You are on page 1of 2

WOJEWODA LUBELSKI NK-II.4131.278.

2011 Lublin, 2011-08-03 Rozstrzygnicie nadzorcze stwierdzajce niewano uchway Nr 141/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opat za wiadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin, w czci obejmujcej 5 uchway. Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) stwierdzam niewano uchway Nr 141/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opat za wiadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin, w czci obejmujcej 5 uchway. Uzasadnienie Uchwaa Nr 141/XI/2011 Rady Miasta Lublin zostaa dorczona organowi nadzoru w dniu 7 lipca 2011 r. Rada Miasta Lublin w 5 przedmiotowej uchway wprowadzia zwolnienie z opaty za wiadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczajcym wynikajcy z uchway bezpatny wymiar nauczania, wychowania i opieki. Zwolnienie dotyczy rodzicw (opiekunw prawnych) posiadajcych co najmniej troje dzieci, pozostajcych na ich utrzymaniu i we wsplnym gospodarstwie domowym, z zastrzeeniem, e w przypadku dziecka penoletniego uwzgldnia si tylko dzieci pobierajce nauk, jednak nie duej ni do ukoczenia 24 roku ycia. Przedmiotowa uchwaa zostaa podjta na podstawie przepisu art. 14 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.), ktry to przepis stanowi, e organ prowadzcy ustala wysoko opat za wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczajcym wymiar zaj, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Z treci art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie owiaty wynika zatem, e zakres udzielonego radzie upowanienia sprowadza si wycznie do ustalenia wysokoci opat. W ocenie organu nadzoru, wprowadzajc zwolnienie z opat za wiadczenia przedszkola dla rodzicw posiadajcych co najmniej troje dzieci, pozostajcych na ich utrzymaniu i we wsplnym gospodarstwie domowym Rada Miasta wykroczya poza zakres przyznanego jej upowanienia i naruszya zasad rwnego traktowania podmiotw prawa posiadajcych wspln cech istotn dla regulacji. Art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, e wszyscy wobec prawa s rwni. Wszyscy maj prawo do rwnego traktowania przez wadze

publiczne (ust. 1). Nikt nie moe by dyskryminowany w yciu politycznym, spoecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2). Art. 8 Konstytucji stwierdza natomiast, e jest ona najwyszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej a jej przepisy stosuje si bezporednio, chyba e Konstytucja stanowi inaczej. Zasada rwnego traktowania wymaga by wszystkie podmioty charakteryzujce si dan cech istotn w rwnym stopniu byy traktowane rwno, tzn. wedug jednakowej miary, bez zrnicowa zarwno dyskryminujcych, jak i faworyzujcych (potwierdzaj to tezy orzecze Trybunau Konstytucyjnego: 17/95, OTK ZU Nr 3/1995, s. 177, podobnie: 7/98, OTK ZU Nr 6/1998, s. 505). Dotyczy to rwnie stosowania odpowiedniego kryterium rnicowania. Dokonujc oceny regulacji prawnej pod ktem zasady rwnoci naley w pierwszej kolejnoci ustali, czy mona wskaza wspln cech istotnie uzasadniajc rwne traktowanie podmiotw prawa, biorc pod uwag tre i cel danej normy prawnej. Analiza 5 uchway wskazuje, e Rada Miasta przyja kryterium rnicowania nie pozostajce w racjonalnym zwizku z celem i treci regulacji. Kryteriami tymi s bowiem: arbitralnie okrelona przez Rad liczba dzieci pozostajca na utrzymaniu rodzicw. Zdaniem organu nadzoru kryterium to nie pozostaje w logicznym zwizku z wysokoci kosztw pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczajcym wymiar bezpatnego nauczania, wychowania i opieki. Stanowisko organu nadzoru potwierdzi Wojewdzki Sd Administracyjny w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 r., III SA/Lu 128/11. W wyroku tym Sd stwierdzi, i opata, ktrej dotyczy zaskarona uchwaa ma charakter ekwiwalentu za wiadczone usugi edukacyjne i wychowawcze. Wysoko opaty powinna by zatem uzaleniona od liczby godzin zaj, z jakich dane dziecko korzysta. Dopuszczalne rnicowanie wysokoci opaty moe si opiera wycznie na kryterium zakresu korzystania ze wiadcze przedszkola. Przyjte w uchwale kryterium liczby dzieci nie pozostaje w zwizku z celem regulacji. Prowadzi wrcz do sytuacji odwrotnej zwikszone korzystanie z usug przedszkola, wynikajce z wikszej liczby dzieci, czy si z obnieniem nalenej opaty ().Rnicowanie opat w sposb okrelony w uchwale nie jest odpowiednim sposobem wsparcia rodzin wielodzietnych, skoro pozostaje w sprzecznoci z wymogami zasady rwnoci. W stosunku do rodzin wielodzietnych, pozostajcych w trudnej sytuacji materialnej, istniej inne formy wsparcia, ktre umoliwiaj im pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztw pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczajcym poza zakres wiadcze nalenych bezpatnie. W tym stanie rzeczy, stwierdzenie niewanoci uchway Nr 141/XI/2011 we wskazanym zakresie jest uzasadnione. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Lublinie, zoona za moim porednictwem, w terminie 30 dni od daty jego dorczenia.
wz. Wojewody Lubelskiego

Henryka Strojnowska Wicewojewoda

Otrzymuje: 1) Prezydent Miasta Lublin 2) Przewodniczcy Rady Miasta Lublin