You are on page 1of 241

Zarzd Wojewdztwa Lubelskiego

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM dla wojewdztwa lubelskiego dla terenw poza aglomeracjami, pooonych wzdu drg krajowych, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny

Lublin, 2009 r.

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Instytut Techniki Grniczej

Zakad Wibroakustyki Stosowanej


ul. Pszczyska 37; 44-101 Gliwice tel. 0048 32 2374347; web: www.komag.eu; e-mail: wibroakustyka@komag.eu

Prowadzcy zadanie:

mgr in. Marek Pierchaa


/imi i nazwisko/ /podpis/

Skad Zespou opracowujcego:

mgr in. Aneta Augustyn


/imi i nazwisko/ /podpis/

mgr in. Marek Pierchaa


/imi i nazwisko/ /podpis/

mgr in. Elbieta Sabo


/imi i nazwisko/ /podpis/

mgr in. Arkadiusz lusarek


/imi i nazwisko/ /podpis/

/imi i nazwisko/

/podpis/

/imi i nazwisko/

/podpis/

Weryfikujcy:

dr in. Edward Pieczora


/imi i nazwisko/ /podpis/

Wydano dziki wspfinansowaniu:

Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

-2-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Uchwaa Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego

-3-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Spis treci
Podstawowe definicje............................................................................................................... 14 Dokumenty powoane .............................................................................................................. 19 Wprowadzenie.......................................................................................................................... 22 Przedmiot, cel opracowania programu..................................................................................... 23 Podstawa opracowania ............................................................................................................. 23 Rozdzia 1. Cz oglna.......................................................................................................... 24 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Opis obszaru objtego zakresem programu ................................................................. 24 Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia..................................................................................................................... 24 Podstawowe kierunki i zakres dziaa niezbdnych do przywrcenia dopuszczalnych poziomw haasu.......................................................................................................... 32 Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada............ 33 rda finansowania programu .................................................................................... 33 Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu....................................................................................................... 34 Monitorowanie realizacji programu ............................................................................. 34

-4-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozdzia 2. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Puawy Koskowola .......................................... 36 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cz opisowa programu ............................................................................................. 36 Opis obszaru objtego zakresem programu ................................................................. 36 Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia..................................................................................................................... 36 Podstawowe kierunki i zakres dziaa niezbdnych do przywrcenia dopuszczalnych poziomw haasu.......................................................................................................... 36 Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada............ 37 rda finansowania programu .................................................................................... 37 Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu....................................................................................................... 37 Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu....................................... 39 Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach ...................................................................................................................... 39 Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego ... 39 Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu......... 40 Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki ................................................ 40 Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie ............................................................. 42 Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych .............................. 42 Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu ...................................................................................................................... 64 Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie ............................................................... 72 Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi..................................................... 72 Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem ................................................................................................................... 72 Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu ................................................................................................................... 72 Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu ....................... 73 Cz graficzna (mapowa) ........................................................................................... 76

B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2.

D. 1. 2.

3.

E. F.

-5-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

G.

Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym ................................................................. 77

Rozdzia 3. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Kurw Garbw.................................................. 78 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cz opisowa programu ............................................................................................. 78 Opis obszaru objtego zakresem programu ................................................................. 78 Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia..................................................................................................................... 78 Podstawowe kierunki i zakres dziaa niezbdnych do przywrcenia dopuszczalnych poziomw haasu.......................................................................................................... 78 Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada............ 79 rda finansowania programu .................................................................................... 79 Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu....................................................................................................... 79 Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu....................................... 81 Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach ...................................................................................................................... 81 Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego ... 81 Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu......... 82 Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki ................................................ 82 Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie ............................................................. 84 Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych .............................. 84 Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu ...................................................................................................................... 95 Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie ............................................................... 99 Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi..................................................... 99 Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem ................................................................................................................... 99 Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu ................................................................................................................... 99 Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu ..................... 100

B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2.

D. 1. 2.

3.

E.

-6-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

F. G.

Cz graficzna (mapowa) ......................................................................................... 102 Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym ............................................................... 103

Rozdzia 4. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Garbw Lublin ................................................ 104 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cz opisowa programu ........................................................................................... 104 Opis obszaru objtego zakresem programu ............................................................... 104 Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia................................................................................................................... 104 Podstawowe kierunki i zakres dziaa niezbdnych do przywrcenia dopuszczalnych poziomw haasu........................................................................................................ 104 Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada.......... 105 rda finansowania programu .................................................................................. 105 Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu..................................................................................................... 105 Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu..................................... 107 Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach .................................................................................................................... 107 Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego . 108 Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu....... 109 Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki .............................................. 109 Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie ........................................................... 110 Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych ............................ 110 Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu .................................................................................................................... 121 Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie ............................................................. 125 Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi................................................... 125 Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem ................................................................................................................. 125 Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu ................................................................................................................. 125

B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2.

D. 1. 2.

3.

-7-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

E. F. G.

Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu ..................... 126 Cz graficzna (mapowa) ......................................................................................... 128 Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym ............................................................... 129

Rozdzia 5. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Lublin Kalinwka ............................................ 130 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cz opisowa programu ........................................................................................... 130 Opis obszaru objtego zakresem programu ............................................................... 130 Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia................................................................................................................... 130 Podstawowe kierunki i zakres dziaa niezbdnych do przywrcenia dopuszczalnych poziomw haasu........................................................................................................ 130 Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada.......... 131 rda finansowania programu .................................................................................. 131 Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu..................................................................................................... 131 Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu..................................... 132 Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach .................................................................................................................... 132 Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego . 132 Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu....... 133 Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki .............................................. 133 Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie ........................................................... 135 Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych ............................ 135 Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu .................................................................................................................... 144

B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2.

-8-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

D. 1. 2.

Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie ............................................................. 148 Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi................................................... 148 Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem.................................................................................................................. 148 Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu ................................................................................................................. 148 Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu ..................... 149 Cz graficzna (mapowa) ......................................................................................... 151 Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym ............................................................... 152

3.

E. F. G.

Rozdzia 6. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Kalinwka Piaski............................................. 153 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cz opisowa programu ........................................................................................... 153 Opis obszaru objtego zakresem programu ............................................................... 153 Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia................................................................................................................... 153 Podstawowe kierunki i zakres dziaa niezbdnych do przywrcenia dopuszczalnych poziomw haasu........................................................................................................ 153 Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada.......... 154 rda finansowania programu .................................................................................. 154 Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu..................................................................................................... 154 Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu..................................... 156 Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach .................................................................................................................... 156 Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego . 156 Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu....... 157 Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki .............................................. 157

B. 1. 2. 3. 4.

-9-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

C. 1. 2.

Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie ........................................................... 159 Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych ............................ 159 Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu .................................................................................................................... 179 Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie ............................................................. 182 Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi................................................... 182 Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem ................................................................................................................. 182 Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu ................................................................................................................. 182 Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu ..................... 183 Cz graficzna (mapowa) ......................................................................................... 190 Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym ............................................................... 191

D. 1. 2.

3.

E. F. G.

Rozdzia 7. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Piaski (obwodnica)............................................. 192 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cz opisowa programu ........................................................................................... 192 Opis obszaru objtego zakresem programu ............................................................... 192 Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia................................................................................................................... 192 Podstawowe kierunki i zakres dziaa niezbdnych do przywrcenia dopuszczalnych poziomw haasu........................................................................................................ 192 Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada.......... 193 rda finansowania programu .................................................................................. 193 Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu..................................................................................................... 193

- 10 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2.

Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu..................................... 194 Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach .................................................................................................................... 194 Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego . 194 Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu....... 195 Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki .............................................. 195 Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie ........................................................... 196 Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych ............................ 196 Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu .................................................................................................................... 203 Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie ............................................................. 207 Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi................................................... 207 Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem ................................................................................................................. 207 Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu.................................................................................................................. 207 Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu ..................... 208 Cz graficzna (mapowa) ......................................................................................... 210 Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym ............................................................... 211

D. 1. 2.

3.

E. F. G.

- 11 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozdzia 8. Odcinek drogi krajowej Nr 17 Tomaszw Lubelski (przejcie)........................... 212 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cz opisowa programu ........................................................................................... 212 Opis obszaru objtego zakresem programu ............................................................... 212 Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia................................................................................................................... 212 Podstawowe kierunki i zakres dziaa niezbdnych do przywrcenia dopuszczalnych poziomw haasu........................................................................................................ 212 Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada.......... 213 rda finansowania programu .................................................................................. 213 Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu..................................................................................................... 213 Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu..................................... 215 Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach .................................................................................................................... 215 Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego . 215 Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu....... 216 Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki .............................................. 216 Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie ........................................................... 218 Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych ............................ 218 Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu .................................................................................................................... 233 Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie ............................................................. 237 Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi................................................... 237 Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem ................................................................................................................. 237 Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu ................................................................................................................. 237 Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu ..................... 238 Cz graficzna (mapowa) ......................................................................................... 240

B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2.

D. 1. 2.

3.

E. F.

- 12 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

G.

Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym ............................................................... 241

- 13 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Podstawowe definicje
Dyrektywa 2002/49/WE1 definiuje nastpujce istotne pojcia: haas w rodowisku - oznacza niepodane lub szkodliwe dwiki powodowane przez dziaalno czowieka na wolnym powietrzu, w tym haas emitowany przez rodki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy, oraz haas pochodzcy z obszarw dziaalnoci przemysowej, jak okrelono w Zaczniku 1 do Dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzenia 1996 r. dotyczcej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli2 szkodliwe skutki - oznacza niekorzystne oddziaywanie na zdrowie ludzkie dokuczliwo - oznacza stopie uciliwoci haasu dla spoecznoci, ustalony na podstawie bada w terenie wskanik haasu - oznacza fizyczn skal, stosowan do okrelenia haasu w rodowisku, majc zwizek ze szkodliwym skutkiem ocena - oznacza dowoln metod stosowan do obliczania, przewidywania, szacowania albo pomiaru wartoci wskanika haasu lub zwizanych z nim szkodliwych skutkw Lden (wskanik haasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej) - oznacza wskanik haasu sucy do okrelenia oglnej dokuczliwoci, zgodnie z definicj podan w Zaczniku I do Dyrektywy 2002/49/WE1
day 1 12 *10 10 + 4 * 10 24

Levening + 5 10

Lnight +10

Lden = 101g

+ 8 *10

10

gdzie: Lday Levening Lnight dugookresowa, waona dwikiem A rednia poziomu dwiku zgodna z definicj podan w ISO 1996-2: 1987, ustalona dla wszystkich pr dziennych w roku dugookresowa, waona dwikiem A rednia poziomu dwiku zgodna z definicj podan w ISO 1996-2: 1987, ustalona dla wszystkich pr wieczornych w roku dugookresowa, waona dwikiem A rednia poziomu dwiku zgodna z definicj podan w ISO 1996-2: 1987, ustalona dla wszystkich pr nocnych w roku

relacja dawka-skutek - oznacza stosunek midzy wartoci wskanika haasu a szkodliwym skutkiem aglomeracja - oznacza cz terytorium, ktrego granice wyznacza Pastwo Czonkowskie, o liczbie mieszkacw powyej 100 tysicy i gstoci zaludnienia powodujcej, e Pastwo Czonkowskie uznaje je za obszar zurbanizowany
1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 202/49/WE odnoszca si do oceny i zarzdzania poziomem haasu w rodowisku (Dz.U. UE z 2002 r. nr L189/12, str. 12 25 (PL)) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/61/WE dotyczca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. UE z 1996 r. nr L0061, str. 1 22 (PL))

- 14 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

obszar ciszy w obrbie aglomeracji - oznacza obszar, ktrego granice wyznacza waciwy organ - na przykad obszar, w ktrym naraenie na haas z jakiegokolwiek rda nie przewysza okrelonej wartoci Lden lub innego odpowiedniego wskanika haasu, wyznaczonej przez Pastwo Czonkowskie obszar ciszy na otwartym terenie poza miastem - oznacza obszar, ktrego granice wyznacza waciwy organ - na przykad obszar, w ktrym nie wystpuj zakcenia haasem komunikacyjnym, przemysowym lub z dziaalnoci rekreacyjnej gwna droga - oznacza regionaln, krajow, albo midzynarodow drog oznaczon przez Pastwo Czonkowskie, ktr przejeda rocznie ponad trzy miliony pojazdw gwna linia kolejowa - oznacza lini kolejow oznaczon przez Pastwo Czonkowskie, po ktrej przejeda rocznie ponad 30 tysicy skadw pocigw gwne lotnisko - oznacza cywilny port lotniczy wyznaczony przez Pastwo Czonkowskie, na ktrym odbywa si ponad 50 tysicy przemieszcze rocznie (przez przemieszczenie rozumie si start lub ldowanie), z wyczeniem przemieszcze dokonywanych wycznie w celach szkoleniowych na lekkich samolotach sporzdzanie mapy haasu - oznacza przedstawianie, w kategoriach wskanika haasu, danych dotyczcych aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie haasu, ze wskazaniem przypadkw naruszenia odnonej obowizujcej wartoci granicznej, liczby dotknitych osb na okrelonym obszarze, lub liczby lokali mieszkalnych poddanych dziaaniu pewnej wartoci wskanika haasu na pewnym obszarze strategiczna mapa haasu - oznacza map, opracowan do celw caociowej oceny naraenia na haas z rnych rde na danym obszarze, albo do celw sporzdzania oglnych prognoz dla danego obszaru warto graniczna - oznacza warto Lden lub Lnight i tam, gdzie waciwe, Lday i Levening, ustalon przez Pastwo Czonkowskie, po przekroczeniu ktrej waciwe wadze s obowizane rozway lub wprowadzi rodki agodzce; dopuszcza si rnicowanie wartoci granicznych wedug rnych rodzajw haasu (z ruchu koowego, szynowego, lotniczego, z dziaalnoci przemysowej, etc.), rnego otoczenia i rnej wraliwoci mieszkacw na haas; dopuszcza si take ich rnicowanie w zalenoci od istniejcej sytuacji i dla nowych sytuacji (w przypadku, gdy nastpia zmiana sytuacji w zakresie rda haasu lub korzystania z otoczenia) plany dziaa - oznacza plany sporzdzane dla potrzeb zarzdzania emisj i skutkami haasu, w tym w razie potrzeby, dla potrzeb zmniejszania haasu planowanie akustyczne - oznacza kontrolowanie haasu w przyszoci przez wykorzystanie planowanych rodkw, takich jak planowanie przestrzenne, inynieria systemw dla komunikacji, planowanie komunikacji, zmniejszenie haasu przez stosowanie rodkw z zakresu izolacji dwikowej i przez kontrol rde pod ktem haasu spoeczestwo - oznacza osob lub osoby fizyczne lub prawne i, zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyk, ich zwizki, organizacje i ugrupowania

- 15 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

i inne definicje: wskanik M - oznacza wskanik okrelony w celu poprawy stanu klimatu akustycznego na analizowanym terenie. Zgodnie z 7 pkt. 2 rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 padziernika 2002 r.3, kolejno realizacji zada programu na terenach mieszkaniowych powinna by ustalona w oparciu o wskanik charakteryzujcy wielko przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu oraz liczb mieszkacw na danym terenie. Ustala si go w nastpujcy sposb: M = 0,1m (10 0.1L 1) gdzie: M m L warto wskanika liczba mieszkacw na terenie o przekroczonym dopuszczalnym wielko przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu dB (A) poziomie

W pierwszej kolejnoci powinny by wykonane zadania na terenach, na ktrych wskanik M osiga najwiksze wartoci (definicja wg rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 padziernika 2002 r.3 7 pkt. 2) najlepsza dostpna technika (BAT) - to najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej dziaalnoci, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkoci emisyjnych, majcych na celu eliminowanie emisji lub, jeeli nie jest to praktycznie moliwe, ograniczanie emisji i wpywu na rodowisko (definicja wg Po4 dzia II art. 3 pkt. 10) obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptakw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majcy znaczenie dla Wsplnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystpujcych ptakw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkw bdcych przedmiotem zainteresowania Wsplnoty (definicja wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody5 art. 5 pkt. 2b) obszar ograniczonego uytkowania - to obszar podlegajcy ochronie, w ktrym mimo zastosowania dostpnych rozwiza technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mog by dotrzymane standardy jakoci rodowiska (definicja wg Po rozdzia 3 art. 135 pkt. 1) mapa ewidencyjna gruntw i budynkw - zwana dalej "map ewidencyjn", przedstawia usytuowanie dziaek i budynkw w przestrzeni. Mapa ewidencyjna jest map numeryczn. Jej edycj stanowi mapy obrbowe o kroju arkuszowym. Mapa ewidencyjna zawiera: o granice jednostek terytorialnego podziau pastwa o granice jednostek ewidencyjnych o granice obrbw o granice dziaek o opis i kontury uytkw gruntowych, w tym ekologicznych o opis i kontury klas gleboznawczych
3

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 padziernika 2002 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakim powinien odpowiada program ochrony rodowiska przed haasem (Dz.U. z 2002 r., nr 179, poz. 1498) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220)

- 16 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

o o o o o o o o

usytuowanie budynkw stabilizowane (trwae) punkty graniczne numery ewidencyjne dziaek numery porzdkowe budynkw numery ewidencyjne budynkw numery punktw zaamania linii granicznych nazwy ulic i oznaczenia drg publicznych informacje porzdkowe przewidziane odrbnymi przepisami

Mapa ewidencyjna, w zalenoci od stopnia zurbanizowania terenu i struktury wadania gruntw, przyjmuje skale: 1:500, 1:1.000, 1:2.000 lub 1:5.000. mapa emisyjna - to mapa charakteryzujca haas emitowany z poszczeglnych rde (definicja wg rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 1 padziernika 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu danych ujtych na mapach akustycznych oraz ich ukadu i sposobu prezentacji6) mapa imisyjna - mapa stanu akustycznego rodowiska ksztatowanego przez dany rodzaj rde haasu: drogowego, szynowego, lotniczego lub przemysowego (definicja wg rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 1 padziernika 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu danych ujtych na mapach akustycznych oraz ich ukadu i sposobu prezentacji6) mapa wraliwoci - mapa przedstawiajca rozkad dopuszczalnych poziomw haasu na rozpatrywanym obszarze, w zalenoci od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentw planistycznych, w tym do opracowa ekofizjograficznych lub studiw zagospodarowania przestrzennego (definicja wg rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 1 padziernika 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu danych ujtych na mapach akustycznych oraz ich ukadu i sposobu prezentacji6) mapa prognostyczna - mapa przedstawiajca rnice midzy stanem akustycznym rodowiska w okresie, dla ktrego sporzdzono map akustyczn, a przewidywanym stanem akustycznym w przyszoci w okrelonym roku lub przedziale czasu (definicja wg rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 1 padziernika 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu danych ujtych na mapach akustycznych oraz ich ukadu i sposobu prezentacji6)

Stosowane w niniejszym opracowaniu najistotniejsze skrty: POPH - Program Ochrony rodowiska Przed Haasem GDDKiA - Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad GPR - Generalny Pomiar Ruchu, powtarzany co 5 kolejnych lat DR - rednioroczne natenie pojazdw OOU - obszar ograniczonego uytkowania BAT - najlepsza dostpna technika

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 1 padziernika 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu danych ujtych na mapach akustycznych oraz ich ukadu i sposobu prezentacji (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1340)

- 17 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Obowizujce na terenie Unii Europejskiej metody obliczeniowe w zakresie prowadzenia analiz haasu w rodowisku
a. dla HAASU PRZEMYSOWEGO: ISO 9613-2: Akustyka - zmniejszanie propagacji dwiku na otwartej przestrzeni: Cz 2: Oglne metody oblicze. Odpowiednie dane dotyczce emisji haasu (dane wejciowe) dla tej metody mona uzyska z pomiarw, wykonanych jedn z nastpujcych metod: ISO 8297: 1994: Akustyka. Ustalanie poziomw mocy akustycznej zakadw przemysowych o wielu rdach do celw oceny poziomw cinienia akustycznego w rodowisku. Metoda inynieryjna EN ISO 3744: 1995: Akustyka. Ustalanie poziomw mocy akustycznej haasu przy wykorzystaniu cinienia akustycznego. Metoda inynieryjna w zasadniczo swobodnym polu nad odbijajc paszczyzn EN ISO 3746: 1995: Akustyka. Ustalenie poziomw mocy akustycznej rde haasu przy uyciu powokowej powierzchni pomiarowej nad odbijajc paszczyzn b. dla HAASU SAMOLOTW: ECAC.CEAC Doc. 29 Raport w sprawie standardowych metod wyliczania konturw haasu wok cywilnych lotnisk, 1997. Spord rozmaitych sposobw podejcia do modelowania toru lotu, naley zastosowa technik segmentacji okrelone w ust. 7.5 ECAC.CEAC Doc. 29 c. dla HAASU Z RUCHU KOOWEGO: francuska krajowa metoda oblicze NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), okrelona w Arrt du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routires, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6 i francuskiej normie XPS 31-133 W odniesieniu do danych wejciowych dotyczcych emisji, te dokumenty odsyaj do Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prvision des niveaux sonores, CETUR 1980 d. dla HAASU Z RUCHU SZYNOWEGO: niderlandzka krajowa metoda oblicze ogoszona w Reken - en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 listopada 1996. Wymagane jest dostosowanie wymienionych metod do definicji Lden i Lnight

- 18 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Dokumenty powoane7
Podstawa merytoryczna: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob opracowane dla Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad przez konsorcjum jednostek8: o Politechnika Krakowska. Wydzia Inynierii Ldowej. Instytut Inynierii Drogowej i Kolejowej. Katedra Budowy Drg i Inynierii Ruchu o Biuro Ekspertyz i Projektw Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. o EKODROGA o DEPHOS Sp. z o.o. Prawo Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 202/49/WE odnoszca si do oceny i zarzdzania poziomem haasu w rodowisku (Dz.U. UE z 2002 r. nr L189/12, str. 12 25 (PL)) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. UE z 1979 r. nr L103/1, str. 98 117 (PL)) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE z 1979 r. nr L103/1, str. 98 117 (PL)) Dyrektywa Rady 96/61/WE dotyczca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. UE z 1996 r. nr L257, str. 1 22 (PL)) Prawo Rzeczpospolitej Polskiej: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80 poz. 717 z pn. zm.) Ustawa z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005, nr 45, poz. 435 z pn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z pn. zm.) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 padziernika 2002 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakim powinien odpowiada program ochrony rodowiska przed haasem (Dz.U. z 2002 r., nr 179, poz. 1498)

7 8

aktualne na dzie sporzdzenia POPH przedmiotowe jednostki posiadaj wyczne prawa autorskie do ww. dokumentu

- 19 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 1 padziernika 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu danych ujtych na mapach akustycznych oraz ich ukadu i sposobu prezentacji (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1340) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie drg, linii kolejowych i lotnisk, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach, dla ktrych jest wymagane sporzdzanie map akustycznych, oraz sposobw okrelania granic terenw objtych tymi mapami (Dz.U. z 2007 r., nr 1, poz. 8) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 2 padziernika 2007 r. w sprawie wymaga w zakresie prowadzenia pomiarw poziomw w rodowisku substancji lub energii przez zarzdzajcego drog, lini kolejow, lini tramwajow, lotniskiem, portem (Dz.U. z 2007 r., nr 192, poz. 1392) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymaga w zakresie prowadzenia pomiarw wielkoci emisji oraz pomiarw iloci pobranej wody (Dz.U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32 poz. 262) Prawo lokalne: Strategia Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego, Program Ochrony rodowiska Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw do roku 2015, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Lubelskiego Program Ochrony rodowiska dla Gminy Puawy Strategia Rozwoju Miasta Puawy na lata 2007 2015 (aktualizacja) Strategia Rozwoju Powiatu Puawskiego Program Ochrony rodowiska Gminy Koskowola Strategia Rozwoju Gminy Koskowola na lata 2009 2020 Strategia Rozwoju Gminy Kurw 2008 2015 Program Ochrony rodowiska Gminy Markuszw Strategia Rozwoju Spoeczno-Gospodarczego Gminy Markuszw na lata 2007-2015 z dugookresow prognoz do roku 2020 Gmina Garbw Program Ochrony rodowiska na lata 2006-2014 Strategia Rozwoju Gminy Garbw na lata 2009-2015 Strategia Rozwoju Gminy Jastkw na lata 2008-2015 Strategia Rozwoju Miasta Lublin Program Ochrony rodowiska dla Powiatu Lubelskiego Strategia Rozwoju Powiatu widnickiego na lata 2007- 2020 Strategia Rozwoju Miasta widnik na lata 2009-2015 Strategia Rozwoju Gminy Gusk na lata 2007-2015 Program Ochrony rodowiska dla Gminy Megiew Strategia Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008-2015 Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego Program Ochrony rodowiska dla Powiatu Tomaszowskiego

- 20 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Pozostae rda: PN-ISO 1996-1:2006: Akustyka. Opis, pomiary i ocena haasu rodowiskowego. Cz 1: Wielkoci podstawowe i procedury oceny PN ISO 1996-2:1999/A1:2002: Akustyka. Opis i pomiary haasu rodowiskowego. Zbieranie danych dotyczcych zagospodarowania terenu. PN ISO 1996-3:1999: Akustyka. Opis i pomiary haasu rodowiskowego. Wytyczne dotyczce dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku. Gwny Urzd Statystyczny - Bank Danych Regionalnych (www.stat.gov.pl)

- 21 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Wprowadzenie
Haas jest czynnikiem szkodliwym, ktrego konieczno ograniczania wynika z negatywnych skutkw jakie wywouje oddziaujc na wszystkie organizmy ywe, w tym ludzi i zwierzta. Wytyczne w zakresie ograniczania ponadnormatywnej emisji haasu zawarte s w obowizujcych wymaganiach formalno-prawnych, w tym Dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady. Istotnymi rdami przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku poza aglomeracjami s midzy innymi obiekty liniowe, do ktrych zaliczaj si cigi komunikacyjne. Natomiast mieszkacy duych miast i zwizanych z nimi aglomeracji naraeni s na oddziaywanie haasu w miejscu swego zamieszkania, pracy jak rwnie przebywajc w obszarach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. Jednym z podstawowych dziaa zmierzajcych do zapobiegania powstawania haasu w rodowisku i obniania jego poziomu, w obszarach gdzie oddziaywanie haasu moe powodowa negatywne skutki dla ludzkiego zdrowia, jest zgodnie z Dyrektyw 2002/49/WE9 - sporzdzenie strategicznych map haasu, a nastpnie na ich podstawie - planw dziaa. Plany dziaa sporzdzane s na potrzeby zarzdzania problemami haasu i jego ograniczania, prawnie usankcjonowano je w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 padziernika 2002 r.10, przyjmujc nazw: program ochrony rodowisko przed haasem, w skrcie zwanym dalej POPH. Zarwno strategiczne mapy akustyczne, jak i programy ochrony rodowiska przed haasem, winny by wykonywane dla obiektw, ktre mog powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach. Obiekty te, zdefiniowano w myl rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r.11 i zalicza si do nich: z dniem wejcia w ycie rozporzdzenia a) drogi, po ktrych przejeda ponad 6 000 000 pojazdw rocznie b) linie kolejowe, po ktrych przejeda ponad 60 000 pocigw rocznie c) lotniska cywilne, na ktrych ma miejsce ponad 50 000 operacji (startw lub ldowa) statkw powietrznych rocznie, z wyczeniem lotw szkolnych wykonywanych przy uyciu samolotw o masie startowej poniej 5700 kg z dniem 1 stycznia 2011 r.: a) drogi, po ktrych przejeda ponad 3 000 000 pojazdw rocznie b) linie kolejowe, po ktrych przejeda ponad 30 000 pocigw rocznie Niniejszy zakres opracowania podlega rwnie ustawie z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko; za obowizki poszczeglnych jednostek w tym zakresie okrelono w Cz B niniejszego opracowania.
9

10

11

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 202/49/WE odnoszca si do oceny i zarzdzania poziomem haasu w rodowisku (Dz.U. UE z 2002 r. nr L189/12, str. 12 25 (PL)) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 padziernika 2002 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakim powinien odpowiada program ochrony rodowiska przed haasem (Dz.U. z 2002 r., nr 179, poz. 1498) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie drg, linii kolejowych i lotnisk, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach, dla ktrych jest wymagane sporzdzanie map akustycznych, oraz sposobw okrelania granic terenw objtych tymi mapami (Dz.U. z 2007 r., nr 1, poz. 8)

- 22 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Przedmiot, cel opracowania programu


Niniejszy POPH obejmuje swym zakresem tereny pooone w ssiedztwie drg krajowych, na terenie wojewdztwa lubelskiego, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny. Niniejszy Program obejmuje swoim zasigiem drog krajowych Nr 12 i Nr 17, w pasie o szerokoci 1000 m (wraz z pasem jezdni o szerokoci 30 m), po obu stronach nastpujcych odcinkw: odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 562+300 do 568+740) odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 577+554 do 591+100) odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 591+100 do 602+545) odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 616+673 do 617+337) odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 617+673 do 630+360) odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 0+000 do 1+400) odcinek drogi krajowej Nr 17 (km 210+141 do 215+330) Celem niniejszego POPH dla terenw poza aglomeracjami tj. drg na terenie wojewdztwa lubelskiego, ktrych eksploatacja spowodowaa negatywne oddziaywanie akustyczne jest okrelenie i wskazanie niezbdnych dziaa tworzcych podstaw ograniczenia poziomu haasu do poziomw dopuszczalnych dla drg krajowych Nr 12 i Nr 17 w obrbie ktrych zdiagnozowano w mapie akustycznej przekroczenia poziomw haasu.

Podstawa opracowania
Niniejszy Program zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE12; w zakresie dla terenw poza aglomeracjami tj. drg na terenie wojewdztwa lubelskiego, ktrych eksploatacja spowodowaa negatywne oddziaywanie akustyczne opracowany zosta w oparciu o map akustyczn pt.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob, opracowan dla Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad przez konsorcjum jednostek: Politechnika Krakowska. Wydzia Inynierii Ldowej. Instytut Inynierii Drogowej i Kolejowej. Katedra Budowy Drg i Inynierii Ruchu Biuro Ekspertyz i Projektw Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. EKODROGA DEPHOS Sp. z o.o. Powoane opracowanie datuje si na sierpie 2007 r. i zawiera ono analiz w oparciu o generalny pomiar ruchu (GPR) z 2005 r. Opracowanie to okrela przede wszystkim dokadn lokalizacj obszarw przekroczenia wskanika M, dajc podstaw do stosowania zarwno bezinwestycyjnych, jak i inwestycyjnych metod ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu przedmiotowego cigu komunikacyjnego.

12

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 202/49/WE odnoszca si do oceny i zarzdzania poziomem haasu w rodowisku (Dz.U. UE z 2002 r. nr L189/12, str. 12 25 (PL))

- 23 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozdzia 1. Cz oglna
1. Opis obszaru objtego zakresem programu

Niniejszy POPH obejmuje swym zakresem tereny pooone w ssiedztwie drg krajowych, na terenie wojewdztwa lubelskiego, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny. Wojewdztwo lubelskie jest jednym z 16 wojewdztw na terytorium Polski. Jest ono trzecim co do wielkoci wojewdztwem w Polsce zajmuje ono powierzchni 25 122km2 i zamieszkuje je 2 166,2 tys. osb. Gsto zaludnienia jest jedn z niszych w kraju i wynosi 86,23 osb/km2. Pod wzgldem administracyjnym wojewdztwo obejmuje 20 powiatw, 4 miasta na prawach powiatw oraz 213 gminy. Wojewdztwo jest pooone we wschodniej czci Polski ma wyynie lubelskiej, midzy Wis a Bugiem (jedynie cz powiatu puawskiego ley po zachodniej stronie Wisy). W jego granicach krzyuj si wane szlaki komunikacyjne, zarwno drogowe jak i kolejowe. Przez obszar wojewdztwa przebiegaj wane szlaki tranzytowe prowadzce z zachodu na wschd. Wojewdztwo lubelskie graniczy z: Ukrain i Biaorusi, a take z wojewdztwami: podlaskim, mazowieckim, witokrzyskim i podkarpackim.

2.

Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia

Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanych odcinkach drg krajowych, przedstawiono w poniszych tabelach.

- 24 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 1.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 562+300 do 568+740) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Puawy Koskowola; od 562+300 do 568+740 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

12,150

0,596

0,316

0,207

0,109

2,627

0,480

0,240

0,099

0,007

8,812

1,568

0,840

0,360

0,042

Tabela 2.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LDWN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 562+300 do 568+740) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Puawy Koskowola; od 562+300 do 568+740 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

10,383

0,721

0,407

0,231

0,204

1,651

0,766

0,520

0,311

0,206

5,459

2,655

1,694

1,040

0,775

- 25 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 3.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 577+554 do 591+100) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Kurw - Garbw; od 577+554 do 591+100 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

22,041

2,560

1,215

0,680

0,543

1,032

0,154

0,198

0,070

0,004

0,910

0,610

0,855

0,204

0,011

Tabela 4.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LDWN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 577+554 do 591+100) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Kurw - Garbw; od 577+554 do 591+100 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

20,282

3,374

1,624

0,889

0,871

0,592

0,328

0,195

0,164

0,180

1,793

1,108

0,639

0,687

0,697

- 26 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 5.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 591+100 do 602+545) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Garbw - Lublin; od 591+100 do 602+545 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

17,923

2,411

1,247

0,724

0,548

0,468

0,150

0,096

0,011

1,019

0,597

0,352

0,064

Tabela 6.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LDWN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 591+100 do 602+545) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Garbw - Lublin; od 591+100 do 602+545 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

16,178

3,252

1,606

0,937

0,904

0,202

0,189

0,149

0,124

0,060

0,660

0,678

0,587

0,456

0,249

- 27 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 7.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 616+673 do 617+337) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Lublin - Kalinwka; od 616+673 do 617+337 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

0,858

0,229

0,121

0,062

0,071

Tabela 8.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LDWN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 616+673 do 617+337) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Lublin - Kalinwka; od 616+673 do 617+337 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

0,702

0,303

0,156

0,076

0,104

- 28 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 9.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 617+337 do 630+360) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Kalinwka - Piaski; od 617+337 do 630+360 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

17,198

4,692

2,071

1,141

1,012

0,150

0,125

0,096

0,013

1,065

0,481

0,415

0,058

Tabela 10.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LDWN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 616+673 do 617+337) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Kalinwka - Piaski; od 617+337 do 630+360 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

14,193

6,020

2,924

1,403

1,574

0,016

0,072

0,133

0,102

0,060

0,045

0,235

0,513

0,395

0,283

- 29 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 11.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 0+000 do 1+400) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Piaski (obwodnica); od 0+000 do 1+400 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

2,006

0,426

0,210

0,108

0,099

0,021

0,010

0,005

0,087

0,039

0,021

Tabela 12.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LDWN - odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 0+000 do 1+400) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Piaski (obwodnica); od 0+000 do 1+400 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

1,746

0,534

0,275

0,143

0,151

0,006

0,013

0,007

0,009

0,001

0,019

0,057

0,032

0,035

0,004

- 30 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 13.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LN - odcinek drogi krajowej Nr 17 (km 210+141 do 215+330) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Tomaszw Lubelski (przejcie); od 210+141 do 215+330 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

0,585

0,320

0,206

0,150

0,067

1,526

0,370

0,250

0,129

0,103

4,756

0,591

0,454

0,266

0,060

Tabela 14.

Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, wyraonych wskanikiem LDWN - odcinek drogi krajowej Nr 17 (km 210+141 do 215+330) Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Tomaszw Lubelski (przejcie); od 210+141 do 215+330 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

8,574

0,788

0,416

0,265

0,330

1,710

0,288

0,168

0,106

0,061

4,264

0,755

0,583

0,333

0,192

- 31 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

3.

Podstawowe kierunki i zakres dopuszczalnych poziomw haasu

dziaa

niezbdnych

do

przywrcenia

Na podstawie przeprowadzonych bada modelowych wyznaczono obszary przekrocze wskanika M. Dla obszarw przekrocze wskanika M (gdzie: M > 0), wprowadzono ekrany akustyczne, lokalizujc je w pasie drogi, w odlegoci 4,0 m od skrajni drogi. Ekrany akustyczne, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Tabela 15. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowych drg krajowych Nr 12 i Nr 17 Kilometra drogi Dugo Lp. L [m] od km do km O1-O13 562,392 568,740 5689,55 O1-O26 563,262 568,740 2979,95 577,554 591,100 O1-O8 12197,9 O1-O14 577,579 591,100 13361,96 O1-O10 591,100 602,337 8352,51 O1-O15 591,100 602,545 10306,9 O1-O2 616,717 617,337 599,05 O1-O121 617,337 630,327 8504,01 O1-O99 617,337 630,329 8730,84 O1-O10 0,221 0,900 679,17 O1-O13 210,338 215,254 4909,52 O1-O19 210,141 215,127 4811,13

- 32 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

4.

Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada

Kierunki i dziaania niezbdne do poprawy klimatu akustycznego, podzielono na nastpujce etapy: Etap A: wykonanie aktualnych pomiarw haasu dla analizowanych odcinkw drg Etap B: opracowanie projektu budowlanego zabezpiecze przeciwhaasowych Etap C: budowa odcinkw ekranw akustycznych Etap D: opracowanie sprawozdania okrelajcego wpyw zrealizowanych inwestycji (budowy odcinkw ekranw akustycznych) na stan akustyczny rodowiska, w obszarach przekrocze wskanika M Etap E: wprowadzenie ogranicze prdkoci i urzdze monitoringu Etap F: wprowadzenie obszaru ograniczonego uytkowania Tabela 16. Lp. 1 2 3 4 5 6 Legenda: Etap B Etap C Etap D Harmonogram realizacji programu Nazwa dziaania Etap A Etap B Etap C Etap D Etap E Etap F Data rozpoczcia 2010 r. 2010 r. 2012 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r. Data zakoczenia 2010 r. 2012 r. 2020 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r.

w tym okres na uzyskanie pozwolenia na budow w tym okres na wyonienie wykonawcy zadania w tym okres na opiniowanie

5.

rda finansowania programu

Realizacja niniejszego programu, winna by prowadzona ze rodkw zarzdzajcego drog, tj. Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad. Tabela 17. Informacje dotyczce Zarzdzajcego drog. Jednostka Adres jednostki administracyjna Generalna Dyrekcja Drg ul. elazna 59 Krajowych i Autostrad 00-848 Warszawa

Dane kontaktowe tel.: +48 (22) 37-58-714 www.gddkia.gov.pl

- 33 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

6.

Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu

Program ochrony rodowiska przed haasem uchwalony zosta przez Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego. Departament Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego w Lublinie odpowiedzialny jest za koordynacj i monitoring realizacji poszczeglnych zada okrelonych w niniejszym Programie. Dla zapewnienia efektywnego postpu realizacji poszczeglnych etapw dziaa wyznaczonych w niniejszym Programie, niezbdna jest jego kontrola i monitoring. Podstawowymi elementami kontroli powinny by: sporzdzane przez zarzdcw drg i przekazywane do marszaka wojewdztwa lubelskiego corocznie raporty dotyczce postpw w realizacji dziaa zawartych w Programie, kolejny Program ochrony rodowiska przed haasem, ktry bdzie stanowi ostateczn weryfikacj i podsumowanie efektw niniejszego opracowania, monitoring haasu wykonywany przez zarzdzajcych drogami w ramach Generalnego Pomiaru Haasu oraz w postaci wyrywkowych bada szczegowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowa rodowiskowych dla inwestycji drogowych. W celu wskazania celowoci i skutecznoci proponowanych dziaa, zarzdcy drg powinni wykonywa pomiary haasu na analizowanych, w niniejszym Programie, odcinkach drg: przed podjciem dziaa oraz po zrealizowaniu wszystkich wskazanych zada. Wyniki powinny by przekazywane w corocznych raportach marszakowi wojewdztwa. 7. Monitorowanie realizacji programu

Organem administracji zobowizanym do prowadzenia monitoringu realizacji niniejszego programu jest Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego. Z upowanienia Marszaka Wojewdztwa zadanie powysze realizuje Dyrektor Departamentu Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie . Tabela 18. Informacje dotyczce Organu administracji zobowizanego do monitorowania realizacji Programu. Adres Spokojna 4 20-074 Lublin Dane kontaktowe tel.: +48 (81) 44-16-600 fax.: +48 (81) 44 16 602 krzysztof.grabczuk@lubelskie.pl www.lubelskie.pl tel. +48 (081) 44-16-727 fax. +48 (081) 44-16-729 www.lubelskie.pl

Organ administracji Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego Dyrektor Departamentu Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego

Czechowska 19 20-029 Lublin

- 34 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Do zada Monitorujcego realizacj programu nale nastpujce obowizki: nadzr nad opracowaniem przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad, projektw budowlanych zabezpiecze przeciwhaasowych wydanych w Rozdzia 1, pkt. 3, str. 32 nadzr nad wdroeniem przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad, budowy odcinkw zabezpiecze przeciwhaasowych nadzr nad przekazaniem do Urzdu Marszakowskiego przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad, sprawozdania okrelajcego wpyw zrealizowanych inwestycji na stan akustyczny rodowiska, w obszarach przekrocze wskanika M nadzr nad przekazaniem do Urzdu Marszakowskiego przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad pomiarw GPR 2010 r., wraz z ich analiz i okreleniem wpywu zmian ruchu na stan akustyczny rodowiska (termin: koniec 2010 r.)

- 35 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozdzia 2. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Puawy Koskowola A.


1.

Cz opisowa programu
Opis obszaru objtego zakresem programu

Analizowany cig o dugoci 6,440 km rozpoczyna si na skrzyowaniu z drog wojewdzk Nr 824 w Puawach (km 562+300), a koczy w miejscowoci Koskowola (km 568+740). Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gminy: Puawy i Koskowola pooone w powiecie puawskim. Miasto Puawy zajmuje powierzchni 50,49 km2, natomiast gmina Koskowola zajmuje powierzchni 89,88 km2.

2.

Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia

Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanych odcinkach drg krajowych, przedstawiono w Rozdziale 1, w pkt. 2, w Tabeli 1 i w Tabeli 2, str. 25.

3.

Podstawowe kierunki i zakres dopuszczalnych poziomw haasu

dziaa

niezbdnych

do

przywrcenia

Zgodnie z zapisami Po13, w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu, naley zastosowa wszystkie nowe, dostpne techniki i technologie, a w przypadku, gdy ograniczenie emisji haasu w aden sposb nie jest moliwe, naley wprowadzi obszar ograniczonego uytkowania. Dlatego te, naley w pierwszym kroku podj dziaania zmierzajce do wprowadzenia technicznych moliwoci ograniczenia emisji haasu (budowa odcinka: ekranu nr 1 i ekranu nr 2), a gdy badania po ich zastosowaniu istotnie potwierdz wystpowanie prognozowanych przekrocze wprowadzi organizacyjne metody ograniczania emisji, poprzez ograniczanie prdkoci na analizowanym odcinku wraz z zastosowaniem urzdze monitorujcych przestrzeganie ogranicze prdkoci, a nastpnie wprowadzenie w obszarach przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, obszarw ograniczonego uytkowania. Proponowane techniczne moliwoci ograniczenia emisji haasu: ekran nr 1 i ekran nr 2 opisano w Tabeli 38 i w Tabeli 39.

13

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p. zm.)

- 36 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Zarwno ekran nr 1, jak i ekran nr 2, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 zosta przedstawiony w poniszej tabeli.

Tabela 19.

Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 Kilometra drogi Dugo Lp. L [m] od km do km O1-O13 568+740 5689,55 562+392 O1-O26 563+262 568+740 2979,95

4.

Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada

Terminy realizacji programu zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. E, str. 73.

5.

rda finansowania programu

Realizacja niniejszego programu, winna by prowadzona ze rodkw zarzdzajcego drog, tj. Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 2, w Tabeli 17, str. 33.

6.

Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu

Program ochrony rodowiska przed haasem bdzie uchwalony przez Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego. Departament Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialny jest za koordynacj i monitoring realizacji poszczeglnych zada okrelonych w niniejszym Programie. Dla zapewnienia efektywnego postpu realizacji poszczeglnych etapw dziaa wyznaczonych w niniejszym Programie, niezbdna jest jego kontrola i monitoring. Podstawowymi elementami kontroli powinny by: sporzdzane przez zarzdcw drg i przekazywane do Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego corocznie raporty dotyczce postpw w realizacji dziaa zawartych w Programie, kolejny Program ochrony rodowiska przed haasem, ktry bdzie stanowi ostateczn weryfikacj i podsumowanie efektw niniejszego opracowania,

- 37 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

monitoring haasu wykonywany przez zarzdzajcych drogami w ramach Generalnego Pomiaru Haasu oraz w postaci wyrywkowych bada szczegowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowa rodowiskowych dla inwestycji drogowych. W celu wskazania celowoci i skutecznoci proponowanych dziaa, zarzdcy drg powinni wykonywa pomiary haasu na analizowanych, w niniejszym Programie, odcinkach drg: przed podjciem dziaa oraz po zrealizowaniu wszystkich wskazanych zada. Wyniki powinny by przekazywane w corocznych raportach marszakowi wojewdztwa.

- 38 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

B.
1.

Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu


Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach

Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 562+300 do 568+740) przebiega przez gminy: Puawy (gmina miejska) oraz Koskowola (gmina wiejska) pooone w powiecie puawskim. Organami administracji waciwymi w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach s Prezydent Miasta Puawy i Wjt Gminy Koskowola. Jednostki organizacyjne urzdw gminy Puawy oraz gminy Koskowola waciwe w sprawach: ochrony rodowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, architektury i urbanistyki powinny przygotowywa informacje o wydanych decyzjach, ktrych ustalenia zmierzaj do osignicia celw programu ochrony rodowiska przed haasem, ktre to powinny by przekazywane odpowiednio Radzie Miasta Puawy oraz Radzie Gminy Koskowola. Do obowizku organw administracji naley przekazywanie, do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego, informacji o wydanych decyzjach, dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12, majcych wpyw przede wszystkim na emisj haasu do rodowiska. Tabela 20. Informacje dotyczce organw administracji przekazywania informacji o wydanych decyzjach Adres jednostki ul. Lubelska 5 24-100 Puawy ul. Poowska 3A 24-130 Koskowola waciwych z zakresie

Organ administracji Prezydent Miasta Puawy Wjt Gminy Koskowola

Dane kontaktowe tel.: +48 (81) 880 45 03 www.um.pulawy.pl tel.: (081) 881 62 01 www.konskowola.info.pl

2. Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego Podstawowym aktem prawa miejscowego, ktrego ustalenia maj zasadniczy wpyw na ksztatowanie klimatu akustycznego, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organami administracji waciwymi w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego, s Rada Miasta Puawy, Rada Gminy Koskowola, Rada Powiatu Puawskiego oraz Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego (ustanawianie obszarw ograniczonego uytkowania).

- 39 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 21.

Informacje o organach administracji waciwych w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego Adres jednostki ul. Lubelska 5 24-100 Puawy Dane kontaktowe tel.: +48 (81) 880 45 00 lub 880 45 01 fax.: (81) 880 45 02 www.pulawy.pl e-mail: um@um.pulawy.pl tel.: (081) 881 62 01 fax.: (081) 881 62 02 www.konskowola.info.pl e-mail: ugkonskowola@post.pl tel.: (81) 886 11 00 fax.: (81) 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl starostwo@pulawy.powiat.pl

Organ administracji Rada Miasta Puawy

Rada Gminy Koskowola

ul. Poowska 3A 24-130 Koskowola

Rada Powiatu Puawskiego

Al. Krlewska 19 24-100 Puawy

3.

Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu

Organem administracji zobowizanym do prowadzenia monitoringu realizacji niniejszego programu jest Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego. Z upowanienia Marszaka Wojewdztwa zadanie powysze realizuje Dyrektor Departamentu Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie, zgodnie z opisem w Rozdziale 1, w Tabeli 18, str. 34.

4.

Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki

Ustawa Prawo ochrony rodowiska14 okrela szereg obowizkw dotyczcych zarzdzajcego drog / drogami, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach. Przede wszystkim naley tu wymieni: stosowanie zabezpiecze akustycznych i waciwej organizacji ruchu w celu ochrony rodowiska przed zanieczyszczeniem haasem (art. 173), obowizek dotrzymania standardw jakoci rodowiska, obowizek prowadzenia okresowych lub cigych pomiarw wartoci poziomu haasu w rodowisku (art. 175), obowizek przedstawiania waciwemu organowi ochrony rodowiska oraz wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska wynikw wykonanych pomiarw (art. 177 ust.1), obowizek sporzdzania co 5 lat map akustycznych (fragmentw) dla terenw w otoczeniu obiektw mogcych negatywnie wpywa na rodowisko (art. 179 ust.1 i 3), obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelony powiat waciwemu marszakowi i starocie (art. 179 ust. 4 pkt. 1),

14

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 40 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelone wojewdztwo waciwemu wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska (art. 179 ust. 4 pkt. 2), obowizek sporzdzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 roku od dnia, w ktrym obiekt zosta zaliczony do obiektw, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5), Zgodnie z powyszymi zapisami ustawy Prawo ochrony rodowiska14 przyjmuje si, e realizacja zada skadajca si na niniejszy program ochrony rodowiska przed haasem spoczywa bdzie na zarzdcach odcinkw drg objtych zakresem niniejszego programu, ktrym w chwili obecnej jest Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabeli 17, str. 33.

- 41 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

C.
1.

Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie


Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych 1.1. Charakterystyki obszaru objtego map akustyczn

Opracowanie pt.: Program ochrony rodowiska przed haasem dla wojewdztwa lubelskiego dla terenw poza aglomeracjami, pooonych wzdu drg krajowych, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny, obejmuje swym zakresem tereny najbardziej obcione ruchem samochodowym tj. droga krajowa Nr 12 w odcinkach na trasie od Puaw do Piask. Analizowany odcinek przebiega od gminy Puawy do gminy Koskowola (od km 562+300 do km 568+740). Droga krajowa Nr 12 zlokalizowana w wojewdztwie lubelskim peni funkcj tranzytow z zachodu na wschd kraju. Niniejszym programem zosta objty pas terenu o szerokoci po 1000 m (wraz z pasem jezdni ok. 30 m), pooony po obu stronach odcinka drogi krajowej Nr 12: Tabela 22. Lp. 1 Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 Dugo Kilometra Nr odcinka drogi od km do km w km 12 562+300 568+740 6,440

Nazwa odcinka Puawy Koskowola

Powierzchnia obszaru analizy w km2 13,403

Przedstawiony w Tabela 22 odcinek drogi krajowej wraz z obszarem pasa usytuowanym po obu stronach od skrajni jezdni, nale do gmin: Puawy (gmina miejska) i Koskowola (gmina wiejska) pooone w Powiecie Puawskim. Tabela 23. Obszar powierzchni objtej map akustyczn czna powierzchnia obszarw w km2 26,02

Jednostka administracyjna Powiat Puawski

Powiat puawski Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 oraz otaczajcy go pas terenu, pooony jest midzy miastem Puawy a miejscowoci Koskowola. Rozpoczyna si on na skrzyowaniu z drog wojewdzk Nr 824 (ulica Zielona i Centralna) w Puawach (km 562+300), a dalej ulic Lubelsk w kierunku wschodnim, w granicach administracyjnych miasta Puawy przecina lini kolejow Nr 7 i koczy si w miejscowoci Koskowola (km 568+740). W centralnej czci miasta Puawy wystpuj zrnicowane formy zagospodarowania terenu, z przewag zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, ze znaczcym udziaem funkcji usugowych. Od Puaw w zagospodarowaniu terenu zwiksza si udzia uytkw rolnych, na odcinku Puawy a miejscowoci Koskowola. W miejscowoci Koskowola pojawia si zabudowa zagrodowa i jednorodzinna.

- 42 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.1.1. Ustalenia Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12, przebiegajcej przez obszary poszczeglnych jednostek administracyjnych na szczeblu gminnym: Puawy, Koskowol. Podstawowymi dokumentami okrelajcymi prawo miejscowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego s Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, ktre w odniesieniu do wymienionych gmin w zrnicowanym stopniu pokrywaj tereny tych jednostek i jednoczenie wchodz w zasig obszaru objtego zasigiem opracowania. Tabela 24. Lp. Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH Nazwa Nazwa dokumentu Akt prawny powoujcy gminy Zmiana Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puawy Uchwaa Rady Miejskiej w Puawach nr XLVI/410/06 z dn. 25.05.2006 r. Uchwaa Rady Gminy Koskowola nr XXIII/128/04 z dn. 08.11.2004 r.

m. Puawy

Koskowola

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujcy obszar Orodka Gminnego Koskowola

Kierunki dotyczce zagospodarowania, funkcji terenw wedug Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puawy i Koskowola: Puawy: Strefa rdmiecia miasta: strefa Ia wskazana dla utrzymania i rozwoju funkcji usugowomieszkaniowych, gdzie przewidziano funkcj usugow nieuciliw, mieszkaniow wielorodzinn. Dopuszcza si zabudow jednorodzinn w formie wolnostojcej lub bliniaczej. Strefa Ib, strefa dla funkcji usugowych ponadlokalnych i lokalnych. Strefa dziaalnoci gospodarczej: strefa IIa, strefa dziaalnoci gospodarczej z wykluczeniem produkcji, ustala si funkcj usugow, magazynow. Strefa IIb, dla ktrej ustala si realizacj funkcji usugowych i magazynowych oraz produkcyjnych. Stefa lasw - V, ustala si zachowanie strefy istniejcych lasw oraz dolesienia. Strefa zieleni urzdzonej VII, ustala si zagospodarowanie zieleni urzdzon, dopuszcza si zagospodarowanie zalesienia. Przestrzenie publiczne, obszary strategiczne dla miasta i regionu:

- 43 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Obszar 6 teren pooony wzdu ulicy Lubelskiej na wschd od linii kolejowej, obszar wskazany jako miejsce rozwoju funkcji usugowych z moliwoci lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektw handlowych. Koskowola: Tereny zabudowy mieszkaniowej: zabudowa jednorodzinna MN, tereny zabudowy niskiej wielorodzinnej MNw, tereny zabudowy zagrodowej MR, tereny usugowe: usugi rzemiosa R. Tereny usug publicznych UP obiekty owiaty, administracji, zdrowia, kultury i opieki spoecznej. Usugi komercyjne UC obiekty handlu detalicznego, instytucje, urzdze komunikacyjnych. Tereny zielone: ki i pastwiska RZ zakaz lokalizacji budynkw o charakterze kubaturowym. Tereny zieleni lenej RL zakaz lokalizacji budynkw z wyjtkiem zwizanych z gospodarka len. Tereny przemysowe i specjalne P zakady przemysowe, bazy, zaplecze techniczne, szkoy przyzakadowe. 1.1.2. Obszary ograniczonego uytkowania W oparciu o podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH, dotyczcych terenw objtych zakresem opracowania, wzdu drogi krajowej Nr 12 nie stwierdzono wystpowania obszarw ograniczonego uytkowania. 1.1.3. Strefy ochronne Na podstawie opracowa studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin mona wyznaczy obszary rodowiska przyrodniczego, ktre poddano prawnej ochronione, a ktre jednoczenie s naraone na oddziaywanie przedmiotowej drogi Nr 12. W analizowanym obszarze terenw gmin objtych programem, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody15 oraz ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach16, ustanowiono obszar pod szczegln ochron tj. Obszar Natura 200017. Europejska Sie Ekologiczna Natura 2000 jako sie obszarw chronionych, ma na celu ochron poszczeglnych cennych i zagroonych elementw przyrodniczych. Kade pastwo czonkowskie UE okrela zasig obszarw na swoim terytorium. Naley je traktowa jako tereny podlegajce pewnym ograniczeniom, jak i ukierunkowaniu prowadzonej na nich gospodarki. Obszary zaproponowane do ochrony obejmuj: obszary specjalnej ochrony ptakw (OSO) - (eng: Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy 79/409/EWG18 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

15 16 17

18

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r., nr 150, poz. 1220) Ustawa z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z pn. zm.) rozdzia 2, art. 6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r., nr 151, poz. 1220) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. UE z 1979 r. nr L103/1, str. 98 117 (PL))

- 44 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (eng: Special Areas of Conservation SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory19, dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zaczniku I oraz gatunkw rolin i zwierzt wymienionych w Zaczniku II do Dyrektywy19 Obszar Europejskiej Sieci Natura 2000, zgodnie z ustaw o ochronie przyrody20, moe pokrywa si w czci z obszarami i obiektami istniejcymi objtymi formami ochrony lub proponowanymi obszarami i obiektami. Z zaoenia Natura 2000 jest niezalena od Krajowego Systemu Obszarw Chronionych. Jednak w praktyce cenne przyrodniczo obszary w skali pastwa, objte form ochrony, w duym stopniu proponowane s do europejskiej sieci Natura 2000. Plany ochrony dla tych obszarw bd okrelay metody zarzdzania dla zachowania siedlisk przyrodniczych oraz rnorodnoci gatunkw fauny i flory. Obowizywa bd przez okres 20 lat (Ustawa o ochronie przyrody20). Obszary i obiekty objte programem sieci Natura 2000 bd miay rang o znaczeniu midzynarodowym. Obszarem zaliczanym do Europejskiej sieci Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Puawy (PLH060055). W granicach analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 (Puawy Koskowola) i w pasie terenu o szerokoci po 1000 m po jednej stronie jezdni znajduje si obszar Natura 2000 o powierzchni ok 60,52 ha.

19

20

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE z 1979 r. nr L103/1, str. 98 117 (PL)) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r., nr 150, poz. 1220)

- 45 -

Rys. 1. Puawy (PLH060055) w otoczeniu drogi krajowej Nr 12 - 46 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

- 47 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.2.

Charakterystyki terenw objtych programem

Niniejszy POPH obejmuje swym zakresem tereny pooone w ssiedztwie drg krajowych, na terenie wojewdztwa lubelskiego, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny. Analizowany cig o dugoci 6,440 km rozpoczyna si na skrzyowaniu z drog wojewdzk Nr 824 w Puawach (km 562+300), a koczy w miejscowoci Koskowola (km 568+740). Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gminy: Puawy i Koskowola pooone w powiecie puawskim. Miasto Puawy zajmuje powierzchni 50,49 km2, natomiast gmina Koskowola zajmuje powierzchni 89,88 km2. 1.2.1. Liczba mieszkacw Dane statystyczne przedstawiono na podstawie danych z GUS - Bank Danych Regionalnych, wg stanu faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008 r. Miasto Puawy zamieszkuje 49 092 mieszkacw, natomiast gmin Koskowola zamieszkuje 9 052 mieszkacw. 1.2.2. Gsto zaludnienia Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: miasto Puawy 972,31 osb/ km2, gmina Koskowola 100,7 osb/ km2. Poniej przedstawiono sumaryczne dane statystyczne dotyczce gmin, na ktrych obszarze znajduje si teren objty niniejszym programem.

- 48 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 25. Podstawowe dane statystyczne dla gmin pooonych w ssiedztwie analizowanych odcinkw drogi krajowej Nr 12. [rdo: Bank Danych Regionalnych] Powierzchnia Gsto zaludnienia Nazwa gminy Liczba ludnoci* 2 [km ] [osb/ km2] m. Puawy 50,49 49 092 972,31 Koskowola 89,88 9 052 100,7 *wg faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008

1.2.3. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku Przekroczenia na stan opracowania mapy akustycznej (sierpie 2007 r.) Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12, przedstawiono w tabeli poniej.

Tabela 26. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Puawy Koskowola; od 562+300 do 568+740 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

12,150

0,596

0,316

0,207

0,109

2,627

0,480

0,240

0,099

0,007

- 49 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 27. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku c. d. Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Puawy Koskowola; od 562+300 do 568+740 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

8,812

1,568

0,840

0,360

0,042

Tabela 28. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Puawy Koskowola; od 562+300 do 568+740 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

10,383

0,721

0,407

0,231

0,204

1,651

0,766

0,520

0,311

0,206

- 50 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 29. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku c. d. Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Puawy Koskowola; od 562+300 do 568+740 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

5,459

2,655

1,694

1,040

0,775

1.3.

Charakterystyka techniczno akustyczna rde haasu majcych negatywny wpyw na poziom haasu w rodowisku

W poniszej tabeli przedstawiono szczegowe dane lokalizacyjno - techniczne dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 Puawy - Koskowola. W jego ssiedztwie nie zinwentaryzowano adnych zabezpiecze przeciwdwikowych. Tabela 30. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 Symbol Wsprzdne Wsprzdne geograficzne Pocztek Koniec Nr ident. geograficzne GPS GPS odcinka odcinka odcinka drogi [km] [km] N S N S (ID) 12_562_3 12 562+300 512459,1 21589,2 568+740 512426,2 22351,5 Symbol ident. odcinka (ID) 12_562_3

Nazwa odcinka Puawy Koskowola

Warto DR wg. GPR 2005 [P/d] 20838

Typ przekroju drogowego 1x2

Klasa drogi GP

- 51 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) dla roku 2005 Tabela 31. Symbol ident. odcinka (ID) 12_562_3 Legenda: typ 1: typ 2: typ 3: typ 4: typ 5: typ 6: typ 7: Tabela 32. Symbol ident. odcinka (ID) 12_562_3 Tabela 33. Symbol ident. odcinka (ID) 12_562_3 Tabela 34. Symbol ident. odcinka (ID) 12_562_3 Tabela 35. Symbol ident. odcinka (ID) 12_562_3 Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby Rodzajowa struktura ruchu pojazdw samochodowych w pojazdach / dob Typ 1 51 Typ 2 13034 Typ 3 1872 Typ 4 556 Typ 5 910 Typ 6 422 Typ 7 17

motocykle samochody osobowe i mikrobusy lekkie samochody ciarowe samochody ciarowe bez przyczep samochody ciarowe z przyczepami autobusy cigniki rolnicze Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby - c.d. Sumaryczne 16 862 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory dnia (godzina 0800 do 2000) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 871 powyej 3,5 t 114 sumaryczne 984

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory wieczoru (godzina 2000 do 2400) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 656 powyej 3,5 t 97 sumaryczne 753

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory nocy (godzina 2400 do 0800) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 229 powyej 3,5 t 65 sumaryczne 295

21

DR = rednioroczne

- 52 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Struktura i natenie ruchu na podstawie mapy akustycznej 22 (sierpie 2007 r.) Tabela 36. Symbol ident. odcinka (ID) 12_562_3 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg mapy akustycznej - bez rozgraniczenia pory doby Kilometra pocztek 562+300 koniec 568+740 Natenie pojazdw / dob poniej 3,5 t 12 349 powyej 3,5 t 2 590 sumaryczne 14 939

Emisja haasu na podstawie mapy akustycznej 22 (sierpie 2007 r.) Tabela 37. Zestawienie wynikw pomiarw rwnowanego poziomu dwiku w ssiedztwie analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 wg. mapy akustycznej Poziom emisji Wsprzdne geograficzne Numer haasu identyfikacyjny Nazwa Pora Pora Kilometra punktu punktu nocy Dugo Szeroko dnia pomiarowego LAeq,N hmins hmins LAeq,D dB(A) dB(A) 12_562_3_133 566,880 220228,6 512460,9 Pp2* 67,4 63,8 12_562_3_133 566,880 220229,1 512460,3 Pp3** 64,4 60,9 punkt referencyjny, zlokalizowany 10 m od skrajni drogi punkt dodatkowy, zlokalizowany 20 m od skrajni drogi od 0600 do 2200 - wg prawa polskiego od 2200 do 0600 - wg prawa polskiego

Legenda: * ** pora dnia: pora nocy:

1.4.

Trendy zmian stanu akustycznego

Z inwestycji realizowanych w wojewdztwie lubelskim, umoliwiajcych zmian warunkw akustycznych na odcinkach drg Nr 12 Nr 17, zaliczy naley inwestycje realizowane przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad opracowanych w dokumencie: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. Nale do nich: w ramach Priorytetu VI Drogowa i lotnicza sie TEN - T - budow drogi ekspresowej S17 na odc. gr. woj. mazowieckiego - Kurw - Lublin - Piaski o dugoci ok.102,4 km w ramach Priorytetu VIII Bezpieczestwo transportu i krajowe sieci transportowe ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planowana jest realizacja przebudowy drogi krajowej nr 19 do parametrw drogi ekspresowej S19 na caym odcinku w granicach wojewdztwa lubelskiego o dugoci ok.183,1 km ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej na lata 2007-2013 na drodze krajowej nr 74
22

Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu powyej 16 400 pojazdw na dob cig drogi krajowej Nr 12 na odcinku od km 562+300 do km 568+740 (Puawy - Koskowola)

- 53 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

przewiduje si budow dwch obwodnic: Frampola o d. 3,1 km oraz Hrubieszowa o d. 8,1 km. Zadaniem rezerwowym jest budowa obwodnicy Goraja o d. 6,66 km w ramach tzw. programu budowy 25 obwodnic przewidywana jest budowa obwodnicy Kranika w cigu drogi krajowej nr 74 o d. 5,5 km ze wzgldu na organizacj przez Polsk i Ukrain Mistrzostw Europy w pice nonej EURO 2012 zostay wczone do Programu Budowy Drg Krajowych na lata 20072015 dwa istotne zadania: o budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piaski-Chem-Dorohusk o dugoci ok.68,4 km wraz z budow obwodnicy Chema o d. 18,4 km o budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Zamo-Hrebenne-gr. pastwa o dugoci 112,6 km wraz z obwodnic Tomaszowa Lubelskiego o d. 9,4 km w Planie Budowy Drg Krajowych na lata 2008 - 2012 zostaa ujta budowa II etapu obwodnicy Puaw o d. ok. 12,3 km w cigu drogi ekspresowej S12 wraz z dobudow drugiej jezdni na odcinku za mostem na rz. Wisa (d. ok. 1,2 km) Plany perspektywiczne W dalszej perspektywie przewidywana jest realizacja nastpujcych zada: budowa autostrady A-2 przebudowa drg krajowych do parametrw klasy GP dostosowanie konstrukcji nawierzchni drg do przenoszenia naciskw 11,5 t budowa obwodnic miejscowoci otwarcie dla ruchu ciarowego przej granicznych w Sawatyczach (DK nr 63) i (Zosinie DK nr 74) utworzenie nowych przej granicznych we Wodawie i Dohobyczowie budowa drogi ekspresowej S46 tzw. Szlak Staropolski

- 54 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

- 55 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

- 56 -

Rys. 2. Planowane inwestycje Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad Oddzia Lublin (rdo GDDKiA)

- 57 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

- 58 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.5.

Koncepcja dziaa zabezpieczajcych rodowisko przed haasem

Na podstawie przeprowadzonych bada modelowych wyznaczono obszary przekrocze wskanika M. Dla obszarw przekrocze wskanika M (gdzie: M > 0), wprowadzono ekrany akustyczne, lokalizujc je w pasie drogi, w odlegoci 4,0 m od skrajni drogi. Ekrany akustyczne projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Tabela 38. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 - ekran nr 1 odcinek Puawy Koskowola (kierunek Koskowola) Orientacyjny kilometra pocztek km koniec km 562,392 562,444 562,772 562,881 562,924 562,952 562,979 563,117 563,138 563,192 563,211 563,231 563,301 563,37 563,391 563,704 563,751 563,979 563,995 564,046 564,046 564,068 564,068 564,091 564,091 564,11 564,11 564,989 564,989 565,004 565,004 565,203 565,203 565,239 565,239 565,577 565,621 565,791 565,791 565,822 565,822 568,740 Opis ekranu akustycznego Wysoko ekranu [m] Dugo ekranu [m] 52,27 109,46 28,4 137,79 54,28 19,32 68,44 312,71 227,64 50,55 22,39 22,47 19,05 878,83 15,68 198,77 35,38 338,31 169,46 31,71 2896,64

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21

8D* Dominujcy typ: ekran typu pochaniajcego klasa poch. A wspczynnik Wmin = 0,95 Dopuszczalny typ: ekran odbijajcy, z pyt poliwglanowych o wskaniku DLRmin = 30,0 dB

6,5 8 D* 6 8 D* 6,5 8 D* 6 8 D* 6,5 8 D*

- 59 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 39.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 *

Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 - ekran nr 2 odcinek Puawy Koskowola (kierunek Puawy) Opis ekranu Orientacyjny kilometra Wysoko Dugo akustycznego ekranu [m] ekranu [m] pocztek km koniec km 563,262 563,314 52,06 563,466 563,481 15,42 563,505 563,675 169,93 563,736 563,826 90,9 8 D* 563,855 563,886 30,32 6,5 563,905 563,926 20,79 563,961 563,992 31,12 564,035 564,081 45,81 Dominujcy typ: 564,125 564,145 19,95 ekran typu 564,285 564,344 58,68 pochaniajcego 564,38 564,432 51,92 klasa poch. A wspczynnik 564,467 564,843 376,56 8 D* Wmin = 0,95 564,843 564,882 39,17 Dopuszczalny typ: 564,923 564,965 41,74 2 ekran odbijajcy, 564,965 564,986 21,32 8 D* z pyt 564,986 565,001 poliwglanowych 14,8 3 o wskaniku 565,001 565,538 614,92 DLRmin = 30,0 dB 565,566 565,781 215,2 565,868 565,976 107,78 566,04 566,067 26,39 566,126 566,457 330,72 566,504 566,708 203,62 8 D* 566,708 566,753 45,44 3 566,753 567,031 39,69 8 D* 567,031 567,067 42,37 6,5 567,067 568,740 273,33 8 D*

wysoko 8,00 m plus dyfraktor w ksztacie litery Y (typ BW-E wg KOMAG)

Nakady finansowe na realizacje POPH Szacuje si, e koszt zabudowy ekranu akustycznego typu pochaniajcego, np. zielona ciana, dla terenu IV kategorii - 1 m2, ksztatuje si na poziomie okrelonym w Tabeli 40 - do oblicze przyjto standardowy rozstaw supw / fundamentw: l = 4,20 m. Koszt zabudowy ekranu akustycznego typu odbijajcego, wykonanego z pyt z plexiglasu, wskazano w Tabeli 40.

- 60 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 40.

Koszt jednostkowy zabudowy ekranu akustycznego, okrelony dla 1m2 Koszt jedn. 1 m2 Koszt jedn. 1 m2 ekranu akustycznego ekranu akustycznego Ekran akustyczny o wysokoci H = typu pochaniajcego typu odbijajcego z netto z netto 3,0 m 740,00 518,00 3,5 m 760,00 532,00 4,0 m 785,00 550,00 4,5 m 815,00 571,00 5,0 m 850,00 595,00 5,5 m 890,00 623,00 6,0 m 940,00 658,00 6,5 m 995,00 697,00 7,0 m 1055,00 739,00 7,5 m 1120,00 784,00 8,0 m 1195,00 837,00 8,5 m 1275,00 893,00 9,0 m 1360,00 952,00 9,5 m 1450,00 1015,00 10,0 m 1545,00 1082,00 koszt zabudowy ekranu akustycznego, opisany w Tabeli 40, zawiera koszty jednostkowe: bada i analiz akustycznych projektu budowlanego i budowlano-wykonawczego uzyskania pozwolenia na budow montau ekranu akustycznego pomiarw akustycznych po zabudowie ekranu 430,00 z netto / 1mb

Uwaga:

Koszt dyfraktora:

Koszty zestawione s na miesic listopad 2009 i s to koszty szacunkowe.

- 61 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 41.

Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 12 na odcinku Puawy Koskowola (kierunek Koskowola) Orientacyjny kilometra pocztek km koniec km 562,392 562,444 562,772 562,881 562,924 562,952 562,979 563,117 563,138 563,192 563,211 563,231 563,301 563,37 563,391 563,704 563,751 563,979 563,995 564,046 564,046 564,068 564,068 564,091 564,091 564,11 564,11 564,989 564,989 565,004 565,004 565,203 565,203 565,239 565,239 565,577 565,621 565,791 565,791 565,822 565,822 568,740 Koszt zabudowy ekranu z netto 84938,75 177872,5 46150 223908,75 88205 31395 111215 508153,75 369915 82143,75 22278,05 36513,75 17907 1428098,75 15601,6 323001,25 33257,2 549753,75 275372,5 31551,45 4707040

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21

Cakowity koszt dla ekranu nr 1:

9 164 272,80 z netto

- 62 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 42. Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26

Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 12 na odcinku Puawy Koskowola (kierunek Puawy) Orientacyjny kilometra Koszt zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 563,262 563,466 563,505 563,736 563,855 563,905 563,961 564,035 564,125 564,285 564,38 564,467 564,843 564,923 564,965 564,986 565,001 565,566 565,868 566,04 566,126 566,504 566,708 566,753 567,031 567,067 563,314 563,481 563,675 563,826 563,886 563,926 563,992 564,081 564,145 564,344 564,432 564,843 564,882 564,965 564,986 565,001 565,538 565,781 565,976 566,067 566,457 566,708 566,753 567,031 567,067 568,740 84597,5 25057,5 276136,25 147712,5 30168,4 33783,75 50570 74441,25 32418,75 95355 84370 611910 28985,8 30887,6 34645 10952 999245 349700 175142,5 42883,75 537420 330882,5 33625,6 64496,25 42158,15 444161,25 4 671 706,30 z netto

Cakowity koszt dla ekranu nr 2:

Koszt realizacji inwestycji, polegajcej na zabudowie: ekranu nr 1: 9 164 272,80 z netto ekranu nr 2: 4 671 706,30 z netto Niniejszy kosztorys nie uwzgldnia kosztw wprowadzenia obszaru ograniczonego uytkowania, ani te kosztw nadzoru urzdu marszakowskiego nad realizacj przedmiotowego zadania.

- 63 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego wynikajce z realizacji POPH Zaleca si nastpujce kierunki zamian w zagospodarowaniu przestrzennym: unikanie lokowania jakichkolwiek obiektw chronionych w rejonie wzw i zjazdw, w obszarze co najmniej 500 m od skrajni drogi unikanie lokowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odlegoci 350 m od skrajni, z uwzgldnieniem zapisw powyej unikanie lokowania zabudowy, po obu stronach drogi, w ten sposb, i w odlegoci mniejszej ni 500 m tworzy ona kanion uliczny unikanie lokowania w odlegoci mniejszej ni 500 m od skrajni drogi zabudowy chronionej o wysokoci wikszej od 8 m unikanie poszerzania obszarw Natura 2000, do odlegoci mniejszych od skrajni drogi, ni 800 m

2.

Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu 2.1. Polityki, strategie, plany lub programy, o ktrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pn. zm.)

Dla obszaru objtego niniejszym POPH przeanalizowano szczegowo obowizujce polityki, strategie, plany i programy, ktre w swych zapisach odnosz si do ochrony akustycznej. Nale do nich nastpujce dokumenty: Strategia Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego, Program ochrony rodowiska wojewdztwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw do roku 2015, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Lubelskiego. Strategia Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego Strategia rozwoju wojewdztwa jest punktem odniesienia do wszelkich dziaa na terenie wojewdztwa wspierajcych procesy rozwojowe regionu, jest podstaw do przygotowania regionalnego programu operacyjnego, strategii sektorowych, dugofalowych planw okrelajcych kierunki dziaa i pozostaych dokumentw politycznych i programowych na poziomie wojewdztwa. Na podstawie strategii prowadzona jest polityka rozwoju wojewdztwa, okrela ona kierunki tej polityki i wytycza cele, ktre maj by osignite. Elementem wyjcia w strategii jest analiza dotychczasowego rozwoju wojewdztwa oraz diagnoza stanu istniejcego. W zestawieniu istotnych z punktu widzenia POPH i istotnych dla rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego spraw wymieniane s: rozbudowa i modernizacja systemu komunikacyjnego i przej granicznych; budowa obwodnic miast i miejscowoci.

- 64 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Program ochrony rodowiska wojewdztwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw do roku 2015 W Programie Ochrony rodowiska Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw do roku 2015 komunikacja drogowa, wraz z rosncym nateniem ruchu miejskiego i tranzytowego pojazdw lekkich i cikich, jest wymieniana jako jeden z czynnikw ksztatujcych klimat akustyczny wojewdztwa lubelskiego. Wrd drg, na ktrych stwierdzono bardzo niekorzystne warunki akustyczne wymieniane s drogi krajowe Nr: 12, 17, 19, gdzie odnotowano najwiksze przekroczenia dopuszczalnych poziomw haasu. Wrd najwaniejszych problemw zwizanych z oddziaywaniem haasu wymieniane s: wysokie zagroenie haasem mieszkacw Lublina; emisja haasu komunikacyjnego, zwaszcza z drg o duym nateniu ruchu; brak obwodnic dla miast naraonych na duy ruch tranzytowy (ruch tranzytowy nakada si na ruch lokalny); brak identyfikacji zagroe haasem kolejowym. Jednym z kierunkw dziaa na lata 2008-2011 jest ochrona przed haasem, ktra powinna by zogniskowana przede wszystkim na haasie komunikacyjnym, przy czym najmniej korzystny klimat akustyczny wystpuje w Lublinie oraz przy drogach o najwyszym ruchu samochodowym. Do najbardziej obcionych drg w wojewdztwie lubelskim nale drogi Nr: 12 i 17. Gwnymi kierunkami dziaa na lata 2008-2011 s: Opracowanie i wdraanie Programu ochrony przed haasem dla miasta Lublina. Systematyczna aktualizacja map akustycznych. Rozszerzanie monitoringu haasu w rodowisku, szczeglnie na terenach bdcych pod wpywem oddziaywania okrelonej kategorii drg, linii kolejowych oraz terenw wskazanych w powiatowych programach ochrony rodowiska. Analiza przebiegu tras komunikacyjnych pod ktem ich uciliwoci dla rodowiska i czowieka ze wzgldu na emisj haasu. Realizacja inwestycji zmniejszajcych naraenie na haas komunikacyjny (budowa obwodnic, modernizacja szlakw komunikacyjnych, budowa ekranw akustycznych, rewitalizacja odcinkw linii kolejowych i wymiana taboru na mniej haaliwy, itp.). Dalsze ograniczanie emisji haasu pochodzcego z sektora gospodarczego, m.in. przez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji haasu, wprowadzanie urzdze ograniczajcych emisj haasu). Przestrzeganie wartoci dopuszczalnych poziomw haasu w odniesieniu do nowo zagospodarowywanych terenw: stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania. Opracowywanie programw ochrony rodowiska przed haasem, take dla terenw uzdrowiskowych i turystyczno-rekreacyjnych. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Lubelskiego Podstawowym celem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Lubelskiego jest okrelenie odniesie przestrzennych zawartych w Strategii Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego, przez okrelenie kierunkw i zasad zagospodarowania przestrzennego pozwalajcych na realizacj tej strategii z uwzgldnieniem zapisanych w niej wymaga.

- 65 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.2.

Powiatowe lub gminne programy ochrony rodowiska

Poniej przedstawiono gwne ustalenia powiatowych i gminnych programw ochrony rodowiska oraz opracowa pokrewnych dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 (Puawy Koskowola): Program Ochrony rodowiska dla Gminy Puawy W Programie Ochrony rodowiska Gminy Puawy jako gwne rda haasu w rodowisku wymienione s: rodki komunikacji i transportu, przemys, komunikacja kolejowa i lotnicza. Haas komunikacyjny zwizany jest ze wzrostem ruchu samochodowego, w tym tranzytowego. W gminie Puawy wysoki poziom haasu odczuwany jest wzdu drogi krajowej Nr 12, zwizane jest to z duym nateniem ruchu, przede wszystkim tranzytowego z udziaem samochodw ciarowych. Strategia Rozwoju Miasta Puawy na lata 2007-2015 (aktualizacja) W Strategii Rozwoju Miasta Puawy na lata 2007-2015, jako gwne rdo haasu wymieniony jest haas komunikacyjny, w szczeglnoci haas drogowy. Haas ten powodowany jest przecieniem ruchem tranzytowym na drodze krajowej Nr 12. Jako jeden z celw strategicznych wyznaczono budow obwodnicy Puaw. Strategia Rozwoju Powiatu Puawskiego W Strategii Rozwoju Powiatu Puawskiego na lata 2007-2015 przedstawiono, w ramach diagnozy sytuacji powiatu, zadania w zakresie zmniejszenia oddziaywania haasu w latach 2004-2006, ktre polegay na: modernizacji nawierzchni drg, tworzeniu warunkw rozwoju transportu rowerowego, realizacji programu uspokojenia ruchu drogowego. Program Ochrony rodowiska Gminy Koskowola W Programie Ochrony rodowiska Gminy Koskowola jako gwne rdo haasu wymieniana jest droga krajowa Nr 12 Kurw Puawy Radom przebiegajca przez Koskowol, oraz trasa Nr 17 Warszawa Lublin przebiegajca przez miejscowo Chrzchwek. Czciowo oddano obwodnic Puaw, a w planach na lata 2008-2013, jest oddanie II etapu obwodnicy, co spowodowao wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren Koskowoli, a tym samym zmniejszenie uciliwoci ruchu pojazdw. Strategia Rozwoju Gminy Koskowola na lata 2009-2020 W Strategii Rozwoju Gminy Koskowola na lata 2009 2020, jako czynnik niekorzystnie wpywajcy na stan rodowiska, wymieniany jest poziom haasu zwizanego gwnie z ruchem pojazdw na drodze krajowej nr 12, przebiegajcej przez miejscowo Koskowola.

2.3.

Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, majce wpyw na stan akustyczny rodowiska

Szczeglne znaczenie dla oceny haasu w rodowisku maj przepisy prawa miejscowego, w tym gwnie ustalenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ktre winny uwzgldnia potrzeby ochrony przed haasem.

- 66 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Podstawowym aktem prawnym, ktry w sposb bezporedni ksztatuje klimat akustyczny, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony rodowiska23 zapisy planw, rnicuj tereny o rnych funkcjach, dla ktrych w drodze rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.24; wyznacza si dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy planw mog dy do strefowania poszczeglnych funkcji w sposb minimalizujcy wzajemne oddziaywanie akustyczne. Na terenach objtych ochron przed haasem nie mog by przekraczane dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy miejscowych planw zagospodarowania terenu zostay opisane w Rozdzia 2, w pkt. 1.1.1, str. 43.

2.4.

Pozwolenia na emitowanie haasu do rodowiska oraz inne dokumenty i materiay wykorzystywane dla potrzeb postpowa administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotw korzystajcych ze rodowiska, ktrych dziaalno ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska25 w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony rodowiska, na podstawie pomiarw wasnych, pomiarw dokonanych przez wojewdzkiego inspektora ochrony rodowiska lub pomiarw podmiotu obowizanego do ich prowadzenia, e poza zakadem, w wyniku jego dziaalnoci, przekroczone s dopuszczalne poziomy haasu, organ ten wydaje decyzj o dopuszczalnym poziomie haasu. Decyzji o dopuszczalnym poziomie haasu nie wydaje si jeeli haas powstaje w zwizku z eksploatacj drg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portw oraz lotnisk lub gdy haas powstaje w zwizku z dziaalnoci osoby fizycznej niebdcej przedsibiorc. W zwizku z powyszym w zakresie okrelonym w tytuem niniejszego rozdziau nie ma koniecznoci przeprowadzenia przedmiotowych analiz.

2.5.

Przepisy dotyczce emisji haasu z instalacji i urzdze, w tym pojazdw, ktrych funkcjonowanie ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska26; przez emisj rozumie si wprowadzane bezporednio lub porednio, w wyniku dziaalnoci czowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje lub energie, takie jak ciepo, haas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

23

24

25

26

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 67 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Przez haas rozumie si natomiast niepodane dwiki o czstotliwociach od 16 Hz do 16000 Hz. Wielko emisji haasu, zgodnie z art. 118c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Po26; wyznacza si i ocenia na podstawie pomiarw poziomu haasu w rodowisku, zgodnie z wymaganiami. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia27; okrelono dopuszczalny poziom haasu zewntrznego dla poszczeglnych grup pojazdw. W 9 ww. rozporzdzenia okrelono, e pojazd powinien by tak zbudowany, wyposaony i utrzymany, aby poziom haasu zewntrznego mierzony podczas postoju z odlegoci 0,5 m nie przekracza w odniesieniu do pojazdu, ktry zosta poddany badaniom homologacyjnym wartoci ustalonej w trakcie bada homologacyjnych o 5,0 dB(A). Natomiast dla pozostaych pojazdw poziom haasu zewntrznego nie powinien przekracza wartoci przedstawionych w Tabela 43. Tabela 43. Lp . Dopuszczalny poziom dwiku w odniesieniu do typu pojazdu i rodzaju silnika27 Rodzaj silnika Typ pojazdu Motocykl z silnikiem o pojemnoci skokowej: nieprzekraczajcej 125 cm3 wikszej ni 125 cm3 2 3 4 Samochd osobowy Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3.5 t, z wyjtkiem samochodu osobowego Inny pojazd samochodowy o zaponie iskrowym o zaponie samoczynnym

94 dB (A) 96 dB (A) 93 dB (A) 93 dB (A) 98 dB (A)

--,--,96 dB (A) 102 dB (A) 108 dB (A)

W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.28 okrelono rwnie dopuszczalny poziom haasu zewntrznego mierzonego podczas postoju w odlegoci 0.5 m dla cignika rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB(A) dla cignika rolniczego oraz 90 dB(A) dla motoroweru. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Po29 w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.30, okrelono dopuszczalne poziomy haasu okrelone wskanikami LDWN, LN, LAeqD, LAeqN, w zalenoci od przeznaczenia terenu oraz
27

28

29

30

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262 z pn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)

- 68 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

rodzaju obiektw, ktre s naraone na dziaanie haasu. Okrelono rwnie przedziay czasu odniesienia, do ktrych odnosz si poszczeglne wartoci.

2.6.

Nowe, dostpne techniki i technologie w zakresie ograniczenia haasu

Ograniczanie ponadnormatywnej emisji haasu moe by prowadzone z uyciem nastpujcych metod: organizacyjnych (bezinwestycyjnych) technicznych (inwestycyjnych) Do metod organizacyjnych, moemy zaliczy: dla haasu drogowego: o wprowadzanie staych lub czasowych zakazw ruchu dla wszystkich, lub wybranych typw pojazdw o zmian organizacji ruchu z dwukierunkowego, na jednokierunkowy o zastosowanie ogranicze prdkoci o zastosowanie urzdze monitorujcych przestrzeganie ogranicze prdkoci o zmian lokalizacji miejsc postojowych i sygnalizacji wietlnej o optymalizacj dziaania sygnalizacji wietlnej Do metod technicznych, moemy zaliczy: dla haasu drogowego: o zmian podoa asfaltowego, na podoa ciche ponadto dla wszystkich rodzajw haasu moliwe jest ograniczanie ponadnormatywnej emisji haasu przez techniczne rodki redukcji haasu, ktre dzielimy na: o aktywne rodki redukcji o bierne rodki redukcji, tj.: ekrany akustyczne, tunele akustyczne, osony dwikochonne, obudowy dwikochonne, przegrody akustyczne Intensywny rozwj nauki w zakresie ograniczania ponadnormatywnej emisji haasu, w tym metod modelowania rozkadu pola akustycznego, doprowadzi do opracowania nowych materiaw dwikochonnych i dwikoizolacyjnych. Dostpne obecnie najnowoczeniejsze (i jednoczenie kosztowne - ok. 100 z / 1 m2) materiay dwikochonne charakteryzuj si wskanikiem pochaniania W dochodzcym do ~ 1,0; przy bardzo dobrym pochanianiu w zakresie rednich i niskich czstotliwoci, tj. P (pogosowy wspczynnik pochaniania dwiku w pasmach) przekraczajcym nawet 0,70 -dla czstotliwoci 125 Hz i 250 Hz. Zastosowanie takich materiaw pozwala istotnie zwikszy skuteczno ekranw typu zielona ciana, a take oson dwikochonnych i obudw dwikoizolacyjnych, jak i innych elementw akustycznych, o charakterze pochaniajcym. Ponadto dodatkowe zwikszenie skutecznoci stosowanych obecnie ekranw akustycznych moliwe jest dziki opracowaniu nowego typu dyfraktorw akustycznych, tj. elementw umieszczanych wzdu grnej krawdzi ekranu, umoliwiajcych podan dyfrakcj fal akustycznych. Moliwe jest dziki temu dodatkowe zwikszenie skutecznoci ekranw nawet o poziom od 2,8 do 4,0 dB(A). Stosowane dotychczas materiay dwikoizolacyjne, mona obecnie zastpi przez niezwykle cienkie (np. s = 12 mm) i wytrzymae pyty poliwglanowe, ktrych jednoliczbowy

- 69 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

wskanik oceny izolacyjnoci od dwikw powietrznych DLR nierzadko przekracza poziom 35,0 dB(A). Materiay te mog posiada zbrojenie, a take by cakowicie przeroczyste, lub te zabarwione na prawie dowolny kolor. Ponadto, nie ulegaj one zkniciu pod wpywem promieniowania UV. Obszary ograniczonego uytkowania Obszary te s ostatecznym rodkiem moliwym do zastosowania w zakresie ograniczania ponadnormatywnego oddziaywania na rodowisko, ktry moe by wykorzystany po spenieniu cisych rygorw, w tym: po udowodnieniu stosownymi badaniami, i po zastosowaniu wszelkich dostpnych rozwiza technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mog by dotrzymane standardy jakoci rodowiska. Gdy istnieje konieczno utworzenia obszaru ograniczonego uytkowania naley - zgodnie z art. 135 ust. 3b i 241a Po31: okreli jego granice na kopii mapy ewidencyjnej powiadczonej przez waciwy organ, opisa przebieg zewntrznej granicy podajc geodezyjne wsprzdne X i Y charakterystycznych punktw granicy, poda ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, poda wymagania techniczne dotyczce budynkw oraz sposobw korzystania z terenw. Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu na ktrym wnioskuje si utworzenie obszaru ograniczonego uytkowania: ograniczenia w lokalizowaniu nowych terenw pod zabudow: o mieszkaniow, o szpitale, o domy opieki spoecznej, o zabudow zwizan ze staym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey, ograniczenia w zmianach funkcji istniejcych budynkw w caoci lub czci na cele mieszkaniowe, szpitale, domy opieki spoecznej oraz zabudow zwizan ze staym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey, z zastrzeeniem jak poniej, w obszarze dopuszcza si zmian sposobu uytkowania budynkw w caoci lub czci na cele mieszkaniowe oraz budow nowych budynkw mieszkalnych jednorodzinnych jako towarzyszcych innym funkcjom, przy spenieniu warunkw technicznych dla budynkw zapewniajcych waciwy klimat akustyczny w pomieszczeniach, zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane32.

31

32

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z pn. zm.)

- 70 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Warunki techniczne budynkw oraz sposobu korzystania z terenu w obszarze ograniczonego uytkowania: w nowoprojektowanych budynkach naley zapewni izolacyjno cian zewntrznych, okien i drzwi w cianach zewntrznych, dachw i stropodachw - zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane32, w istniejcych budynkach naley zastosowa zabezpieczenia zapewniajce waciwy klimat akustyczny w pomieszczeniach przez zwikszenie izolacyjnoci cian, okien i drzwi w cianach zewntrznych, dachw i stropodachw - zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane32.

- 71 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

D.
1.

Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie


Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi

Zgodnie z art. 174, ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska33 emisja, polegajca na powodowaniu haasu, powstajca w zwizku z eksploatacj drogi, nie moe, z zastrzeeniem ust. 3, spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza terenem, do ktrego zarzdzajcy tym obiektem ma tytu prawny. Zgodnie z art. 174, ust. 3 w. w. ustawy, jeeli w zwizku z eksploatacj drogi utworzono obszar ograniczonego uytkowania, eksploatacja nie moe spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza tym obszarem.

2.

Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem

Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi zostaa przedstawiona na mapach akustycznych, ktre to mapy s przedstawione w Rozdzia 2le 2, pkt. F.

3.

Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu

Wanym kryterium stosowanym przy wyborze alternatywnego rozwizania jest relacja kosztw do korzyci jakie daje realizowane zadanie. Wskanik ten opisuje w jaki sposb osign cel przy jak najmniejszych kosztach. Ekrany akustyczne, nasypy ziemne, obudowy dwikoizolacyjne nie maj istotnych alternatyw. Alternatywne rozwizania dotycz zastosowanych materiaw budowlanych, a nie dotycz rodzaju rozwiza przeciwhaasowych. Dlatego te, w przypadku drg, ekran akustyczny jest jedynym pewnym i powszechnie stosowanym rozwizaniem. Pozostae zadania o charakterze inwestycyjnym, jak na przykad modernizacja nawierzchni (usuwanie nierwnoci itp.), wprowadzanie ogranicze prdkoci ruchu, zwikszanie wiadomoci spoecznej s zadaniami pomocniczymi nie zawsze wpywajcymi w istotny sposb na ograniczenie emisji haasu. Natomiast stosowanie cichych nawierzchni nie daj dobrych rezultatw w warunkach miejskich, poniewa powierzchnie te szybko ulegaj zanieczyszczeniu, co z kolei ogranicza ich waciwoci dwikochonne. Ze wzgldu na bezporednie ssiedztwo drogi i zabudowa mieszkalnych bardzo czsto brak jest moliwoci zastosowania ekranw akustycznych. Wwczas jedynym rozwizaniem pozostaje ograniczenie prdkoci pojazdw, co jednak nie jest dobrym rozwizaniem, poniewa ograniczanie prdkoci na duych arteriach komunikacyjnych spowodowaoby, i przestayby one peni swoj rol i z pewnoci wywoaoby konflikt spoeczny.

33

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 72 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

E.

Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu

Kierunki i dziaania niezbdne do poprawy klimatu akustycznego, podzielono na nastpujce etapy: Etap A: wykonanie aktualnych pomiarw haasu dla analizowanych odcinkw drg Etap B: opracowanie projektu budowlanego zabezpiecze przeciwhaasowych Etap C: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, na ktrych wskanik M jest najwyszy Etap D: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, o niszym wskaniku M Etap E: opracowanie sprawozdania okrelajcego wpyw zrealizowanych inwestycji (budowy odcinkw ekranw akustycznych) na stan akustyczny rodowiska, w obszarach przekrocze wskanika M Etap F: wprowadzenie ogranicze prdkoci i urzdze monitoringu Etap G: wprowadzenie obszaru ograniczonego uytkowania Tabela 44. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Legenda: Etap B Etap C i Etap D Etap D Tabela 45. Harmonogram realizacji programu Nazwa dziaania Etap A Etap B Etap C Etap D Etap E Etap F Etap G Data rozpoczcia 2010 r. 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r. Data zakoczenia 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r.

w tym okres na uzyskanie pozwolenia na budow w tym okres na wyonienie wykonawcy zadania w tym okres na opiniowanie

Nr O1 O2 O3

Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Koskowola) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M D 562,392 562,444 562,772 562,881 562,924 562,952

- 73 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21

562,979 563,138 563,211 563,301 563,391 563,751 563,995 564,046 564,068 564,091 564,11 564,989 565,004 565,203 565,239 565,621 565,791 565,822

563,117 563,192 563,231 563,37 563,704 563,979 564,046 564,068 564,091 564,11 564,989 565,004 565,203 565,239 565,577 565,791 565,822 568,740

- 74 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 46.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26

Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Puawy) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 563,262 563,314 563,466 563,481 563,505 563,675 C 563,736 563,826 563,855 563,886 563,905 563,926 563,961 563,992 564,035 564,081 564,125 564,145 564,285 564,344 564,38 564,432 564,467 564,843 D 564,843 564,882 564,923 564,965 564,965 564,986 564,986 565,001 565,001 565,538 565,566 565,781 565,868 565,976 566,04 566,067 566,126 566,457 C 566,504 566,708 566,708 566,753 566,753 567,031 567,031 567,067 567,067 568,740

- 75 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

F.

Cz graficzna (mapowa)

Przeprowadzone analizy akustyczne i badania modelowe, zaprezentowano na mapach obrazujcych aktualny i prognozowany stan klimatu akustycznego rodowiska, dla obszarw podlegajcych zakresem niniejszego POPH. Do map tych zalicza si: zakres zgodny z wymogami POPH o mapa imisyjna LDWN / LN o mapa prognostyczna LDWN / LN o mapa efektu zastosowania przedsiwzi ochrony rodowiska przed haasem LDWN / LN o mapa proponowanych kierunkw zmian zagospodarowania przestrzennego Skal bazow wszystkich map jest skala 1:10 000.

- 76 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

G.

Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania POPH jest gwna droga zlokalizowana na terenie poza aglomeracjami wojewdztwa lubelskiego droga krajowa Nr 12, odcinek Puawy Koskowola. Niniejszy POPH obejmuje swoim zasigiem drog Nr 12, w pasie o szerokoci 1000 m, po obu stronach na odcinku: Puawy Koskowola w kilometrau od 562+300 km do 568+740 km Analizowane odcinki przebiegaj przez nastpujce gminy: Puawy (gmina miejska) powiat puawski Koskowola (gmina wiejska) powiat puawski Miasto Puawy zajmuje powierzchni 50,49 km2, natomiast gmina Koskowola zajmuje powierzchni 89,88 km2. Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: miasto Puawy 972,31 osb/ km2 gmina Koskowola 100,7 osb/ km2 Poziom emisji haasu kadego cigu komunikacyjnego, istotnie zaley od dwch gwnych parametrw: struktury i natenia ruchu oraz od prdkoci potoku pojazdw, std w celu okrelenia stopnia oddziaywania analizowanego rda na otaczajcego go rodowisko, niezbdne jest dokadne okrelenie ww. parametrw. Przeprowadzone przez GDDKiA w ramach GPR 2005 r., pomiary struktury natenia ruchu, okreliy nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12_562_3: 16 862 pojazdw / dob Dane te weryfikowano, na etapie opracowania mapy akustycznej (wrzesie 2007 r.), okrelajc nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12_562_3: 14 939 pojazdw / dob Celem ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu wytypowano obszary przekrocze wskanika M. Okrelono, i ograniczenie ponadnormatywnej emisji haasu w wyznaczonych obszarach przekrocze wskanika M, moe by realizowane przez wdroenie nastpujcych dziaa: budow ekranw akustycznych, w odcinkach, o ekran nr 1 o cznej dugoci 5689,55 m o ekran nr 2 o cznej dugoci 2979,95 m ograniczenie prdkoci dopuszczalnych dla ww. odcinka drogi utworzenie obszaru ograniczonego uytkowania

- 77 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozdzia 3. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Kurw Garbw A.


1.

Cz opisowa programu
Opis obszaru objtego zakresem programu

Analizowany odcinek drogi o dugoci 13,546 km rozpoczyna si w miejscowoci Kurw na skrzyowaniu drg krajowych Nr 12 i Nr 17 (km 577+554), a koczy na wschd od miejscowoci Garbw (km 591+100). Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gminy: Kurw, Markuszw, Garbw, pooone w powiatach puawskim i lubelskim. Gmina Kurw zajmuje powierzchni 103,99 km2; gmina Markuszw zajmuje powierzchni 40,40 km2, natomiast gmina Garbw zajmuje powierzchni 102,62 km2.

2.

Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia

Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanych odcinkach drg krajowych, przedstawiono w Rozdziale 1, w pkt. 2, w Tabeli 3 i w Tabeli 4, str. 26.

3.

Podstawowe kierunki i zakres dopuszczalnych poziomw haasu

dziaa

niezbdnych

do

przywrcenia

Zgodnie z zapisami Po34, w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu, naley zastosowa wszystkie nowe, dostpne techniki i technologie, a w przypadku, gdy ograniczenie emisji haasu w aden sposb nie jest moliwe, naley wprowadzi obszar ograniczonego uytkowania. Dlatego te, naley w pierwszym kroku podj dziaania zmierzajce do wprowadzenia technicznych moliwoci ograniczenia emisji haasu (budowa odcinka: ekranu nr 1 i ekranu nr 2), a gdy badania po ich zastosowaniu istotnie potwierdz wystpowanie prognozowanych przekrocze wprowadzi organizacyjne metody ograniczania emisji, poprzez ograniczanie prdkoci na analizowanym odcinku wraz z zastosowaniem urzdze monitorujcych przestrzeganie ogranicze prdkoci, a nastpnie wprowadzenie w obszarach przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, obszarw ograniczonego uytkowania. Proponowane techniczne moliwoci ograniczenia emisji haasu: ekran nr 1 i ekran nr 2 opisano w Tabela 38 i Tabela 39.
34

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p. zm.)

- 78 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Zarwno ekran nr 1, jak i ekran nr 2, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 zostao przedstawione w poniszej tabeli. Tabela 47. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 Kilometra drogi Dugo Lp. L [m] od km do km O1-O8 577+554 591+100 12197,9 O1-O14 577+579 591+100 13361,96

4.

Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada

Terminy realizacji programu zostay opisane w Rozdziale 3, pkt. E, str. 100.

5.

rda finansowania programu

Realizacja niniejszego programu, winna by prowadzona ze rodkw zarzdzajcego drog, tj. Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabela 17, str. 33.

6.

Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu

Program ochrony rodowiska przed haasem zosta uchwalony przez Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego. Departament Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego w Lublinie odpowiedzialny jest za koordynacj i monitoring realizacji poszczeglnych zada okrelonych w niniejszym Programie. Dla zapewnienia efektywnego postpu realizacji poszczeglnych etapw dziaa wyznaczonych w niniejszym Programie, niezbdna jest jego kontrola i monitoring. Podstawowymi elementami kontroli powinny by: sporzdzane przez zarzdcw drg i przekazywane do Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego corocznie raporty dotyczce postpw w realizacji dziaa zawartych w Programie, kolejny Program ochrony rodowiska przed haasem, ktry bdzie stanowi ostateczn weryfikacj i podsumowanie efektw niniejszego opracowania, monitoring haasu wykonywany przez zarzdzajcych drogami w ramach Generalnego Pomiaru Haasu oraz w postaci wyrywkowych bada szczegowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowa rodowiskowych dla inwestycji drogowych.

- 79 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

W celu wskazania celowoci i skutecznoci proponowanych dziaa, zarzdcy drg powinni wykonywa pomiary haasu na analizowanych, w niniejszym Programie, odcinkach drg: przed podjciem dziaa oraz po zrealizowaniu wszystkich wskazanych zada. Wyniki powinny by przekazywane w corocznych raportach marszakowi wojewdztwa.

- 80 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

B.
1.

Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu


Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach

Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 577+554 do 591+100) przebiega przez gminy: Kurw (gmina wiejska), Markuszw (gmina wiejska), Garbw (gmina wiejska), pooone w powiatach puawskim i lubelskim. Organami administracji waciwymi w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach s: Wjt Gminy Kurw, Wjt Gminy Markuszw i Wjt Gminy Garbw. Jednostki organizacyjne urzdw gminy Kurw, gminy Markuszw, gminy Garbw waciwe w sprawach: ochrony rodowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, architektury i urbanistyki powinny przygotowywa informacje o wydanych decyzjach, ktrych ustalenia zmierzaj do osignicia celw programu ochrony rodowiska przed haasem, ktre to powinny by przekazywane odpowiednio Radzie Gminy Kurw, Radzie Gminy Markuszw oraz Radzie Gminy Garbw. Do obowizku organw administracji naley przekazywanie, do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego, informacji o wydanych decyzjach, dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12, majcych wpyw przede wszystkim na emisj haasu do rodowiska. Tabela 48. Informacje dotyczce organw administracji waciwych z zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach Organy administracji Adres Dane kontaktowe Wjt ul. Lubelska 35 tel.: (81) 88-11-151 Gminy Kurw 24-170 Kurw www.kurow.eu Wjt ul. Marka Sobieskiego 1 tel. (81) 88-18-070 Gminy Markuszw 24-173 Markuszw tel. (81) 501-80-63 Wjt Garbw 28 www.garbow.pl Gminy Garbw 21-080 Garbw e-mail: wojt@garbow.ug.gov.pl

2.

Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego

Podstawowymi aktami prawa miejscowego, ktrych ustalenia maj zasadniczy wpyw na ksztatowanie klimatu akustycznego, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym35. Organami administracji waciwymi w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego s: Rada Gminy Kurw, Rada Gminy Garbw, Rada Gminy Markuszw, Rada Powiatu Puawskiego, Rada Powiatu Lubelskiego oraz Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego (ustanawianie obszarw ograniczonego uytkowania).

35

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 80 poz. 717 z pn. zm.)

planowaniu

zagospodarowaniu

przestrzennym

- 81 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 49.

Informacje o organach administracji waciwych w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego Adres jednostki ul. Lubelska 35 24-170 Kurw Dane kontaktowe tel. (81) 88-11-151 lub (81) 88-11-071 lub (81) 88-11-777 fax. (81) 88-11-151 www.kurow.eu e-mail: kurow@lubelskie.pl tel. (81) 88-18-070 fax. (81) 88-18-064 e-mail: markusz_g_s@woi.lublin.pl tel. (81) 501-80-63 tel./ fax (81) 501-80-70 www.garbw.pl e-mail:ug@garbow.pl tel.: (81) 886 11 00 fax.: (81) 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl starostwo@pulawy.powiat.pl tel.: (81) 532-21-26 fax.: (81) 534-73-73 www.powiat.lublin.pl e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl

Organ administracji Rada Gminy Kurw

Rada Gminy Markuszw Rada Gminy Garbw

ul. Marka Sobieskiego 1 24-173 Markuszw Garbw 28 21-080 Garbw

Rada Powiatu Puawskiego

Al. Krlewska 19 24-100 Puawy

Rada Powiatu Lubelskiego

ul. Spokojna 9 20-074 Lublin

3.

Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu

Organem administracji zobowizanym do prowadzenia monitoringu realizacji niniejszego programu jest Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego. Z upowanienia Marszaka Wojewdztwa zadanie powysze realizuje Dyrektor Departamentu Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie, zgodnie z opisem w Rozdziale 1, w Tabeli 18, str. 34.

4.

Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki

Ustawa Prawo ochrony rodowiska36 okrela szereg obowizkw dotyczcych zarzdzajcego drog / drogami, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach. Przede wszystkim naley tu wymieni: stosowanie zabezpiecze akustycznych i waciwej organizacji ruchu w celu ochrony rodowiska przed zanieczyszczeniem haasem (art. 173) obowizek dotrzymania standardw jakoci rodowiska, obowizek prowadzenia okresowych lub cigych pomiarw wartoci poziomu haasu w rodowisku (art. 175)

36

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 82 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

obowizek przedstawiania waciwemu organowi ochrony rodowiska oraz wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska wynikw wykonanych pomiarw (art. 177 ust.1) obowizek sporzdzania co 5 lat map akustycznych (fragmentw) dla terenw w otoczeniu obiektw mogcych negatywnie wpywa na rodowisko (art. 179 ust.1 i 3), obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelony powiat waciwemu marszakowi i starocie (art. 179 ust. 4 pkt. 1) obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelone wojewdztwo waciwemu wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska (art. 179 ust. 4 pkt. 2) obowizek sporzdzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 roku od dnia, w ktrym obiekt zosta zaliczony do obiektw, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5) Zgodnie z powyszymi zapisami ustawy Prawo ochrony rodowiska14 przyjmuje si, e realizacja zada skadajca si na niniejszy program ochrony rodowiska przed haasem spoczywa bdzie na zarzdcach odcinkw drg objtych zakresem niniejszego programu, ktrym w chwili obecnej jest Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabeli 17, str. 33.

- 83 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

C.
1.

Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie


Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych 1.1. Charakterystyki obszaru objtego map akustyczn

Opracowanie pt.: Program ochrony rodowiska przed haasem dla wojewdztwa lubelskiego dla terenw poza aglomeracjami, pooonych wzdu drg krajowych, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny, obejmuje swym zakresem tereny najbardziej obcione ruchem samochodowym tj. drog krajowa Nr 12 w odcinkach na trasie od Puaw do Piask. Analizowany odcinek przebiega od gminy Kurw do gminy Garbw (od km 577+554 do km 591+100). Droga krajowa Nr 12 zlokalizowana w wojewdztwie lubelskim peni funkcj tranzytow z zachodu na wschd kraju. Niniejszym programem zosta objty pas terenu o szerokoci po 1000 m (wraz z pasem jezdni ok. 30 m), pooony po obu stronach odcinka drogi krajowej Nr 12: Tabela 50. Lp. 1 Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 Dugo Kilometra Nr drogi odcinka od km do km w km 12 577+554 591+100 13,546

Nazwa odcinka Kurw - Garbw

Powierzchnia obszaru analizy w km2 27,065

Przedstawiony w powyszej tabeli odcinek drogi krajowej wraz z obszarem pasa usytuowanym po obu stronach od skrajni jezdni, nale do gmin: Kurw (gmina wiejska), Markuszw (gmina wiejska) oraz Garbw (gmina wiejska) pooone w powiatach puawskim i lubelskim. Tabela 51. Obszar powierzchni objtej map akustyczn czna powierzchnia obszarw w km2 26,02 41,99

Jednostka administracyjna Powiat Puawski Powiat Lubelski

Powiat puawski Analizowany odcinek (od km 577+554 do km 591+100) rozpoczyna si w miejscowoci Kurw na skrzyowaniu drg krajowych Nr 12 i Nr 17 i przebiega w kierunku poudniowo wschodnim przez miejscowoci Markuszw, Zagrody do Garbowa. W miejscowociach znajdujcych si na tym obszarze (Markuszw, Zagrody, Garbw) dominuje zabudowa jednorodzinna oraz zagrodowa. Tereny analizowanych odcinkw charakteryzuje teren paski z kompleksem lenym w pobliu Puaw, a take staww w pobliu Markuszowa i Garbowa. Opisywane odcinki le na granicy mezoregionu Doliny rodkowej Wisy i Wysoczyzny Lubartowskiej.

- 84 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.1.1. Ustalenia Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12, przebiegajcej przez obszary poszczeglnych jednostek administracyjnych na szczeblu gminnym: Kurw, Markuszw, Garbw. Podstawowymi dokumentami okrelajcymi prawo miejscowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego s Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, ktre w odniesieniu do wymienionych gmin w zrnicowanym stopniu pokrywaj tereny tych jednostek i jednoczenie wchodz w zasig obszaru objtego zasigiem opracowania. Tabela 52. Lp. Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH Nazwa Nazwa dokumentu Akt prawny powoujcy gminy Zmiana Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurw Uchwaa Rady Gminy nr XXIII/166/2008 z dn. 28.10.2008 r.

Kurw

Markuszw

Zmiana Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Markuszw

Uchwaa Rady Gminy nr IV/19/2007 z dn. 22.02.2007 r. Uchwaa Rady Gminy Garbw nr XXXIV/188/2001 z dn. 8.12.2001 r.

Garbw

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbw

Kierunki dotyczce zagospodarowania, funkcji terenw wedug Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurw, Markuszw, Garbw: Kurw: Tereny zabudowy jednorodzinnej MN, tereny zabudowy wielorodzinnej MNw, tereny zabudowy zagrodowej MR, tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej MN/MR, tereny zabudowy jednorodzinnej z usugami MN/UC, tereny usug komercyjnych UC, tereny usug publicznych UP, tereny aktywnoci gospodarczej AG, tereny zieleni Publicznej (przynalene do KT i KS) ZP, tereny zieleni urzdzonej ZU. Markuszw: Tereny zabudowy zagrodowej wraz z terenami usug MR/UC, teren rolniczy o przewadze funkcji ogrodniczej z usugow RO/UC, tereny rolne bez prawa zabudowy RP, tereny aktywnoci gospodarczej z usugow PP/UC, tereny zabudowy zagrodowej MR, teren ujcia wody W, tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej MN/MR.

- 85 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Garbw: Tereny zabudowy zagrodowej wraz z terenami usug MR/UC, teren rolniczy o przewadze funkcji ogrodniczej z usugow RO/UC, tereny rolne bez prawa zabudowy RP, tereny z funkcj usugow UC, tereny zabudowy zagrodowej MR, teren ujcia wody W, tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej MN/MR. 1.1.2. Obszary ograniczonego uytkowania W oparciu o podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH, dotyczcych terenw objtych zakresem opracowania, wzdu drogi krajowej Nr 12 nie stwierdzono wystpowania obszarw ograniczonego uytkowania. 1.1.3. Strefy ochronne Na podstawie opracowa studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin mona wyznaczy obszary rodowiska przyrodniczego, ktre poddano prawnej ochronione, a ktre jednoczenie s naraone na oddziaywanie przedmiotowej drogi Nr 12. Na analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12 Kurw Garbw (od km 577+554 do km 591+100) nie ustanowiono obszaru pod szczegln ochron tj. Obszaru Natura 2000. 1.2. Charakterystyki terenw objtych programem

Niniejszy Program obejmuje swym zakresem tereny pooone w ssiedztwie drg krajowych, na terenie wojewdztwa lubelskiego, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny. Analizowany odcinek drogi o dugoci 13,546 km rozpoczyna si w miejscowoci Kurw na skrzyowaniu drg krajowych Nr 12 i 17 (km 577+554), a koczy na wschd od miejscowoci Garbw (km 591+100). Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gminy: Kurw, Markuszw, Garbw, pooonych w powiatach puawskim i lubelskim. Gmina Kurw zajmuje powierzchni 103,99 km2; gmina Markuszw zajmuje powierzchni 40,40 km2, natomiast gmina Garbw zajmuje powierzchni 102,62 km2. 1.2.1. Liczba mieszkacw Dane statystyczne przedstawiono na podstawie danych z GUS - Bank Danych Regionalnych, wg stanu faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008 r. Gmin Kurw zamieszkuje 7 794 mieszkacw, gmin Markuszw zamieszkuje 3 036, natomiast gmin Garbw zamieszkuje 8 964 mieszkacw.

- 86 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.2.2. Gsto zaludnienia Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: gmina Kurw 77,18 osb/ km2 gmina Markuszw 75,15 osb/ km2 gmina Garbw 87,35 osb/ km2 Poniej przedstawiono sumaryczne dane statystyczne dotyczce gmin, na ktrych obszarze znajduje si teren objty niniejszym programem. Tabela 53. Podstawowe dane statystyczne dla gmin pooonych w ssiedztwie analizowanych odcinkw drogi krajowej Nr 12 [rdo: Bank Danych Regionalnych] Gsto zaludnienia Nazwa gminy Liczba mieszkacw Powierzchnia [km2] [osoba/ km2] Kurw 7 794 100,99 77,18 Markuszw 3 036 40,40 75,15 Garbw 8 964 102,62 87,35

1.2.3. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12, przedstawiono w tabelach poniej.

- 87 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 54. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Kurw - Garbw; od 577+554 do 591+100 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

22,041

2,560

1,215

0,680

0,543

1,032

0,154

0,198

0,070

0,004

0,910

0,610

0,855

0,204

0,011

- 88 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 55. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Kurw - Garbw; od 577+554 do 591+100 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

20,282

3,374

1,624

0,889

0,871

0,592

0,328

0,195

0,164

0,180

1,793

1,108

0,639

0,687

0,697

- 89 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.3.

Charakterystyka techniczno akustyczna rde haasu majcych negatywny wpyw na poziom haasu w rodowisku

W poniszej tabeli przedstawiono szczegowe dane lokalizacyjno - techniczne dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 Kurw - Garbw. W jego ssiedztwie nie zinwentaryzowano adnych zabezpiecze przeciwdwikowych. Tabela 56. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 Symbol Wsprzdne Wsprzdne geograficzne Pocztek Koniec Nr ident. geograficzne GPS GPS odcinka odcinka odcinka drogi [km] [km] N S N S (ID) 12_577_5 12 577+554 512322,2 22116 591+100 512038,1 222147,4 Symbol ident. odcinka (ID) 12_577_5

Nazwa odcinka Kurw Garbw

Warto DR wg. GPR 2005 [P/d] 17015

Typ przekroju drogowego 1x2

Klasa drogi GP

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) dla roku 2005 Tabela 57. Symbol ident. odcinka (ID) 12_577_5 Legenda: typ 1: typ 2: typ 3: typ 4: typ 5: typ 6: typ 7: Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby Rodzajowa struktura ruchu pojazdw samochodowych w pojazdach / dob Typ 1 17 Typ 2 12642 Typ 3 1480 Typ 4 868 Typ 5 1753 Typ 6 238 Typ 7 17

motocykle samochody osobowe i mikrobusy lekkie samochody ciarowe samochody ciarowe bez przyczep samochody ciarowe z przyczepami autobusy cigniki rolnicze

- 90 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 58. Symbol ident. odcinka (ID) 12_577_5 Tabela 59. Symbol ident. odcinka (ID) 12_577_5 Tabela 60. Symbol ident. odcinka (ID) 12_577_5 Tabela 61. Symbol ident. odcinka (ID) 12_577_5

Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby - c.d. Sumaryczne 17 015 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory dnia (godzina 0800 do 2000) Natenie DR37 pojazdw / h poniej 3,5 t 214 powyej 3,5 t 1268 sumaryczne 1482

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory wieczoru (godzina 2000 do 2400) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 152 powyej 3,5 t 859 sumaryczne 1011

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory nocy (godzina 2400 do 0800) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 90 powyej 3,5 t 225 sumaryczne 315

Struktura i natenie ruchu na podstawie mapy akustycznej 38 (sierpie 2007 r.) Tabela 62. Symbol ident. odcinka (ID) 12_577_5 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg mapy akustycznej - bez rozgraniczenia pory doby Kilometra pocztek 577+554 koniec 591+100 Natenie pojazdw / dob poniej 3,5 t 30404 powyej 3,5 t 7440 sumaryczne 37844

37 38

DR = rednioroczne Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu powyej 16 400 pojazdw na dob cig drogi krajowej Nr 12 na odcinku od km 577+554 do km 602+545 (Kurw - Lublin)

- 91 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Emisja haasu na podstawie mapy akustycznej 22 (sierpie 2007 r.) Tabela 63. Zestawienie wynikw pomiarw rwnowanego poziomu dwiku w ssiedztwie analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 wg. mapy akustycznej Poziom emisji Wsprzdne geograficzne Numer haasu identyfikacyjny Nazwa Pora Pora Kilometra punktu punktu Dugo Szeroko dnia nocy pomiarowego hmins hmins LAeq,D LAeq,N dB(A) dB(A) 12_577_5_134 577,554 221142,41 512318,97 Pp2* 65,8 77,34 12_577_5_134 577,554 221142,41 512318,97 Pp3** 65,7 75,83 punkt referencyjny, zlokalizowany 10 m od skrajni drogi punkt dodatkowy, zlokalizowany 20 m od skrajni drogi od 0600 do 2200 - wg prawa polskiego - wg prawa polskiego od 2200 do 0600

Legenda: * ** pora dnia: pora nocy:

1.4.

Trendy zmian stanu akustycznego

Z inwestycji realizowanych w wojewdztwie lubelskim, umoliwiajcych zmian warunkw akustycznych na odcinkach drg Nr 12 Nr 17, zaliczy naley inwestycje realizowane przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad opracowanych w dokumencie: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. Inwestycje realizowane w wojewdztwie lubelskim zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 1.4, str. 53. 1.5. Koncepcja dziaa zabezpieczajcych rodowisko przed haasem

Na podstawie przeprowadzonych bada modelowych wyznaczono obszary przekrocze wskanika M. Dla obszarw przekrocze wskanika M (gdzie: M > 0), wprowadzono ekrany akustyczne, lokalizujc je w pasie drogi, w odlegoci 4,0 m od skrajni drogi. Ekrany akustyczne, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego.

- 92 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 64.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7

O8

Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 - ekran nr 1 odcinek Kurw Garbw (kierunek Garbw) Orientacyjny kilometra Opis ekranu Wysoko Dugo ekranu akustycznego ekranu [m] [m] pocztek km koniec km 577,554 578,754 82,49 Dominujcy typ: 8D* ekran typu 578,783 578,865 90,56 pochaniajcego 578,887 578,978 7,5 70,29 klasa poch. A 578,995 579,065 3,5 32,44 wspczynnik 579,065 579,098 463,93 Wmin = 0,95 579,098 579,562 1901,72 Dopuszczalny typ: 579,613 581,514 9556,5 ekran odbijajcy, z pyt 8D* poliwglanowych 581,544 591,100 82,49 o wskaniku DLRmin = 30,0 dB

Tabela 65.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 *

Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 - ekran nr 2 odcinek Kurw Garbw kierunek Kurw) Opis ekranu Wysoko Dugo ekranu Orientacyjny kilometra akustycznego ekranu [m] [m] pocztek km koniec km 577,579 577,615 7 36,34 Dominujcy typ: 577,632 577,665 5,5 32,85 ekran typu 577,665 577,681 16,74 8 D* pochaniajcego 577,697 579,090 1393,35 klasa poch. A 579,090 579,124 6,5 33,65 wspczynnik 579,124 579,355 8 D* 230,9 Wmin = 0,95 579,355 579,385 6,5 30,81 Dopuszczalny typ: 579,385 580,007 621,72 ekran odbijajcy, 580,046 580,250 204,05 z pyt 8 D* 580,270 580,333 62,94 poliwglanowych 580,373 580,491 117,37 o wskaniku 580,491 580,527 4,5 36,35 DLRmin = 30,0 dB 580,527 580,596 69 8 D* 580,624 591,100 10475,89 wysoko 8,00 m plus dyfraktor w ksztacie litery Y (typ BW-E wg KOMAG)

Nakady finansowe na realizacje POPH Szacuje si, e koszt zabudowy ekranu akustycznego typu pochaniajcego, np. zielona ciana, dla terenu IV kategorii - 1 m2, ksztatuje si na poziomie okrelonym w Tabeli 40 - do oblicze przyjto standardowy rozstaw supw / fundamentw: l = 4,20 m. Koszt zabudowy ekranu akustycznego typu odbijajcego, wykonanego z pyt z plexiglasu, przedstawiono w Tabeli 40, str. 61.

- 93 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 66. Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 12 na odcinku Kurw Garbw (kierunek Garbw) Orientacyjny kilometra Koszt zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 577,554 578,754 134046,25 578,783 578,865 147160 578,887 578,978 78724,8 578,995 579,065 24654,4 579,065 579,098 753886,25 579,098 579,562 3090295 579,613 581,514 15529313 581,544 591,100 134046,25 19 892 125,45 z netto.

Cakowity koszt dla ekranu nr 1: Tabela 67. Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14

Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 12 na odcinku Kurw Garbw (kierunek Kurw) Orientacyjny kilometra Koszt zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 577,579 577,615 38338,7 577,632 577,665 29236,5 577,665 577,681 27202,5 577,697 579,090 2264193,8 579,090 579,124 33481,75 579,124 579,355 375212,5 579,355 579,385 30655,95 579,385 580,007 1010295 580,046 580,250 331581,25 580,270 580,333 102277,5 580,373 580,491 190726,25 580,491 580,527 29625,25 580,527 580,596 112125 580,624 591,100 17023321 21 598 273,15 z netto

Cakowity koszt dla ekranu nr 2:

Koszt realizacji inwestycji, polegajcej na zabudowie: ekranu nr 1: 19 892 125,45 z netto ekranu nr 2: 21 598 273,15 z netto Niniejszy kosztorys nie uwzgldnia kosztw wprowadzenia obszaru ograniczonego uytkowania, ani te kosztw nadzoru Urzdu Marszakowskiego nad realizacj przedmiotowego zadania. Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego wynikajce z realizacji POPH Zaleca si nastpujce kierunki zamian w zagospodarowaniu przestrzennym: unikanie lokowania jakichkolwiek obiektw chronionych w rejonie wzw i zjazdw, w obszarze co najmniej 500 m od skrajni drogi

- 94 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

unikanie lokowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odlegoci 350 m od skrajni, z uwzgldnieniem zapisw powyej unikanie lokowania zabudowy, po obu stronach drogi, w ten sposb, i w odlegoci mniejszej ni 500 m tworzy ona kanion uliczny unikanie lokowania w odlegoci mniejszej ni 500 m od skrajni drogi zabudowy chronionej o wysokoci wikszej od 8 m

2.

Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu 2.1. Polityki, strategie, plany lub programy, o ktrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pn. zm.)

Dla obszaru objtego niniejszym POPH przeanalizowano szczegowo obowizujce polityki, strategie, plany i programy, ktre w swych zapisach odnosz si do ochrony akustycznej. Nale do nich nastpujce dokumenty: Strategia Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego, Program ochrony rodowiska wojewdztwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw do roku 2015, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Lubelskiego. Wymienione dokumenty zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 2.1, str. 64. 2.2. Powiatowe lub gminne programy ochrony rodowiska

Poniej przedstawiono gwne ustalenia powiatowych i gminnych programw ochrony rodowiska oraz opracowa pokrewnych dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 (Kurw - Garbw): Strategia Rozwoju Gminy Kurw 2008 2015 W Strategii Rozwoju Gminy Kurw jako gwny czynnik wpywajcy niekorzystnie na rodowisko wymieniana jest komunikacja drogowa: droga krajowa Nr 12 relacji Puawy Kurw Lublin i Nr 17 relacji Warszawa Kurw Lublin ruch tranzytowy pojazdw ciarowych i osobowych oraz komunikacja kolejowa szlak E20 relacji Lublin Klementowice Puawy. Natomiast w znacznie mniejszym stopniu haas przemysowy, ktrego uciliwo ma charakter lokalny o niewielkim zasigu oddziaywania na rodowisko. Program Ochrony rodowiska dla Gminy Markuszw W Programie Ochrony rodowiska dla Gminy Markuszw jako gwne rdo haasu wymieniana jest komunikacja i przemys. Na terenie gminy Markuszw klimat akustyczny ksztatowany jest w zdecydowanej wikszoci przez haas komunikacyjny wytwarzany przez pojazdy drogowe. Rozwizaniem problemu nadmiernego haasu komunikacyjnego moe by wyprowadzenie ruchu z terenw o gstej zabudowie i terenw cennych przyrodniczo jak rwnie promocja oraz korzystanie z ekologicznych rodkw transportu.

- 95 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Strategia Rozwoju Spoeczno-Gospodarczego Gminy Markuszw na lata 2007-2015 z dugookresow prognoz do roku 2020 W Strategii Rozwoju Spoeczno-Gospodarczego Gminy Markuszw nie poruszono zagadnie zwizanych z haasem komunikacyjnym wzdu analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12. Gmina Garbw Program Ochrony rodowiska na lata 2006-2014 W Programie Ochrony rodowiska dla Gminy Garbw jako czynnik negatywnie wpywajcy na rodowisko wymieniany jest haas zwizany z ruchem tranzytowym na drodze krajowej Nr 12/17. Jako jeden z celw postawiono budow, na drodze krajowej, obwodnicy, przebiegajcej przez Przybysawice, Zagrody, Karolin, Garbw i Bogucin. Strategia Rozwoju Gminy Garbw na lata 2009-2015 W Strategii Rozwoju Gminy Garbw jako rdo haasu wymieniany jest haas komunikacyjny na analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12/17. Jako jeden z celw strategicznych wyznaczono remont i modernizacj niszczejcej infrastruktury drogowej.

2.3.

Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, majce wpyw na stan akustyczny rodowiska

Szczeglne znaczenie dla oceny haasu w rodowisku maj przepisy prawa miejscowego, w tym gwnie ustalenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ktre winny uwzgldnia potrzeby ochrony przed haasem. Podstawowym aktem prawnym, ktry w sposb bezporedni ksztatuje klimat akustyczny, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony rodowiska39 zapisy planw, rnicuj tereny o rnych funkcjach, dla ktrych w drodze rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.40; wyznacza si dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy planw mog dy do strefowania poszczeglnych funkcji w sposb minimalizujcy wzajemne oddziaywanie akustyczne. Na terenach objtych ochron przed haasem nie mog by przekraczane dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy miejscowych planw zagospodarowania terenu zostay opisane w Rozdziale 3, w pkt. 1.1.1, str. 78.

39

40

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)

- 96 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.4.

Pozwolenia na emitowanie haasu do rodowiska oraz inne dokumenty i materiay wykorzystywane dla potrzeb postpowa administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotw korzystajcych ze rodowiska, ktrych dziaalno ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska41 w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony rodowiska, na podstawie pomiarw wasnych, pomiarw dokonanych przez wojewdzkiego inspektora ochrony rodowiska lub pomiarw podmiotu obowizanego do ich prowadzenia, e poza zakadem, w wyniku jego dziaalnoci, przekroczone s dopuszczalne poziomy haasu, organ ten wydaje decyzj o dopuszczalnym poziomie haasu. Decyzji o dopuszczalnym poziomie haasu nie wydaje si jeeli haas powstaje w zwizku z eksploatacj drg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portw oraz lotnisk lub gdy haas powstaje w zwizku z dziaalnoci osoby fizycznej niebdcej przedsibiorc. W zwizku z powyszym w zakresie okrelonym w tytuem niniejszego rozdziau nie ma koniecznoci przeprowadzenia przedmiotowych analiz.

2.5.

Przepisy dotyczce emisji haasu z instalacji i urzdze, w tym pojazdw, ktrych funkcjonowanie ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska42; przez emisj rozumie si wprowadzane bezporednio lub porednio, w wyniku dziaalnoci czowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje lub energie, takie jak ciepo, haas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Przez haas rozumie si natomiast niepodane dwiki o czstotliwociach od 16 Hz do 16000 Hz. Wielko emisji haasu, zgodnie z art. 118c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Po26; wyznacza si i ocenia na podstawie pomiarw poziomu haasu w rodowisku, zgodnie z wymaganiami. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia43; okrelono dopuszczalny poziom haasu zewntrznego dla poszczeglnych grup pojazdw. 9 okrela, e pojazd samochodowy powinien by tak zbudowany, wyposaony i utrzymany, aby poziom haasu zewntrznego mierzony podczas postoju z odlegoci 0,5 m nie przekracza w odniesieniu do pojazdu, ktry zosta poddany badaniom homologacyjnym wartoci ustalonej w trakcie bada homologacyjnych o 5,0 dB(A). Natomiast dla pozostaych pojazdw poziom haasu zewntrznego nie powinien przekracza wartoci przedstawionych w Tabeli 43, str. 68. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.44 okrelono rwnie dopuszczalny poziom haasu zewntrznego mierzonego podczas postoju w odlegoci
41

42

43

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262)

- 97 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

0.5 m dla cignika rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB(A) dla cignika rolniczego oraz 90 dB(A) dla motoroweru. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Po45 w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.46, okrelono dopuszczalne poziomy haasu okrelone wskanikami LDWN, LN, LAeqD, LAeqN, w zalenoci od przeznaczenia terenu oraz rodzaju obiektw, ktre s naraone na dziaanie haasu. Okrelono rwnie przedziay czasu odniesienia, do ktrych odnosz si poszczeglne wartoci.

2.6.

Nowe, dostpne techniki i technologie w zakresie ograniczenia haasu

Ograniczanie ponadnormatywnej emisji haasu moe by prowadzone z uyciem nastpujcych metod: organizacyjnych (bezinwestycyjnych) technicznych (inwestycyjnych) Powysze metody opisano w Rozdziale 2, w pkt.2.6, na str.69.

44

45

46

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)

- 98 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

D.
1.

Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie


Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi

Zgodnie z art. 174, ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska47 emisja, polegajca na powodowaniu haasu, powstajca w zwizku z eksploatacj drogi, nie moe, z zastrzeeniem ust. 3, spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza terenem, do ktrego zarzdzajcy tym obiektem ma tytu prawny. Zgodnie z art. 174, ust. 3 w. w. ustawy, jeeli w zwizku z eksploatacj drogi utworzono obszar ograniczonego uytkowania, eksploatacja nie moe spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza tym obszarem. 2. Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem

Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi zostaa przedstawiona na mapach akustycznych, ktre to mapy s przedstawione w Rozdziale 3, pkt. F. 3. Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu

Wanym kryterium stosowanym przy wyborze alternatywnego rozwizania jest relacja kosztw do korzyci jakie daje realizowane zadanie. Wskanik ten opisuje w jaki sposb osign cel przy jak najmniejszych kosztach. Ekrany akustyczne, nasypy ziemne, obudowy dwikoizolacyjne nie maj istotnych alternatyw. Alternatywne rozwizania dotycz zastosowanych materiaw budowlanych, a nie dotycz rodzaju rozwiza przeciwhaasowych. Dlatego te, w przypadku drg, ekran akustyczny jest jedynym pewnym i powszechnie stosowanym rozwizaniem. Pozostae zadania o charakterze inwestycyjnym, jak na przykad modernizacja nawierzchni (usuwanie nierwnoci itp.), wprowadzanie ogranicze prdkoci ruchu, zwikszanie wiadomoci spoecznej s zadaniami pomocniczymi nie zawsze wpywajcymi w istotny sposb na ograniczenie emisji haasu. Natomiast stosowanie cichych nawierzchni nie daj dobrych rezultatw w warunkach miejskich, poniewa powierzchnie te szybko ulegaj zanieczyszczeniu, co z kolei ogranicza ich waciwoci dwikochonne. Ze wzgldu na bezporednie ssiedztwo drogi i zabudowa mieszkalnych bardzo czsto brak jest moliwoci zastosowania ekranw akustycznych. Wwczas jedynym rozwizaniem pozostaje ograniczenie prdkoci pojazdw, co jednak nie jest dobrym rozwizaniem, poniewa ograniczanie prdkoci na duych arteriach komunikacyjnych spowodowaoby, i przestayby one peni swoj rol i z pewnoci wywoaoby konflikt spoeczny.

47

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 99 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

E.

Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu

Kierunki i dziaania niezbdne do poprawy klimatu akustycznego, podzielono na nastpujce etapy: Etap A: wykonanie aktualnych pomiarw haasu dla analizowanych odcinkw drg Etap B: opracowanie projektu budowlanego zabezpiecze przeciwhaasowych Etap C: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, na ktrych wskanik M jest najwyszy Etap D: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, o niszym wskaniku M Etap E: opracowanie sprawozdania okrelajcego wpyw zrealizowanych inwestycji (budowy odcinkw ekranw akustycznych) na stan akustyczny rodowiska, w obszarach przekrocze wskanika M Etap F: wprowadzenie ogranicze prdkoci i urzdze monitoringu Etap G: wprowadzenie obszaru ograniczonego uytkowania Tabela 68. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Legenda: Etap B Etap C i Etap D Etap D Harmonogram realizacji programu Nazwa dziaania Etap A Etap B Etap C Etap D Etap E Etap F Etap G Data rozpoczcia 2010 r. 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r. Data zakoczenia 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r.

w tym okres na uzyskanie pozwolenia na budow w tym okres na wyonienie wykonawcy zadania w tym okres na opiniowanie

- 100 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 69.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 Tabela 70.

Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Garbw) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 577,554 578,754 578,783 578,865 C 578,887 578,978 578,995 579,065 579,065 579,098 D 579,098 579,562 579,613 581,514 581,544 591,1 C

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14

Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Kurw) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 577,579 577,615 577,632 577,665 C 577,665 577,681 577,697 579,09 579,09 579,124 579,124 579,355 579,355 579,385 579,385 580,007 D 580,046 580,25 580,27 580,333 580,373 580,491 580,491 580,527 580,527 580,596 580,624 591,1 C

- 101 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

F.

Cz graficzna (mapowa)

Przeprowadzone analizy akustyczne i badania modelowe, zaprezentowano na mapach obrazujcych aktualny i prognozowany stan klimatu akustycznego rodowiska, dla obszarw podlegajcych zakresem niniejszego POPH. Do map tych zalicza si: zakres zgodny z wymogami POPH o mapa imisyjna LDWN / LN o mapa prognostyczna LDWN / LN o mapa efektu zastosowania przedsiwzi ochrony rodowiska przed haasem LDWN / LN o mapa proponowanych kierunkw zmian zagospodarowania przestrzennego Skal bazow wszystkich map jest skala 1:10 000. Niniejsze mapy stanowi zacznik do niniejszego Programu.

- 102 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

G.

Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania POPH jest gwna droga zlokalizowana na terenie poza aglomeracjami wojewdztwa lubelskiego droga krajowa Nr 12, odcinek Kurw Garbw. Niniejszy POPH obejmuje swoim zasigiem drog Nr 12, w pasie o szerokoci 1000 m, po obu stronach, na odcinku: Kurw Garbw w kilometrau od 577+554 km do 591+100 km Analizowane odcinki przebiegaj przez nastpujce gminy: Kurw (gmina wiejska) powiat puawski Markuszw (gmina wiejska) powiat puawski Garbw (gmina wiejska) powiat lubelski Gmina Kurw zajmuje powierzchni 103,99 km2; gmina Markuszw zajmuje powierzchni 40,40 km2, natomiast gmina Garbw zajmuje powierzchni 102,62 km2. Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: gmina Kurw 77,18 osb/ km2 gmina Markuszw 75,15 osb/ km2 gmina Garbw 87,35 osb/ km2 Poziom emisji haasu kadego cigu komunikacyjnego, istotnie zaley od dwch gwnych parametrw: struktury i natenia ruchu oraz od prdkoci potoku pojazdw, std w celu okrelenia stopnia oddziaywania analizowanego rda na otaczajcego go rodowisko, niezbdne jest dokadne okrelenie ww. parametrw. Przeprowadzone przez GDDKiA w ramach GPR 2005 r., pomiary struktury natenia ruchu, okreliy nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12_577_5: 17 015 pojazdw / dob Dane te weryfikowano, na etapie opracowania mapy akustycznej (wrzesie 2007 r.), okrelajc nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12_577_5: 37 844 pojazdw / dob Celem ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu wytypowano obszary przekrocze wskanika M. Okrelono, i ograniczenie ponadnormatywnej emisji haasu w wyznaczonych obszarach przekrocze wskanika M, moe by realizowane przez wdroenie nastpujcych dziaa: budow ekranu akustycznego, w nastpujcych odcinkach: o ekran nr 1 o cznej dugoci 12 197,9 m o ekran nr 2 o cznej dugoci 13 361,96 m ograniczenie prdkoci dopuszczalnych dla ww. odcinka utworzenie obszaru ograniczonego uytkowania

- 103 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozdzia 4. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Garbw Lublin A.


1.

Cz opisowa programu
Opis obszaru objtego zakresem programu

Analizowany odcinek drogi o dugoci 11,445 km rozpoczyna si na wschd od miejscowoci Garbw (km 591+100), a koczy na przedmieciach Lublina (km 602+545). Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gminy: Garbw, Jastkw, Lublin, pooone w powiecie lubelskim. Gmina Garbw zajmuje powierzchni 102,62 km2, gmina Jastkw zajmuje powierzchni 113,14 km2, natomiast gmina Lublin zajmuje powierzchni 147,45 km2.

2.

Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia

Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanych odcinkach drg krajowych, przedstawiono w Rozdziale 1, w pkt. 2, w Tabeli 5 i w Tabeli 6, str. 27. 3. Podstawowe kierunki i zakres dopuszczalnych poziomw haasu dziaa niezbdnych do przywrcenia

Zgodnie z zapisami Po48, w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu, naley zastosowa wszystkie nowe, dostpne techniki i technologie, a w przypadku gdy ograniczenie emisji haasu w aden sposb nie jest moliwe, naley wprowadzi obszar ograniczonego uytkowania. Dlatego te, naley w pierwszym kroku podj dziaania zmierzajce do wprowadzenia technicznych moliwoci ograniczenia emisji haasu (budowa odcinka: ekranu nr 1 i ekranu nr 2), a gdy badania po ich zastosowaniu istotnie potwierdz wystpowanie prognozowanych przekrocze naley wprowadzi organizacyjne metody ograniczania emisji, poprzez ograniczanie prdkoci na analizowanym odcinku wraz z zastosowaniem urzdze monitorujcych przestrzeganie ogranicze prdkoci, a nastpnie wprowadzenie w obszarach przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, obszarw ograniczonego uytkowania. Proponowane techniczne moliwoci ograniczenia emisji haasu: ekran nr 1 i ekran nr 2 opisano w Tabeli 38 i w Tabeli 39. Zarwno ekran nr 1, jak i ekran nr 2, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95.
48

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p. zm.)

- 104 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 zosta przedstawiony w poniszej tabeli. Tabela 71. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 Kilometra drogi Dugo Lp. L [m] od km do km 591+100 O1-O10 602,337 8352,51 O1-O10 591+100 602+545 10306,9

4.

Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada

Terminy realizacji programu zostay opisane w Rozdziale 4, pkt. E, str. 126.

5.

rda finansowania programu

Realizacja niniejszego programu, winna by prowadzona ze rodkw zarzdzajcego drog, tj. Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabeli 17, str. 33.

6.

Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu

Program ochrony rodowiska przed haasem zosta uchwalony przez Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego. Departament Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego w Lublinie odpowiedzialny jest za koordynacj i monitoring realizacji poszczeglnych zada okrelonych w niniejszym Programie. Dla zapewnienia efektywnego postpu realizacji poszczeglnych etapw dziaa wyznaczonych w niniejszym Programie, niezbdna jest jego kontrola i monitoring. Podstawowymi elementami kontroli powinny by: sporzdzane przez zarzdcw drg i przekazywane do Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego corocznie raporty dotyczce postpw w realizacji dziaa zawartych w Programie, kolejny Program ochrony rodowiska przed haasem, ktry bdzie stanowi ostateczn weryfikacj i podsumowanie efektw niniejszego opracowania, monitoring haasu wykonywany przez zarzdzajcych drogami w ramach Generalnego Pomiaru Haasu oraz w postaci wyrywkowych bada szczegowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowa rodowiskowych dla inwestycji drogowych.

- 105 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

W celu wskazania przydatnoci i skutecznoci proponowanych dziaa, zarzdcy drg powinni wykonywa pomiary haasu na analizowanych, w niniejszym Programie, odcinkach drg: przed podjciem dziaa oraz po zrealizowaniu wszystkich wskazanych zada. Wyniki powinny by przekazywane w corocznych raportach marszakowi wojewdztwa.

- 106 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

B.
1.

Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu


Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach

Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 591+100 do 602+545) przebiega przez gminy: Garbw (gmina wiejska), Jastkw (gmina wiejska), Lublin (gmina miejska) pooone w powiecie lubelskim. Organami administracji waciwymi w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach s Wjt Gminy Garbw, Wjt Gminy Jastkw i Prezydent Miasta Lublin. Jednostki organizacyjne urzdw gminy Garbw, gminy Jastkw, gminy Lublin waciwe w sprawach: ochrony rodowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, architektury i urbanistyki powinny przygotowywa informacje o wydanych decyzjach, ktrych ustalenia zmierzaj do osignicia celw programu ochrony rodowiska przed haasem, ktre to powinny by przekazywane odpowiednio Radzie Gminy Garbw, Radzie Gminy Jastkw oraz Radzie Miasta Lublin. Do obowizku organw administracji naley przekazywanie, do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie, informacji o wydanych decyzjach, dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12, majcych wpyw przede wszystkim na emisj haasu do rodowiska. Tabela 72. Informacje dotyczce organw administracji przekazywania informacji o wydanych decyzjach Adres jednostki Garbw 28 21-080 Garbw ul. Chmielowa 3 21-002 Jastkw Plac okietka 1 20-109 Lublin waciwych z zakresie

Organ administracji Wjt Gminy Garbw Wjt Gminy Jastkw Prezydent Miasta Lublin

Dane kontaktowe tel. (81) 501-80-63 e-mail: wojt@garbow.ug.gov.pl www.garbow.pl tel.: (81) 502-04-25 www.jastkow.pl tel.: (81) 466-20-00 lub (81) 466-20-02 e-mail: prezydent@lublin.eu www.lublin.eu

- 107 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.

Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego

Podstawowymi aktami prawa miejscowego, ktrych ustalenia maj zasadniczy wpyw na ksztatowanie klimatu akustycznego, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym49. Organami administracji waciwymi w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego, s Rada Gminy Garbw, Rada Gminy Jastkw, Rada Miasta Lublin, Rada Powiatu Lubelskiego oraz Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego (ustanawianie obszarw ograniczonego uytkowania). Tabela 73. Informacje o organach administracji waciwych w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego Adres jednostki Garbw 28 21-080 Garbw Dane kontaktowe tel. (81) 501-80-63 tel./ fax (81) 501-80-70 www.garbw.pl e-mail:ug@garbow.pl tel.: (81) 502-04-25 fax.: (81) 502-01-44 www.jastkow.pl e-mail: poczta@jastkow.pl tel.: (81) 466-10-00 fax.: (81) 466-10-01 www.lublin.eu e-mail: urzad_miasta@lublin.eu. tel.: (81) 532 21 26 fax.: (81) 534 73 73 www.powiat.lublin.pl e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl

Organ administracji Rada Gminy Garbw

Rada Gminy Jastkw

ul. Chmielowa 3 21-002 Jastkw

Rada Miasta Lublin

Plac okietka 1 20-950 Lublin

Rada Powiatu Lubelskiego

ul. Spokojna 9 20-074 Lublin

49

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 80 poz. 717 z pn. zm.)

planowaniu

zagospodarowaniu

przestrzennym

- 108 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

3.

Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu

Organem administracji zobowizanym do prowadzenia monitoringu realizacji niniejszego programu jest Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego. Z upowanienia Marszaka Wojewdztwa zadanie powysze realizuje Dyrektor Departamentu Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego, zgodnie z opisem w Rozdziale 1, w Tabeli 18, str. 34.

4.

Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki

Ustawa Prawo ochrony rodowiska50 okrela szereg obowizkw dotyczcych zarzdzajcego drog / drogami, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach. Przede wszystkim naley tu wymieni: stosowanie zabezpiecze akustycznych i waciwej organizacji ruchu w celu ochrony rodowiska przed zanieczyszczeniem haasem (art. 173) obowizek dotrzymania standardw jakoci rodowiska, obowizek prowadzenia okresowych lub cigych pomiarw wartoci poziomu haasu w rodowisku (art. 175) obowizek przedstawiania waciwemu organowi ochrony rodowiska oraz wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska wynikw wykonanych pomiarw (art. 177 ust.1) obowizek sporzdzania co 5 lat map akustycznych (fragmentw) dla terenw w otoczeniu obiektw mogcych negatywnie wpywa na rodowisko (art. 179 ust.1 i 3), obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelony powiat waciwemu marszakowi i starocie (art. 179 ust. 4 pkt. 1) obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelone wojewdztwo waciwemu wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska (art. 179 ust. 4 pkt. 2) obowizek sporzdzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 roku od dnia, w ktrym obiekt zosta zaliczony do obiektw, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5) Zgodnie z powyszymi zapisami ustawy Prawo ochrony rodowiska14 przyjmuje si, e realizacja zada skadajca si na niniejszy program ochrony rodowiska przed haasem spoczywa bdzie na zarzdcach odcinkw drg objtych zakresem niniejszego programu, ktrym w chwili obecnej jest Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabeli 17, str. 33.

50

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 109 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

C.
1.

Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie


Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych 1.1. Charakterystyki obszaru objtego map akustyczn

Opracowanie pt.: Program ochrony rodowiska przed haasem dla wojewdztwa lubelskiego dla terenw poza aglomeracjami, pooonych wzdu drg krajowych, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny, obejmuje swym zakresem tereny najbardziej obcione ruchem samochodowym tj. drog krajow Nr 12 w odcinkach na trasie od Puaw do Piask. Analizowany odcinek przebiega od gminy Garbw do gminy Lublin (od km 591+100 do km 602+545). Droga krajowa Nr 12 zlokalizowana w wojewdztwie lubelskim peni funkcj tranzytow z zachodu na wschd kraju. Niniejszym programem zosta objty pas terenu o szerokoci po 1000 m (wraz z pasem jezdni ok. 30 m), pooony po obu stronach odcinka drogi krajowej Nr 12: Tabela 74. Lp. 1 Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 Dugo Kilometra Nr odcinka drogi od km do km w km 12 591+100 602+545 11,445

Nazwa odcinka Garbw - Lublin

Powierzchnia obszaru analizy w km2 22,883

Przedstawiony w powyszej tabeli odcinek drogi krajowej wraz z obszarem pasa usytuowanym po obu stronach od skrajni jezdni, nale do gmin: Garbw (gmina wiejska) oraz Lublin (gmina miejska) pooonych w powiecie lubelskim. Tabela 75. Obszar powierzchni objtej map akustyczn czna powierzchnia obszarw w km2 41,99

Jednostka administracyjna Powiat Lubelski

Powiat lubelski Odcinek drogi (od km 591+000 do km 602+545) rozpoczyna si na wschd od miejscowoci Garbw, a koczy na przedmieciach Lublina. W strukturze terenu dominuj obszary rolnicze. Brak jest duych kompleksw lenych. W pobliu Garbowa znajduj si stawy rybne utworzone na rzece Kurwce. Teren analizy ley w pnocno-zachodniej czci Wyyny Lubelskiej na obszarze Paskowyu Naczowskiego. 1.1.1. Ustalenia Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12, przebiega przez obszary poszczeglnych jednostek administracyjnych na szczeblu gminnym: Garbw, Jastkw, Lublin. Podstawowymi dokumentami okrelajcymi prawo miejscowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego s Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, ktre

- 110 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

w odniesieniu do wymienionych gmin w zrnicowanym stopniu pokrywaj tereny tych jednostek i jednoczenie wchodz w zasig obszaru objtego zasigiem opracowania. Tabela 76. Lp. Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH Nazwa Nazwa dokumentu Akt prawny powoujcy gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbw Uchwaa Rady Gminy Garbw nr XXXIV/188/2001 z dn. 8.12.2001 r. Uchwaa Rady Gminy Jastkw nr XXVII/289/2006 z dn. 29.VI.2006 r. Uchwaa Rady Miasta Lublin nr 1641/LIII/2002 z dnia 29.08.2002 r.

Garbw

Jastkw

Zmiana Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastkw

Lublin

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin cz I

Kierunki dotyczce zagospodarowania, funkcji terenw wedug Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Gmin Garbw, Jastkw i miasta Lublin: Garbw: Tereny zabudowy zagrodowej wraz z terenami usug MR/UC, teren rolniczy o przewadze funkcji ogrodniczej z usugow RO/UC, tereny rolne bez prawa zabudowy RP, tereny z funkcj usugow UC, tereny zabudowy zagrodowej MR, teren ujcia wody W, tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej MN/MR. Jastkw: Tereny zabudowy jednorodzinnej wraz z usugami MN, tereny zabudowy zagrodowej wraz z usugami MR, tereny zabudowy zagrodowej wraz z terenami obsugi produkcji w gospodarstwach rolnych MR/RU, tereny usug komercyjnych i rzemiosa z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej U, tereny rozmieszczenia obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000 m2 , tereny aktywnoci gospodarczej P, tereny zieleni izolacyjnej ZI. Lublin: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej wysokoci budynku 2 kondygnacje z moliwoci poddasza oraz tereny usug komercyjnych U/M4.

- 111 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.1.2. Obszary ograniczonego uytkowania W oparciu o podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH, dotyczcych terenw objtych zakresem opracowania, wzdu drg krajowych Nr 12 i Nr 17 nie stwierdzono wystpowania obszarw ograniczonego uytkowania. 1.1.3. Strefy ochronne Na podstawie opracowa studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin mona wyznaczy obszary rodowiska przyrodniczego, ktre poddano prawnej ochronie, a ktre jednoczenie s naraone na oddziaywanie przedmiotowej drogi Nr 12. Na analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12 Garbw Lublin (od km 591+100 do km 602+545) nie ustanowiono specjalnych obszarw ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw rolin i zwierzt z programu Natura 2000. 1.2. Charakterystyki terenw objtych programem

Niniejszy Program obejmuje swym zakresem tereny pooone w ssiedztwie drg krajowych, na terenie wojewdztwa lubelskiego, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny. Analizowany odcinek drogi o dugoci 11,445 km rozpoczyna si na wschd od miejscowoci Garbw (km 591+100), a koczy na przedmieciach Lublina (km 602+545). Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gminy: Garbw, Jastkw, Lublin, pooone w powiecie lubelskim. Gmina Garbw zajmuje powierzchni 102,62 km2, gmina Jastkw zajmuje powierzchni 113,14 km2, natomiast gmina Lublin zajmuje powierzchni 147,45 km2. 1.2.1. Liczba mieszkacw Dane statystyczne przedstawiono na podstawie danych z GUS - Bank Danych Regionalnych, wg stanu faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008 r. Gmin Garbw zamieszkuje 8 964 mieszkacw, gmin Jastkw zamieszkuje 12 722 mieszkacw, natomiast miasto Lublin zamieszkuje 350 462 mieszkacw. 1.2.2. Gsto zaludnienia Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: gmina Garbw 87,35 osb/ km2 gmina Jastkw 112,44 osb/ km2 miasto Lublin 2376,82 osb/ km2 Poniej przedstawiono sumaryczne dane statystyczne dotyczce gmin, na ktrych obszarze znajduje si teren objty niniejszym programem.

- 112 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 24.

Podstawowe dane statystyczne dla gmin pooonych w ssiedztwie analizowanych odcinkw drogi krajowej Nr 12 (rdo: Bank Danych Regionalnych) Gsto zaludnienia Nazwa gminy Liczba mieszkacw* Powierzchnia [km2] [osoba/ km2] Garbw 8 964 102,62 87,35 Jastkw 12 722 113,14 112,44 m. Lublin 350 462 147,45 2376,82
wg faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008

1.2.3. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12, przedstawiono w tabeli poniej. Tabela 77. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Garbw - Lublin; od 591+100 do 602+545 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

17,923

2,411

1,247

0,724

0,548

0,468

0,150

0,096

0,011

1,019

0,597

0,352

0,064

- 113 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 78. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku c. d. Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Garbw - Lublin; od 591+100 do 602+545 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

Tabela 79. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Garbw - Lublin; od 591+100 do 602+545 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

16,178

3,252

1,606

0,937

0,904

0,202

0,189

0,149

0,124

0,060

0,660

0,678

0,587

0,456

0,249

- 114 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 80. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku c. d. Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Garbw - Lublin; od 591+100 do 602+545 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

1.3.

Charakterystyka techniczno akustyczna rde haasu majcych negatywny wpyw na poziom haasu w rodowisku

W poniszej tabeli przedstawiono szczegowe dane lokalizacyjno - techniczne dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 Garbw - Lublin. W jego ssiedztwie nie zinwentaryzowano adnych zabezpiecze przeciwdwikowych. Tabela 81. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 Symbol Wsprzdne geograficzne Wsprzdne geograficzne Pocztek Koniec Nr ident. GPS GPS odcinka odcinka odcinka drogi [km] [km] N S N S (ID) 12_591_1 12 591_100 512038,1 222147,4 602+545 511629,5 22295,9 Symbol ident. odcinka (ID) 12_591_1

Nazwa odcinka Garbw Lublin

Warto DR wg. GPR 2005 [P/d] 17611

Typ przekroju drogowego 1x2

Klasa drogi GP

- 115 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) dla roku 2005 Tabela 82. Symbol ident. odcinka (ID) 12_591_1 Legenda: typ 1: typ 2: typ 3: typ 4: typ 5: typ 6: typ 7: Tabela 83. Symbol ident. odcinka (ID) 12_591_1 Tabela 84. Symbol ident. odcinka (ID) 12_591_1 Tabela 85. Symbol ident. odcinka (ID) 12_591_1 Tabela 86. Symbol ident. odcinka (ID) 12_591_1 Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby Rodzajowa struktura ruchu pojazdw samochodowych w pojazdach / dob Typ 1 17 Typ 2 13041 Typ 3 1733 Typ 4 883 Typ 5 1631 Typ 6 289 Typ 7 17

motocykle samochody osobowe i mikrobusy lekkie samochody ciarowe samochody ciarowe bez przyczep samochody ciarowe z przyczepami autobusy cigniki rolnicze Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby - c.d. Sumaryczne 17015 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory dnia (godzina 0800 do 2000) Natenie DR51 pojazdw / h poniej 3,5 t 1529 powyej 3,5 t 262 sumaryczne 1791

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory wieczoru (godzina 2000 do 2400) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 186 powyej 3,5 t 1036 sumaryczne 1222

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory nocy (godzina 2400 do 0800) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 110 powyej 3,5 t 271 sumaryczne 381

51

DR = rednioroczne

- 116 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Struktura i natenie ruchu na podstawie mapy akustycznej 52 (sierpie 2007 r.) Tabela 87. Symbol ident. odcinka (ID) 12_591_1 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg mapy akustycznej - bez rozgraniczenia pory doby Kilometra pocztek 591+100 koniec 602+545 Natenie pojazdw / dob poniej 3,5 t 30404 powyej 3,5 t 7440 sumaryczne 37844

Emisja haasu na podstawie mapy akustycznej 22 (sierpie 2007 r.) Tabela 88. Zestawienie wynikw pomiarw rwnowanego poziomu dwiku w ssiedztwie analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 wg. mapy akustycznej Poziom emisji Wsprzdne geograficzne Numer haasu identyfikacyjny Nazwa Pora Pora Kilometra punktu punktu Dugo Szeroko dnia nocy pomiarowego hmins hmins LAeq,D LAeq,N dB(A) dB(A) 12_591_1_135 597,623 222559,38 511816,94 Pp2* 67,2 70,83 12_591_1_135 597,623 222559,38 511816,94 Pp3** 63,6 67,86 punkt referencyjny, zlokalizowany 10 m od skrajni drogi punkt dodatkowy, zlokalizowany 20 m od skrajni drogi - wg prawa polskiego od 0600 do 2200 00 00 od 22 do 06 - wg prawa polskiego

Legenda: * ** pora dnia: pora nocy: 1.4.

Trendy zmian stanu akustycznego

Z inwestycji realizowanych w wojewdztwie lubelskim, umoliwiajcych zmian warunkw akustycznych na odcinkach drg Nr 12, Nr 17, zaliczy naley inwestycje realizowane przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad opracowanych w dokumencie: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. Inwestycje realizowane w wojewdztwie lubelskim zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 1.4, str. 53. 1.5. Koncepcja dziaa zabezpieczajcych rodowisko przed haasem

Na podstawie przeprowadzonych bada modelowych wyznaczono obszary przekrocze wskanika M. Dla obszarw przekrocze wskanika M (gdzie: M > 0), wprowadzono ekrany akustyczne, lokalizujc je w pasie drogi, w odlegoci 4,0 m od skrajni drogi.

52

Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu powyej 16 400 pojazdw na dob cig drogi krajowej Nr 12 na odcinku od km 577+554 do km 602+545 (Kurw - Lublin)

- 117 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Ekrany akustyczne, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Tabela 89. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 - ekran nr 1 odcinek Garbw Lublin (kierunek Garbw) Orientacyjny kilometra Opis ekranu Dugo ekranu Wysoko ekranu [m] [m] akustycznego pocztek km koniec km 591,100 593,545 45,78 8 D* 593,591 593,785 193,71 Dominujcy typ: 593,785 593,894 5,5 109,52 ekran typu 593,894 595,595 8 D* 1700,68 pochaniajcego 595,595 595,623 7 27,83 klasa poch. A 595,623 595,713 90,46 wspczynnik 8 D* 595,750 595,791 40,67 Wmin = 0,95 Dopuszczalny typ: 595,791 595,818 5 1632,766 ekran odbijajcy, 595,818 595,857 8 D* 38,62 z pyt 595,857 595,882 4,5 25,21 poliwglanowych 595,882 596,495 613,5 o wskaniku 596,556 596,638 81,42 DLRmin = 30,0 dB 8 D* 596,685 596,811 125,81 596,899 597,176 276,85 597,258 602,545 5304,04 Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 - ekran nr 2 odcinek Garbw Lublin (kierunek Lublin) Orientacyjny kilometra Opis ekranu Wysoko Dugo ekranu akustycznego ekranu [m] [m] pocztek km koniec km 591,100 593,663 2563,3 Dominujcy typ: ekran typu 593,704 593,739 34,98 pochaniajcego 593,825 595,5614 1736,69 klasa poch. A 595,596 595,626 30,1 8 D* wspczynnik 595,658 595,679 21,02 Wmin = 0,95 595,710 595,756 46,12 Dopuszczalny typ: 595,793 595,886 92,84 ekran odbijajcy, 595,950 596,076 125,81 z pyt 596,076 596,116 5,5 40,36 poliwglanowych o wskaniku 7,5 6224,59 596,152 602,377 DLRmin = 30,0 dB

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 Tabela 90.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10

- 118 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

wysoko 8,00 m plus dyfraktor w ksztacie litery Y (typ BW-E wg KOMAG)

Nakady finansowe na realizacje POPH Szacuje si, e koszt zabudowy ekranu akustycznego typu pochaniajcego, np. zielona ciana, dla terenu IV kategorii - 1 m2, ksztatuje si na poziomie okrelonym w Tabeli 40 - do oblicze przyjto standardowy rozstaw supw / fundamentw: l = 4,20 m. Koszt zabudowy ekranu akustycznego typu odbijajcego, wykonanego z pyt z plexiglasu, przedstawiono Tabeli 40, str. 61. Tabela 91. Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 12 na odcinku Garbw Lublin (kierunek Garbw) Orientacyjny kilometra Koszt zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 591,100 593,545 74392,5 593,591 593,785 314778,75 593,785 593,894 97472,8 593,894 595,595 2763605 595,595 595,623 29360,65 595,623 595,713 146997,5 595,750 595,791 66088,75 595,791 595,818 1387851,1 595,818 595,857 62757,5 595,857 595,882 20546,15 595,882 596,495 996937,5 596,556 596,638 132307,5 596,685 596,811 204441,25 596,899 597,176 449881,25 597,258 602,545 8619065 15 366 483,20 z netto

Cakowity koszt dla ekranu nr 1:

- 119 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 92. Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10

Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 12 na odcinku Garbw Lublin (kierunek Lublin) Orientacyjny kilometra Koszt zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 591,100 593,663 4165362,5 593,704 593,739 56842,5 593,825 595,5614 2822121,3 595,596 595,626 48912,5 595,658 595,679 34157,5 595,710 595,756 74945 595,793 595,886 150865 595,950 596,076 204441,25 596,076 596,116 35920,4 596,152 602,377 6971540,8 14 565 108,70 z netto

Cakowity koszt dla ekranu nr 2:

Koszt realizacji inwestycji, polegajcej na zabudowie: ekranu nr 1: 15 366 483,20 z netto ekranu nr 2: 14 565 108,70 z netto Niniejszy kosztorys nie uwzgldnia kosztw wprowadzenia obszaru ograniczonego uytkowania, ani te kosztw nadzoru urzdu marszakowskiego nad realizacj przedmiotowego zadania. Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego wynikajce z realizacji POPH Zaleca si nastpujce kierunki zamian w zagospodarowaniu przestrzennym: unikanie lokowania jakichkolwiek obiektw chronionych w rejonie wzw i zjazdw, w obszarze co najmniej 500 m od skrajni drogi, unikanie lokowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odlegoci 350 m od skrajni, z uwzgldnieniem zapisw powyej, unikanie lokowania zabudowy, po obu stronach drogi, w ten sposb, i w odlegoci mniejszej ni 500 m tworzy ona kanion uliczny, unikanie lokowania w odlegoci mniejszej ni 500 m od skrajni drogi zabudowy chronionej o wysokoci wikszej od 8 m.

- 120 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.

Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu 2.1. Polityki, strategie, plany lub programy, o ktrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pn. zm.)

Dla obszaru objtego niniejszym POPH przeanalizowano szczegowo obowizujce polityki, strategie, plany i programy, ktre w swych zapisach odnosz si do ochrony akustycznej. Nale do nich nastpujce dokumenty: Strategia Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego, Program ochrony rodowiska wojewdztwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw do roku 2015, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Lubelskiego. Wymienione dokumenty zostay opisane w Rozdziale, pkt. 2.1, str. 64.

2.2.

Powiatowe lub gminne programy ochrony rodowiska

Poniej przedstawiono gwne ustalenia powiatowych i gminnych programw ochrony rodowiska oraz opracowa pokrewnych dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 (Garbw - Lublin): Gmina Garbw Program Ochrony rodowiska na lata 2006-2014 W Programie Ochrony rodowiska dla Gminy Garbw jako czynnik negatywnie wpywajcy na rodowisko wymieniany jest haas zwizany z ruchem tranzytowym na drodze krajowej Nr 12/17. Jako jeden z celw postawiono budow, na drodze krajowej, obwodnicy, przebiegajcej przez Przybysawice, Zagrody, Karolin, Garbw i Bogucin. Strategia Rozwoju Gminy Garbw na lata 2009-2015 W Strategii Rozwoju Gminy Garbw jako rdo haasu wymieniany jest haas komunikacyjny na analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12/17. Jako jeden z celw strategicznych wyznaczono remont i modernizacj niszczejcej infrastruktury drogowej. Strategia Rozwoju Gminy Jastkw na lata 2008-2015 W Strategii Rozwoju Gminy Jastkw nie poruszono zagadnie zwizanych z haasem komunikacyjnym wzdu analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12. Strategia Rozwoju Miasta Lublin Dokument ten skada si z dwch czci. Pierwsza to raport z obecnej sytuacji na obszarze miasta, a drugi to struktura celw strategii rozwoju miasta. W zakresie ochrony rodowiska okrelono problem wystpowania wysokiego poziomu haasu na terenach zlokalizowanych przy szlakach komunikacyjnych. Jako cel Strategii postawiono wspieranie inicjatyw dcych do wyprowadzenia ruchu gwnych szlakw komunikacyjnych poza centra miast i miejscowoci oraz ograniczenie haasu.

- 121 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Program Ochrony rodowiska dla Powiatu Lubelskiego Program Ochrony rodowiska Powiatu Lubelskiego jako gwne rdo haasu wymienia haas komunikacyjny wzdu drogi krajowej Nr 12, 17. Na terenie powiatu lubelskiego planowane s modernizacje lub rozbudowy zarwno drg krajowych, gminnych jak i powiatowych. Wedug Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych wymagana jest m. in. budowa obwodnicy Lublina w cigu drogi Nr 12, 17, 19.

2.3.

Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, majce wpyw na stan akustyczny rodowiska

Szczeglne znaczenie dla oceny haasu w rodowisku maj przepisy prawa miejscowego, w tym gwnie ustalenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ktre winny uwzgldnia potrzeby ochrony przed haasem. Podstawowym aktem prawnym, ktry w sposb bezporedni ksztatuje klimat akustyczny, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony rodowiska53 zapisy planw, rnicuj tereny o rnych funkcjach, dla ktrych w drodze rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.54; wyznacza si dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy planw mog dy do strefowania poszczeglnych funkcji w sposb minimalizujcy wzajemne oddziaywanie akustyczne. Na terenach objtych ochron przed haasem nie mog by przekraczane dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy miejscowych planw zagospodarowania terenu zostay opisane w Rozdziale 3, pkt. 1.1.1, str. 110.

2.4.

Pozwolenia na emitowanie haasu do rodowiska oraz inne dokumenty i materiay wykorzystywane dla potrzeb postpowa administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotw korzystajcych ze rodowiska, ktrych dziaalno ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska55 w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony rodowiska, na podstawie pomiarw wasnych, pomiarw dokonanych przez wojewdzkiego inspektora ochrony rodowiska lub pomiarw podmiotu obowizanego do ich prowadzenia, e poza zakadem, w wyniku jego dziaalnoci, przekroczone s dopuszczalne poziomy haasu, organ ten wydaje decyzj o dopuszczalnym poziomie haasu. Decyzji o dopuszczalnym poziomie haasu nie wydaje si jeeli haas powstaje w zwizku z eksploatacj drg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portw oraz lotnisk lub gdy haas powstaje w zwizku z dziaalnoci osoby fizycznej niebdcej przedsibiorc.
53

54

55

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 122 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

W zwizku z powyszym w zakresie okrelonym w tytuem niniejszego rozdziau nie ma koniecznoci przeprowadzenia przedmiotowych analiz. 2.5. Przepisy dotyczce emisji haasu z instalacji i urzdze, w tym pojazdw, ktrych funkcjonowanie ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska56; przez emisj rozumie si wprowadzane bezporednio lub porednio, w wyniku dziaalnoci czowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje lub energie, takie jak ciepo, haas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Przez haas rozumie si natomiast niepodane dwiki o czstotliwociach od 16 Hz do 16000 Hz. Wielko emisji haasu, zgodnie z art. 118 c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Po26; wyznacza si i ocenia na podstawie pomiarw poziomu haasu w rodowisku, zgodnie z wymaganiami. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia57; okrelono dopuszczalny poziom haasu zewntrznego dla poszczeglnych grup pojazdw. Zgodnie z 9 ww. rozporzdzenia okrelono, e pojazd samochodowy powinien by tak zbudowany, wyposaony i utrzymany, aby poziom haasu zewntrznego mierzony podczas postoju z odlegoci 0,5 m nie przekracza w odniesieniu do pojazdu, ktry zosta poddany badaniom homologacyjnym wartoci ustalonej w trakcie bada homologacyjnych o 5,0 dB(A). Natomiast dla pozostaych pojazdw poziom haasu zewntrznego nie powinien przekracza wartoci przedstawionych w Tabela 43, str. 68. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.58 okrelono rwnie dopuszczalny poziom haasu zewntrznego mierzonego podczas postoju w odlegoci 0.5 m dla cignika rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB(A) dla cignika rolniczego oraz 90 dB(A) dla motoroweru. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Po59 w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.60, okrelono dopuszczalne poziomy haasu okrelone wskanikami LDWN, LN, LAeqD, LAeqN, w zalenoci od przeznaczenia terenu oraz rodzaju obiektw, ktre s naraone na dziaanie haasu. Okrelono rwnie przedziay czasu odniesienia, do ktrych odnosz si poszczeglne wartoci.

56

57

58

59

60

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)

- 123 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.6.

Nowe, dostpne techniki i technologie w zakresie ograniczenia haasu

Ograniczanie ponadnormatywnej emisji haasu moe by prowadzone z uyciem nastpujcych metod: organizacyjnych (bezinwestycyjnych) technicznych (inwestycyjnych) Powysze metody opisano w Rozdziale 2, w pkt. 2.6, na str. 69.

- 124 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

D.
1.

Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie


Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi

Zgodnie z art. 174, ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska61 emisja, polegajca na powodowaniu haasu, powstajca w zwizku z eksploatacj drogi, nie moe, z zastrzeeniem ust. 3, spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza terenem, do ktrego zarzdzajcy tym obiektem ma tytu prawny. Zgodnie z art. 174, ust. 3 powyszej ustawy, jeeli w zwizku z eksploatacj drogi utworzono obszar ograniczonego uytkowania, eksploatacja nie moe spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza tym obszarem. 2. Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem

Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi zostaa przedstawiona na mapach akustycznych, ktre to mapy s przedstawione w Rozdziale 4, pkt. F. 3. Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu

Wanym kryterium stosowanym przy wyborze alternatywnego rozwizania jest relacja kosztw do korzyci jakie daje realizowane zadanie. Wskanik ten opisuje w jaki sposb osign cel przy jak najmniejszych kosztach. Ekrany akustyczne, nasypy ziemne, obudowy dwikoizolacyjne nie maj istotnych alternatyw. Alternatywne rozwizania dotycz zastosowanych materiaw budowlanych, a nie dotycz rodzaju rozwiza przeciwhaasowych. Dlatego te, w przypadku drg, ekran akustyczny jest jedynym pewnym i powszechnie stosowanym rozwizaniem. Pozostae zadania o charakterze inwestycyjnym, jak na przykad modernizacja nawierzchni (usuwanie nierwnoci itp.), wprowadzanie ogranicze prdkoci ruchu, zwikszanie wiadomoci spoecznej s zadaniami pomocniczymi nie zawsze wpywajcymi w istotny sposb na ograniczenie emisji haasu. Natomiast stosowanie cichych nawierzchni nie daj dobrych rezultatw w warunkach miejskich, poniewa powierzchnie te szybko ulegaj zanieczyszczeniu, co z kolei ogranicza ich waciwoci dwikochonne. Ze wzgldu na bezporednie ssiedztwo drogi i zabudowa mieszkalnych bardzo czsto brak jest moliwoci zastosowania ekranw akustycznych. Wwczas jedynym rozwizaniem pozostaje ograniczenie prdkoci pojazdw. Nie jest to jednak dobre rozwizanie, poniewa ograniczanie prdkoci na duych arteriach komunikacyjnych spowodowaoby, i przestayby one peni swoj rol i dziaanie to z pewnoci wywoaoby konflikt spoeczny.

61

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 125 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

E.

Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu

Kierunki i dziaania niezbdne do poprawy klimatu akustycznego, podzielono na nastpujce etapy: Etap A: wykonanie aktualnych pomiarw haasu dla analizowanych odcinkw drg Etap B: opracowanie projektu budowlanego zabezpiecze przeciwhaasowych Etap C: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, na ktrych wskanik M jest najwyszy Etap D: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, o niszym wskaniku M Etap E: opracowanie sprawozdania okrelajcego wpyw zrealizowanych inwestycji (budowy odcinkw ekranw akustycznych) na stan akustyczny rodowiska, w obszarach przekrocze wskanika M Etap F: wprowadzenie ogranicze prdkoci i urzdze monitoringu Etap G: wprowadzenie obszaru ograniczonego uytkowania Tabela 93. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Legenda: Etap B Etap C i Etap D Etap D Harmonogram realizacji programu Nazwa dziaania Etap A Etap B Etap C Etap D Etap E Etap F Etap G Data rozpoczcia 2010 r. 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r. Data zakoczenia 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r.

w tym okres na uzyskanie pozwolenia na budow w tym okres na wyonienie wykonawcy zadania w tym okres na opiniowanie

- 126 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 94.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 Tabela 95.

Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Garbw) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 591,100 593,545 C 593,591 593,785 D 593,785 593,894 593,894 595,595 595,595 595,623 595,623 595,713 595,750 595,791 C 595,791 595,818 595,818 595,857 595,857 595,882 595,882 596,495 596,556 596,638 D 596,685 596,811 596,899 597,176 C 597,258 602,545 Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Lublin) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 591,100 593,663 C 593,704 593,739 D 593,825 595,5614 C 595,596 595,626 595,658 595,679 595,710 595,756 D 595,793 595,886 595,950 596,076 596,076 596,116 596,152 602,377 C

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10

- 127 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

F.

Cz graficzna (mapowa)

Przeprowadzone analizy akustyczne i badania modelowe, zaprezentowano na mapach obrazujcych aktualny i prognozowany stan klimatu akustycznego rodowiska, dla obszarw podlegajcych zakresem niniejszego POPH. Do map tych zalicza si: zakres zgodny z wymogami POPH o mapa imisyjna LDWN / LN o mapa prognostyczna LDWN / LN o mapa efektu zastosowania przedsiwzi ochrony rodowiska przed haasem LDWN / LN o mapa proponowanych kierunkw zmian zagospodarowania przestrzennego Skal bazow wszystkich map jest skala 1:10 000.

- 128 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

G.

Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania POPH jest gwna droga zlokalizowana na terenie poza aglomeracjami wojewdztwa lubelskiego droga krajowa Nr 12, odcinek Garbw Lublin. Niniejszy POPH obejmuje swoim zasigiem drog Nr 12, w pasie o szerokoci 1000 m, po obu stronach, na odcinku: Garbw Lublin w kilometrau od 591+100 km do 602+545 km Analizowane odcinki przebiegaj przez nastpujce gminy: Garbw (gmina wiejska) powiat lubelski Jastkw (gmina wiejska) powiat lubelski Lublin (gmina miejska) powiat m. Lublin Gmina Kurw zajmuje powierzchni 103,99 km2; gmina Markuszw zajmuje powierzchni 40,40 km2, natomiast gmina Garbw zajmuje powierzchni 102,62 km2. Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: gmina Garbw 87,35 osb/ km2 gmina Jastkw 112,44 osb/ km2 miasto Lublin 2376,82 osb/ km2 Poziom emisji haasu kadego cigu komunikacyjnego, istotnie zaley od dwch gwnych parametrw: struktury i natenia ruchu oraz od prdkoci potoku pojazdw, std w celu okrelenia stopnia oddziaywania analizowanego rda na otaczajcego go rodowisko, niezbdne jest dokadne okrelenie ww. parametrw. Przeprowadzone przez GDDKiA w ramach GPR 2005 r., pomiary struktury natenia ruchu, okreliy nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12_591_1: 17 015 pojazdw / dob Dane te weryfikowano, na etapie opracowania mapy akustycznej (wrzesie 2007 r.), okrelajc nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12_591_1: 37 844 pojazdw / dob Celem ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu wytypowano obszary przekrocze wskanika M. Okrelono, i ograniczenie ponadnormatywnej emisji haasu w wyznaczonych obszarach przekrocze wskanika M, moe by realizowane przez wdroenie nastpujcych dziaa: budow ekranu akustycznego, w nastpujcych odcinkach: o ekran nr 1 o cznej dugoci 8352,51 m o ekran nr 2 o cznej dugoci 10306,9 m ograniczenie prdkoci dopuszczalnych dla ww. odcinka utworzenie obszaru ograniczonego uytkowania.

- 129 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozdzia 5. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Lublin Kalinwka A.


1.

Cz opisowa programu
Opis obszaru objtego zakresem programu

Analizowany odcinek drogi o dugoci 0,664 km przebiega w poudniowo-wschodniej czci miasta Lublin (dzielnica Felin). Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez miasto Lublin. Miasto Lublin zajmuje powierzchni 147,45 km2.

2.

Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia

Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanych odcinkach drg krajowych, przedstawiono w Rozdzia 1, w pkt. 2, w Tabela 7 i w Tabela 8, str. 28.

3.

Podstawowe kierunki i zakres dopuszczalnych poziomw haasu

dziaa

niezbdnych

do

przywrcenia

Zgodnie z zapisami Po62, w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu, naley zastosowa wszystkie nowe, dostpne techniki i technologie, a w przypadku, gdy ograniczenie emisji haasu w aden sposb nie jest moliwe, naley wprowadzi obszar ograniczonego uytkowania. Dlatego te, naley w pierwszym kroku podj dziaania zmierzajce do wprowadzenia technicznych moliwoci ograniczenia emisji haasu (budowa odcinka: ekranu nr 1 i ekranu nr 2), a gdy badania po ich zastosowaniu istotnie potwierdz wystpowanie prognozowanych przekrocze wprowadzi organizacyjne metody ograniczania emisji, poprzez ograniczanie prdkoci na analizowanym odcinku wraz z zastosowaniem urzdze monitorujcych przestrzeganie ogranicze prdkoci, a nastpnie wprowadzenie w obszarach przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, obszarw ograniczonego uytkowania. Proponowane techniczne moliwoci ograniczenia emisji haasu ekranu nr 1 w Tabeli 38. Ekran nr 1, projektuje si jako ekran pochaniajcy, wypeniony materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie
62

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p. zm.)

- 130 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 zosta przedstawiony w poniszej tabeli. Tabela 96. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 Kilometra drogi Dugo Lp. L [m] od km do km 616,717 O1-O10 617,337 599,05 Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada

4.

Terminy realizacji programu zostay opisane w Rozdziale 5, pkt. E, str. 149.

5.

rda finansowania programu

Realizacja niniejszego programu, winna by prowadzone ze rodkw Zarzdzajcego drog, tj. Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabeli 17, str. 33.

6.

Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu

Program ochrony rodowiska przed haasem zosta uchwalony przez Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego. Departament Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego w Lublinie odpowiedzialny jest za koordynacj i monitoring realizacji poszczeglnych zada okrelonych w niniejszym Programie. Dla zapewnienia efektywnego postpu realizacji poszczeglnych etapw dziaa wyznaczonych w niniejszym Programie, niezbdna jest jego kontrola i monitoring. Podstawowymi elementami kontroli powinny by: sporzdzane przez zarzdcw drg i przekazywane do Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego corocznie raporty dotyczce postpw w realizacji dziaa zawartych w Programie, kolejny Program ochrony rodowiska przed haasem, ktry bdzie stanowi ostateczn weryfikacj i podsumowanie efektw niniejszego opracowania, monitoring haasu wykonywany przez zarzdzajcych drogami w ramach Generalnego Pomiaru Haasu oraz w postaci wyrywkowych bada szczegowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowa rodowiskowych dla inwestycji drogowych. W celu wskazania przydatnoci i skutecznoci proponowanych dziaa, zarzdcy drg powinni wykonywa pomiary haasu na analizowanych, w niniejszym Programie, odcinkach drg: przed podjciem dziaa oraz po zrealizowaniu wszystkich wskazanych zada. Wyniki powinny by przekazywane w corocznych raportach Marszakowi Wojewdztwa.

- 131 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

B.
1.

Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu


Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach

Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 616+673 do 617+337) przebiega przez gmin Lublin (gmina miejska) pooon w powiecie lubelskim. Organami administracji waciwymi w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach jest Prezydent Miasta Lublin. Jednostki organizacyjne urzdu miasta Lublin waciwe w sprawach: ochrony rodowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, architektury i urbanistyki powinny przygotowywa informacje o wydanych decyzjach, ktrych ustalenia zmierzaj do osignicia celw programu ochrony rodowiska przed haasem, ktre to powinny by przekazywane Radzie Miasta Lublin. Do obowizku organw administracji naley przekazywanie, do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie, informacji o wydanych decyzjach, dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12, majcych wpyw przede wszystkim na emisj haasu do rodowiska. Tabela 97. Informacje dotyczce organw administracji przekazywania informacji o wydanych decyzjach Adres jednostki Plac okietka 1 20-109 Lublin waciwych z zakresie

Organ administracji Prezydent Miasta Lublin

Dane kontaktowe tel.: (81) 466-20-00 lub (81) 466-20-02 e-mail: prezydent@lublin.eu www.lublin.eu

2.

Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego

Podstawowymi aktami prawa miejscowego, ktrych ustalenia maj zasadniczy wpyw na ksztatowanie klimatu akustycznego, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym63. Organami administracji waciwymi w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego, s Rada Miasta Lublin, Rada Powiatu Lubelskiego, oraz Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego (ustanawianie obszarw ograniczonego uytkowania).

63

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 80 poz. 717 z pn. zm.)

planowaniu

zagospodarowaniu

przestrzennym

- 132 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 98.

Informacje o organach administracji waciwych w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego Adres jednostki Plac okietka 1 20-950 Lublin Dane kontaktowe tel.: (81) 466-10-00 fax.: (81) 466-10-01 www.lublin.eu e-mail: urzad_miasta@lublin.eu. tel.: (81) 532 21 26 fax.: (81) 534 73 73 www.powiat.lublin.pl e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl

Organ administracji Rada Miasta Lublin

Rada Powiatu Lubelskiego

ul. Spokojna 9 20-074 Lublin

3.

Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu

Organem administracji zobowizanym do prowadzenia monitoringu realizacji niniejszego programu jest Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego. Z upowanienia Marszaka Wojewdztwa zadanie powysze realizuje Dyrektor Departamentu Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie, zgodnie z opisem w Rozdziale 1, w Tabeli 18, str. 34.

4.

Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki

Ustawa Prawo ochrony rodowiska64 okrela szereg obowizkw dotyczcych zarzdzajcego drog / drogami, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach. Przede wszystkim naley tu wymieni: stosowanie zabezpiecze akustycznych i waciwej organizacji ruchu w celu ochrony rodowiska przed zanieczyszczeniem haasem (art. 173) obowizek dotrzymania standardw jakoci rodowiska, obowizek prowadzenia okresowych lub cigych pomiarw wartoci poziomu haasu w rodowisku (art. 175) obowizek przedstawiania waciwemu organowi ochrony rodowiska oraz wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska wynikw wykonanych pomiarw (art. 177 ust.1) obowizek sporzdzania co 5 lat map akustycznych (fragmentw) dla terenw w otoczeniu obiektw mogcych negatywnie wpywa na rodowisko (art. 179 ust.1 i 3), obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelony powiat waciwemu marszakowi i starocie (art. 179 ust. 4 pkt. 1) obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelone wojewdztwo waciwemu wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska (art. 179 ust. 4 pkt. 2) obowizek sporzdzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 roku od dnia, w ktrym obiekt zosta zaliczony do obiektw, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5)
64

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 133 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Zgodnie z powyszymi zapisami ustawy Prawo ochrony rodowiska14 przyjmuje si, e realizacja zada skadajca si na niniejszy program ochrony rodowiska przed haasem spoczywa bdzie na zarzdcach odcinkw drg objtych zakresem niniejszego programu, ktrym w chwili obecnej jest Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabela 17, str. 33.

- 134 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

C.
1.

Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie


Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych 1.1. Charakterystyki obszaru objtego map akustyczn

Opracowanie pt.: Program ochrony rodowiska przed haasem dla wojewdztwa lubelskiego dla terenw poza aglomeracjami, pooonych wzdu drg krajowych, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny, obejmuje swym zakresem tereny najbardziej obcione ruchem samochodowym tj. drog krajowa Nr 12 w odcinkach na trasie od Puaw do Piask. Analizowany odcinek przebiega od gminy Lublin do miejscowoci Kalinwka (od km 616+673 do km 617+337). Droga krajowa Nr 12 zlokalizowana w wojewdztwie lubelskim peni funkcj tranzytow z zachodu na wschd kraju. Niniejszym programem zosta objty pas terenu o szerokoci po 1000 m (wraz z pasem jezdni ok. 30 m), pooony po obu stronach odcinka drogi krajowej Nr 12: Tabela 99. Lp. 1 Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 Dugo Kilometra Nr odcinka drogi od km do km w km 12 616+673 617+337 0,664

Nazwa odcinka Lublin Kalinwka

Powierzchnia obszaru analizy w km2 1,345

Przedstawiony w powyszej tabeli odcinek drogi krajowej wraz z obszarem pasa usytuowanym po obu stronach od skrajni jezdni, nale do gminy: Lublin (gmina miejska), pooonej w powiecie lubelskim. Tabela 100. Obszar powierzchni objtej map akustyczn czna powierzchnia obszarw w km2 41,99 0,08

Jednostka administracyjna Powiat lubelski m. Lublin Powiat lubelski

Analizowany odcinek (od km 616+673 do km 617+337) naley do powiatu lubelskiego i przebiega w poudniowo-wschodniej czci miasta Lublin (dzielnica Felin). Teren analizy ley w pnocno-zachodniej czci Wyyny Lubelskiej na obszarze Paskowyu Naczowskiego. 1.1.1. Ustalenia Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12, przebiegajcej przez obszar jednostki administracyjnej na szczeblu miasta: Lublin. Podstawowymi dokumentami okrelajcymi prawo miejscowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

- 135 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

ktry w zrnicowanym stopniu pokrywa tereny jednostek wchodzcych w zasig obszaru objtego zasigiem opracowania. Tabela 101. Lp. Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH Nazwa Nazwa dokumentu Akt prawny powoujcy gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin cz IV Uchwaa Rady Miasta Lublin nr 628/XXXIX/2005 z dnia 17.03.2005 r.

Lublin

Kierunki dotyczce zagospodarowania, funkcji terenw wedug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublin: Lublin: Tereny aktywnoci gospodarczej obejmujcej obszary zgrupowa przemysowo-skadowych AG, tereny zabudowy podmiejskiej MG. 1.1.2. Obszary ograniczonego uytkowania W oparciu o podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH, dotyczcych terenw objtych zakresem opracowania, wzdu drogi krajowej Nr 12 nie stwierdzono wystpowania obszarw ograniczonego uytkowania. 1.1.3. Strefy ochronne Na podstawie opracowa studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin mona wyznaczy obszary rodowiska przyrodniczego, ktre poddano prawnej ochronie, a ktre jednoczenie s naraone na oddziaywanie przedmiotowej drogi Nr 12. Na analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12 Lublin Kalinwka (od km 616+673 do km 617+337) nie ustanowiono specjalnych obszarw ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw rolin i zwierzt z programu Natura 2000. 1.2. Charakterystyki terenw objtych programem

Niniejszy Program obejmuje swym zakresem tereny pooone w ssiedztwie drg krajowych, na terenie wojewdztwa lubelskiego, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny. Analizowany odcinek drogi o dugoci 0,664 km przebiega w poudniowo-wschodniej czci miasta Lublin (dzielnica Felin). Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gmin Lublin, pooon w powiecie lubelskim. Gmina Lublin zajmuje powierzchni 147,45 km2.

- 136 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.2.1. Liczba mieszkacw Dane statystyczne przedstawiono na podstawie danych z GUS - Bank Danych Regionalnych, wg stanu faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008 r. Miasto Lublin zamieszkuje 350 462 mieszkacw 1.2.2. Gsto zaludnienia Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: miasto Lublin 2376,82 osb/ km2 Poniej przedstawiono sumaryczne dane statystyczne dotyczce gmin, na ktrych obszarze znajduje si teren objty niniejszym programem. Tabela 102. Podstawowe dane statystyczne dla gmin pooonych w ssiedztwie analizowanych odcinkw drogi krajowej Nr 12 (rdo: Bank Danych Regionalnych) Nazwa gminy Liczba mieszkacw Powierzchnia [km2] Gsto zaludnienia [osoba/ km2] m. Lublin 350 462 147,45 2376,82

1.2.3. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12, przedstawiono w tabeli poniej.

- 137 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 103. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Lublin - Kalinwka; od 616+673 do 617+337 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

0,858

0,229

0,121

0,062

0,071

- 138 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 104. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Lublin - Kalinwka; od 616+673 do 617+337 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

0,702

0,303

0,156

0,076

0,104

- 139 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.3.

Charakterystyka techniczno akustyczna rde haasu majcych negatywny wpyw na poziom haasu w rodowisku

W poniszej tabeli przedstawiono szczegowe dane lokalizacyjno - techniczne dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 Lublin - Kalinwka. W jego ssiedztwie nie zinwentaryzowano adnych zabezpiecze przeciwdwikowych. Tabela 105. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 Symbol Wsprzdne geograficzne Wsprzdne geograficzne Pocztek Koniec Nr ident. GPS GPS odcinka odcinka odcinka drogi [km] [km] N S N S (ID) 12_616_6 12 616+673 511253,4 223844,4 617+337 511236 22393,5 Symbol ident. odcinka (ID) 12_616_6

Nazwa odcinka Lublin - Kalinwka

Warto DR wg. GPR 2005 [P/d] 29834

Typ przekroju drogowego 2x2

Klasa drogi GP

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) dla roku 2005 Tabela 106. Symbol ident. odcinka (ID) 12_616_6 Legenda: typ 1: typ 2: typ 3: typ 4: typ 5: typ 6: typ 7: Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby Rodzajowa struktura ruchu pojazdw samochodowych w pojazdach / dob Typ 1 30 Typ 2 23599 Typ 3 3162 Typ 4 895 Typ 5 1372 Typ 6 746 Typ 7 30

motocykle samochody osobowe i mikrobusy lekkie samochody ciarowe samochody ciarowe bez przyczep samochody ciarowe z przyczepami autobusy cigniki rolnicze

- 140 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 107. Symbol ident. odcinka (ID) 12_616_6 Tabela 108. Symbol ident. odcinka (ID) 12_616_6 Tabela 109. Symbol ident. odcinka (ID) 12_616_6 Tabela 110. Symbol ident. odcinka (ID) 12_616_6

Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby - c.d. Sumaryczne 29834 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory dnia (godzina 0800 do 2000) Natenie DR65 pojazdw / h poniej 3,5 t 1659 powyej 3,5 t 172 sumaryczne 1831

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory wieczoru (godzina 2000 do 2400) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 1124 powyej 3,5 t 122 sumaryczne 1246

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory nocy (godzina 2400 do 0800) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 294 powyej 3,5 t 72 sumaryczne 366

Struktura i natenie ruchu na podstawie mapy akustycznej 66 (sierpie 2007 r.) Tabela 111. Symbol ident. odcinka (ID) 12_616_6 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg mapy akustycznej - bez rozgraniczenia pory doby Kilometra pocztek 616+637 koniec 617+337 Natenie pojazdw / dob poniej 3,5 t 19680 powyej 3,5 t 2561 sumaryczne 22241

65 66

DR = rednioroczne Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu powyej 16 400 pojazdw na dob cig drogi krajowej Nr 12 na odcinku od km 616+673 do km 630+360 (Lublin - Piaski) oraz od km 0+000 do km 1+400 (Piaski /obwodnica/)

- 141 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Emisja haasu na podstawie mapy akustycznej 22 (sierpie 2007 r.) Tabela 112. Zestawienie wynikw pomiarw rwnowanego poziomu dwiku w ssiedztwie analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 wg. mapy akustycznej Poziom emisji Wsprzdne geograficzne Numer haasu identyfikacyjny Nazwa Pora Pora Kilometra punktu punktu Dugo Szeroko dnia nocy pomiarowego hmins hmins LAeq,D LAeq,N dB(A) dB(A) 12_616_6_136 616,800 223851,1 511250,4 Pp2* 66,5 62,1 12_616_6_136 616,800 223851,1 511250,4 Pp3** 64,0 59,6 punkt referencyjny, zlokalizowany 10 m od skrajni drogi punkt dodatkowy, zlokalizowany 20 m od skrajni drogi od 0600 do 2200 - wg prawa polskiego - wg prawa polskiego od 2200 do 0600

Legenda: * ** pora dnia: pora nocy:

1.4.

Trendy zmian stanu akustycznego

Z inwestycji realizowanych w wojewdztwie lubelskim, umoliwiajcych zmian warunkw akustycznych na odcinkach drg Nr 12 Nr 17, zaliczy naley inwestycje realizowane przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad opracowanych w dokumencie: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. Inwestycje realizowane w wojewdztwie lubelskim zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 1.4, str. 53.

1.5.

Koncepcja dziaa zabezpieczajcych rodowisko przed haasem

Na podstawie przeprowadzonych bada modelowych wyznaczono obszary przekrocze wskanika M. Dla obszarw przekrocze wskanika M (gdzie: M > 0), wprowadzono ekrany akustyczne, lokalizujc je w pasie drogi, w odlegoci 4,0 m od skrajni drogi. Ekrany akustyczne, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego.

- 142 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 113.

Nr O1

O2

Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 - ekran nr 1 odcinek Lublin - Kalinwka (kierunek Lublin) Orientacyjny kilometra Opis ekranu Wysoko Dugo ekranu akustycznego ekranu [m] [m] pocztek km koniec km 616,717 617,251 533,82 Dominujcy typ: ekran typu pochaniajcego klasa poch. A wspczynnik Wmin = 0,95 8 D* Dopuszczalny typ: 617,272 617,337 65,23 ekran odbijajcy, z pyt poliwglanowych o wskaniku DLRmin = 30,0 dB

wysoko 8,00 m plus dyfraktor w ksztacie litery Y (typ BW-E wg KOMAG)

Nakady finansowe na realizacje POPH Szacuje si, e koszt zabudowy ekranu akustycznego typu pochaniajcego, np. zielona ciana, dla terenu IV kategorii - 1 m2, ksztatuje si na poziomie okrelonym w Tabeli 40 - do oblicze przyjto standardowy rozstaw supw / fundamentw: l = 4,20 m. Koszt zabudowy ekranu akustycznego typu odbijajcego, wykonanego z pyt z plexiglasu, przedstawiono w Tabeli 40, str. 61. Tabela 114. Nr O1 O2 Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 12 na odcinku Lublin Kalinwka (kierunek Lublin) Orientacyjny kilometra Koszty zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 616,717 617,251 867457,5 617,272 617,337 105998,75 973 456,25 z netto

Cakowity koszt dla ekranu nr 2:

Koszt realizacji inwestycji, polegajcej na zabudowie: ekranu nr 1: 973 456,25 z netto Niniejszy kosztorys nie uwzgldnia kosztw wprowadzenia obszaru ograniczonego uytkowania, ani te kosztw nadzoru Urzdu Marszakowskiego nad realizacj przedmiotowego zadania.

- 143 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego wynikajce z realizacji POPH Zaleca si nastpujce kierunki zamian w zagospodarowaniu przestrzennym: unikanie lokowania jakichkolwiek obiektw chronionych w rejonie wzw i zjazdw, w obszarze co najmniej 500 m od skrajni drogi unikanie lokowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odlegoci 350 m od skrajni, z uwzgldnieniem zapisw powyej unikanie lokowania zabudowy, po obu stronach drogi, w ten sposb, i w odlegoci mniejszej ni 500 m tworzy ona kanion uliczny unikanie lokowania w odlegoci mniejszej ni 500 m od skrajni drogi zabudowy chronionej o wysokoci wikszej od 8 m

2.

Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu 2.1. Polityki, strategie, plany lub programy, o ktrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pn. zm.)

Dla obszaru objtego niniejszym POPH przeanalizowano szczegowo obowizujce polityki, strategie, plany i programy, ktre w swych zapisach odnosz si do ochrony akustycznej. Nale do nich nastpujce dokumenty: Strategia Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego, Program Ochrony rodowiska Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw do roku 2015, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Lubelskiego. Wymienione dokumenty zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 2.1, str. 64. 2.2. Powiatowe lub gminne programy ochrony rodowiska

Poniej przedstawiono gwne ustalenia powiatowych i gminnych programw ochrony rodowiska oraz opracowa pokrewnych dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 (Lublin - Kalinwka): Strategia Rozwoju Miasta Lublin Dokument ten skada si z dwch czci. Pierwsza to raport z obecnej sytuacji na obszarze miasta, a drugi to struktura celw strategii rozwoju miasta. W zakresie ochrony rodowiska okrelono problem wystpowania wysokiego poziomu haasu na terenach zlokalizowanych przy szlakach komunikacyjnych. Jako cel Strategii postawiono wspieranie inicjatyw dcych do wyprowadzenia ruchu gwnych szlakw komunikacyjnych poza centra miast i miejscowoci oraz ograniczenie haasu.

- 144 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Program Ochrony rodowiska dla Powiatu Lubelskiego Program Ochrony rodowiska Powiatu Lubelskiego jako gwne rdo haasu wymienia haas komunikacyjny wzdu drogi krajowej Nr 12, 17. Na terenie powiatu lubelskiego planowane s modernizacje lub rozbudowy zarwno drg krajowych, gminnych jak i powiatowych. Wedug Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych wymagana jest m. in. budowa obwodnicy Lublina w cigu drogi Nr 12, 17, 19.

2.3.

Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, majce wpyw na stan akustyczny rodowiska

Szczeglne znaczenie dla oceny haasu w rodowisku maj przepisy prawa miejscowego, w tym gwnie ustalenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ktre winny uwzgldnia potrzeby ochrony przed haasem. Podstawowym aktem prawnym, ktry w sposb bezporedni ksztatuje klimat akustyczny, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony rodowiska67 zapisy planw, rnicuj tereny o rnych funkcjach, dla ktrych w drodze rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.68; wyznacza si dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy planw mog dy do strefowania poszczeglnych funkcji w sposb minimalizujcy wzajemne oddziaywanie akustyczne. Na terenach objtych ochron przed haasem nie mog by przekraczane dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy miejscowych planw zagospodarowania terenu zostay opisane w Rozdziale 5, w pkt. 1.1.1, str.130.

2.4.

Pozwolenia na emitowanie haasu do rodowiska oraz inne dokumenty i materiay wykorzystywane dla potrzeb postpowa administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotw korzystajcych ze rodowiska, ktrych dziaalno ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska69 w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony rodowiska, na podstawie pomiarw wasnych, pomiarw dokonanych przez wojewdzkiego inspektora ochrony rodowiska lub pomiarw podmiotu obowizanego do ich prowadzenia, e poza zakadem, w wyniku jego dziaalnoci, przekroczone s dopuszczalne poziomy haasu, organ ten wydaje decyzj o dopuszczalnym poziomie haasu. Decyzji o dopuszczalnym poziomie haasu nie wydaje si jeeli haas powstaje w zwizku z eksploatacj drg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portw oraz lotnisk lub gdy haas powstaje w zwizku z dziaalnoci osoby fizycznej niebdcej przedsibiorc.
67

68

69

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 145 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

W zwizku z powyszym w zakresie okrelonym w tytuem niniejszego rozdziau nie ma koniecznoci przeprowadzenia przedmiotowych analiz.

2.5.

Przepisy dotyczce emisji haasu z instalacji i urzdze, w tym pojazdw, ktrych funkcjonowanie ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska70; przez emisj rozumie si wprowadzane bezporednio lub porednio, w wyniku dziaalnoci czowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje lub energie, takie jak ciepo, haas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Przez haas rozumie si natomiast niepodane dwiki o czstotliwociach od 16 Hz do 16000 Hz. Wielko emisji haasu, zgodnie z art. 118c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Po26; wyznacza si i ocenia na podstawie pomiarw poziomu haasu w rodowisku, zgodnie z wymaganiami. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia71; okrelono dopuszczalny poziom haasu zewntrznego dla poszczeglnych grup pojazdw. Zgodnie z 9 ww. rozporzdzenia okrelono, e pojazd samochodowy powinien by tak zbudowany, wyposaony i utrzymany, aby poziom haasu zewntrznego mierzony podczas postoju z odlegoci 0,5 m nie przekracza w odniesieniu do pojazdu, ktry zosta poddany badaniom homologacyjnym wartoci ustalonej w trakcie bada homologacyjnych o 5,0 dB(A). Natomiast dla pozostaych pojazdw poziom haasu zewntrznego nie powinien przekracza wartoci przedstawionych w Tabeli 43, str. 68. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.72 okrelono rwnie dopuszczalny poziom haasu zewntrznego mierzonego podczas postoju w odlegoci 0.5 m dla cignika rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB(A) dla cignika rolniczego oraz 90 dB(A) dla motoroweru. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Po73 w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.74, okrelono dopuszczalne poziomy haasu okrelone wskanikami LDWN, LN, LAeqD, LAeqN, w zalenoci od przeznaczenia terenu oraz rodzaju obiektw, ktre s naraone na dziaanie haasu. Okrelono rwnie przedziay czasu odniesienia, do ktrych odnosz si poszczeglne wartoci.

70

71

72

73

74

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)

- 146 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.6.

Nowe, dostpne techniki i technologie w zakresie ograniczenia haasu

Ograniczanie ponadnormatywnej emisji haasu moe by prowadzone z uyciem nastpujcych metod: organizacyjnych (bezinwestycyjnych) technicznych (inwestycyjnych) Powysze metody opisano w Rozdziale 2, w pkt.2.6, na str.69.

- 147 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

D.
1.

Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie


Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi

Zgodnie z art. 174, ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska75 emisja, polegajca na powodowaniu haasu, powstajca w zwizku z eksploatacj drogi, nie moe, z zastrzeeniem ust. 3, spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza terenem, do ktrego zarzdzajcy tym obiektem ma tytu prawny. Zgodnie z art. 174, ust. 3 powyszej ustawy, jeeli w zwizku z eksploatacj drogi utworzono obszar ograniczonego uytkowania, eksploatacja nie moe spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza tym obszarem. 2. Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem

Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi zostaa przedstawiona na mapach akustycznych, ktre to mapy s przedstawione w Rozdzia 25, pkt. F. 3. Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu

Wanym kryterium stosowanym przy wyborze alternatywnego rozwizania jest relacja kosztw do korzyci jakie daje realizowane zadanie. Wskanik ten opisuje w jaki sposb osign cel przy jak najmniejszych kosztach. Ekrany akustyczne, nasypy ziemne, obudowy dwikoizolacyjne nie maj istotnych alternatyw. Alternatywne rozwizania dotycz zastosowanych materiaw budowlanych, a nie dotycz rodzaju rozwiza przeciwhaasowych. Dlatego te, w przypadku drg, ekran akustyczny jest jedynym pewnym i powszechnie stosowanym rozwizaniem. Pozostae zadania o charakterze inwestycyjnym, jak na przykad modernizacja nawierzchni (usuwanie nierwnoci itp.), wprowadzanie ogranicze prdkoci ruchu, zwikszanie wiadomoci spoecznej s zadaniami pomocniczymi nie zawsze wpywajcymi w istotny sposb na ograniczenie emisji haasu. Natomiast stosowanie cichych nawierzchni nie daj dobrych rezultatw w warunkach miejskich, poniewa powierzchnie te szybko ulegaj zanieczyszczeniu, co z kolei ogranicza ich waciwoci dwikochonne. Ze wzgldu na bezporednie ssiedztwo drogi i zabudowa mieszkalnych bardzo czsto brak jest moliwoci zastosowania ekranw akustycznych. Wwczas jedynym rozwizaniem pozostaje ograniczenie prdkoci pojazdw, co jednak nie jest dobrym rozwizaniem, poniewa ograniczanie prdkoci na duych arteriach komunikacyjnych spowodowaoby, i przestayby one peni swoj rol i z pewnoci wywoaoby to konflikt spoeczny.

75

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 148 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

E.

Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu

Kierunki i dziaania niezbdne do poprawy klimatu akustycznego, podzielono na nastpujce etapy: Etap A: wykonanie aktualnych pomiarw haasu dla analizowanych odcinkw drg Etap B: opracowanie projektu budowlanego zabezpiecze przeciwhaasowych Etap C: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, na ktrych wskanik M jest najwyszy Etap D: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, o niszym wskaniku M Etap E: opracowanie sprawozdania okrelajcego wpyw zrealizowanych inwestycji (budowy odcinkw ekranw akustycznych) na stan akustyczny rodowiska, w obszarach przekrocze wskanika M Etap F: wprowadzenie ogranicze prdkoci i urzdze monitoringu Etap G: wprowadzenie obszaru ograniczonego uytkowania Tabela 115. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Legenda: Etap B Etap C i Etap D Etap D Harmonogram realizacji programu Nazwa dziaania Etap A Etap B Etap C Etap D Etap E Etap F Etap G Data rozpoczcia 2010 r. 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r. Data zakoczenia 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r.

w tym okres na uzyskanie pozwolenia na budow w tym okres na wyonienie wykonawcy zadania w tym okres na opiniowanie

- 149 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 116.

Nr O1 O2

Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Lublin) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 616,717 617,251 D 617,272 617,337

- 150 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

F.

Cz graficzna (mapowa)

Przeprowadzone analizy akustyczne i badania modelowe, zaprezentowano na mapach obrazujcych aktualny i prognozowany stan klimatu akustycznego rodowiska, dla obszarw podlegajcych zakresem niniejszego POPH. Do map tych zalicza si: zakres zgodny z wymogami POPH o mapa imisyjna LDWN / LN o mapa prognostyczna LDWN / LN o mapa efektu zastosowania przedsiwzi ochrony rodowiska przed haasem LDWN / LN o mapa proponowanych kierunkw zmian zagospodarowania przestrzennego Skal bazow wszystkich map jest skala 1:10 000.

- 151 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

G.

Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania POPH jest gwna droga zlokalizowana na terenie poza aglomeracjami wojewdztwa lubelskiego droga krajowa Nr 12, odcinek Lublin Kalinwka. Niniejszy POPH obejmuje swoim zasigiem drog Nr 12, w pasie o szerokoci 1000 m, po obu stronach, na odcinku: Lublin Kalinwka w kilometrau od 616+637 km do 617+337 km Analizowany odcinek przebiega przez nastpujc gmin: Lublin (gmina miejska) powiat m. Lublin Gmina Lublin zajmuje powierzchni 147,45 km2. Gsto zaludnienia w gminie przez ktr przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: miasto Lublin 2376,82 osb/ km2 Poziom emisji haasu kadego cigu komunikacyjnego, istotnie zaley od dwch gwnych parametrw: struktury i natenia ruchu oraz od prdkoci potoku pojazdw, std w celu okrelenia stopnia oddziaywania analizowanego rda na otaczajcego go rodowisko, niezbdne jest dokadne okrelenie ww. parametrw. Przeprowadzone przez GDDKiA w ramach GPR 2005 r., pomiary struktury natenia ruchu, okreliy nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12_616_6: 29 834 pojazdw / dob Dane te weryfikowano, na etapie opracowania mapy akustycznej (wrzesie 2007 r.), okrelajc nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12_616_6: 22 241 pojazdw / dob Celem ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu wytypowano obszary przekrocze wskanika M. Okrelono, i ograniczenie ponadnormatywnej emisji haasu w wyznaczonych obszarach przekrocze wskanika M, moe by realizowane przez wdroenie nastpujcych dziaa: budow ekranw akustycznych o cznej dugoci 599,05 m ograniczenie prdkoci dopuszczalnych dla ww. odcinka utworzenie obszaru ograniczonego uytkowania

- 152 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozdzia 6. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Kalinwka Piaski A.


1.

Cz opisowa programu
Opis obszaru objtego zakresem programu

Analizowany odcinek drogi o dugoci 13,023 km rozpoczyna si w dzielnicy Lublina - Felin (na skrzyowaniu drogi krajowej Nr 12 i ulicy Piaseckiej), a koczy na zachd od miejscowoci Piaski. Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gminy: widnik, Megiew, Gusk, Piaski, pooone w powiatach lubelskim i widnickim. Miasto widnik zajmuje powierzchni 20,35 km2, gmina Megiew zajmuje powierzchni 94,85 km2, gmina Gusk zajmuje powierzchni 64,26 km2, natomiast miasto Piaski zajmuje powierzchni 8,43 km2. 2. Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia

Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanych odcinkach drg krajowych, przedstawiono w Rozdziale 1, w pkt. 2, w Tabeli 9 i w Tabeli 10 str.29. 3. Podstawowe kierunki i zakres dopuszczalnych poziomw haasu dziaa niezbdnych do przywrcenia

Zgodnie z zapisami Po76, w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu, naley zastosowa wszystkie nowe, dostpne techniki i technologie, a w przypadku, gdy ograniczenie emisji haasu w aden sposb nie jest moliwe, naley wprowadzi obszar ograniczonego uytkowania. Dlatego te, naley w pierwszym kroku podj dziaania zmierzajce do wprowadzenia technicznych moliwoci ograniczenia emisji haasu (budowa odcinka: ekranu nr 1 i ekranu nr 2), a gdy badania po ich zastosowaniu istotnie potwierdz wystpowanie prognozowanych przekrocze wprowadzi organizacyjne metody ograniczania emisji, poprzez ograniczanie prdkoci na analizowanym odcinku wraz z zastosowaniem urzdze monitorujcych przestrzeganie ogranicze prdkoci, a nastpnie wprowadzenie w obszarach przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, obszarw ograniczonego uytkowania. Proponowane techniczne moliwoci ograniczenia emisji haasu: ekran nr 1 i ekran nr 2 opisano w Tabeli 38 i Tabeli 39.

76

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p. zm.)

- 153 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Zarwno ekran nr 1, jak i ekran nr 2, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 zosta przedstawiony w poniszej tabeli. Tabela 117. Lp. O1-O121 O1-O99 Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 Kilometra drogi Dugo L [m] od km do km 617+337 630+327 8504,01 617+337 630+329 8730,84

4.

Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada

Terminy realizacji programu zostay opisane w Rozdziale 6, pkt. E, str. 183.

5.

rda finansowania programu

Realizacja niniejszego programu, winna by prowadza ze rodkw zarzdzajcego drog, tj. Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabeli 17 , str. 33.

6.

Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu

Program ochrony rodowiska przed haasem zosta uchwalony przez Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego. Departament Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego w Lublinie odpowiedzialny jest za koordynacj i monitoring realizacji poszczeglnych zada okrelonych w niniejszym Programie. Dla zapewnienia efektywnego postpu realizacji poszczeglnych etapw dziaa wyznaczonych w niniejszym Programie, niezbdna jest jego kontrola i monitoring. Podstawowymi elementami kontroli powinny by: sporzdzane przez zarzdcw drg i przekazywane do Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego corocznie raporty dotyczce postpw w realizacji dziaa zawartych w Programie, kolejny Program ochrony rodowiska przed haasem, ktry bdzie stanowi ostateczn weryfikacj i podsumowanie efektw niniejszego opracowania,

- 154 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

monitoring haasu wykonywany przez zarzdzajcych drogami w ramach Generalnego Pomiaru Haasu oraz w postaci wyrywkowych bada szczegowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowa rodowiskowych dla inwestycji drogowych. W celu wskazania celowoci i skutecznoci proponowanych dziaa, zarzdcy drg powinni wykonywa pomiary haasu na analizowanych, w niniejszym Programie, odcinkach drg: przed podjciem dziaa oraz po zrealizowaniu wszystkich wskazanych zada. Wyniki powinny by przekazywane w corocznych raportach marszakowi wojewdztwa.

- 155 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

B.
1.

Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu


Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach

Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 617+337 do 630+360) przebiega przez gminy: widnik (gmina miejska), Megiew (gmina wiejska), Gusk (gmina wiejska), Piaski (gmina miejska) pooone w powiatach lubelskim i widnickim. Organami administracji waciwymi w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach s Burmistrz Miasta widnik, Wjt Gminy Megiew, Wjt Gminy Gusk i Burmistrz Miasta Piaski. Jednostki organizacyjne urzdw miasta widnik, gminy Megiew, gminy Gusk i gminy Piaski waciwe w sprawach: ochrony rodowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, architektury i urbanistyki powinny przygotowywa informacje o wydanych decyzjach, ktrych ustalenia zmierzaj do osignicia celw programu ochrony rodowiska przed haasem, ktre to powinny by przekazywane odpowiednio Radzie Miasta widnik, Radzie Gminy Megiew, Radzie Gminy Gusk oraz Radzie Miasta Piaski. Do obowizku organw administracji naley przekazywanie, do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego, informacji o wydanych decyzjach, dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12, majcych wpyw przede wszystkim na emisj haasu do rodowiska. Tabela 118. Informacje dotyczce organw administracji przekazywania informacji o wydanych decyzjach Adres jednostki ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 15 21-047 widnik ul. Partyzancka 2 21-007 Megiew ul. Guska 140 20-385 Lublin ul. Lubelska 77 21-050 Piaski waciwych z zakresie

Organ administracji Burmistrz Miasta widnik Wjt Gminy Megiew Wjt Gminy Gusk Burmistrz Miasta Piaski

Dane kontaktowe tel.: (81) 751-76-02 www.swidnik.pl e-mail: burmistrz@poczta.swidnik.pl tel. (81) 759-77-01 lub (81) 759-77-02 lub (81) 759-77-03 nr wew.302 www.melgiew.pl tel. (81) 751-87-60 tel. (81) 582-11-22 www.glusk.eurzad.eu

2.

Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego

Podstawowymi aktami prawa miejscowego, ktrych ustalenia maj zasadniczy wpyw na ksztatowanie klimatu akustycznego, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organami administracji waciwymi w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego, s: Rada Miasta widnik, Rada Gminy Megiew, Rada Gminy Gusk, Rada Miasta Piaski, Rada Powiatu Lubelskiego, Rada Powiatu widnickiego oraz Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego (ustanawianie obszarw ograniczonego uytkowania).

- 156 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 119.

Informacje o organach administracji waciwych w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego Adres jednostki ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 15 21-047 widnik ul. Niepodlegoci 13 21-040 widnik Dane kontaktowe tel.: (81) 751-76-02...04 fax.: (81) 751-76-08 www.swidnik.pl tel.: (81) 468 70 71 lub (81) 468 71 01 fax.: (81) 468 71 12 www.starostwo.swidnik.pl poczta@starostwo.swidnik.pl tel. (81) 759-77-01 do 03 fax. (81) 759-77-04 www.melgiew.pl e-mail : melgiew@melgiew.pl tel. (81) 751-87-60 fax. (81) 751-86-50 www.glusk.eurzad.eu e-mail: glusk_g@woi.lublin.pl tel./fax. (81) 582-10-20 www.piaski.pl e-mail: piaski_m@woi.lublin.pl, um@piaski.pl tel.: (81) 532 21 26 fax.: (81) 534 73 73 www.powiat.lublin.pl e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl

Organ administracji Rada Miasta widnik Rada Powiatu widnickiego

Rada Gminy Megiew

ul. Partyzancka 2 21-007 Megiew

Rada Gminy Gusk

ul. Guska 140 20-385 Lublin

Rada Miasta Piaski

ul. Lubelska 77 21-050 Piaski

Rada Powiatu Lubelskiego

ul. Spokojna 9 20-074 Lublin

3.

Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu

Organem administracji zobowizanym do prowadzenia monitoringu realizacji niniejszego programu jest Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego. Z upowanienia Marszaka Wojewdztwa zadanie powysze realizuje Dyrektor Departamentu Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego, zgodnie z opisem w Rozdziale 1, w Tabeli 18, str. 34. 4. Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki

Ustawa Prawo ochrony rodowiska77 okrela szereg obowizkw dotyczcych zarzdzajcego drog / drogami, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach. Przede wszystkim naley tu wymieni: stosowanie zabezpiecze akustycznych i waciwej organizacji ruchu w celu ochrony rodowiska przed zanieczyszczeniem haasem (art. 173) obowizek dotrzymania standardw jakoci rodowiska, obowizek prowadzenia okresowych lub cigych pomiarw wartoci poziomu haasu w rodowisku (art. 175)
77

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 157 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

obowizek przedstawiania waciwemu organowi ochrony rodowiska oraz wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska wynikw wykonanych pomiarw (art. 177 ust.1) obowizek sporzdzania co 5 lat map akustycznych (fragmentw) dla terenw w otoczeniu obiektw mogcych negatywnie wpywa na rodowisko (art. 179 ust.1 i 3), obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelony powiat waciwemu marszakowi i starocie (art. 179 ust. 4 pkt. 1) obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelone wojewdztwo waciwemu wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska (art. 179 ust. 4 pkt. 2) obowizek sporzdzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 roku od dnia, w ktrym obiekt zosta zaliczony do obiektw, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5) Zgodnie z powyszymi zapisami ustawy Prawo ochrony rodowiska14 przyjmuje si, e realizacja zada skadajca si na niniejszy program ochrony rodowiska przed haasem spoczywa bdzie na zarzdcach odcinkw drg objtych zakresem niniejszego programu, ktrym w chwili obecnej jest Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabeli 17, str. 33.

- 158 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

C.
1.

Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie


Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych 1.1. Charakterystyki obszaru objtego map akustyczn

Opracowanie pt.: Program ochrony rodowiska przed haasem dla wojewdztwa lubelskiego dla terenw poza aglomeracjami, pooonych wzdu drg krajowych, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny, obejmuje swym zakresem tereny najbardziej obcione ruchem samochodowym tj. drog krajowa Nr 12 w odcinkach na trasie od Puaw do Piask. Analizowany odcinek przebiega od miejscowoci Kalinwka do gminy Piaski (od km 617+337 do km 630+360). Droga krajowa Nr 12 zlokalizowana w wojewdztwie lubelskim peni funkcj tranzytow z zachodu na wschd kraju. Niniejszym programem zosta objty pas terenu o szerokoci po 1000 m (wraz z pasem jezdni ok. 30 m), pooony po obu stronach odcinka drogi krajowej Nr 12: Tabela 120. Lp. 1 Zestawienie odcinkw drogi krajowej Nr 12 i Nr 17 Dugo Kilometra Nr Nazwa odcinka odcinka drogi od km do km w km Kalinwka 12 617+337 630+360 13,023 Piaski

Powierzchnia obszaru analizy w km2 26,120

Przedstawiony w powyszej tabeli odcinek drogi krajowej wraz z obszarem pasa usytuowanym po obu stronach od skrajni jezdni, nale do gmin: widnik (gmina miejska), Megiew (gmina wiejska), Gusk (gmina wiejska) oraz Piaski pooone w powiecie widnickim. Tabela 121. Obszar powierzchni objtej map akustyczn czna powierzchnia obszarw w km2 25,64

Jednostka administracyjna Powiat widnicki Powiat widnicki

Analizowany odcinek (od km 616+337 do km 630+360) rozpoczyna si na wysokoci Felina (na skrzyowaniu drogi krajowej Nr 12 i ulicy Piaseckiej), a koczy na zachd od miejscowoci Piaski. W aktualnej strukturze terenu dominuj obszary rolnicze. Wzdu drogi krajowej rozwiny si funkcje usugowe. Zachodnie odcinki opisywanego cigu przebiegaj na poudnie od miasta widnik bdcego czci aglomeracji Lublina. Analizowane odcinki le na terenie Paskowyu widnickiego bdcego pask rwnin denudacyjn. Jest to obszar rolniczy z niewielkim udziaem lasw. Dominuje tu zabudowa rozproszona (gwnie zagrodowa i jednorodzinna). Wanymi elementami krajobrazowymi s: pooone w Piaskach stawy oraz rzeka Gieczew pynca przez wyej wymienion miejscowo.

- 159 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.1.1. Ustalenia Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12, przebiega przez obszary poszczeglnych jednostek administracyjnych na szczeblu gminnym: Gusk, widnik, Megiew, Piaski. Podstawowymi dokumentami okrelajcymi prawo miejscowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego s: Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, ktre w odniesieniu do wymienionych gmin w zrnicowanym stopniu pokrywaj tereny tych jednostek i jednoczenie wchodz w zasig obszaru objtego zasigiem opracowania. Tabela 122. Lp. Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH Nazwa Nazwa dokumentu Akt prawny powoujcy gminy Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Uchwaa Rady Gminy Przestrzennego obejmujca obszary wsi: Gusk Gusk nr III/18/2006 Abramowice Prywatne, Kalinwka, z dn. 18.12.2006 r. Kazimierzwka, Wlka Abramowicka, abia Wola, miw, Mtw Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gusk Uchwaa Rady Gminy Gusk nr X/64/2003 z dn. 9.07.2003 r.

Gusk

widnik

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta widnik

Uchwaa Rady Miasta nr XXXVII/218/2009 r. z dn. 28.05.2009 r. Uchwaa Rady Gminy Megiew nr XXVIII/49/05 z dn. 19.08.2005 r. Uchwaa Rady Miasta Piaski nr IX/64/2007 z dn. 31.10.2007 r.

Megiew

Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Megiew

Piaski

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujcy obszar Gminy Piaski

Kierunki dotyczce zagospodarowania, funkcji terenw wedug Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gusk, widnik, Megiew i Piaski. Gusk: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, teren mieszkalno-usugowy MN/U, teren obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000 m2 UC, teren zabudowy mieszkaniowej o funkcji zagrodowej RM, tereny rekreacji ZP/US, teren rolniczy R, teren

- 160 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

zabudowy komercyjnej U, teren obsugi produkcji w gospodarstwach rolnych i zabudowy mieszkaniowej o funkcji zagrodowej RU/RM, teren rolniczy o przewadze funkcji ogrodniczej RO, teren usug i zabudowy mieszkaniowej o funkcji zagrodowej U/RM, teren obiektw produkcyjnych, skadw i magazynw P, teren mieszkalno-usugowy U/MN. widnik: Tereny usug rzemiosa, dziaalnoci produkcyjnej o niskiej intensywnoci zagospodarowania UKrz/PPn, tereny usug handlu, rzemiosa UKh,rz , tereny zieleni urzdzonej ZP, tereny usug owiaty UPo, tereny usug rzemiosa, handlu UKrz,h , tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej/mieszkalnej jednorodzinnej MR/MN, tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej MR, tereny usug rzemiosa UKrz, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, tereny urzdze elektroenergetycznych TE, tereny urzdze odprowadzania i oczyszczania ciekw TK, tereny usug rzemiosa, gastronomi UKrz,g, tereny usug rzemiosa, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej UKrz/MN, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/tereny usug rzemiosa, gastronomi MN/UKrz,g, teren upraw ogrodniczych RO, tereny usug komercyjnych/tereny dziaalnoci produkcyjnej o niskiej intensywnoci zagospodarowania UK/PPn, tereny rolne bez prawa zabudowy RP, tereny lasw ZL, teren ujcia wody W 1.1.2. Obszary ograniczonego uytkowania W oparciu o podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH, dotyczcych terenw objtych zakresem opracowania, wzdu drg krajowych Nr 12 i Nr 17 nie stwierdzono wystpowania obszarw ograniczonego uytkowania. 1.1.3. Strefy ochronne Na podstawie opracowa studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin mona wyznaczy obszary rodowiska przyrodniczego, ktre poddano prawnej ochronione, a ktre s naraone na oddziaywanie przedmiotowej drogi Nr 12. Na analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12 Kalinwka Piaski (od km 617+337 do km 630+360) nie ustanowiono specjalnych obszarw ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw rolin i zwierzt z programu Natura 2000.

1.2.

Charakterystyki terenw objtych programem

Niniejszy Program obejmuje swym zakresem tereny pooone w ssiedztwie drg krajowych, na terenie wojewdztwa lubelskiego, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny. Analizowany odcinek drogi o dugoci 13,023 km rozpoczyna si w dzielnicy Lublina - Felin (na skrzyowaniu drogi krajowej Nr 12 i ulicy Piaseckiej), a koczy na zachd od miejscowoci Piaski. Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gminy: widnik, Megiew, Gusk, Piaski, pooone w powiatach lubelskim i widnickim.

- 161 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Miasto widnik zajmuje powierzchni 20,35 km2, gmina Megiew zajmuje powierzchni 94,85 km2, gmina Gusk zajmuje powierzchni 64,26 km2, natomiast miasto Piaski zajmuje powierzchni 8,43 km2. 1.2.1. Liczba mieszkacw Dane statystyczne przedstawiono na podstawie danych z GUS - Bank Danych Regionalnych, wg stanu faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008 r. Miasto widnik zamieszkuje 40 050 mieszkacw, gmin Megiew zamieszkuje 8 717 mieszkacw, gmin Gusk zamieszkuje 7 961 mieszkacw, natomiast miasto Piaski zamieszkuje 2 634 mieszkacw. 1.2.2. Gsto zaludnienia Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: miasto widnik 1968,06 osb/ km2 gmina Megiew 91,9 osb/ km2 gmina Gusk 123,89 osb/ km2 miasto Piaski 312,46 osb/ km2 Poniej przedstawiono sumaryczne dane statystyczne dotyczce gmin, na ktrych obszarze znajduje si teren objty niniejszym programem. Tabela 123. Podstawowe dane statystyczne dla gmin pooonych w ssiedztwie analizowanych odcinkw drogi krajowej Nr 12 (rdo: Bank Danych Regionalnych) Nazwa gminy Liczba mieszkacw* Powierzchnia [km2] Gsto zaludnienia [osoba/ km2] m. widnik 40 050 20,35 1968,06 Megiew 8 717 94,85 91,9 Gusk 7 961 64,26 123,89 m. Piaski 2 634 8,43 312,46
wg faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008

1.2.3. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12, przedstawiono w tabelach poniej.

- 162 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 124. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Kalinwka - Piaski; od 617+337 do 630+360 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

17,198

4,692

2,071

1,141

1,012

0,150

0,125

0,096

0,013

1,065

0,481

0,415

0,058

Tabela 125. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Kalinwka - Piaski; od 617+337 do 630+360 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

14,193

6,020

2,924

1,403

1,574

0,016

0,072

0,133

0,102

0,060

- 163 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 126. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku c. d. Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Kalinwka - Piaski; od 617+337 do 630+360 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

0,045

0,235

0,513

0,395

0,283

1.3.

Charakterystyka techniczno akustyczna rde haasu majcych negatywny wpyw na poziom haasu w rodowisku

W poniszej tabeli przedstawiono szczegowe dane lokalizacyjno - techniczne dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 Kalinwka - Piaski. W jego ssiedztwie nie zinwentaryzowano adnych zabezpiecze przeciwdwikowych.

- 164 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 127. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 Symbol Wsprzdne Wsprzdne geograficzne Pocztek Koniec Nr ident. geograficzne GPS GPS odcinka odcinka odcinka drogi [km] [km] N S N S (ID) 12_617_3 12 617+337 511236 22393,5 630+360 51849,7 224831 Symbol ident. odcinka (ID) 12_617_3

Nazwa odcinka Kalinwka - Piaski

Warto DR wg. GPR 2005 [P/d] 16874

Typ przekroju drogowego 2x2

Klasa drogi GP

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) dla roku 2005 Tabela 128. Symbol ident. odcinka (ID) 12_617_3 Legenda: typ 1: typ 2: typ 3: typ 4: typ 5: typ 6: typ 7: Tabela 129. Symbol ident. odcinka (ID) 12_617_3 Tabela 130. Symbol ident. odcinka (ID) 12_617_3 Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby Rodzajowa struktura ruchu pojazdw samochodowych w pojazdach / dob Typ 1 17 Typ 2 11778 Typ 3 2464 Typ 4 641 Typ 5 1316 Typ 6 641 Typ 7 17

motocykle samochody osobowe i mikrobusy lekkie samochody ciarowe samochody ciarowe bez przyczep samochody ciarowe z przyczepami autobusy cigniki rolnicze Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby - c.d. Sumaryczne 16874 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory dnia (godzina 0800 do 2000) Natenie DR78 pojazdw / h poniej 3,5 t 883 powyej 3,5 t 148 sumaryczne 1031

78

DR = rednioroczne

- 165 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 131. Symbol ident. odcinka (ID) 12_617_3 Tabela 132. Symbol ident. odcinka (ID) 12_617_3

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory wieczoru (godzina 2000 do 2400) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 598 powyej 3,5 t 105 sumaryczne 703

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg GPR - dane 2005 r., dla pory nocy (godzina 2400 do 0800) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 157 powyej 3,5 t 62 sumaryczne 219

Struktura i natenie ruchu na podstawie mapy akustycznej 79 (sierpie 2007 r.) Tabela 133. Symbol ident. odcinka (ID) 12_617_3 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 wg mapy akustycznej - bez rozgraniczenia pory doby Kilometra pocztek 617+337 koniec 630+360 Natenie pojazdw / dob poniej 3,5 t 25236 powyej 3,5 t 4120 sumaryczne 29356

Emisja haasu na podstawie mapy akustycznej 22 (sierpie 2007 r.) Tabela 134. Zestawienie wynikw pomiarw rwnowanego poziomu dwiku w ssiedztwie analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 wg. mapy akustycznej Poziom emisji Wsprzdne geograficzne Numer haasu identyfikacyjny Nazwa Pora Pora Kilometra punktu punktu Dugo Szeroko dnia nocy pomiarowego hmins hmins LAeq,D LAeq,N dB(A) dB(A) 12_617_3_137 625,623 224510,23 511013,11 Pp2* 70,3 66,8 12_617_3_137 625,623 224510,23 511013,11 Pp3** 67,0 62,0 punkt referencyjny, zlokalizowany 10 m od skrajni drogi punkt dodatkowy, zlokalizowany 20 m od skrajni drogi - wg prawa polskiego od 0600 do 2200 od 2200 do 0600 - wg prawa polskiego

Legenda: * ** pora dnia: pora nocy:

79

Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu powyej 16 400 pojazdw na dob cig drogi krajowej Nr 12 na odcinku od km 616+673 do km 630+360 (Lublin - Piaski) oraz od km 0+000 do km 1+400 (Piaski /obwodnica/)

- 166 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.4.

Trendy zmian stanu akustycznego

Z inwestycji realizowanych w wojewdztwie lubelskim, umoliwiajcych zmian warunkw akustycznych na odcinkach drg Nr 12 Nr 17, zaliczy naley inwestycje realizowane przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad opracowanych w dokumencie: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. Inwestycje realizowane w wojewdztwie lubelskim zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 1.4, str. 53. 1.5. Koncepcja dziaa zabezpieczajcych rodowisko przed haasem

Na podstawie przeprowadzonych bada modelowych wyznaczono obszary przekrocze wskanika M. Dla obszarw przekrocze wskanika M (gdzie: M > 0), wprowadzono ekrany akustyczne, lokalizujc je w pasie drogi, w odlegoci 4,0 m od skrajni drogi. Ekrany akustyczne, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Tabela 135. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 - ekran nr 1 odcinek Kalinwka Piaski (kierunek Kalinwka) Orientacyjny kilometra Wysoko Dugo Opis ekranu akustycznego koniec ekranu [m] ekranu [m] pocztek km km Dominujcy typ: 616,951 617,024 73,62 617,172 617,229 ekran typu pochaniajcego 56,64 klasa poch. A 617,357 617,380 22,65 wspczynnik 8D* 617,409 617,426 16,48 Wmin = 0,95 Dopuszczalny typ: 617,812 617,838 25,85 ekran odbijajcy, 617,937 617,965 27,73 z pyt 618,020 618,213 193,13 poliwglanowych 618,213 618,274 7 61,17 o wskaniku DLRmin = 30,0 dB 618,305 618,535 6,5 230,31 618,535 618,561 8D* 25,38 618,561 618,598 5,5 37,24 618,598 618,634 8D* 36,21 618,634 618,772 137,62 6 618,799 618,879 79,63

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14

- 167 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50 O51 O52 O53

618,900 619,025 619,184 619,213 619,396 619,424 619,453 619,496 619,520 619,557 619,621 619,805 619,840 619,878 620,268 620,507 620,544 620,604 620,697 620,817 620,897 620,929 621,065 621,088 621,133 621,171 621,203 621,264 621,301 621,330 621,420 622,487 622,539 622,987 623,028 623,066 623,113 623,241 623,321

618,943 619,184 619,213 619,396 619,424 619,453 619,496 619,520 619,557 619,591 619,805 619,840 619,878 619,910 620,299 620,544 620,604 620,663 620,817 620,846 620,929 621,065 621,088 621,133 621,171 621,203 621,264 621,301 621,330 621,420 622,487 622,539 622,987 623,028 623,066 623,113 623,241 623,321 623,353

5,5 4,5 8D* 4,5 8D* 4 8D* 5,5 8D* 4 6,5 8D* 4,5 8D* 6 8D* 5 8D* 5,5 8D* 4,5 8D* 3,5 8D* 6,5 8D* 2 8D* 7 8D* 6,5 8D* 7 3,5 8D* 7 8D* 8D*

42,47 159,5 29,15 183,07 28,14 28,2 43,44 23,62 37,07 34,54 183,54 35,26 37,4 32,61 31,27 36,06 60,92 58,82 120 28,33 31,79 135,97 23,51 45,15 37,42 32,33 61,15 36,67 29,13 89,82 1067,33 51,55 38,47 41,14 37,93 47,05 128,5 79,77 31,51

- 168 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O54 O55 O56 O57 O58 O59 O60 O61 O62 O63 O64 O65 O66 O67 O68 O69 O70 O71 O72 O73 O74 O75 O76 O77 O78 O79 O80 O81 O82 O83 O84 O85 O86 O87 O88 O89 O90 O91 O92

623,353 623,405 623,480 623,508 623,548 623,668 623,698 623,810 623,845 623,891 624,031 624,198 624,271 624,392 624,429 624,469 624,533 624,672 624,705 624,735 625,072 625,130 625,309 625,431 625,570 625,624 625,660 625,848 625,920 626,093 626,151 626,267 626,434 626,469 626,543 626,570 626,726 627,076 627,229

623,405 623,480 623,508 623,548 623,617 623,698 623,739 623,845 623,891 623,984 624,078 624,241 624,312 624,429 624,469 624,533 624,672 624,705 624,735 624,779 625,099 625,166 625,337 625,476 625,599 625,660 625,848 625,881 626,093 626,151 626,235 626,308 626,469 626,509 626,570 626,600 626,815 627,098 627,272

8D* 6 8D* 7 4 8D* 8D* 7,5 8D* 7

8D*

2 6,5 8D* 8D* 7,5 5,5

8D*

4 8D* 4,5 6,5 3,5 6,5 8D* 2,5 8D* 2,5 8D* 2,5 8D* 6

52,61 74,72 28,5 39,64 68,54 30,53 40,59 35,04 46,41 92,61 47,56 43,24 40,67 37,18 40,16 64,15 138,64 33,19 29,71 44,26 27,35 36,67 28,7 44,48 28,6 35,96 187,59 32,99 173,01 58,1 83,44 40,39 34,21 40,45 26,85 30,4 89,52 22,37 43,25

- 169 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O93 O94 O95 O96 O97 O98 O99 O100 O101 O102 O103 O104 O105 O106 O107 O108 O109 O110 O111 O112 O113 O114 O115 O116 O117 O118 O119 O120 O121

627,294 627,465 627,562 627,636 627,826 628,012 629,146 629,299 629,386 629,444 629,480 629,525 629,663 629,819 629,864 629,901 629,983 630,037 630,307 630,581 630,714 630,822 630,882 630,942 631,006 631,336 631,403 631,592 631,712

627,339 627,562 627,636 627,789 627,950 629,050 629,267 629,386 629,444 629,480 629,525 629,570 629,786 629,864 629,901 629,937 630,037 630,156 630,327 630,615 630,744 630,882 630,915 630,970 631,288 631,360 631,452 631,649 631,794

8D* 5 8D* 4,5 8D* 6 8D* 7,5 6 8D* 8D* 4,5 8D* 5,5

8D*

8D*

45,55 97,03 73,85 153,74 123,18 790,21 120,59 87,68 57,37 35,94 44,86 45,09 123,26 44,83 37,21 35,7 54,7 118,34 19,34 33,8 30,23 59,4 33,38 28,29 281,65 23,87 48,84 57,59 82,12

- 170 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 136.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42

Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 - ekran nr 2 odcinek Kalinwka - Piaski (kierunek Piaski) Orientacyjny kilometra Opis ekranu Wysoko Dugo ekranu akustycznego ekranu [m] [m] pocztek km koniec km 617,337 617,503 165,74 Dominujcy typ: ekran typu 617,524 617,546 22,11 pochaniajcego 8 D* 617,629 617,656 27,09 klasa poch. A 617,707 617,731 24,68 wspczynnik 617,870 617,895 25,06 Wmin = 0,95 618,057 618,110 5 52,95 Dopuszczalny typ: 618,251 618,275 24,43 8 D* ekran odbijajcy, 618,379 618,404 25,02 z pyt 618,404 618,508 2 103,68 poliwglanowych 618,508 618,535 2,5 27,33 o wskaniku 618,535 618,562 8 D* 26,74 DLRmin = 30,0 dB 618,562 618,635 3 73,03 618,635 618,655 8D* 19,88 618,685 618,722 36,91 618,773 618,879 106,18 8 D* 618,899 620,174 1275,29 620,200 620,270 69,61 620,270 620,336 6 65,68 620,364 620,442 8 D* 78,16 620,442 620,472 5,5 30,16 620,472 620,544 8 D* 35,3 620,544 620,580 5 36,7 620,580 620,701 8 D* 120,46 620,701 620,795 4,5 94,6 620,795 620,819 8 D* 23,57 620,819 620,847 4 28,4 620,847 620,898 8 D* 51,12 620,898 620,954 4,5 22,97 620,954 621,469 8 D* 470,89 621,469 621,495 7,5 26,06 621,495 621,632 136,91 8 D* 621,692 621,736 43,55 621,736 621,825 6 89,95 621,825 621,871 8D* 45,43 621,871 622,216 6 243,41 622,216 622,391 8 D* 27,5 622,391 622,445 4,5 53,81 622,445 622,489 7 44,23 622,489 622,541 8 D* 51,97 622,541 622,591 5 49,98 622,591 622,634 8 D* 42,92 622,666 622,702 2,5 35,99

- 171 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50 O51 O52 O53 O54 O55 O56 O57 O58 O59 O60 O61 O62 O63 O64 O65 O66 O67 O68 O69 O70 O71 O72 O73 O74 O75 O76 O77 O78 O79 O80 O81 O82 O83 O84 O85 O86 O87 O88 O89 O90

622,702 622,740 622,784 622,828 622,950 623,029 623,354 623,407 623,448 624,157 624,243 624,314 624,353 624,429 624,472 624,498 624,911 624,986 625,012 625,050 625,101 625,169 625,311 625,369 625,431 625,478 626,237 626,349 626,406 626,471 626,511 626,572 626,630 627,002 627,101 627,153 627,231 627,275 627,467 627,564 627,744 627,792 627,924 628,320 628,350 628,484 628,519 628,567

622,740 622,784 622,828 622,950 623,029 623,323 623,407 623,448 624,157 624,243 624,275 624,353 624,394 624,472 624,498 624,884 624,986 625,012 625,050 625,074 625,135 625,283 625,342 625,431 625,478 625,884 626,310 626,377 626,471 626,511 626,572 626,602 626,728 627,078 627,127 627,195 627,275 627,467 627,525 627,599 627,792 627,829 627,981 628,350 628,447 628,519 628,567 628,645

6 8 D* 6 8 D* 6 8 D* 6,5 8 D* 7 8 D* 7,5 8 D* 2 5,5 8 D* 6 8 D* 4 2,5 8 D* 3 8 D* 2,5 3,5 3

8 D*

6,5 8D* 8 D* 8,5 8 D* 2,5 5,5 4 8 D* 4

38,39 44,05 44,01 121,58 79,72 293,49 52,61 40,63 709,27 86,25 31,4 38,91 41,03 42,37 26,62 385,41 74,97 25,77 38,51 23,63 33,85 114,49 31,03 61,77 46,61 406,17 72,7 28,52 64,84 40,45 60,8 30,4 97,93 75,83 49,16 41,6 43,25 50,91 58,13 34,97 47,19 37,07 57,6 30,71 96,4 34,71 48,24 77,96

- 172 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O91 O92 O93 O94 O95 O96 O97 O98 O99 *

628,645 628,691 8 D* 45,84 628,719 628,943 4,5 188,5 629,052 629,089 36,15 8 D* 629,116 629,193 76,85 629,446 629,482 4,5 35,94 629,482 629,527 8 D* 44,86 629,527 629,610 5 83,02 630,195 630,228 32,98 8 D* 630,310 630,329 19,34 wysoko 8,00 m plus dyfraktor w ksztacie litery Y (typ BW-E wg KOMAG)

Nakady finansowe na realizacje POPH Szacuje si, e koszt zabudowy ekranu akustycznego typu pochaniajcego, np. zielona ciana, dla terenu IV kategorii - 1 m2, ksztatuje si na poziomie okrelonym w Tabeli 40 - do oblicze przyjto standardowy rozstaw supw / fundamentw: l = 4,20 m. Koszt zabudowy ekranu akustycznego typu odbijajcego, wykonanego z pyt z plexiglasu, podano w Tabeli 40, str. 61. Tabela 137. Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 12 na odcinku Kalinwka Piaski (kierunek Kalinwka) Orientacyjny kilometra Koszt zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 616,951 617,024 119632,5 617,172 617,229 92040 617,357 617,380 36806,25 617,409 617,426 26780 617,812 617,838 42006,25 617,937 617,965 45061,25 618,020 618,213 313836,25 618,213 618,274 64534,35 618,305 618,535 229158,45 618,535 618,561 41242,5 618,561 618,598 33143,6 618,598 618,634 58841,25 618,634 618,772 129362,8 618,799 618,879 74852,2 618,900 618,943 37798,3 619,025 619,184 129992,5 619,184 619,213 47368,75 619,213 619,396 149202,05 619,396 619,424 45727,5 619,424 619,453 22137 619,453 619,496 70590

- 173 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50 O51 O52 O53 O54 O55 O56 O57 O58 O59 O60

619,496 619,520 619,557 619,621 619,805 619,840 619,878 620,268 620,507 620,544 620,604 620,697 620,817 620,897 620,929 621,065 621,088 621,133 621,171 621,203 621,264 621,301 621,330 621,420 622,487 622,539 622,987 623,028 623,066 623,113 623,241 623,321 623,353 623,405 623,480 623,508 623,548 623,668 623,698

619,520 619,557 619,591 619,805 619,840 619,878 619,910 620,299 620,544 620,604 620,663 620,817 620,846 620,929 621,065 621,088 621,133 621,171 621,203 621,264 621,301 621,330 621,420 622,487 622,539 622,987 623,028 623,066 623,113 623,241 623,321 623,353 623,405 623,480 623,508 623,548 623,617 623,698 623,739

21021,8 60238,75 27113,9 182622,3 57297,5 30481 52991,25 29393,8 58597,5 51782 95582,5 106800 46036,25 51658,75 110815,55 38203,75 34314 60807,5 32168,35 99368,75 27135,8 47336,25 94760,1 1734411,3 51292,25 62513,75 43402,7 28826,8 76456,25 135567,5 129626,25 51203,75 85491,25 70236,8 46312,5 41820,2 53803,9 49611,25 65958,75

- 174 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O61 O62 O63 O64 O65 O66 O67 O68 O69 O70 O71 O72 O73 O74 O75 O76 O77 O78 O79 O80 O81 O82 O83 O84 O85 O86 O87 O88 O89 O90 O91 O92 O93 O94 O95 O96 O97 O98 O99

623,810 623,845 623,891 624,031 624,198 624,271 624,392 624,429 624,469 624,533 624,672 624,705 624,735 625,072 625,130 625,309 625,431 625,570 625,624 625,660 625,848 625,920 626,093 626,151 626,267 626,434 626,469 626,543 626,570 626,726 627,076 627,229 627,294 627,465 627,562 627,636 627,826 628,012 629,146

623,845 623,891 623,984 624,078 624,241 624,312 624,429 624,469 624,533 624,672 624,705 624,735 624,779 625,099 625,166 625,337 625,476 625,599 625,660 625,848 625,881 626,093 626,151 626,235 626,308 626,469 626,509 626,570 626,600 626,815 627,098 627,272 627,339 627,562 627,636 627,789 627,950 629,050 629,267

39244,8 75416,25 97703,55 77285 70265 66088,75 60417,5 29718,4 63829,25 225290 53933,75 33275,2 39391,4 44443,75 59588,75 46637,5 72280 46475 28228,6 304833,75 26886,85 172144,95 44156 83022,8 65633,75 25315,4 65731,25 19869 49400 66244,8 36351,25 40655 74018,75 82475,5 120006,25 125298,1 200167,5 1284091,3 195958,75

- 175 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O100 O101 O102 O103 O104 O105 O106 O107 O108 O109 O110 O111 O112 O113 O114 O115 O116 O117 O118 O119 O120 O121

629,299 629,386 629,444 629,480 629,525 629,663 629,819 629,864 629,901 629,983 630,037 630,307 630,581 630,714 630,822 630,882 630,942 631,006 631,336 631,403 631,592 631,712

629,386 629,444 629,480 629,525 629,570 629,786 629,864 629,901 629,937 630,037 630,156 630,327 630,615 630,744 630,882 630,915 630,970 631,288 631,360 631,452 631,649 631,794

82419,2 93226,25 40252,8 42168,4 73271,25 200297,5 72848,75 30326,15 58012,5 48683 192302,5 31427,5 54925 49123,75 96525 31377,2 45971,25 457681,25 38788,75 79365 93583,75 133445 12 310 971,35 z netto

Cakowity koszt zabudowy ekranu nr 1: Tabela 138. Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14

Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 12 na odcinku Kalinwka - Piaski (kierunek Piaski) Orientacyjny kilometra Koszt zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 617,337 617,503 269327,5 617,524 617,546 35928,75 617,629 617,656 44021,25 617,707 617,731 40105 617,870 617,895 40722,5 618,057 618,110 45007,5 618,251 618,275 39698,75 618,379 618,404 40657,5 618,404 618,508 76723,2 618,508 618,535 20224,2 618,535 618,562 43452,5 618,562 618,635 54042,2 618,635 618,655 32305 618,685 618,722 59978,75

- 176 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50 O51 O52 O53 O54 O55 O56 O57 O58 O59 O60 O61 O62

618,773 618,899 620,200 620,270 620,364 620,442 620,472 620,544 620,580 620,701 620,795 620,819 620,847 620,898 620,954 621,469 621,495 621,692 621,736 621,825 621,871 622,216 622,391 622,445 622,489 622,541 622,591 622,666 622,702 622,740 622,784 622,828 622,950 623,029 623,354 623,407 623,448 624,157 624,243 624,314 624,353 624,429 624,472 624,498 624,911 624,986 625,012 625,050

618,879 620,174 620,270 620,336 620,442 620,472 620,544 620,580 620,701 620,795 620,819 620,847 620,898 620,954 621,469 621,495 621,632 621,736 621,825 621,871 622,216 622,391 622,445 622,489 622,541 622,591 622,634 622,702 622,740 622,784 622,828 622,950 623,029 623,323 623,407 623,448 624,157 624,243 624,275 624,353 624,394 624,472 624,498 624,884 624,986 625,012 625,050 625,074

172542,5 2072346,3 113116,25 61739,2 127010 26842,4 57362,5 31195 195747,5 77099 38301,25 22294 83070 18720,55 765196,25 29187,2 222478,75 70768,75 84553 73823,75 228805,4 44687,5 43855,15 46662,65 84451,25 42483 69745 26632,6 36086,6 71581,25 41369,4 197567,5 74936,8 476921,25 85491,25 40426,85 1152563,8 90993,75 51025 43579,2 66673,75 31353,8 43257,5 626291,25 121826,25 24223,8 62578,75 18549,55

- 177 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O63 O64 O65 O66 O67 O68 O69 O70 O71 O72 O73 O74 O75 O76 O77 O78 O79 O80 O81 O82 O83 O84 O85 O86 O87 O88 O89 O90 O91 O92 O93 O94 O95 O96 O97 O98 O99

625,101 625,169 625,311 625,369 625,431 625,478 626,237 626,349 626,406 626,471 626,511 626,572 626,630 627,002 627,101 627,153 627,231 627,275 627,467 627,564 627,744 627,792 627,924 628,320 628,350 628,484 628,519 628,567 628,645 628,719 629,052 629,116 629,446 629,482 629,527 630,195 630,310

625,135 625,283 625,342 625,431 625,478 625,884 626,310 626,377 626,471 626,511 626,572 626,602 626,728 627,078 627,127 627,195 627,275 627,467 627,525 627,599 627,792 627,829 627,981 628,350 628,447 628,519 628,567 628,645 628,691 628,943 629,089 629,193 629,482 629,527 629,610 630,228 630,329

25049 186046,25 50423,75 100376,25 34491,4 660026,25 118137,5 46345 105365 29933 46208 22496 159136,25 123223,75 79885 67600 70281,25 50655,45 94461,25 56826,25 76683,75 60238,75 93600 22725,4 85796 27247,35 78390 61198,6 74490 153627,5 58743,75 124881,25 29291,1 72897,5 70567 53592,5 31427,5 12 432 573,05 z netto

Cakowity koszt zabudowy ekranu nr 2:

Koszt realizacji inwestycji, polegajcej na zabudowie: ekranu nr 1: 12 310 971,35 z netto ekranu nr 2: 12 432 573,05 z netto Niniejszy kosztorys nie uwzgldnia kosztw wprowadzenia obszaru ograniczonego uytkowania, ani te kosztw nadzoru Urzdu Marszakowskiego nad realizacj przedmiotowego zadania.

- 178 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego wynikajce z realizacji POPH Zaleca si nastpujce kierunki zamian w zagospodarowaniu przestrzennym: unikanie lokowania jakichkolwiek obiektw chronionych w rejonie wzw i zjazdw, w obszarze co najmniej 500 m od skrajni drogi unikanie lokowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odlegoci 350 m od skrajni, z uwzgldnieniem zapisw powyej unikanie lokowania zabudowy, po obu stronach drogi, w ten sposb, i w odlegoci mniejszej ni 500 m tworzy ona kanion uliczny unikanie lokowania w odlegoci mniejszej ni 500 m od skrajni drogi zabudowy chronionej o wysokoci wikszej od 8 m

2.

Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu 2.1. Polityki, strategie, plany lub programy, o ktrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pn. zm.)

Dla obszaru objtego niniejszym POPH przeanalizowano szczegowo obowizujce polityki, strategie, plany i programy, ktre w swoich zapisach odnosz si do ochrony akustycznej. Nale do nich nastpujce dokumenty: Strategia Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego, Program Ochrony rodowiska Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw do roku 2015, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Lubelskiego. Wymienione dokumenty zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 2.1, str. 64.

2.2.

Powiatowe lub gminne programy ochrony rodowiska

Poniej przedstawiono gwne ustalenia powiatowych i gminnych programw ochrony rodowiska oraz opracowa pokrewnych dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 (Kalinwka - Piaski): Strategia Rozwoju Powiatu widnickiego na lata 2007- 2020 W Strategii Rozwoju Powiatu widnickiego nie poruszono zagadnie zwizanych z haasem komunikacyjnym wzdu analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12. Strategia Rozwoju Miasta widnik na lata 2009-2015 W Strategii Rozwoju Miasta widnik nie poruszono zagadnie zwizanych z haasem komunikacyjnym wzdu analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12. Strategia Rozwoju Gminy Gusk na lata 2007-2015 W Strategii Rozwoju Miasta widnik nie poruszono zagadnie zwizanych z haasem komunikacyjnym wzdu analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12.

- 179 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Program Ochrony rodowiska dla Gminy Megiew Po dla gminy Megiew wymienia jako gwne rdo haas komunikacyjny, ktry ksztatuje si na poziomie wysokim, w granicach miejscowoci Krpiec wzdu drogi krajowej Nr 12/17. Inne obszary gminy nie s naraone na haas o wysokim stopniu uciliwoci. 2.3. Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, majce wpyw na stan akustyczny rodowiska

Szczeglne znaczenie dla oceny haasu w rodowisku maj przepisy prawa miejscowego, w tym gwnie ustalenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ktre winny uwzgldnia potrzeby ochrony przed haasem. Podstawowym aktem prawnym, ktry w sposb bezporedni ksztatuje klimat akustyczny, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony rodowiska80 zapisy planw, rnicuj tereny o rnych funkcjach, dla ktrych w drodze rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.81; wyznacza si dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy planw mog dy do strefowania poszczeglnych funkcji w sposb minimalizujcy wzajemne oddziaywanie akustyczne. Na terenach objtych ochron przed haasem nie mog by przekraczane dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku.

2.4.

Pozwolenia na emitowanie haasu do rodowiska oraz inne dokumenty i materiay wykorzystywane dla potrzeb postpowa administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotw korzystajcych ze rodowiska, ktrych dziaalno ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska82 w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony rodowiska, na podstawie pomiarw wasnych, pomiarw dokonanych przez wojewdzkiego inspektora ochrony rodowiska lub pomiarw podmiotu obowizanego do ich prowadzenia, e poza zakadem, w wyniku jego dziaalnoci, przekroczone s dopuszczalne poziomy haasu, organ ten wydaje decyzj o dopuszczalnym poziomie haasu. Decyzji o dopuszczalnym poziomie haasu nie wydaje si jeeli haas powstaje w zwizku z eksploatacj drg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portw oraz lotnisk lub gdy haas powstaje w zwizku z dziaalnoci osoby fizycznej niebdcej przedsibiorc. W zwizku z powyszym w zakresie okrelonym w tytuem niniejszego rozdziau nie ma koniecznoci przeprowadzenia przedmiotowych analiz.

80

81

82

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 180 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.5.

Przepisy dotyczce emisji haasu z instalacji i urzdze, w tym pojazdw, ktrych funkcjonowanie ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska83; przez emisj rozumie si wprowadzane bezporednio lub porednio, w wyniku dziaalnoci czowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje lub energie, takie jak ciepo, haas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Przez haas rozumie si natomiast niepodane dwiki o czstotliwociach od 16 Hz do 16000 Hz. Wielko emisji haasu, zgodnie z art. 118c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Po26; wyznacza si i ocenia na podstawie pomiarw poziomu haasu w rodowisku, zgodnie z wymaganiami. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia84; okrelono dopuszczalny poziom haasu zewntrznego dla poszczeglnych grup pojazdw. 9 okrela, e pojazd samochodowy powinien by tak zbudowany, wyposaony i utrzymany, aby poziom haasu zewntrznego mierzony podczas postoju z odlegoci 0,5 m nie przekracza w odniesieniu do pojazdu, ktry zosta poddany badaniom homologacyjnym wartoci ustalonej w trakcie bada homologacyjnych o 5,0 dB(A). Natomiast dla pozostaych pojazdw poziom haasu zewntrznego nie powinien przekracza wartoci przedstawionych w Tabeli 43, str. 68. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.85 okrelono rwnie dopuszczalny poziom haasu zewntrznego mierzonego podczas postoju w odlegoci 0.5 m dla cignika rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB(A) dla cignika rolniczego oraz 90 dB(A) dla motoroweru. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Po86 w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.87, okrelono dopuszczalne poziomy haasu okrelone wskanikami LDWN, LN, LAeqD, LAeqN, w zalenoci od przeznaczenia terenu oraz rodzaju obiektw, ktre s naraone na dziaanie haasu. Okrelono rwnie przedziay czasu odniesienia, do ktrych odnosz si poszczeglne wartoci. 2.6. Nowe, dostpne techniki i technologie w zakresie ograniczenia haasu

Ograniczanie ponadnormatywnej emisji haasu moe by prowadzone z uyciem nastpujcych metod: organizacyjnych (bezinwestycyjnych) technicznych (inwestycyjnych) Powysze metody opisano w Rozdziale 2, w pkt.2.6, na str.69.
83

84

85

86

87

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)

- 181 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

D.
1.

Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie


Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi

Zgodnie z art. 174, ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska88 emisja, polegajca na powodowaniu haasu, powstajca w zwizku z eksploatacj drogi, nie moe, z zastrzeeniem ust. 3, spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza terenem, do ktrego zarzdzajcy tym obiektem ma tytu prawny. Zgodnie z art. 174, ust. 3 powyszej ustawy, jeeli w zwizku z eksploatacj drogi utworzono obszar ograniczonego uytkowania, eksploatacja nie moe spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza tym obszarem. 2. Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem

Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi zostaa przedstawiona na mapach akustycznych, ktre to mapy s przedstawione w Rozdziale 6, pkt. F. 3. Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu

Wanym kryterium stosowanym przy wyborze alternatywnego rozwizania jest relacja kosztw do korzyci jakie daje realizowane zadanie. Wskanik ten opisuje w jaki sposb osign cel przy jak najmniejszych kosztach. Ekrany akustyczne, nasypy ziemne, obudowy dwikoizolacyjne nie maj istotnych alternatyw. Alternatywne rozwizania dotycz zastosowanych materiaw budowlanych, a nie dotycz rodzaju rozwiza przeciwhaasowych. Dlatego te, w przypadku drg, ekran akustyczny jest jedynym pewnym i powszechnie stosowanym rozwizaniem. Pozostae zadania o charakterze inwestycyjnym, jak na przykad modernizacja nawierzchni (usuwanie nierwnoci itp.), wprowadzanie ogranicze prdkoci ruchu, zwikszanie wiadomoci spoecznej s zadaniami pomocniczymi nie zawsze wpywajcymi w istotny sposb na ograniczenie emisji haasu. Natomiast stosowanie cichych nawierzchni nie daj dobrych rezultatw w warunkach miejskich, poniewa powierzchnie te szybko ulegaj zanieczyszczeniu, co z kolei ogranicza ich waciwoci dwikochonne. Ze wzgldu na bezporednie ssiedztwo drogi i zabudowa mieszkalnych bardzo czsto brak jest moliwoci zastosowania ekranw akustycznych. Wwczas jedynym rozwizanie pozostaje ograniczenie prdkoci pojazdw, co jednak nie jest dobrym rozwizaniem, poniewa ograniczanie prdkoci na duych arteriach komunikacyjnych spowodowaoby, i przestayby one peni swoj rol i z pewnoci wywoaoby konflikt spoeczny.

88

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 182 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

E.

Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu

Kierunki i dziaania niezbdne do poprawy klimatu akustycznego, podzielono na nastpujce etapy: Etap A: wykonanie aktualnych pomiarw haasu dla analizowanych odcinkw drg Etap B: opracowanie projektu budowlanego zabezpiecze przeciwhaasowych Etap C: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, na ktrych wskanik M jest najwyszy Etap D: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, o niszym wskaniku M Etap E: opracowanie sprawozdania okrelajcego wpyw zrealizowanych inwestycji (budowy odcinkw ekranw akustycznych) na stan akustyczny rodowiska, w obszarach przekrocze wskanika M Etap F: wprowadzenie ogranicze prdkoci i urzdze monitoringu Etap G: wprowadzenie obszaru ograniczonego uytkowania Tabela 139. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Legenda: Etap B Etap C i Etap D Etap D Harmonogram realizacji programu Nazwa dziaania Etap A Etap B Etap C Etap D Etap E Etap F Etap G Data rozpoczcia 2010 r. 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r. Data zakoczenia 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r.

w tym okres na uzyskanie pozwolenia na budow w tym okres na wyonienie wykonawcy zadania w tym okres na opiniowanie

- 183 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 140.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35

Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Kalinwka) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 616,951 617,024 617,172 617,229 617,357 617,380 617,409 617,426 D 617,812 617,838 617,937 617,965 618,020 618,213 618,213 618,274 618,305 618,535 618,535 618,561 C 618,561 618,598 618,598 618,634 618,634 618,772 D 618,799 618,879 618,900 618,943 619,025 619,184 619,184 619,213 619,213 619,396 619,396 619,424 C 619,424 619,453 619,453 619,496 619,520 619,557 619,621 619,805 619,840 619,878 620,268 620,507 620,544 620,604 620,697 620,817 620,897 619,496 619,520 619,557 619,591 619,805 619,840 619,878 619,910 620,299 620,544 620,604 620,663 620,817 620,846 620,929

- 184 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50 O51 O52 O53 O54 O55 O56 O57 O58 O59 O60 O61 O62 O63 O64 O65 O66 O67 O68 O69 O70 O71 O72 O73 O74

620,929 621,065 621,088 621,133 621,171 621,203 621,264 621,301 621,330 621,420 622,487 622,539 622,987 623,028 623,066 623,113 623,241 623,321 623,353 623,405 623,480 623,508 623,548 623,668 623,698 623,810 623,845 623,891 624,031 624,198 624,271 624,392 624,429 624,469 624,533 624,672 624,705 624,735 625,072

621,065 621,088 621,133 621,171 621,203 621,264 621,301 621,330 621,420 622,487 622,539 622,987 623,028 623,066 623,113 623,241 623,321 623,353 623,405 623,480 623,508 623,548 623,617 623,698 623,739 623,845 623,891 623,984 624,078 624,241 624,312 624,429 624,469 624,533 624,672 624,705 624,735 624,779 625,099

- 185 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O75 O76 O77 O78 O79 O80 O81 O82 O83 O84 O85 O86 O87 O88 O89 O90 O91 O92 O93 O94 O95 O96 O97 O98 O99 O100 O101 O102 O103 O104 O105 O106 O107 O108 O109 O110 O111

625,130 625,309 625,431 625,570 625,624 625,660 625,848 625,920 626,093 626,151 626,267 626,434 626,469 626,543 626,570 626,726 627,076 627,229 627,294 627,465 627,562 627,636 627,826 628,012 629,146 629,299 629,386 629,444 629,480 629,525 629,663 629,819 629,864 629,901 629,983 630,037 630,307

625,166 625,337 625,476 625,599 625,660 625,848 625,881 626,093 626,151 626,235 626,308 626,469 626,509 626,570 626,600 626,815 627,098 627,272 627,339 627,562 627,636 627,789 627,950 629,050 629,267 629,386 629,444 629,480 629,525 629,570 629,786 629,864 629,901 629,937 630,037 630,156 630,327

- 186 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 141.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43

Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Piaski) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 617,337 617,503 617,524 617,546 617,629 617,656 617,707 617,731 617,870 617,895 618,057 618,110 618,251 618,275 D 618,379 618,404 618,404 618,508 618,508 618,535 618,535 618,562 618,562 618,635 618,635 618,655 618,685 618,722 618,773 618,879 618,899 620,174 620,200 620,270 620,270 620,336 620,364 620,442 620,442 620,472 620,472 620,544 620,544 620,580 620,580 620,701 620,701 620,795 620,795 620,819 C 620,819 620,847 620,847 620,898 620,898 620,954 620,954 621,469 621,469 621,495 621,495 621,632 621,692 621,736 621,736 621,825 621,825 621,871 621,871 622,216 622,216 622,391 622,391 622,445 622,445 622,489 D 622,489 622,541 622,541 622,591 622,591 622,634 622,666 622,702 622,702 622,740 D

- 187 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50 O51 O52 O53 O54 O55 O56 O57 O58 O59 O60 O61 O62 O63 O64 O65 O66 O67 O68 O69 O70 O71 O72 O73 O74 O75 O76 O77 O78 O79 O80 O81 O82 O83 O84 O85 O86 O87 O88 O89 O90 O91

622,740 622,784 622,828 622,950 623,029 623,354 623,407 623,448 624,157 624,243 624,314 624,353 624,429 624,472 624,498 624,911 624,986 625,012 625,050 625,101 625,169 625,311 625,369 625,431 625,478 626,237 626,349 626,406 626,471 626,511 626,572 626,630 627,002 627,101 627,153 627,231 627,275 627,467 627,564 627,744 627,792 627,924 628,320 628,350 628,484 628,519 628,567 628,645

622,784 622,828 622,950 623,029 623,323 623,407 623,448 624,157 624,243 624,275 624,353 624,394 624,472 624,498 624,884 624,986 625,012 625,050 625,074 625,135 625,283 625,342 625,431 625,478 625,884 626,310 626,377 626,471 626,511 626,572 626,602 626,728 627,078 627,127 627,195 627,275 627,467 627,525 627,599 627,792 627,829 627,981 628,350 628,447 628,519 628,567 628,645 628,691

- 188 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O92 O93 O94 O95 O96 O97 O98 O99

628,719 629,052 629,116 629,446 629,482 629,527 630,195 630,310

628,943 629,089 629,193 629,482 629,527 629,610 630,228 630,329

- 189 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

F.

Cz graficzna (mapowa)

Przeprowadzone analizy akustyczne i badania modelowe, zaprezentowano na mapach obrazujcych aktualny i prognozowany stan klimatu akustycznego rodowiska, dla obszarw podlegajcych zakresem niniejszego POPH. Do map tych zalicza si: zakres zgodny z wymogami POPH o mapa imisyjna LDWN / LN o mapa prognostyczna LDWN / LN o mapa efektu zastosowania przedsiwzi ochrony rodowiska przed haasem LDWN / LN o mapa proponowanych kierunkw zmian zagospodarowania przestrzennego Skal bazow wszystkich map jest skala 1:10 000.

- 190 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

G.

Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania POPH jest gwna droga zlokalizowana na terenie poza aglomeracjami wojewdztwa lubelskiego droga krajowa Nr 12, odcinek Kalinwka - Piaski. Niniejszy POPH obejmuje swoim zasigiem drog Nr 12, w pasie o szerokoci 1000 m, po obu stronach, na odcinku: Kalinwka -Piaski w kilometrau od 617+337 km do 630+360 km Analizowane odcinki przebiegaj przez nastpujce gminy: widnik (gmina miejska) powiat widnicki Megiew (gmina wiejska) powiat widnicki Gusk (gmina wiejska) powiat lubelski Piaski (gmina miejska) powiat widnicki Miasto widnik zamieszkuje 40 050 mieszkacw, gmin Megiew zamieszkuje 8 717 mieszkacw, gmin Gusk zamieszkuje 7 961 mieszkacw, natomiast miasto Piaski zamieszkuje 2 634 mieszkacw. Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: miasto widnik 1968,06 osb/ km2 gmina Megiew 91,9 osb/ km2 gmina Gusk 123,89 osb/ km2 miasto Piaski 312,46 osb/ km2 Poziom emisji haasu kadego cigu komunikacyjnego, istotnie zaley od dwch gwnych parametrw: struktury i natenia ruchu oraz od prdkoci potoku pojazdw, std w celu okrelenia stopnia oddziaywania analizowanego rda na otaczajcego go rodowisko, niezbdne jest dokadne okrelenie ww. parametrw. Przeprowadzone przez GDDKiA w ramach GPR 2005 r., pomiary struktury natenia ruchu, okreliy nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12_617_3: 16 874 pojazdw / dob Dane te weryfikowano, na etapie opracowania mapy akustycznej (wrzesie 2007 r.), okrelajc nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12_617_3: 29 356 pojazdw / dob Celem ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu wytypowano obszary przekrocze wskanika M. Okrelono, i ograniczenie ponadnormatywnej emisji haasu w wyznaczonych obszarach przekrocze wskanika M, moe by realizowane przez wdroenie nastpujcych dziaa: budow ekranu akustycznego, w nastpujcych odcinkach: o ekran nr 1 o cznej dugoci 8504,01 m o ekran nr 2 o cznej dugoci 8730,84 m ograniczenie prdkoci dopuszczalnych dla ww. odcinka utworzenie obszaru ograniczonego uytkowania

- 191 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozdzia 7. Odcinek drogi krajowej Nr 12 Piaski (obwodnica) A.


1.

Cz opisowa programu
Opis obszaru objtego zakresem programu

Analizowany odcinek drogi o dugoci 1,400 km obejmuje cz obwodnicy miejscowoci Piaski. Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gmin Piaski pooon w powiecie widnickim. Miasto Piaski zajmuje powierzchni 8,43 km2.

2.

Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia

Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanych odcinkach drg krajowych, przedstawiono w Rozdziale 1, w pkt. 2, w Tabeli 11 i w Tabeli 12, str. 30.

3.

Podstawowe kierunki i zakres dopuszczalnych poziomw haasu

dziaa

niezbdnych

do

przywrcenia

Zgodnie z zapisami Po89, w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu, naley zastosowa wszystkie nowe, dostpne techniki i technologie, a w przypadku, gdy ograniczenie emisji haasu w aden sposb nie jest moliwe, naley wprowadzi obszar ograniczonego uytkowania. Dlatego te, naley w pierwszym kroku podj dziaania zmierzajce do wprowadzenia technicznych moliwoci ograniczenia emisji haasu (budowa odcinka: ekranu nr 1 i ekranu nr 2), a gdy badania po ich zastosowaniu istotnie potwierdz wystpowanie prognozowanych przekrocze wprowadzi organizacyjne metody ograniczania emisji, poprzez ograniczanie prdkoci na analizowanym odcinku wraz z zastosowaniem urzdze monitorujcych przestrzeganie ogranicze prdkoci, a nastpnie wprowadzenie w obszarach przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, obszarw ograniczonego uytkowania. Proponowane techniczne moliwoci ograniczenia emisji haasu: ekran nr 1 i ekran nr 2 opisano w Tabeli 38 i w Tabeli 39. Ekran nr 1, projektuje si jako ekran pochaniajcy, wypeniony materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95.

89

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p. zm.)

- 192 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie mniejszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 zosta przedstawiony w poniszej tabeli. Tabela 142. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 Kilometra drogi Dugo Lp. L [m] od km do km O1-O10 0+221 0+900 679,17 Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada

4.

Terminy realizacji programu zostay opisane w Rozdzia 7, pkt. E, str. 208. 5. rda finansowania programu

Realizacja niniejszego programu, winna by prowadzona ze rodkw zarzdzajcego drog, tj. Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabeli 17, str. 33. 6. Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu

Program ochrony rodowiska przed haasem zosta uchwalony przez Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego. Departament Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego w Lublinie odpowiedzialny jest za koordynacj i monitoring realizacji poszczeglnych zada okrelonych w niniejszym Programie. Dla zapewnienia efektywnego postpu realizacji poszczeglnych etapw dziaa wyznaczonych w niniejszym Programie, niezbdna jest jego kontrola i monitoring. Podstawowymi elementami kontroli powinny by: sporzdzane przez zarzdcw drg i przekazywane do Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego corocznie raporty dotyczce postpw w realizacji dziaa zawartych w Programie, kolejny Program ochrony rodowiska przed haasem, ktry bdzie stanowi ostateczn weryfikacj i podsumowanie efektw niniejszego opracowania, monitoring haasu wykonywany przez zarzdzajcych drogami w ramach Generalnego Pomiaru Haasu oraz w postaci wyrywkowych bada szczegowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowa rodowiskowych dla inwestycji drogowych. W celu wskazania celowoci i skutecznoci proponowanych dziaa, zarzdcy drg powinni wykonywa pomiary haasu na analizowanych w niniejszym Programie, odcinkach drg: przed podjciem dziaa oraz po zrealizowaniu wszystkich wskazanych zada. Wyniki powinny by przekazywane w corocznych raportach Marszakowi Wojewdztwa.

- 193 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

B.
1.

Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu


Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach

Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 (km 0+000 do 1+400) przebiega przez gmin Piaski (gmina miejska) pooon w powiecie widnickim. Organem administracji waciwym w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach jest Burmistrz Miasta Piaski. Jednostki organizacyjne urzdu miasta Piaski waciwe w sprawach: ochrony rodowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, architektury i urbanistyki powinny przygotowywa informacje o wydanych decyzjach, ktrych ustalenia zmierzaj do osignicia celw programu ochrony rodowiska przed haasem, ktre to powinny by przekazywane Radzie Miasta Piaski. Do obowizku organw administracji naley przekazywanie do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie, informacji o wydanych decyzjach, dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12, majcych wpyw przede wszystkim na emisj haasu do rodowiska. Tabela 143. Informacje dotyczce organw administracji przekazywania informacji o wydanych decyzjach Adres jednostki ul. Lubelska 77 21-050 Piaski waciwych z zakresie

Organ administracji Burmistrz Miasta Piaski

Dane kontaktowe tel. (81) 582-11-22 www.piaski.pl

2.

Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego

Podstawowymi aktami prawa miejscowego, ktrych ustalenia maj zasadniczy wpyw na ksztatowanie klimatu akustycznego, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organami administracji waciwymi w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego, s: Rada Miasta Piaski, Rada Powiatu widnickiego oraz Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego (ustanawianie obszarw ograniczonego uytkowania). Tabela 144. Informacje o organach administracji waciwych w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego Adres jednostki ul. Lubelska 77 21-050 Piaski Dane kontaktowe tel./fax. (81) 582-10-20 www.piaski.pl e-mail: piaski_m@woi.lublin.pl, um@piaski.pl tel.: (81) 468 70 71 lub (81) 468 71 01 fax.: (81) 468 71 12 www.starostwo.swidnik.pl poczta@starostwo.swidnik.pl

Organ administracji Rada Miasta Piaski

Rada Powiatu widnickiego

ul. Niepodlegoci 13 21-040 widnik

- 194 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

3.

Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu

Organem administracji zobowizanym do prowadzenia monitoringu realizacji niniejszego programu jest Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego. Z upowanienia Marszaka Wojewdztwa zadanie powysze realizuje Dyrektor Departamentu Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w Lublinie, zgodnie z opisem w Rozdziale 1, w Tabeli 18, str. 34.

4.

Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki

Ustawa Prawo ochrony rodowiska90 okrela szereg obowizkw dotyczcych zarzdzajcego drog / drogami, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach. Przede wszystkim naley tu wymieni: stosowanie zabezpiecze akustycznych i waciwej organizacji ruchu w celu ochrony rodowiska przed zanieczyszczeniem haasem (art. 173) obowizek dotrzymania standardw jakoci rodowiska, obowizek prowadzenia okresowych lub cigych pomiarw wartoci poziomu haasu w rodowisku (art. 175) obowizek przedstawiania waciwemu organowi ochrony rodowiska oraz wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska wynikw wykonanych pomiarw (art. 177 ust.1) obowizek sporzdzania co 5 lat map akustycznych (fragmentw) dla terenw w otoczeniu obiektw mogcych negatywnie wpywa na rodowisko (art. 179 ust.1 i 3), obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelony powiat waciwemu marszakowi i starocie (art. 179 ust. 4 pkt. 1) obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelone wojewdztwo waciwemu wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska (art. 179 ust. 4 pkt. 2) obowizek sporzdzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 roku od dnia, w ktrym obiekt zosta zaliczony do obiektw, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5) Zgodnie z powyszymi zapisami ustawy Prawo ochrony rodowiska14 przyjmuje si, e realizacja zada skadajca si na niniejszy program ochrony rodowiska przed haasem spoczywa bdzie na zarzdcach odcinkw drg objtych zakresem niniejszego programu, ktrym w chwili obecnej jest Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabeli 17, str. 33.

90

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 195 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

C.
1.

Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie


Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych 1.1. Charakterystyki obszaru objtego map akustyczn

Opracowanie pt.: Program ochrony rodowiska przed haasem dla wojewdztwa lubelskiego dla terenw poza aglomeracjami, pooonych wzdu drg krajowych, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny, obejmuje swym zakresem tereny najbardziej obcione ruchem samochodowym tj. drog krajowa Nr 12 w odcinkach na trasie od Puaw do Piask. Analizowany odcinek obejmuje cz obwodnicy miejscowoci Piaski (od km 0+000 do km 1+400). Droga krajowa Nr 12 zlokalizowana w wojewdztwie lubelskim peni funkcj tranzytow z zachodu na wschd kraju. Niniejszym programem zosta objty pas terenu o szerokoci po 1000 m (wraz z pasem jezdni ok. 30 m), pooony po obu stronach odcinka drogi krajowej Nr 12: Tabela 145. Lp. 1 Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 Dugo Kilometra Nr odcinka drogi od km do km w km 12 0+000 1+400 1,400

Nazwa odcinka Piaski (obwodnica)

Powierzchnia obszaru analizy w km2 2,851

Przedstawiony w powyszej tabeli odcinek drogi krajowej wraz z obszarem pasa usytuowanym po obu stronach od skrajni jezdni, nale do gminy: Piaski (gmina miejska), pooonej w powiecie widnickim. Analizowany odcinek (od km 0+000 do km 1+400) obejmuje cz obwodnicy miejscowoci Piaski. W aktualnej strukturze terenu dominuj obszary rolnicze. Wzdu drogi krajowej rozwiny si funkcje usugowe. Wanymi elementami krajobrazowymi s: pooone w Piaskach stawy oraz rzeka Gieczew pynca przez wyej wymienion miejscowo. 1.1.1. Ustalenia Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12, przebiegajcej przez obszar jednostki administracyjnej na szczeblu gminnym: Piaski. Podstawowymi dokumentami okrelajcymi prawo miejscowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, ktry w zrnicowanym stopniu pokrywa tereny jednostek wchodzcych w zasig obszaru objtego zasigiem opracowania.

- 196 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 146. Lp.

Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH Nazwa Nazwa dokumentu Akt prawny powoujcy gminy Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujcy obszar Gminy Piaski Uchwaa Rady Miasta Piaski nr IX/64/2007 z dn. 31.10.2007 r.

Piaski

Kierunki dotyczce zagospodarowania, funkcji terenw wedug Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piaski: Piaski: Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, teren mieszkalno-usugowy MN/U, tereny rolne bez prawa zabudowy RP, teren zabudowy komercyjnej U, tereny usug publicznych UP, tereny aktywnoci gospodarczej AG, tereny zieleni izolacyjnej ZI, tereny zieleni urzdzonej ZU, tereny zabudowy zagrodowej MR.

1.1.2. Obszary ograniczonego uytkowania W oparciu o podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH, dotyczcych terenw objtych zakresem opracowania, wzdu drogi krajowej Nr 12 nie stwierdzono wystpowania obszarw ograniczonego uytkowania.

1.1.3. Strefy ochronne Na podstawie opracowa studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin mona wyznaczy obszary rodowiska przyrodniczego, ktre poddano prawnej ochronione, a ktre jednoczenie s naraone na oddziaywanie przedmiotowej drogi Nr 12. Na analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12 Piaski (obwodnica) (od km 0+000 do km 1+400) nie ustanowiono specjalnych obszarw ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkw rolin i zwierzt z programu Natura 2000.

1.2.

Charakterystyki terenw objtych programem

Niniejszy Program obejmuje swym zakresem tereny pooone w ssiedztwie drg krajowych, na terenie wojewdztwa lubelskiego, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny. Analizowany odcinek drogi o dugoci 1,400 km obejmuje cz obwodnicy miejscowoci Piaski. Jest on czci drogi krajowej Nr 12, stanowicej wany szlak komunikacyjny biegncy od granicy z Niemcami, przez Puawy, Lublin do granicy z Ukrain (przejcie graniczne Dorohusk - Jahodyn). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 przebiega przez gmin Piaski pooon w powiecie widnickim. Miasto Piaski zajmuje powierzchni 8,43 km2.

- 197 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.2.1. Liczba mieszkacw Dane statystyczne przedstawiono na podstawie danych z GUS - Bank Danych Regionalnych, wg stanu faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008 r. Miasto Piaski zamieszkuje 2 634 mieszkacw. 1.2.2. Gsto zaludnienia Gsto zaludnienia w miecie Piaski wynosi: 312,46 osb/ km2. Poniej przedstawiono sumaryczne dane statystyczne dotyczce gmin, na ktrych obszarze znajduje si teren objty niniejszym programem. Tabela 147. Podstawowe dane statystyczne dla gmin pooonych w ssiedztwie analizowanych odcinkw drogi krajowej Nr 12 (rdo: Bank Danych Regionalnych) Nazwa gminy Liczba mieszkacw* Powierzchnia [km2] Gsto zaludnienia [osoba/ km2] m. Piaski 2 634 8,43 312,46 wg faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008

1.2.3. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 12, przedstawiono w tabeli poniej.

- 198 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 148. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LN w dB) Odcinek: Piaski (obwodnica); od 0+000 do 1+400 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

2,006

0,426

0,210

0,108

0,099

0,021

0,010

0,005

0,087

0,039

0,021

- 199 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 149. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Wskanik haasu Nazwa drogi: 12, droga krajowa (LDWN w dB) Odcinek: Piaski (obwodnica); od 0+000 do 1+400 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

1,746

0,534

0,275

0,143

0,151

0,006

0,013

0,007

0,009

0,001

0,019

0,057

0,032

0,035

0,004

- 200 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.3.

Charakterystyka techniczno akustyczna rde haasu majcych negatywny wpyw na poziom haasu w rodowisku

W poniszej tabeli przedstawiono szczegowe dane lokalizacyjno - techniczne dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 Piaski (obwodnica). W jego ssiedztwie nie zinwentaryzowano adnych zabezpiecze przeciwdwikowych. Tabela 150. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego cigu drogi krajowej Nr 12 Symbol Wsprzdne Wsprzdne geograficzne Pocztek Koniec Nr ident. geograficzne GPS GPS odcinka odcinka odcinka drogi [km] [km] N S N S (ID) 12d_0_0 12 0+000 1+400 51849,7 224831 51841,2 224938,5 Symbol ident. Warto DR wg. Typ przekroju Nazwa odcinka Klasa drogi odcinka GPR 2005 [P/d] drogowego (ID) 12d_0_0 Piaski (obwodnica) 11781 2x2 GP Dla analizowanego odcinka nie przeprowadzono Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 r. (GPR), ani nie wykonano pomiarw ruchu w ramach wykonywania mapy akustycznej w 2007 r. 1.4. Trendy zmian stanu akustycznego

Z inwestycji realizowanych w wojewdztwie lubelskim, umoliwiajcych zmian warunkw akustycznych na odcinkach drg Nr 12 Nr 17, zaliczy naley inwestycje realizowane przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad opracowanych w dokumencie: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. Inwestycje realizowane w wojewdztwie lubelskim zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 1.4, str. 53. 1.5. Koncepcja dziaa zabezpieczajcych rodowisko przed haasem

Na podstawie przeprowadzonych bada modelowych wyznaczono obszary przekrocze wskanika M. Dla obszarw przekrocze wskanika M (gdzie: M > 0), wprowadzono ekrany akustyczne, lokalizujc je w pasie drogi, w odlegoci 4,0 m od skrajni drogi. Ekrany akustyczne projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego.

- 201 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 151.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10

Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 - ekran nr 1 odcinek Piaski(obwodnica) (kierunek Piaski) Orientacyjny kilometra Opis ekranu Wysoko Dugo ekranu akustycznego ekranu [m] [m] pocztek km koniec km 0,221 0,255 33,8 Dominujcy typ: ekran typu 8D* 0,255 0,285 30,23 pochaniajcego 0,285 0,344 59,4 klasa poch. A 0,344 0,378 6 33,38 wspczynnik 0,378 0,406 28,29 Wmin = 0,95 0,406 0,688 281,65 Dopuszczalny typ: 0,688 0,712 23,87 ekran odbijajcy, 0,712 0,760 48,84 z pyt 8D* 0,760 0,818 57,59 poliwglanowych o wskaniku 0,818 0,900 82,12 DLRmin = 30,0 dB

wysoko 8,00 m plus dyfraktor w ksztacie litery Y (typ BW-E wg KOMAG)

Nakady finansowe na realizacje POPH Szacuje si, e koszt zabudowy ekranu akustycznego typu pochaniajcego, np. zielona ciana, dla terenu IV kategorii - 1 m2, ksztatuje si na poziomie okrelonym w Tabeli 40 - do oblicze przyjto standardowy rozstaw supw / fundamentw: l = 4,20 m. Koszt zabudowy ekranu akustycznego typu odbijajcego, wykonanego z pyt z plexiglasu, okrelono w Tabeli 40. Tabela 152. Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 12 na odcinku Piaski (obwodnica) (kierunek Piaski) Orientacyjny kilometra Koszt zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 0,221 0,255 54925 0,255 0,285 49123,75 0,285 0,344 96525 0,344 0,378 31377,2 0,378 0,406 45971,25 0,406 0,688 457681,25 0,688 0,712 38788,75 0,712 0,760 79365 0,760 0,818 93583,75 0,818 0,900 133445 1 080 785,95 z netto

Cakowity koszt dla ekranu nr 1:

Koszt realizacji inwestycji, polegajcej na zabudowie: ekranu nr 1: 1 080 785,95 z netto

- 202 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Niniejszy kosztorys nie uwzgldnia kosztw wprowadzenia obszaru ograniczonego uytkowania, ani te kosztw nadzoru Urzdu Marszakowskiego nad realizacj przedmiotowego zadania. Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego wynikajce z realizacji POPH Zaleca si nastpujce kierunki zamian w zagospodarowaniu przestrzennym: unikanie lokowania jakichkolwiek obiektw chronionych w rejonie wzw i zjazdw, w obszarze co najmniej 500 m od skrajni drogi unikanie lokowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odlegoci 350 m od skrajni, z uwzgldnieniem zapisw powyej unikanie lokowania zabudowy, po obu stronach drogi, w ten sposb, i w odlegoci mniejszej ni 500 m tworzy ona kanion uliczny unikanie lokowania w odlegoci mniejszej ni 500 m od skrajni drogi zabudowy chronionej o wysokoci wikszej od 8 m

2.

Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu 2.1. Polityki, strategie, plany lub programy, o ktrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pn. zm.)

Dla obszaru objtego niniejszym POPH przeanalizowano szczegowo obowizujce polityki, strategie, plany i programy, ktre w swych zapisach odnosz si do ochrony akustycznej. Nale do nich nastpujce dokumenty: Strategia Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego, Program Ochrony rodowiska Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw do roku 2015, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Lubelskiego. Wymienione dokumenty zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 2.1, str. 64. 2.2. Powiatowe lub gminne programy ochrony rodowiska

Poniej przedstawiono gwne ustalenia powiatowych i gminnych programw ochrony rodowiska oraz opracowa pokrewnych dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 (Piaski (obwodnica)): Strategia Rozwoju Powiatu widnickiego na lata 2007- 2020 W Strategii Rozwoju Powiatu widnickiego nie poruszono zagadnie zwizanych z haasem komunikacyjnym wzdu analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 12.

- 203 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.3.

Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, majce wpyw na stan akustyczny rodowiska

Szczeglne znaczenie dla oceny haasu w rodowisku maj przepisy prawa miejscowego, w tym gwnie ustalenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ktre winny uwzgldnia potrzeby ochrony przed haasem. Podstawowym aktem prawnym, ktry w sposb bezporedni ksztatuje klimat akustyczny, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony rodowiska91 zapisy planw, rnicuj tereny o rnych funkcjach, dla ktrych w drodze rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.92; wyznacza si dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy planw mog dy do strefowania poszczeglnych funkcji w sposb minimalizujcy wzajemne oddziaywanie akustyczne. Na terenach objtych ochron przed haasem nie mog by przekraczane dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. 2.4. Pozwolenia na emitowanie haasu do rodowiska oraz inne dokumenty i materiay wykorzystywane dla potrzeb postpowa administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotw korzystajcych ze rodowiska, ktrych dziaalno ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska93 w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony rodowiska, na podstawie pomiarw wasnych, pomiarw dokonanych przez wojewdzkiego inspektora ochrony rodowiska lub pomiarw podmiotu obowizanego do ich prowadzenia, e poza zakadem, w wyniku jego dziaalnoci, przekroczone s dopuszczalne poziomy haasu, organ ten wydaje decyzj o dopuszczalnym poziomie haasu. Decyzji o dopuszczalnym poziomie haasu nie wydaje si jeeli haas powstaje w zwizku z eksploatacj drg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portw oraz lotnisk lub gdy haas powstaje w zwizku z dziaalnoci osoby fizycznej niebdcej przedsibiorc. W zwizku z powyszym w zakresie okrelonym w tytuem niniejszego rozdziau nie ma koniecznoci przeprowadzenia przedmiotowych analiz.

91

92

93

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 204 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.5.

Przepisy dotyczce emisji haasu z instalacji i urzdze, w tym pojazdw, ktrych funkcjonowanie ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska94; przez emisj rozumie si wprowadzane bezporednio lub porednio, w wyniku dziaalnoci czowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje lub energie, takie jak ciepo, haas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Przez haas rozumie si natomiast niepodane dwiki o czstotliwociach od 16 Hz do 16000 Hz. Wielko emisji haasu, zgodnie z art. 118c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Po26; wyznacza si i ocenia na podstawie pomiarw poziomu haasu w rodowisku, zgodnie z wymaganiami. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia95; okrelono dopuszczalny poziom haasu zewntrznego dla poszczeglnych grup pojazdw. Zgodnie z 9 ww. rozporzdzenia okrelono, e pojazd samochodowy powinien by tak zbudowany, wyposaony i utrzymany, aby poziom haasu zewntrznego mierzony podczas postoju z odlegoci 0,5 m nie przekracza w odniesieniu do pojazdu, ktry zosta poddany badaniom homologacyjnym wartoci ustalonej w trakcie bada homologacyjnych o 5,0 dB(A). Natomiast dla pozostaych pojazdw poziom haasu zewntrznego nie powinien przekracza wartoci przedstawionych w Tabeli 43, str. 68. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.96 okrelono rwnie dopuszczalny poziom haasu zewntrznego mierzonego podczas postoju w odlegoci 0.5 m dla cignika rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB(A) dla cignika rolniczego oraz 90 dB(A) dla motoroweru. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Po97 w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.98, okrelono dopuszczalne poziomy haasu okrelone wskanikami LDWN, LN, LAeqD, LAeqN, w zalenoci od przeznaczenia terenu oraz rodzaju obiektw, ktre s naraone na dziaanie haasu. Okrelono rwnie przedziay czasu odniesienia, do ktrych odnosz si poszczeglne wartoci.

94

95

96

97

98

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)

- 205 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.6.

Nowe, dostpne techniki i technologie w zakresie ograniczenia haasu

Ograniczanie ponadnormatywnej emisji haasu moe by prowadzone z uyciem nastpujcych metod: organizacyjnych (bezinwestycyjnych) technicznych (inwestycyjnych) Powysze metody opisano w Rozdziale 2, w pkt.2.6, na str.69.

- 206 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

D.
1.

Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie


Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi

Zgodnie z art. 174, ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska99 emisja, polegajca na powodowaniu haasu, powstajca w zwizku z eksploatacj drogi, nie moe, z zastrzeeniem ust. 3, spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza terenem, do ktrego zarzdzajcy tym obiektem ma tytu prawny. Zgodnie z art. 174, ust. 3 powyszej ustawy, jeeli w zwizku z eksploatacj drogi utworzono obszar ograniczonego uytkowania, eksploatacja nie moe spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza tym obszarem. 2. Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem

Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi zostaa przedstawiona na mapach akustycznych, ktre to mapy s przedstawione w Rozdziale 7, pkt. F. 3. Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu

Wanym kryterium stosowanym przy wyborze alternatywnego rozwizania jest relacja kosztw do korzyci jakie daje realizowane zadanie. Wskanik ten opisuje w jaki sposb osign cel przy jak najmniejszych kosztach. Ekrany akustyczne, nasypy ziemne, obudowy dwikoizolacyjne nie maj istotnych alternatyw. Alternatywne rozwizania dotycz zastosowanych materiaw budowlanych, a nie dotycz rodzaju rozwiza przeciwhaasowych. Dlatego te, w przypadku drg, ekran akustyczny jest jedynym pewnym i powszechnie stosowanym rozwizaniem. Pozostae zadania o charakterze inwestycyjnym, jak na przykad modernizacja nawierzchni (usuwanie nierwnoci itp.), wprowadzanie ogranicze prdkoci ruchu, zwikszanie wiadomoci spoecznej s zadaniami pomocniczymi nie zawsze wpywajcymi w istotny sposb na ograniczenie emisji haasu. Natomiast stosowanie cichych nawierzchni nie daj dobrych rezultatw w warunkach miejskich, poniewa powierzchnie te szybko ulegaj zanieczyszczeniu, co z kolei ogranicza ich waciwoci dwikochonne. Ze wzgldu na bezporednie ssiedztwo drogi i zabudowa mieszkalnych bardzo czsto brak jest moliwoci zastosowania ekranw akustycznych. Wwczas jedynym rozwizanie pozostaje ograniczenie prdkoci pojazdw, co jednak nie jest dobrym rozwizaniem, poniewa ograniczanie prdkoci na duych arteriach komunikacyjnych spowodowaoby, i przestayby one peni swoj rol i z pewnoci wywoaoby konflikt spoeczny.

99

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 207 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

E.

Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu

Kierunki i dziaania niezbdne do poprawy klimatu akustycznego, podzielono na nastpujce etapy: Etap A: wykonanie aktualnych pomiarw haasu dla analizowanych odcinkw drg Etap B: opracowanie projektu budowlanego zabezpiecze przeciwhaasowych Etap C: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, na ktrych wskanik M jest najwyszy Etap D: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, o niszym wskaniku M Etap E: opracowanie sprawozdania okrelajcego wpyw zrealizowanych inwestycji (budowy odcinkw ekranw akustycznych) na stan akustyczny rodowiska, w obszarach przekrocze wskanika M Etap F: wprowadzenie ogranicze prdkoci i urzdze monitoringu Etap G: wprowadzenie obszaru ograniczonego uytkowania Tabela 153. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Legenda: Etap B Etap C i Etap D Etap D Harmonogram realizacji programu Nazwa dziaania Etap A Etap B Etap C Etap D Etap E Etap F Etap G Data rozpoczcia 2010 r. 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r. Data zakoczenia 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r.

w tym okres na uzyskanie pozwolenia na budow w tym okres na wyonienie wykonawcy zadania w tym okres na opiniowanie

- 208 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 154.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10

Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Piaski) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 0,221 0,255 0,255 0,285 0,285 0,344 0,344 0,378 0,378 0,406 D 0,406 0,688 0,688 0,712 0,712 0,760 0,760 0,818 0,818 0,900

- 209 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

F.

Cz graficzna (mapowa)

Przeprowadzone analizy akustyczne i badania modelowe, zaprezentowano na mapach obrazujcych aktualny i prognozowany stan klimatu akustycznego rodowiska, dla obszarw podlegajcych zakresem niniejszego POPH. Do map tych zalicza si: zakres zgodny z wymogami POPH o mapa imisyjna LDWN / LN o mapa prognostyczna LDWN / LN o mapa efektu zastosowania przedsiwzi ochrony rodowiska przed haasem LDWN / LN o mapa proponowanych kierunkw zmian zagospodarowania przestrzennego Skal bazow wszystkich map jest skala 1:10 000.

- 210 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

G.

Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania POPH jest gwna droga zlokalizowana na terenie poza aglomeracjami wojewdztwa lubelskiego droga krajowa Nr 12, odcinek Piaski (obwodnica). Niniejszy POPH obejmuje swoim zasigiem drog Nr 12, w pasie o szerokoci 1000 m, po obu stronach, na odcinku: Piaski (obwodnica) w kilometrau od 617+337 km do 630+360 km Analizowany odcinek przebiega przez nastpujc gmin: Piaski (gmina miejska) powiat widnicki Miasto Piaski zamieszkuje 2 634 mieszkacw. Gsto zaludnienia w gminie, przez ktr przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: miasto Piaski 312,46 osb/ km2 Poziom emisji haasu kadego cigu komunikacyjnego, istotnie zaley od dwch gwnych parametrw: struktury i natenia ruchu oraz od prdkoci potoku pojazdw, std w celu okrelenia stopnia oddziaywania analizowanego rda na otaczajcego go rodowisko, niezbdne jest dokadne okrelenie ww. parametrw. Przeprowadzone przez GDDKiA w ramach GPR 2005 r., pomiary struktury natenia ruchu, okreliy nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 12d_0_0: 11 781 pojazdw / dob Na etapie opracowywania mapy akustycznej (wrzesie 2007 r.), dane te nie zostay zweryfikowane. Celem ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu wytypowano obszary przekrocze wskanika M. Okrelono, i ograniczenie ponadnormatywnej emisji haasu w wyznaczonych obszarach przekrocze wskanika M, moe by realizowane przez wdroenie nastpujcych dziaa: budow ekranu akustycznego o cznej dugoci 679,17 m ograniczenie prdkoci dopuszczalnych dla ww. odcinka utworzenie obszaru ograniczonego uytkowania

- 211 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Rozdzia 8. Odcinek drogi krajowej Nr 17 Tomaszw Lubelski (przejcie) A.


1.

Cz opisowa programu
Opis obszaru objtego zakresem programu

Niniejszy POPH obejmuje swym zakresem tereny pooone w ssiedztwie drg krajowych, na terenie wojewdztwa lubelskiego, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny. Niniejsze opracowanie obejmuje pas terenu o szerokoci 2 x 1000 m, pooony po obu stronach drogi krajowej Nr 17, dla ktrej wskanik M wyznaczony na podstawie mapy akustycznej wojewdztwa lubelskiego jest wikszy od zera. Analizowany cig o dugoci 5,189 km rozpoczyna si na skrzyowaniu z drog wojewdzk Nr 850 w Tomaszowie Lubelskim (km 210+141), a koczy si na wysokoci miejscowoci Jeziernia (na poudnie od Tomaszowa Lubelskiego) (km 215+330). Jest on czci drogi krajowej Nr 17, stanowicej wany szlak komunikacyjny czcy Warszaw ze wschodni granic Pastwa (przejcie graniczne Hrebenne Rawa Ruska). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 17 przebiega przez miasto Tomaszw Lubelski i gmin Tomaszw Lubelski pooone w powiecie tomaszowskim. Miasto Tomaszw Lubelski zajmuje powierzchni 13,29 km2, natomiast gmina Tomaszw Lubelski zajmuje powierzchni 170,87 km2

2.

Naruszenia dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia

Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanych odcinkach drg krajowych, przedstawiono w Rozdziale 1, w pkt. 2, w Tabeli 13 i w Tabeli 14, str. 31.

3.

Podstawowe kierunki i zakres dopuszczalnych poziomw haasu

dziaa

niezbdnych

do

przywrcenia

Zgodnie z zapisami Po100, w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu, naley zastosowa wszystkie nowe, dostpne techniki i technologie, a w przypadku, gdy ograniczenie emisji haasu w aden sposb nie jest moliwe, naley wprowadzi obszar ograniczonego uytkowania. Dlatego te, naley w pierwszym kroku podj dziaania zmierzajce do wprowadzenia technicznych moliwoci ograniczenia emisji haasu (budowa odcinka: ekranu nr 1 i ekranu nr 2), a gdy badania po ich zastosowaniu istotnie potwierdz wystpowanie prognozowanych przekrocze wprowadzi organizacyjne metody ograniczania emisji, poprzez ograniczanie prdkoci na analizowanym odcinku wraz z zastosowaniem urzdze
100

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p. zm.)

- 212 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

monitorujcych przestrzeganie ogranicze prdkoci, a nastpnie wprowadzenie w obszarach przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku, obszarw ograniczonego uytkowania. Proponowane techniczne moliwoci ograniczenia emisji haasu: ekran nr 1 i ekran nr 2 opisano w Tabeli 38 i w Tabeli 39. Zarwno ekran nr 1, jak i ekran nr 2, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 12 zosta przedstawiony w poniszej tabeli. Tabela 155. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 17 Kilometra drogi Dugo Lp. L [m] od km do km O1-O13 210+141 215+254 4909,52 O1-O19 210+141 215+127 4811,13

4.

Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada

Terminy realizacji programu zostay opisane w Rozdziale 8, pkt. E, str. 238.

5.

rda finansowania programu

Realizacja niniejszego programu, winna by prowadzona ze rodkw zarzdzajcego drog, tj. Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdzia 1, w Tabeli 17 , str. 33.

6.

Rodzaje informacji i dokumenty wykorzystywane do kontroli i dokumentowania realizacji programu

Program ochrony rodowiska przed haasem bdzie uchwalony przez Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego. Departament Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego w Lublinie odpowiedzialny bdzie za koordynacj i monitoring realizacji poszczeglnych zada okrelonych w niniejszym Programie. Dla zapewnienia efektywnego postpu realizacji poszczeglnych etapw dziaa wyznaczonych w niniejszym Programie, niezbdna jest jego kontrola i monitoring. Podstawowymi elementami kontroli powinny by:

- 213 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

sporzdzane przez zarzdcw drg i przekazywane do Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego corocznie raporty dotyczce postpw w realizacji dziaa zawartych w Programie, kolejny Program ochrony rodowiska przed haasem, ktry bdzie stanowi ostateczn weryfikacj i podsumowanie efektw niniejszego opracowania, monitoring haasu wykonywany przez zarzdzajcych drogami w ramach Generalnego Pomiaru Haasu oraz w postaci wyrywkowych bada szczegowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowa rodowiskowych dla inwestycji drogowych. W celu wskazania celowoci i skutecznoci proponowanych dziaa, zarzdcy drg powinni wykonywa pomiary haasu na analizowanych, w niniejszym Programie, odcinkach drg: przed podjciem dziaa oraz po zrealizowaniu wszystkich wskazanych zada. Wyniki powinny by przekazywane w corocznych raportach marszakowi wojewdztwa.

- 214 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

B.
1.

Ograniczenia i obowizki wynikajce z realizacji programu


Organy administracji waciwe w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach

Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 17 (km 210+141 do 215+330) przebiega przez gminy Tomaszw Lubelski (gmina miejska) i Tomaszw Lubelski (gmina wiejska) pooone w powiecie widnickim. Organami administracji waciwymi w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach s Burmistrz Miasta Tomaszw Lubelski oraz Wjt Gminy Tomaszw Lubelski. Jednostki organizacyjne urzdu miasta Tomaszw Lubelski i urzdu gminy Tomaszw Lubelski waciwe w sprawach: ochrony rodowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, architektury i urbanistyki powinny przygotowywa informacje o wydanych decyzjach, ktrych ustalenia zmierzaj do osignicia celw programu ochrony rodowiska przed haasem, ktre to powinny by przekazywane Radzie Miasta Tomaszw Lubelski i Radzie Gminy Tomaszw Lubelski. Do obowizku organw administracji naley przekazywanie, do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego, informacji o wydanych decyzjach, dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 17, majcych wpyw przede wszystkim na emisj haasu do rodowiska. Tabela 156. Informacje dotyczce organw administracji przekazywania informacji o wydanych decyzjach Adres jednostki ul. Lwowska 57 22-600 Tomaszw Lubelski ul 29-go Listopada 9 22-600 Tomaszw Lubelski waciwych z zakresie

Organ administracji Burmistrz Miasta Tomaszw Lubelski Wjt Gminy Tomaszw Lubelski

Dane kontaktowe tel. (084) 664-37-40 www.tomaszow-lubelski.pl tel. (84) 664-38-18 lub (84) 664-38-73 fax. (84) 664-38-73 www.tomaszowlubelski.pl

2.

Organy administracji waciwe w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego

Podstawowymi aktami prawa miejscowego, ktrych ustalenia maj zasadniczy wpyw na ksztatowanie klimatu akustycznego, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organami administracji waciwymi w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego, s: Rada Miasta Tomaszw Lubelski, Rada Powiatu Tomaszowskiego oraz Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego (ustanawianie obszarw ograniczonego uytkowania).

- 215 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 157.

Informacje o organach administracji waciwych w zakresie wydawania aktw prawa miejscowego Adres jednostki ul. Lwowska 57 22-600 Tomaszw Lubelski ul. Lwowska 68 22-600 Tomaszw Lubelski Dane kontaktowe tel. (084) 664-37-40 fax.(084) 664-22-43 e-mail: umtomaszow@tomaszowlubelski.pl www.tomaszow-lubelski.pl tel.: (84) 664-35-35 fax.: (84) 664-41-11 www.powiat-tomaszowski.com.pl e-mail: starosta.ltm@powiatypolskie.pl

Organ administracji Rada Miasta Tomaszw Lubelski

Rada Powiatu Tomaszowskiego

3.

Organy administracji waciwe w zakresie monitorowania realizacji programu

Organem administracji zobowizanym do prowadzenia monitoringu realizacji niniejszego programu jest Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego. Z upowanienia Marszaka Wojewdztwa zadanie powysze realizuje Dyrektor Departamentu Rolnictwa i rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego, zgodnie z opisem w Rozdziale 1, w Tabeli 18, str. 34.

4.

Podmioty korzystajce ze rodowiska i ich obowizki Ustawa Prawo ochrony rodowiska101 okrela szereg obowizkw dotyczcych zarzdzajcego drog / drogami, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach. Przede wszystkim naley tu wymieni: stosowanie zabezpiecze akustycznych i waciwej organizacji ruchu w celu ochrony rodowiska przed zanieczyszczeniem haasem (art. 173) obowizek dotrzymania standardw jakoci rodowiska, obowizek prowadzenia okresowych lub cigych pomiarw wartoci poziomu haasu w rodowisku (art. 175) obowizek przedstawiania waciwemu organowi ochrony rodowiska oraz wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska wynikw wykonanych pomiarw (art. 177 ust.1) obowizek sporzdzania co 5 lat map akustycznych (fragmentw) dla terenw w otoczeniu obiektw mogcych negatywnie wpywa na rodowisko (art. 179 ust.1 i 3), obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelony powiat waciwemu marszakowi i starocie (art. 179 ust. 4 pkt. 1) obowizek niezwocznego przedoenia fragmentw map akustycznych obejmujcych okrelone wojewdztwo waciwemu wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska (art. 179 ust. 4 pkt. 2)

101

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 216 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

obowizek sporzdzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 roku od dnia, w ktrym obiekt zosta zaliczony do obiektw, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 179 ust. 5) Zgodnie z powyszymi zapisami ustawy Prawo ochrony rodowiska14 przyjmuje si, e realizacja zada skadajca si na niniejszy program ochrony rodowiska przed haasem spoczywa bdzie na zarzdcach odcinkw drg objtych zakresem niniejszego programu, ktrym w chwili obecnej jest Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad. Dokadne informacje, o zarzdzajcym drog zawarto w Rozdziale 1, w Tabeli 17, str. 33.

- 217 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

C.
1.

Uzasadnienie zakresu okrelonych zagadnie


Dane i wnioski wynikajce ze sporzdzonych map akustycznych 1.1. Charakterystyki obszaru objtego map akustyczn

Opracowanie pt.: Program ochrony rodowiska przed haasem dla wojewdztwa lubelskiego dla terenw poza aglomeracjami, pooonych wzdu drg krajowych, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny, obejmuje swym zakresem tereny najbardziej obcione ruchem samochodowym tj. droga krajowa Nr 17 na trasie od Tomaszowa Lubelskiego w kierunku przejcia granicznego Hrebenne. Droga krajowa Nr 17 zlokalizowana w wojewdztwie lubelskim peni funkcj tranzytow z pnocy na poudnie kraju. Niniejszym programem zosta objty pas terenu o szerokoci po 1000 m (wraz z pasem jezdni ok. 30 m), pooony po obu stronach odcinka drogi krajowej Nr 17: Tabela 158. Lp. Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 17 Dugo Kilometra Nr drogi odcinka od km do km w km 17 210+141 215+330 5,189

Nazwa odcinka Tomaszw Lubelski (przejcie)

Powierzchnia obszaru analizy w km2 10,382

Przedstawiony w powyszej tabeli odcinek drogi krajowej wraz z obszarem pasa usytuowanym po obu stronach od skrajni jezdni, naley do miasta Tomaszw Lubelski (gmina miejska) i gminy Tomaszw Lubelski (gmina wiejska) pooonych w powiecie tomaszowskim. Powiat tomaszowski Odcinek drogi krajowej Nr 17 (od km 210+141 do km 215+330), otaczajcy go pas terenu, pooony jest w granicach administracyjnych miasta Tomaszw Lubelski oraz na terenie gminy Tomaszw Lubelski. Przedmiotowy odcinek drogi (w pnocnej czci jako ulica Zamojska, a w poudniowej jako ulica Lwowska) rozpoczyna si na skrzyowaniu z drog wojewdzk Nr 850 (ulica aszczowiecka). W ssiedztwie ulicy aszczowieckiej droga krajowa przecina rzek Sookij, dalej krzyuje si z drog wojewdzk Nr 853 (ulica Pisudskiego). Opisywany odcinek koczy si na wysokoci miejscowoci Jeziernia (na poudnie od Tomaszowa Lubelskiego). Z uwagi na fakt, i analizowany odcinek drogi w pnocnej czci stanowi przejcie przez miasto, w jego bezporednim otoczeniu wystpuj zrnicowane formy zagospodarowania terenu, z przewag zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, ze znaczcym udziaem funkcji usugowych. Wraz z oddalaniem si od Tomaszowa Lubelskiego w zagospodarowaniu terenu stopniowo zwiksza si udzia uytkw rolnych i towarzyszcej im zabudowy zagrodowej. W poudniowej czci analizowanego cigu wystpuj due kompleksy lene. Teren analizy pooony jest na obszarze Roztocza rodkowego. Wanymi elementami krajobrazu s: kompleksy lene otaczajce od zachodu i poudniowo wschodniej czci Tomaszowa Lubelskiego oraz rzeka Sookija.

- 218 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.1.1. Ustalenia Miejscowych Planw Zagospodarowania Przestrzennego Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 17, przebiegajcej przez obszary poszczeglnych jednostek administracyjnych na szczeblu gminnym: gmina miejska i wiejska Tomaszw Lubelski. Podstawowymi dokumentami okrelajcymi prawo miejscowe w zakresie zagospodarowania przestrzennego s Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, ktre w odniesieniu do wymienionej gminy w zrnicowanym stopniu pokrywaj tereny jednostek i jednoczenie wchodz w zasig obszaru objtego zasigiem opracowania. Tabela 159. Lp. Podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH Nazwa dokumentu Zmiana Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tomaszw Lubelski Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomaszw Lubelski Akt prawny powoujcy Uchwaa Rady Miasta Tomaszw Lubelski nr XXI/219/2004 z dn. 29.11.2004 r. Uchwaa Rady Gminy Tomaszw Lubelski nr XXII/109/2001 z dn. 22.01.2001 r.

Nazwa gminy Tomaszw Lubelski (gm. miejska)

Tomaszw Lubelski (gm. wiejska)

Kierunki dotyczce zagospodarowania, funkcji terenw wedug Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy miejskiej i wiejskiej Tomaszw Lubelski: Tomaszw Lubelski (gm. miejska): Tereny zabudowy mieszkaniowej MNn, tereny usug rzemiosa UR, tereny usug handlu UH, tereny otwarte rolne RP, tereny otwarte zieleni RZ, wody otwarte W, tereny urzdze infrastruktury technicznej EE, tereny usug owiaty UO, tereny usug zdrowia UZ, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami MN/U, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Tomaszw Lubelski (gm. wiejska): Tereny zabudowy zagrodowej MR, tereny usug handlu UH, tereny otwarte rolne RP, tereny otwarte zieleni RZ, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. 1.1.2. Obszary ograniczonego uytkowania W oparciu o podstawowe dokumenty prawa miejscowego obowizujce na obszarze objtym POPH, dotyczce terenw objtych zakresem opracowania, wzdu drogi krajowej Nr 17 nie stwierdzono wystpowania obszarw ograniczonego uytkowania. 1.1.3. Strefy ochronne Na podstawie opracowa studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gmin mona wyznaczy obszary rodowiska przyrodniczego, ktre poddano

- 219 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

prawnej ochronie, a ktre jednoczenie s naraone na oddziaywanie przedmiotowej drogi Nr 17. W analizowanym obszarze terenw gmin objtych programem, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody102 oraz ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach103, ustanowiono obszar pod szczegln ochron tj. Obszar Natura 2000104. Europejska Sie Ekologiczna Natura 2000 jako sie obszarw chronionych, ma na celu ochron poszczeglnych cennych i zagroonych elementw przyrodniczych. Kade pastwo czonkowskie UE okrela zasig obszarw na swoim terytorium. Naley je traktowa jako tereny podlegajce pewnym ograniczeniom, jak i ukierunkowaniu prowadzonej na nich gospodarki. Obszary zaproponowane do ochrony obejmuj: obszary specjalnej ochrony ptakw (OSO) - (eng: Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy 79/409/EWG105 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (eng: Special Areas of Conservation SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory106, dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zaczniku I oraz gatunkw rolin i zwierzt wymienionych w Zaczniku II do Dyrektywy19 Obszar Europejskiej Sieci Natura 2000, zgodnie z Ustaw o ochronie przyrody107, moe pokrywa si w czci z obszarami i obiektami istniejcymi objtymi formami ochrony lub proponowanymi obszarami i obiektami. Z zaoenia Natura 2000 jest niezalena od Krajowego Systemu Obszarw Chronionych. Jednak w praktyce cenne przyrodniczo obszary w skali pastwa, objte form ochrony, w duym stopniu proponowane s do europejskiej sieci Natura. Plany ochrony dla tych obszarw bd okrelay metody zarzdzania dla zachowania siedlisk przyrodniczych oraz rnorodnoci gatunkw fauny i flory. Obowizywa bd przez okres 20 lat (Ustawa o ochronie przyrody20). Obszary i obiekty objte programem sieci Natura 2000 bd miay rang o znaczeniu midzynarodowym. Obszarem zaliczanym do Europejskiej sieci Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptakw (OSO) Dolina Sookiji (PLB060021) i Roztocze (PLB060012). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 17 (Tomaszw Lubelski /przejcie/) nie znajduje si na terenie obszaru Natura 2000. Natomiast w pasie terenu przynalenym do drogi o szerokoci po 1000 m po obu stronach jezdni znajduj si obszary Natura 2000 o cznej powierzchni ok 315 ha. Przy czym Dolina Sookiji zajmuje powierzchni ok 180 ha, natomiast Dolina Roztocze zajmuje powierzchni ok 135 ha.

102 103 104

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r., nr 150, poz. 1220) Ustawa z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z pn. zm.) rozdzia 2, art. 6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. poz. 880) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. UE z 1979 r. nr L103/1, str. 98 117 (PL)) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE z 1979 r. nr L103/1, str. 98 117 (PL)) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r., nr 150, poz. 1220)

1220)
105

106

107

- 220 -

Rys. 3. Dolina Sookiji (PLB060021) w otoczeniu drogi krajowej Nr 17 - 221 -

- 222 -

Rys. 4. Dolina Roztocze (PLB060012) w otoczeniu drogi krajowej Nr 17 - 223 -

- 224 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.2.

Charakterystyki terenw objtych programem

Niniejszy Program obejmuje swym zakresem tereny pooone w ssiedztwie drg krajowych, na terenie wojewdztwa lubelskiego, na ktrych poziom haasu przekracza poziom dopuszczalny. Analizowany cig o dugoci 5,189 km rozpoczyna si na skrzyowaniu z drog wojewdzk Nr 850 w Tomaszowie Lubelskim (km 210+141), a koczy si na wysokoci miejscowoci Jeziernia (na poudnie od Tomaszowa Lubelskiego) (km 215+330). Jest on czci drogi krajowej Nr 17, stanowicej wany szlak komunikacyjny czcy Warszaw ze wschodni granic Pastwa (przejcie graniczne Hrebenne Rawa Ruska). Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 17 przebiega przez miasto Tomaszw Lubelski i gmin Tomaszw Lubelski pooone w powiecie tomaszowskim. Miasto Tomaszw Lubelski zajmuje powierzchni 13,29 km2, natomiast gmina Tomaszw Lubelski zajmuje powierzchni 170,87 km2. 1.2.1. Liczba mieszkacw Dane statystyczne przedstawiono na podstawie danych z GUS - Bank Danych Regionalnych, wg stanu faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008 r. Miasto Tomaszw Lubelski zamieszkuje 20 017 mieszkacw, natomiast gmin Tomaszw Lubelski zamieszkuje 10 908 mieszkacw. 1.2.2. Gsto zaludnienia Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 17 wynosi: miasto Tomaszw Lubelski 1506,17 osb/ km2, gmina Tomaszw Lubelski 63,84 osb/ km2. Poniej przedstawiono sumaryczne dane statystyczne dotyczce gmin, na ktrych obszarze znajduje si teren objty niniejszym programem. Tabela 160. Podstawowe dane statystyczne dla gmin pooonych w ssiedztwie analizowanych odcinkw drogi krajowej Nr 17 (rdo: Bank Danych Regionalnych) Nazwa gminy Liczba mieszkacw* Powierzchnia Gsto zaludnienia 2 [km ] [osoba/ km2] m. Tomaszw Lubelski 20 017 13,29 1506,17 Tomaszw Lubelski 10 908 170,87 63,84
wg faktycznego miejsca zamieszkania na dzie 31.12.2008

1.2.3. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku Na potrzeby okrelenia przekrocze dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku wykorzystano, opracowane w sierpniu 2007 r.: Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu DR>16 400 pojazdw na dob. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu haasu w rodowisku pochodzcego od ruchu pojazdw, odbywajcego si po analizowanym odcinku drogi krajowej Nr 17, przedstawiono w tabeli poniej.

- 225 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 161. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Nazwa drogi: 17, droga krajowa Wskanik haasu Odcinek: Tomaszw Lubelski (przejcie); (LN w dB) od 210+141 do 215+330 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

0,585

0,320

0,206

0,150

0,067

1,526

0,370

0,250

0,129

0,103

4,756

0,591

0,454

0,266

0,060

- 226 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 162. Informacja na temat przekrocze dopuszczalnych poziomw dwiku Wojewdztwo lubelskie Nazwa drogi: 17, droga krajowa Wskanik haasu Odcinek: Tomaszw Lubelski (przejcie); (LDWN w dB) od 210+141 do 215+330 km do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB pow. 20 dB Typ danych Powierzchnia obszarw zagroonych w danym zakresie [km2] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagroonych mieszkacw w danym zakresie [tys.] Liczba budynkw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynkw suby zdrowia, opieki spoecznej i socjalnej w danym zakresie Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed haasem (liczba obiektw) Stan warunkw akustycznych rodowiska niedobry zy bardzo zy

8,574

0,788

0,416

0,265

0,330

1,710

0,288

0,168

0,106

0,061

4,264

0,755

0,583

0,333

0,192

1.3.

Charakterystyka techniczno akustyczna rde haasu majcych negatywny wpyw na poziom haasu w rodowisku

W poniszej tabeli przedstawiono szczegowe dane lokalizacyjno - techniczne dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 17 Tomaszw Lubelski (przejcie). W jego ssiedztwie nie zinwentaryzowano adnych zabezpiecze przeciwdwikowych.

- 227 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 163. Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego cigu drogi krajowej Nr 17 Symbol Wsprzdne geograficzne Wsprzdne geograficzne Pocztek Koniec Nr ident. GPS GPS odcinka odcinka odcinka drogi [km] [km] N S N S (ID) 17_210_1 17 210+141 502741,3 232511,8 215+330 502458,3 232536,6 Symbol ident. odcinka (ID) 17_210_1

Nazwa odcinka Tomaszw Lubelski (przejcie)

Warto DR wg. GPR 2005 [P/d] 18155

Typ przekroju drogowego 1x2

Klasa drogi

GP

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) dla roku 2005 Tabela 164. Symbol ident. odcinka (ID) 17_210_1 Legenda: typ 1: typ 2: typ 3: typ 4: typ 5: typ 6: typ 7: Tabela 165. Symbol ident. odcinka (ID) 17_210_1 Tabela 166. Symbol ident. odcinka (ID) 17_210_1 Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 17 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby Rodzajowa struktura ruchu pojazdw samochodowych w pojazdach / dob Typ 1 58 Typ 2 14365 Typ 3 1789 Typ 4 731 Typ 5 731 Typ 6 481 Typ 7 0

motocykle samochody osobowe i mikrobusy lekkie samochody ciarowe samochody ciarowe bez przyczep samochody ciarowe z przyczepami autobusy cigniki rolnicze Struktura ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 17 wg GPR - dane 2005 r., bez rozgraniczenia pory doby - c.d. Sumaryczne 18155 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 17 wg GPR - dane 2005 r., dla pory dnia (godzina 0800 do 2000) Natenie DR108 pojazdw / h poniej 3,5 t 1018 powyej 3,5 t 128 sumaryczne 1145

108

DR = rednioroczne

- 228 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 167. Symbol ident. odcinka (ID) 17_210_1 Tabela 168. Symbol ident. odcinka (ID) 17_210_1

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 17 wg GPR - dane 2005 r., dla pory wieczoru (godzina 2000 do 2400) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 662 powyej 3,5 t 77 sumaryczne 739

Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 17 wg GPR - dane 2005 r., dla pory nocy (godzina 2400 do 0800) Natenie DR21 pojazdw / h poniej 3,5 t 162 powyej 3,5 t 44 sumaryczne 205

Struktura i natenie ruchu na podstawie mapy akustycznej 109 (sierpie 2007 r.) Tabela 169. Symbol ident. odcinka (ID) 17_210_1 Natenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 17 wg mapy akustycznej - bez rozgraniczenia pory doby Kilometra pocztek 210+141 koniec 215+330 Natenie pojazdw / dob poniej 3,5 t 9406 powyej 3,5 t 586 sumaryczne 9992

Emisja haasu na podstawie mapy akustycznej 22 (sierpie 2007 r.) Tabela 170. Zestawienie wynikw pomiarw rwnowanego poziomu dwiku w ssiedztwie analizowanego cigu drogi krajowej Nr 17 wg. mapy akustycznej Poziom emisji Wsprzdne geograficzne Numer haasu identyfikacyjny Nazwa Pora Pora Kilometra punktu punktu Dugo Szeroko dnia nocy pomiarowego hmins hmins LAeq,D LAeq,N dB(A) dB(A) 17_210_1_143 211,582 232458,77 502649,0 Pp2* 68,7 63,1 17_210_1_143 211,582 232458,77 502649,0 Pp3** 67,0 61,6 punkt referencyjny, zlokalizowany 10 m od skrajni drogi punkt dodatkowy, zlokalizowany 20 m od skrajni drogi od 0600 do 2200 - wg prawa polskiego od 2200 do 0600 - wg prawa polskiego

Legenda: * ** pora dnia: pora nocy:

109

Mapy akustyczne dla drg krajowych o nateniu ruchu powyej 16 400 pojazdw na dob cig drogi krajowej Nr 12 na odcinku od km 210+141 do km 215+330 (Tomaszw Lub. /przejcie/)

- 229 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

1.4.

Trendy zmian stanu akustycznego

Z inwestycji realizowanych w wojewdztwie lubelskim, umoliwiajcych zmian warunkw akustycznych na odcinkach drg Nr 12 Nr 17, zaliczy naley inwestycje realizowane przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad opracowanych w dokumencie: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2007-2013. Inwestycje realizowane w wojewdztwie lubelskim zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 1.4, str. 53. 1.5. Koncepcja dziaa zabezpieczajcych rodowisko przed haasem

Na podstawie przeprowadzonych bada modelowych wyznaczono obszary przekrocze wskanika M. Dla obszarw przekrocze wskanika M (gdzie: M > 0), wprowadzono ekrany akustyczne, lokalizujc je w pasie drogi, w odlegoci 4,0 m od skrajni drogi. Ekrany akustyczne, projektuje si jako ekrany pochaniajce, wypenione materiaem dwikochonnym o klasie pochaniania A, ze wspczynnikiem nie mniejszym ni Wmin = 0,95. Dopuszcza si stosowanie kaset odbijajcych, z pyt poliwglanowych o wskaniku nie gorszym ni DLRmin = 30,0 dB; jedynie w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie widocznoci ze wzgldw bezpieczestwa oraz ze wzgldu na lokalizacj zabudowy usugowej. Dokadny podzia ekranu, naley ustali na etapie opracowania projektu budowlanego. Tabela 171. Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 17 - ekran nr 1 odcinek Tomaszw Lubelski (przejcie) (kierunek Tomaszw Lubelski) Orientacyjny kilometra Opis ekranu Wysoko Dugo ekranu akustycznego ekranu [m] [m] pocztek km koniec km 210,141 213,099 8D* 2958,36 Dominujcy typ: ekran typu 213,099 213,123 7,5 24,08 pochaniajcego 213,123 213,506 382,72 klasa poch. A 213,619 213,835 215,56 wspczynnik 213,852 213,960 107,86 8D* Wmin = 0,95 213,988 214,037 48,58 Dopuszczalny typ: 214,070 214,133 62,79 ekran odbijajcy, 214,178 214,197 19,12 z pyt 214,197 214,219 4,5 21,35 poliwglanowych 214,219 214,381 161,94 o wskaniku 8D* 214,392 214,449 57,19 DLRmin = 30,0 dB 214,474 214,501 26,78 214,516 214,532 5 15,88 214,532 214,695 163,66 8D* 214,716 214,826 110,14 214,826 214,871 5,5 44,57 214,871 215,015 8D* 144,22

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17

- 230 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

O18 O19 Tabela 172.

215,032 215,111

215,041 215,127

118,64 127,69

Pooenie poszczeglnych segmentw ekranu akustycznego w rejonie przedmiotowej drogi krajowej Nr 17 - ekran nr 2 odcinek Tomaszw Lubelski (przejcie) (kierunek przejcie) Orientacyjny kilometra Opis ekranu Wysoko Dugo ekranu Nr akustycznego ekranu [m] [m] pocztek km koniec km O1 210,141 210,338 196,57 Dominujcy typ: O2 210,366 210,381 15,08 ekran typu O3 210,425 213,563 3138,24 pochaniajcego O4 213,571 214,439 867,99 klasa poch. A 8D* O5 214,466 214,488 21,1 wspczynnik O6 214,501 214,532 30,86 Wmin = 0,95 O7 214,550 214,634 Dopuszczalny typ: 83,58 ekran odbijajcy, O8 214,647 214,985 338,1 z pyt O9 214,999 215,032 32,54 poliwglanowych O10 215,032 215,041 6 9,35 o wskaniku O11 215,041 215,060 18,24 DLRmin = 30,0 dB 8D* O12 215,076 215,091 15,13 O13 215,111 215,254 142,74 * wysoko 8,00 m plus dyfraktor w ksztacie litery Y (typ BW-E wg KOMAG) Nakady finansowe na realizacje POPH Szacuje si, e koszt zabudowy ekranu akustycznego typu pochaniajcego, np. zielona ciana, dla terenu IV kategorii - 1 m2, ksztatuje si na poziomie okrelonym w Tabeli 40 - do oblicze przyjto standardowy rozstaw supw / fundamentw: l = 4,20 m. Koszt zabudowy ekranu akustycznego typu odbijajcego, wykonanego z pyt z plexiglasu, przedstawiono Tabeli 40, str. 61.

- 231 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 173. Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 17 na odcinku Tomaszw Lubelski (przejcie) (kierunek Tomaszw Lubelski) Orientacyjny kilometra Koszt zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 210,141 213,099 4807335 213,099 213,123 26969,6 213,123 213,506 621920 213,619 213,835 350285 213,852 213,960 175272,5 213,988 214,037 78942,5 214,070 214,133 102033,75 214,178 214,197 31070 214,197 214,219 17400,25 214,219 214,381 263152,5 214,392 214,449 92933,75 214,474 214,501 43517,5 214,516 214,532 13498 214,532 214,695 265947,5 214,716 214,826 178977,5 214,826 214,871 39667,3 214,871 215,015 234357,5 215,032 215,041 192790 215,111 215,127 207496,25 7 743 566,40 z netto

Cakowity koszt zabudowy ekranu nr 1: Tabela 174. Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13

Koszt zabudowy ekranw akustycznych dla odcinka drogi krajowej Nr 17 na odcinku Tomaszw Lubelski (przejcie) (kierunek przejcie) Orientacyjny kilometra Koszt zabudowy ekranu z netto pocztek km koniec km 210,141 210,338 319426,25 210,366 210,381 24505 210,425 213,563 5099640 213,571 214,439 1410483,8 214,466 214,488 34287,5 214,501 214,532 50147,5 214,550 214,634 135817,5 214,647 214,985 549412,5 214,999 215,032 52877,5 215,032 215,041 8789 215,041 215,060 29640 215,076 215,091 24586,25 215,111 215,254 231952,5 7 971 565,25 z netto

Cakowity koszt zabudowy ekranu nr 2:

- 232 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Koszt realizacji inwestycji, polegajcej na zabudowie: ekranu nr 1: 7 743 566,40 z netto ekranu nr 2: 7 971 565,25 z netto Niniejszy kosztorys nie uwzgldnia kosztw wprowadzenia obszaru ograniczonego uytkowania, ani te kosztw nadzoru Urzdu Marszakowskiego nad realizacj przedmiotowego zadania. Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego wynikajce z realizacji POPH Zaleca si nastpujce kierunki zamian w zagospodarowaniu przestrzennym: unikanie lokowania jakichkolwiek obiektw chronionych w rejonie wzw i zjazdw, w obszarze co najmniej 500 m od skrajni drogi unikanie lokowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odlegoci 350 m od skrajni, z uwzgldnieniem zapisw powyej unikanie lokowania zabudowy, po obu stronach drogi, w ten sposb, i w odlegoci mniejszej ni 500 m tworzy ona kanion uliczny unikanie lokowania w odlegoci mniejszej ni 500 m od skrajni drogi zabudowy chronionej o wysokoci wikszej od 8 m unikanie poszerzania obszarw Natura 2000, do odlegoci mniejszych od skrajni drogi, ni 800 m

2.

Analiza materiaw, dokumentw i publikacji bdcych podstaw opracowania programu 2.1. Polityki, strategie, plany lub programy, o ktrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pn. zm.)

Dla obszaru objtego niniejszym POPH przeanalizowano szczegowo obowizujce polityki, strategie, plany i programy, ktre w swych zapisach odnosz si do ochrony akustycznej. Nale do nich nastpujce dokumenty: Strategia Rozwoju Wojewdztwa Lubelskiego, Program Ochrony rodowiska Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektyw do roku 2015, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdztwa Lubelskiego. Wymienione dokumenty zostay opisane w Rozdziale 2, pkt. 2.1, str. 64.

2.2.

Powiatowe lub gminne programy ochrony rodowiska

Poniej przedstawiono gwne ustalenia powiatowych i gminnych programw ochrony rodowiska oraz opracowa pokrewnych dla analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 17 (Tomaszw Lubelski /przejcie/):

- 233 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Strategia Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2008-2015 Strategia Rozwoju Lokalnego dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego jako niekorzystny czynnik powodujcy ponadnormatywny haas wymienia duy ruch na drodze krajowej Nr 17. Wanym elementem strategii jest budowa obwodnicy miasta, aby ruch nie by kierowany przez rodek zabytkowej czci miasta. Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego jako gwne rdo podaje haas komunikacyjny na drodze krajowej Nr 17. Program Ochrony rodowiska dla Powiatu Tomaszowskiego Jako gwne rdo podaje haas komunikacyjny na drodze krajowej Nr 17 spowodowany wzrostem natenia ruchu drogowego.

2.3.

Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, majce wpyw na stan akustyczny rodowiska

Szczeglne znaczenie dla oceny haasu w rodowisku maj przepisy prawa miejscowego, w tym gwnie ustalenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ktre winny uwzgldnia potrzeby ochrony przed haasem. Podstawowym aktem prawnym, ktry w sposb bezporedni ksztatuje klimat akustyczny, s miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony rodowiska110 zapisy planw, rnicuj tereny o rnych funkcjach, dla ktrych w drodze rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.111; wyznacza si dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku. Zapisy planw mog dy do strefowania poszczeglnych funkcji w sposb minimalizujcy wzajemne oddziaywanie akustyczne. Na terenach objtych ochron przed haasem nie mog by przekraczane dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku.

2.4.

Pozwolenia na emitowanie haasu do rodowiska oraz inne dokumenty i materiay wykorzystywane dla potrzeb postpowa administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotw korzystajcych ze rodowiska, ktrych dziaalno ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska112 w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony rodowiska, na podstawie pomiarw wasnych, pomiarw dokonanych przez wojewdzkiego inspektora ochrony rodowiska lub pomiarw podmiotu obowizanego do ich prowadzenia, e poza zakadem, w wyniku jego dziaalnoci, przekroczone s dopuszczalne poziomy haasu, organ ten wydaje decyzj o dopuszczalnym poziomie haasu.
110

111

112

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 234 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Decyzji o dopuszczalnym poziomie haasu nie wydaje si jeeli haas powstaje w zwizku z eksploatacj drg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portw oraz lotnisk lub gdy haas powstaje w zwizku z dziaalnoci osoby fizycznej niebdcej przedsibiorc. W zwizku z powyszym w zakresie okrelonym w tytuem niniejszego rozdziau nie ma koniecznoci przeprowadzenia przedmiotowych analiz. 2.5. Przepisy dotyczce emisji haasu z instalacji i urzdze, w tym pojazdw, ktrych funkcjonowanie ma negatywny wpyw na stan akustyczny rodowiska

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska113; przez emisj rozumie si wprowadzane bezporednio lub porednio, w wyniku dziaalnoci czowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje lub energie, takie jak ciepo, haas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Przez haas rozumie si natomiast niepodane dwiki o czstotliwociach od 16 Hz do 16000 Hz. Wielko emisji haasu, zgodnie z art. 118c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Po26; wyznacza si i ocenia na podstawie pomiarw poziomu haasu w rodowisku, zgodnie z wymaganiami. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia114; okrelono dopuszczalny poziom haasu zewntrznego dla poszczeglnych grup pojazdw. Zgodnie z 9 w ww. rozporzdzeniu okrelono, e pojazd samochodowy powinien by tak zbudowany, wyposaony i utrzymany, aby poziom haasu zewntrznego mierzony podczas postoju z odlegoci 0,5 m nie przekracza w odniesieniu do pojazdu, ktry zosta poddany badaniom homologacyjnym wartoci ustalonej w trakcie bada homologacyjnych o 5,0 dB(A). Natomiast dla pozostaych pojazdw poziom haasu zewntrznego nie powinien przekracza wartoci przedstawionych w Tabeli 43, str. 68. W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.115 okrelono rwnie dopuszczalny poziom haasu zewntrznego mierzonego podczas postoju w odlegoci 0.5 m dla cignika rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB(A) dla cignika rolniczego oraz 90 dB(A) dla motoroweru. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Po116 w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.117, okrelono dopuszczalne poziomy haasu okrelone wskanikami LDWN, LN, LAeqD, LAeqN, w zalenoci od przeznaczenia terenu oraz rodzaju obiektw, ktre s naraone na dziaanie haasu. Okrelono rwnie przedziay czasu odniesienia, do ktrych odnosz si poszczeglne wartoci.

113

114

115

116

117

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych pojazdw oraz zakresu ich niezbdnego wyposaenia (Dz.U. 2003 r., nr 32, poz. 262) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826)

- 235 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

2.6.

Nowe, dostpne techniki i technologie w zakresie ograniczenia haasu

Ograniczanie ponadnormatywnej emisji haasu moe by prowadzone z uyciem nastpujcych metod: organizacyjnych (bezinwestycyjnych) technicznych (inwestycyjnych) Powysze metody opisano w Rozdziale 2, w pkt.2.6, na str.69.

- 236 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

D.
1.

Okrelenie i ocena nastpujcych zagadnie


Emisja powstajca w zwizku z eksploatacj drogi

Zgodnie z art. 174, ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska118 emisja, polegajca na powodowaniu haasu, powstajca w zwizku z eksploatacj drogi, nie moe, z zastrzeeniem ust. 3, spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza terenem, do ktrego zarzdzajcy tym obiektem ma tytu prawny. Zgodnie z art. 174, ust. 3 powyszej ustawy, jeeli w zwizku z eksploatacj drogi utworzono obszar ograniczonego uytkowania, eksploatacja nie moe spowodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska poza tym obszarem. 2. Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi przed i po realizacji zada programu, z uwzgldnieniem liczby mieszkacw na terenie objtym programem

Wielko emisji haasu do rodowiska w zwizku z eksploatacj drogi zostaa przedstawiona na mapach akustycznych, ktre to mapy s przedstawione w Rozdziale 8, pkt. F. 3. Efektywno ekologiczna i ekonomiczna zada programu we wzajemnym ich powizaniu

Wanym kryterium stosowanym przy wyborze alternatywnego rozwizania jest relacja kosztw do korzyci jakie daje realizowane zadanie. Wskanik ten opisuje w jaki sposb osign cel przy jak najmniejszych kosztach. Ekrany akustyczne, nasypy ziemne, obudowy dwikoizolacyjne nie maj istotnych alternatyw. Alternatywne rozwizania dotycz zastosowanych materiaw budowlanych, a nie dotycz rodzaju rozwiza przeciwhaasowych. Dlatego te, w przypadku drg, ekran akustyczny jest jedynym pewnym i powszechnie stosowanym rozwizaniem. Pozostae zadania o charakterze inwestycyjnym, jak na przykad modernizacja nawierzchni (usuwanie nierwnoci itp.), wprowadzanie ogranicze prdkoci ruchu, zwikszanie wiadomoci spoecznej s zadaniami pomocniczymi nie zawsze wpywajcymi w istotny sposb na ograniczenie emisji haasu. Natomiast stosowanie cichych nawierzchni nie daj dobrych rezultatw w warunkach miejskich, poniewa powierzchnie te szybko ulegaj zanieczyszczeniu, co z kolei ogranicza ich waciwoci dwikochonne. Ze wzgldu na bezporednie ssiedztwo drogi i zabudowa mieszkalnych bardzo czsto brak jest moliwoci zastosowania ekranw akustycznych. Wwczas jedynym rozwizaniem pozostaje ograniczenie prdkoci pojazdw, co jednak nie jest dobrym rozwizaniem, poniewa ograniczanie prdkoci na duych arteriach komunikacyjnych spowodowaoby, i przestayby one peni swoj rol i z pewnoci wywoaoby to konflikt spoeczny.

118

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

- 237 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

E.

Harmonogram i kolejno realizacji poszczeglnych zada programu

Kierunki i dziaania niezbdne do poprawy klimatu akustycznego, podzielono na nastpujce etapy: Etap A: wykonanie aktualnych pomiarw haasu dla analizowanych odcinkw drg Etap B: opracowanie projektu budowlanego zabezpiecze przeciwhaasowych Etap C: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, na ktrych wskanik M jest najwyszy Etap D: budowa ekranw akustycznych na odcinkach drogi, o niszym wskaniku M Etap E: opracowanie sprawozdania okrelajcego wpyw zrealizowanych inwestycji (budowy odcinkw ekranw akustycznych) na stan akustyczny rodowiska, w obszarach przekrocze wskanika M Etap F: wprowadzenie ogranicze prdkoci i urzdze monitoringu Etap G: wprowadzenie obszaru ograniczonego uytkowania Tabela 175. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Legenda: Etap B Etap C i Etap D Etap D Harmonogram realizacji programu Nazwa dziaania Etap A Etap B Etap C Etap D Etap E Etap F Etap G Data rozpoczcia 2010 r. 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r. Data zakoczenia 2010 r. 2012 r. 2016 r. 2020 r. 2020 r. 2021 r. 2021 r.

w tym okres na uzyskanie pozwolenia na budow w tym okres na wyonienie wykonawcy zadania w tym okres na opiniowanie

- 238 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Tabela 176.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19

Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek Tomaszw Lubelski) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 210,141 213,099 213,099 213,123 C 213,123 213,506 213,619 213,835 213,852 213,960 213,988 214,037 214,070 214,133 214,178 214,197 214,197 214,219 214,219 214,381 214,392 214,449 D 214,474 214,501 214,516 214,532 214,532 214,695 214,716 214,826 214,826 214,871 214,871 215,015 215,032 215,041 215,111 215,127 Harmonogram prac zwizanych z budow odcinkw ekranw akustycznych w zalenoci od wskanika M (kierunek przejcie) Etap budowy ekranw Orientacyjny kilometra akustycznych w zalenoci pocztek km koniec km od wskanika M 210,141 210,338 C 210,366 210,381 210,425 213,563 213,571 214,439 214,466 214,488 214,501 214,532 214,550 214,634 214,647 214,985 D 214,999 215,032 215,032 215,041 215,041 215,060 215,076 215,091 215,111 215,254

Tabela 177.

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13

- 239 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

F.

Cz graficzna (mapowa)

Przeprowadzone analizy akustyczne i badania modelowe, zaprezentowano na mapach obrazujcych aktualny i prognozowany stan klimatu akustycznego rodowiska, dla obszarw podlegajcych zakresem niniejszego POPH. Do map tych zalicza si: zakres zgodny z wymogami POPH o mapa efektu zastosowania przedsiwzi ochrony rodowiska przed haasem LDWN / LN o mapa prognostyczna LDWN / LN o mapa proponowanych kierunkw zmian zagospodarowania przestrzennego o mapa imisyjna LDWN / LN Skal bazow wszystkich map jest skala 1:10 000.

- 240 -

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA PRZED HAASEM DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

G.

Streszczenie w jzyku niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania POPH jest gwna droga zlokalizowana na terenie poza aglomeracjami wojewdztwa lubelskiego droga krajowa Nr 17, odcinek Tomaszw Lubelski (przejcie). Niniejszy POPH obejmuje swoim zasigiem drog Nr 17, w pasie o szerokoci 1000 m, po obu stronach, na odcinku: Tomaszw Lubelski (przejcie) w kilometrau od 210+141 km do 215+330 km Analizowany odcinek przebiega przez nastpujce gminy: m. Tomaszw Lubelski powiat tomaszowski Tomaszw Lubelski (gmina wiejska) powiat tomaszowski Miasto Tomaszw Lubelski zajmuje powierzchni 13,29 km2, natomiast gmina Tomaszw Lubelski zajmuje powierzchni 170,87 km2. Gsto zaludnienia w gminach, przez ktre przebiega analizowany odcinek drogi krajowej Nr 12 wynosi: miasto Tomaszw Lubelski 1506,17 osb/ km2, gmina Tomaszw Lubelski 63,84 osb/ km2. Poziom emisji haasu kadego cigu komunikacyjnego, istotnie zaley od dwch gwnych parametrw: struktury i natenia ruchu oraz od prdkoci potoku pojazdw, std w celu okrelenia stopnia oddziaywania analizowanego rda na otaczajcego go rodowisko, niezbdne jest dokadne okrelenie ww. parametrw. Przeprowadzone przez GDDKiA w ramach GPR 2005 r., pomiary struktury natenia ruchu, okreliy nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 12 odcinek 17_210_1: 18 155 pojazdw / dob Dane te weryfikowano, na etapie opracowania mapy akustycznej (wrzesie 2007 r.), okrelajc nastpujce obcienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego: droga krajowa Nr 17 odcinek 17_210_1: 9 992 pojazdw / dob Celem ograniczenia ponadnormatywnej emisji haasu wytypowano obszary przekrocze wskanika M. Okrelono, i ograniczenie ponadnormatywnej emisji haasu w wyznaczonych obszarach przekrocze wskanika M, moe by realizowane przez wdroenie nastpujcych dziaa: budow ekranu akustycznego, w nastpujcych odcinkach: o ekran nr 1 o cznej dugoci 4909,52 m o ekran nr 2 o cznej dugoci 4811,13 m ograniczenie prdkoci dopuszczalnych dla ww. odcinka utworzenie obszaru ograniczonego uytkowania

- 241 -

Related Interests