You are on page 1of 2

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Zawarte w dniu 8 kwietnia 2010 r.

w Bydgoszczy pomiędzy: gminą miasto Bydgoszcz, z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jezuickiej 1, reprezentowaną przez: - Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Konstantego Dombrowicza, - przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bydgoszczy – Ambrożego Pawlewskiego, zwaną dalej miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko, z siedzibą w Osielsku przy ulicy Szosa Gdańska 55A, reprezentowaną przez: - Wójta Gminy Osielsko – Wojciecha Sypniewskiego, - przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogumiły Nalaskowskiej, zwaną dalej gminą Osielsko; w wykonaniu uchwały nr II/27/10 z dnia 24 marca 2010 r. Rady Gminy Osielsko w sprawie współdziałania z miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania zadań własnych gminy Osielsko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uchwały nr LXII/977/10 z dnia 24 marca 2010 r. Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych gminy Osielsko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zostało zawarte porozumienie o następującej treści: § 1.1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie szczegółowych zasad wykonywania przez miasto Bydgoszcz zadań z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Osielsko. Przejmowane zadania miasto Bydgoszcz będzie realizować poprzez udział w spółce Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28, zwaną dalej MKUO ProNatura. 2. Gmina Osielsko deklaruje, że rocznie z terenu gminy Osielsko będzie dostarczanych do MKUO ProNatura sześć tysięcy Megagramów odpadów. 3. Każda zmiana tej ilości ponad 15% wymaga aneksu do niniejszego Porozumienia. § 2.1. Odpady dostarczane będą do MKUO ProNatura przez podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Osielsko na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zwane dalej Przywożącymi. 2. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie, o których mowa powyżej stanowi integralną część niniejszego porozumienia. 3. O wszelkich zmianach w zakresie wydanych zezwoleń Wójt Gminy Osielsko poinformuje niezwłocznie Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz MKUO ProNatura. § 31. Odpady przyjmowane będą przez MKUO ProNatura na zasadach określonych w Regulaminach tejże spółki. 2. Rodzaje przyjmowanych odpadów określane są: 1) w odniesieniu do odpadów komunalnych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy; 2) w odniesieniu do odpadów innych niż komunalne uchwałą Zgromadzenia Wspólników MKUO ProNatura. 3. Wójt Gminy Osielsko zobowiązuje się udostępnić odpowiednie Regulaminy MKUO ProNatura wszystkim zainteresowanym. 4. O wprowadzonych do Regulaminów MKUO ProNatura zmianach Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformuje w formie pisemnej niezwłocznie Wójta Gminy Osielsko. § 4.1. Przywożący odpady z terenu gminy Osielsko ponosić będą opłaty za przyjęcie przez MKUO ProNatura odpadów: 1) komunalnych ustalone uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy; 2) innych niż komunalne ustalone uchwałą Zgromadzenia Wspólników MKUO ProNatura. 2. Przywożący odpady z terenu gminy Osielsko ponosić będą oprócz wymienionych w ust. 1 opłat dodatkowe opłaty za korzystanie ze środowiska ustalone odrębnymi przepisami prawa. 3. Prezydent Miasta Bydgoszczy zobowiązuje się zawiadomić Wójta Gminy Osielsko o każdorazowym zamiarze zmiany stawek opłat, o których mowa w ust. 1, przed planowanym terminem ich wprowadzenia. 4. O wysokości stawek opłat Przywożący odpady poinformowani będą przez Wójta Gminy Osielsko. § 5. W razie udokumentowanego stwierdzenia naruszenia Regulaminów MKUO ProNatura, przez Przywożącego po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania tych naruszeń, MKUO ProNatura uprawniony jest do odmowy przyjęcia odpadów z terenu Gminy Osielsko od danego Przywożącego, o czym niezwłocznie poinformuje Wójta Gminy Osielsko. § 6.1. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zawarte jest na czas nieokreślony.

2. Strony mogą rozwiązać niniejsze Porozumienie za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego przysługuje stronom w następujących przypadkach: 1) miasto Bydgoszcz może rozwiązać Porozumienie, jeśli: a) gmina Osielsko nienależycie wykonuje swoje zobowiązania przyjęte Porozumieniem, b) zaistnieją istotne okoliczności związane z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie dające się przewidzieć w chwili zawierania Porozumienia; 2) gmina Osielsko może rozwiązać Porozumienie jeśli: a) MKUO ProNatura odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru odpadów z terenu gminy Osielsko, b) zaistnieją istotne okoliczności związane z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie dających się przewidzieć w chwili zawierania Porozumienia; 3) za zgodą stron Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. § 7. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. Sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny w Bydgoszczy. § 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Podpisy stron Gmina Miasto Bydgoszcz Prezydent Miasta Konstanty Dombrowicz Skarbnik Miasta Ambroży Pawlewski Gmina Osielsko Wójt Gminy Wojciech Sypniewski Skarbnik Gminy Bogumiła Nalaskowska

załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 kwietnia 2010 r. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Osielsko na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zwanych Przywożącymi.

Lp. 1 2 3 4 5

Nazwa Podmiotu Gminny Zakład Komunalny REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o. o. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Adres ul. Jastrzębia 62 Żołędowo 86-031 Osielsko ul. Inwalidów 4 85-749 Bydgoszcz ul. Smoleńska 41 85-871 Bydgoszcz ul. Wiejska 3 Lisi Ogon 86-065 Łochowo ul. Ciepła 4 86-100 Świecie

Telefon 052/328-26-00 052/342-74-40 052/320-81-80 052/583-61-42 052/331-27-78