SULIT

Skema Jawapan Kertas 2 Set 3 Bahagian A Jawapan No.1 a) Jurnal Am Tarikh 2005 April 1 Butir Tunai Kenderaan Lengkapan Stok Bank Modal ( Aset, Liabiliti dan Modal pada tarikh ini.) April 23 Lengkapan Perabot Kiara Sdn. Bhd ( Membeli rak pameran secara kredit) Jurnal Belian Tarikh Butir JUMLAH (RM) 5 100 2 700 7 800 Jurnal Jualan Tarikh 2005 April 9 12 30 Butir Kelab Fotografi SMKTMAA Kelab Fotografi SMKTMAA Akaun Jualan Jurnal Pulangan Belian Tarikh 2005 April 20 30 Butir i-Kame Sdn. Bhd Akaun Pulangan Belian JUMLAH(RM) 5 400 135 5 535 2005 April 3 i-Kame Sdn. Bhd 18 Mikon Sdn. Bhd 30 Akaun Belian Debit RM 1 350 33 750 20 400 38 100

3756/2

Kredit RM

3 750 89 850 93 600 510
1/2

93 600

510

1/2

½ ½ ½

½ ½ ½

JUMLAH(RM) 276 276 (5 markah) ½ ½

Learning To Score JPN Perak

halaman

1

SULIT

3756/2

Tarikh Butir 2005 April 1 Baki b/b 24 Kelab Fotografi SMKTMAA 25 Jualan

Dis RM

Tunai RM 1 350

Buku Tunai Bank Tarikh Butir RM 2005 April 1 Baki b/b 3 150 15 Ambilan 22 27 30 i-Kame Sdn. Bhd Mikon Sdn Bhd Sewa Baki h/b Baki b/b

Dis RM

Tunai RM 270

Bank RM 3 750

1 600

2 700 135 2 680 2 950 2 565 800 135 9 815 6 665 ( 4 ½ markah)

30 Mei 1

Baki h/b Baki b/b 2 950 2 680

6 665 9 815 Mei 1

b) Catatan Lejar Tarikh 2005 April 1 Mei 1 Butir Baki b/b Akaun Stok RM Tarikh 2005 38 100 ½ April 30 38 100 38 100 Akaun Kenderaan RM Tarikh 2005 33 750 ½ April 30 33 750 33 750 Akaun Lengkapan RM Tarikh 2005 20 400 ½ April 30 510 ½ 20 910 20 910 Butir Baki h/b RM 38 100 38 100

Tarikh 2005 April 1 Mei 1

Butir Baki b/b Baki b/b

Butir Baki h/b

RM 33 750 33 750

Tarikh Butir 2005 April 1 Baki b/b 23 Perabot Kiara Sdn. Bhd Mei 1 Baki b/b

Butir Baki h/b

RM 20 910 20 910

Learning To Score JPN Perak

halaman

2

SULIT

3756/2

Tarikh 2005 April 30

Butir Baki h/b

Akaun Modal RM Tarikh 2005 89 850 ½ April 1 89 850 Mei 1 Mikon Sdn. Bhd RM Tarikh 2005 2 565 ½ April 18 135 2 700 ½

Butir Baki b/b Baki b/b

RM 89 850 89 850 89 850

Tarikh 2005 April 27

Butir Bank Diskaun Diterima

Butir Belian

RM 2 700 2 700 ½

Tarikh 2005 April 20 22 30

Butir Pulangan belian Bank Baki h/b

i-Kame Sdn. Bhd RM Tarikh 2005 276 ½ April 3 2 700 ½ 2 124 ½ 5 100 Mei 1

Butir Belian

RM 5 100 5 100 2 124 ½

Baki b/b

Tarikh 2005 April 30

Butir Baki h/b

Perabot Kiara Sdn. Bhd RM Tarikh 2005 510 April 23 510 Mei 1

Butir Lengkapan Baki b/b

RM 510 510 510 ½

Tarikh Butir 2005 April 30 Pelbagai Pemiutang Mei 1 Baki b/b

Akaun Belian RM Tarikh 2005 7 800 ½ April 30 7 800 7 800

Butir Baki h/b

RM 7 800 7 800

Learning To Score JPN Perak

halaman

3

SULIT

3756/2

Tarikh 2005 April 9 12 Mei 1

Butir Jualan Jualan Baki b/b

Kelab Fotografi SMKTMAA RM Tarikh Butir 2005 5 400 ½ April 24 Bank 135 ½ 30 Baki h/b 5 535 2 385

RM 3 150 2 385 5 535 ½

Tarikh 2005 April 30

Butir Baki h/b

Akaun Jualan RM Tarikh 2005 7 135 April 25 30 7 135 Mei 1

Butir Tunai Pelbagai Penghutang Baki b/b

RM 1 600 5 535 7 135 7 135 ½ ½

Tarikh 2005 April 30

Butir Baki h/b

Akaun Pulangan Belian RM Tarikh 2005 276 April 30 276 Mei 1

Butir Pelbagai Pemiutang Baki b/b

RM 276 276 276 ½

Tarikh 2005 April 15 Mei 1

Butir Tunai Baki b/b

Akaun Ambilan RM Tarikh 2005 270 ½ April 30 270 270

Butir Baki h/b

RM 270 270

Learning To Score JPN Perak

halaman

4

SULIT

3756/2

Tarikh 2005 April 30

Butir Baki h/b

Akaun Diskaun Diterima RM Tarikh 2005 135 April 30 135 Mei 1

Butir Pelbagai Pemiutang Baki b/b

RM 135 135 135 ½

Tarikh 2005 April 30 Mei 1

Butir Bank Baki b/b

Akaun Sewa RM Tarikh 2005 800 ½ April 30 800 800

Butir Baki h/b

RM 800 800

( 12 markah)

c)
Imbangan Duga Pada 31 April 2005 (1/2) Butir Tunai Bank/ Overdraf Stok Kenderaan Lengkapan Modal i-Kame Sdn. Bhd Perabot Kiara Sdn. Bhd Belian Kelab Fotografi SMKTMAA Jualan Pulangan Belian Ambilan Diskaun diterima Sewa Debit RM 2 680 38 100 33 750 20 910 Kredit RM ½ 6 665 ½ ½ ½ 89 850 2 124 510 7 800 2 385 270 800 106 695 ½ ½ 7 135 276 ½ 135 ½ 106 695 ( 8 markah) ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Learning To Score JPN Perak

halaman

5

SULIT

3756/2

Jawapan No.2 [Lihat dalam fail Skema S25]

Learning To Score JPN Perak

halaman

6

SULIT

3756/2

Jawapan No.3 Butir Jul1 Perabot Alatan Kedai Stok Penghutang Bank(Belanja realisasi) Modal Arman Modal Bidin Akaun Realisasi RM Butir 14 000 ½ Jul1 Diskaun diterima 12 700 ½ Bank 27 320 ½ Bank 4 450 ½ 900 ½ 1 105 ½ 1 105 ½ 61 580 RM 1 630 55 500 4 450

½ ½ ½

61 580 (5 markah)

Butir Jul1 Bank

Akaun Modal Arman RM Butir 36 105 ½ Jul1 Baki b/b Untung realisasi 36 105

RM 35 000 ½ 1 105 ½ 36 105 (1 ½ markah) RM 20 000 ½ 1 105 ½ 21 105 (1 ½ markah) RM 900 11 000 36 105 21 105 69 110

Butir Jul1 Bank

Akaun Modal Bidin RM Butir 21 105 ½ Jul1 Baki b/b Untung realisasi 21 105

Jul1

Butir Baki b/b Ak.Realisasi Realisasi

Akaun Bank RM 9 160 ½ Jul1 55 500 ½ 4 450 ½ 69 110

Butir Ak. Realisasi Pemiutang Modal Arman Modal Bidin

½ ½ ½ ½

( 3 ½ markah)

Learning To Score JPN Perak

halaman

7

SULIT

3756/2

Jawapan No.4 a)i Modal dibenarkan: Unit saham x Harga seunit saham = 800 000 x RM1 = RM800 000 Bil unit saham diterbitkan x Harga seunit saham = 400 000 x RM1 = RM400 000 Modal diterbitkan x Kadar dividen = RM400 000 x 5% = RM20 000 Modal diterbitkan x Kadar dividen = RM400 000 x 8% = RM 32 000 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1

ii

Modal diterbitkan:

iii

Dividen interim:

iv

Dividen akhir:

b)
Jurnal Am Butir Akaun Permohonan Akaun Modal Saham Biasa (Merekod terbitan saham) Akaun Bank Akaun Permohonan (Merekod penerimaan tunai atas terbitan saham) Debit RM 400 000 Kredit RM

½
400 000 ½

400 000

½ 400 000 ½
(8 markah)

Learning To Score JPN Perak

halaman

8

SULIT

3756/2

Bahagian B Jawapan No.5

[Lihat dalam fail Skema S25]

Learning To Score JPN Perak

halaman

9

SULIT

3756/2

Jawapan No.6 Kunci Kira-Kira pada 30 September 2004 (1/2) RM Aset Bukan Semasa Perabot Alatan Pejabat 8 720 ½ 16 300 1 Ekuiti Pemilik Modal +Untung bersih RM 36 260 1 1/2 10 950 2 47 210

Aset Semasa Stok Penghutang Tunai Bank

18 360 11 130 660 830 56 000

1½ 1½ 1½ 1

Liabiliti Semasa Pemiutang

8 790 1 56 000 (12 markah)

Nota: Rujuk jalan kerja jika butiran dalam Kunci Kira-kira salah Jalan Kerja:
i.

ii. iii. iv. v.
vi.

vii. viii. ix.

Perabot = 8720 (1/2) Alatan Pejabat = 12 300 (1/2) + 4000 (1/2) = 16 300 Stok = 23 150 (1/2)– 4630(1/2) -160(1/2) = 18 360 Penghutang = 6 600(1/2) +5 900(1/2) – 1370(1/2) = 11 130 Tunai = 1 200(1/2) – 300(1/2) -240(1/2) = 660 Bank = (420) (1/2) +1250(1/2) = 830 Modal = 32 500(1/2) + 4 000(1/2) – 240(1/2) = 36 260 Pemiutang = 8950(1/2) – 160(1/2) = 8790 Untung bersih = 10 100 (1/2) + 1270 (1/2) – 300 (1/2) – 120 (1/2) = 10 950

Learning To Score JPN Perak

halaman 10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful