You are on page 1of 2

UCHWAA NR LV/495/2010 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie dostosowania do stanu faktycznego podziau miasta Hrubieszw na okrgi wyborcze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 89, art. 90 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z pn. zm.) - Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala, co nastpuje: 1 W uchwale Nr XLVII/468/06 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie podziau miasta Hrubieszw na okrgi wyborcze wprowadza sie nastpujce zmiany w zwizku z utworzeniem nowych ulic: - w zaczniku Nr 1 do uchway PODZIA MIASTA HRUBIESZW NA OKRGI WYBORCZE, w okrgu nr 3 dopisuje si ulic Rynek Sutki i w okrgu nr 4 dopisuje si ulic Bursztynow. W zwizku z tym zacznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie okrelone w zaczniku Nr 1 do niniejszej uchway. 2 Wykaz okrgw wyborczych, ich granice i numery oraz liczb wybieranych radnych okrela zacznik Nr 1 do niniejszej uchway. 3 Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubelskiego i podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze Urzdu Miasta oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. 4 Uchwaa podlega niezwocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zamociu. 5 Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta. 6 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Grayna Temporowicz

Id: MNWPR-CFQZI-SVCRS-GNGUZ-AIUDS. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LV/495/2010 Rady Miejskiej Hrubieszw z dnia 10 sierpnia 2010r. PODZIA MIASTA HRUBIESZW NA OKRGI WYBORCZE

Numer okrgu 1

Granice okrgu 2 Ulice: Adama Mickiewicza, Antonwka, Basaja "Rysia", Czerwonego Krzya, Dziakowa, Fiokowa, Konwaliowa, Lemiana, Listopadowa, any, Makowa, Michawka, Pobereaska, Podzamcze, Polna (budynki wolnostojce), Polna bloki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Polna bloki HSM: 32,34,36, 38, Rana, Sokalska, Staszica, Storczykowa, Tereswka, Tulipanowa, Wsplna, Zamojska Ulice: Ceglana, Dworcowa, Grdecka, Janka Krasickiego, Jzefa Pisudskiego (budynki wolnostojce), Jzefa Pisudskiego bloki HSM: 51,53, Jzefa Pisudskiego bloki HSM: 61,63,65,78,80,82,84 86,88,90,92,94, Kolejowa, kowa, Nowa, Polna bloki HSM: 11,12,13,14,15,16,17, 18,20,21,22,23,24,25, Polna bloki Spdzielni Mieszkaniowej "Energetyk": 40,40a, Tczowa, Wyzwolenia, SP ZOZ, Zakad Karny Ulice: Berka Joselewicza, Bolesawa Prusa, 27 Woyskiej Dywizji Piechoty AK, Gsia, Grna, Jatkowa, Kiliskiego, Kocielna, Krta, Krtka, Krucza, Ludna, azienna, mjr Henryka Dobrzaskiego "HUBALA", Narutowicza, Partyzantw, Plac Staszica, Plac Wolnoci, Pogodna, Prosta, Rynek, Rynek Sutki, Szeroka, Szewska, Targowa, 3-go Maja, Wodna Ulice: Armii Krajowej, Bartomieja, Batalionw Chopskich, Brzozowa, Bursztynowa, Chemska, Chmielna, Cicha, Ciesielczuka, Dbowa, Dugosza, Dwernickiego: strona prawa od nr 1 do nr 175 (do ul. Rubinowej), strona lewa od nr 2 do ul. Wadysawa Jagiey, Dwernickiego: strona prawa od nr 179 (od ul. Rubinowej do koca), strona lewa (od ul. Wadysawa Jagiey do koca), Dziekanowska, Grabowiecka, Grunwaldzka, Grotthusw, Jodowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kmdr. Krawczyka, Konopnickiej, Kopernika, Kociuszki, Krla Zygmunta Augusta, Krlowej Jadwigi, Lipice, Lipowa, Litewska, Matejki, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Orzeszkowej, Przemysowa, Reja, Rubinowa, Sikorskiego, Soneczna, Sowackiego, Sobieskiego, Stanisawa Wyspiaskiego, wierkowa, Topolowa, Uchaska, Unii Horodelskiej, Wesoa: od ul. eromskiego, do ul. Sowackiego, Wesoa: od ul. Sowackiego do ul. Grotthusw, Winiowa, Wadysawa Jagiey, eromskiego

Liczba wybieranych radnych 3

Przewodniczcy Rady Miejskiej Grayna Temporowicz

Id: MNWPR-CFQZI-SVCRS-GNGUZ-AIUDS. Podpisany

Strona 2