You are on page 1of 11

UCHWAANRVI/50/11 RADYMIASTAKRYNICAMORSKA zdnia28czerwca2011r. wsprawieuchwaleniazmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegonadmorskiejstrefy centralnejKrynicyMorskiejdlaterenuoznaczonegosymbolem4.U Na podstawie art. 20, ust 1ustawy zdnia 27 marca 2003 r.

oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80.poz.717.zmiany:Dz.U.z2004r.Nr6.poz.41.Nr141.poz.1492.Dz.U.z2005r.Nr113.poz. 954.Nr130.poz.1087.Dz.U.z2006r.Nr45.poz.319.Nr225.poz.1635.Dz.U.z2007r.Nr127.poz.880.Dz. U.z2008r.Nr199.poz.1227.Nr201.poz.1237.Nr220.poz.1413.Dz.U.z2010r.Nr24.poz.124.Nr75poz. 474.Nr106,poz.675,Nr119,poz.804,Nr149,poz.996,Nr155,poz.1043,Nr130,poz.871,Dz.U.z2011r.Nr 32,poz.159),iart.18ust.2pkt5.art.40ust.1ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(j.t.Dz.U. z2001r.Nr142.poz.1591.zmiany:Dz.U.z2002r.Nr23.poz.220.Nr62.poz.558.Nr113.poz.984.Nr153. poz.1271.Nr214.poz.1806Dz.U.z2003r.Nr80.poz.717.iNr162.poz.1568Dz.U.z2004r.Nr102.poz. 1055.Nr116.poz.1203.Dz.U.z2005r.Nr172.poz.1441.Nr175.poz.1457Dz.U.z2006r.Nr17.poz.128. Nr181.poz.1337Dz.U.z2007r.Nr48.poz.327,Nr138.poz.974.Nr173.poz.1218Dz.U.z2008r.Nr180. poz.1111.Nr223.poz.1458Dz.U.z2009Nr52.poz.420.Nr157.poz.1241Dz.U.z2010r.Nr28.poz.142. ipoz.146.Nr106.poz.675.Nr40.poz.230) RadaMiejskawKrynicyMorskiejuchwala,conastpuje: Rozdzia1. Przepisyoglne 1.Majc na uwadze ustalenia Studium uwarunkowa ikierunkw zagospodarowania przestrzennego KrynicyMorskiejuchwalonegouchwaNrIII/24/02RadyMiastaKrynicaMorskaz30grudnia2002r.uchwala sizmianmiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegonadmorskiejstrefycentralnejKrynicyMorskiej dlaterenuoznaczonegosymbolem4.U,zwandalejplanem,obejmujcobszaropowierzchniokoo0,25ha. 2.1.Zacznikamidoniniejszejuchway,stanowicymijejintegralneczci,s: 1)cz graficzna rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej obejmujcego teren oznaczony symbolem 4.U, wskali 1:1000, stanowicy zaczniknr1douchway 2)rozstrzygnicie osposobie rozpatrzenia uwag zoonych do projektu planu, stanowice zacznik nr 2do uchway 3)rozstrzygnicie osposobie realizacji, zapisanych wplanie, inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie zprzepisami ofinansach publicznych,stanowicezaczniknr3douchway. 2.Cztekstowauchwayskadasiznastpujcychrozdziaw: 1)Rozdzia1Przepisyoglne 2)Rozdzia2Ustaleniaoglnedlaobszaruopracowaniaplanu 3)Rozdzia3Ustaleniaszczegowekartyterenw 4)Rozdzia4Przepisykocowe. 3.Na rysunku planu, stanowicym zacznik nr 1do niniejszej uchway, zawarto nastpujce oznaczenia graficzne: 1)informacyjne,obowizujcenapodstawieodrbnychprzepisw: a)granicapasatechnicznego, b)granica obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru zabytkw (ochrona historycznego ukadu ruralistycznegoiurbanistycznego) 2)obowizujce,wynikajcezustaleplanu:
Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany Strona1

a)granicaobszaruobjtegozmianplanu, b)linierozgraniczajceterenyoronymprzeznaczeniulubrnychzasadachzagospodarowania, c)oznaczenieidentyfikacyjneprzeznaczeniaterenuwliniachrozgraniczajcych, d)nieprzekraczalneliniezabudowy, e)obowizujceliniezabudowy, 3)informacyjne,niebdceustaleniamiplanurysunekobowizujcegoplanupozagraniczmianyplanu. Rozdzia2. Ustaleniaoglnedlaobszaruopracowaniaplanu 4.1.Ustalasipodziaobszaruplanuna3terenyorazichprzeznaczeniewgnastpujcejklasyfikacji: 1)Uterenyzabudowyusugowej, 2)KDXterenpublicznegocigupieszojezdnego, 2.Ucilenie warunkw zagospodarowania terenw oraz okrelenie dopuszczalnego sposobu ksztatowania zabudowy,zawarteswkartachterenwwrozdziale3niniejszejuchway. 5.Ustalasinastpujcezasadyochronyiksztatowaniaaduprzestrzennegodlaobszaruopracowaniaplanu: 1)uzyskanie spjnego zotoczeniem zespou przestrzennego, tworzcego istotny element wikszego zaoenia kompozycyjnegowcentrummiasta 2)zagospodarowanie czci terenu nie ograniczajce moliwoci zgodnego zustaleniami niniejszej uchway zagospodarowaniapozostaejjegoczci 3)ksztatowaniezabudowywsposbzharmonizowanyzotoczeniemispjnywewntrzniewedugnastpujcych regulacjiustalonychwplanie: a)intensywnocizabudowywyraonejprzez: powierzchnizabudowy, wysokozabudowy, b)wielkocidziaki, c)powierzchnibiologicznieczynnej, d)liniizabudowy, e)geometriidachu, f)iinnychszczeglnychzasadustalonychwkarcieterenu. 6.Wyjanieniepojuytychwplanie: 1)Dziaka dziaka budowlana wrozumieniu przepisw ustawy oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennymiinnychodrbnychprzepiswprawapowszechnieobowizujcego. 2)Liniezabudowynieprzekraczalnelinieograniczajceobszar,naktrymdopuszczasiwznoszeniebudynkw oraz budowli okrelonych wustaleniach planu linie nie dotycz okapw igzymsw wysunitych nie wicej ni 0,8 m oraz balkonw, wykuszy wysunitych nie wicej ni 1,3 m, zadasze nad wejciami, ryzalitw, schodw zewntrznych, pochylni, tarasw, czci podziemnych obiektw budowlanych iinfrastruktury technicznej 3)Linie zabudowy obowizujce linie zabudowy nieprzekraczalne, na ktrych naley sytuowa co najmniej 40%szerokocielewacjibudynku,oileustaleniawkartachniestanowiinaczej 4)Powierzchnia biologicznie czynna to grunt rodzimy pokryty rolinnoci oraz woda powierzchniowa na dziace budowlanej, atake 50% sumy nawierzchni tarasw istropodachw, urzdzonych jako stae trawniki lubkwietnikinapodouzapewniajcymichnaturalnwegetacj,opowierzchniniemniejszejni10m2oraz 50% sumy nawierzchni parkingw onawierzchniach wirowych (grysowych) lub pokrytych aurowymi pytamiwypenianychhumusemiobsianychnp.traw(parkingizielone)

Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany

Strona2

5)Powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod zabudow) teren wyznaczony przez rzut pionowy najdalej wysunitych zewntrznych krawdzi budynku na powierzchni terenu (na danej dziace budowlanej, posesji) okrelony jest wielkoci wyraon wmetrach kwadratowych bd stosunkiem, wyraonym wprocentach powierzchnizabudowydopowierzchnidziakibudowlanej. Dopowierzchnizabudowyniewliczasi: powierzchni obiektw budowlanych ani ich czci nie wystajcych ponad powierzchni terenu istniejcego, powierzchni elementw drugorzdnych, np. schodw zewntrznych, ramp zewntrznych, daszkw, markiz,wystpwdachowych,owietleniazewntrznegoizabudowytymczasowej. 6)Stawka procentowa podstawa do naliczenia jednorazowej opaty wnoszonej na rzecz gminy, okrelona wstosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci wzwizku zuchwaleniem planu, na zasadach okrelonychwustawieoplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym. 7)Wysoko zabudowy warto podana wkarcie terenu suca do okrelenia dopuszczalnego pionowego gabarytuprojektowanychbudynkw: a)pionowy wymiar budynku to wysoko wyraona wmetrach liczona od poziomu projektowanego lub urzdzonego terenu przed wejciem gwnym do budynku do kalenicy, punktu zbiegu poaci dachowych bd grnej krawdzi ciany zewntrznej, gzymsu lub attyki (nie dotyczy kominw, akcentw architektonicznychiinfrastrukturytechnicznej), b)wysoko wyraona wliczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowanychbudynkw,przyczymprzezpoddaszeuytkowerozumiesikondygnacjwdachustromym zpomieszczeniamiprzeznaczonyminapobytludzi. 8)Znakireklamowe: a)reklamaznakstaywolnostojcylublokalizowanynaobiektachbudowlanych,dlaktregoustalasi: form:plakat,nieowietlonaplansza,napisnamarkizie,owietlonaplanszalubkaseton,ekranreklamowy (bilboard,banner,transparent), tre informacja szersza ni nazwa lokalu usugowego, nie zwizana zjego siedzib (np. zawierajca asortymentusuglubtowarwisloganreklamowy), b)szyld znak zawierajcy wycznie logo firmowe oraz informacje onazwie firmy irodzaju prowadzonej dziaalnoci. 9)Tymczasowe znaki reklamowe: znaki reklamowe lokalizowanena czas okrelony, lecz nieduejni na 120 dniwformiebannerw,transparentw,plansziplakatw. Rozdzia3. Ustaleniaszczegowekartyterenw 7.1.Oznaczenieterenu:4.1.U. 2.Powierzchnia:ok.0,049ha. 3.Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usugowej. Dopuszcza si usugi: obsugi uytkownikw play nadmorskiej, turystyki irekreacji, kultury isztuki, sportu, odnowy biologicznej, gastronomii. Dopuszcza si lokalizacjjednegomieszkaniawbudynkupowyejparteruopowierzchniniewikszejni120m2. 4.Warunkiksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: 1)Warunkiurbanistyczne: a)Zasadyiwarunkiscalaniaipodziaunieruchomoci: wielkodziakiniemniejszani400m2, szerokofrontudziakinieustalasi, ktpooeniagranicdziakiwstosunkudopasadrogowegonieustalasi, b)powierzchniazabudowydo50%,

Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany

Strona3

c)powierzchniabiologicznieczynnaniemniejszani20%, d)liniezabudowyobowizujcezgodniezrysunkiemplanu, e)liniezabudowynieprzekraczalnenieustalasi, f)maaarchitektura: mietnikiwbudowanelubwolnostojce,zadaszoneowielkocidostosowanejdowymogwsegregacji odpadw, owietleniewedugindywidualnychuwarunkowa,nawizujcedoformyistyluzabudowy, odstronypublicznychdrgicigwpieszojezdnychzakazujesilokalizacjiogrodze, dopuszczasilokalizacjmaejarchitekturyorazurzdzeparkowych,sportuirekreacji, g)sposoby iterminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzania iuytkowania terenw na caym terenie dopuszcza si tymczasowe zagospodarowanie terenu integralnie zwizane zprowadzon dziaalnoci gastronomicznwtrwaejzabudowie,zmiejscamidokonsumpcjiizadaszeniami,lokalizowanenaczasnie duszyni120dni, h)inne: poziomposadowieniaparteruniewyejninarzdnej+7,0mn.p.m.iniewyejni0,8mnadpoziomem projektowanegouksztatowaniaterenu, dopuszczasizabudownagranicydziakilubwodlegoci1,5modgranicydziaki, zakazujesilokalizacjiwolnostojcychbudynkwgospodarczychigaraywolnostojcych, warunkiemrealizacjizabudowyjestlokalizacjaoglnodostpnegowzasanitarnego 2)Zasadyksztatowaniazabudowy: a)wysokozabudowy: ilokondygnacjinadziemnych,wtympoddaszeuytkowe2, pionowywymiarbudynkudo9,5m, b)geometriadachu: ktnachyleniaod40odo50o, ksztatdachuodstronydrogi14.KDXpoaciowynachylonywstrondrogi,zdopuszczeniemtarasw, naczkw,okiendachowychilukarntegosamegorodzaju pokryciedladachwpoaciowychdachwkaceramicznawkolorzetradycyjnym, c)inne: dopuszczasikondygnacjepodziemne, obowizujearchitekturaowysokichwalorachestetycznychiwysokimstandardziewykoczenia, 3)Zasadyksztatowaniaprzestrzenipublicznych: a)zakazujesilokalizacjireklam, b)dopuszczasiszyldyitymczasoweznakireklamowe, c)zakazujesilokalizacjiwolnostojcychmasztwiwie. 5.Zasadyochronyrodowiska,przyrodyikrajobrazukulturowego: 1)zgodniezust.7pkt2i3 2)zakazuje si realizacji przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko zuwzgldnieniem przepiswpowszechnieobowizujcych 3)realizacja zainwestowania nie moe spowodowa zmiany stosunkw wodnych oraz przeksztace rzeby terenu.

Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany

Strona4

6.Zasadyochronydziedzictwakulturowegoizabytkworazdbrkulturywspczesnejzgodniezust.7pkt 4niedopuszczasilokalizacjibudowliwpywajcychdegradujconaekspozycjwalorwzabytkowychobjtych ochron. 7.Sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 1)zgodniezUstawoobszarachmorskichRzeczypospolitejPolskiejiadministracjimorskiejiRozporzdzeniem Rady Ministrw wsprawie okrelenia minimalnej imaksymalnej szerokoci pasa technicznego iochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic, teren znajduje si wobszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobuuytkowania izagospodarowania terenu naley uzgodnizwaciwymterytorialnie organemadministracjimorskiej 2)teren znajduje si na obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wilana, dla ktrego obowizuj przepisy prawapowszechnegoimiejscowego 3)obszar planu pooony jest wzasigu Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew Wilany iMierzeja Wilana PLH280007 wodniesieniu do tego obszaru obowizuje ustawa oochronie przyrody planowane zagospodarowanieiuytkowanieterenuniemoepowodowapogorszeniastanusiedliskprzyrodniczychoraz siedlisk gatunkw rolin izwierzt obszaru Natura 2000 zgodnie zwymogami przepisw powszechnie obowizujcych na etapie projektowania irealizacji inwestycji naley podejmowa dziaania niezbdne do ochronysiedliskprzyrodniczychorazsiedliskgatunkwtychobszarw 4)teren znajduje si wgranicach zabytkowego ukadu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru zabytkw woj. pomorskiego ina tej podstawie objty jest cis ochron konserwatorsk na wszelkie prace majce wpyw na zachowanie iekspozycj walorw zabytkowych terenu iobiektw zabytkowych naley uzyska pozwolenie waciwego konserwatora zabytkw, zgodnie zprzepisami szczeglnymi dotyczcymi ochronyzabytkw 5)dokumentacja techniczna inwestycji projektowanych na obszarze planu wymaga uzgodnienia zwaciwymi organami obronnoci ibezpieczestwa pastwa ze wzgldu na wystpujc infrastruktur inynieryjn MarynarkiWojennej. 8.Zasadyksztatowaniasystemwkomunikacji: 1)dostpnodrogowaodprzylegychulicicigwpieszojezdnych 2)wymaganiaparkingowenieustalasi. 9.Zasadyksztatowaniainfrastruktury: 1)zaopatrzeniewwodzmiejskiejsieciwodocigowejniedopuszczasibudowywasnychstudnibdcych jedynymrdemzaopatrzeniawwod 2)odprowadzenieciekwkomunalnychdomiejskiejmechanicznobiologicznejoczyszczalniciekw 3)odprowadzeniewdopadowychpowierzchniowonaterenyzielenilubpoprzezretencjonowanieirozsczanie wgranicachwasnejposesji 4)elektrycznozsiecielektroenergetycznej 5)zaopatrzenie wciepo zindywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych rde ciepa dopuszcza si dogrzewaniepoprzezkominkiopalanedrewnem 6)usuwanieodpadwselekcjonowanieiwywzdomiejscichunieszkodliwianialubodzysku 7)obsuga telekomunikacyjna zistniejcej lub projektowanej sieci teletechnicznej przewodowej lub bezprzewodowej 8)nacaymtereniedopuszczasilokalizacjnowych,modernizacjlubprzebudowistniejcychobiektwisieci infrastruktury technicznej, wtym lokalizacj inwestycji celu publicznego zzakresu cznoci publicznej nie ustalasiwielkocidziaekprzeznaczonychdlaurzdzeinfrastrukturytechnicznej. 10.Stawkaprocentowaniedotyczy. 8.1.Oznaczenieterenu:4.2.U. 2.Powierzchnia:ok.0,165ha
Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany Strona5

3.Przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usugowej. Dopuszcza si usugi: obsugi uytkownikw play nadmorskiej, turystyki irekreacji, kultury isztuki, sportu, odnowy biologicznej, gastronomii. Dopuszcza si lokalizacjjednegomieszkaniawbudynkupowyejparteruopowierzchniniewikszejni120m2. 4.Warunkiksztatowaniazabudowyizagospodarowaniaterenu: 1)Warunkiurbanistyczne: a)Zasadyiwarunkiscalaniaipodziaunieruchomoci: wielkodziakiniemniejszani400m2, szerokofrontudziakinieustalasi, ktpooeniagranicdziakiwstosunkudopasadrogowegonieustalasi, b)powierzchnia zabudowy do 50%, lecz nie wiksza ni 300 m2dla pojedynczego obiektu dopuszcza si czeniepojedynczychobiektwjednokondygnacyjnymicznikami, c)powierzchniabiologicznieczynnaniemniejszani20%, d)liniezabudowyobowizujcezgodniezrysunkiemplanu, e)liniezabudowynieprzekraczalnezgodniezrysunkiemplanu, f)maaarchitektura: mietnikiwbudowanelubwolnostojce,zadaszoneowielkocidostosowanejdowymogwsegregacji odpadw, owietleniewedugindywidualnychuwarunkowa,nawizujcedoformyistyluzabudowy, odstronypublicznychdrgicigwpieszojezdnychzakazujesilokalizacjiogrodze, dopuszczasilokalizacjmaejarchitekturyorazurzdzeparkowych,sportuirekreacji, g)sposoby iterminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzania iuytkowania terenw na caym terenie dopuszcza si tymczasowe zagospodarowanie terenu integralnie zwizane zprowadzon dziaalnoci gastronomicznwtrwaejzabudowie,zmiejscamidokonsumpcjiizadaszeniami,lokalizowanenaczasnie duszyni120dni, h)inne: poziomposadowieniaparteruniewyejninarzdnej+7,0mn.p.m.iniewyejni0,8mnadpoziomem projektowanegouksztatowaniaterenu, dopuszczasizabudownagranicydziakilubwodlegoci1,5odgranicydziaki, przezterenprzebiegagrawitacyjnykolektorkanalizacjisanitarnejorazpodziemnasietelekomunikacyjna lokalizacjazabudowyzuwzgldnieniemichprzebiegudopuszczasiprzebudowsieci, zakazujesilokalizacjiwolnostojcychbudynkwgospodarczychigaraywolnostojcych, warunkiemrealizacjizabudowyjestlokalizacjaoglnodostpnegowzasanitarnego 2)Zasadyksztatowaniazabudowy: a)wysokozabudowy: ilokondygnacjinadziemnych,wtympoddaszeuytkowe2, pionowywymiarbudynkudo9,5m, b)geometriadachu: ktnachyleniaod40odo50o, ksztat dachu od strony drogi 14.KDX, 15.KDD i16.KDD poaciowy nachylony wstron drogi, zdopuszczeniemtarasw,naczkw,okiendachowychilukarntegosamegorodzaju, pokryciedladachwpoaciowychdachwkaceramicznawkolorzetradycyjnym, c)inne:
Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany Strona6

dopuszczasikondygnacjepodziemne, obowizujearchitekturaowysokichwalorachestetycznychiwysokimstandardziewykoczenia, 3)Zasadyksztatowaniaprzestrzenipublicznych: a)zakazujesilokalizacjireklam, b)dopuszczasiszyldyitymczasoweznakireklamowe, c)zakazujesilokalizacjiwolnostojcychmasztwiwie. 5.Zasadyochronyrodowiska,przyrodyikrajobrazukulturowego: 1)zgodniezust.7pkt2i3 2)zakazuje si realizacji przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko zuwzgldnieniem przepiswpowszechnieobowizujcych 3)realizacja zainwestowania nie moe spowodowa zmiany stosunkw wodnych oraz przeksztace rzeby terenu. 6.Zasadyochronydziedzictwakulturowegoizabytkworazdbrkulturywspczesnejnieustalasi 7.Sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 1)zgodniezUstawoobszarachmorskichRzeczypospolitejPolskiejiadministracjimorskiejiRozporzdzeniem Rady Ministrw wsprawie okrelenia minimalnej imaksymalnej szerokoci pasa technicznego iochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic, teren znajduje si wobszarze pasa ochronnego brzegu morskiego wszelkie zmiany sposobuuytkowania izagospodarowania terenu naley uzgodnizwaciwymterytorialnie organemadministracjimorskiej 2)teren znajduje si na obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wilana, dla ktrego obowizuj przepisy prawapowszechnegoimiejscowego 3)obszar planu pooony jest wzasigu Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew Wilany iMierzeja Wilana PLH280007 wodniesieniu do tego obszaru obowizuje ustawa oochronie przyrody planowane zagospodarowanieiuytkowanieterenuniemoepowodowapogorszeniastanusiedliskprzyrodniczychoraz siedlisk gatunkw rolin izwierzt obszaru Natura 2000 zgodnie zwymogami przepisw powszechnie obowizujcych na etapie projektowania irealizacji inwestycji naley podejmowa dziaania niezbdne do ochronysiedliskprzyrodniczychorazsiedliskgatunkwtychobszarw 4)dokumentacja techniczna inwestycji projektowanych na obszarze planu wymaga uzgodnienia zwaciwymi organami obronnoci ibezpieczestwa pastwa ze wzgldu na wystpujc infrastruktur inynieryjn MarynarkiWojennej. 8.Zasadyksztatowaniasystemwkomunikacji: 1)dostpnodrogowaodprzylegychulicicigwpieszojezdnych 2)wymaganiaparkingowenieustalasi. 9.Zasadyksztatowaniainfrastruktury: 1)zaopatrzeniewwodzmiejskiejsieciwodocigowejniedopuszczasibudowywasnychstudnibdcych jedynymrdemzaopatrzeniawwod 2)odprowadzenieciekwkomunalnychdomiejskiejmechanicznobiologicznejoczyszczalniciekw 3)odprowadzeniewdopadowychpowierzchniowonaterenyzielenilubpoprzezretencjonowanieirozsczanie wgranicachwasnejposesji 4)elektrycznozsiecielektroenergetycznej 5)zaopatrzenie wciepo zindywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych rde ciepa dopuszcza si dogrzewaniepoprzezkominkiopalanedrewnem 6)usuwanieodpadwselekcjonowanieiwywzdomiejscichunieszkodliwianialubodzysku

Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany

Strona7

7)obsuga telekomunikacyjna zistniejcej lub projektowanej sieci teletechnicznej przewodowej lub bezprzewodowej 8)nacaymtereniedopuszczasilokalizacjnowych,modernizacjlubprzebudowistniejcychobiektwisieci infrastruktury technicznej, wtym lokalizacj inwestycji celu publicznego zzakresu cznoci publicznej nie ustalasiwielkocidziaekprzeznaczonychdlaurzdzeinfrastrukturytechnicznej. 10.Stawkaprocentowa30%. 9.1.Oznaczenieterenu:4.3.KDX. 2.Powierzchnia:ok.0,032ha. 3.Przeznaczenieterenu:Terenpublicznegocigupieszojezdnego. 4.Minimalnaszerokowliniachrozgraniczajcych5m. 5.Zasadyochronyrodowiska,przyrodyikrajobrazukulturowegozgodniezust.7pkt2i3. 6.Zasadyochronydziedzictwakulturowegoizabytkworazdbrkulturywspczesnejzgodniezust.7pkt 4. 7.Sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie na podstawie odrbnych przepisw: 1)zgodniezUstawoobszarachmorskichRzeczypospolitejPolskiejiadministracjimorskiejiRozporzdzeniem Rady Ministrw wsprawie okrelenia minimalnej imaksymalnej szerokoci pasa technicznego iochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic, teren objty planem znajduje si wobszarze pasa ochronnego brzegu morskiego. Wszelkie zmiany sposobu uytkowania izagospodarowania terenu naley uzgodni zwaciwym terytorialnieorganemadministracjimorskiej 2)teren znajduje si na obszarze Parku Krajobrazowego Mierzeja Wilana, dla ktrego obowizuj przepisy prawapowszechnegoimiejscowego 3)obszar planu pooony jest wzasigu Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Zalew Wilany iMierzeja Wilana PLH280007 wodniesieniu do tego obszaru obowizuje ustawa oochronie przyrody planowane zagospodarowanieiuytkowanieterenuniemoepowodowapogorszeniastanusiedliskprzyrodniczychoraz siedlisk gatunkw rolin izwierzt obszaru Natura 2000 zgodnie zwymogami przepisw powszechnie obowizujcych na etapie projektowania irealizacji inwestycji naley podejmowa dziaania niezbdne do ochronysiedliskprzyrodniczychorazsiedliskgatunkwtychobszarw 4)pnocnozachodni fragment terenu znajduje si wgranicach zabytkowego ukadu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru zabytkw woj. pomorskiego ina tej podstawie objty jest cis ochron konserwatorsk na wszelkie prace majce wpyw na zachowanie iekspozycj walorw zabytkowych terenu iobiektwzabytkowychnaleyuzyskapozwoleniewaciwegokonserwatorazabytkwzgodniezprzepisami szczeglnymidotyczcymiochronyzabytkw 5)dokumentacja techniczna inwestycji projektowanych na obszarze planu wymaga uzgodnienia zwaciwymi organami obronnoci ibezpieczestwa pastwa ze wzgldu na wystpujc infrastruktur inynieryjn MarynarkiWojennej. 8.Zasadyksztatowaniainfrastruktury: 1)zaopatrzeniewwodzmiejskiejsieciwodocigowejniedopuszczasibudowywasnychstudnibdcych jedynymrdemzaopatrzeniawwod 2)odprowadzenieciekwkomunalnychnieustalasi 3)odprowadzeniewdopadowychdogruntupoprzezstudzienkichonne, 4)elektrycznozsiecielektroenergetycznej 5)zaopatrzeniewcieponieustalasi 6)usuwanieodpadwselekcjonowanieiwywzdomiejscichunieszkodliwianialubodzysku 7)obsuga telekomunikacyjna zistniejcej lub projektowanej sieci teletechnicznej przewodowej lub bezprzewodowej

Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany

Strona8

8)nacaymtereniedopuszczasilokalizacjnowych,modernizacjlubprzebudowistniejcychobiektwisieci infrastrukturytechnicznej,wtymlokalizacjinwestycjicelupublicznegozzakresucznocipublicznej. 9.Stawkaprocentowaniedotyczy. 10.Inneustalenia: 1)zakazujesilokalizacjiwolnostojcychmasztwiwie 2)zakazstosowanianawierzchniasfaltowejibetonowejzwyjtkiemkostkibetonowej 3)zakazujesitymczasowegozagospodarowaniaterenu 4)zakazujesilokalizacjireklam,wtymreklamtymczasowych. Rozdzia4. Przepisykocowe 10.Traci moc zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiego strefy centralnej Krynicy Morskiej, zatwierdzona Uchwa Rady Miasta Krynica Morska Nr XXVI/239/2005 zdnia 14 padziernika2005roku,opublikowanawDziennikuUrzdowymWojewdztwaPomorskiegoNr2,poz.13,zdnia 4stycznia2006rokuwzakresieustaledotyczcychterenuobjtegogranicniniejszegoplanu. 11.Uchwaa wchodzi wycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia jej wDzienniku Urzdowym WojewdztwaPomorskiego. ZacznikNr1doUchwayNrVI/50/11 RadyMiastaKrynicaMorska zdnia28czerwca2011r. Zalacznik1.jpg Rysunekplanu

Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany

Strona9

ZacznikNr2doUchwayNrVI/50/11 RadyMiastaKrynicaMorska zdnia28czerwca2011r. Rozstrzygnicieosposobierozpatrzeniauwagzoonychdoprojektuplanu. ProjektzmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegonadmorskiejstrefycentralnejKrynicy Morskiej dla terenu oznaczonego symbolem 4.U zosta wyoony do publicznego wgldu wUrzdzie Miasta Krynica Morska, wdniach od 18 marca do 18 kwietnia 2011 roku. Wwyznaczonym terminie do dnia 5maja 2011r.niewniesionouwag.

Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany

Strona1

ZacznikNr3doUchwayNrVI/50/11 RadyMiastaKrynicaMorska zdnia28czerwca2011r. Rozstrzygnicieosposobierealizacji,zapisanychwplanieinwestycjizzakresuinfrastrukturytechnicznej, ktrenaledozadawasnychgminyorazzasadachichfinansowania. 1.Naobszarzeopracowaniazmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegonadmorskiejstrefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenu oznaczonego symbolem 4.U przewiduje si nastpujce inwestycje zzakresuinfrastrukturytechnicznej,ktrenaledozadawasnychgminy: 1)inwestycje wzakresie modernizacji irozbudowy ukadu komunikacyjnego realizacja publicznego cigu pieszojezdnego4.3.KDXwrazzniezbdninfrastruktur 2)inwestycje wzakresie kanalizacji ciekowej isieci wodocigowej modernizacja ibiece konserwacje istniejcychsieciiurzdze. 2.Budowaimodernizacjaposzczeglnychelementwinfrastrukturytechnicznejjestzadaniemwasnymgminy imoebyfinansowanazbudetuMiastaKrynicyMorskiejlubwspfinansowanazerodkwzewntrznych. 3.Nieokrelasiszczegowegoharmonogramurealizacjiwyejwymienionychinwestycji.

PrzewodniczcaRadyMiejskiej wKrynicyMorskiej TeresaPawowska

Id:LOCQCKVMKBOKYPADFNLPHBLAZ.Podpisany

Strona1