You are on page 1of 2

UCHWAŁA NR XVII/43/2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZY z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXV/988/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych na realizację Bydgoskich Grantów Oświatowych przez szkoły i placówki niepubliczne prowadzone na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Bydgoszcz. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Włodzimierz Górzyński 4. Aleksandra Kwiatkowska 5. Elżbieta Osińska 6. Halina Paszkowska 7. Robert Pawlicki 8. Jan Sieklucki 9. Andrzej Tatkowski uchwala, co następuje: stwierdza nieważność uchwały Nr LXV/988/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych na realizację Bydgoskich Grantów Oświatowych przez szkoły i placówki niepubliczne, prowadzone na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Bydgoszcz, w związku z naruszeniem art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Uzasadnienie Rada Miasta Bydgoszczy podjęła w dniu 28 kwietnia 2010 roku uchwałę Nr LXV/988/10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych na realizację Bydgoskich Grantów Oświatowych przez szkoły i placówki niepubliczne, prowadzone na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Bydgoszcz. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 8 lipca 2010 r. tj., po obowiązującym terminie. Uchwała była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium w dniu 4 sierpnia 2010 r. O terminie posiedzenia Kolegium, pismem RIO-KA-4010-17-6/2010 z dnia 30 lipca 2010 r., powiadomiony został Konstanty Dombrowicz - Prezydent Miasta Bydgoszczy, który na posiedzenie Kolegium nie przybył i nie upoważnił innego przedstawiciela Miasta Bydgoszczy do uczestniczenia w nim. W przedmiotowej uchwale postanowiono na podstawie art. 221 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) postanowiła udzielić dotacji na realizację Bydgoskich Grantów Oświatowych przez szkoły i placówki niepubliczne. Wydatki na ww. cele miały być dokonywane zgodnie z uchwałą Nr XXIII/291/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie polityki oświatowej Miasta Bydgoszczy opracowanej na lata 2008 - 2012. Jak wynika z treści badanej uchwały dnia 28 kwietnia 2010 roku Nr LXV/988/10, o granty oświatowe mogą ubiegać się w drodze konkursu niepubliczne szkoły i placówki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Bydgoszcz. Grant oświatowy może być przeznaczony m.in. na realizację: - innowacji wychowawczych i dydaktycznych podnoszących jakość szkół, - warsztatów przedmiotowych międzyszkolnych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, - warsztatów specjalistycznych wykraczających poza program szkoły, stanowiących atrakcyjną propozycję intelektualną, wychodzącą naprzeciw zainteresowaniom młodzieży, - organizację międzyszkolnych imprez, festiwali, przeglądów promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży w zakresie edukacji kulturalnej oraz turniejów i konkursów przedmiotowych.
Id: ACSNG-UZLZY-XHNIJ-KVFFB-DINKK. Podpisany Strona 1

Rada Miasta w niniejszej uchwale określając warunki oraz tryb postępowania o udzielenie dotacji na realizację Bydgoskich Grantów Oświatowych przez szkoły i placówki niepubliczne ma sprzyjać poszerzeniu możliwości realizacji zajęć innowacyjnych przez te jednostki oraz zapewnić realizację zadań miasta w zakresie oświaty. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, że przyznanie w myśl art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dotacji celowych na realizację projektów wymienionych w § 6 uchwały, oznacza, że podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w tym szkoły i placówki niepubliczne, mogą otrzymywać z budżetu miasta dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta, o ile nie dotyczy to zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Kolegium stwierdza, że aspekt przedmiotowy cytowanego przepisu ustawy o finansach publicznych wskazuje na zakres działalności, która może być finansowana w formie dotacji ze środków budżetu miasta, w tym przypadku chodzi tu o zadania z zakresu oświaty określone ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Oznacza to, że wskazany w uchwale zakres przedmiotowy dotacji pokrywa się z zadaniami określonymi w katalogu zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym sfera zadań publicznych obejmuje realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), bowiem zakres działań dydaktycznych, wychowawczych, rekreacyjnosportowych, artystycznych proponowany w uchwale, na który może być przyznany grant oświatowy (§ 6 uchwały) jest zgodny z działalnością wymienioną w sekcji „ Edukacja”, w grupie 85.5 „Pozaszkolne formy edukacji” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Grupa ta obejmuje edukację ogólną umożliwiającą kształcenie związane z rozwijaniem własnych zainteresowań. Powyższe oznacza, że w obowiązującym stanie prawnym brak jest możliwości dofinansowania bezpośrednio z budżetu miasta w formie dotacji wydatków ponoszonych na sfinansowanie grantów oświatowych, o które mogą ubiegać się w drodze konkursu szkoły i placówki niepubliczne, a zatem Rada Miasta Bydgoszczy podejmując przedmiotową uchwałę adresowaną do określonego kręgu podmiotów wykroczyła poza delegację ustawową art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, naruszając w sposób istotny obowiązujące prawo. Odwołanie się w art. 221 ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oznacza, że podmioty ubiegające się o dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego stosują w całej rozciągłości przepisy tej ustawy, która reguluje tryb i zasady oraz sposób rozliczania środków publicznych przez beneficjentów i zdaniem Kolegium stanowi podstawę prawną do ubiegania się o środki publiczne w przypadku realizacji zadań z zakresu oświaty. Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy orzekło jak w sentencji. Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Tadeusz Dobek

Id: ACSNG-UZLZY-XHNIJ-KVFFB-DINKK. Podpisany

Strona 2