You are on page 1of 2

UCHWAŁA NR LXXIII/1108/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta,burmistrza i prezydenta miasta Na podstawie art. 30 ust.2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003 roku, Nr 159, poz.1547, z 2004 roku Nr 25,poz.219, Nr 102,poz.1055,Nr 167, poz.1760, z 2005 roku Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128,Nr 34,poz.242, Nr 146,poz.1055, Nr 159,poz.1127, Nr 218, poz.1592, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 112, poz.766, z 2008 roku Nr 96, poz.607, Nr 180, poz.1111, z 2009 roku Nr 213, poz.1651 i 1652, z 2010 roku Nr 57,poz.356, uchwala się, co następuje: § 1. Dla wyborców przebywających w dniu wyborów do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz bezpośrednim wyborze wójta,burmistrza i prezydenta miasta w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym i areszcie śledczym tworzy się poniższe odrębne obwody głosowania: 1. Nr 192 z siedzibą w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im.dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19, 2. Nr 193 z siedzibą w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 3. Nr 194 z siedzibą w Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy przy ul. Izabeli Romanowskiej 2, 4. Nr 195 z siedzibą w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im.dr Jana Biziela w Bydgoszczy przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 5. Nr 196 z siedzibą w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1, 6. Nr 197 z siedzibą w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. dr Stanisława Meysnera 9, 7. Nr 198 z siedzibą w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12, 8. Nr 199 z siedzibą w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Warszawy 5, 9. Nr 200 z siedzibą w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Bydgoszczy przy ul. Smukalskiej 251, 10. Nr 201 z siedzibą w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, 11. Nr 202 z siedzibą w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy przy ul. Rynek 8. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uchwałę podaje się ponadto do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez publikację w jednej z lokalnych gazet. § 3. Uchwała podlega w Bydgoszczy. przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ewa Starosta

Id: THUBR-HAHFT-ICDIR-SMNFT-PCOFJ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z art.30 ust.2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja Wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 roku Nr 159,poz.1547 z późn.zmianami ) głosowanie w wyborach do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta przeprowadza się w odrębnych obwodach głosowania usytuowanych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej,zakładach karnych i aresztach śledczych. W tych okolicznościach podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne.

Id: THUBR-HAHFT-ICDIR-SMNFT-PCOFJ. Podpisany

Strona 1