PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 3

SOALAN 1

NO ITEM (a) (i)

SKOR KB0601- Memerhati 3

PENERANGAN

Dapat menyatakan dua pemerhatian dengan betul. Contoh jawapan: 1. Pada suhu rendah (< 37 0 C), masa untuk larutan iodin tidak bertukar warna adalah lama. 2. Pada suhu tinggi (>37 o C ), masa untuk larutan iodin tidak bertukar warna adalah lama. 3. Pada suhu optimum (37 o C ), masa untuk larutan iodin tidak bertukar warna adalah cepat.

a) (ii) KB0604- Membuat inferens 3 Dapat membuat inferens dengan tepat tentang setiap pemerhatian yang dinyatakan di (a) (i) Contoh jawapan: 1. Pada suhu rendah, aktiviti enzim adalah kurang aktif. 2. Pada suhu tinggi, aktiviti enzim adalah kurang aktif. 3. Pada suhu optimum, aktiviti enzim adalah aktif.

(b) 3

KB0603- Mengukur menggunakan nombor Dapat merekod kelima-lima data dan unit dengan betul Contoh jawapan: 1.3.1 - > 10 minit 1.3.2 8 minit 1.3.3 1 minit 1.3.4 3 minit 1.3.5 9.5 minit

1

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 3

NO ITEM (c) (i)

SKOR KB0606- Berkomunikasi 3

PENERANGAN

Dapat membina jadual dengan mempamerkan perkara berikut: 1. Label tajuk-tajuk jadual dengan unit yang betul 2. Memindahkan data-data dengan betul Contoh jawapan:

Tabung uji

Suhu ( oC)

Masa untuk kanji dihidrolisis dengan lengkap (minit) > 10.0 8.0 1.0 3.0 9.5

A B C D E

0 28 37 45 55

2

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 3

NO ITEM (c) (ii)

SKOR

PENERANGAN KB0608- Mentafsir data

3

Dapat menghitung kadar tindak balas enzim amilase pada ketiga-tiga suhu dengan menunjukkan penggantian dan jawapan Contoh jawapan: Suhu 28 o C : Suhu 37 o C : Suhu 55 o C : 1 / 8 = 0.13 minit -1 1/ 1 = 1.0 minit -1

1/ 9.5 = 0.10 minit -1

(d) 3

KB0607- Menggunakan perhubungan ruang dengan masa Dapat menyatakan dengan tepat hubungan antara suhu dengan tempoh masa yang diambil untuk kanji dihidrolisiskan dengan lengkap Contoh jawapan: Semakin tinggi suhu sehingga suhu optimum, semakin pendek tempoh masa diambil untuk kanji dihidrolisiskan dengan lengkap dan melebihi suhu optimum sehingga 60 o C semakin panjang tempoh masa diambil untuk kanji dihidrolisiskan dengan lengkap.

(e) 3

KB0610- Mengawal pembolehubah Dapat menyatakan ketiga-tiga pembolehubah dan cara kendali dengan betul Contoh jawapan: Pembolehubah 1. Suhu 2. Masa/kadar tindak balas enzim Perkara yang dikendalikan Menggunakan suhu-suhu yang berlainan Menentukan masa dengan menggunakan jam randik/ Mengira kadar tindak balas enzim

3

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 3

NO ITEM

SKOR Pembolehubah

PENERANGAN Perkara yang dikendalikan Menggunakan enzim/substrat pada kepekatan yang sama/ Menetapkan isipadu air liur/ Isipadu ampaian kanji

3. Kepekatan enzim/ Isipadu air liur / Kepekatan substrat/ Isipadu ampaian kanji

(f) 3

KB0611- Membuat hipotesis Dapat membuat pernyataan hipotesis yang menunjukkan hubungan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerak balas dengan betul dan lengkap Contoh jawapan: Semakin tinggi suhu semakin tinggi kadar tindak balas enzim sehingga suhu optimum (Selepas suhu optimum kadar tindak balas enzim akan menurun).

(g) 3

KB0605- Meramal Dapat membuat ramalan dan memberikan penerangan dengan betul Contoh jawapan: Masa yang diambil adalah lebih daripada 9.5 minit Pada suhu 70 o C enzim ternyahasli / enzim ternyahasli pada suhu melebihi 60 o C

4

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 3

NO ITEM (h)

SKOR

PENERANGAN KB0609- Mendefinasi secara operasi

3

Dapat menerangkan konsep enzim berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen dengan betul Contoh jawapan: Enzim merupakan bahan kimia yang dapat menghidrolisiskan kanji dan dipengaruhi oleh suhu.

(i) 3

KB0602- Mengelas Dapat mengelaskan dengan betul senarai bahan kepada kelas berikut: Contoh jawapan: Enzim : pepsin,lipase,maltase

Substrat : ampaian albumin,minyak masak,maltosa

5

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 3

SOALAN 2 NO ITEM SKOR PENERANGAN KB061201 – Membuat Pernyataan Masalah 3 Dapat membuat pernyataan masalah yang tepat (tentang objektif kajian) Contoh jawapan: Apakah kesan suhu ke atas kadar respirasi anaerob bagi yis? KB061202 – Membuat Hipotesis 3 Dapat menyatakan perhubungan antara pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerakbalas dengan jelas dan betul Contoh jawapan: Semakin tinggi suhu sehingga suhu optimum semakin tinggi kadar respirasi anaerob yis, selepas suhu optimum kadar respirasi akan mengurang KB061203 – Merancang untuk menjalankan penyiasatan 3 Dapat menyatakan dengan betul 7-9 perkara dalam perancangan eksperimen seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pernyataan masalah Objektif/ tujuan kajian Pembolehubah Hipotesis Radas/ bahan Teknik Kaedah Cara data dikomunikasi – terdapat jadual bertajuk betul Kesimpulan

6

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 3

KB061204 – Prosedur / Kaedah 3 Dapat menyatakan kelima-lima prosedur kerja dengan betul 1. Cara mengendalikan radas atau bahan 2. Langkah menetapkan pembolehubah dimalarkan - menggunakan isipadu larutan glukosa dan isipadu ampaian yis yang sama bagi setiap eksperimen 3. Langkah mengesan pembolehubah bergerakbalas - menentukan masa yang diambil untuk larutan penunjuk bikarbonat bertukar warna atau air kapur menjadi keruh 4. Langkah mengubah / menukar pembolehubah dimanipulasikan - menggunakan rendaman air yang berbeza suhu bagi setiap eksperimen 5. Langkah berjaga-jaga - menggunakan air didih untuk larutan glukosa - menambahkan minyak kepada campuran glukosa dan ampaian yis KB061205 – Menyenaraikan alat radas dan bahan 3 Dapat menyenaraikan semua radas dan bahan untuk penyiasatan Contoh jawapan: Radas/Bahan: larutan glukosa, ampaian yis, larutan penunjuk bikarbonat/air kapur, minyak parafin/minyak masak, tabung uji, tabung didih, salur pengantar, penyumbat gabus berlubang, termometer, jam randik, kukus/rendaman air. Bonus: 1 1 1. Mengemukakan satu laporan yang lengkap 2. Memberikan teknik dengan betul

7

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 3

Contoh jawapan Tujuan : Mengkaji kesan suhu ke atas kadar respirasi anaerob bagi yis

Pernyataan masalah: Apakah kesan suhu ke atas kadar respirasi anaerob bagi yis Hipotesis : Semakin tinggi suhu sehingga suhu optimum semakin tinggi kadar respirasi anaerob yis, selepas suhu optimum kadar respirasi akan mengurang Suhu rendaman air Masa untuk larutan penunjuk bikarbonat bertukar warna/ Air kapur menjadi keruh Isipadu ampaian kanji dan isipadu air liur Menentukan masa untuk larutan penunjuk bikarbonat bertukar warna/ Air kapur menjadi keruh Larutan glukosa, ampaian yis, larutan penunjuk bikarbonat/air kapur, minyak parafin/minyak masak, tabung uji, tabung didih, salur penghantar, penyumbat gabus berlubang, termometer, jam randik, kukus/rendaman air. 1. Air didih yan telah disejukkan pada suhu bilik digunakan untuk menyediakan larutan glukosa dan ampaian yis. 2. 15 cm3 larutan glukosa dan 5 cm3 ampaian yis dimasukkan ke dalam tabung didih. 3. Sedikit minyak parafin ditambahkan kepada campuran glukosa dan ampaian yis. 4. Kemudian tabung didih ditutup dengan penyumbat gabus yang mempunyai salur pengantar berbentuk ‘U’. 5. Hujung salur penghantar dicelupkan ke dalam sebuah tabung uji yang mengandungi larutan penunjuk bikarbonat. 6. Empat lagi set radas yang sama di sediakan. 7. Kelima-lima radas dilabelkan A,B,C,D dan E. 8. Tabung didih yang mengandungi larutan glukosa dan ampaian yis bagi set A diletakkan dalam rendaman air bersuhu 0oC, set B,C,D dan E masing-masing pada suhu 10o C, 20oC,30oC dan 40oC. 9. Masa untuk warna larutan penunjuk bikarbonat bertukar warna bagi setiap set radas diambil dan dicatatkan dalam jadual.

Pembolehubah Dimanipulasikan: Bergerakbalas : Dimalarkan Teknik Bahan/ radas : : :

Kaedah

:

8

PERATURAN PEMARKAHAN BIOLOGI KERTAS 3 SET 3

Keputusan

: Radas Suhu(oC) Masa ( minit) Kadar respirasi(minit -1)

A B C D E Kesimpulan

0 10 20 30 40

: Hipotesis diterima. Kadar respirasi meningkat apabila suhu meningkat sehingga suhu optimum .

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times