You are on page 1of 3

UCHWAŁA NR LXII/967/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy Na podstawie art.

 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175  poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.  420 oraz z 2010 r. Nr 157, poz.1241) uchwala się, co następuje: § 1. Drodze usytuowanej pomiędzy Kanałem Bydgoskim a ulicą Lisią w Bydgoszczy  oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 3 obręb 6 nadać nazwę imienia Krzysztofa Candera. 2. Przebieg ulicy opisanej w § 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Dorota Jakuta   UZASADNIENIE Krzysztof Cander (1936 - 2006) malarz, wykładowca akademicki. W 1956 roku podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. W trakcie studiów przez rok  prowadził Galerię w Klubie Studentów Wybrzeża „Żak”. Od 1965 roku był członkiem Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków  w Bydgoszczy. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Artystycznej Sekcji Malarstwa Zarządu Głównego w Warszawie.  W 1969 roku po indywidualnej wystawie w Warszawie rozpoczął współpracę z Galerią Sztuki ID: QRQMA-XUAGS-JYOMQ-QQGUT-FXJJQ. Strona 1 / 3 częstym Współczesnej „DESA”. DziękiPodpisany. sprzedażom swoich prac m.in. zagranicę, w 1974 roku  zrezygnował z pracy etatowej i poświęcił się wyłącznie pracy twórczej.  W latach 70. odbył podróże artystyczne do Berlina, Drezna, Lipska, Moskwy, Leningradu,

  UZASADNIENIE Krzysztof Cander (1936 - 2006) malarz, wykładowca akademicki. W 1956 roku podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. W trakcie studiów przez rok  prowadził Galerię w Klubie Studentów Wybrzeża „Żak”. Od 1965 roku był członkiem Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków  w Bydgoszczy. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Artystycznej Sekcji Malarstwa Zarządu Głównego w Warszawie.  W 1969 roku po indywidualnej wystawie w Warszawie rozpoczął współpracę z Galerią Sztuki Współczesnej „DESA”. Dzięki częstym sprzedażom swoich prac m.in. zagranicę, w 1974 roku  zrezygnował z pracy etatowej i poświęcił się wyłącznie pracy twórczej.  W latach 70. odbył podróże artystyczne do Berlina, Drezna, Lipska, Moskwy, Leningradu, Bukaresztu, Transylwanii i Budapesztu.  W 1978 roku zamieszkał z rodziną w Bydgoszczy. Od 1981 roku podjął pracę jako wykładowca w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W grudniu 1990 roku  otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1998 od Prezydenta RP tytuł  naukowy profesora. Na uczelni toruńskiej pracował do 2006 roku. Prace artysty znajdują się  w wielu zbiorach muzealnych w kraju oraz w licznych kolekcjach prywatnych na całym świecie. W dowód uznania dla całokształtu dokonań, Krzysztof Cander z pewnością zasługuje na uhonorowanie w formie patronatu wskazanej ulicy.  Załącznik do uchwały Nr LXII/967/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010 r.

ID: QRQMA-XUAGS-JYOMQ-QQGUT-FXJJQ. Podpisany.

Strona 2 / 3

uhonorowanie w formie patronatu wskazanej ulicy.  Załącznik do uchwały Nr LXII/967/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010 r.

ID: QRQMA-XUAGS-JYOMQ-QQGUT-FXJJQ. Podpisany.

Strona 3 / 3