selamat pagi kawan-kawan. Nama saya pula kuih karipap. Kawan-kawan cubalah rasa saya. 129 . Saya ingin memperkenalkan diri saya.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan lakonkan dialog mengikut watak. Di dalam badan saya ada inti ubi kentang. Dalam badan saya ada inti kelapa yang manis. Rasa saya juga memang sedap.  Guru juga boleh menilai bahasa badan murid semasa mengujarkan dialog.

1 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. Kinestatik EMK: ICT PENGISIAN KURIKULUM i.1.7. berkeyakinan. iv. 4. ii.1 Menyebut seni kata lagu yang mengandungi pengajaran dengan betul dan jelas dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. murid dapat: i. duka. 130 . ceria MEDIA Seni kata lagu. Ilmu : Pend. Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan 1. Memberi pandangan mengenai maksud perkataan yang bergaris dalam lirik lagu dengan betul. ii. Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang suatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. menyayangi KBT : Verbal linguistik. iii. Pend.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 TEMA TAJUK JATI DIRI Hati Riang Hidup Ceria FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Kandungan 4. 1. Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang suatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Sivik & Kewarganegaraan Nilai : Kerjasama. sayang. Muzik. Interpersonal. Lembaran kerja. Tatabahasa : Ayat Tanya SISTEM BAHASA Kosa kata : riang.

EMK : ICT 131 Lampiran 2 . Murid menyanyikan lagu sekali lagi tanpa bimbingan guru dengan sebutan yang betul dan jelas. Langkah 3 1. Guru memaparkan seni kata lagu Nilai : Berkeyakinan menggunakan skrin besar melalui komputer. KBT : Verbal linguistik 2.Menjana idea sesuai. Murid dibimbing menyanyikan lagu ’’Hati Riang Hidup Ceria” mengikut melodi ”Geylang Sipaku Geylang”. Murid di minta menyusun rangkap lagu KBT : KB ~ banding dengan menggunakan teknik klik dan beza. menjana idea seret secara bergilir-gilir. Murid dibimbing menyanyikan lagu KBT : KB dengan sebutan dan intonasi yang betul sambil menggayakan aksi yang . Nilai: Kerjasama 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang maksud seni kata lagu dan mengaitkan dengan konsep kerjasama dan saling sayang menyayangi dengan jati diri. Lampiran 1 Lirik lagu Media : Rakaman lagu Langkah 2 1.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Langkah 1 CATATAN 1. 3. Murid menyanyikan lagu mengikut kumpulan secara bergilir-gilir. 3.

Guru menilai murid daripada aspek sebutan seni kata lagu dan gaya murid semasa menyanyi. Guru menerangkan kepentingan KBT : kehidupan yang ceria dalam diri dan keluarga untuk menguatkan jati diri KB : Menjana idea mereka. 2. Media : kad situasi Langkah 3 1. Nilai : Kasih sayang 2. Murid menyanyikan semula lagu Nilai : Kerjasama dengan sebutan. 132 . Lampiran 3 Pentaksiran 1. intonasi dan gaya yang sesuai. Murid diminta memadankan perkataan yang dihitamkan pada seni kata lagu dengan maksudnya EMK : ICT menggunakan kemudahan komputer melalui teknik yang sesuai. Murid menyanyikan lagu ’’Hati Riang Nilai : Kesyukuran Hidup Ceria” secara berpasangan untuk guru membuat penilaian.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2.

Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 1 Nyanyikan lagu di bawah mengikut gaya dan cara yang sesuai. Sayang keluargaku sayang Kehidupan kami selalu ceria Geylang si paku geylang. ( Ikut melodi Geylang Si Paku Geylang) 133 . geylang. Geylang si kuda-kuda. geylang. Riang hatiku riang Selalu hidup bekerjasama Geylang si paku geylang. Geylang si rusa-rusa. geylang. HATI RIANG HIDUP CERIA Geylang si paku geylang. Geylang si rama-rama. Girang hatiku girang Janganlah selalu kita berduka Geylang si paku geylang. Geylang si layang-layang Girang hatiku girang Antara hidup saling menyayang. geylang.

Geylang si paku geylang. Selalu hidup bekerjasama. 134 . Geylang si layang-layang. Girang hatiku girang. Geylang si kuda-kuda. Geylang si paku geylang. Geylang si rama-rama. geylang. Geylang si paku geylang.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 2 Susun rangkap-rangkap lagu mengikut susunan lagu yang diberi menggunakan teknik klik dan seret. geylang. Riang hatiku riang. Geylang si paku geylang. Geylang si rusa-rusa. Hidup kami selalu ceria. Kami hidup saling menyayang. geylang. Janganlah selalu kita berduka. Girang hatiku girang. geylang. Sayang keluargaku sayang.

sayang mengasihi ceria bersedih hati berduka gembira saling girang hati bekerjasama berbalas-balas riang saling membantu 135 .Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 3 Padankan perkataan dengan maksud yang diberi menggunakan teknik yang sesuai dalam komputer.

ii. Tatabahasa : Kata nama am. Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul.2. i. kosa kata Kad gambar.1 Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 3. iii. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA ii. lembaran kerja 136 .4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. digraf konsonan bergabung dengan cara yang dan kemas. murid dapat: i. FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan 4. Menulis secara mekanis sekurang-kurangnya dua daripada tiga rangkap pantun yang diberi dengan betul dan kemas.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 TEMA TAJUK ALAM SEKITAR Bencana Alam Standard 4. Ilmu : Kajian Tempata Nilai : Menghargai Anugerah Tuhan KBT : KB – Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. vokal berganding. 3.4. yang suku dan betul OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa mengandungi perkataan dua atau lebih kata diftong.

banjir Nilai : . dan intonasi yang betul secara bergilir-gilir. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk bencana alam dan puncanya. Murid menonton tayangan slaid bencana Ilmu : alam. Contoh soalan : KBT : KB . Ilmu : Muzik Lampiran 1 Petikan pantun Nilai : Bekerjasama Langkah 3 1. Guru membimbing murid melafazkan pantun dengan sebutan. gaya. 137 KBT : BCB Lampiran 2 . 2. Kajian Tempatan Contoh gambar : . Murid diedarkan petikan pantun. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun. Langkah 2 1.Apakah kategori yang boleh diperkatakan tentang gambar tersebut? 3.Adakah suasana ini yang kita inginkan? . Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar.kemarau Menghargai Kurniaan Tuhan 2. 3.tanah runtuh .Apakah gambar yang kamu tonton? Membuat inferens . rangkap demi rangkap.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Langkah 1 CATATAN 1. Murid dipamerkan dengan beberapa Slaid rangkap pantun melalui tayangan slaid.

Murid menyalin semula rangkap. Murid melafazkan satu rangkap pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Lampiran 3 138 . AKTIVITI CATATAN Pentaksiran 1.Menyalin rangkap rangkap pantun dengan betul dan pantun kemas secara mekanis.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 PENGISIAN KURIKULUM 2.

Bencana Alam Hujan tidak berhenti-henti.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat. Daun merimbun dahan berduri. Berlaku banjir musnahlah alam. Bahang terasa terik mentari. Jika begini setiap hari. Alamat kemarau datang menjelma. Akar bertaut mencengkam tanah. Dari pagi hingga ke malam. Pokok ditebang sesuka hati. 139 . Runtuh tanah mengundang padah. Jika hujan tidak menimpa bumi. Badan berpeluh cepat dahaga.

Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 2 Tuliskan semula pantun yang diberi secara mekanis. Bencana Alam _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 140 .

Bencana Alam Bahang terasa terik mentari. Jika begini setiap hari. Berlaku banjir musnahlah alam. Jika hujan tidak turun di bumi. Badan berpeluh cepat dahaga. Daun merimbun dahan berduri. 141 . Pokok ditebang sesuka hati.Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 3 Pentaksiran Baca pantun di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Alamat kemarau datang menjelma. Runtuh tanah mengundang padah. Hujan tidak berhenti-henti. Dari pagi hingga ke malam. Akar bertaut mencengkam tanah.

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5. Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.3 Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5.3 5. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata.1.1.1. 142 5. Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. pembentukan kata dan pembinaan ayat.2 5. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5.5 .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. membaca atau menulis.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pengajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan. Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. Oleh itu.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang.1.Aspek Tatabahasa Tahun 2 5. 5.1.4 5. Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

5.Aspek Tatabahasa Tahun 2 5.7 5.2 5.1.2 143 .6 5.1 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. FN + FK. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat dengan betul dalam pelbagai konteks.2.2. FN + FS) Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.3. (FN +FN.3.1.1 5. imbuhan akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. FN + FA.

144 .0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa. semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar.Aspek Tatabahasa Tahun 2 5. boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum. Pengajaran kemahiran ini dan boleh aktiviti pembelajaran dilaksanakan melalui pelbagai secara terancang bagi mencapai Guru objektif yang telah ditentukan.

dan ayat dengan betul. Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Membina dan menulis kata adjektif pancaindera dalam ayat dengan betul. Menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3. kad perkataan. iii.5 Memahami dan menggunakan adjektif pancaindera dengan mengikut konteks.1. OBJEKTIF ii. menghargai. i. berdikari KBT/ EMK: Kreativiti dan Inovasi dan Kecerdasan Pelbagai pengisian ruang PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: kata adjektif pancaindera Petikan.Aspek Tatabahasa Tahun 2 TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Budaya Kita Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5. kata betul 5. frasa. ii.3.1 Pada akhir pengajaran. lembaran kerja 145 . Ilmu: Budaya masyarakat Malaysia Nilai : bersyukur. murid dapat: i. 3.3 FOKUS SAMPINGAN Membina dan menulis perkataan.

Nilai: hormatmenghormati Murid berbincang tentang kaitan warna dengan budaya masyarakat EMK: Kreativiti dan kita dan menanamkankan nilai inovasi menghormati kepercayaan kaum (Fasa Persediaan) lain. Guru mempamerkan kad berwarna Ilmu: Kajian dan murid meneliti sambil menyebut tempatan perkataan yang menunjukkan warna yang dipamerkan. 2. Langkah 2 1. Guru dan murid berbincang tentang gambaran warna mengikut pancaindera –mata murid. Lampiran 1 3. Murid dibimbing menghimpunkan kata pancaindera mengikut kumpulan yang diberi. 5. untuk EMK: Kreativiti dan adjektif inovasi (Fasa lima Imaginasi) adjektif kategori Lampiran 2 2. Murid bersoal jawab dengan guru untuk memahami kata adjektif pancaindera yang lain.sejuk 4.terang  biru. 146 .Aspek Tatabahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1. Murid mencatat kata pancaindera mengikut pancaindera. Contoh:  merah. Murid diberi penerangan tentang kata adjektif pancaindera.

Pentaksiran 1. Murid memilih dan menggaris perkataan dalam ayat yang mengandungi kata adjektif pancaindera yang betul. (makanan tradisional) 2. Murid dan guru bersoal jawab Nilai: menghargai tentang kata adjektif pancaindera yang terkandung dalam petikan EMK: Kreativiti dan yang dibaca. Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan tempat kosong dengan kata adjektif pancaindera yang betul.Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 3 1. Nilai: berhati-hati KBT-KB-menjana Idea Lampiran 4 Pentaksiran pancaindera yang terdapat di dalam petikan. Pengayaan 1. inovasi (Fasa 3. Murid menyeneraikan kata adjektif Perkembangan) EMK: Kreativiti dan 4. Murid melengkapkan peta minda inovasi (Fasa dengan kata adjektif pancaindera Tindakan) dengan betul. Lampiran 3 Pemulihan 1. Murid diminta membaca petikan Ilmu: Kajian dengan intonasi dan sebutan yang Tempatan betul. Kontekstual Lampiran 6 Pengayaan Lampiran 5 Pemulihan 147 . Murid mengisi tempat kosong dalam petikan dengan kata adjektif pancaindera yang sesuai.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 1 Sebut warna dan perkaitannya dengan pancaindera. 148 .

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 2 Kelompokan kata adjektif ini mengikut kumpulan dan tulis dalam ruangan yang disediakan. manis wangi merdu kasar hapak biru nyaring cantik keras lembut garau licin masam 149 masin kacak .

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Tulis kata adjektif pancaindera kumpulan yang diberi di bawah ini. mengikut cantik 1 sentuh 2 rasa 3 dengar 4 bau 5 lihat 150 .

ikan. Kuih baulu juga tidak boleh disimpan lama dan akan menjadi hapak selepas tamat tempohnya. Kuih ini boleh didapati dalam pelbagai bentuk yang cantik seperti bunga. Senarai kata adjektif pancaindera 151 . Telur pula perlu dipukul sehingga kembang jika ingin menghasilkan baulu yang lembut dan bermutu tinggi. kerang dan hati. kuih baulu ini juga sungguh enak dimakan begitu sahaja. Kuih Baulu Kuih baulu merupakan sejenis kuih tradisional orang Melayu. Kuih baulu ini akan berkulat. Rasanya sungguh manis dan sesuai dijadikan hidangan untuk minum petang. Namun begitu. Kuih baulu akan mengeluarkan bau yang wangi apabila dibakar dengan bara sabut kelapa. jika tidak dibakar sehingga betulbetul masak dan garing. Kuih baulu akan menjadi keras jika terlebih tepung.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Baca dan senaraikan kata adjektif pancaindera yang terdapat dalam petikan.

152 . Lantai pentas kebudayaan yang dibersihkan semalam. 2. Rendang ayam itu ______________________kerana terlebih garam. 4. 3. Air sirap yang ___________________ rasanya selalu dihidangkan kepada tetamu pada musim perayaan. Siti Nurhaliza yang bersuara _________ _____ itu amat gemar makan kuih tradisional. masin licin hapak segak merdu manis 1. Penari kebudayaan itu kelihatan ____________________ berpakaian tradisional.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan tuliskan kata adjektif yang sesuai pada tempat kosong dalam ayat. 6. _______________________ itu telah 5. Bau _______________________akan dihasilkan apabila kuih baulu jika dimasak dengan tidak sempurna.

2. Nasi lemak yang dimasak oleh ibu agak (manis/masin) kerana terlebih garam.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Gariskan kata adjektif pancaindera yang betul dalam ayat berikut. 4. Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. Ayah membeli kuih pau yang ( lembut/keras ) itu. 5. Bentuk kuih yang (cantik/kacak) dan rasanya yang sedap sering menjadi pilihan pembeli. Kuih akan berbau (wangi/hapak) apabila menggunakan daun pandan sebagai bahan adunan. 1. 153 . Biskut kelapa yang tersimpan lama di dalam bekas itu telah berbau (busuk/hapak). 3.

154 . garau cantik Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. merdu walaupun mempunyai suara yang _______________ sekiranya diungkapkan dengan lembut akan selesa didengar. Bagi kaum lelaki pula. ___________________ Kita nampak ______________ dan apabila berpakaian tradisional kacak seperti baju kurung dan samfu. manis kaum wanita yang lembut semasa bercakap memang _________________ didengar.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Rakyat kita memang Suara sentiasa mengamalkan hidup yang harmonis. Rakyat Malaysia memamang kaya dengan senyuman lembut yang ______________ dan sifat lemah __________________.

berdisiplin. Ilmu: Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan. membimbing.1.3 Pada akhir pengajaran. SISTEM BAHASA Menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul dalam pelbagai keadaan. hormat. tanggungjawab. telatah MEDIA Petikan teks. lembaran kerja. OBJEKTIF ii. prihatin. nafkah.Aspek Tatabahasa Tahun 2 TEMA TAJUK JATI DIRI Sayangi Keluarga FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan 5. ii.5. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Membaca. Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. i.Moral Nilai : kasih sayang. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul untuk memindahkan maklumat.bersyukur KBT/EMK : ICT PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa : kata nama am Kosa kata: harmoni. Pend.5 FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 2.. 5.berdikari. iii. 155 . kad kata nama.1 2. murid dapat: i. Memahami dan menaakul dengan betul kata nama am dalam ayat yang dibaca.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Langkah 1 1.Sivik & dipancarkan melalui skrin besar . CATATAN Murid memerhati gambar yang Ilmu: Pend. . Kewarganegaraan Lampiran 1 Gambar tunggal 2. Tatabahasa: Kata tanya. Guru membimbing murid membina jati diri dengan menanamkan sifat sayang dan bangga akan keluarga dan sanggup berkorban demi kesejahteraan keluarga. Langkah 2 1. Beberapa orang murid diminta Nilai: Kasih sayang / menamakan kata panggilan bagi ahli Hormat -menghormati keluarga yang terdapat dalam gambar dengan menaip pada petak yang disediakan. 3. Murid secara kumpulan menjalankan aktiviti permainan mencari dan menamakan pekerjaan yang sesuai untuk seseorang berdasarkan tempat tinggal mereka. 4. ayat tanya 2. Murid bercerita tentang ahli keluarga mereka dengan menggunakan ayat sendiri. Murid dibimbing memahami penggunaan kata nama am hidup manusia mengikut konteks keluarga. Guru berbincang mengenai Nilai : bersyukur pekerjaan ibu bapa dan ahli keluarga mereka yang lain. 156 Lampiran 2 Kemudahan di ruang tamu rumah. 3.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI Contoh: Datuk tinggal di kampung pekerjaan yang sesuai – petani, ketua kampung, guru besar, kerani, bilal masjid, pekebun dan penternak. 4. Guru membimbing murid menghargai pengorbanan ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Langkah 3 1. Murid secara berkumpulan Ilmu: PSK menjalankan permainan bahasa `menggunakan kata nama am yang Nilai: betul’. Bertanggungjawab 2. Guru merumus permainan dan KBT:KB-menjana menanam semangat jati diri dan idea sikap sayang akan keluarga dalam diri murid. Lampiran 3

Pentaksiran 1. Murid membaca dan menandakan Nilai: Berdikari kata nama am yang betul pada latihan yang disediakan. KBT-KB-menjana Idea Lampiran 4 Pentaksiran

Pemulihan 1. Murid diminta memadankan kata KBT-KB nama am dengan frasa yang sesuai untuk membentuk ayat yang lengkap menggunakan komputer melalui teknik klik dan tarik. Lampiran 5 Pemulihan

157

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI Pengayaan 1. Murid membina dan menulis ayat Ilmu: PSK berdasarkan kata nama am yang diberi menggunakan kemudahan Nilai: Bersyukur komputer. Lampiran 6 Pengayaan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

158

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 1

Namakan nama am untuk kata gelaran bagi keluarga dalam gambar ini.

saya

Klik perkataan dan seret ke dalam petak yang sesuai.

datuk adik

abang ayah

nenek ibu kakak

159

Aspek Tatabahasa Tahun 2

Lampiran 2

Tuliskan 5 pekerjaan yang sesuai untuk keluarga di bawah berdasarkan tempat tinggal mereka.

Ahli Keluarga

Tempat Tinggal

3 Pekerjaan Yang Sesuai 1. ________________________

datuk

kampung

2. ________________________ 3. ________________________

1. ________________________ ayah bandar 2. ________________________ 3. ________________________

1. ________________________ abang bandar raya 2. ________________________ 3. ________________________

160

Guru merumus permainan dan mengaitkannya dengan semangat jati diri dan sikap menghargai pengorbanan ibu bapa. IV. II. polis. V. Setiap kumpulan dikehendaki berbincang untuk menamakan 3 pekerjaan yang sesuai untuk ahli keluarga berdasarkan bidang yang diberi. I. Murid diagihkan kepada kumpulan kecil. 161 . ahli bomba Wakil kumpulan dikehendaki membacakan hasil tugasan mereka dan kumpulan lain memberi komen tentang jawapan tersebut.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Mari gunakan kata nama am yang betul. Cara menjalankan permainan ‘menggunakan kata nama am yang betul’. III. Contoh: keselamatan . Guru akan mengesahkan jawapan tersebut dan memberi markah kepada setiap kumpulan.askar.

162 . Lampiran 4 Pentaksiran Adik Abang Kakak Emak Ayah Datuk 1. 6. ________________ sedang menjerang air di dapur untuk membuat susu adik. __________________ fasih dan berkeyakinan ketika menyampaikan berita di stesen televisyen.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. ___________ __ berjalan dengan berhati-hati menggunakan tongkat kerana sudah tua. 2. __________ tekun mengasah parang sehingga tajam. 3. 5. 4. ________________ menghilangkan rasa bosannya dengan bermain dram pada waktu senggang. ____________ sedang bermain buaian di taman dengan penuh ceria.

Kanak-kanak .Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Ibu Ayah Wanita perempuan 1. Budak sayur. itu selalu membantu ibunya menjual 4. tua itu dipimpin semasa hendak melintas 5. jalan. 2. terjatuh. Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja . bekerja untuk menyara keluarganya. 163 . membeli gula di kedai. itu menangis teresak-esak kerana 6. 3.

___________________ muda yang bermisai itu menimbang sayur-sayuran yang kami beli itu. Kami lihat ada seorang perempuan menjual buah-buahan tempatan. ibu Lelaki ayah wanita polis Pada hari Sabtu yang lalu. Kemudian kami pergi ke gerai menjual sayurDia dibantu oleh seorang sayuran. Ibu berpesan kepada saya supaya sentiasa berani bertindak jika berlaku kesusahan. Lampiran 6 Pengayaan budak . Ibu memujuk kanak-kanak itu lalu menyerahkannya kepada seorang pegawai _____________________ yang kebetulan sedang bertugas di situ. 164 . Semasa kami hendak ke kedai runcit berhampiran dengan pasar itu. saya mengikut __________________ ke pasar. kami lihat ada seorang ____________________ menangis kerana telah kehilangan ibu bapanya.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. _________________ tua yang mungkin ibunya. Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. Kami membeli buah tembikai dan betik di gerai itu untuk __________________.

Kontekstual dan elemen Keusahawanan PENGISIAN KURIKULUM i. ii. dan ayat dengan betul. ii. Membina ayat tanya berdasarkan bahan grafik dengan betul.4 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul berpandukan gambar. kasih sayang KBT/EMK: Kemahiran Berfikir .3 Membina dan menulis perkataan.Aspek Tatabahasa Tahun 2 TEMA TAJUK ALAM SEKITAR Taman Permainan Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran 5. 3.3. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nilai : Bertanggungjawab. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata tanya. lirik lagu 165 .7 Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 3. iii. ayat tanya Gambar.1. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. lembaran kerja. frasa. murid dapat: i.

Contoh frasa:  papan gelungsur  tong sampah  papan jongkang-jongket Lampiran 1 Gambar suasana di padang permainan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 2 1. Contoh frasa: Main apa? 3. 4. Guru menjalankan aktiviti permainan bahasa ’Mari Bertanya dengan Betul’. Murid dibimbing membina frasa yang KBT:KB ada kaitan dengan suasana di padang permainan daripada kata tanya itu. Murid dibimbing membina ayat tanya berdasarkan kata tanya dan gambar tunggal yang diedarkan. Murid dalam kumpulan membina ayat tanya dengan kata tanya berdasarkan frasa yang ada kaitan dengan padang permainan yang diberi oleh guru. KBT: KBMenghubung kait Lampiran 2 2. 3. siapa dan berapa. Murid diagihkan kepad abeberapa kumpulan.Aspek Tatabahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru mengumumkan pemenang dan memberi ganjaran kepada murid. Jelaskan fungsi lima kata tanya dalam bahasa. Langkah 3 166 . Murid ke hadapan dan digantungkan di leher kad yang mengandungi kata Nilai: hormatmenghormati tanya seperti apa. 2.

Murid dan guru bersoal jawab tentang maksud perkataan yang digarisi dan murid menggayakan aksi untuk lebih memahami perkataan tersebut. Nilai: menghargai 2. Guru menekankan elemen keusahawanan berkaitan barang yang sesuai di jual berhampiran padang permainan dan harga jualan yang EMK: Elemen sesuai. 3. Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan tempat kosong Nilai: Berdikari dengan kata nama am yang sesuai. KBT-KB-menjana Idea Lembaran kerja Pentaksiran Pemulihan 1. Murid diminta membina ayat tanya harga dengan kata tanya yang betul berdasarkan perkataan yang digarisi itu. Pentaksiran 1. Lembaran kerja Pemulihan Pengayaan 1.Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 3 Petikan. Ilmu: Pend. 1. Murid diminta mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Moral Nilai: Bersyukur 167 Lembaran kerja Pengayaan . Keusahawananbarang jualan dan 4. Murid diminta mengisi tempat kosong KBT-KB dengan jawapan yang betul dengan bimbingan guru. Murid membaca petikan yang Ilmu: Kajian diedarkan serta menggarisi kata Tempatan kerja yang terdapat dalam petikan itu.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM KBT:Pembelajaran Kontekstual CATATAN 168 .

169 .Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 1 Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar di bawah dan bina ayat tanya yang sesuai.

Berapakah jumlah buaian yang ada di padang permainan ini ? 170 . iii. v. iv. Murid lain dan guru menentukan sama ada ayat yang dibina betul atau salah. Setiap kumpulan diberi masa 5 minit untuk membina dan menulis ayat tanya berdasarkan kad-kad yang diberi. Setelah habis masa 5 minit ketua kumpulan dikehendaki membaca ayat yang mereka bina. Murid dikumpulkan dalam kumpulan tiga orang. Setiap kumpulan diminta mencabut sekeping kad kata tanya dan sekeping kad gambar alat permainan yang terdapat di padang permainan. berapa Contoh ayat tanya yang boleh dibina. Cara melaksanakan permainan ’Mari Bertanya Dengan Betul’ i.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 2 Bina ayat tanya dengan betul. Contoh kad gambar Contoh kad kata tanya. ii.

Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Baca petikan dan gariskan kata kerja. Taman permainan akan dikunjungi oleh orang dewasa dan kanak-kanak pada waktu pagi dan petang. Kemudian. Terdapat buaian. papan gelungsur dan papan jongkang-jongkit. papan jongkangjongkit dan alatan untuk bersenam disediakan di taman permainan. Ada juga yang bermain buaian. Padang untuk orang berjoging juga disediakan di taman permainan. Banyak kemudahan disediakan untuk kita beriadah. Selalunya kanak-kanak berlari. papan gelungsur. Setelah penat bermain mereka akan duduk di bangku yang disediakan dahaga. melompat dan berkejaran di taman permainan ini. untuk berehat sambil minum untuk menghilangkan 171 . bina ayat tanya berdasarkan kata kerja tersebut. Taman Permainan Taman permainan ialah tempat kanak-kanak bermain dan orang dewasa melakukan senaman.

Berapakah yang kamu lakukan di sini ? 172 . Adakah letaknya taman permainan ini ? 5. Mengapakah yang suka bermain di sini ? 3. 1. Bilakah kamu datang ke sini ? 4. Apakah nama tempat ini ? 2.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Pentaksiran Baca dan tandakan ( √ ) pada ayat tanya yang betul.

Apakah adik menangis? 2. Bilakah yang sedang duduk di atas bangku? 3. Mengapakah letaknya taman permainan itu? Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. Di manakah kamu pergi bermain di taman permainan? 5.Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 4 Pemulihan Padankan kata tanya dengan frasa yang sesuai. 173 . Siapakah yang ada di taman permainan? 4. 1.

Mereka bermain di taman permainan. Hobi Ahmad bermain bola. ( Di manakah ) 3. Tong sampah disediakan di taman permainan supaya persekitarannya bersih. ( Bilakah ) 4. ( Siapakah ) 5. Alif menunggang basikal pada waktu petang. ( Mengapakah ) Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 174 .Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 5 Pengayaan Bina ayat tanya berdasarkan kata tanya dan ayat yang diberi. ( Apakah ) 2. 1. Ani dan Selvi sedang bermain buaian.

BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN .

.

2 Mengujarkan menulis perkataan dialog dengan dan frasa dengan sebutan yang cara yang betul betul. intonasi dan kemas.6 3. 2.3 4. - Kuih Oh Kuih Bertutur.4 2.1 Membina dan 4.Sedapnya Kuih Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 TEMA: KEBUDAYAAN Tajuk: .5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.4.3. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS 1.6.3. Mengujarkan bahasa yang indah dan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1. 177 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 1. frasa. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS - Kuih-muih Melayu - Kenali Saya STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA - Enaknya Rasa 3. yang jelas.3 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 5. dan ayat dengan betul. Membina dan menulis perkataan. .4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2. Membaca dan memahami perkataan. mengecam. - Diri Umpama Mutiara STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 1. - Sikap Bergotong royong STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA - Hati Riang Hidup Ceria 3. - Menghormati Keluarga 4.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 2 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS 1. diftong.2. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. vokal berganding. digraf. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. iaitu abjad.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2 2.1. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. dan menyebut bunyi bahasa.Hidup Harmoni Mendengar.2 4. frasa.6 178 Mendengar. 5. . memahami dan menyebut frasa. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1. suku kata.2.1 seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2.2 3. Memahami unsur 5. frasa dan ayat dengan betul.1 STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA TEMA: JATI DIRI Tajuk: .1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. perkataan.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata.

Membaca dan memahami perkataan.3 4. dan ayat dengan betul.7 Memahami dan pantun empat menggunakan kerat dengan kata tanya sebutan yang dengan betul betul dan intonasi mengikut yang betul konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5. .4. Melafazkan dan 5.4 Membina dan memahami frasa menulis ayat dalam ayat tunggal dan ayat majmuk daripada majmuk pelbagai bahan berdasarkan bacaan dengan bahan grafik sebutan yang dengan betul.1 memahami puisi yang dipersembahkan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.5 2. - Berkelah di Sungai - Bencana Alam STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA - Taman Permainan 2.Taman Indah - Persekitaran Bersih dan Selamat Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca dan 3. betul.1 Melafazkan 5.1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. 179 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA 1.2 3. STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA TEMA: ALAM SEKITAR Tajuk: . 4.3.frasa. frasa. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Membina dan menulis perkataan.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 3 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS 1.

.

BAHAGIAN 4 DAFTAR KATA SIMPULAN BAHASA GLOSARI .

.

Aa abjad acuan adab adik-beradik adu aedes agar-agar Aidiladha Aidilfitri ajaib ajakan ajaran akhir akibat aktiviti alam alas alatan alih am amal aman aman damai amaran amat amboi anai-anai aneh aneka angkasa angkut anting-anting anyam apung arah arahan arak asal asam asingkan atap genting atap nipah atap zink atau azam Bb badut bah bahagia bahan baik-baik baiki balang balas balung balut bandar bandar raya bangau banglo bantuan bas ekspres bas mini bas persiaran bata bateri batik baulu bazir beberapa bekal bekalan bekerja beku belaan ( pelihara) 183 belah belalai belalang belang belangkas belanja beliau benar benci bengkak berada (kaya) berakal berakar berakit berasal beralih beramai-ramai beraneka berangin berasa berasal beratap berazam berbagai-bagai berbaik-baik berbangsa berbelang berbentuk berbuah berbuai berbual berbuih berbuka berbumbung berbunyi berbutang bercabang bercadang bercahaya bercampur .

bercat bercorak berdaun berdebu berdekatan berderma berdisiplin berdoa berdosa berdua berduri berebut-rebut berekor berenang berfaedah berfikir bergaris bergaya bergembira bergerak bergolek bergoyang berguna berhabuk berhadapan berhampiran berharap berharga berhari-hari berhati berhati-hati berhimpun berikan berikrar berinti berisi berita beritahu berjaga berjaja berjalur berjanji berjasa berjenis-jenis berjimat berjiran berjoging berjudul berkahwin berkarat berkasar berkata-kata berkebun berkeliling berkeluarga berkemas berkembang berkembar berkeping-keping berkesan berkhemah berkibar berkilat berkipas berkirim berkongsi berkudis berkulit berkuman berkumpul berkumur(-kumur) berkunci berkunjung berlaku berlanggar berlantai bermakna bermaksud bermimpi berminyak 184 bernafas berniaga bernombor bernyala berombak berparuh berpayung berpesan berpindah berpuasa berpura-pura berpusing bersabar bersahabat bersalah bersalam bersalji bersamping bersarapan bersedia bersedih berselimut berselipar berseluar bersembahyang bersembunyi bersepah (-sepah) bersiap bersiar(-siar) bersin bersopan santun bersukan bersungguh-(sungguh) bertajuk bertambah bertanding bertanya bertaring bertepuk bertolak .

bertongkat bertopeng bertugas bertumbuk berubah berubi berucap berulat berusia bervitamin berwarna-warni berzip besen biar biasa biawak bihun bijak bijaksana bilangan bimbang bina blaus blok bocor boneka bongkok borang bosan bual buas bubu bubuh buku kerja buku latihan buku teks buluh bumbung buncis bungkus bungkusan buntut bunuh Cc cabang cabut cacat cadang cakera cakera padat cakera liut campak campak ( penyakit ) cantum capai cedera cempedak cendawan cerdas cergas ceritakan cermat cik cinta cirit-(birit) comot congkak conteng corot cuai cubit cucur cuka daki (panjat) dakwat darab debu Deepavali degil denda denggi dengki deras derma desa dewasa dingin disiplin doa dodol dokong dongeng dosa dram duku dulang dunia duri dusun Ee edar edarkan eh ekspres embun e-mel enak Dd 185 .

Ff faedah fahami famili fikiran fotostat guni gunung guru besar Hh hairan hala halaman halau hampir hancur handal hangat hangus hanyut haram harap hari bulan hari-hari harum hati haus ( dahaga) helai helang hembus hero hias himpun hinggap hitung hormat hotel hutang Gg gadis gagah galah galah panjang galas gambar foto gambar rajah ganjil ganti gantung Gawai gaya gayung gelanggang geli geli hati gelojoh gelung gembala genap gerak golek gotong-royong goyang gugur (buah) gulai gulung guna gunakan ibadat ibu bapa ikatan ikhlas ilmu ilmu pengetahuan insang inspektor internet inti isteri istimewa izinkan Jj jadikan jadual tugas jadual waktu jaja jaket jalur jamban jambul jantina jantung jarak jarang jasa jawapan jejambat jejantas jejentik jeling jemput jemput-jemput jenaka jendela jengket Ii ialah 186 .

jentik jentik-jentik jernih jeruk jeti jika jikalau jilat jingga joging joran jualan jubah judul juga jumlah juruacara jurufoto juruhebah juruhias jurujual jurukamera jurukira jururawat jurutaip juruterbang Kk kaca mata kad jemputan kadang-kadang kahwin kail kala (jengking) kalau kalendar kalian kalung kandung kanji karat kartun kartunis kaset ke mari ke sana ke sini keadaan Keamataan kebaikan kebangsaan kebaya kebersihan keburukan kedai runcit kedondong kedua kegemaran keindahan kekotoran kekunci kelahi kelawar keledek kelengkeng kelihatan keliling kelip-kelip kelopak kem kemalangan kembang kembar kembung kemeja kemeja-T kemudian kenal 187 kencang kencing kenderaan kenduri kepada kepunyaan keputusan kerang kerani kereta kebal kereta lumba kereta sorong keris keriting kesan kesat kesayangan keselamatan kesihatan ketahui ketayap ketika ketingting ketuk khemah kirim kismis kiwi kocek kodok kolaj kole koma komik kompas komputer riba komuter kon konda-kondi kongsi .

konsonan kopiah korek kot kotoran krayon Krismas kuaci kuah kuih bakul kuih bulan kuih-muih kuil kuman kumbang kumpulan kumur berlaci kunjung kunyah kupas kupon kurma kusyen kutu Ll labah-labah labi-labi labu ladang lafazkan lagi lain laku lakukan lalai lalulintas laman laman web lampu suluh lampu tidur landak langgar lapang lapangan terbang larang lastik latih latihan lawat lawatan lazat lebah lebam lebar lebat( rambut/pokok) lebih lekas lemah lemah lembut lemang lemas lembap lembik letih lif lintas lipan lipas lipat longan lonjong lorong luas lulus Mm madu mahkota mainan majalah maju makcik makhluk maksud malang mangga(kunci) manik manusia marjerin maruku masakan mata kucing melahirkan melanggar melarang melastik melawat melayang(-layang) melekat meletakkan melintas melipat memaksa memancing memandang memandikan memang memasang memasukkan mematuhi mematuk membahayakan membaja membalas 188 .

membalut membazir membelah memberi memberikan memberitahu membilang membina membuai membungkus memecahkan memelihara memeriksa memijak memilih meminta mempunyai memuji memujuk memulangkan memutuskan menabung menaiki menajamkan menanda menandakan menanduk menanti menara mencabut mencakar mencampak mencampurkan mencantikkan mencantum mencapai mencatat menceritakan menconteng mencuba mencubit mendaki mendarab mendenda menderma menebang menebuk menegur meneka menelan menelefon menembak menengok menerima mengajuk mengata mengemas mengembang mengenal mengenali mengering mengesat mengetawakan mengetuk menggalas menggantung menggaris menggaru menggembala menggolek menggulung menggunakan menghadiahkan menghadiri menghalau menghembus menghisap mengibarkan mengipas mengira 189 mengirim mengisi mengosongkan mengotorkan mengoyakkan menguatkan mengubah mengubat mengucapkan mengukur(ukur) mengulang mengumpul mengunci mengunjungi mengunyah mengupas mengusik mengutip menikam meniup menjahitkan menjaja menjaring menjemput menjemur menjerit menjilat menjolok menonton menoreh mentega menuang menuju menukar menumbuk menunggang menunggu menurut menyabit menyabun .

menyalin menyambut menyanyikan menyebabkan menyebut menyiang menyihatkan menyikat menyiram menyoal menyuap menyuruh menyusun merak merawat merayakan merendah diri merokok merompak merosakkan merotan merpati merugikan meruntuhkan mesin mesin fotostat mesin jahit mesin rumput mesin taip mewarnakan minat minit(masa) minyak miskin monitor mop motobot muat mudah muka surat mula mulia mungkin muntah musang musim musuh muzium Nn nah najis namakan nasib nelayan nila nota nyenyak Oo objek oleh oleh-oleh orang-orang(-an) otot Pp padan padankan pahlawan pakcik paksa pamer pameran panah 190 panaskan pancaragam pancing pandu pangkah pangsa pantas paruh pasang (pb) pasar raya pasar tani pasukan patahkan patuh patut pedang pedih pegawai pekat pekebun pekedai pekerja pekerjaan pelabuhan pelajaran pelampung pelan pelanduk pelihara peliharaan pelita pelukis pemacu pemain pemalas pemalu pemandangan pemandu pembetulan peminta .

pemotong pemproses pemukul penakut penanam penanda penapis pencetak pencuci pengadil pengelap pengenalan penggal (tempoh) penggembala pengokot pengotor pengsan penimbang pening penjaga penjahat penjaja penjual penolong penonton penoreh penting penuhkan penyanyi peperiksaan perabot perahu perangai peraturan perayaan perbualan perbuatan percaya percuma perenang perhentian perhimpunan peristiwa perkakas perlahan(-lahan) perlu permainan pernah perompak pertama pertandingan pesakit pesan peta petak petani piala pil pindah piramid plaster ponteng poster puan pucuk puding pujuk pukulan pulut pun pundi pura-pura pusat (tempat) pusat sumber putera puteri puting putu Qq qari qariah Rr rajah raket rakit rangka rangkap ranting ranum rapat rapi rawat reban rebus rebut rel rempeyek renang rendam rendang (masakan) rendang (pokok) reput restoran riang rindu roboh rojak rompak rongak ruang ruang tamu rugi rukun rukun negara 191 .

runtuh Ss saat sabar sabit sabut sahabat sahaja salam salji sambil sambung samfu sampah-sarap sampai sampaikan samping (pakaian) sang sangka sangkut santun sardin sarung kaki sarung tangan saudara saudara-mara saudari sayur-mayur sayur-sayuran sebelah sebenar sebutan sederhana sediakan segar sejak sekeliling sekeluarga selam selama selamat selendang selesa selesai selinder semalam semasa sembahyang sembuh sembunyi semenjak sempit sempoa semuanya semula senarai senaraikan sendiri sentiasa sepah ( selerak) sepak (tendang) sepak (tampar) separuh sepit sepupu seragam serah serangga serban serbuk seremban seronok serta sesat sesiapa setengah setia 192 sewaktu si siang (ikan) siar sifat sifir sikap sikat (pb) sila silap silap mata simbol simen singgah siram sirip sisik sisir skirt skuter sofa sokong sombong sopan sopan santun sos stor strawberi suami suap suasana suatu subang subur sudah sudip suhu suis suka hati sukar .

sultan sulung sunyi supaya surat khabar surau susah hati syukur syurga Tt taat talam tahan tahniah tajam taji tajuk takziah talam tali keledar tali leher tamu tanah air tanaman tanda tanding tangkai tapak tapak sulaiman tapak tangan tapis tarian taring tauge tawar tebuan tebuk tegur tekak tekap telah telan teman tembak tembok tempayan tempurung temu tenaga tengah hari tengah-tengah tenggelam tentera tepat tepung teratai terbakar terbalik terbit terdengar teringin terjadi terkejut terletak terlupa ternak ternakan teropong terpijak tersalah tersenyum tersesat tertawa tertidur tertinggal terus tetamu 193 tetapi tetek Thaipusam tiada tiang tiba tiba-tiba tikam tiket timba timbang timbul timun tingkat tingkatan tokong tonton topeng topi keledar toreh trafik trak traktor tuan tuang tugas tugu Tuhan tukang tukang kayu tulang tumbang tumbuhan tumit tumpah tunduk tunggang tunjuk turut .

Uu ubur-ubur ucap ucapan udara ujian ukur ulangan ulas (pb) ulat umpan uniform untuk usaha usia usik wayang wayar Wesak Yy yakin yang yatim yatim piatu yuran Zz zaman zink Vv vanila video vitamin vokal Ww wad wah wahai wajah wajib wakil walaupun wap warna-warni wat wau 194 .

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Simpulan Bahasa Alas perut Ambil berat Ambil hati Anak angkat Anak buah Anak kandung Anak tiri Kaki lima Kepala batu / Keras kepala Keras hati Mandi kerbau Mandi peluh Minta diri Mulut murai / Banyak mulut Makna Makan sedikit untuk menahan lapar Memberi perhatian Menjaga perasaan Anak yang dipelihara seperti anak sendiri Anak saudara/ orang di bawah kuasanya Anak sendiri Anak suami atau isteri daripada perkhawinan terdahulu Kawasan laluan di hadapan bangunan Degil Tidak mahu mengalah Mandi tidak bersih Bekerja bersungguh-sungguh Meminta izin untuk beredar Orang yang suka bercakap banyak 195 .

Bil 15 16 17 18 19 20 Simpulan Bahasa Murah hati Otak cair Sakit hati Sagu hati Tangkai jering Ulat buku Tidak kedekut Cerdik Rasa marah Hadiah atau ganjaran Sangat kedekut Suka membaca buku Makna 196 .

BIL

PERKATAAN

MAKSUD

1.

transformasi

perubahan bentuk i. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran

2.

Modul/Modular ii.

3. 4. 5.

kondusif indikator simile

sesuai, baik dan sebagainya untuk membantu, mencapai, mendorong menghasilkan sesuatu petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu i. pemberian atau penyerapan sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak dan lain-lain untuk untuk mendapat kesan sastera atau seni; pelambangan atau mengemukaan benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak sebagai mempunyai sifat-sfiat manusia kekuatan tarik menarik di antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan atau bergabungan, jeleketan; perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan berhubungan, bersangkut paut; ada kesinambungan ( keterikatan) antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya mudah difahami

6.

pesonifikasi ii.

i. 7. kohesi ii. i. ii.

8.

koheren

9.

pendemokrasian

perihal tindakan (proses, dan sebagai) mendemokrasikan; peluang mendapat pendidikan bermutu

197

BIL

PERKATAAN

MAKSUD

10. 11. 12. 13. 14.

konvensional ekstensif mengkonsepsikan kerelevanan inovasi

sebagaimana kebiasaannya luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran) mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baru i. mengira atau menghitung banyaknya sesuatu; ii. menyangka, menelah, mengagak, mengira; iii. memberi penghargaan dengan sewajarnya, menghargai, menilai iv. mengkaji, meneliti kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) perihal menjadikan kenyataan kerakyatan sesebuah negara berbincang, bertukar-tukar pendapat sambutan, reaksi, jawaban digunakan susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan masa antara dua tindakan

15.

pentaksiran

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

intelek merealisasikan kewarganegaraan berkomunikasi respons diaplikasikan kronologi jeda

198

BIL

PERKATAAN

MAKSUD hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea kemampuan(kebolehan) mencipta menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain bersifat puisi berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa secara lisan bukan secara lisan mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan kesukaan, keinginan, kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata susunan kata yang digunakan dalam percakapan tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain menstabilkan

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

penaakulan kritis kreatif kreativiti mengimlak puitis gramatis verbal non-verbal imaginatif kecenderungan semantik mengungkapkan berinteraksi memantapkan

199

BIL

PERKATAAN i. ii.

MAKSUD muncul, terbit, lahir ada banyak terdapat di merata-rata

42.

percambahan

43.

komunikatif

sedia atau dapat berhubungan mengadakan komunikasi, dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud perihal cara mengajar bahasa yang berfokus kepada mendengar dan bertutur Keperibadian, peribadi perihal menggabungjalinkan, menggabungkan, mencantumkan dan menjalinkan kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu) hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, ada istiadat) pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu berkaitan dengan atau menurut konteks ruangan di antara dua baris

44. 45. 46. 48. 47. 49. 50. 51. 52.

audiolingual sahsiah penggabungjalinan potensi sosiobudaya konsep komitmen kontekstual lajur

200

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful