You are on page 1of 3

UCHWAA NR 187/K/11 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie orzeczenia niewanoci uchway Nr VI/36/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjcia regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z obiektw budowlanych pooonych w graniach administracyjnych miasta Marki ze rodkw budetu miasta Marki. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pn.zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z pn.zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co nastpuje: 1. Orzeka o niewanoci uchway Nr VI/36/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjcia regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z obiektw budowlanych pooonych w graniach administracyjnych miasta Marki ze rodkw budetu miasta Marki, z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pn.zm.), art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn.zm.) oraz art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Na niniejsz uchwa suy Miastu Marki prawo wniesienia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej dorczenia, za porednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Podstaw do wniesienia skargi jest uchwaa Rady Miasta Marki.

Id: DRKDV-GTKFS-QWWHM-PXKOG-OBSBU. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W dniu 1 czerwca 2011 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wpyna za porednictwem Wojewody Mazowieckiego uchwaa Nr VI/36/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjcia regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z obiektw budowlanych pooonych w graniach administracyjnych miasta Marki ze rodkw budetu miasta Marki. W przedmiotowej uchwale, przywoujc m.in. postanowienia art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miasta postanowia w 1 i: Przyjmuje si Regulamin przyznawania dotacji osobom fizycznym na usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z obiektw budowlanych pooonych w graniach administracyjnych miasta Marki ze rodkw budetu miasta Marki w brzmieniu stanowicym zacznik do niniejszej uchway. Organ nadzoru zauwaa, e uchwalajc przedmiotow uchwa Rada Miasta przyja jako podstaw prawn m.in. art. 7 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, ktry stanowi, i Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wsplnoty naley do zada wasnych gminy. W szczeglnoci zadania wasne gminy obejmuj sprawy adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej . Przy czym realizacja w/w zadania zgodnie z postanowieniem organu stanowicego bdzie odbywaa si poprzez przyznawanie dotacji osobom fizycznym na usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z obiektw budowlanych pooonych w granicach administracyjnych miasta Marki. W ocenie organu nadzoru przyznawanie dotacji tylko osobom fizycznym w sposb istotny narusza art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z ktrym Prawo realizacji zada finansowanych ze rodkw publicznych przysuguje ogowi podmiotw, chyba e odrbne ustawy stanowi inaczej. Tak wic ustawodawca w cytowanym przepisie sformuowa ogln zasad powszechnoci ubiegania si o realizacj zada, ktre s finansowane ze rodkw publicznych. Przy czym, jak zastrzeono, odrbne ustawy mog to prawo ogranicza. Jak wynika z przywoanego w badanej uchwale Rady Miasta Marki przepisu art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony rodowiska powszechno ubiegania si o rodki publiczne nie jest ograniczona, albowiem zgodnie z w/w przepisem Finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, o ktrym mowa w ust. 1 i 2 moe polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budetu gminy lub budetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw inwestycji: 1) podmiotw niezaliczonych do sektora finansw publicznych, w szczeglnoci: a) osb fizycznych, b) wsplnot mieszkaniowych, c) osb prawnych, d) przedsibiorcw; 2) jednostek sektora finansw publicznych bdcych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Rada Miasta Marki zawajc krg podmiotw, ktrym postanowia przyzna dotacje, do osb fizycznych, raco naruszya wyej wskazany przepis prawa. Ponadto Rada Miasta Marki naruszya konstytucyjn zasad rwnego traktowania podmiotw przez wadze publiczne oraz niedyskryminowanie w yciu spoecznym lub gospodarczym (art. 32 Konstytucji RP). Majc powysze na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzeko jak sentencji uchway.

Id: DRKDV-GTKFS-QWWHM-PXKOG-OBSBU. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Kolegium Wojciech Balcerzak

Id: DRKDV-GTKFS-QWWHM-PXKOG-OBSBU. Podpisany

Strona 2