You are on page 1of 4

Zacznik nr 1 do uchway nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2011r.

Statut Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach Rozdzia I Postanowienia oglne 1 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach, zwany dalej Centrum jest samorzdow instytucj kultury i dziaa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 , poz. 123 z pn. zm.), 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. i finansach publicznych (Dz.U.nr 157 , poz. 1240 z pn. zm.), 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), 4) postanowie niniejszego Statutu. 2 1. Siedziba Centrum mieci si w Konopiskach przy ul. Sportowej 60, a terenem dziaania jest Gmina Konopiska. 2. Centrum prowadzi wietlice w: a) Aleksandrii Pod Lip b) Rkszowicach Pod Modrzewiem c) Wsoszu Dom Modego Straaka d) Konopiskach Otwarta Do e) Hutkach f) Kopalni Gminne Centrum Informacji g) Korzonku h) Wygodzie Wygodzianka 3 1. Organizatorem Centrum jest Gmina Konopiska . 2. Bezporedni nadzr nad instytucj sprawuje Wjt Gminy, z wyjtkiem spraw ustawowo zastrzeonych do kompetencji Rady. 3. Centrum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez wjta. 4 Centrum posiada osobowo prawn i status samodzielnej jednostki organizacyjnej. 5 Centrum uywa jednej pieczci podunej z nazw w penym brzmieniu i adresem siedziby: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ul. Sportowa 60, 42 274 Konopiska Rozdzia II Cele i przedmiot dziaania 6 1. Centrum prowadzi wielokierunkow dziaalno w szczeglnoci w dziedzinie

wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury, promowania osigni i dorobku artystycznego, odnowy dziedzictwa kulturowego gminy. Przedmiotem dziaania jest take aktywizacja i informatyzacja spoeczestwa. 2. Podstawowym celem Centrum jest pozyskiwanie i przygotowywanie spoecznoci lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i wsptworzenie jej wartoci oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granic. 7 1. Do gwnych zada Centrum nale: a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztuk, b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostpnianie dbr kultury, c) tworzenie warunkw dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedz i sztuk, d) tworzenie warunkw dla rozwoju folkloru i rkodziea ludowego, artystycznego, e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowa kulturalnych, f) prowadzenie zespoowych i indywidualnych form aktywnoci twrczej, g) wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkacw, h) wsppraca z instytucjami i organizacjami spoecznymi dziaajcymi na rzecz kultury, sztuki i rynku pracy, i) wsppraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami spoecznymi, organizacjami pozarzdowymi , soectwami gminy, j) koordynowanie dziaalnoci na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalno rekreacyjnych, k) krzewienie kultury rekreacyjnej, l) promocja gminy, m) prowadzenie dziaalnoci informacyjnej, n) udostpnianie nowoczesnych technologii przekazu informacji. 2. Zadania okrelone w ust. 1 Centrum realizuje w szczeglnoci poprzez: a) prowadzenie zespow folklorystycznych i artystycznych, b) organizacj imprez kulturalno rekreacyjnych majcych na celu popularyzacj celw statutowych, a szczeglnoci: wieczorw literackich, koncertw, przegldw, festiwali, rajdw, wycieczek, wystaw, konkursw w rnych dziedzinach sztuki i rekreacji , dyskotek , zabaw, festynw oraz innych imprez rekreacyjnych, c) popularyzowanie walorw turystycznych gminy, d) popularyzacj walorw rekreacji ruchowej, e) wspuczestnictwo w realizacji gminnej strategii rozwizywania problemw spoecznych oraz gminnego programu rozwizywania problemw alkoholowych i narkomanii, f) redagowanie i wydawanie biuletynu gminnego PASMA g) opracowywanie i wydawanie materiaw promocyjnych, h) podejmowanie innych dziaa, wynikajcych z potrzeb mieszkacw. 3. Centrum moe prowadzi na zasadach okrelonych odrbnymi przepisami dziaalno gospodarcz, z ktrej przychody przeznaczone s na realizacj celw statutowych i pokrywanie kosztw biecej dziaalnoci, w szczeglnoci polegajcej na: a) wynajmowaniu pomieszcze, wypoyczaniu sprztu i kostiumw, b) prowadzeniu dziaalnoci usugowej z wykorzystaniem posiadanego sprztu, c) organizowaniu na zlecenie innych podmiotw imprez rozrywkowych, kulturalnych,

d) prowadzeniu innej dziaalnoci usugowej w ramach niniejszego statutu. Rozdzia III Zarzdzanie i organizacja 8 1. Centrum zarzdza Dyrektor. 2. Dyrektora Centrum powouje i odwouje Wjt Gminy. 9 Do zada Dyrektora naley w szczeglnoci: 1) kierowanie biec dziaalnoci, 2) reprezentowanie Centrum na zewntrz, 3) zarzdzanie majtkiem Centrum, 4) zatrudnianie i zwalnianie pracownikw, 5) wydawanie w obowizujcym trybie regulaminw i zarzdze, 6) ustalanie rocznego planu dziaalnoci oraz rocznego plan finansowego, 7) sporzdzanie rocznego sprawozdania z dziaalnoci, 8) wystpowanie, w zalenoci od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacj biecych zada wasnych. 10 Dyrektor Centrum tworzy i rozwizuje organy doradcze ( komisje ,zespoy ) po zasigniciu opinii wjta. 11 Centrum jest czynne od poniedziaku do soboty, w niedziel w zalenoci od potrzeb. 12 Szczegow organizacj wewntrzn Centrum okrela regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora. Rozdzia IV Gospodarka finansowa 13 1. Centrum prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej. 2. Dziaalno statutowa Centrum finansowana jest ze rodkw budetu Gminy Konopiska oraz innych rde. 3. Podstaw gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan dziaalnoci opracowany przez Dyrektora, z uwzgldnieniem dotacji gminy. 4. Organem uprawnionym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest Rada Gminy. 14 1. Centrum pokrywa koszty biecej dziaalnoci i zobowiza z uzyskiwanych przychodw. 2. Przychodami Centrum s: wpywy z prowadzonej dziaalnoci, w tym z opat za usugi oraz ze sprzeday skadnikw majtku ruchomego, a take najmu i dzierawy skadnikw majtkowych, dotacje, darowizny i rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych oraz z innych rde. Rozdzia V

Postanowienia kocowe 15 1. Statut Centrum nadaje uchwaa Rada Gminy. 2. Zmiany Statutu dokonywane s w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.