4541/3

Kimia
Kertas 3
Ogos
2006
1 ½ jam

Nama: ……………………………………………….

Ting: ………….

BAHAGIAN SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2006
KIMIA
Kertas 3
Satu jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada
ruangan yang disediakan.
2. Calon dikehendaki menjawab semua
soalan.
3. Calon dikenhendaki membaca maklumat
yang terdapat di halaman 2.

Untuk kegunaan pemeriksa
Soalan
Markah
Markah
Penuh
Diperolehi
1

21

2

12

3

Respons
15
Laporan
2

Jumlah

50

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

SULIT

4541/3

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga soalan. Jawab semua soalan
2. Tuliskan jawapan bagi Soalan 1 dan Soalan 2 dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan.
3. Tuliskan jawapan bagi Soalan 3 pada halaman bergaris di bahagian akhir kertas soalan
ini dengan terperinci. Anda boleh menggunakan persamaan, gambar rajah, jadual, graf
dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda.
4. Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah.
5. Sekiranya anda hendak membatalkan sesuatu jawapan, buat garisan di atas jawapan itu.
6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan
sebaliknya.
7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam
kurungan.
8. Masa yang dicadangkan untuk menjawab Soalan 1 dan Soalan 2 ialah 45 minit dan
Soalan 3 ialah 45 minit.
9. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.
10. Serahkan semua kertas jawapan anda di akhir peperiksaan.

Pemberian Markah:
Skor

Penerangan

3

Cemerlang: Respons yang paling baik

2

Memuaskan: Respons yang sederhana

1

Lemah: Respons yang kurang tepat

0

Tiada respons atau respons salah

2
SULIT

SULIT
1

4541/3
Seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan kepekatan
larutan asid hidroklorik. Eksperimen dijalankan dengan mentitratkan larutan asid
hidroklorik dari buret kepada 25.0 cm3 larutan natrium hidroksida 0.10 mol dm-3
menggunakan penunjuk fenolftalein.
Rajah di bawah menunjukkan bacaan awal dan bacaan akhir buret bagi tiga
pentitratan yang telah dijalankan.

Pentitratan I

Pentitratan II

2

27

15

39

3

28

16

40

44

4
29

417

4
41

Bacaan awal
.....................

Bacaan awal

Bacaan akhir
.........................

..........................

Bacaan akhir
.......................

Pentitratan III
22

46

23

47

29424

448

Bacaan awal

Bacaan akhir

........................

..........................

(a) Perubahan warna penunjuk fenolftalein berlaku pada takat akhir titratan.
3

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
SULIT

SULIT

4541/3

1 (a)(i)

(i) Nyatakan perubahan warna tersebut.
.....................................................................................................
.
[3 markah]
(ii)

Nyatakan inferens yang boleh dibuat berdasarkan jawapan
anda di (a) (i)
.....................................................................................................

.

1(a)
(ii)

.....................................................................................................
.
[3 markah]
(iii)

Apakah yang dimaksudkan dengan takat akhir titratan

1(a)(iii)

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.
[3 markah]
(b)

Bina satu jadual dan rekodkan bacaaan awal buret, bacaan akhir buret
dan isipadu asid hidroklorik yang terlibat dalam eksperimen tersebut.

1
(b)

[3 markah]

4
SULIT

SULIT

4541/3

(c)

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Hitungkan kepekatan larutan asid hidroklorik yang digunakan dalam
eksperimen itu

1
(c)

[3 markah]
(d)

Jika titratan ini diulangi dengan menggunakan asid sulfurik, 0.10 mol dm-3
bagi menggantikan larutan asid hidroklorik dengan keadaan yang lain
adalah sama, ramalkan isi padu asid sulfurik yang diperlukan untuk
mencapai takat akhir.
Nyatakan sebab bagi ramalan anda.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

1
(d)

[3 markah]

(e)

Kelaskan ion yang terdapat dalam larutan natrium hidroksida dan
larutan asid hidroklorik yang digunakan dalam eksperimen itu kepada
ion positif dan ion negatif.

1
(e)

[3 markah]

Jumlah

5
SULIT

SULIT

2

4541/3

Seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen bagi mengkaji kesan kepekatan
ke atas kadar tindak balas antara larutan natrium tiosulfat dengan asid sulfurik 1.0
mol dm-3.

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Eksperimen dijalankan dengan mencampurkan larutan natrium tiosulfat dan
larutan asid sulfurik dalam kelalang kon 250 cm3 dan diletakkan di atas tanda
‘X’ pada sehelai kertas putih seperti ditunjukkan dalam Rajah 2. Pada masa
yang sama jam randik dimulakan. Masa diambil sebaik sahaja tanda ‘X’ tidak
boleh kelihatan.
Eksperimen dijalankan sebanyak lima kali dengan menggunakan kepekatan
larutan natrium tiosulfat yang berbeza, sementara keadaan lain dikekalkan sama.

Larutan natrium tiosulfat
+ asid sulfurik
Tanda “X”
Kertas putih

Rajah 2
Jadual 2.1 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut.
/ s-1

Eksperimen

Kepekatan larutan
natrium tiosulfat / mol dm-3

Masa / s

1
2
3
4
5

0.20
0.16
0.12
0.08
0.04

20
25
36
50
95

Jadual 2.1
(a)

(i)

Lengkapkan Jadual 2.1

(ii)

lukiskan graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan pada
kertas graf yang disediakan.
[3 markah]

2 (a)

6
SULIT

SULIT

4541/3

7
SULIT

SULIT

4541/3
(b)

Berdasarkan graf di (a), nyatakan hubungan antara kadar tindak balas
dengan kepekatan bahan tindak balas

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

.......................................................................................................................

2
(b)

.......................................................................................................................
[3 markah]
(c)

Nyatakan semua pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen itu
Pemboleh ubah yang dimanipulasikan
.......................................................................................................................
Pemboleh ubah yang bergerak balas
.......................................................................................................................
2
(c)

Pemboleh ubah yang dimalarkan
.......................................................................................................................
[3 markah]
(d)

Nyatakan hipotesis dalam eksperimen ini
2
(d)

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
[3 markah]

3

Jumlah

Getah asli bersifat lembut dan kurang kenyal jika dibandingkan
dengan getah tervulkan

Merujuk kepada pernyataan di atas, rancangkan satu eksperimen dalam makmal
untuk membandingkan kekenyalan getah tervulkan dengan getah tak tervulkan.
Perancangan anda hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Tujuan eksperimen
Semua pemboleh ubah yang terlibat
Senarai bahan dan alat radas
Prosedur
Penjadualan data

Jumlah

[17 markah]
SOALAN TAMAT
1(d)

8
SULIT

SULIT

4541/3
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

RUANG UNTUK JAWAPAN
Bahagian :……………………………….

No Soalan :………………

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
RUANG UNTUK JAWAPAN
9
SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

SULIT

4541/3

Bahagian :……………………………….

No Soalan :………………

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

RUANG UNTUK JAWAPAN
Bahagian :……………………………….

No Soalan :………………
10
SULIT

SULIT

4541/3

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11
SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful