You are on page 1of 21

UCHWAA NR X/103/11 RADY MIEJSKIEJ W SUPSKU z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hodu Pruskiego w Supsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113) oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880; 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413, z 2010 Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, Nr 119, poz.804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32 poz. 159) Rada Miejska w Supsku uchwala co nastpuje: Rozdzia I. Przepisy oglne 1. Stosownie do uchway Nr LI/790/10 Rady Miejskiej w Supsku z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przystpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Madaliskiego, Kaszubsk oraz terenami cmentarza komunalnego i Stadionu 650lecia w Supsku, uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Hodu Pruskiego o powierzchni 34,45 ha w granicach opracowania oznaczonych na rysunku planu stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 2. Ustalenia planu wymienionego w 1 s zgodne z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Supska. Do wyoonego do publicznego wgldu projektu planu nie wpyny uwagi. 3. Integraln cz uchway stanowi: 1) zacznik nr 1 rysunek planu, wyrys ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, 2) zacznik nr 2 rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz sposobie ich finansowania. 4. 1. Obszar planu obejmuje teren, wydzielony liniami rozgraniczajcymi zgodnie z rysunkiem planu. 2. Wszystkie okrelenia zdefiniowane w planie naley rozumie zgodnie z podan definicj, niezalenie od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostaych okrele uytych, a niezdefiniowanych w planie, obowizuj definicje z aktw prawnych obowizujcych w chwili uchwalania planu.
Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

3. Wyjanienie okrele i poj uytych w niniejszym planie: 1) Plan ustalenia planu, o ktrym mowa w 1 niniejszej uchway, 2) Rysunek planu rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowicy zacznik do niniejszej uchway, 3) Granice opracowania granice opracowania pokazane na rysunku planu, 4) Teren obszar wydzielony liniami rozgraniczajcymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, ktrego przeznaczenie zostao okrelone w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony take pod sieci i urzdzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekanikowe telefonii komrkowej) oraz ziele, 5) Przeznaczenie podstawowe przeznaczenie, ktre winno przewaa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajcymi, 6) Przeznaczenie towarzyszce przeznaczenie towarzyszce przeznaczeniu podstawowemu, uzupeniajce i wystpujce w zwizku z przeznaczeniem podstawowym, nie za jako odrbne, mogce wystpowa samodzielnie na danym terenie, 7) Powierzchnia zabudowy suma powierzchni zabudowy budynkw zlokalizowanych na dziace budowlanej, obszarze objtym inwestycj, terenie. Przy obliczaniu parametru wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu, nie uwzgldnia si powierzchni kondygnacji podziemnych pod warunkiem, e grna krawd stropu nie przekroczy wysokoci 1,2 m powyej naturalnej warstwicy terenu oraz stanowi zielony trawnik lub taras, 8) Nieruchomo gruntowa grunt wraz z czciami skadowymi, z wyczeniem budynkw i lokali, jeeli stanowi odrbny przedmiot wasnoci, 9) Przepisy szczeglne przepisy obowizujcych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 10) Reklama- naley przez to rozumie nonik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowanymi, niebdcymi szyldem, tablic informacyjn lub znakiem w rozumieniu przepisw o znakach i sygnaach drogowych, 11) Reklama wielkogabarytowa reklama o powierzchni przekraczajcej 2 m, 12) Tablica informacyjna naley przez to rozumie element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej, 13) Tablica informacyjna naley przez to rozumie element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej, 14) Tymczasowe obiekty usugowo-handlowe obiekty typu kiosk do sprzeday prasy, nie zwizane trwale z gruntem, o powierzchni zabudowy nie przekraczajcej 10m, 15) Zagospodarowanie tymczasowe naley przez to rozumie sposb wykorzystania i urzdzenia terenu a take sposb uytkowania obiektu inny ni przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas okrelony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, zasady tymczasowego zagospodarowania terenu okrelaj ustalenia planu, 16) Usugi nieuciliwe usugi, ktrych funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia adnego z parametrw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciliwych oddziaywa na rodowisko poza zajmowanym obiektem; nie powoduje nieodwracalnych zmian w rodowisku przyrodniczym w obrbie zajmowanej dziaki; w aden inny znaczcy sposb nie pogarsza warunkw uytkowania terenw ssiadujcych; w szczeglnoci nie przekracza dopuszczalnego poziomu haasu zgodnie z obowizujcymi przepisami szczegowymi; nie powoduje wibracji o nateniu oddziaujcym szkodliwie na rodowisko, a zwaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczajce obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania niejonizujcego, stwarzajcego zagroenie zdrowia i ycia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie rodowiska; nie powoduje emisji substancji zanieczyszczajcych powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachw, 17) Ustawa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z pniejszymi zmianami).

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

Rozdzia II. Ustalenia oglne dla terenw objtych granicami planu 5. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajce wydzielajce teren o przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania opisanych w karcie terenu. 1. Ustala si podzia obszaru objtego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczajcymi, oznaczone na rysunku planu: 1) numerami od 1 do 12 dla terenw funkcjonalnych, 2) symbolami literowymi oznaczajcymi ich przeznaczenie podstawowe zgodnie z ponisz klasyfikacj: a) U tereny usug, b) US tereny usug sportu i rekreacji, c) KS tereny parkingw, d) ZC teren cmentarza, e) ZP teren zieleni parkowej , f) ZL teren lasu, g) KDG tereny drg publicznych gwnych, h) KDZ tereny drg publicznych zbiorczych, i) KD D tereny drg publicznych dojazdowych. 2. W ramach zagospodarowania wyej wymienionych terenw dopuszcza si ponadto lokalizacj: 1) obiektw i urzdze o przeznaczeniu towarzyszcym przeznaczeniu podstawowemu, 2) urzdze infrastruktury technicznej niezbdnych do prawidowego funkcjonowania obiektw przeznaczenia podstawowego. 3. Ustalenia oglne zawarte w rozdziale II obowizuj dla caego obszaru w granicach opracowania, z wyjtkiem terenw, dla ktrych ustalenia w kartach terenu stanowi inaczej. 6. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego. 1. Elementami ksztatujcymi ad przestrzenny na obszarze objtym planem s: 1) linie rozgraniczajce tereny o sposobie uytkowania i zasadach zagospodarowania opisanych w karcie terenu, 2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu, 3) ustalenia dla terenw zawarte w kartach terenu. 7. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 1. Ustala si zakaz: 1) wytwarzania wibracji ujemnie wpywajcych na zdrowie czowieka i obiekty budowlane, 2) przekraczania dopuszczalnych norm emisji zanieczyszcze do atmosfery, 3) wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizujcego o wartociach przekraczajcych normy, obejmujcego zasigiem obiekty budowlane przeznaczone na stay pobyt ludzi, 4) odprowadzania ciekw komunalnych do zbiornikw bezodpywowych,

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

5) zrzutu ciekw do wd lub ziemi, ktre mogyby zakci istniejc rwnowag systemu ekologicznego najbliszego otoczenia oraz wywoa pogorszenie jakoci rodowiska przyrodniczego, 6) likwidacji istniejcych roww stanowicych otwarty system odprowadzenia wd opadowych (dopuszcza si ich przebudow), 7) wywierania negatywnego wpywu planowanego zainwestowania terenu objtego planem na znajdujcy si w ssiedztwie obszar koryta rzeki Supi znajdujcy si na Shadow List jako proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk w ramach sieci Natura 2000. 2. Ustala si nakaz: 1) maksymalnej ochrony istniejcych zadrzewie, skupisk drzew i krzeww oraz terenw lenych a take zapewnienia przyrostu zieleni z uwzgldnieniem gatunkw rodzimych, ewentualn konieczn wycink naley ograniczy do niezbdnego minimum, 2) bezwzgldnego ograniczenia oddziaywania na rodowisko prowadzonej na przedmiotowym terenie dziaalnoci gospodarczej do granic obszaru, do ktrego inwestor posiada tytu prawny (nie dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej), 3) przestrzegania dopuszczalnego poziomu haasu na terenach ustalonych w planie funkcji. W razie stwierdzenia przekrocze lub niekorzystnych oddziaywa na ssiadujce tereny, zastosowa w granicach terenw lub poszczeglnych nieruchomoci urzdzenia tumice haas, 4) prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w sposb zorganizowany, z uwzgldnieniem ich segregacji, gromadzenia w kontenerach i pojemnikach i wywz na skadowisko zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadami oraz obowizujcymi ustawami, 5) stosowania na terenach utwardzonych, dostpnych dla pojazdw samochodowych nawierzchni ze spadkami w kierunku wpustw deszczowych i sprowadzania wd opadowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowizujcymi przepisami, 6) stosowania podczas realizacji przedsiwzi nastpujcych zasad postpowania z masami ziemnymi: grunt wykorzystywany moe by w miar potrzeb i moliwoci, w granicach dziaki konkretnego przedsiwzicia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi wadzami, 7) biecej konserwacji istniejcych roww, 8) stosowania rozwiza technicznych, technologicznych zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem rodowiska, i organizacyjnych gwarantujcych

9) stosowania takich rozwiza technicznych, technologicznych i organizacyjnych, aby na analizowanym terenie, a take na terenach przylegych nie naruszy w sposb trway stosunkw wodnych i zagwarantowa bezpieczestwo przeciwpowodziowe. Naley zapewni maksymaln retencj wd opadowych na terenie objtym planem, 10) podczyszczania na terenie inwestora wd opadowych z nawierzchni terenw utwardzonych, zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, przed odprowadzeniem ich do odbiornika, 11) uwzgldniania przy realizacji ustale planu miejscowego obowizujcych przepisw dotyczcych ochrony gatunkowej zawartych w obowizujcych przepisach prawnych, 12) spenienia wszystkich okrelonych przepisami norm na granicy funkcji chronionych, 3. Dopuszcza si lokalizowanie urzdze emitujcych pola magnetyczne ( stacje bazowe GSM, stacje transformatorowe) zapewniajcych dotrzymanie dopuszczalnych poziomw pl elektromagnetycznych w rodowisku, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. 4. Naley zadba, aby realizacja inwestycji zawartych w planie nie oddziaywaa negatywnie na projektowany obszar Natura 2000 "Dolina Rzeki Supi", zwaszcza na stan czystoci wd rzeki oraz stosunki wodne na terenie objtym planem i terenach przylegych. Dla inwestycji mogcych potencjalnie negatywnie oddziaywa na obszar Natura 2000 naley przeprowadzi odpowiedni procedur oceny oddziaywania na rodowisko.

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. 1. Na obszarze objtym planem znajduj si obiekty zapisane w rejestrze zabytkw, dla ktrych istnieje obowizek: 1) wykonywania wszelkich prac budowlanych na terenie i w obiektach wpisanych do rejestru zabytkw na podstawie zezwolenia Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw, zgodnie z ustaw z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568), 2) zachowania bryy budynku i formy elewacji wraz z ich detalem architektonicznym (materiaami wykoczeniowymi, stolark drzwiow i okienn). 2. Na obszarze planu, na dziace nr 5/5, a w dawnych granicach na dziaek 5/4, 5/6 i 5/7 znajduje si bdcy w ewidencji konserwatorskiej nieczynny cmentarz ydowski. 3. Cay obszar planu znajduje si w strefie W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. W strefie tej ustala si dla wszystkich lokalizowanych inwestycji, obowizek przeprowadzenia interwencyjnych bada archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakoczeniu ktrych teren moe by trwale zainwestowany. W przypadku stwierdzenia reliktw archeologicznych ustala si konieczno przeprowadzenia archeologicznych bada ratowniczych. Zakres niezbdnych do wykonania bada archeologicznych kadorazowo okrela inwestorowi Pomorski Wojewdzki Konserwator Zabytkw w wydanym pozwoleniu. 4. Naley zastosowa si do ustale zawartych ustawie o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami , jeli w trakcie prowadzenia robt budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do ktrego istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem. 9. Wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych. Przestrzenie publiczne naley aranowa w sposb zapewniajcy warunki publicznej aktywnoci, m.in. poprzez czyteln organizacj cigw pieszych, placw, wyposaenie przestrzeni w niezbdne obiekty maej architektury, ziele urzdzon; odpowiedniego owietlenie przestrzeni. W rozwizaniach projektowych naley uwzgldni potrzeby osb niepenosprawnych, stosowa pochylnie, rampy, windy, odpowiednio zlokalizowa miejsca parkingowe dla osb niepenosprawnych. 10. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy. Na nowo wydzielonych dziakach naley bilansowa przestrze niezbdn dla prawidowego funkcjonowania zabudowy biorc pod uwag niezbdne przeznaczenie towarzyszce (midzy innymi miejsce gromadzenia odpadw staych, komunikacj wewntrzn wraz z niezbdn iloci miejsc parkingowych).

11. Granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych. Na obszarze objtym planem nie wystpuj tereny i obiekty podlegajce ochronie, ustalone na podstawie odrbnych przepisw, w tym tereny grnicze, a take naraone na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroone osuwaniem si mas ziemnych. 12. Zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym.
Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

1. Obowizuje zakaz wydzielania jako odrbnych dziaek terenw pod budynkami po obrysie tych budynkw, bez wydzielenia terenu przynalenego, niezbdnego do racjonalnego korzystania z budynku. 2. Obowizuje zakaz dokonywania podziaw i wydzielania nowych dziaek wynikajcych z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektw budowlanych. 13. Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 1. Ustalenia planu speniaj wymogi z zakresu realizacji zada obrony cywilnej i potrzeb obronnoci i bezpieczestwa pastwa: 1) obszar planu znajduje si na terenie obsugiwanym przez studnie awaryjne zapewniajce dostaw nieskaonej wody pitnej i przemysowej w okresie ograniczonych dostaw wody. Zdolno produkcyjna studni spenia zapotrzebowanie w sytuacjach przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw wody, 2) dla caego obszaru opracowania zapewniona jest syszalno syreny alarmowej, 3) owietlenie wewntrzne i zewntrzne obiektw zlokalizowanych na terenie objtym planem naley projektowa w sposb umoliwiajcy szybkie przystosowanie dla potrzeb obrony cywilnej, 4) rozwizania komunikacyjne w granicach planu zapewniaj powizanie jego obszaru z drogami ewakuacyjnymi, zgodnie z Planem Obrony Cywilnej Miasta Supska cz.II, na wypadek klsk ywioowych, katastrof lub wojny, 5) dokumentacje techniczne inwestycji majcych wpyw na obronno i bezpieczestwo pastwa naley uzgadnia z Garnizonowym Wzem cznoci w Supsku. Ze wzgldu na pooenie obszaru objtego planem, bdcego w zasigu powierzchni ograniczajcej (podejcia) lotniska Supsk, projektowane na tym terenie obiekty o wysokoci rwnej i wikszej od 30 m npt podlegaj, przed wydaniem pozwolenia na budow, zgoszeniu do Szefostwa Suby Ruchu Lotniczego SZ RP w Warszawie. 2. Wyklucza si rozbudow obiektw, istniejcych w dniu uchwalenia niniejszego planu i niespeniajcych ustale niniejszego planu. Ustalenie to obowizuje do czasu wyburzenia tych obiektw lub ich przebudowy zgodnej z ustaleniami planu. 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej. 1. Ustalenia w zakresie komunikacji: 1) powizanie komunikacyjne obszaru planu z ukadem zewntrznym przez ulic Kaszubsk, Madaliskiego i Hodu Pruskiego, 2) wntrza terenw skomunikowa naley drogami wewntrznymi powizanymi z parkingami zapewniajcymi bilans miejsc postojowych dla poszczeglnych nieruchomoci zgodnie z zapotrzebowaniem dla funkcji. Powysze tereny dowiza naley do ukadu drg publicznych poprzez zjazdy i skrzyowania, ktrych lokalizacj uzgodni naley z zarzdc danej drogi publicznej, 3) wskaniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji miejsc parkingowych przyjmowa zgodnie ze wskanikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodw osobowych: a) dla obiektw handlowych, usugowych min. 25 miejsc postojowych na 1000m powierzchni usug, b) dla restauracji, kawiarni, barw min. 2 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych, c) dla biur, urzdw, bankw, kancelarii adwokackich min. 3 miejsca postojowe na 100m powierzchni uytkowej, d) dla przychodni i gabinetw lekarskich min. 1 miejsce postojowe na 1 gabinet, e) dla kin, teatrw min. 20 miejsc postojowych na 100 miejsc siedzcych, f) dla obiektw wystawowych, galerii min. 2 miejsca postojowe na 100m powierzchni uytkowej,
Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

g) dla hoteli min. 1 miejsce postojowe na 3 pokoje hotelowe, h) dla kociow, kaplic, miejsc kultu religijnego min. 1 miejsce postojowe na 20 miejsc siedzcych, i) dla stadionw, miejsc zgromadze min. 4 miejsca postojowe na 100 miejsc siedzcych. Przy inwestycjach wielofunkcyjnych wskanik miejsc parkingowych naley przyjmowa jak dla funkcji podstawowej dla danego terenu. Powysze wskaniki nie obowizuj w przypadku tworzenia nowych funkcji, adaptacji, zmian sposobu uytkowania w ramach istniejcej kubatury obiektu. 2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 1) ustala si wyposaenie terenw w media w oparciu o warunki ustalone przez zarzdzajcych sieciami, 2) dopuszcza si lokalizacj urzdze wytwarzajcych energi z odnawialnych rde energii o mocy nie przekraczajcej 100 kW, 3) w zakresie zaopatrzenia w ciepo nakazuje si podczenie do sieci cieplnej lub stosowanie alternatywnych nisko- emisyjnych czynnikw grzejnych jak: olej opaowy, gaz, energi elektryczn, biopaliwa, pompy cieplne itp. 3. Wprowadza si bezwzgldny obowizek selektywnego postpowania z odpadami komunalnymi. Ustala si gromadzenie i selektywn zbirk odpadw staych, ich wywz przez specjalistyczne suby na wysypisko komunalne. 15. Sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw. 1. Dopuszcza si dotychczasowy sposb uytkowania terenu do czasu realizacji ustale planu. 2. Zakazuje si nowych form tymczasowego uytkowania, zagospodarowania i urzdzania terenu w sposb niezgodny z ustalonym w planie. 16. Stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. Ustala si 30% stawk suc do naliczania jednorazowej opaty w stosunku do wzrostu wartoci terenu w momencie obrotu nieruchomoci, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, z wyczeniem terenw bdcych w zasobie nieruchomoci w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), dla ktrych ustala si stawk w wysokoci 0%. 17. Ustalenia, o ktrych mowa w art.15 ust. 2 i 3 ustawy, dla poszczeglnych terenw wyraone s w formie karty terenu. Rozdzia III. Karty terenu 18.

karta terenu numer: 01 01 PRZEZNACZENIE: 1.US, 2.US, POWIERZCHNIA: 5,15ha, 0,91ha 02 PARAMETRY I WSKANIKI KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: linia zabudowy nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu powierzchnia biologicznie czynna tereny usug sportu i rekreacji

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

gabaryty projektowanej zabudowy wysokoci projektowanej zabudowy geometria, wykoczenie dachu zabudowa na granicy dziaki

nie ustala si, maksymalnie 4 kondygnacje, nie ustala si, nie dopuszcza si.

03 SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY teren 2.US bez moliwoci zabudowy ( dopuszcza si lokalizacje obiektw zwizanych z obsug boiska np. szatnia , natryski, toalety) 04 ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO: teren 1.US -zagospodarowany jako Stadion 650-lecia, zabudowa wycznie towarzyszca usugom sportu, teren 2.US zagospodarowany jako tereny sportu, elementy zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania lub rewaloryzacji okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw nie ustala si, nie ustala si,

dopuszcza si lokalizowanie obiektw tymczasowych zwizanych z organizowanymi imprezami masowymi,

05 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: zachowa i pielgnowa wartociowe elementy rodowiska naturalnego. 06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ: ustala si zgodnie z 8 . 07 WYMAGANIA WYNIKAJCE Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: zasady umieszczania obiektw maej architektury zasady umieszczania nonikw reklamowych nie ustala si, nie ustala si,

zasady umieszczania tymczasowych obiektw usugowohandlowych zasady umieszczania urzdze technicznych zasady umieszczania zieleni

dopuszcza si w czasie organizowanych imprez, wit itp. nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si.

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, A TAKE NARAONYCH NA NIEBEZPIECZESTWO POWODZI ORAZ ZAGROONYCH OSUWANIEM SI MAS ZIEMNYCH nie ustala si. 09 SZCZEGOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI OBJTYCH PLANEM MIEJSCOWYM nie ustala si, minimalna/maksymalna szeroko frontw dziaek minimalna/maksymalna powierzchnia dziaek kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si.

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ukad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakw komunikacyjnych warunki powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej nie ustala si. ustala si dostpno komunikacyjn z terenu 9.KDZ. i 10.KDD, obowizuj zapisy 14, obowizuj zapisy 14.

11 SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZANIA I UYTKOWANIA TERENW

karta terenu numer: 02 01 PRZEZNACZENIE: 3.KS POWIERZCHNIA: 0,50ha Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany Teren parkingu,

02 PARAMETRY I WSKANIKI KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: linia zabudowy nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, do 3 kondygnacji nadziemnych, nie ustala si, wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu powierzchnia biologicznie czynna gabaryty projektowanej zabudowy wysokoci projektowanej zabudowy geometria, wykoczenie dachu zabudowa na granicy dziaki

dopuszcza si zabudow na granicy dziaki,

03 SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY nie ustala si teren niezagospodarowany, elementy zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si. 04 ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO:

cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania lub rewaloryzacji okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

05 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: zachowa i pielgnowa wartociowe elementy rodowiska naturalnego, ustala si zgodnie z 7 . 06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ: ustala si zgodnie z 8 . 07 WYMAGANIA WYNIKAJCE Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: zasady umieszczania obiektw maej architektury zasady umieszczania nonikw reklamowych zasady umieszczania tymczasowych obiektw usugowo-handlowych zasady umieszczania urzdze technicznych zasady umieszczania zieleni nie ustala si, nie ustala si,

dopuszcza si na czas trwania masowych imprez, festynw itp nie ustala si, nie ustala si,

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

dopuszcza si budow parkingu wielopoziomowego,

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, A TAKE NARAONYCH NA NIEBEZPIECZESTWO POWODZI ORAZ ZAGROONYCH OSUWANIEM SI MAS ZIEMNYCH nie ustala si. 09 SZCZEGOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI OBJTYCH PLANEM MIEJSCOWYM dopuszcza si podziay i scalenia, minimalna/maksymalna szeroko frontw dziaek minimalna/maksymalna powierzchnia dziaek kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si.

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ukad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakw komunikacyjnych warunki powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej nie ustala si. ustala si dostpno komunikacyjn terenu z przylegych ulic, obowizuj zapisy 14, obowizuj zapisy 14.

11 SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZANIA I UYTKOWANIA TERENW

karta terenu numer: 03 Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

01 PRZEZNACZENIE: 4.ZC POWIERZCHNIA: 22ha 02 PARAMETRY I WSKANIKI KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: linia zabudowy nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, do II kondygnacji nadziemnych, nie ustala si, dopuszcza si zabudow na granicy dziaki. wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu powierzchnia biologicznie czynna gabaryty projektowanej zabudowy wysokoci projektowanej zabudowy geometria, wykoczenie dachu zabudowa na granicy dziaki teren cmentarza

03 SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY nie ustala si. teren zagospodarowany cmentarz komunalny nie ustala si, nie ustala si, 04 ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO: elementy zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania lub rewaloryzacji

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze na terenie cmentarza obowizuje strefa ochronna, w pasie szerokoci 50 m od i ogranicze w zagospodarowaniu terenw zabudowy mieszkaniowej zakaz chowania zmarych, zakazuje si lokalizacji tymczasowych obiektw usugowo-handlowych. 05 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: ustala si zgodnie z 7 . 06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ: ustala si zgodnie z 8 . 07 WYMAGANIA WYNIKAJCE Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: zasady umieszczania obiektw maej architektury zasady umieszczania nonikw reklamowych zasady umieszczania tymczasowych obiektw usugowo-handlowych zasady umieszczania urzdze technicznych zasady umieszczania zieleni nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si.

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, A TAKE NARAONYCH NA NIEBEZPIECZESTWO POWODZI ORAZ ZAGROONYCH OSUWANIEM SI MAS ZIEMNYCH nie ustala si. 09 SZCZEGOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI OBJTYCH PLANEM MIEJSCOWYM dopuszcza si podziay i scalenia. nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, minimalna/maksymalna szeroko frontw dziaek minimalna/maksymalna powierzchnia dziaek kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ukad komunikacyjny i sieci infrastruktury ustala si dla terenu 4.ZC dostpno komunikacyjn z ulicy Hodu

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakw komunikacyjnych warunki powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej nie ustala si.

Pruskiego oraz z ulicy Rabina dr Maxa Josepha i Prof. Lotha obowizuj zapisy 14,

obowizuj zapisy 14.

11 SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZANIA I UYTKOWANIA TERENW

karta terenu numer: 04 01 PRZEZNACZENIE: 5.U POWIERZCHNIA: 0,36ha 02 PARAMETRY I WSKANIKI KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: linia zabudowy nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, dopuszcza si zabudow na granicy dziaki, wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu powierzchnia biologicznie czynna gabaryty projektowanej zabudowy wysokoci projektowanej zabudowy geometria, wykoczenie dachu zabudowa na granicy dziaki teren usug, teren kultu religijnego

03 SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY dla dziaek 5/6 i 5/7 teren gruntw i obiektw cmentarza ydowskiego zakaz zabudowy. teren zagospodarowany, elementy zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony nie ustala si, nie ustala si, 04 ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO:

cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania lub rewaloryzacji okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

zakazuje si lokalizacji tymczasowych obiektw usugowo-handlowych.

05 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: dojcia i dojazdy w miar moliwoci utwardza drobnowymiarowymi elementami zapewniajcymi infiltracj wd opadowych w gb gleby, ustala si zgodnie z 7 . 06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ: ustala si zgodnie z 8 . 07 WYMAGANIA WYNIKAJCE Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: zasady umieszczania obiektw maej architektury zasady umieszczania nonikw reklamowych zasady umieszczania tymczasowych obiektw usugowo-handlowych zasady umieszczania urzdze technicznych zasady umieszczania zieleni nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si.

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, A TAKE NARAONYCH NA NIEBEZPIECZESTWO POWODZI ORAZ ZAGROONYCH OSUWANIEM SI MAS ZIEMNYCH nie ustala si. 09 SZCZEGOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI OBJTYCH PLANEM MIEJSCOWYM dopuszcza si podziay i scalenia. minimalna/maksymalna szeroko frontw dziaek nie ustala si,

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

minimalna/maksymalna powierzchnia dziaek kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego

nie ustala si, nie ustala si,

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ukad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakw komunikacyjnych warunki powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej nie ustala si. ustala si dostpno komunikacyjn z ul. Rabina dr Maxa Josepha, obowizuj zapisy 14, obowizuj zapisy 14.

11 SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZANIA I UYTKOWANIA TERENW

karta terenu numer: 05 01 PRZEZNACZENIE: 6.U POWIERZCHNIA:0,21ha 02 PARAMETRY I WSKANIKI KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: linia zabudowy nie ustala si, ustala si maksymalnie 70% w stosunku do powierzchni dziaki, ustala si minimalnie 20% w stosunku do powierzchni dziaki, nie ustala si, ustala si maksymalnie 14,0 m nie ustala si, dopuszcza si zabudow na granicy dziaki, wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu powierzchnia biologicznie czynna gabaryty projektowanej zabudowy wysokoci projektowanej zabudowy geometria, wykoczenie dachu zabudowa na granicy dziaki tereny usug

03 SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY nie ustala si. teren czciowo zagospodarowany, nie ustala si, nie ustala si, 04 ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO: elementy zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania lub rewaloryzacji okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

dopuszcza si lokalizacj parkingw, garay w kondygnacji parteru, piwnicy budynku oraz kondygnacji podziemnej, zakazuje si lokalizacji tymczasowych obiektw usugowo-handlowych.

05 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: dojcia i dojazdy w miar moliwoci utwardza drobnowymiarowymi elementami zapewniajcymi infiltracj wd opadowych w gb gleby. ustala si zgodnie z 7 . 06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ: ustala si zgodnie z 8 . 07 WYMAGANIA WYNIKAJCE Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: zasady umieszczania obiektw maej architektury zasady umieszczania nonikw reklamowych zasady umieszczania tymczasowych obiektw usugowo-handlowych zasady umieszczania zieleni nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si.

zasady umieszczania urzdze technicznych

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, A TAKE NARAONYCH NA NIEBEZPIECZESTWO POWODZI ORAZ ZAGROONYCH OSUWANIEM SI MAS ZIEMNYCH nie ustala si. 09 SZCZEGOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI OBJTYCH PLANEM MIEJSCOWYM dopuszcza si podziay i scalenia, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, minimalna/maksymalna szeroko frontw dziaek minimalna/maksymalna powierzchnia dziaek kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ukad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakw komunikacyjnych ustala si dla terenu dostpno komunikacyjn z terenu 10KDD,

warunki powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej nie ustala si.

obowizuj zapisy 14,

obowizuj zapisy 14.

11 SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZANIA I UYTKOWANIA TERENW

karta terenu numer: 06 01 PRZEZNACZENIE: 7.ZP, 7a.ZP POWIERZCHNIA:7.ZP=0,69ha, 7a.ZP=0,31ha 02 PARAMETRY I WSKANIKI KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: linia zabudowy nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si. wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu powierzchnia biologicznie czynna gabaryty projektowanej zabudowy wysokoci projektowanej zabudowy geometria, wykoczenie dachu zabudowa na granicy dziaki tereny zieleni parkowej

03 SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY zakaz zabudowy na caym terenie, nie dotyczy schodw, chodnikw, podjazdw i doj dla niepenosprawnych, maej architektury, infrastruktury typu owietlenie, odwodnienie itp. 04 ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO: teren zagospodarowany zieleni parkow, schody prowadzce do wejcia na cmentarz, nie ustala si, nie ustala si, elementy zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania lub rewaloryzacji

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze zakazuje si lokalizacji tymczasowych obiektw usugowo-handlowych, i ogranicze w zagospodarowaniu terenw dla terenu 7a.ZP dopuszcza si lokalizacj parkingu lenego, wiaty na rowery, obiekty maej architektury suce turystyce i rekreacji, 05 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: dojcia i dojazdy w miar moliwoci utwardza drobnowymiarowymi elementami zapewniajcymi infiltracj wd opadowych w gb gleby, Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

ustala si zgodnie z 7 . 06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ: ustala si zgodnie z 8 . 07 WYMAGANIA WYNIKAJCE Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: zasady umieszczania obiektw maej architektury zasady umieszczania nonikw reklamowych zasady umieszczania tymczasowych obiektw usugowo-handlowych zasady umieszczania urzdze technicznych zasady umieszczania zieleni nie ustala si, zakazuje si, zakazuje si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si.

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, A TAKE NARAONYCH NA NIEBEZPIECZESTWO POWODZI ORAZ ZAGROONYCH OSUWANIEM SI MAS ZIEMNYCH nie ustala si. 09 SZCZEGOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI OBJTYCH PLANEM MIEJSCOWYM dopuszcza si podziay i scalenia. nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si. minimalna/maksymalna szeroko frontw dziaek minimalna/maksymalna powierzchnia dziaek kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ukad komunikacyjny i sieci infrastruktury ustala si dostpno komunikacyjn dla terenu 7.ZP z terenu 8.KDG oraz technicznej, parametry, klasyfikacja ulic 11.KDD , i innych szlakw komunikacyjnych dla terenu 7a.ZP z terenu 10.KDD, warunki powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej nie ustala si. obowizuj zapisy 14,

obowizuj zapisy 14.

11 SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZANIA I UYTKOWANIA TERENW

karta terenu numer: 07 01 PRZEZNACZENIE: 8.KDG POWIERZCHNIA: 1,97ha 02 PARAMETRY I WSKANIKI KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: linia zabudowy nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si. wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu powierzchnia biologicznie czynna gabaryty projektowanej zabudowy wysokoci projektowanej zabudowy geometria, wykoczenie dachu zabudowa na granicy dziaki tereny drg publicznych droga gwna

03 SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

nie ustala si. teren zagospodarowany ulica Kaszubska nie ustala si, nie ustala si,

04 ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO: elementy zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania lub rewaloryzacji okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

nie ustala si.

05 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: ustala si zgodnie z 7 . 06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ: ustala si zgodnie z 8 . 07 WYMAGANIA WYNIKAJCE Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: zasady umieszczania obiektw maej architektury dopuszcza si obiekty maej architektury zwizane z ruchem koowym, pieszym i rowerowym, zasady umieszczania nonikw reklamowych nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si,

zasady umieszczania tymczasowych obiektw usugowo-handlowych zasady umieszczania urzdze technicznych zasady umieszczania zieleni

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury oraz obiektw towarzyszcych przystankom autobusowym typu kioski ruchu - po uzgodnieniu z zarzdc drogi,

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, A TAKE NARAONYCH NA NIEBEZPIECZESTWO POWODZI ORAZ ZAGROONYCH OSUWANIEM SI MAS ZIEMNYCH nie ustala si. 09 SZCZEGOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI OBJTYCH PLANEM MIEJSCOWYM nie ustala si. nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si. minimalna/maksymalna szeroko frontw dziaek minimalna/maksymalna powierzchnia dziaek kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ukad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakw komunikacyjnych warunki powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej nie ustala si. obowizuj zapisy 14,

obowizuj zapisy 14,

obowizuj zapisy 14.

11 SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZANIA I UYTKOWANIA TERENW

karta terenu numer: 08 01 PRZEZNACZENIE: 9.KDZ POWIERZCHNIA: 1,69ha 02 PARAMETRY I WSKANIKI KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: linia zabudowy nie ustala si, tereny drg publicznych droga zbiorcza

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu powierzchnia biologicznie czynna gabaryty projektowanej zabudowy wysokoci projektowanej zabudowy geometria, wykoczenie dachu zabudowa na granicy dziaki

nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si.

03 SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY nie ustala si. teren zagospodarowany ulica Hodu Pruskiego, nie ustala si, nie ustala si, 04 ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO: elementy zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania lub rewaloryzacji okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

dopuszcza si budow miejsc postojowych w granicach pasa drogowego.

05 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: ustala si zgodnie z 7 . 06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ: ustala si zgodnie z 8 . 07 WYMAGANIA WYNIKAJCE Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: zasady umieszczania obiektw maej architektury zasady umieszczania nonikw reklamowych dopuszcza si obiekty maej architektury zwizane z ruchem koowym, pieszym i rowerowym, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si,

zasady umieszczania tymczasowych obiektw usugowo-handlowych zasady umieszczania urzdze technicznych zasady umieszczania zieleni

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury, dopuszcza si lokalizacj tymczasowych stoisk handlowych po uzgodnieniu z zarzdc drogi,

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, A TAKE NARAONYCH NA NIEBEZPIECZESTWO POWODZI ORAZ ZAGROONYCH OSUWANIEM SI MAS ZIEMNYCH nie ustala si. 09 SZCZEGOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI OBJTYCH PLANEM MIEJSCOWYM nie ustala si. minimalna/maksymalna szeroko frontw dziaek minimalna/maksymalna powierzchnia dziaek nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si.

kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ukad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakw komunikacyjnych obowizuj zapisy 14,

warunki powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej nie ustala si.

obowizuj zapisy 14, obowizuj zapisy 14.

11 SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZANIA I UYTKOWANIA TERENW

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

karta terenu numer: 09 01 PRZEZNACZENIE: 10.KDD, 11.KDD POWIERZCHNIA: 0,14ha, 0,40ha 02 PARAMETRY I WSKANIKI KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: linia zabudowy nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si. wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu powierzchnia biologicznie czynna gabaryty projektowanej zabudowy wysokoci projektowanej zabudowy geometria, wykoczenie dachu zabudowa na granicy dziaki tereny drg publicznych droga dojazdowa

03 SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY nie ustala si. teren zagospodarowany 11.KDD-ul. Madaliskiego, 12.KDD-ul. Rabina dr Maxa Josepha nie ustala si, nie ustala si, 04 ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO:

elementy zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania lub rewaloryzacji okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

nie ustala si.

05 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: ustala si zgodnie z 7 . 06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ: ustala si zgodnie z 8 . 07 WYMAGANIA WYNIKAJCE Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: zasady umieszczania obiektw maej architektury zasady umieszczania nonikw reklamowych dopuszcza si obiekty maej architektury zwizane z ruchem koowym, pieszym i rowerowym. nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si,

zasady umieszczania tymczasowych obiektw usugowo-handlowych zasady umieszczania urzdze technicznych zasady umieszczania zieleni

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

zakazuje si umieszczania reklam wielkogabarytowych, dopuszcza si lokalizacj tymczasowych stoisk handlowych po uzgodnieniu z zarzdc drogi.

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, A TAKE NARAONYCH NA NIEBEZPIECZESTWO POWODZI ORAZ ZAGROONYCH OSUWANIEM SI MAS ZIEMNYCH nie ustala si. 09 SZCZEGOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI OBJTYCH PLANEM MIEJSCOWYM nie ustala si. minimalna/maksymalna szeroko frontw dziaek minimalna/maksymalna powierzchnia dziaek nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si.

kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ukad komunikacyjny i sieci infrastruktury obowizuj zapisy 14,

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakw komunikacyjnych warunki powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej nie ustala si. obowizuj zapisy 14, obowizuj zapisy 14.

11 SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZANIA I UYTKOWANIA TERENW

karta terenu numer: 10 01 PRZEZNACZENIE: 12.ZL POWIERZCHNIA: 0,046 ha 02 PARAMETRY I WSKANIKI KSZTATOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: linia zabudowy wielkoci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaki lub terenu powierzchnia biologicznie czynna gabaryty projektowanej zabudowy wysokoci projektowanej zabudowy geometria, wykoczenie dachu zabudowa na granicy dziaki nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si. Teren lasu

03 SZCZEGLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY nie ustala si. teren niezagospodarowany, elementy zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony nie ustala si, nie ustala si, 04 ZASADY OCHRONY I KSZTATOWANIA ADU PRZESTRZENNEGO:

cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania lub rewaloryzacji okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

dopuszcza si lokalizacj cigw pieszych i rowerowych,

05 ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: tereny lene podlegaj ochronie zgodnie z ustaw o lasach i ustaw o ochronie gruntw rolnych i lenych, 06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKW ORAZ DBR KULTURY WSPCZESNEJ: ustala si zgodnie z 8 . 07 WYMAGANIA WYNIKAJCE Z POTRZEB KSZTATOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: zasady umieszczania obiektw maej architektury zasady umieszczania nonikw reklamowych zasady umieszczania tymczasowych obiektw usugowo-handlowych zasady umieszczania urzdze technicznych zasady umieszczania zieleni nie ustala si, zakaz umieszczania nonikw reklamowych, zakaz umieszczania tymczasowych obiektw usugowych, nie ustala si, nie ustala si, nie ustala si,

okrelenie nakazw, zakazw, dopuszcze i ogranicze w zagospodarowaniu terenw

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJCYCH OCHRONIE, A TAKE NARAONYCH NA NIEBEZPIECZESTWO POWODZI ORAZ ZAGROONYCH OSUWANIEM SI MAS ZIEMNYCH nie ustala si. 09 SZCZEGOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAU NIERUCHOMOCI OBJTYCH PLANEM MIEJSCOWYM nie ustala si. minimalna/maksymalna szeroko frontw dziaek minimalna/maksymalna powierzchnia dziaek nie ustala si, nie ustala si,

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego

nie ustala si.

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ukad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlakw komunikacyjnych warunki powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej nie ustala si. obowizuj zapisy 14, obowizuj zapisy 14, obowizuj zapisy 14.

11 SPOSB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZDZANIA I UYTKOWANIA TERENW

Rozdzia IV. Ustalenia kocowe 19. W granicach objtych niniejszym planem trac moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kociuszki uchwalonego uchwa Rady Miejskiej w Supsku Nr LXIII/869/06 z dnia 25 padziernika 2006 roku. 20. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Supska. 21. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Pomorskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Supsku Zdzisaw Soowin

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr X/103/11 Rady Miejskiej w Supsku z dnia 25 maja 2011 r. Rysunek planu

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr X/103/11 Rady Miejskiej w Supsku z dnia 25 maja 2011 r. ROZSTRZYGNICIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTRE NALE DO ZADA WASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone do zada wasnych gminy, zapisane w niniejszym planie obejmuj:
L.P. 01 02 SYMBOL TERENU 02.3.KS 08.9.KDZ OPIS INWESTYCJI Budowa parkingu oglnodostpnego ( 0,5ha) wraz z infrastruktur techniczn: owietlenie, kanalizacja deszczowa, Budowa drogi publicznej zbiorczej (1,69 ha), owietlenie zewntrzne ulic , sie elektroenergetyczna, wodocigowa, oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna,

03 Infrastruktura techniczna przy drodze

2. Zadania wymienione w 1 bd finansowane z budetu Gminy Miejskiej Supsk z zachowaniem przepisw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z pn. zm.). Istniej moliwoci ubiegania si o dofinansowanie inwestycji ze rodkw NFOSiGW, WFOSiGW oraz funduszy strukturalnych UE.

Id: YYTTP-QPFOH-VAHLY-QROOC-UPYSJ. Podpisany