You are on page 1of 2

UCHWAŁA NR LIII/829/2010 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zmian w podziale Gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159poz. 1547 j. t. z 2004 r. Nr 25 poz.219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128 , Nr 34 poz. 242 ,Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218 poz. 1592, z 2007 r. Nr 25 poz. 162, Nr 48 poz. 327, Nr 112 poz. 766, z 2008 r. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 213 poz. 1651 , Nr 213 poz. 1652, z 2010 r. Nr 57 poz. 356 ), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Rada Miejska w Nakle nad Notecią uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr LI/5 5 8/2002 z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze ,ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/450/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany : 1) do opisu granic okręgu wyborczego Nr 1 dopisuje się ulice : Czesława Miłosza, Konstytucji 3 Maja, Mariana Kucharskiego, Widokowa, Wspólna, 2) do opisu granic okręgu wyborczego Nr 2 dopisuje się ulice : Bratkowa, Fiołkowa, Goździkowa, Narcyzowa, Różana, Stokrotkowa, 3) do opisu granic okręgu wyborczego Nr 3 dopisuje się sołectwo Kazin § 2. Jednolity podział gminy na okręgi wyborcze ,liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym uwzględniający zmiany określone w § l stanowi załącznik Nr l do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

Id: JRGQH-LASBC-YLTYP-BMKHH-YEULB. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr LIII/829/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Numer Granice okręgu wyborczego Okręgu Wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Miasto Nakło nad Notecią, ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Balcerzaka, Bartkowskiego,Broniewskiego, Bydgoska, Czesława Miłosza, Długa, Dworcowa, Działkowa, Gen. Hallera, Hłaski, Karnowska, Kochanowskiego, Kołłątaja,Konstytucji 3 Maja, Kraszewskiego, Księdza Gepperta, Księdza Skargi, Lelewela, Łączna, Mariana Kucharskiego,Mrotecka, Nadskakuły , Nałkowskiej, Norwida, Notecka, 7 Nowa, Orzeszkowej, Osiedle Bolesława Chrobrego, l Maja, Plac Zamkowy ,Pocztowa, Podgórna, Potulicka, Poznańska, Prusa, Przecznica, Reja,Reymonta, Rudki ,Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego,Tuwima, Wańkowicza,Wąska, Wichrowe Wzgórze, Widokowa, Wodna, Wspólna, Zanotecie. Miasto Nakło nad Notecią, ulice: Armii Krajowej, Bohaterów, Bolesława Krzywoustego,Bratkowa, Chopina,Dolna,Fiołkowa, Gimnazjalna, Generała Dąbrowskiego, Goździkowa,Jackowskiego, Kazimierza Wielkiego, Karłowicza, Kilińskiego, Kościelna, Leśna, Mahoniowa, Michała Drzymały, Mickiewicza, Młyńska, Moniuszki, Narcyzowa, Niecała, Nowy Świat, Olszewska, Osiedle 6 Władysława Łokietka, Paderewskiego ,Parkowa, Piaskowa, Plac Konopnickiej, Plac Szkolny, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Różana, Stokrotkowa,Sądowa, Staszica, Strażacka, Szymanowskiego Świętego Wawrzyńca, Wzgórze Wodociągowe, Zielone Wzgórze Sołectwa: Bielawy, Chrząstowo, Gorzeń, Gumnowice, Karnowo, Karnówko, Kazin, Małocin, Michalin, Minikowo, Olszewka, Paterek, Polichno, Potulice, Rozwarzyn, Suchary, Ślesin, 8 Trzeciewnica, Wieszki, Występ

2

3

Id: JRGQH-LASBC-YLTYP-BMKHH-YEULB. Podpisany

Strona 1