You are on page 1of 2

UCHWAANR61/2011 KOLEGIUMREGIONALNEJIZBYOBRACHUNKOWEJWKIELCACH zdnia27lipca2011r. wsprawiestwierdzenianiewanociczciUchwayNrVIII/59/11RadyGminywKlimontowiezdnia 20 czerwca 2011 r. wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontw na lata 2011 2021.

KolegiumRegionalnejIzbyObrachunkowejwKielcachwskadzienastpujcym: Przewodniczcy:ZbigniewRkasZcaPrezesaIzby Czonkowie: Stanisaw Banasik, Wojciech Czerw, Monika DbowskaSotyk (sprawozdawca), Ewa Midura,IreneuszPiasecki na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1w zwizku zart. 11 ust 1pkt 7ustawy zdnia 7padziernika 1992 r. oregionalnychizbachobrachunkowych(t.jedn.Dz.U.z2001r.Nr55,poz.577zpn.zm.)iart.91ust 1ustawy zdnia 8marca 1990r osamorzdzie gminnym ( t.j. Dz. U. z2001r. Nr 142, poz.1591 zpn. zm.)wwynikubadaniaUchwayRadyGminywKlimontowie postanawia stwierdzi niewano czci Uchway Nr VIII/59/11 Rady Gminy wKlimontowie zdnia 20 czerwca 2011r.wsprawieWieloletniejPrognozyFinansowejGminyKlimontwnalata20112021tj.kolumny Limity 2012 roku wodniesieniu do przedsiwzicia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej iwodocigowej wKlimontowie ul. Sandomierska Adamczowice iul. Partyzantw Budowa sieci kanalizacji sanitarnej iwodocigu, zpowodu naruszenia art. 226 ust 3pkt 4ustawy zdnia 27 sierpnia 2009rokuofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157poz.1240zpn.zm.), Uzasadnienie Uchwaa Nr VIII/59/11 Rady Gminy wKlimontowie zdnia 20 czerwca 2011 r. wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontw na lata 2011 2021 wpyna do Regionalnej Izby Obrachunkowej wKielcach, Zesp Zamiejscowy wSandomierzu wdniu 28 czerwca 2011 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1pkt 7ustawy zdnia 7padziernika 1992 r. oregionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z2001r. Nr 55, poz. 577 zpn. zm.) zostaa objta postpowaniem nadzorczym,wwynikuktregostwierdzono,ewzaczniku doWieloletniejPrognozyFinansowejpn. Wykaz przedsiwzi do WPF wskazano wkolumnie Limity 2012 roku wodniesieniu do przedsiwzicia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej iwodocigowej wKlimontowie ul. Sandomierska Adamczowice iul. Partyzantw Budowa sieci kanalizacji sanitarnej iwodocigu, kwot150.000,00zpodczasgdyzadaniejestprzewidzianedorealizacjinalata20082011.Wskazanie kwoty limitu wydatkw wroku ktrym zadanie nie bdzie realizowane narusza art. 226 ust 3pkt 4ustawyzdnia27sierpnia2009rokuofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157poz.1240zpn.zm.), zgodnie zktrym, wzaczniku do uchway wsprawie wieloletniej prognozy finansowej okrela si odrbniedlakadegoprzedsiwzicialimitywydatkwwposzczeglnychlatach. Rozstrzygnicie wtym zakresie Kolegium podjo ju Uchwa Nr 48/2011 zdnia 11 maja 2011 roku wsprawiestwierdzenianiewanociUchwayNrVI/52/11RadyGminywKlimontowiezdnia31marca 2011r.wsprawieWieloletniejPrognozyFinansowejGminyKlimontwnalata20112021stwierdzajc niewanoUchwaywtejczci.

Id:LQQYKCFBFRQADNKXHKXRUHMEN.Podpisany

Strona1

ZapiswstosunkudoktregostwierdzononiewanoponowniezostawprowadzonyprzezRadGminy wKlimontowiedoWieloletniejPrognozyFinansowejpoprzezpodjciebadanejuchway. BiorcpowyszepoduwagKolegiumorzekojakwsentencji. Pouczenie Od niniejszej uchway Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wKielcach przysuguje skarga za porednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej wKielcach do Wojewdzkiego Sdu AdministracyjnegowKielcachwterminie30dnioddniadorczenia. PrzewodniczcyKolegium

Id:LQQYKCFBFRQADNKXHKXRUHMEN.Podpisany

Strona2