You are on page 1of 8

UCHWAANRIII/12/2011

RADYMIEJSKIEJWRANIE
zdnia28stycznia2011r.
wsprawieuchwaleniabudetugminynarok2011
Napodstawieart.18ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,
poz.1591zpn.zm.)orazart.211,art.212,art.214,art.215,art.217,art.235,art.237,art.239,art.258ust.
1ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zpn. zm. )w zwizku
zart.121ustawyzdnia27sierpnia2009rPrzepisywprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.nr
157,poz.1241zpn.zm.)uchwalasiconastpuje
1.1.Ustalasidochodywcznejkwocie19092825z,ztego:
1)biecewkwocie19088825z,
2)majtkowewkwocie4000z,zgodniezzacznikiemnr1doniniejszejuchway.
2.Ustalasiwydatkiwcznejkwocie19092825z.ztego:
1)biecewkwocie15874110z,
2)majtkowewkwocie3218715z.zgodniezzacznikiemnr2i2adoniniejszejuchway
2.Ustalasirezerwoglnwwysokoci56000z.
1.Ustalasirezerwoglnwwysokoci56000z.
2.Ustala si rezerw celow wwysokoci 44 000 z. na realizacj zada wasnych zzakresu zarzdzania
kryzysowego.
4.Ustalasidotacjeudzielonezbudetugminypodmiotomnalecyminienalecymdosektorafinansw
publicznychzgodniezzacznikiemnr3doniniejszejuchway.
5.Ustala si plan przychodw ikosztw oraz dotacj przedmiotow dla zakadu budetowego wzakresie
okrelonymwzacznikunr4doniniejszejuchway.
6.Ustala si dochody ztytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na
realizacjzadaokrelonychwGminnymProgramieProfilaktykiiRozwizywaniaProblemwAlkoholowychiw
GminnymProgramiePrzeciwdziaaniaNarkomaniizgodniezzacznikiemnr5doniniejszejuchway.
7.Ustala si dochody iwydatki zwizane zrealizacj zada zleconych zzakresu administracji rzdowej
zgodniezzacznikiemnr6i6adoniniejszejuchwayUpowaniasiBurmistrzado:
1)lokowaniawolnychrodkwbudetowychnarachunkachbankowychwinnychbankachnibankprowadzcy
obsugbudetugminy.
2)dokonywania zmian wplanie wydatkw biecych wramach dziau wzakresie wydatkw na uposaenia
iwynagrodzeniazestosunkupracy
3)przekazaniaupowaniekierownikomjednostekdodokonywaniaprzeniesiewplaniewydatkwjednostki.
8.1.WykonanieUchwaypowierzasiBurmistrzowi.
2.Uchwaa wchodzi wycie zdniem podjcia zmoc obowizujc od 1stycznia 2011 roku ipodlega
publikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwaMazowieckiegooraznatablicyogoszeUrzduGminy.

Id:UXMPLPKWXANEVPIUOYKYUAGFY.Podpisany

Strona1

PrzewodniczcyRady
Miejskiej
WojciechPrusik

Id:UXMPLPKWXANEVPIUOYKYUAGFY.Podpisany

Strona2

Uzasadnienie
Budetgminynarok2011planujesiwkwotach:DOCHODY19.092.825,00z.wtymmajtkowe4.000,00
z.,biece19.088.825,00z.wtymdotacjenarealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej1.505.882,00
z. WYDATKI 19.092.825,00 z. wtym majtkowe 3.164.715,00 z., biece 15.942.825,00 z. wtym
wydatki na realizacj zada zzakresu administracji rzdowej 1.505.882,00 z. DOCHODY PLANUJE SI
NASTPUJCO:Dochodywasne:WdzialeRolnictwoiowiectwowpywyzdzierawzaobwodyowieckie
2.500,00 z. Wdziale Gospodarka Mieszkaniowa dochody zdzieraw 65.000,00 z, zczynszw za
wynajmowane lokale uytkowe 43.010,00 z. za wynajmowane lokale mieszkalne 1.990,00 z., ztytuu
wieczystego uytkowania gruntw 25.000,00 z., wpywy zprzeksztacenia prawa wieczystego uytkowania
wprawo wasnoci 4.000,00 z., odsetki od nieterminowych wpat 500,00 z. Wdziale Dochody od osb
prawnych, od osb fizycznych iinnych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane
zich poborem planuje si : podatek rolny 102.580,00 z., podatek leny 28.000,00 z., podatek od
nieruchomoci 2.080.000,00z.,podatekoddziaalnoci gospodarczej 12.000,00z.,podatekodspadkw
idarowizn12.000,00z.,opatatargowa30.000,00z.,podatekodrodkwtransportowych66.300,00z.,
opata skarbowa 20.000,00 z., dochody ztytuu opat za sprzeda alkoholi wwysokoci 89.000,00 z.,
podatek od czynnoci cywilnoprawnych 120.000,00 z., wpywy zopaty administracyjnej iinnych lokalnych
opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego 3.000,00 z., odsetki od nieterminowych wpat
ztytuu podatkw iopat 5.000,00 z. Udziay wpodatkach stanowicych dochd budetu pastwa: udzia
wpodatku dochodowym od osb fizycznych 1.349.729,00 z., udzia wpodatku dochodowym od osb
prawnych 40.000,00 z. Wdziale Rne rozliczenia planuje si dochody ztytuu lokalizacji skadowiska
odpadwpromieniotwrczychwkwocie8.550.000,00z.orazdochodyztytuuodsetekodrodkwnarachunkach
bankowychwwysokoci180.000,00z.WdzialePomocSpoecznaplanujesiwpywyzusugopiekuczych
wkwocie 15.000,00 z. Wdziale Owiata iwychowanie planuje si dochody wwysokoci 144.244,00 z.
ztytuu opat za wyywienie iutrzymanieprzedszkola, oraz 200.000,00z. wpywy zawyywienie wwietlicy
szkolnej.WdzialeGospodarkaKomunalnaiOchronarodowiskaplanujesikwot50.000,00z.,jakoopatyna
rzeczochronyrodowiska.Subwencjezbudetupastwa:czowiatowasubwencjioglnej3.349.499,00z.,
czwyrwnawczasubwencjioglnej567.415,00z.,czrwnowacasubwencjioglnej11.476,00z.
Dotacje na zadania zlecone zzakresu administracji rzdowej: Wdziale Administracja Publiczna 50.123,00 z.
WdzialeUrzdynaczelnychorganwwadzypastwowej,kontroliiochronyprawaorazsdownictwa759,00z.
na prowadzenie iaktualizacje staego rejestru wyborcw. Wdziale Bezpieczestwo publiczne iochrona
przeciwpoarowa 200,00 z. na obron cywiln. Wdziale Pomoc Spoeczna 1.454.800,00 z., wtym:
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne irentowe 1.323.000,00 z., skadki na
ubezpieczenie zdrowotne500,00z.,specjalistyczneusugiopiekucze131.300,00z.Dotacjenarealizacj
wasnychzadabiecychwdzialePomocSpoecznaNautrzymanieTerenowegoOrodkaPomocySpoecznej
149.000,00z.Zasikistae156.000,00z.,zasikiokresowe47.000,00z.dodatkowedoywianie53.000,00z.
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 14.700,00 z. WYDATKI BUDETU GMINY ROLNICTWO
IOWIECTWOWtymdzialeplanujesiwydatkiwkwocie1.103.500,00z.,ztegona:wpatanarzeczIzb
Rolniczych(2%oduzyskanychwpywwzpodatkurolnego)3.500,00z.,budowasieciwodocigowejdlawsi:
Kaszewiec, Chesty iDbrwka oraz SUW we wsi Chesty 1.100.000,00 z. PRZETWRSTWO
PRZEMYSOWE Wtym dziale planuje si wydatki wwysokoci 14.715,00 z. jako dotacja dla Samorzdu
Wojewdztwa na realizacj projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego,
przez budowanie spoeczestwa informacyjnego igospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy oMazowszu TRANSPORT ICZNO Wtym dziale planuje si wydatki
wwysokoci 545.000,00z.,ztego na:biecenaprawy drggminnychonawierzchni wirowej50.000,00
z.,biecenaprawydrgonawierzchniasfaltowej20.000,00z.biecenaprawychodnikw5.000,00z.
przegldobiektwmostowychidrggminnych15.000,00z.,zakupimontaznakwdrogowych5.000,00z.
budowaszerokopasmowego,bezprzewodowegodostpudoInternetuwgminie450.000,00z.TURYSTYKA
WtymdzialeplanujesiwydatkinaprowizorycznekpieliskonarzeceNarewwkwocie20.000,00z.,ztegona:
zatrudnienieratownikw15.000,00z.,zakuppaliwadoodziorazbieceutrzymaniekpieliska5.000,00z.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wtym dziale planuje si kwot 50.000,00 z. na wypaty odszkodowa za
gruntyprzechodzcenawasnoGminyzmocyprawa.DZIAALNOUSUGOWAWtymdzialeplanujesi
kwot65.000,00z.,ztegonaszacunkinieruchomoci,wyrysy,wypisy,podziaynieruchomoci,wskazaniagranic
40.000,00z.planyzagospodarowaniaprzestrzennego20.000,00z.orazutrzymaniemiejscpamicinarodowej
5.000,00 z. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wtym dziale planuje si wydatki wkwocie 2.548.694,00 z.,
Id:UXMPLPKWXANEVPIUOYKYUAGFY.Podpisany

Strona1

ztegona:RadMiejsk100.000,00z.,wtymnadietyradnych90.000,00z.,zakupmateriawbiurowych,
zwrot kosztw podry 10.000,00 z. Urzd Gminy 2.232.021,00 z., wtym wynagrodzenia ipochodne
1.730.801,00 z., wpaty na PFRON 25.000,00 z., zakup oleju opaowego do hali sportowej 44.820,00 z.
ibudynku Urzdu Gminy 29.700,00 z., zakup materiaw biurowych iwyposaenia 33.400,00 z., rodkw
czystoci 9.500,00 z., prasy, dziennikw ustaw 7.000,00 z., artykuw gospodarczych 5.500,00 z.,
artykuwnauroczystocijubileuszowe3.000,00z.,opatypocztowe35.000,00z.,dostpdosieciInternet
2.200,00 z., usugi telekomunikacyjne telefonii komrkowej 1.500,00 z., usugi telekomunikacyjne telefonii
stacjonarnej 33.200,00 z., serwis oprogramowania komputerowego oraz odnowienie licencji 26.000,00 z.,
prenumerataczasopism8.000,00z.,usugikominiarskie3.500,00z.,dostpdoBIP7.200,00z.,monitoring
hali sportowej 1.500,00 z., opaty bankowe 37.000,00 z., abonamenty sotysw 5.300,00 z., szkolenia
pracownikw7.000,00z.,ekwiwalentyzaodzieibadanialekarskiepracownikw3.000,00z.,wynagrodzenie
radcyprawnego15.500,00z.,wynagrodzeniekonserwatora5.000,00z.,opatyzazajciepasadrogowego
5.000,00z.,zakupakcesoriwkomputerowychiprogramw15.700,00z.,oprawienieksigstanucywilnego
3.000,00 z., energia, woda, gaz, wywz nieczystoci 45.000,00 z., ryczaty samochodowe izwrot kosztw
podrysubowych19.000,00z.,ubezpieczeniebudynkwisprztukomputerowego8.500,00z.,odpisyna
zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 31.200,00 z., przegld centralnego UPS 4.000,00 z. zakup
zintegrowanego moduu uytkownika kocowego 5.000,00 z. zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu
3.000,00z.zakupdrukarekorazczcieksploatacyjnychdodrukarek6.500,00z.zakupczcieksploatacyjnych
dokopiarki5.000,00z.zakupoprogramowaniadoInfomatu1.500,00z.promocjagminy20.000,00z.,
diety sotysw 25.000,00 z., skadki na zwizki, ktrych gmina jest czonkiem 3.000,00 z., zatrudnienie
pracownikw interwencyjnych 118.550,00 z., zadania zzakresu administracji rzdowej 50.123,00 z.,
URZDYNACZELNYCHORGANWWADZYPASTWOWEJ,KONTROLIIOCHRONYPRAWAORAZ
SDOWNICTWA Wtym dziale planuje si wydatki na prowadzenie iaktualizacj staego rejestru wyborcw
759,00 z. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPOAROWA Wtym dziale planuje si
wydatkiwkwocie286.030,00z.,ztegona:Wypataekwiwalentwzaudziawakcjachganiczych60.000,00
z., Wynagrodzenia ipochodne kierowcw OSP 30.000,00 z., Zakup ubra ochronnych, hemw, rkawic,
butw straackich, kombinezonu nurkowego oraz sprztu ratowniczego dla OSP Ran 31.750,00 z., Zakup
agregatu pompowego, urzdzenia ratowniczego oraz wy tocznych dla OSP Zauzie 14.000,00 z., Zakup
ubraspecjalnychNOMEX,wyjciowychibutwstraackichdlaOSPZauzie13.600,00z.,Zakupmundurw
wyjciowychikoszarowychorazagregatuprdotwrczegoilampyowietleniowejdlaOSPSzygi6.150,00z.,
Zakup kurtek ortalionowych, drabiny nasadkowej, kosiarki spalinowej do trawy oraz zaoenie alarmu wgarau
OSPMroczkiRbiszewo5.620,00z.,Zakuppaliwa,olejwismarworaznaprawysprztu50.000,00z.,
Zaszkoleniastraakwochotnikw10.000,00z.,Nagrodywturniejachizawodachstraackich4.500,00z.,
Przegldy techniczne pojazdw iatesty 30.000,00 z., Za badania okresowe straakw 1.500,00 z.,
Ubezpieczenia pojazdw istraakw 8.000,00 z., Energia elektryczna, woda iogrzewanie OSP Ran
20.710,00z.,Obroncywiln200,00z.,DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCH
IINNYCHJEDNOSTEKNIEPOSIADAJCYCHOSOBOWOCIPRAWNEJORAZWYDATKIZWIZANE
ZICH POBOREM Wtym dziale planuje si wydatki wkwocie 7.000,00 z. na prowizje za inkaso zobowiza
pieninych,opatypocztowe,bankoweorazinnedziaaniazwizanezuiszczaniempodatkwizwrotemnadpat.
RNEROZLICZENIAWtymdzialeplanujesirezerwoglnwwysokoci100.000,00z.,wtymrezerw
celow wwysokoci 44.000,00 z. zprzeznaczeniem na finansowanie zada zwizanych zzarzdzaniem
kryzysowym.OWIATAIWYCHOWANIEWtymdzialeplanujesiwydatkiwkwocie5.955.320,00z.Ztego
na:Szkopodstawow2.554.572,00z.,wtymwynagrodzeniaipochodne2.015.937,00z.,dodatkisocjalne
121.654,00z.,stypendiadlauczniw5.000,00z.,zakupolejuopaowego98.000,00z.,olejopaowyZauzie
16.800,00z.,rodkiczystoci12.000,00z.,materiaybiurowe,odzieochronna,mydo,rcznikiiherbatadla
pracownikw18.000,00z.,badanialekarskiepracownikw2.400,00z.,prenumerataczasopisminagrodydla
uczniw3.700,00z.,materiayhydrauliczne,doremontworazdoutrzymaniastadionu5.500,00z.,narzdzia
gospodarcze1.500,00z.,zakuppomocynaukowychidydaktycznych15.500,00z.,opatybankowe,pocztowe
irodowiskowe 12.000,00 z., dostp do sieci Internet iopaty za usugi telekomunikacyjne 4.800,00 z.,
imprezy, wyjazdy ikoncerty edukacyjne 20.000,00 z., naprawy sprztw 3.500,00 z., usugi kominiarskie,
przegldganiciinneusugi11.000,00z.,wywznieczystoci3.500,00z.,energia,wodaigaz20.000,00
z.,zwrotkosztwpodrysubowych4.500,00z.,ubezpieczeniabudynkuorazsprztu2.800,00z.,odpisy
nazakadowyfunduszwiadczesocjalnych84.481,00z.,akcesoriakomputerowe2.000,00z.dokoczenie
rozbudowy zaplecza kuchennego wPSP wRanie 70.000,00 z. Przedszkole 1.461.956,00 z., wtym na
wynagrodzeniaipochodne975.088,00z.,dodatkisocjalne48.155,00z.,zakupolejuopaowego52.500,00
z., wyposaenie kuchni wnaczynia isprzt kuchenny oraz wyposaenie gabinetw /logopedy/ iklasopracowni
4.000,00 z., zakup hutawki bocianie gniazdo, sklepik ztablic do rysowania, kosz potrjny do gry wpik
Id:UXMPLPKWXANEVPIUOYKYUAGFY.Podpisany

Strona2

8.000,00z.,wymianafurtkiwgwnymwejciu1.500,00z.,zakupmateriawdoremontupodogiwobieralni
orazwykadzindosalinrIIoraznakorytarz3.500,00z.,zakuprolinogrodowychinawozw1.500,00z.,
remont podogi wobieralni oraz zagospodarowanie terenu ogrodu przedszkolnego 26.500,00 z., narzdzia
gospodarcze /odkurzacz/ oraz gaz wbutlach 5.000,00 z., materiay biurowe, druki 7.000,00 z., odzie
ochronna , mydo, rczniki, herbata dla pracownikw oraz rodki czystoci 6.000,00 z., badania lekarskie
pracownikwiwyposaenieapteczki2.060,00z.,zakuprodkwywnoci91.607,00z.,pomocynaukowych
20.000,00 z., energia, woda igaz 40.200,00 z., naprawy, konserwacje, przegldy iusugi kominiarskie
15.664,00z.,zwrotkosztwpodrysubowych4.000,00z.,ubezpieczeniabudynkuisprztu2.000,00z.,
prenumerata czasopism 4.000,00 z., teatrzyki ikoncerty dla dzieci 5.000,00 z., usugi pocztowe, bankowe
iopataRTV4.350,00z.,wywznieczystoci4.000,00z.,dostpdosieciInternetiusugitelekomunikacyjne
3.720,00z.,wymianadachunabudynkuprzedszkola84.000,00z.,odpisynazakadowyfunduszwiadcze
socjalnych42.612,00z.,Gimnazjum1.470.234,00z.,wtymnawynagrodzeniaipochodne1.145.437,00z.,
dodatki socjalne 82.678,00 z., stypendia dla uczniw 4.000,00 z., zakup oleju opaowego 36.000,00 z.,
zakup awek ikrzese do sal lekcyjnych 14.000,00 z., zakup tablic 3.000,00 z., zakup rodkw czystoci
7.000,00 z., materiaw biurowych 3.000,00 z., odziey ochronnej, myda, rcznikw iherbaty dla
pracownikw4.000,00z.,prenumerataczasopism3.000,00z.,dostpdoInternetuiusugitelekomunikacyjne
2.000,00z.,zakuppomocynaukowychidydaktycznych32.000,00z.,zakupenergii,wodyigazu16.000,00
z.,remontybiece(ogrodzenieskalniakaiwykonanieawek,malowaniepomieszczewszkole)35.000,00z.,
usugi kominiarskie, opaty bankowe, pocztowe 7.800,00 z., opaty na rzecz ochrony rodowiska 700,00 z.,
wywz nieczystoci 2.500,00 z., dofinansowanie wycieczek, koszty konkursw iprogramy profilaktyczne dla
uczniw 7.000,00 z., udzia wrozgrywkach ligowych piki siatkowej itenis stoowy 5.000,00 z., podre
subowepracownikw5.000,00z.,ubezpieczeniabudynku,sprztuelektronicznegoiwyposaenia3.000,00
z., odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 52.119,00 z. Dowz uczniw do szkoy podstawowej
igimnazjum 228.368,00 z., wtym na wynagrodzenie ipochodne od wynagrodze kierowcy 65.678,00 z.,
zakup odziey ochronnej 1.500,00 z., oleju napdowego iczci zamiennych 60.000,00 z., materiaw
eksploatacyjnych 1.000,00 z., zakup biletw miesicznych oraz przegldy 90.000,00 z., ubezpieczenie
autobusw 8.000,00 z., odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 2.190,00 z. Doksztacanie
nauczycieliwSzkolePodstawowej,GimnazjumiPrzedszkolu18.580,00z.Stowkiszkolnezakupartykuw
ywnociowych 200.000,00 z. Fundusz wiadcze socjalnych emerytowanych nauczycieli ipracownikw
obsugi21.610,00z.,OCHRONAZDROWIAWtymdzialeprzewidujesiwydatkiwwysokoci127.400,00
z., ztego na: przeciwdziaanie alkoholizmowi 79.000,00 z., wtym na: utrzymanie wietlicy opiekuczo
wychowawczej 12.000,00 z., programy profilaktyczne 11.000,00 z., wynagrodzenie czonkw komisji
7.200,00z.,organizacjaimprezbezalkoholowych9.800,00z.,wynagrodzeniebiegego2.000,00z.,kursy
iszkolenia6.000,00z.,wyjazdosbkorzystajcychzewietlicynakolonie15.000,00z.,kosztyprzejazdu
osb korzystajcych zterapii 3.000,00 z., zakup materiaw informacyjnych, prenumerata 2.000,00 z.,
zajcia rozwijajce zainteresowania 4.000,00 z., finansowanie terapeuty dla grupy wsparcia 7.000,00 z.,
przeciwdziaanienarkomanii10.000,00z.,wtymna:zakupmateriawinformacyjnoedukacyjnych700,00
z., szkolenia ikursy 2.000,00 z., programy profilaktyczne 4.000,00 z., koszty przejazdu osb
korzystajcych zterapii 300,00 z., zajcia rozwijajce zainteresowania 3.000,00 z., utrzymanie budynku
NiepublicznegoZakaduOpiekiZdrowotnej38.400,00z.,wtymnazakupolejuopaowego32.400,00z.oraz
drobneremonty,naprawyiubezpieczenia6.000,00z.POMOCSPOECZNAWtymdzialeplanujesiwydatki
wwysokoci 3.149.982,00 z., wtym: ze rodkw wasnych wwysokoci 1.280.182,00 z., pozostaa kwota to
dotacje,ztegona:kosztyumieszczeniaosbwdomupomocyspoecznej100.000,00z.,wiadczeniarodzinne
1.323.000,00z.,ztegonawypatwiadczerodzinnych,zaliczkialimentacyjnejifunduszualimentacyjnego
1.283.310,00 z. oraz koszty obsugi 39.690,00 z. usugi opiekucze ispecjalistyczne usugi opiekucze
340.105,00 z., wtym na wynagrodzenia ipochodne pracownikw zatrudnionych na specjalistycznych usugach
opiekuczych131.300,00zorazpracownikwzatrudnionychnausugachopiekuczych182.050,00z.,zakup
materiawiartykuwspoywczychdodomudziennegopobytu6.000,00z.,zakupenergiielektrycznejiwody
500,00 z., drobne naprawy iremonty 500,00 z., badania lekarskie pracownikw 600,00 z., prowizje
bankowe,zwrotkosztwdojazdudopodopiecznych7.000,00z.,usugitelekomunikacyjne2.000,00z.,zwrot
kosztwpodry300,00z.,odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych9.855,00z.,zasikicelowe
333.000,00 z. iokresowe 47.000,00 z., zasiki stae 200.000,00 z. utrzymanie Terenowego Orodka
Pomocy Spoecznej 548.677,00 z., wtym wynagrodzenia ipochodne 486.477,00 z., zakup materiaw
biurowychiwyposaenia20.000,00z.,prowizjebankowe2.500,00z.,zakupusugpozostaych5.000,00z.,
usugi telekomunikacyjne telefonii komrkowej istacjonarnej 5.700,00 z., pocztowe 4.500,00 z., energia
iwoda2.000,00z.podresubowe5.000,00z.,szkolenia1.500,00z.,rneopatyiskadki1.000,00
z., ekwiwalenty za odzie ochronn oraz badania okresowe pracownikw 7.500,00 z., odpisy na zakadowy
Id:UXMPLPKWXANEVPIUOYKYUAGFY.Podpisany

Strona3

funduszwiadczesocjalnych7.500,00z.,ubezpieczeniazdrowotnezaosobypobierajceniektrewiadczenia
zpomocyspoecznej15.200,00z.,dodatkowedoywianieuczniw163.000,00z.,dodatkimieszkaniowe
70.000,00z.dotacjanadziaalnonarzeczosbniepenosprawnych,ochronipromocjzdrowiaorazpromocj
wolontariatu 10.000,00 z. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wtym dziale planuje si wydatki
wkwocie614.267,00z.,ztegona:wietlicszkoln254.267,00z.,wtymna:wynagrodzeniaipochodne
209.344,00 z., dodatki socjalne 9.754,00 z., zakup czasopism, odziey ochronnej, naczy kuchennych
iwyposaenia kuchni 26.000,00 z., naprawy sprztu oraz opaty bankowe 500,00 z., odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych 8.669,00 z., wypoczynek dzieci imodziey 200.000,00 z., stypendia dla
uczniw160.000,00z.GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONARODOWISKAWtymdzialeplanuje
siwydatkiwwysokoci3.121.158,00z.,ztegona:oczyszczaniemiasta316.000,00z.,utrzymaniezieleni,
wtym zakup drzew ikwiatw do nasadze 128.000,00 z., owietlenie ulic 330.000,00 z., konserwacja
owietleniaulicznego65.000,00z.,dotacjaprzedmiotowadlaZGKiM1.235.158,00z.,prowizjodopaty
targowej9.000,00z.,akcjawyapywaniabezdomnychzwierzt35.000,00z.,podlewanieparku1.000,00
z., zakup tablic informacyjnych zzakresu ochrony rodowiska 800,00 z., za wod ienergi na Maym
Targowisku 1.200,00 z., budowa sieci kanalizacyjnej iwodocigowej wul. Polnej 1.000.000,00 z.
KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGOWtymdzialeplanujesiwydatkina:dotacjdla
Gminnego Orodka Upowszechniania Kultury wkwocie 600.500,00 z., dotacj dla Gminnej Biblioteki
Publicznejwkwocie217.900,00z.,energielektryczniwywznieczystociwwietlicachwiejskich:Dzbdz,
ZaeGartkiiZaeWielkiewkwocie4.100,00z.,dotacjanapodtrzymywanieiupowszechnianietradycji
narodowej, pielgnowanie polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej ikulturowej, kultury,
sztuki, ochrony dbr kultury idziedzictwa narodowego 10.000,00 z. KULTURA FIZYCZNA Wtym dziale
planujesikwot551.500,00z.,ztegonaorganizacjimprezsportowych(turniejepikinonejisiatkowejoraz
mistrzostwaGminywtenisiestoowym),zakupnagrddlazwycizcww/wzawodworazzakupsprztudohali
sportowej 30.000,00 z., na prowadzenie zaj sportowych (zajcia karate, piki siatkowej ipiki rcznej)
21.500,00z.,przebudowastadionuzobiektamitowarzyszcymi500.000,00z.

Id:UXMPLPKWXANEVPIUOYKYUAGFY.Podpisany

Strona4

ZacznikNr1doUchwayNrIII/12/2011
RadyMiejskiejwRanie
zdnia28stycznia2011r.
Zalacznik1.rtf

ZacznikNr2doUchwayNrIII/12/2011
RadyMiejskiejwRanie
zdnia28stycznia2011r.
Zalacznik2.xls

ZacznikNr2adoUchwayNrIII/12/2011
RadyMiejskiejwRanie
zdnia28stycznia2011r.
Zalacznik2a.rtf

ZacznikNr3doUchwayNrIII/12/2011
RadyMiejskiejwRanie
zdnia28stycznia2011r.
Zalacznik3.doc

ZacznikNr4doUchwayNrIII/12/2011
RadyMiejskiejwRanie
zdnia28stycznia2011r.
Zalacznik4.rtf

ZacznikNr5doUchwayNrIII/12/2011
RadyMiejskiejwRanie
zdnia28stycznia2011r.
Zalacznik5.doc

Id:UXMPLPKWXANEVPIUOYKYUAGFY.Podpisany

Strona5

ZacznikNr5adoUchwayNrIII/12/2011
RadyMiejskiejwRanie
zdnia28stycznia2011r.
Zalacznik5a.doc

ZacznikNr6doUchwayNrIII/12/2011
RadyMiejskiejwRanie
zdnia28stycznia2011r.
Zalacznik6.rtf

ZacznikNr6adoUchwayNrIII/12/2011
RadyMiejskiejwRanie
zdnia28stycznia2011r.
Zalacznik6a.rtf

Id:UXMPLPKWXANEVPIUOYKYUAGFY.Podpisany

Strona6