You are on page 1of 2

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR WGK.I.0717/2/10 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZ z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr II/27/10 z dnia 24 marca 2010 roku Rady Gminy Osielsko w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i Uchwały Nr LXII/977/10 z dnia 24 marca 2010 roku Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Zawarte w dniu 8 kwietnia 2010 roku w Bydgoszczy pomiędzy: Gminą Miasto Bydgoszcz, z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jezuickiej 1, reprezentowaną przez: - Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Konstantego Dombrowicza - przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bydgoszczy – Ambrożego Pawlewskiego zwaną dalej Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko, z siedzibą w Osielsku przy ulicy Szosa Gdańska 55A, reprezentowaną przez: - Wójta Gminy Osielsko – Wojciecha Sypniewskiego, - przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogumiły Nalaskowskiej zwaną dalej Gminą Osielsko; w wykonaniu Uchwały Nr II/27/10 z dnia 24 marca 2010 roku Rady Gminy Osielsko w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i Uchwały Nr LXII/977/10 z dnia 24 marca 2010 roku Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zostało zawarte porozumienie o następującej treści: § 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie szczegółowych zasad wykonywania przez Miasto Bydgoszcz zadań z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Osielsko. Przejmowane zadania Miasto Bydgoszcz będzie realizować poprzez udział w spółce Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28, zwaną dalej MKUO ProNatura. 2. Gmina Osielsko deklaruje, że rocznie z terenu Gminy Osielsko będzie dostarczanych do MKUO ProNatura sześć tysięcy Megagramów odpadów. 3. Każda zmiana tej ilości ponad 15 % wymaga aneksu do niniejszego Porozumienia. § 2. 1. Odpady dostarczane będą do MKUO ProNatura przez podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Osielsko na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zwane dalej Przywożącymi. 2. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie, o których mowa powyżej stanowi integralną część niniejszego porozumienia. 3. O wszelkich zmianach w zakresie wydanych zezwoleń Wójt Gminy Osielsko poinformuje niezwłocznie Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz MKUO ProNatura. § 3. 1. Odpady przyjmowane będą przez MKUO ProNatura na zasadach określonych w regulaminach tejże spółki. 2. Rodzaje przyjmowanych odpadów określane są: 1)w odniesieniu do odpadów komunalnych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, 2)w odniesieniu do odpadów innych niż komunalne uchwałą Zgromadzenia Wspólników MKUO ProNatura.

Id: OTLNR-MTLBL-PWRWB-AEMMO-TPULL. Podpisany

Strona 1

3. Wójt Gminy Osielsko zobowiązuje się udostępnić odpowiednie Regulaminy MKUO ProNatura wszystkim zainteresowanym. 4. O wprowadzonych do Regulaminów MKUO ProNatura zmianach Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformuje w formie pisemnej niezwłocznie Wójta Gminy Osielsko. § 4. 1. Przywożący odpady z terenu Gminy Osielsko ponosić będą opłaty za przyjęcie przez MKUO ProNatura odpadów: 1)komunalnych ustalone uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, 2)innych niż komunalne ustalone uchwałą Zgromadzenia Wspólników MKUO ProNatura. 2. Przywożący odpady z terenu Gminy Osielsko ponosić będą oprócz wymienionych w ust. 1 opłat dodatkowe opłaty za korzystanie ze środowiska ustalone odrębnymi przepisami prawa. 3. Prezydent Miasta Bydgoszczy zobowiązuje się zawiadomić Wójta Gminy Osielsko o każdorazowym zamiarze zmiany stawek opłat, o których mowa w ust. 1, przed planowanym terminem ich wprowadzenia. 4. O wysokości stawek opłat Przywożący odpady poinformowani będą przez Wójta Gminy Osielsko. § 5. W razie udokumentowanego stwierdzenia naruszenia Regulaminów MKUO ProNatura, przez Przywożącego po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania tych naruszeń, MKUO ProNatura uprawniony jest do odmowy przyjęcia odpadów z terenu Gminy Osielsko od danego Przywożącego, o czym niezwłocznie poinformuje Wójta Gminy Osielsko. § 6. 1. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i zawarte jest na czas nieokreślony. 2. Strony mogą rozwiązać niniejsze Porozumienie za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego przysługuje stronom w następujących przypadkach: 1)Miasto Bydgoszcz może rozwiązać Porozumienie, jeśli: a) Gmina Osielsko nienależycie wykonuje swoje zobowiązania przyjęte Porozumieniem, b) zaistnieją istotne okoliczności związane z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie dające się przewidzieć w chwili zawierania Porozumienia. 2)Gmina Osielsko może rozwiązać Porozumienie jeśli: a) MKUO ProNatura odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru odpadów z terenu Gminy Osielsko, b) zaistnieją istotne okoliczności związane z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie dających się przewidzieć w chwili zawierania Porozumienia. 3)Za zgodą stron Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. § 7. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. Sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny w Bydgoszczy. § 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Konstanty Dombrowicz

Id: OTLNR-MTLBL-PWRWB-AEMMO-TPULL. Podpisany

Strona 2