Telefonski komutacioni sistem

Struktura telefonskog komutacionog sistema
PO1
. . .

Korisni ke linije

KO1 . . . KOn ...

Prenosni ki vodovi

KP

SO1
. . .

POm ...

SOk ... UO

Struktura komutacionog sistema:
z

Komutaciono polje (izvršava proces komutacije)
PO1
. . .

Korisni ke linije

KO1 . . . KOn ...

Prenosni ki vodovi

KP

SO1
. . .

POm ...

SOk ... UO

Struktura komutacionog sistema:
z

Terminalni organi (elektriþni i signalizacioni interfejsi KS u odnosu na njegovu okolinu koju þine korisniþke linije i prenosniþki vodovi)
z

z z

Korisniþki organ (povezivanje korisniþke linije na komutaciono polje, posreduje pri razmjeni signala, odnosno upravljaþkih poruka izmeÿu korisniþke linije u upravljaþkog organa) Spojni organ (uþestvuje u realizaciji lokalnih veza ili nudi pomoüne funkcije kao npr. napajanje korisniþkih terminala) Prenosniþki organ (ostvaruje spregu prenosniþkog voda sa komutacionim poljem, igra važnu ulogu pri razmjeni signala sa drugim komutacionim sistemom)

Korisni ke linije

KO1 . . . KOn ...

PO1
. . .

Prenosni ki vodovi

KP

SO1
. . .

POm ...

SOk ... UO

.. SOk .Struktura komutacionog sistema: z Upravljaþki organ (upravljaþke funkcije pri realizaciji komutacionog procesa) KO1 . Korisni ke linije Prenosni ki vodovi KP SO1 . KOn ... .. .. . . . POm . .. UO PO1 .

Osnovne funkcije komutacionog sistema: z z z Komutacija (komutacioni proces – uspostavljanje i raskidanje puteva kroz komutaciono polje) Signalizacija (prijem i slanje signala koji nose podatke potrebne pri posluživanju poziva) Upravljanje (obrada primljenih podataka i upravljanje aktivnostima pri posluživanju poziva) Korisni ke linije Funkcije komutacije Funkcije upravljanja Funkcije signalizacije Prenosni ki vodovi Poziv: Iniciranje veze od strane korisnika. . Posluživanje poziva: Funkcije koje se obavljaju pri uspostavljanju i raskidanju odgovarajuþe veze.

da se ne može naüi put kroz komutaciono polje do pozvanog izlaza) Dostupnost z z Potpuna (od svakog ulaza se može doseüi do svakog izlaz) Nepotpuna (od svakog ulaza se ne može doseüi do svakog izlaza) z Jednosmjerna (pristupne taþke su ili izlazi ili ulazi) i dvosmjerna polja (pristupne taþke su i izlazi i ulazi) .Osnovne karakteristike komutacionih polja: z z Unutrašnje gomilanje (iako je traženi izlaz slobodan postoji vjerovatnoüa. koja je mjera kvaliteta.

Put taþka-taþka ili put taþka-grupa U sluþaju da se put ne naÿe. kao i izbor jednog od njih. . moguüih puteva od pozivajuüeg ulaza do pozvanog izlaza. prije uspostavljanja veze.Traženje puta: z z z Podrazumijeva odreÿivanje. pozivajuüi korisnik može odustati (poziv je izgubljen) ili þekati da se steknu potrebni uslovi (poziv je na þekanju).

Traženje puta: z z Metoda traženja puta od jedne do druge meÿuveze (put se traži sekvencionalno tj. u posmatranom vremenu obavlja se samo za jednu kaskadu) Metoda traženja puta od kraja do kraja (put se traži kroz kompletno komutaciono polje) na osnovu dinamiþke slike stanja koja se dobija: z z Tehnikom mape u komutacionom polju Tehnikom mape u memoriji .

Vrste veza: z z z z Lokalna veza Odlazna veza Dolazna veza Tranzitna veza Prenosni ki vodovi Korisni ke linije Odlazna veza Dolazna veza Tranzitna veza Lokalna veza .

Putevi veza: z z z z Put lokalne veze kroz komutaciono polje izmeÿu dvije korisniþke linije. odnosno odgovarajuüih korisniþkih organa Put odlazne veze kroz komutaciono polje od odgovarajuüeg korisniþkog organa do odlaznog prenosniþkog organa Put dolazne veze kroz komutaciono polje od odgovarajuüeg dolaznog prenosniþkog organa do korisniþkog organa Put tranzitne veze kroz komutaciono polje od dolaznog do odlaznog prenosniþkog organa .

Funkcije signalizacije: interakcija komutacionog sistema sa njegovom okolinom z z z z Signali kojima se zahtijeva veza. odnosno etapi posluživanja. Signali koji su rezultat nadgledanja posmatrane veze Sistem signalizacije: Skup više signala razli itih kategorija koji omoguþava kompletan ciklus posluživanja poziva u komutacionom sistemu. . odnosno njeno oslobaÿanje Signali koji nose podatke o adresama Signali koji daju obavještenje o stanju veze.

Signal rask. Sign. Sign. sl. kor. zauz. odbijanja Signal adrese Terminal pozivajuþeg korisnika Sign. Sign. raskid. odziva Sign. . kor. rask. poziva Terminal pozvanog korisnika Komutacioni Signal odziva sistem Sign. ind.Signalizacija izmeÿu komutacionog sistema i korisniþkog terminala Signal najave Signal potvrde Sign.

Sig. osloba . Sign. raskid. odziva Sign. Signal rask. Sign. rask. kor. korisnika . kor. raskid. Komutacioni sistem pozivajuþeg korisnika Sign. poziva Terminal pozivajuþeg Sign. kor. kor. odziva pozvanog Sign. odbijanja Signal adrese Sign. Sign. sl. odziva korisnika Sign. ind.Signalizacija izmeÿu dva komutaciona sistema Signal najave Signal potvrde Sign. Komutacioni sistem pozvanog korisnika Sign. sl. odbijanja Signal adrese Signal najave Signal potvrde Terminal Sign. zauz. zauz. Sign.

Tehnike signalizacije: naþini i sredstva realizacije signala u pojedinim sistemima signalizacije z z z Tehnika prekidanja signalizacione petlje (prekidanje i uspostavljanje toka jednosmjerne struje) koja se primjenjuje kod impulsnog biranja i signalizacije vezane za meÿusobni rad telefonskih centrala Višefrekvencijska tehnika (skup signala je kodiran) koja se primjenjuje kod tonskog biranja i signalizacije vezane za meÿusobni rad telefonskih centrala Tehnika komutacije porukama (signali su poruke odreÿenog formata) koja se primjenjuje kod savremenih komutacionih sistema .

Signalizacije prema naþinu prenošenja signala: z z Signalizacija po pridruženom kanalu (signali se prenose po kolu. odnosno kanalu po kome se prenose odgovarajuüe korisniþke poruke ili po posebnom signalizacionom kolu/kanalu stalno pridruženom kolu/kanalu korisniþke poruke) Signalizacija po zajedniþkom kanalu (signali koji odgovaraju veüem broju kola/kanala korisniþkih poruka se šalju u formi poruka po posebnom zajedniþkom signalizacionom kolu/kanalu) .

Signalizacija po pridruženom kanalu: .

Signalizacija po zajedniþkom kanalu: .

frekvencija) Neefikasno korišüenje signalizacionog kapaciteta Teško izvodljiva proširenja Otežana primjena u savremenim telekomun. Signalizacija po zajedniþkom kanalu Savremene mreže telekomunikacionih usluga Velika brzina prenošenja signala Veliki repertoar signala Moguünost naknadnog proširenja Detektovanje i otklanjanje grešaka u prenosu Efikasno korišüenje signalizacionog kola Jednostavni signalizacioni organi .Uporeÿenje signalizacija prema naþinu prenošenja signala: Signalizacija po pridruženom kanalu Telefonija Relativno mala brzina prenošenja signala Mali repertoar signala Uske tolerancije signala (vrijeme.

Osnovne funkcije upravljanja su: z z Funkcije obrade poziva Funkcije održavanja i administracije Funkcije upravljanja obuhvataju: z z z z Prijem signala Obrada primljenih podataka Skladištenje podataka porebnih pri kasnijoj obradi Predaja signala. . koji sadrže podatke o rezultatima obrade.

Funkcije obrade poziva: z z z z Funkcije skanovanja (prikupljanje podataka o svim znaþajnim dogaÿajima na korisniþkim linijama i prenosniþkim vodovima u taþkama skanovanja) Funkcije distribucije (upravljanje slanjem signala po korisniþkim linijama i prenosniþkim vodovima preko taþaka distribucije) Interne funkcije upravljanja (npr. . Uslijed toga se kapacitet upravlja kog organa (procesora) i mjeri brojem poziva koji se mogu poslužiti u jedinici vremena. analiza primljenih signala ili odluþivanje pri uspostavljanju veze) Funkcije traženja. aktiviranja i oslobaÿanja puteva kroz komutaciona polja Sve ove funkcije moraju biti izvršene u realnom vremenu! Upravlja ki organ komutacionog sistema ima moguþnost obrade i nekoliko stotina poziva istovremeno.

Funkcije održavanja i administracije: z z z Detektovanje i lociranje grešaka u komutacionom sistemu Voÿenje administracije o HW i SW komutacionog sistema Nadgledanje rada i mjerenje saobraüaja Sve ove funkcije ne moraju biti izvršene u realnom vremenu i nije potrebna paralelna obrada! Potrebna je zna ajno kompleksnija logika nego za obradu poziva. Potreban je interfejs ovjek-mašina sa osobljem za održavanje. .

Oganizacija upravljanja: z Organizacija u zavisnosti od raspodjele z z Funkcija (centralizovana i decentralizovana) Saobraüaja (centralizovana i decentralizovana) Direktno(korak po korak. aktivira i deaktivira puteve u komutacionom polju) upravljanje Programsko upravljanje (SW) . upravljanje iz terminala korisnika) indirektno upravljanje z z z Organizacija na bazi razliþitih principa i tehnika z z Registarsko (prihvata skladišti adresne poruke)-markersko (traži.

polju x x x x x x x (x) x x x x x x x x x x x (x) x x .Naziv funkcije Funkcija Tipiþne funkcije posluživanja poziva: 1. polju Upuüivanje poziva Slanje adresnih signala Odazivanje Nadgledanje Raskidanje veze Oslobaÿanje puta u komut. polju Traženje puta u mreži Uspostavljanje puta u komut. 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Detekcija signala Najava Interpretacija Distribucija komandi/signala Prijem adresnih signala Analiza cifara adrese Ispitivanje zauzetosti Traženje puta u komut.

-Ispitivanje angažovanosti -Ispitivanje klase usluga 5.Ciklus posluživanja lokalnog telefonskog poziva: Pozivajuþi korisnik Signal najave (podizanje MTK) Tonski signal biranja Signal adrese Telefonska centrala 1. Uspost. Detektovanje poziva 2. kor. Ispitivanje pozvanog kor. -Odre ivanje lokacije pozv.identifikacija poziv. Raskidanje veze -Osloba anje puta u komut. poziva Razgovor Signal poziva Signal odziva (Podizanje MTK) Razgovor Signal raskidanja (polaganje MTK) Tonski signal zauzeþa Signal raskidanja (Polaganje MTK) . Funkcije prije biranja . polje 6.dodjela memorije 3. Prihvatanje i analiza adrese -Detekcija i skladištenje adr. Odazivanje pozvanog kor. Nadgledanje -Posmatranje linije (voda) -Tarifiranje 8. 4. -Ukidanje signalizacije 7. . Polju -Osloba anje organa Svi organi slobodni Pozvani korisnik TS zauzeto Tonski signal kontr. kor. puta kroz komut.

-Ispitivanje angažovanosti -Ispitivanje kalse usluga 5. poziva Razgovor Signal poziva Signal odziva (Podizanje MTK) Razgovor Signal raskidanja (polaganje MTK) Signal osloba anja Tonski signal zauzeþa Signal raskidanja (Polaganje MTK) . kor.dodjela memorije 3. Polju -Osloba anje organa Svi organi slobodni Pozvani korisnik Signal slobodan korisnik Signal zauzet korisnik Tonski signal kontr. -Odre ivanje lokacije pozv.Ciklus posluživanja dolaznog telefonskog poziva: Ka centrali pozivajuþi korisnik Signal najave (podizanje MTK) Signal potvrde Signal odbijanja Signal adrese Telefonska centrala 1. kor.identifikacija poziv. Odazivanje pozvanog kor. Detektovanje poziva 2. Nadgledanje -Posmatranje linije (voda) -Tarifiranje 8. Ispitivanje pozvanog kor. Funkcije prije biranja . polje 6. puta kroz komut. 4. Uspost. Raskidanje veze -Osloba anje puta u komut. -Ukidanje signalizacije 7. . Prihvatanje i analiza adrese -Detekcija i skladištenje adr.

Polju -Osloba anje organa Svi organi slobodni Ka centrali pozvani korisnik Signal najave Signal potvrde Signal odbijanja Signal adrese Signal slobodan korisnik Signal zauzet korisnik Tonski signal kontrole poziva Signal odziva (Podizanje MTK) Razgovor TS zauzeto Tonski signal kontr. Raskidanje veze -Osloba anje puta u komut. -Odre ivanje lokacije pozv. Nadgledanje -Posmatranje linije (voda) -Tarifiranje 8. Ispitivanje pozvanog kor. kor. -Ispitivanje angažovanosti -Ispitivanje kalse usluga 5. puta kroz komut. kor. polje 6. poziva Razgovor Signal raskidanja (polaganje MTK) Signal raskidanja Signal osloba anja . -Ukidanje signalizacije 7.Ciklus posluživanja odlaznog telefonskog poziva: Pozivajuþi korisnik Signal najave (podizanje MTK) Tonski signal biranja Signal adrese Telefonska centrala 1. Odazivanje pozvanog kor.dodjela memorije 3. . 4. Funkcije prije biranja . Uspost. Prihvatanje i analiza adrese -Detekcija i skladištenje adr.identifikacija poziv. Detektovanje poziva 2.

Opšta organizacija digitalnog komutacionog sistema Digitalna komutacija Programsko upravljanje 1970 .

Opšta organizacija digitalnog komutacionog sistema Korisniþki blok: z Obezbjeÿuje pristup korisniþkim linijama u komutacioni sistem z z Korisniþki organi analogne linije Korisniþki organi digitalne linije z z z z z Digitalizovani korisniþki signali iz više KO se vode na multiplekser Tako dobijeni interni multipleksi se dovode preko terminalnih organa digitalnog voda na ulaze korisniþkog komutacionog polja Izlazi ovog komutacionog polja su digitalni vodovi. koji su posredstvom odgovarajuüih terminalnih organa povezani sa grupnim komutacionim poljem U ovom dijelu se ostvaruju prijem višefrekvencijske signalizacije i generisanje tonske signalizacije. Postoje i funkcije upravljanja koje se odnose na više korisniþkih organa. odnosno na odgovarajuüi komutacioni stepen .

Opšta organizacija digitalnog komutacionog sistema Blok grupnog komutacionog polja: z z z z z Prihvata sve eksterne i interne mutiplekse koji dolaze na digitalni razdjelnik Multipleksi se preko odgovarajuüih terminalnih organa digitalnih vodova vode na stepen grupnog komutacionog polja U ovom komutacionom polju se obavlja digitalna komutacija vremenskih kanala razliþitih multipleksa Digitalni prenosniþki vodovi su direktno spregnuti na digitalni razdjelnik i njima se dovode/odvode eksterni multipleksi Postupak obrade kod analognih prenosniþkih vodova je sliþan kao kod korisniþkih organa (A/D konverzija + multipleksiranje) .

Opšta organizacija digitalnog komutacionog sistema Blok grupnog komutacionog polja(nastavak): z U okviru ovog bloka komutiraju se i signalizacione poruke sa razliþitim opcijama þemu služe z z z z generator tonskih signala i snimljenih poruka organi višefrekvencijske signalizacije organi signalizacije po pridruženom kanalu organi signalizacije po zajedniþkom kanalu .

Opšta organizacija digitalnog komutacionog sistema Blok centralnih upravljaþkih organa: z Obavlja upravljanje digitalnim komutacionim poljem Blok raþunarske periferije: z Pruža operatoru þovjek-mašina interfejs. .

Signalizacija u digitalnom komutacionom sistemu • Korisniþka signalizacija • Adresni (slanje broja) i linijski signali (podizanje i spuštanje slušalice) • Signalizacija sa drugim komutacionim sistemom • Po pridruženom kanalu • Višefrekvencijska signalizacija • Po zajedniþkom kanalu • Tonska signalizacija • Analogna forma • Digitalna forma • Tonski signali i snimljena obavještenja • Višefrekvencijska signalizacija • Signalizacije po pridruženom i zajedniþkom kanalu • Komunikacija internim porukama .

Sinhronizacija sistema Opšte o sinhronizaciji u digitalnim mrežama • obavlja se posebni sinhronizacionim signalima koji se od nekog izvora osnovnog ritma u formi binarnih signala distribuiraju u sve djelove sistema ako su rastojanja mala • Ako su rastojanja velika sinhronozacioni signali se šalju u okviru multipleksa sa digitalizovanim korisniþkim porukama .

Na taj naþin svi þvorovi rade praktiþno sa istim sinhro ritmom. .Sinhronizacija sistema Osnovne metode sinhronizacije u digitalnim mrežama • Pleziohroni rad kada mreža radi asinhrono. Svaki od þvorova dobija sinhronizacioni ritam od drugih þvorova. Primjenjuje se na hijerarhijskoj osnovi. • Uzajamna sinhronizacija podrazumijeva da svi þvorovi imaju isti status. s tim što su svi lokalni ritmovi za sinhronozaciju izuzetno velike taþnosti • Sinhronizacija na principu glavni – nadreÿeni bazira se na tome da jedan glavni izvor ritma sinhroniše sve þvorove mreže. uporeÿuje ih sa sopstvenim i odreÿuje potrebne korekcije sopstvenog ritma.

Sinhronizacija digitalnih komutacionih sistema Osnovni princip .

Sinhronizacija digitalnih komutacionih sistema Klizanje sinhronizacije • karakteristiþno za sve digitalne sisteme kod kojih se razlikuju primljeni i sopstveni ritam sinhronizacije • dešava se periodiþno sa periodom koja zavisi od toga koliko se razlikuju pomenuti ritmovi sinhronizacije • prihvatljivi nivoi greške su 80 (lokalne). odnosno 18 (tranzitne) u periodu od 1000h .

taþnosti 10-6 do 10-8 • nacionalni referentni standardi poþivaju na atomskim izvorima taþnogvremena.Sinhronizacija digitalnih komutacionih sistema Organi za sinhronizaciju u digitalnom komutacionom sistemu • kao izvori taþnog vremena se koriste oscilatori na bazi temperaturno kontrolisanog kvarca. od þijih izlaza izbor pravi organ odluþivanja koji pobuÿuje generator osnovnog ritma • sinhronizacija dolaznih digitalnih vodova se obavlja pomoüu upravljaþkog organa za sinhronizaciju u kome se obraÿuju rezultati odstupanja dolaznih i lokalnih ritmova . taþnosti 10-12 • ima više izvora taþnog vremena.

od kojih je najvažnija udaljeni komutacioni blok • Da li do udaljene lokacije voditi korisniþke linije ili definisati manji komutacioni þvor? • To se postiže postavljanjem korisniþkog bloka na lokaciji novog þvora.Udaljeni komutacioni blok (udaljeni pretplatniþki stepen) Opšte • osnovni zadatak lokalnih admistracija je planiranje mreže • digitalna komutacija i digitalan prenos nude fleksibilne moguünosti. pri þemu je on sa matiþnim sistemom spregnut digitalnim vodovima • koncentracija/ekspanzija (udaljeni linijski koncentrator) • lokalna komutacija (udaljeni komutacioni blok) .

Udaljeni komutacioni blok Principi organizacije • problemi prekida digitalnih vodova • organ izolacije • upravljanje na daljinu (signalizacija po zajedniþkom kanalu) sa izuzetkom dodatnih specifiþnih funkcija • izuzimaju se funkcije tarifiranja i administracije • lokalno testiranje ispravnosti korisniþkih linija þiji se rezultati šalju signalizacijom matiþnoj centrali • kapaciteti zavise od ekonomske analize i obiþno se kreüu od nekoliko stotina do nekoliko hiljada • Rastojanje je obiþno ograniþeno na 30km .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful