You are on page 1of 3

UCHWAA NR X/131/11 RADY MIASTA PUAWY z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie szczegowych zasad ponoszenia odpatnoci za pobyt w Zespole Dziennych Domw Pomocy Spoecznej w Puawach. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust. 1, art. 41ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami ) oraz art.97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pniejszymi zmianami) Rada Miasta Puawy uchwala co nastpuje: 1. Ustala si szczegowe zasady ponoszenia odpatnoci za pobyt w Dziennym Orodku Adaptacyjnym i Dziennym Domu Pomocy Spoecznej Centrum Integracyjno Rehabilitacyjnym, wchodzcym w skad Zespou Dziennych Domw Pomocy Spoecznej w Puawach. 2. W Dziennym Orodku Adaptacyjnym i Dziennym Domu Pomocy Spoecznej Centrum Integracyjno Rehabilitacyjnym mog by wiadczone nastpujce usugi: 1. dla dzieci i modziey a) nieodpatnie: - rehabilitacji ruchowej - rehabilitacji spoecznej - lekarsko - pielgniarskie b) odpatnie: - psychologiczne - logopedyczne - transportowe - zwizane z wyywieniem, - prowadzenie miejsc caodobowego okresowego pobytu 2. dla osb dorosych odpatnie: - psychologiczne - logopedyczne - transportowe - zwizane z wyywieniem - rehabilitacji ruchowej - rehabilitacji spoecznej - lekarsko - pielgniarskie 3. Koszt usug wiadczonych odpatnie o ktrym mowa w 2 ust. 1 pkt b i ust. 2 okrela si jako procent minimalnego wynagrodzenia za prac, ustalonego w sposb okrelony w ustawie z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz.U. Nr 200, poz. 1679) w nastpujcych wysokociach: - rehabilitacja ruchowa 1,25 za godzin - rehabilitacja spoeczna - 2,35 dziennie - usuga logopedyczna 1,30 za godzin
Id: VDBHL-KYYMU-GQMBO-SVNLX-EMSBC. Podpisany Strona 1

- usuga psychologiczna 1,9 za godzin - lekarsko pielgniarska 3 dziennie - transport 0,2 za kilometr - obiad 0,65 za posiek - niadanie 0,50 za posiek - prowadzenie miejsc caodobowego okresowego pobytu 2,5 za dob 4. 1. Osoba kierowana do Dziennego Orodka Adaptacyjnego i Dziennego Domu Pomocy Spoecznej Centrum Integracyjno Rehabilitacyjne ponosi odpatno za przyznany zakres usug. 2. W przypadku nieobecnoci osoby kierowanej lub niekorzystania z przyznanych usug odpatnoci nie nalicza si. 3. Zakres przyznanych usug ustala dyrektor Zespou Dziennych Domw Pomocy Spoecznej w Puawach z osob kierowana poprzez zawarcie kontraktu. 4. Wysoko odpatnoci, ponoszonej przez osob kierowan, za przyznany zakres usug, ustala dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Puawach lub inna osoba upowaniona do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spoecznej nalecych do waciwoci gminy, w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z zasadami okrelonymi w zaczniku do niniejszej uchway. 5. Z dniem wejcia w ycie niniejszej uchway traci moc uchwaa XXV/230/04 Rady Miasta Puawy z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie organizacji i szczegowych zasad ponoszenia odpatnoci za pobyt w Zespole Dziennych Domw Pomocy Spoecznej w Puawach. 6. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Puawy. 7. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubelskiego i wchodzi w ycie 14 dni od dnia ogoszenia, z moc obowizywania od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczcy Rady Miasta Puawy Zbigniew liwiski

Id: VDBHL-KYYMU-GQMBO-SVNLX-EMSBC. Podpisany

Strona 2

Zacznik do Uchway Nr X/131/11 Rady Miasta Puawy z dnia 25 sierpnia 2011 r. Wysoko odpatnoci ponoszonej przez osob kierowan do Dziennego Orodka Adaptacyjnego oraz Dziennego Domu Pomocy Spoecznej - Centrum Integracyjno Rehabilitacyjnego

l.p

Dochd osoby lub rodziny okrelony wg kryterium art.8 ust.1 ustawy o pomocy spoecznej do 100% 101% - 150% 151% - 200% 201% - 250% 251% - 300% 301% - 350% 351% - 400% powyej 400 %

Wysoko odpatnoci za usugi w % osoby w rodzinie niepenej bezpatnie 1 2 3 4 6 10 20 osoby w rodzinie penej bezpatnie 2 4 5 7 10 20 30

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Id: VDBHL-KYYMU-GQMBO-SVNLX-EMSBC. Podpisany

Strona 1