You are on page 1of 2

POROZUMIENIE w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz zawarte w dniu 14 lutego 2008 r. pomiędzy: miastem Bydgoszcz, reprezentowanym przez: Bolesława Grygorewicza - Z-cę Prezydenta Miasta Bydgoszczy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta a gminą Szubin, reprezentowaną przez: Ignacego Pogodzińskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Szubin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Strony porozumienia postanawiają: 1. Gmina Szubin powierza miastu Bydgoszcz wykonywanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Szubin w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2. Wykonywanie zadań, o których mowa w pkt 1, obejmuje uczniów będących mieszkańcami gminy Szubin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Bydgoszczy. 3. Na wykonanie zadań, o których mowa w pkt 1, gmina Szubin przekaże dotację celową w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych w 2008 r. na jednego ucznia uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Bydgoszczy. 4. Przewidywana kwota dotacji, o której mowa w pkt 3, na jedno dziecko uczęszczające do: a) przedszkola publicznego wyniesie od 495 zł do 640 zł. Należna kwota dotacji zostanie pomniejszona o opłatę stałą wnoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin dziennie, za wyjątkiem 1 miesiąca (przerwy wakacyjnej przedszkola), za który dotacja zostanie naliczona w pełnej wysokości tzn. bez potrącenia opłaty stałej. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego opłata stała wynosi 109 zł miesięcznie, b) przedszkola niepublicznego wyniesie 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, w przeliczeniu na jednego ucznia tj. od 370 zł do 480 zł, za wyjątkiem ucznia niepełnosprawnego. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest w kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bydgoszcz, c) publicznego i niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wyniesie od 195 zł do 260 zł. 5. W miesiącach lipiec i sierpień 2008 r. do naliczenia wysokości należnej dotacji, o której mowa w pkt 3, przyjmuje się średniomiesięczną liczbę uczniów z gminy Szubin uczęszczających do publicznego, niepublicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Bydgoszczy, w okresie od stycznia do czerwca 2008 r. 6. Wydatki poniesione na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1, oblicza się w okresach kwartalnych, na podstawie sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych i liczby dzieci zapisanych i uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bydgoszczy. 7. Gmina Szubin przekaże dotację celową na każdego zapisanego i uczęszczającego ucznia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia wydatków poniesionych na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1, sporządzanego raz na kwartał. Rozliczenie wydatków poniesionych na realizację zadania w czwartym kwartale 2008 r., nastąpi w terminie do 31 stycznia 2009 r. 8. Rozliczenie, o którym mowa w pkt 7 powinno zawierać: a) imienny wykaz dzieci i ich adresy zamieszkania wraz z podaniem nazwy i adresu publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczały w okresie rozliczeniowym, b) szczegółowe rozliczenie finansowe potwierdzające faktyczne i prawidłowe wykorzystanie środków finansowych, które mają być refundowane dotowanemu przez dotującego.

9. Dotacja stanowiąca przedmiot tego porozumienia nie może przekroczyć w całym roku kwoty 80.000 zł, słownie: osiemdziesiąt tysięcy. 10. Dotacja wykorzystana w sposób niezgodny z niniejszym porozumieniem podlega zwrotowi dotującemu. 11. Gmina będzie przekazywała dotację celową na konto: BP S.A. I O/Bydgoszcz 62 13201117 2040 0101 2000 0138 Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy. 12. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu. 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. Burmistrz Ignacy Pogodziński Skarbnik Gminy Gabriela Wiśniewska Zastępca Prezydenta Miasta Bolesław Grygorewicz Skarbnik Miasta Ambroży Pawlewski