UCHWAŁA Nr XXXI/135/09

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Włocławek do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005, Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 225, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz na podstawie art. 7
ust. 2 i 3; ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136,
Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i 101) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych położone na terenie miasta Włocławek ulice określone w załączniku do
niniejszej uchwały i ustala się ich przebieg zgodnie z tym załącznikiem.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Włocławek.
Przewodniczący
Rady Miasta
Rafał Sobolewski

załącznik
do uchwały nr XXXI/135/09
Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 czerwca 2009 r.
Wykaz dróg (ulic) zaliczonych do kategorii dróg gminnych
Długość
ulicy [m]
286

Lp.

Nazwa ulicy

1.

14 Pułku Piechoty

2.

Akacjowa

119

3.

Asnyka

125

4.

Ludwika Bauera

212

Nr działek
38/7 obręb 1112
38/10 obręb 1112
37/1 obręb 1112
32/12 obręb 1112
75 obręb 0030
10/29 obręb 0030
63 obręb 0760

4/16 obręb 0430
cz. 5/43 obręb 0430
12/6 obręb 0430

Nr księgi
wieczystej
KW 19068
KW 19068
KW 37665
KW 37665
KW 20625
KW 20625
KW 5316

Uwagi
Odcinek łączący
ul.Leśną z
Ostrowską

Łączy ul. Grabową
z ul. Jarzębinową
Odcinek od
ul. Noakowskiego
do drogi wew. SM
Południe
KW 41748 Łączy
KW 17763 ul. Pułaskiego
KW 35069 z ul. Kilińskiego

5.

Broniewskiego

991

1/114 obręb 0750
1/102 obręb 0750
41/2 obręb 0750
38/5 obręb 0750
12/20 obręb 0750
1/108 obręb 0750
1/76 obręb 0750
1/81 obręb 0750
10/27 obręb 0750
10/32 obręb 0750
10/37 obręb 0750
11/4 obręb 0750
13/7 obręb 0750
14/2 obręb 0750
9/2 obręb 0750
8/2 obręb 0750
7/1 obręb 0750
6/2 obręb 0750
53/16 obręb 0760
52/32 obręb 0760
49/10 obręb 0760
48/5 obręb 0760

KW 19102 Łączy ul. Izabeli
KW 19102 Zbiegniewskiej
KW 19102 z ul. Prusa
KW 8017
KW 19102
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 18509
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 19818
KW 19818
KW 65641

6.

Drzewna

177

92 obręb 2080

KW 23841 Łączy ul. Sarnią
z ul. Wiśnową

7.

Dzika

109

11 obręb 2220

KW 23841 Łączy
ul. Brzezinową
z ul. Paprocią

132

87/2 obręb 0730
12/27 obręb 0742
10/12 obręb0742
2/4 obręb 0742
3/2 obręb 0742
12/26 obręb 0742
16/29 obręb 0742
16/30 obręb 0742
8/4 obręb 0742
1/50 obręb 0750
1/5 obręb 0730
4/2 obręb 0730
5/2 obręb 0730
6/2 obręb 0730
7/2 obręb 0730
8/2 obręb 0730
9/2 obręb 0730
10/4 obręb 0730
10/6 obręb 0730
11/2 obręb 0730
12/2 obręb 0730
13/2 obręb 0730
14/2 obręb 0730
15/2 obręb 0730
86/1 obręb 0730
249/18 obręb 2010
8/2 obręb 0721
1/4 obręb 0742
1/5 obręb 0742
4/4 obręb 0742
7/4 obręb 0742
16/31 obręb 0742
16/32 obręb 0742
73 obręb 0030

10. Jagodowa

74

6/42 obręb 0060

11. Jarzębinowa

329

70 obręb 0030
76 obręb 0030

12. Kasztanowa

132

71 obręb 0030

13. Klonowa

144

14. Krótka

96

10/36 obręb 0030
74 obręb 0030
77 obręb 0030
158 obręb 0810

15. Krucza

310

193/1 obręb 0690
193/2 obręb 0690

16. Kukułcza

134

60 obręb 2210

8.

9.

Fredry

Grabowa

1100

KW 21168 Łączy ul. Izabeli
KW 19492 Zbiegniewskiej
KW 20749 z ul. Zgodną
KW 19492
KW 19492
KW 19492
KW 19492
KW 19492
KW 19492
KW 19102
KW 21168
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 21116
KW 27999
KW 65641
KW 65641
KW 68352
KW 65641
KW 65641
KW 65641
KW 20625 Łączy
ul. Jarzębinową
z ul. Świerkową
KW 9924 Łączy ul. Grodzką
z ul. Sasankową
KW 20625 Łączy
KW 20625 ul. Świerkową
z ul. Grabową
KW 20625 Łączy
ul. Świerkową
z ul. Jarzębinową
KW 20625 Łączy ul. Grodzką
KW 20625 z ul. Grabową
KW 20625
KW 41769 Łączy ul. Wolność
z ul. Nowomiejską
KW 41771 Łączy
KW 41771 ul. Kapitulną
z ul. Żurawią
KW 23841 Łączy ul. Paprocią
z ul. Świetlaną

111

28 obręb 2130
18/4 obręb 2130
51 obręb 2130
7/1 obręb 2130
18/9 obręb 2130
17/6 obręb 2130
18/6 obręb 2130
1/1 obręb 2130
2/1 obręb 2130
17/10 obręb 2130
12/1 obręb 2130
26 obręb 2140
19/1 obręb 2150
14/3 obręb 2150
6/1 obręb 2150
5/1 obręb 2150
9/1 obręb 2150
4/1 obręb 2150
16/1 obręb 2150
20/1 obręb 2150
18/1 obręb 2150
3/1 obręb 2150
10/1 obręb 2150
1/1 obręb 2150
2/1 obręb 2150
52/1 obręb 2130
52/3 obręb 2130
87 obręb 2220

KW 31588
KW 40973
KW 31588
KW 45531
KW 31588
KW –
KW 40973
KW 31588
KW 31588
KW 31588
KW31588
KW 39424
KW 31588
KW 31588
KW 31588
KW 31588
KW 32146
KW 31588
KW 31588
KW 31588
KW 31588
KW 31588
KW 31588
KW 31588
KW 31588
KW 62 607
KW 62 607
KW 23841

19. Sowia

121

17 obręb 2220

KW 23841

20. Szewska

103

21. Świerkowa

212

20 obręb 2140
7 obręb 2140
72 obręb 0030

KW 39424
KW 39424
KW 20625

22. Zajęcza

107

14 obręb 2220

KW 23841

23. Żbikowa

196

49 obręb 2210

KW 37477

17. Letnia

770

18. Sępia

Łączy ul. Al. Jana
Pawła II
z ul. Bartnicką

Łączy ul. Paprocią
z ul. Świetlaną
Łaczy
ul. Brzezinową
z ul. Paprocią
Łączy ul. Letnią
z ul. Kaletniczą
Łączy ul. Grodzką
z ul. Kasztanową
Łączy
ul. Brzezinową
z ul. Paprocią
Łączy
ul. Brzezinową
z ul. Paprocią

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful