You are on page 1of 2

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR .................... PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZ z dnia 24 czerwca 2010 r. zawarte w Bydgoszczy w dniu 24 czerwca 2010r.

pomiędzy : Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, reprezentowanym przez: Konstantego Dombrowicza - Prezydenta Miasta Bydgoszczy zwanym dalej „Przyjmującym” a Gminą Osielsko z siedzibą w Osielsku ul. Szosa Gdańska 55A, reprezentowaną przez Wojciecha Sypniewskiego - Wójta Gminy Osielsko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogumiły Nalaskowskiej, zwanym dalej „Powierzającym” w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Osielsko w gimnazjach których typy nie występują na terenie Gminy Osielsko (z wyłączeniem profilu matematyczno-informatycznego) oraz w gimnazjach przy Liceach Ogólnokształcących prowadzonych przez Przyjmującego w okresie od 01 września 2010r. do 31 sierpnia 2011r. Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), uchwała nr LXV/985/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.04. 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz uchwała nr III/40/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia. § 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez "Powierzającego" dotacji na realizację przez "Przyjmującego" zadań z zakresu oświaty polegających na realizacji obowiązku szkolnego uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osielsko w gimnazjach których typy nie występują na terenie Gminy Osielsko ( z wyłączeniem profilu matematyczno-informatycznego) oraz w gimnazjach przy Liceach Ogólnokształcących prowadzonych przez Przyjmującego. § 2. 1. "Powierzający" zobowiązuje się do sfinansowania kosztów kształcenia uczniów, o których mowa w §1, nie znajdujących pokrycia finansowego w subwencji oświatowej, poprzez przekazanie dotacji celowej na każdego ucznia z Gminy Osielsko uczęszczającego do gimnazjum prowadzonego przez Przejmującego. Wysokość dotacji celowej należnej Miastu Bydgoszcz stanowić będzie iloczyn liczby uczniów z Gminy Osielsko i stawki dotacji przypadającej na 1 ucznia wynikającej z załącznika do niniejszego porozumienia. 2. Szczegółowy wykaz uczniów, o których mowa w §1 ze wskazaniem szkół, do których uczęszczają i kalkulacją wysokości dotacji zostanie ustalony w załączniku do niniejszego porozumienia. Wykaz ten będzie aktualizowany : - w odniesieniu do liczby uczniów dwa razy w roku – w miesiącu kwietniu i wrześniu każdego roku, - w odniesieniu do kwoty dotacji raz w roku – w miesiącu kwietniu każdego roku. 3. Kalkulacja wysokości dotacji należnej Miastu Bydgoszcz na dany rok budżetowy będzie ustalona w oparciu o rozliczenie subwencji i wydatków za poprzedni rok budżetowy. Kalkulacja ta będzie przekazywana Gminie Osielsko w miesiącu kwietniu i wrześniu każdego roku. W okresie od stycznia do marca dotacja będzie przekazywana Miastu Bydgoszcz w oparciu o kalkulację wysokości stawki dotacji z roku poprzedniego. 4. Dotacja celowa zostanie przekazana jednorazowo za uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Przejmującego w okresie od 1.09.-31.12.2010r. w terminie do dnia 15 grudnia 2010r., a w miesiącach następnych będzie przekazywana w miesięcznych ratach płatnych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 5. Należność będzie przekazywana przez Powierzającego na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy w Banku Pocztowym S.A. Oddział w Bydgoszczy o nr : 62132011172040010120000138

Id: YARZE-KVIVQ-XCAYI-NSNMM-GRYWY. Podpisany

Strona 1

6. Rozliczenie dotacji zawierające liczbę uczniów i wysokość stawki dotacji przypadającej na każdego ucznia za dany rok budżetowy będzie przekazywane w terminie do 31 marca każdego roku za okres od stycznia do grudnia roku poprzedzającego. Ewentualna nadpłata lub niedopłata wynikająca z w/w rozliczenia będzie regulowana w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Osielsko tego rozliczenia. § 3. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 4. Porozumienie niniejsze dotyczy roku szkolnego 2010/2011 i może być rozwiązane za 6 miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. § 5. Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. § 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 września 2010r..

Id: YARZE-KVIVQ-XCAYI-NSNMM-GRYWY. Podpisany

Strona 2