INDUSTRIJA

MASINA

I TRAKTORA

SERVISNA SKOlA

PREDGOVOR Hidrawlika na traktorma proizvodnje IMT-a je savremene konstru1ccije koja traktoru omoqucaca svestmnu eksploataciju. Pra1csa je pokazala da pravilnim ru~1covanjem, a sa ispravno podesenim hidraulicnim podizacem, traktor pokazuje izvanredne vucne karakteristike. Ovaj servisni Bilten treba da pokaze rukovaocima traktora 'kako se pravilno koriste komandne rucice za vreme rada sa pojedinim orudirna koja se agregatiraju na traktorima IMT-539, 540, 560, 577, 5100, 5130 i njihovim odgovarajucim aplikacijama (npr. podaci za traktor IMT-540 oaze za traktore IMT-542, 545 Deluxe itd). Servisni i remontni melumuiari su u ovom Biltenu dobili jednostavno uputstvo kako se lako uocaoa kvar, pronalazi njegov uerok i isti otklanja. Opis i junkdja hidraulicnog sistema traktora IMT-5100 i IMT-5136 isti je kao kod traktora manjih snaga. Razlike u podesavanju koje postoje, proisticu. zbog toga sto je komanda hidraulika postavljena u kabini traktora, a ne na poklopcu hidraulike. Postupak podesavanja hidraulike kod ovih traktora obraden je na poslednjim stranicama ovog Biltena. SERVISNA 8KOLA IMT-a

- Dizanje i spustanje.i orude vezani u 3 tacke . kod ko::::. Osiguranje sistema od preoptereeenja.proizvodnje IMT upodizac. Snabdevanje spoljnih potrosaea uljem pod prttlskom. Kontrola polozaja. SLIKA: 2 . Ruk ovanje orudima vrsi se pomccu rucica: kontrole polozaja i kontwl€ vuce... a rueica kon trole vuce u nulti Jili ispod njega vidi polozaj rucica sl.koje su postavljene sa desn€ strane sedista traktortste. Kontrola reagovanja.~£V UUNOG VODA PUM PA SLIKA 1 HIDRAULICNI :'\ d PODIZAC KOORDINACIJA R'UCICA tr aktor ima . . DIZANJE I SPUSTANJE a) Dizanje: rucica kontrole poloz aja postavlja se do krajnjeg gornjeg polozaja do granicn ika. 2.c'ne krutu vezu.ecava sila vuce traktora i smanjuje ~'izanje pogonskih tockova. sa traktor . Kontrola vuee.·. Podizac sluzi na traktoru za obavljanje sledecih radnji: :::_'?cle:1 je hrdraulicni Pravilan rad sa rucicama za obavljanje napred navedenih radnji 1. Transportovanje oruda. Time se autornatski =:'.

a rucica kontrole vuce u nulti Hi ispod njega ostvaruje se spustan ie vidi poloza] rueice s1. u oblasti reagovanja.tivaciju :Hd. Dubinu orudase podesava pomocu rucice komande za polozaj. kad treba da crude reaguje brze. SLIKA 5 KONTROLA REAGOVANJA Kontrola reagovanja znuc: podesavanje brzme spustanja Ii dizanja na valovitom . ~ Rucica komamde Za vucu mora bi ti postavljena ispod nul tog polozaja (dve obelczene tacke) u polozaju koje daje makslrnalne radne otpore. univerzalnu sejal icu.terenu. 3. u gornjern delu kvadranta (sektor tpositlon) polozaj. a rucicu kontrole vuce ispod nultog polozaja sl 4. SLIKA 6 3 . KONTROLA POLOZAJA Pri radu sa orudirna ciji Iradni ()l'gan.kad se ruclca kontrole tJostavi II donji polozaj. da bi se dubina rada odrzala na optimalnoj velicin i. pr.i ne ulaze u zernliu sri. 5. Pri okretanju traktora Sa orudirna na uvratinama rucicu kontrole polozaja. plevilicu. Pcstize se pomeranjem rucice poloza]a u sektoru kontrole reagovanja. 4. pomeriti do gornjeg granicnika. kao d na terenu sa dosta karnenja. TRANSPORTOVANJE ORUDA Rucicu kontrolo polozaja treba postaviti u lorajn]i gornji polozuj do grurncnfku. SLIKA 4 3. ___Za tesku kl imastu drljacu. k ultivator za povrs insku kul.i'Ozaja it': trnnspor+uoc b) Spustanjc: SLIKA 3 2.

o)i "SLOW« (sporo).TK i\ 7 6. Na ~. a u zavisnosti od zeljene brzine reagovania hidraulika. Sl. a rucicom komande za vu'eu regulise se dubina radnih organa oruda sl. a u poloz.ta.ivaeem.ra.z1as. Na taj nacin moguce [e podesiti brzinu reagovanja za svaki tip oruda d sastav. 6. koja se podesi polozajem rucice kontrole polozaja Izmedu oznaka na kvaridrantu »FAST« (brz. rueica komande za poloza] se postavlja u donji deo svog kvadran. podr. kultivatorom sa clast'icnirn nosacima rnoticica kao 'i sa plugovi. Zbog toga Ie polozajem razvodnog venbila omogucena razlicita brzina isticanja ulja. radi okretanja traktora. KONTROLA VUCE Oranje i kultlivacija Prd radu sa: plugovirna.-.Iz"-prakse se uocilo.ctize 11 transportn i polozai pomeranjcrn rucice za poloza] u kr ajnji gor:1ji polozaj. da teska oruda imaju vecu brzinu reagovanja.z brazde.ma za ljustenje strnista itd. kultivatorom sa oprugama. kad je u pitanju automatsko odrzava nje dubine rada. zernljista prerna osecanju ruli iskustvu traktoriste 51. 7. rucicom komaride za polozaj odreduje se brzina reagovanja. sadilicorn krompi. 5. 8. PLITKA KULTIVACIJA SA TESKIM ORUDIMA I RAD Pri radu sa tanjiracama. Rucica -lmmaindeza' vucu -se takodo postavlja u donji doo svog kvadranta. 4 SLIKA 8 .kui. orude se :~. vadi licorn krompiraitd.aj koj] ornogucava poticbn u ~:ubinu oruda sl.

Ci i preci preko prepreke i nastaviti normalnirn radom. dovesti do brzog pokretanja razvodnog vemtil a 'u kuci. u sek.od povrsme tla. Na taj riacm ce se prekin un.stu pumpe hidraulikai to u polozaju najbrzcg praznjenj.ka. orude rtreba polll. visoki utovarac itd.ostuvl:ja iznad :~LlKA 10 5 . doci ce do naglog povecanja radriog otpora. kruta veza koja postoju izmedu traktora i prrkljucnog oruda. cifindra podiznog uredaja. OSIGURANJE SISTEMA OD PREOPTERECENJA AIm se pri radu sa orudima ('iji se radni orgarn krecu 'isp.og povecanja sale u gorrijo] traktorskoj poluzi. SNABDEVANJE POTROSACA PRITISKOM Zadrzavanje koristi SPOLJNIH ULJEM POD poluga traktorskih U slucaju da se hidraulik traktora za napajanje hidraulicnih instalacrja prilkljucnih oruda.jg[.. gde nije ugradena spoljna instalactju za oruda. sto predstavlja jednu od vrlo znacajnih karakteristikn ovog sistema u celmi. krnjnji rezultat ovoga je zaustavljanje daljeg kretanja traktora usled totalnog klizanja pogonskih tockova traktora s lika 9. Ovaj prekid omogucava naglo rasterecenie .kamel'll). SLIKA 9 3.zadnjeg mosta odnosno pogonskdh toekova traktora. [UClCa l. Na taj riacin se autornatskl sprecava svako ostecenje radnih organa prikljucnth oruda. naide na rieku skri. pa i do n.omande zu vucu sep.7. Ovo udarno opterecerije ce izazvati naglo sabijanjc baIansrie opruge i preko sistema poluge sa kulisama.toru "F AST« (brzo).venu prepreku (karen drveta iii . kioer prikolica. rucicom kornan de za polozaj se regulisezeljena brzima reagovania hidrauli. Kad se oseti da je orude naislo na neku prepreku odnosno kad traktor stane.

se f(UCiCA RAZVODNKA SLIKA 11 6 . a ugradena je radi vece univerzalnosti traktora IMT i sastoji Se j z: zupcaste pumpe. Kad se rueica konmrole vuce pomer! ispred gran'icndika dolazi do spustanja i povracai ulija u centralno k uciste s1. dve. razvodnika. Zato pri demontazi i montazi treba pazljtvo raditi kako bi se izbeglo ostecerije zaptuvnih gumica. Ovi elementi su vezani elasticnim (gumenim) erevom p.nultog polozaja. Od tog poloznja pomeranjem rucice uz kvadrant koliko dozvoljava granienik virsi se kipovanje. Nnjdel ik atn ije mesto [e veza zupcasic pumpe i obrtnog supljeg prik ljucka. cctui ili sest brzorazdvojivi spojmca. a vracanje rucice na granicnik zaustavlja se kipovanje. Komandovanje preko rnzvodmka instalacijom vrsi (A) slika 11. 10. u takozvanom neutralnom koji odgovara polozaju neposrednom pocetku krpovanja. slavine i obrtnog pruk ljucka. RUKOVANJE SA HIDRA:ULICNOM INSTALACIJOM ZA ORUDA Spoljna hidraulika Ovainskalaci" se konisti za rad sa orudirna koj i jmaju hidraulicke ureda- je.omocuodgovarajucih pr ik ljucaka.

an neutralni Neutralni polozaj je blolcirajuci.zvodnilka u potr osac (cilindar oruda). protok od· 51 l/min. preko spojnica spojena sa crevirna potrosaca Komamdovanje rucicom »A« napred vrsi se odvodenje ulja priikljuCika na razvodniku sa prednjeg (na pr.adn<i cilinda!' hiidr'llul:icnog pcdizaca . mora b. tada su obadva creva razvodnuka.kose zeli veci protok onda se spaia protok zupcastei kIipne purnpe na max. 1. od 160 ba r pomocu Si. odnosno u zadnjem polozaju U pootivnorn ulje od klipne pumpe 16i ce preko razvodnika spoljne hidraulilke u kuciste.radt sa osnovnim hidraulikorn traktora. Ova slavin a je postavljena ria poklopcu hidraulika sa leve strano. ria slid 11. Tada uljei'z pumpe ide preko slavine sa rucice "B«.UJl1!10SIJlJOg ventila koji je srnesten u razvoduiku Protok ulja je 33 l/rnin.ne :i. Napomena: Za vreme rada sa osnovnim hidraulfkom rucica (C) mora bi ti postavljena u polozaju kao sto je prdk.rikljucika na razvodniku (na pr. Ako se zeliobav:i1li spustanje oruda u radrii poloza] ~'UCieu razvodrrika (A) treba pomerrti nazad radi vracanja ulja iz radnog eilindra preko razvodnika u centralno kueiste. Spajanje protoka ovih dveju pumpi je moguce ako se ne . DVa radna i jed. 2. a time se sprecava dolazak ulja ur. ToO spajanje se postiZe preko rucice (C) obrtne slavi. kod koga je ugraden radni cHindar sa jednosmermim dejstvom. hidr'aulucni obrtni plug.iti u horizontalnom polozaju kako bi slavma »B« bHa zatvorena).Razvodnik irna tri karakteristicna polozaja. Kada se radi sa p'roiik. a rucicu >. SLIKA 12 7 .ansportni Iili izabrani polozaj). teska vucena tan j iraca i druga oruda.azamj. 11).z zadnjeg u prednji poloza] prema motoru. a ulk1olJi. B« postavlti u vertikalni polozaj (sl.ljucnim orudem kod koga je ugraden radni cil'indar sa dVOSmeI1!1im dejstvom na pI'. Kad Se ostvari dizanje rucicu treba pustiti da se vrati u neutralni poloza] (blokiranje). rucdeu razvodnika »A« pomeriti riapred (u praveu kretanja tralctora). Pnitisak hidraulicne dnstalacije za orude je ograniceno na max. di- zanje ·u tr. Rucica za kontrolu vuce Ina kvadrarrtu treba da je ·tada u gornjern polozaju. Tada ulje prolazi kroz prednje creve sa ra. Kad se radi sa priilkljucnim orudem.tako da se nece ~ISltvar:iiui tzande ldonjlih :traikd torskdh po~uga.g. a porneranjem ove rucice unazad ulje se odvodi sa zadnjeg p. a ne preko venrila sigurnost! cime se zastiouje ceo sistern.

Poznato [e da je moe dizanja na krajevirna donj:ih traktorskih poluga kod traktora IMT-577.o donjih samozaptivrnh spojnica. Rucicom (C) vrsi se kornandovanje sa hidruulienim agregatima prikacenirn preko samozaptlvndh spojnica Sa leve strane traktora.ti racuna pri povezivanju samozaptivnih spojnica kako bi komandovanje bilo saglasno c SLIKA 13 8 .izanja sa 1500 na 2100 odnosno 1700 na 2300 daN (vidi sliku 11 t 12). traktoriste u kabini.HIDRAULIKA NOSIVOSTI POVECANE RUKOVANJE SA SPOLJNOM HIDRAULIKOM TRAKTORA IMT-5100. Pokretanjern rucica C i D u zadnju stranu. Ugradnjom ovog cilindra povecava se moe d. 1500 odnosno 1700 daN u zarvisnosti da li su poluge vezane za prve iIi drugerupe. koja su slozenija j teza. pokretanjem rucica u prednju stranu ulje se dovod preko gornje samozaptdvne spojnice. 5136 Komandovamje se vrs! preko rucica C i D razvodndka koji je postavljen sa desrie strane sedist.. a koristi ulje od klipne pumpe preko creva do ciJindra. o ovome treba vodi. Da bi se omogucila primena oruda veceg zahvats. ilZVtr:sena de ugiraJdinja jednog podiznog c'H:indra na desnom kuclstu poluosovine.Jztara. a vraca proko gorrijih i obrnuto. a vraca preko donjih.rtervencije.irn podiznirn cflmdrom na pok lopcu hidraulienog podizaca. Cilindar je usadejstvu sa osnovn. Konstrukcija je dosta [ednostavna za eventualne illl. ulje se dovodi prck. a rucicorn (D) preko spojnica sa desne str ane tra.

.. ...talaciji U (Sl.....~ "0 Mffi ~'O '" '" 0 0 0 tn 0 0 . tn t- tn .. . ..... co co <C co co co co ... .l Cil g::s o 0 Z co ~'O '" . t- If> .r: :. ........:I . ...---0 0 0 0 tn 0 t- 0 0 0 0 ...s::: .r: p:... ......... :... ---M M '" '" '" tn tn "'" "'" tn M -<..~..." "'" "' 0 0 0 0 0 0 ......'" t.. <C <C <C .... --...... ttM 'uj ~ '" tn tn '" ---0 .... ~... a prikljucivamje cilindra se izvod] preko donjih samozapti vrtih spojnica.....t ... I~ ~ til 0 0 0 co .. N 1........ .. ...........::: E-< E-< ..... ............. ...:I r.....r: E-< oci~I .~ .. co C'> M 0 0 '" '" 0 ~ ........ o: Z 'C.... . 0 .. tn ...... p:j r. --.. 0 0 == ~ ~ Q Il-< .. 0 0 00 0 M 0 0 0 0 0 0 0 ... . 1:" M M M M 0 0 0 p:j .. 0 0 '" 00 '" '" . rIJ.t. ---.. ~ ~ ~ Q ~ ss ~~ . C\j If> 0tn <P .......... ..... C H E-< p.. . t- t.."<. .. ·S p.... Eo< rIJ. '" .._... ... tIf> ~ ex. tn tn tn .. 0 '" t- 0 0 ~ r.r: ~gz0:1 .... oci ~~ ..c:: fIJ ~d S CO.......<'> '" tn tn tn 0 ...-< .... If> M 0 0 0 '" If> 0 <: p. .. t- If> t. ."....---..... <C .. 00 t-t-'" '" t- ec '" tttn 80 p...~ 0 1:" 0 '" "" M 0 '" es '" '" '" '" ..c:: ~... ~ 'd '" tn 0 0 M M 0 t- 000 '" '" '" If> 0 0 0 t- It> 0 It> tn tn '" '" '" tn t- 0 t- .. '" 0 0 tn 0 0 tn . .. 0 00 0 00 tn tn M '" .. ... oci 0 ..podiznog hidraulisa kombinovaniem cnog sistema Za rad sa cilindrima dejstva rucice E i F treba dvosmernog da su iU gornjem polozaju. 0 0 0 0 ~ .. M o...4 t- '" t.... 13).. ........... .. ...c:S ~ ~ ... ~ o H E-< ril E-< M M co M til . . ~ ~ p.. Q 0 Il-< r.. tn '" tn tn '" ...c:: :...:I :E ex..... 25 0 0 0 0 0 0 '" 0 0 .. .......... 0 0 '" '" 00 ---..... <................ 0 tn 0 M 0 0 0 M 0 M 0 It> IN 0 ex.'" tM M M M M M 0 0 0 0 0 0 t- e-a o . .... ...c:: .:I 10 z N Z § . .::.... tn co ....... It> ....'" '" t'" t...Z"...... '" 0 '" co 0 . t<0 It> 0 tn "'" '" tn tn 0 tn tn It> tntntn --. Na taj nacin se sprecava povratak ulja u cenbralno kuciste preko ventila sigurnosti stoO bi izazvalo zagrevanje ulja i pad prbtiska sistema hidrauldcnog Im..c:: "<. .r: a: H @<11.c:: :91 0 ..... '" ..) I=l <: p..

Proveriti mogucnost aksijalnog Ii radijalmog pomeranj. otpust iti uvrnuti zavrtanj M8 na desno] strani kucislta balansne opruge kako bi se olovna kuglica odbila Oldnavrtke. s ttrn sto nrethodno treba proveritd polozaj uporrie .PODESAVANJE PODIZACA ". 10 Izvaditi oprugu Iz poklopca hidraulicnog podizaea. kada smo ustanovdli da postoji alksijalnl zazor. opruge po vretenu.. treba skinuti dva specijalna zavrtnja sa klackallce. PODE8AVANJE OPRUGE BALANSNE Da bi izvrsdl! podesavanje balansne opruge. Kad hidruulicn! sistem ne funkcion ise pravilno.. Ukoliko se ustamovi da poston aksijalno pomeranje mora seizvaditi elasticna civija. veoma je vazno da se ceo sistern proveri sistematski ._-. Rueicu kontrole vuce treba postaviti Izmedu dye tacke (nuIti polozaj) vidi sliku 1. ispravna zavijati viljusku na vreteno sa pecurkom dok se ISIk10p ne pribije. Ako je oprug.i to ovim rcdorn : Otkaeitl orude sa traktora. -----_-- HIDRAULICNOG Rucicu kontrole polozaja postaviti u sektoru brzog spustanja (FAST) (brzo). KONTROLE POLOZAJA SLIKA 1 1. Ubaciti civiju i vratiti sklop opruge na svode mesto. ali tako da se opruga moze okretati rukom oko vretena. i time oslobodila navrtku dase slobodnije okrece kod odvijanja radi vadenja opruge iz svog sedista. Proveriti rukom moguenost akaijalnog pomeranja ncoptereeene balansne opruge i ako postoji i najmanji zazor treba izvrsiti podesavanje. a ne moze se ustanoviti uzrok.

II . Ova ploca treba da je pravilno postavljena na prednjem delu cilindra kako bi si.i pre mo 5tO bi se presto na sledeca podesavanja. prenosnih poluga i precistaca ulja da nije zaprljan.p do kraja uvucen u c. u vidu da ce se zazcr pojaviti i kad je prcvise i kad je nedovoljno pritegnuta navrtku.l'nu cev.36 da'N. Ukoliko se ust. a zatirn navuci gumenu ogrllcu.pka k.t. Ukoliko bi ovaj zavrtanj bio jace pnitegnut osigurac (olovna kuglical.0.iOdvojiti Iin dar). Odvoj iti ekscemtar od kraka poluge (K) slika 3. a kljucem OK 14 okretati navrtke na vodicama opruge dok se ne priblize vertikalne poluge ka kOI1ZQli.i cine za.zor na slicu sa ivicom konzole : .83 daNm.:8AVANJE VERTIKALNIH POLUGA ZA KONTROLlr POLOZAJA I VUCE a) P rip Ir em a podizne poluge od rameria hidraulaka. III . bi se potpuno deformisala i 1'a51rila po navoiu navrtke. Ramena hidraulike postavitt u krajnje spustenom polozaju (k'li. IV . tako da ramenai kvadrant sa rucioorn budu slobodni.postaviti ga na radnj sto. 'I'reba irnat.orrnrole vuce prosla kroz rupu na ploci. Zaviti navrtku tako da ne ostane ni najman ji zazor.itegriuti zavntanj M8 mornentom od 0.aI10VE' smetnje treba ih otklorrit.itisak caj). Pr.ut] poklopac uljnog voda i izvacUti ventlka. podlosko 2.Komaridne rucice postaviti na oznake kvadranta ».Uti poklcpac hddruulicnog podizaca sa traktora i .~NSNA OPRUGA I UPO~NA POOLOSKA &~.1 -.aj vertikalnin poluga stlom od 1.iSI~il1. izmedukompletne balansne opruge i kucist».5 mm 11 .Skin.AL~ GORNJA POL\lfu\ ~IPKA KONTROLE VUCE \ SLIKA 2 balansne opruge koja pr-ima pri preopterecenju.Otpustitj navrfke sa ekscentra na vertrkalnoj poluzi za kontrolu polozaja.Za traktore IMT-539 i 558 0. Pre nego sto se prede ria sledece podesavanje treba sk inudj poklopac sa desne strane centralnog kucista i proveriti pomeranje razvodnika. V . (J) b) Pod e S a v a. n j e Pojedinacno pornoou rucnog dinamornetra kao sto je prfkazano na sl:ici :3 treba vuci gorrijl kr. PODI"'. FAST" (brzo) odnosno izrnedu dVe tacke. te bi se oteza10 odvijanje navrtke (8tO je cest slupr.

Za traktore IMT-540. .69 do 0. 560 577 0. zato se navotka mora pri. Ne treba gubit! iz vida da se zavijanjem ili odvijanjem navrtke.2 . 4) a ramen a sa kl'ipnjacom i klipom u polozaju uvucenog do dna pod'iznog cil'imdra.ia tj. Kad se posbigne trazema mera navotke breba osigur atd '11darcima unakrst odvrtacem po plasticno] masi. poluga. Rucnirn dinamornetrom vuci vertdkalnu polugu kontrole polozaja silom 1.mm Ako vertiikalna poluga moze da se pri vuce do dvice proreza konzole bez pr itiska. 12 3. Napomena: SUa od 1. zazora vertikalnih Ekscentricni valjak (J) treba oxretati.SLIKA 3 .83 daNm vodeci racuna da se ekscentar ne pomeri za vrerne pnitczanja. sleva udesno dok se ne osloni na krak (K) viljuske kontrole pol ozaja. povecace se zazor izmedu vertilkalne poluge kontrole polozaja i proreza na nosacu konzole. a zatirn prategnuti navrtku za osiguranje silom ad 0. Ako je navrtka previse otpustena bice potrebna veca sila od preporucene.36 daN i kao kod podesavanja.36 daN odgovaru radmom pri tisku opruge povratrrika ikoji dejstvuje na razvodnik kada je sklop ugraden u trakitor.tegnut:i uz kontrolu dimarnornetrorn da bi se postiglo pravilno podesavanje. Ako se pomeri ekscentar. 11a ozn akama kvadranta »FAST« od nosno izmedu dvc tacke (s1. vertlkalne poluge prdmicu odnosno odrnicu od uvice proreza. PODESAVANJE EKSCENTRA (J) Komandne rucice i ramena hioraulika i dalje su u istorn polozaju iz prethrodnog podesavan. navrtku 110a odgovaraiucoj vodici treba otpustiti.

svoje Poklopac mesto.IKA 4 4. hidraulika vratr ti na ver'tikalne poluge (E) treba pocne pomerati unazad. To je J -~. poklopac uljnog voda vratiti na svoje mesto SL.kufis a n 8~\alIC'¢ C-Valjcr.3}a F-\r'IX"rca opr uc e e-ovocr eka pOlug~ sa PO~ISi<IVaCem f-l-B'eg rzb razdane caure sa :< rakorn J~ksce nta r K-~rak vrlju ske U-ValjCIC Kroz otvor sa desne strane centralnog kucista.anjern rucice polo.ncke. DVOhf1AV~ POLJGA SA SLIKA 5 13 .tiikalnu cev sa novom zaptivnorn igurnicom. rulice postaviti na 0»FAST«i izrncdu dve A-Ku[:sa B-VaLtr¢ c-\e!JC!c [).:..VIIJu§ko E-V. PODESAVANJE DVOKRAKE POLUGE SA POTISKIYA(. a ukoliko se ne ostvar] pomeranje poluge dli se ran'ije pocne pomerati.Komand:ne zn ake kvadranta ·~. Po- vo dr ce cpr uqe H ~ Breg 12bra::dZl'1:? K-Krak vi~Juskc u-V.EYl Na traktoru IMT-539 i IMT-558 ovo podesavanje se Izvodi na sledeci nacin : . 5).~l]tiC ceur e sa kr ak o m J ~ Ek s c e ntar stavitd ver. treba ponovlti podesavanje. dok valjcic na gornjem delu dvolorake poluge no dodirne zadnji donjj deo vertikalruh poluga /-·"H bez prliti's!ka Itarlm ida se 'Valje:iC 's10bodno okrece. pritezatd iIi otpustati navrtku (N) na uvrtnju koji izlazi iz zadrijeg poklopca..zaja u oblast reagovanja (»RESPONSE«) Kad donji rucica deo prede oznaku »FAST« da se znak da [e ekscentar dobro podcsen..Vertikalne poluge kornandnih r'ucica za polozaj i vucu postavitt ispred valjcica dvokrake poluge pune.?rtik~1 na po!ug~ knntr ole polot.Proveravanje taenosti podesavanja vrsi 5e pomer. Tada . D-Vlljuska E-Vertikalna F- po:o~?>~ poluga k cntr ole 1360gr . a zatim se stavlja bocn] poklopac na centralnorn kucistu.ie unutrasnjs podesavan ie zavrseno kod gore pornenutih traktora (51.

560 Dvokraka poluga se podesava pre ugradnje pumpe u traktor.razIlkuje od dvokrake poluge na pumpi traktora IMT-539.{)KRAKE FOLUGE DVOKRAKA POLUGA SAMO OSIGUR.5. PODE8AVANJE POLUGE IMT-540. 560. NAVRTKA VODIGA DVOKRAKE POLUGE POTISKIVAI: SLIKA 7 14 . prikazana [e pumpa koja se ugraduje u traktorirna IMT-540. posto se J j SLIKA 6 • A" VOOICA OI. Na slici 6. 577 DVOKRAKE NA TRAKTORll\fi\ dvokraka poluga po Ikonstrukciji .

560. e) Proveriei da li SH l. a samirn tim 'i dosta ozbrljan kvar hidr'aulicnog podizaca.rivlienja potiskivaoa razvodnog ventila. Dvok raka poluga se podesava prjtezanjem ilii otpustanjem samoosdguravajuce navrtke »N« Ina zavrtmju.v polugom koia rrije vezana sa potdsk'ivacem razvodnog ventdda. mm.tore IMT-539 i 558. mm. Zato se treba podesavati pre ugradmje u trakitor. 577 i 579. slbka 8. Upaliti motor i podizati rucicu komande za poloza] u sektoru dizanja »UP" dok se ne postigne ve ctilkalno rastojanje izmedu ose sLpke 'i ose osovrmce zgloba pod'izne poluge. sldka 7. a teret do 400 iii dvobrazdni pLug Old 40 em za traktor IMT-MO. T() dovodi do k. mm SLIKA 8 15 .t] podizne poluge za ramena hidraulika.truk. Napomena: VrIo je vazno da se dvokraka poluga postavi kao sto jeopisano jer oe u protivmom dod do preskakamja vertikalnih poluga preko dvokrake poluge j.Ji valjcica. f) Nekoldko puta Za traktore : IMT-539 IMT-540!560!577 IMT-558 IMT-5100 A A A A 300 296 315 730 mm. Kad je nosae sa vodicom postavljen pravilrio. i 577 sa dvokrakom PODESAVANJE VISINE DIZANJA Odnosno gonnjeg grandcnika rucice komande za polozaj. tako sto se duzi krak poluge postavlja okrenut na gore. e) Puseiti motor da r'adi. Pre postavljanja dvokr. preko potiskivaca. b) Prfkaci. koH treba da li@1Jos[ 50°.pku preoniika 19 mm. Pre nego sto se pocne Sa ovim podesavanjem treba ucinati sledece: a) Proverrti rrivo ulja u cerrtralnom kue:istu. a za donje traktorske poluge okacrtd teret od 270 kg Hi dvobrazdni plug od 30 em za . To je osnov za pravilno postavljanje i podesavanje dvokrake poluge.anci na donjim tralotorsktrn polugama pravilno sa rucicorn komande za polozaj »A« podizati i spustati poluge hidraulika sa teretom da hi se ostvario vazduh iz sistema Skinuti sa centralnog kucista zglobnu osovirricu i na njeno mesto stavitl dugaoku si.rtikalnim polugama (vidd sttku 7). da bi se ostvarila veza valjcica sa ve. pristupa se postavljaoju dvokr'ake poluge.ake poluge na vodicu iste treba . clerk se gornji kra] dvokrake poluge ovlas ne oslorri 0 vodicu dvokrake poluge.proverrti da li je te10 vodice postavljeno pod uglom od 90° u odnosu na nosae precistaca ulja. Isto tako treba prekontrolisati ugao vodice u odnosu na nosac. d) Ruciea komandc za vucu "B« mora biti postavljena dzmedu dye tacke (NULTI POLOZAJ). postavljeni.

i pomeriti Otpustiti SLIKA 10 7. 9. s1. a zatirn 05igurati zavrtnje limenim osiguracern. pod dejstvom sopstvens tezine.0nje poluge ne prestanu da se spustaju i otpocnu da se poddzu. SLIKA 9 6. PODESAVANJE PODIZNOG VRATILA U slucaju da podizne poluge ne mogu da padaju. SLIKA 11 16 . Pomocu sekaca moze se ovaj poloza] obcleziti na pololopcu i ramendrna hidraulika za kasrrije podesavanje.Merenje treba da je sto precizmdje. Zatrm pomerrti rucicu na gore dok donje poluge ne pocnu Iagano da se spustaju. silika 10. PODESAVANJE DONJEG Spustanje POLOZAJA GRANICNIKA navrbku donjeg granicnika pazljivo rucicu riadole kroz reagovanje (»RESPONSE«) sve dok 0. 0810niti granicnik uz donju ivicu rucice . 51.i prltegriuti. Pritegnuti gornji grarricnik talco da je 0slonjen na zadmju ivicu rucice u gornjem polozaju. U tom polozaju rucice. 11. treba otpustrti po dva zavrtmja 'l1a krajevima podiznog vratila dok poluge ne poenu da padaju.

kli- pnjacom i ~rzJb~aZldanom caurom sa krakom. 13A.Na donji kraj dvokrake poluge (2) dejstvovati silom od 1.0.1 . Cilindri K. - --'=--- ----~ S!.ooesavlIillje Ikomande za kontrolu poloza:j.clJVr'tku .HIDRAULIK DIZANJA SA POVECANOM MOCI Opst e Trakrt:ori sa kocntcama potopljenim u ulju imaju i hidraulicni podizni sistern sa 'povecanom moci dizarija.(1) .Pod esa.a Pre podesavanja htdrauhenog sistema neophodno je izgr'adiei poklopac poddznog sistema liz traktora pa postupati na sledeci nacin : . Nosae gornje traktorske poluge F. P. Gornja podizna poluga E. Nosac sa SI.P'oluga o. Podizan]e trwk1i(}rskih poluga se ostvaruje pomocu dva cilindra (G) S1. samoosteuravajuea navrtka 17 . Stabilizatorski lanci G. Ekscentar .Postaviti loomandne rucice na njihove oznaike na kvadrantima >. Ii "DVE TACKE·H.1. Podizne poluge C. 13A. Traktorske poluge B. kornaude za kon- Konzola 5.58 koji su oslonjeni na nosaee (L) i povezani sa podizrrirn ramenima (C). Razlfke koje se IpIOj'alVI~jlUjiU su rUslov. Navrtka 2.varrje trolu polozaja 1.58 podizni sistern izgled zadnje strane traktora A. .59. Podizanjern khpnjace cildndra dizu se i traktorske poluge (A) preko podizrrih poluga (B). a drugirn za cillindre. Podizno rame D.6 mm. Dovodna creva L.FAST«.navrtke (3) podositj da zazor dzrnedu kraja dvokrake polugo (2) i ivice zareza ria Iimenoj konzol i (4) iznosi 0. OvprustirtJi '!1. 13A. poklopac hidraulrka takode kao . Pumpe hidraulika (0.59 . 13A. Ulje dobijaju 'pre~D dovodrnh creva (4) koja su jedinim krajem vezana za poklopac hidraulika. Okrenuti ekscentar (5) u smeru ka.zaljke ria satu sve dok me nalegne na viljuske pa ga u tom polozaju osigurati pritezanjem navrtke (1). Ovo uslovljava Ii nesto izmenjen nacirr podesavanja hadraulacnih komandi sto ce ovde i bit! objasnjenje.Rame osovirrice postaviti U polazaj od 30° prema vertikali S1. Sva objasnjenja izneta ranije vaze i za ovaj .i komandovanje preko kvadranta i poluga.1j llime ene sto ovde nema cilindra sa klipom. 13A.59 Je alat kojim se to.snovna i pomocna) su dstovetne kao na klasicrrirn traktorima. posltiz'e) i odvrtanjern zavrtanjem samoosiguravajuce .tip podiznog sistema. 13A.'59 odrnaci ekscentar (5) od kuhse .91. .36 daN (na sl.

na nj ihove oznalke.navrtke (3) podesitt da zazor izmedu kraja dvokrake poluge (1) iivice zareza na ljmenoj konzoli (2) Iznosi 0.30 daN (na (1) S1.a zatim ograniciti hod. Stpka 5.6 mm. Podesavanje transportnog poloza. 13A.61_ Podizna ramena 1. Smanjiti duzinu tzvlacenje kljpnjacc na 5 do 8 mm pemeranjem rucice ka donjern delu kvadranta i ogranicttt hod. Konzola 3. .da je poklopac podiznog sistema ugradcn na traktor i kad su komaride i krak osovimdce u podesavajucern polozaju treba po des hti sipku knmamde za kcntrolu polozaja. Navrtka Podesavanje kornande za kon- Podesavanje vuce: komande za kontrolu . Navrtka 2. a koja je pod uglom od 30°. Rame 4. Poluga 2. Podesavarije tramspontnog polozaja moze Se izvditi i na sledcoi nacin : Podizati polugc sve dok se k liipnjace rnaksirnalno ne izvuku. 13A. Nosac 18 . . 13A.Podesiti duzinu sipke (2) tako da se mofc spojiti sa lcrakom osovinicc (3).60 [e alat koj im se to postize) i odvrtanjem/zavrtanjem .Ka._ 0.1 .Postavit! kornandne rucic. Na donji kraj dvokr ake poluge (1) 81. . '1'3A. Kral{ osovtnlce 6.ia (visine ddzanja) Podizati rucicu za kontrolu polozaja sve dok se ne ostvari visina 700 mm mercno od osovmice na nosacu cilindra do osovimice na ramenu._--_. Podesavanje sipke komande za kontrolu polozaja: .. Ekscentar 3.Ramena podizna (1) Sl 13A.60 _ trolu vuce 1. Sl. Priovome ramena moraju bitd vezana za poluge.> SI.61 spustiti u najn'izi polozaj.60 dejstvovatl sdlorn od 1.

13. 9. 4. :PODESAVANJE VERUKALNIH POLUGA ZA KONTROLU POLOZAJA I VUeE NA TRAKTORIMA IMT-5100 I 5136 1. Vertikalna 3. vuce Konzola sklop Navrtka Ekscentar Poluga zatege Poluga zatege Poluga zatege Sipka kont. 10. vuce Kulisa sklop Alat za podesavanje Krak kulise samoostgurnvajuea navrtka 1 / / / SLIKA 1 19 . Ver tl ka ln a potozaja 2.A. 5. poluga kont. poluga kont. ~~ 7. 11. 6. 8. 12.

1). 2) se podesavaju kada je poklopac skinut sa traktora.Rarnena hidraulicnog podizaca moraju biM spustena.Odvoj iti zatege od polugu rucica (1.5 mm. a rnozc se podesavatn i kada je poklopac hi draul ionog podizaca na tralctoru Kvadrant sa rucicama nije postavljen .redom: . .Osloboditi zatege rucica na poklopcu i menjati im duzlimu dok tehnoloske rupe na polugama za alat ne zauzrnu vert:ikalni poloza].0.Postavitd rucicu kontrole vuce izmedu dve tacke na kvadrantu.ije zazor izmedu ekscentra i k raka viljuske (12). 7.Skinuti ventikalnu cev. tako sto se dinamomotrom povlaci domji kraj vertjkalnih poluga (1 i 2) silom F = 1. . .na poklopcu kao k od traktora manjih snaga vee je postavljen u kabini. a sipku kontrol« vuce (9) fiksbratl rascepkom kroz vlrjusku alarta (s1. . .Sk1nuti poklopac sa kinematizmom kroz kabimu i na njega postaviti spec ijalri i alat (11) (81. pumpe hidraulika. . II PODESAVANJE VERTIKALNIH POLUGA BEZ ALATA savanju I vertikalnlh poluga (1 i 2).Oslobodiei slilIlku od potisk ivaca kontrole vuce i postavrtd je tako da njen kraj od pcklopca bude udaljen za 43 mm. 3). Old 0. el. .Otpustiti ekscentar na vertikalnoj polugi kombrole polozaja. navrtku (4) momentom od 0.8 daN.. a zatirn se pnitezu ili .5 mm tada ekscentar (5) okretati u smeru satne skazaljko (sleva u desno) sve dok se ne oelon.i vertnkabnih pohrga u granicam.Okrenuti ekscentar u smeru satne skazaljke dok se ne osloni 0 krak viljuske i stegnuti navrtku momentom od 0.zmedu proreza na konzoli . a spojen je zategama za poluge kinematizma rucica kontrole polozaja i k.5 mm.otpustaju navrbke (13) na sipkama kompezacionih opruga sve dotle dok se ne dobije zazor 'izm.Spo>j!irbi ve zatege sa polugama s osigurati Ih.t. Napomena: Visina dizanja i brzina spustania se podesava kao kad se vrst podesavanje sa aJatom. vidi sliku 2.1 do 0. Ugradi se vertjkalna cev sa poklopcem i sve Sle pri teze zavrtnjima za centr-alno kudiste.Pojed'imacno podesitd vertikalnc poluge.izvodi na traktoru sledecim .aljcie osloni 0 zadnji deo vertikalnih poluga. PODESAVANJE VERTIKALNIH POLUGA KINEMATIZMA RUCICA KONTROLE POLOZAJA I KONTROLE VUCE (1. . . 1) sto predstavlja poloza] rucice. . Da bi se sk inuo pok lopac hidraulucnog podizaca sa centralnog kucista potrcbn.69 . 2) Otpustrti navrtku (4) i ekscentar (5) okrenuti suprotno skazaljkt ria satu i da se dob. kontrole polozaja u sektoru brzog spustamja (FAST) i rucice kontrole vuce izmedu dve taeke na IkvadranJtu. 1) tako da vrhovi zavrtmia udu u rupe poluga (6. Verttkalmu polugu kontrole polozaja vuci silorn F = 1. 2.1 do 0.tik.o je uradi. Kad je zavrseno podesavanjo kimematizma poluga.83 daNm. poklopac se vraca Ina svoje mesto ta'ko da se vertikalne poluge postave dspred klaoka'lice na purrupi. . sledece: -. 20 . a rucice i dalje stole u sektoru (FAST) Ii izmedu dve tacke Ina kvadrantu.0.83 da Nrn (51. .on trole vucc.Skinuti sediste traktora i poprccni mosac sa poklopca u kabirni.8 daN prl po- Kodovog podesavania rie -reba skidati poklopac sa traktora vee se sve . .Vertikalno po luge (1.ih ( poluga (1 i 2) od 0.ikaln.edu prorezana U<onzOll:i3) i vert.Postaviti rucicu kontrole polozaja u sektoru brzog spustanja (FAST) Ina kvadrantu.alnu cev.Podesiti dvokralcu polugu pumpe tako da se v. .Odvoji ti dovodria (odvodna) creva uljnog voda.69 . Posle ovih pniprema pristupa se pode- desenom zazoru ad 0. 8) (sl. . 2.Skin uti poklopac vertikalne cevi iizvaditi ver.1 do 0. 1).lo krak viljuske (12) i pritegnut.Podesiti zazor i.

ad je rucica kontrole polozaja »A« postavIjema u sektoru brzog spust. l. a ramen a hidraulika spustena u radni poloza] .ti sa pol ugarna bez zazora k ao ria (sl. . 2) k. Zategu (3) treba spoji. a zatirn osigucati zategu rascepkom.Ponistiti zazor izmedu potiskivaca i sipke kontrole vuce (4) kada je rucica kontrole vuce »B« postavljena izmedu dve tackc na kvadrantu .Postavit! alat na poklopac hidrauhcriog podizaca u predvidene otvore i frksirati poluge osovrnicn zavrtnjima alata (sl. a zatim osiguraai zategu rascepkom. talco da merna zazora u tom sklopu.anja (FAST). Spoji ti polugu ruoiccJoontrole .iosiguraiti zategu. .iti »A« poslipo- staviti Ll izrnedu brzog dve erte spustamja na k vadrantu (FAST) sektoru - ka 2. Rucicu kontrole polozaja b. tako da merna zazora u tom sklopu.Rucicu kontrole vuce »B« postaviti izmedu dve tacke na kvadtan tu SLIKA 2 21 .Po zavrsetku gore na:vedenih podesavanja proveriti pokretljivost celog k. posle skinutog alata sa poklopca. 2) spoj iti polugu rucice komtrolo vuce »B« sa zategorn (2) na poklopcu.B. 2).imernatizma rucica na kvadranto.Ramena hidraulika moraju spustena u krajnji donji po.ozaja »A« sa zategom (1) na poklopcu. PODESAVANJE ZATEGA KOMANDI HIDRAULICl\IOG PODIZACA SA ALA TOM (sl.ozaj. .

potrebno je otpustib.Da bi se izvrsilo podesavanje visine dizanja traktorskrh poluga. PODESAVANJE TRANSPOItTNOG POLOZAJA . GI?AJVlC III/K.(VISINA OIZANJA) . Startovati motor i rucicu komtrole polozaja pomeriti uz kvadrant sve dok se ne ostvari visina dizanja iamena hidraulika ad 730 mm mereno od osovuruce na nosacu cilindr a do osovinicc na podizmom ramenu (81. a time se kl ipnjaca uvlaci u ciltndar za 8 mm i u torn po1ozaju stavici grandcmk visirie dizamja i ogranic:iilli hod rucice. uz kvadrant .lANjA SLIKA 3 22 . kad motor radi pomeritd rucicu kontrole polozaja »A.v£ . Tada vracati rucicu niz kvadrant. a zatim vratiti granionjk do rnCiice kontrole polozaja i dobro pr itegmuti eta se ne bi mogao pomerrtt prilikom pomeranja rueice.l7/. 3).C.« podizati uz kvadrant sve dok se kl1ipnjacamaiksi1malno ne izvuce iz ciIimdr'a ventil sigurnosti treba da se cuje kako propusta u1je. otpusti se granionfk i pomeri do kraja proreza na kvadrantu. V/SI.. granicnik (sl 3) i oomeriti ga do ik1raja proreza ria kvactrantu.Drugi postaipak podesavanja visine dizanja obav1ja se na sledeci naciri.

D. Kontrola brzog spustanja Rudell komtrole polozaja postaviti u sektoru brzog spustanja (FAST) rucicom kontrole vuce podici crude u transportnl poloza].tacke na k vadrantu.Zatirn SLIKA'I 23 .i n a donj] gr anlcmk rucicom kor. - .azljivo rucicu na dole niz kvadrant sve dok donje traktorske poluge ne prestanu da se spustaju i pocnu dOl se dizu. Orude treba da padne na zemlju Za 1 sec. U tom polozaju rucice postavlti gran icn'ik sa donje strane i pritegnuti (sl. pa rucicu vratiti u neutraln! polozaj izmedu dve tacke na kvadrantu.ika i pomer iti op. rucicu kontro!e polozaia na gore dok dorije traktorske poluge ne pocnu lagano da se spustaju. 4).trole vuce podici orude u transpnrtni ooloza] izmedu dve .Otpusti ti navntku donjeg granicn. »A« porneriti - Kontrola sporog spustanja Postaviti r-ucicu kontrole polozaj. PODESAV ANJE POLOZAJA DONJEG GRANICNIKA (SPUST AN JE) . Orude treba da padne na zemlju za 5 sec.

Kcliko se rucice pomer.anie ulja. postavljamje komandn'lh rueica u gonnj i kr ajnj. moguci Red. koja imaju pojedime delove istrosene iIi o"ite6ene. 24 . uzrok a) poklopac pod rzaca ugr aden tako da su vert. Ii va r ne podize Mogue. tercta J. (cnrenje) d) Polomljene. Pode~:ava. PODESAVANJE PRITEGNUTOSTI SAMOOSIGURAVAJUCIH NAVRTKI NA KOMANDN1M RUCICAMA Ovo podesavanje se ostvarujc pi-itezanjem ili otpustanjem mavrtk i.. poglcd izglcdaju k. c) Propust.36 da N.Propustanjo (curemje) ulja.iihovavez. a) Ugraditi poklopac zaca pravilno. d) Skinuti bocni poklopac i ustanoviti da Ii prenosne poluge pomeraju razvodnik unapred kada sc rucica komande za po. da bi se sto vise istakl a n. ili usled Drugo.i nck i k varovi koji na prv.oji se Vl1C\. pogrcsno podesavan]e oruda rada sa orudim .ikalne poluge srnes'te ne iza vadjci ca dvokrake poluge sa pottsktvacern. b) Razvodnik bloktran.a sa pravrlnim radom sistema.aju nadole pod manjim opterecenjem zavrtnje S oprugama treba pritegnuti.loz aj podize. savijene ili ostece ne prenosne pol uge. koj i su svojstveni za ova] hidrnulicni sistern.. mogu bifi direletna posledica dva druga uzroka : Prvi usled ncpravnlnog ruk. Broj uzroci i otklarijanje istih.od 1. sktnuti poklopnc rridrnulfka i utvr dlt! II :?l'()l~.nje treba izvrsitj tako da se komundne rucice mogu pomeriti glatko (oez zaphnjanja). vertikalnu cev razvodnika i boone komore ventrla pumpe. Ako ne.ao rczubtat ncispravnostl sistema.8. a zatim navrtkom sa druge strane kvandranta osigurati.ovanjr. Otl<lanjanje kvara podi- 1. UTVRDIVANJE I OTKLANJANJE KVAROVA HIDRAULICNOG PODIZACA NA TRAKTORIMA PROIZVODNJE IMT-a U dato] tablici kvarova hi draulicnog podizaca nabroiani su kvarovi. bucan lad pumpe i drugo. Namenno su izostavljeni kvurovi kao Mia su: . Treba napomenuti d. polo7aj kvadranta i kacenje za klackalicu balansne opruge. Uk ol ilco je blok lran izvaditi gao c) SI<inuti bocni poklopac i proveriti sistem u raduo Proveriti cilindar podizn og uredaja. 9. b) Sklnu(i bocni poklo pac centr alnog kucista i proveriti pomeranje razvodnika. ad strane tralotoriste npr. kad su rucice pojedinacno opterecene silom . sto je vee (manje vise) poznato. Zameniti zaptivne prstenove gde je to potrebno. Hi-drauEk orude.

tako da se donje poluge spustaju pod dejstvom sopstvene teztne. 2. g) Klip se cilindru.vezani za donje ru pe nosaca (ispod ose prikljucnog vrattla. e) Namestiti no. rnj e b) Lanei chznog donjlh pol uga poureda. 25 . Sigurnosni ventil produvava kada se rucica komande za poloza] podigne u transportni (najviSi) polozaj. a) Skinuti bocni poklopac eentralnog kucista i proveriti pomeranje razvodnika. a) Gornji pravilno grandcnl k postavljen. z.rau!ii'ne poddzace. Ukoliko je opruga osteceria izvaditi pumpu iz Icucista ustanoviti uzrok ostecenja i otkloniti gao 3. Ukolilw j e blokiran izvaditi purnpu iz kucistn. a) Izvaditi pumpu iz kuctsta i proveriti sediste potisnih ventila i videti da Ii ima nrlfavsttne iii stranih tela. d) 4. lance lance pravilpruvil- c) Lanei . proriaci uzrok i otkloniti gao b) ni k a razvodnika.ic Proveriti venti! potrebi kvara u radu i zameniti e) Neispravan ventil. ruje a) Podesiti donji grantenn. a ne maze da se a) Razvodrilk blokiran. h) r ana. ostecena opruga povrat- b) Skinuti bocm poklopae eentralnog kucista i proveriti pomeranje razvod- ntk a.ia usukani. granicnika. d) Donje poluge ne obrnuto. a) Proveriti poloza] go rnjeg gr anicntka i podesiti rastojanje od 300 mm za traktor IMT-539 i 577 296 mm. Orude se ne spu sta ili se podize kada se rucica komande za polozaj pomeri od donjcg postavl iepostnv- Namestiti luge. h) Ramena g) Skinuti bocni poklopac i proveriti da Ii sigurnosni 'lentil produvava. u oblasti pravi lno po- a) oranicnuc ljen pravilno. Neravnomerno podizanje. f) prerna gao Polomlj eniili osteceni delovi pumpe obicno je praceno bucnirn radom pumpe. b) Namestiti no. dec tereta. 5. reagovan ia.agl avlj uje u f) I' Polomljene iii ostedene delove pumpe zameniti. i) Skinuti snusta. podizaca bloki- Podesiti zavrtke na krajevima podiznog vratita. i) Tezina oruda je pre vise velika za hid. Orude moze da se pod ize . a) Bar jedan ventil u bocnim komorama pumps ne rade ispravno.HHL lIroj Kvar MOgllCl uzrok sig urnosni e) otilianjan.

se vraca u isti polozaj k ada se rucica lcontrole komanc!e za polozaj vrati do granicnika sa nareckanom na- Orude a) Valjci6i k ulise t rol u polozaja tr lcn i.tisak.sk lo p ku l ise. a) Samoosiguravajuca navrtka na vodici opruge za kontrolu vuce prevl- a) Proveriti i otkloniti sij alni zaZ01". -----_-_. Nepravilan rad hidraubalansne opruge. a zatim proveriti tacnost polozaj a donjeg grarncruka u oblasti reagovanja. 8.to. b) Samoosiguravajuca navrtka na vomer opruge za kontrolu polozaja je previse pritegnuta posle podesavanja ekseentra. b) Najpre podesiti samoosigu ravajucu navrttcu. c) Podesavanje ma datim izvrsit.!tNt. zagtavljuje ekscentrtcan za u za b) U sluca] u potrebe zarnontu po t.seentar na dvokrakoj poluzd za kontrolu poIozaja nije pravilno postavljen u odnosu na viIjusku. 11._-----a) Podesiti ekseentar pravitno. Nemoguce je odrzavatt Iagano spustanje k ad a Se rueica komande za poloza] pomerf u oblasti reagovanja. b) Podesiti prerna akciatim unutstvlma. 10. Zupcasta pump a spoljne Mdraulike ne daju pri. trolu iii se vuce kulise llustt vnjuske troiu vuce.PO datim uputstvirna. Broj Kvar Moguej b) Navrtka dvokrake uzruk za podcsavanic potuge. za kontrotu vuce pre vise _~-p~~ri~t~egnuta. a zatim ekscentar. preuputstvima.SPONSE«) c) Samoosig uravajuca navrtka na vodiei opr ugc za kontrolu polozaja je previse otP. leonulja. 9.-u_st_e_n_a_. Othlanjanjc kvara b) Podesi!i dv ok ra k u polugu.--------~~~~-~c_ e) ostecens prenosne poluge. lika ili slaba kontrola (pru radu sa kontrolom------------------------------b) s amoostguravajuca navuce) pri malom otporu vrtka na vodici opr uge Hi dstezanju 1I gor njoj poluzn. b) Valj cic za eksccnkou- kon- vntkom napostavljena U oblast kontrole polozaja posto je orude bilo prethoc!no podignu. a) Oprati prectstac zameniti. c) Ustanoviti nec!ostatke otkloniti gao a) Podesiti samoosiguravajucu navr-tku prema datim uputstvirna. a) Znrneni1i tise. (»RE. ih pr ema uput- 26 . _________________ 6.'aulikom. stvu. a) Postaviti iii ga ce- a) Zaprljan prcclstao a) Proveriti porozaj ructca. Ne podtzu se traktorske . po tsk lo p ku- se otpustena.poluge traktora sa spoljnom hid. _ a) El<.--. Kontrola vuce. a) Postoji aksijalni zazor 7.

armirarri teg.. 530 TCZ/J..A TEGA 270 kG. CRTEZ PROTIVTEGA ARMATURE SA SEMOM Iz orteza se vidi da se za protdvteg treba . -~- I I _i 27 .od -- - _ -. armatura od betonskog gvozda 0 6 mm. Poloza] te armature i kuke U odnosu na oblik i ddmemzije protivtega Il{JjQ se !Lje od betona. eo ARMATURA NAPOME./ .PROTIVTEG ZA PODESAVANJE HIDRAULICNOG PODIZACA I RAD SA UTOV ARIV ACEM Prctivteg od betcna se okaai riastandardnu poteznicu 'tralotora pre podesavania visine dizanja.IJA! --j .izradie.~ .t. a zatirn se postupa kao sto je opisano u poglavlju podesavanje gornjeg gramcrrika._/ + -f-- 6erOfJQ re o urad..

Izdavac: INDUSTRIJA MASINA I TRAKTORA. Telegram: »TRAKTOR« Beograd Telef'oni : Pr odaja traktora 011/151-114 Centrala 011/156-360 lokaii 120. godine BEOGRAD 28 . 11000 BEOGRAD. 337 i 145 Prodaja rezervnih delova 011/156-360 lokal 311 Ser visna sluzba 011/156-360 10ikali 210 i 225 Tiraz : 2.000 primeraka Stampa : NIRO »Privredni pregled« Beograd. Marsala Birjuzova 3. Tosin bunar 268 Telex: 11-518 YU IMT. rnaj 1988.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful