You are on page 1of 3

UCHWAA NR 183/K/11 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie stwierdzenia niewanoci uchway Nr VIII/72/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego drg gminnych. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (teks jedn.. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), w zwizku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pn.zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co nastpuje: 1. Stwierdza niewano uchway Nr VIII/72/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego drg gminnych w zakresie 3 ust. 2, 3 i 4 uchway oraz 4 ust. 1 pkt 1 ppkt 1) i 2) uchway, z powodu racego naruszenia art. 40 ust. 5, 8 i 9 ustawy dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn.zm.) oraz art. 94 Konstytucji RP. 2. Od niniejszej uchway suy prawo wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej dorczenia za porednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Podstaw do wniesienia skargi jest uchwaa Rady Gminy Raszyn.

Id: NJONB-QJPGU-OOLIJ-KNUUN-LNUVJ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W dniu 26 maja 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpyna uchwaa Nr VIII/72/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego drg gminnych. Podstawa prawna podjcia uchway zawarta jest w dyspozycji art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z brzmieniem tych przepisw organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego, w drodze uchway, ustala dla drg, ktrych zarzdc jest jednostka samorzdu terytorialnego, wysoko stawek opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowego, z tym e stawki opaty, o ktrych mowa w ust. 4 i 6, nie mog przekroczy 10 z za jeden dzie zajmowania pasa drogowego, a stawka opaty, o ktrej mowa w ust. 5, nie moe przekroczy 200 z (ust. 8). Przy ustalaniu stawek, o ktrych mowa w ust. 7 i 8, uwzgldnia si: 1) kategori drogi, ktrej pas drogowy zostaje zajty, 2) rodzaje elementu zajtego pasa drogowego, 3) procentow wielko zajmowanej szerokoci jezdni, 4) rodzaj zajcia pasa drogowego, 5) rodzaj urzdzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym (ust. 9). W 3 ust. 2 przedmiotowej uchway Rada Gminy postanowia, i Zwolnione z opat zostaje umieszczenie przyczy wodocigowych i kanalizacyjnych, o ktrych mowa w 1 pkt 2 (umieszczenie w pasie drogowym urzdze infrastruktury technicznej niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego) do budynkw mieszkalnych. W ocenie organu nadzoru, w zakresie udzielonego w/w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych upowanienia nie mieci si wprowadzenie zwolnienia od opaty, skoro jak wynika z art. 40 ust. 3 jej pobieranie jest obligatoryjne. Tak wic unormowanie przyjte przez Rad Gminy stanowi zniesienie obowizku naoonego przez ustaw. Zgodnie z brzmieniem art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w graniach prawa. Zgodnie z art. 94 Konstytucji, organy samorzdu terytorialnego ustanawiaj akta prawa miejscowego obowizujce na obszarze dziaania tych organw, dziaajc na podstawie i w graniach upowanie zawartych w ustawie. Rada Gminy Raszyn jako organ stanowicy powinna dziaa tylko i wycznie na podstawie prawa i w jego granicach, std te niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Rad regulacji bez wyranego upowanienia ustawowego lub z jego przekroczeniem. W 3 ust. 3 i 4 Rada Gminy postanowia, i Roczne stawki opat okrelone w ust. 1 obejmuj peny rok kalendarzowy umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym. Za niepeny rok kalendarzowy wysoko rocznych stawek opat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesicy (wliczajc miesice niepene) umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym z tym, e moe by nisza ni okrelona w ust. 1 pkt a), b). Stosownie do treci art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych, opat za zajcie pasa drogowego w celu, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala si jako iloczyn liczby metrw kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajtej przez rzut poziomy urzdzenia i stawki opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za kady rok umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym. Za umieszczenie urzdzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inynierskim przez okres krtszy ni rok opata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inynierskim. Ustalenie zatem w uchwale, e za niepeny rok kalendarzowy wysoko rocznej opaty obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesicy umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym jest niezgodne z wyej cytowanym przepisem i prowadzioby do nieuzasadnionego zawyania tych opat (np. za pierwszy dzie miesica zajcia pasa drogowego opata naliczana byaby za cay miesic zamiast za jeden dzie). Ponadto, w ocenie organu nadzoru bdne jest ustalenie w zakwestionowanym zapisie, e roczne stawki opat ustalone w uchwale obejmuj peny rok kalendarzowy (tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku). Natomiast zgodnie z cyt. wyej przepisem ustawy o drogach publicznych, rada ustala opat roczn za umieszczenia w pasie drogowym urzdze infrastruktury technicznej niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za kady rok umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym, ktry nie musi by rwny kalendarzowemu (np. od 1 lipca jednego roku do 1 lipca nastpnego roku). Ponadto w 4 ust. 1 pkt 1 ppkt 1) i 2) badanej uchway Rada postanowia, i za zajcie pasa drogowego, o ktrym mowa w 1 pkt 3 ustala si nastpujce stawki opat za kady dzie zajcia 1 m2 powierzchni: pasa drogowego zajtego przez rzut poziomy obiektu handlowego, usugowego lub innego obiektu budowlanego:
Id: NJONB-QJPGU-OOLIJ-KNUUN-LNUVJ. Podpisany Strona 1

1) poza terenem zabudowanym 0,10 z, 2) w terenie zabudowanym 0,20 z. Powysze, zdaniem Kolegium jest sprzeczne z art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych, ktry pozwala rnicowa stawki opaty w zalenoci od okrelonych przez ustawodawc czynnikw wymienionych na wstpie uzasadnienia do niniejszej uchway Kolegium. Organ nadzoru podkrela, i Rada Gminy w przedmiotowej uchwale zastosowaa kryteria niemieszczce si we wskazanym katalogu. aden z czynnikw ujtych w ustawie nie obejmuje kategorii lokalizacji zajcia pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego, usugowego lub innego obiektu budowlanego, zatem nie mona ustali rnych stawek opat, ze wzgldu na to, czy przedmiotowy obiekt znajduje si poza terenem zabudowanym, czy w terenie zabudowanym. W tym stanie rzeczy stwierdzenie niewanoci przedmiotowej uchway, w zakresie okrelonym sentencj niniejszego rozstrzygnicia nadzorczego, jest w peni uzasadnione.

Przewodniczcy Kolegium Wojciech Balcerzak

Id: NJONB-QJPGU-OOLIJ-KNUUN-LNUVJ. Podpisany

Strona 2