You are on page 1of 4

UCHWAA NR IX/50/11 RADY MIEJSKIEJ W JZEFOWIE z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osb fizycznych ze rodkw budetu gminy na realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska. Na podstawie art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.), w zwizku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osb fizycznych, ze rodkw budetu Gminy na realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska. 2. 1. Dotacje celowe mog by udzielone na realizacj nastpujcych zada z zakresu ochrony rodowiska 1) usuwanie materiaw budowlanych zawierajcych azbest z budynkw mieszkalnych, gospodarczych i innych bdcych w uytkowaniu osb fizycznych 2) budow przydomowych oczyszczalni ciekw na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej 2. Dotacje celowe mog by udzielana na realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska wykonywanych na terenie gminy Jzefw. 3. Szczegowe zasady oraz tryb przyznawania i rozliczania dotacji celowych okrela Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowych na realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska stanowicy zacznik do uchway. 4. 1. rodki finansowe przeznaczone na dotacje celowe pochodzi bd z opat za korzystanie ze rodowiska i ewentualnych kar pieninych z tytuu przekroczenia lub naruszenia wymogw korzystania ze rodowiska w rozumieniu przepisw ustaw: Prawo ochrony rodowiska i ustawy o ochronie przyrody oraz ze rodkw wasnych gminy. 2. Wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku bdzie okrelaa uchwaa budetowa. 5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Jzefowa.

Id: XAKON-JFXGE-RKXNM-CDSZP-HHARD. Podpisany

Strona 1

6. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubelskiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Jzefowie mgr in. Andrzej Wojtyo

Id: XAKON-JFXGE-RKXNM-CDSZP-HHARD. Podpisany

Strona 2

Zacznik do Uchway Nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Jzefowie z dnia 22 czerwca 2011 r. Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowych na realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska Rozdzia 1. Przepisy oglne 1. Regulamin okrela zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji z budetu Gminy na przedsiwzicia polegajce na niej wymienionych zadaniach: 1) usuwanie materiaw budowlanych zawierajcych azbest z budynkw mieszkalnych, gospodarczych i innych bdcych w uytkowaniu osb fizycznych 2) budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej 2. Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) dotacjach rozumie si przez to wypaty ze rodkw budetu Gminy na sfinansowanie kosztw poniesionych w zwizku z realizacj zada wymienionych w 1 udzielane zgodnie z niniejszym Regulaminem 2) wnioskodawcy rozumie si przez to podmiot ubiegajcy si o udzielenie dotacji Rozdzia 2. Warunki otrzymania dotacji 3. 1. Dotacje mog uzyska podmioty, ktre speniaj cznie nastpujce warunki: 1) zamieszkuj na terenie Gminy Jzefw lub posiadaj nieruchomoci na tym terenie 2) posiadaj tytu prawny do nieruchomoci, w ktrej zamierzaj prowadzi dziaalno zwizan z realizacj przedsiwzi, na jakie udzielane s dotacje lub w przypadku braku takiego dokumentu, naley doczy owiadczenie potwierdzajce uytkownie nieruchomoci 3) w przypadku budynku/dziaki, do ktrego tytu prawny posiada kilka osb naley doczy zgod wspwacicieli 2. Dotacje udzielane s jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacj zada wymienionych w 1 i stanowi refundacj kosztw poniesionych w zwizku z realizacj tych zada. 4. Wysoko jednej dotacji wynosi bdzie w przypadku: 1. usuwania materiaw budowlanych zawierajcych azbest z budynkw mieszkalnych, gospodarczych i innych bdcych w uytkowaniu osb fizycznych - 100 % kosztw zwizanych z ich demontaem, transportem i utylizacj 2. budowy przydomowych oczyszczalni ciekw na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej 1500 z

Id: XAKON-JFXGE-RKXNM-CDSZP-HHARD. Podpisany

Strona 1

Rozdzia 3. Tryb udzielania i rozliczania dotacji 5. 1. W celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji Wnioskodawca zobowizany jest przedoy wniosek dotyczcy realizacji przedsiwzicia, na ktre ma by udzielona dotacja. 2. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji powinien zawiera nastpujce dane Wnioskodawcy: 1) imi, nazwisko, adres zameldowania potwierdzone kserokopi dowodu osobistego 2) oznaczenie nieruchomoci, w ktrej realizowane bdzie przedsiwzicie, na ktre ma by udzielona dotacja oraz aktualny dokument (wystawiony nie wczeniej jak przed upywem 3 miesicy od daty zoenia wniosku ) potwierdzajcy tytu prawny do nieruchomoci, dokument wasnoci lub w przypadku braku takiego dokumentu, naley doczy owiadczenie potwierdzajce uytkownie nieruchomoci 6. 1. Wnioski o zawarcie umowy o udzielenie dotacji rozpatruje Burmistrz Jzefowa w kolejnoci ich wpywu. 2. Burmistrz Jzefowa odmawia zawarcia umowy, jeeli wniosek o zawarcie umowy nie spenia wymogw okrelonych w 5 ust. 2, a brakw tych nie usunito w wyznaczonym terminie pomimo wezwania. 3. Po zawarciu umowy i realizacji przedsiwzicia, na ktre udzielona ma by dotacja Wnioskodawca skada wniosek o wypat dotacji. 4. W zwizku z rozpatrywaniem wniosku z ust. 3 upowanieni pracownicy Urzdu Miejskiego stwierdzaj w drodze ogldzin wskazanej we wniosku nieruchomoci, czy rzedsiwzicie realizowane jest prawidowo. 5. Pozytywny wynik ogldzin jest warunkiem wypaty dotacji. 6. Dotacje wypacane s przelewem na wskazany rachunek bankowy lub na danie Wnioskodawcy wypacane gotwk w kasie Urzdu Miejskiego w Jzefowie w terminie 14 dni od daty pozytywnej weryfikacji wniosku o wypat dotacji. 7. Wniosek o wypat dotacji (refundacji) powinien zawiera: 1) imi, nazwisko, adres zameldowania Wnioskodawcy potwierdzone kserokopi dowodu osobistego 2) dat i numer zawartej umowy o dotacj 3) oznaczenie nieruchomoci, na ktrej zrealizowane zostao przedsiwzicie, na ktre udzielona ma by dotacja oraz aktualny dokument (wystawiony nie wczeniej jak przed upywem 3 miesicy od daty zoenia wniosku) potwierdzajcy tytu prawny do nieruchomoci, lub w przypadku braku takiego dokumentu, naley doczy owiadczenie potwierdzajce uytkownie nieruchomoci 4) faktury lub rachunki potwierdzajce poniesione wydatki na realizacj tego przedsiwzicia z wyszczeglnieniem ceny dokumenty te powinny jako nabywc wskazywa osob z pkt. 1 5) okrelenie, czy wypata dotacji ma nastpi przelewem na wskazany rachunek bankowy, czy gotwk do rk Wnioskodawcy 8. Przyznana dotacja podlega zwrotowi na zasadach i w terminie okrelonym w ustawie o finansach publicznych w wypadku: 1) zaprzestania realizacji przesiwzicia, na ktre ma by udzielona dotacja z przyczyn zalenych od Wnioskodawcy, 2) wystpienia okolicznoci okrelnoych w art. 251 i 252 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).
Id: XAKON-JFXGE-RKXNM-CDSZP-HHARD. Podpisany Strona 2