Pendahuluan Saintis berusaha secara berterusan untuk mencari maklumat yang baru ,taksiran yang baru dan makna

tentang fenonema alam yang baru. Proses-proses yang diunakan oleh saintis untuk menjalankan penyiasatan merupakan proses-proses yang membawa kepada penyelesaian masalah dan penemuan. Walaupun proses-proses ini umnunya dikenali sebagai proses-proses sains tetapi kemahiran –kemahiran ini diperlukan oleh kita semua. Setiap orang bukan sahaja saintis memerlukan kemahiran proses sains untuk mendekati pembelajaran dan penyelesaian masalah secara saintifik. Proses-proses sains merupakan cara untuk memperolehi dan menyisat pengetahuan sains.Kedua-dua aspek pendidikan sains ini berbeza tetapi tidak dapat dipisahkan . maklumat pengetahuan sains adalah mengenai apa , manakala kemahiran proses adalah bagaimana tentang sains. Kurikulum sains ini memberi tumpuan kepada penguasaan kemahiran saintifik yang diperlukan untuk mengkaji dan memahami alam. Dalam Kurikulum ini, kemahiran saintifik yang dimaksudkan terdiri daipada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoal sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks.

Dalam kurikulum Sains Sekolah Rendah ini, kemahiran proses sains yang dikenal pasti untuk diperkembangkan disenaraikan seperti di bawah :
• • • • • • • • • • • • Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramal Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir maklumat Mendefinisi secara operasi Mengawal pembolehubah Membuat hipotesis Mengeksperimen

Kemahiran proses sains bersepadu:

i.

MEMBUAT DEFINISI OPERASIONAL - Maksudnya ialah memberi takrif dengan memperihalkan apa yang diperhatikan Satu perkataan atau ungkapan mungkin mempunyai lebih daripada satu makna, oleh itu perkataan berkenaan dapat ditakfir secara berbeza-beza.

MEMBINA HIPOTESIS .guru. Sebelum memulakan sesuatu ekperimen atau berusaha untuk memperoleh maklumat baru tentang sesuatu seorang saintis .Untuk mendefinisikan satu ungkapan perkataan secara operasi bererti memerihalkan perkataan itu secara tindakan dan bukannya hanya dengan menggunakan perkataan yang lain. Seterusnya dia perlu memikirkan tentang maklumat yang ingin dicarinya barangkali membuat satu tekaan intelek tentang punca masalah atau tentang apanya maklumat baru yang boleh hipótesis. Untuk menguji pembolehubah yang mana telah mempengaruhi pembolehubah dipertimbangkan: oleh 3 .membuat tekaan intelek yang boleh diuji berdasarkan bukti yang terkumpul.Mengenal pasti semua pembolehubah iaitu aspek-aspek yang boleh mempengaruhi hanya hasil eksperimen. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH. Contoh : Menyatakan maksud ayunan bandul pada suatu masa yang ditetapkan. ii. satu Menjalankan eksperimen dengan memanipulasikan pembolehubah sementara pembolehubah yang lain dimalarkan. Contoh : Semakin panjang sesuatu bandul maka semakin kurang bilangan ayunan yang dibuat pada suatu masa yang ditetapkan. atau murid harus meneliti maklumat-maklumat yang sedia ada dahulu.tekaan intelek ini dipanggil iii. diperolehi melalui kajian lanjutan.

• Pembolehubah yang dimanipulasi. memanipulasikan pembolehubah dan menguji hiotesis untuk membuat keputusan. tempoh masa untuk ayunan. iv. MENGEKSPERIMEN . Contoh : Bilangan ayunan bandul • Pembolehubah yang dimalarkan – factor-faktor sejenis Contoh: Jisim bandul.iaitu factor atau keadaan yang dimanipulasi atau diubah oleh pengeksperimen untuk mengkaji kesan terhadap hasil eksperimen. darjah sesaran pada permulaan ayunan. Contoh: Panjang bandul • Pembolehubah yang bergerak balas – iaitu hasil eksperimen yang bergerak balas terhadap factor atau keadaan yang diubah oleh pengeksperimen. . Satu eksperimen yg serenar harus melibatkan pengujian hipótesis dan penggunaan kawalan. Satu eksperimen melibatkan satu masalah dimana pengeksperimen tidak mengetahui penyelesainanya.Menyiasat .

Kenyataan ini juga merupakan hasil kemahiran mentafsir maklumat. rajah. Apabila para saintis menjalankan sesuatu penyisatan mereka membuat simpulan dengan cara mengenal pasti pola perhubungan yang terdapat dalam data yang dikumpul oleg mereka. MENGINTERPRETASI DATA – Memberi penerangan tentang pola atau perhubungan berdasarkan maklumat yang dikumpul.Contoh : Menjalankan eksperimen untuk mengkaji ayunan gandul dengan bilangan ayunan bandul pada satu masa yang ditetapkan. graf serta label penerangan. Untuk menguasai kemahiran mentafsir maklumat ia boleh dilatih dengan menganalisis data. Dalam kes-kes tertentu penelitian hasil aktiviti mungkin menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan antara pembolehubah yg dikaji. jadual. Contoh : Panjang bandul 30 35 40 Bacaan 1 25 23 20 Bacaan 2 26 24 21 Bacaan 3 26 23 21 Purata 26 23 21 EXPERIMEN BANDUL PANJANG BANDUL 30 35 40 BACAAN 1 25 23 20 BACAAN 2 26 24 21 BACAAN 3 26 23 21 PURATA 26 23 21 . v.

Chart Title 30 25 20 15 10 5 0 BACAAN 1 BACAAN 2 BACAAN 3 30 35 40 Time SOALAN 1(b) .

• Murid melakukan aktiviti KPS dan KBSB. • Murid menggunakan proses psikomotor. (WnetSchool&Disney Learning Partnership.maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria. mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. Apakah langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk memastikan Maksud inkuiri ialah :  Proses mencari dan menyiasat. CIRI-CIRI INKUIRI-PENEMUAN • Guru mengemukakan situasi / masalah yang merangsang murid untuk menyoal. Didalam pendekatan ini guru akan membekalkan masalah-masalah dan seterusnya memandu para pelajar untuk . konsep. 2000) pendekatan ini bejaya?  Teknik menyoal dan mencari jawapan kepada sesuatu masalah yang memerlukan kemahiran eksperimen. konsep atau prinsip • Murid memperolehi fakta. membina hipotesis. refleksi dengan mengambil kira kaedah semasa.prinsip atau penyelesaian baru Dalam pendekatan inkuri terbimbing ia sesuai bagi pelajar yang tidak pernah mengalami pembelajaran pertanyaan. meneroka dan mengeksperimen.Andaikan anda ingin mengajar satu topik sains menggunakan pendekatan inkiuri terbimbing.1968/1973)  Proses mencari kebenaran. (Shulman. mereka bentuk eksperimen. pemikiran kognitif dan afektif untuk mendapatkan fakta.

menyelesaikan masalah. 5. menentukan cara untuk mengatasi masalah yg telah dikenal pasti dengan cara soal jawab dan berbincang 3. membuat ujikaji dan kaki siasat mengenai masalah yang hendak diselesaikan. Mengenal pasti perkara yg hendak dikaji melalui soal jawab dan perbincangan 2. membuat rumusan dalam bentuk generasisasi berdasarkan maklumat yg telah dikumpul dan dianalisa. Peranan Guru dalam menjayakan proses p&p melalui kaedah inkuri terbimbing: • • • • • • • • Mewujudkan situasi Mengalakkan murid bertanya Membimbing murid mengenal pasti pembolehubah Membimbing murid membina hipotesis Membimbing langkah-langkah penyiasatan Memantau pelaksanaan penyiasatan Membimbing cara merekod data/hasil penyiasatan Membimbing ke arah membuat kesimpulan yang betul dan membuat refleksi SOALAN ( 1 c) . mengkaji maklumat yg telah dikumpulkan dengan cara mengelas. Murid terlibat secara aktif dalam lima peringkat dalam proses inkuri terbimbing: 1. 4. mengumpul maklumat melalui berbagai cara seperti bersoal jawab. membanding dan membuat penganalisaan untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. mencerap.

PENGERTIAN SAINS HASIL PROSES ASAS BERSEPADU FAKTA KONSEP PRINSIP HUKUM TEORI SIKAP EMOSI INTELEKTUAL Maka sains adalah sebagai hasil. Maklumat dan idea sains biasanya dipanggil hasil atau produk. lebih banyak eksperimen dan banyak masalah baru. .Perkara yg menarik tentang sains ialah penemuan yang baru selalunya akan menimbulkan lebih banyak persoalan. pendidik sains semasa berpendapat bahawa pendekatan lepada pengajaran pembelajaran sains seharunya selari dengan kaedah dan sikap yang digunakan oleh para saintis semasa mereka menyisat fenomena alam.Bagaimana sesuatu penemuan itu boleh di tarima sebagai satu prinsip atau hukum-hukum universal? Pendidikan sains yg berkesan bukan setakat menyalurkan fakta-fakta sains yang membolehkan murid-murid menyatakan semula fakta itu dalam peperiksaan.

Oleh itu setiap hasil penyelidikan saintifik hukum berdasarkan : 1. mestilah menetapkan cara untuk memahami fenomena alam dan perkaitan antara fenomena yang berlainan 3. faktanya relevan dengan konsep sains. SOALAN 2(A) . terdapat susunan dan langkah yang teratur 6. 5. setiap data dinilai dengan merujuk kepada kerangka teori sebelum dirumuskan sebagai fakta 4. mesti ada konsep sains dan idea abstrak yg diitlakkan atau digeneralisasikan daripada fakta-fakta atau pengalaman yang spesifik. Dibina atau disokong oleh empiris itu diterima sebagai prinsip atau 2.

Berupaya melakukan dan menyelaraskan maklumat yang diterima. Beliau telah membahagikan empat peringkat perkembangan kognitif ia itu : Peringkat Deria Motor ( 0-2 tahun ). Teori-teori. . Peringkat Operasi Konkrit ( 7-11 tahun ) Membentuk pemikiran logik tetapi terhad. Kanak-kanak bersifat egosentrik. Berupaya menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak. Teori-teorinya dalam psikologi perkembangan yang mengutamakan unsur kesadaran (kognitif) masih dianut oleh banyak orang sampai hari ini. Peringkat Operasi Formal ( 11-15 tahun ) Mula berfikiran abstrak. metode-metode dan bidang-bidang penelitian yang dilakukan Piaget dianggap sangat orisinil. Peringkat Pra Operasi ( 2-7 tahun ) Pembelajaran bahasa berlaku dengan pesat dapat menamakan benda-benda. tidak sekadar melanjutkan hal-hal yang sudah terlebih dahulu ditemukan orang lain. membezakan objekobjek dengan diri dan membuat klasifikasi. Teori Perkembangan Jean Piaget Piaget ialah ahli psikologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan kognitif. Kanak-kanak berubah daripada organisma yang reflek kepada organisma yang berfikir menggunakan bahasa.Pendahuluan Piaget adalah seorang tokoh yang amat penting dalam bidang psikologi perkembangan.Berupaya memahami konsep dan hipotesis yang mudah.

Apabila mereka proses sains bersepadu mereka perlu merujuk kembali kepada kemahiran sains asas yang telah dipelajari dan dikuasai. kanak-kanak sekolah rendah ( peringkat operasi Konkrit 7-11 tahun) mula berupaya mengembangkan logic dan memahami konsep pengabadian.Soalan 2 (a) Apakah perbezaan antara murid sekolah rendah dengan murid sekolah menegah berasaskan teori perkembangan Piaget? Menurut Teori Perkembangan Kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. . Manakala kanak-kanak yang berada di sekolah menengah mereka mula memasuki Peringkat Operasi Formal . Kanak-kanak menguasai kanak-kanak pemikiran abstrak dan memahami dapat belajar dan mengawal keperluan pembolehubah apabila mereka membentuk suatu eksperimen. Mereka sudah berkebolehan mempelajari dan menggunakan kemahiran–kemahiran proses sains asas.walau bagaimanapun objek-objek konkrit diperlukan untuk membantu mereka menguasai proses itu melalui kegiatan manipulatif dan hands-on. Dengan ini tahap sekolah menenhah boleh diajar kemahiran proses sains mengahapi masalah menggunakan kemahiran bersepadu. Harus diperingati bahawa pelajar sekolah rendah mungkin tidak dapat menguasai semua kemahiran proses ini pada kadar yang berterusan manakala pelajar sekolah menegah dapat menguasai semua kemahiran proses sains dengan mudah berbandingpelajar sekolah rendah. Mereka dapat mengelas berasaskan lebih daripada satu ciri pada satu masa.

Melalui kajian tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia . Dengan adanya pengetahuan teori perkembangan maka guru dapat merancang peneguhan tingkahlaku dan yang sesuai untuk pelajarnya dalam usaha mengawal memotivasikan pelajar supaya rajin belajar.membantu pelajar memahami diri mereka sendiri. Guru juga dapat meramalkan tingkahlaku pelajar.Guru akan lebih perihatin lepada individu yang lambat pembelajarannya dan akan sabar dalam membimbing kayak-kanak itu dalam pengajaran dan pembelajaran sebab mereka menyedari aspek kecerdasan yang berbeza di antara satu sama lain. kegemaran relajar dan apa yang tidak disenangi pada peringkat umur tertentu.Soalan 1(b) Apakah rendah? Teori perkembangan piaget membolehkan sedemikian sangat membantu para pendidik untuk implikasi perbezaan ini kepada seseorang guru didalam merancang pengajaran dan pembelajaran sains untuk murid sekolah mereka lebih memahami mengapa pelajar bertingkah laku . sosial dan emosi. Oleh itu guru dapat merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar. . membantu sains yang sesuai pendidik merancang objektif dan matlamat pembelajaran dengan pelajarnya dan merumuskan langkah-langkah supaya pelajarnya dapat mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. kognitif . guru dapat mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal.

Maka pelajar itu diajar dengan asas atau latih tubi. Bagi pelajar yang lambat perkembanganya pula diberi aktiviti pemulihan sementara pelajar yang cepat pembelajarannya diberi aktiviti pengayaan oleh itu guru perlu mengikut kesesuaian pelajar.Guru juga dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan murid. menyediakan bahan yang berlainan .Pelajar yang belum sampai tahap kesediannya tidak boleh dipaksa.

SOALAN 2(C) Senaraikan peraturan makmal sains sepertimana yang dicadangkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.  Laporkan sebarang kemalangan kepada guru dengan segera  Jangan makan atau minum di dalam makmal  Jangan berlari atau bermain di dalam makmal  Sentiasa berwaspada dengan apa yang berlaku di keliling kamu  Pastikan makmal sentiasa bersih dan teratur. Pendahuluan Diperingkat sekolah menegah pelajar sering melakukan eksperimen sains di makmal. menyentuh atau menghidu sebarang bahan kimia kecuali diarahkan oleh guru. Semasa menjalankan eksperimen pelajar harus diingatkan dengan keselamatan pelajar dan guru harus memastikan agar pelajar mematuhi peraturan makmal sains. Peraturan keselamatan makmal  patuhi segala arahan yang diberikan dengan betul  pakai peralatan keselamatan apabila disediakan  basuh tangan eksperimen  jangan menuang semula bahan kimia ke dalam bekas asalnya  jangan merasa . dengan air dan sabun setelah selesai menjalankan .

oleh itu adalah penting untuk kita . Guru sains berpendapat bahawa pendekatan kepada pengajaran sains seharusnya selari dengan kaedah dan sikap yang digunakan oleh para saintis semasa mereka menyiasat fenomena alam.PENUTUP Pendidikan sains yang berkesan bukan setakat menyalurkan fakta-fakta sains yang membolehkan murid-murid dan pembelajaran menyatakan semula fakta-fakta itu dalam peperiksaan. terhadap hasil pembelajaran murid-murid . Persepsi guru terhadap sains akan mempengaruhi proses pengajara yang harapannya dilakukan dalam bilik darjah dan seterusnya mempengaruhi bermula dengan asas yang kukuh tentang pengertian sains.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful