You are on page 1of 6

ZARZDZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planw finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Krapkowice za 2010 rok Na podstawie art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) zarzdza si, co nastpuje: 1. Przedoy Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planw finansowych gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia Gminy Krapkowice za 2010 rok, przedstawionych w zacznikach do niniejszego zarzdzenia. 2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogosze Urzdu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz przekazaniu do publicznej wiadomoci drog elektroniczna za porednictwem biuletynu informacji publicznej oraz publikacji w wojewdzkim dzienniku urzdowym.

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura

Id: RYHXS-XRPXT-UFKVQ-BZEPS-ARILA. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf za. 1 dochody biece Zacznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik2.pdf za. 2 dochody majtkowe Zacznik Nr 3 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik3.pdf za. 3 wydatki biece Zacznik Nr 4 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik4.pdf za. 4 wydatki majtkowe Zacznik Nr 5 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik5.pdf za. 5 przychody i rozchody Zacznik Nr 6 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik6.pdf

Id: RYHXS-XRPXT-UFKVQ-BZEPS-ARILA. Podpisany

Strona 2

za. 6 profilaktyka antyalkoholowa Zacznik Nr 7 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik7.pdf za. 7 dochody - zadania zlecone Zacznik Nr 8 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik8.pdf za. 8 wydatki - zadania zlecone Zacznik Nr 9 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik9.pdf za. 9 dochody - realizacja wasnych zada biecych Zacznik Nr 10 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik10.pdf za. 10 wydatki - realizacja wasnych zada biecych Zacznik Nr 11 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik11.pdf za. 11 dochody - umowy midzy jst Zacznik Nr 12 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic

Id: RYHXS-XRPXT-UFKVQ-BZEPS-ARILA. Podpisany

Strona 3

z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik12.pdf za. 12 dotacje celowe Zacznik Nr 13 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik13.pdf za. 13 dotacje podmiotowe Zacznik Nr 14 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik14.pdf za. 14 limity - programy inwestycyjne (WPI ) Zacznik Nr 15 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik15.pdf za. 15 informacja opisowa - 2010 rok Zacznik Nr 16 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik16.pdf za. 16 informacja o stanie mienia 31.12.2010 Zacznik Nr 17 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik17.pdf za. 17 gminny zasb nieruchomoci - Miasto i Gmina 31.12.2010

Id: RYHXS-XRPXT-UFKVQ-BZEPS-ARILA. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 18 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik18.pdf za. 18 gminny zasb nieruchomoci - Miasto Krapkowice 31.12.2010 Zacznik Nr 19 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik19.pdf za. 19 gminny zasb nieruchomoci - Gmina - wsie 31.12.2010 Zacznik Nr 20 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik20.pdf za. 20 uytkowanie wieczyste - Miasto i Gmina 31.12.2010 Zacznik Nr 21 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik21.pdf za. 21 uytkowanie wieczyste - Gmina 31.12.2010 Zacznik Nr 22 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik22.pdf za. 22 sprawozdanie KDK Zacznik Nr 23 do Zarzdzenia Nr 66/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 marca 2011 r. Zalacznik23.pdf

Id: RYHXS-XRPXT-UFKVQ-BZEPS-ARILA. Podpisany

Strona 5

za. 23 sprawozdanie MiGBP

Id: RYHXS-XRPXT-UFKVQ-BZEPS-ARILA. Podpisany

Strona 6