You are on page 1of 3

WOJEWODA LSKI NR NP/II/0911/354/11

Katowice, dnia 10 padziernika 2011 r.

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr XI/92/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: ustalenia opat za wiadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gmin Toszek, w czci okrelonej w 2 ust. 4 oraz 3 ust. 2, jako niezgodnej z art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie owiaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.). Uzasadnienie W dniu 31 sierpnia 2011r. odbya si sesja Rady Miejskiej w Toszku, na ktrej zostaa podjta uchwaa nr XI/92/2011 w sprawie ustalenia opat za wiadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gmin Toszek. Podstaw prawn dla podjcia uchway przez Rad Miejsk stanowiy art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym oraz art. 14 ust. 5 ustawy o systemie owiaty. Przed podjciem uchway odbyy si rwnie konsultacje spoeczne z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1591 z pn. zm.). Obecna tre art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy wskazuje, e przedszkole publiczne zapewnia bezpatne nauczanie, wychowanie i opiek w czasie ustalonym przez organ prowadzcy, nie krtszym ni 5 godzin dziennie. Organem prowadzcym w rozumieniu tego przepisu jest, stosownie z kolei do art. 5c ust. 1 ustawy o systemie owiaty rada gminy, co oznacza, e czas w ktrym przedszkole realizuje zajcia bezpatnie jest ustalany w drodze uchway waciwej rady. Wnioskujc a contrario - w czasie wykraczajcym poza czas ustalony w uchwale zajcia s patne. Tre tego przepisu koresponduje ze znowelizowanym przepisem art. 14 ust. 5 ustawy, zgodnie z ktrym organ prowadzcy - rada gminy - ustala wysoko opat za wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczajcym wymiar zaj bezpatnych. Przedmiotowa uchwaa, w opinii organu nadzoru, wykracza poza wskazan delegacj ustawow w przepisach 2 ust. 4 oraz 3 ust. 2. Przepis 3 ust. 2 uchway stanowi, e w przypadku nieodbierania dziecka w okrelonych godzinach, zgodnie z podpisan umow, o ktrej mowa w ust. 1, opata za kad rozpoczt godzin dodatkowego pobytu wynosi: 4 zote. Zgodnie z powoanym wyej przepisem ustawy, organ prowadzcy ustala wysoko opat za wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczajcym wymiar zaj, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Cytowany przepis upowania zatem organ jednostki samorzdu terytorialnego wycznie do okrelenia wysokoci opat za wiadczenia udzielane w czasie przekraczajcym czas przeznaczony na bezpatne nauczanie, wychowanie i opiek. Tymczasem, w przedmiotowej uchwale Rada Miejska w Toszku ustalia wysoko opaty za kad
Id: LCQAW-OVKAG-PNCOB-KTFUQ-IHWKY. Podpisany Strona 1

rozpoczt godzin pobytu dziecka w przedszkolu inn, ni opata ustalon w przepisie 2 ust. 3 uchway. Regulacja ta, zdaniem organu nadzoru nie mieci si w granicach kompetencji uchwaodawczej Rady Miasta, okrelonej we wskazanym wyej przepisie. Rada uregulowaa bowiem odpatno nie za wiadczenia udzielane przez przedszkola, ale za sam pobyt dziecka w przedszkolu publicznym poza zadeklarowanymi w umowie godzinami. Nadmieni naley, i niedopuszczalne jest ustalenie opaty za niedotrzymanie warunkw zawartych w umowie midzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. Naley podkreli, e opata stanowi instytucj prawnofinansow, ktrej istotn cech jest ekwiwalentno. Pobiera si j w zwizku z wyranie wskazanymi usugami i czynnociami organw pastwowych lub samorzdowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotw. Opata stanowi zatem swoist zapat za uzyskanie zindywidualizowanego wiadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego, a wysoko opaty pozostaje w zwizku przyczynowym z oferowanym wiadczeniem. Opata ustalona przez Rad Miejsk w Toszku w niniejszej uchwale w rzeczywistoci nie okrela zapaty za wiadczenie oferowane przez przedszkole, ale stanowi swoist sankcj nakadan na rodzicw dziecka za przekroczenie zadeklarowanego w umowie czasu korzystania ze wiadcze przedszkola. Zawarcie w akcie organu stanowicego gminy przepisu, ktry wykracza poza przyznan temu organowi kompetencj uchwaodawcz, narusza zasad legalizmu wyraon w art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z ktr organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, a take art. 94 Konstytucji RP, w oparciu o ktry organy samorzdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzdowej, na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawie, ustanawiaj akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw. Stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego akty prawa miejscowego winny regulowa kwestie wynikajce z delegacji ustawowej w taki sposb, by przyjte w oparciu o ni normy uzupeniay wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowizujce, ksztatujce prawa i obowizki ich adresatw. Ustawodawca, formuujc okrelon delegacj do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upowanienie do uregulowania wycznie kwestii nie objtych dotd adn norm o charakterze powszechnie obowizujcym w celu uksztatowania stanu prawnego uwzgldniajcego m. in. specyfik, moliwoci i potrzeby rodowiska, do ktrego waciwy akt wykonawczy jest skierowany. Naley podkreli, i wszelkie uchway podejmowane przez organ stanowicy gminy musz nie tylko mie umocowanie w obowizujcych przepisach prawa, ale te zapisy zawarte w uchwaach nie mog przepisw tych narusza. Rada Miasta obowizana jest przestrzega zakresu upowanienia ustawowego udzielonego jej przez ustaw w zakresie tworzenia aktw prawa miejscowego, a w ramach udzielonej jej delegacji w tych dziaaniach nie moe wkracza w materi uregulowan ustaw. Uchwaa bowiem rady gminy, bdca aktem prawa miejscowego, jest rdem powszechnie obowizujcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, a zatem musi respektowa unormowania zawarte w aktach wyszego rzdu (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP). Warto w tym miejscu przywoa orzeczenie WSA we Wrocawiu z dnia 3 padziernika 2007 r., sygn. akt IV SA/Wr 313/07, w ktrym sd zauway, i przepis udzielajcy kompetencji prawodawczej, podlega wykadni dosownej. Zgodnie z zasad pastwa prawa i wyprowadzonymi z niej zasadami przyzwoitej legislacji, tre przepisw upowaniajcych nie moe by korygowana przez zabiegi wykadni rozszerzajcej czy zwajcej. Konsekwencj wydawania aktw wykonawczych wycznie na podstawie upowanienia zawartego w ustawie jest to, e kade wykroczenia poza zakres udzielonego upowanienia, nawet jeeli suyoby to wykonaniu ustawy, stanowi naruszenie normy upowaniajcej i zarazem, konstytucyjnych warunkw legalnoci aktu wykonawczego. Wtpliwoci organu nadzoru w treci przedmiotowej uchway wzbudzi rwnie przepis 2 ust. 4, zgodnie z ktrym opat, o ktrej mowa w ust. 3 wnosi si do 15 kadego miesica. Warto odnotowa, e w powoanej na wstpie delegacji rada gminy uzyskaa jedynie moliwo
Id: LCQAW-OVKAG-PNCOB-KTFUQ-IHWKY. Podpisany Strona 2

uregulowania opat w czasie wykraczajcym poza 5 godzin bezpatnych zaj. Delegacja nie uprawnia organu prowadzcego do okrelenia sposobu regulowania nalenoci z tytuu pozostawania dziecka w przedszkolu. W wietle przedstawionych argumentw naley uzna stwierdzenie niewanoci wskazanego aktu, w czci okrelonej w 2 ust.4 oraz 3 ust. 2 uchway za uzasadnione i konieczne. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia. Otrzymuj: 1) Rada Miejska w Toszku - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 2) aa.

z up. Wojewody lskiego Dyrektor Wydziau Nadzoru Prawnego Krzysztof Nowak

Id: LCQAW-OVKAG-PNCOB-KTFUQ-IHWKY. Podpisany

Strona 3