You are on page 1of 3

UCHWAA NR 164/XII/2011 RADY MIASTA POCKA z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie utworzenia samorzdowej instytucji kultury Chru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Pocku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), Rada Miasta Pocka uchwala, co nastpuje: 1. Tworzy si samorzdow instytucj kultury pod nazw Chr Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Pocku, zwan dalej Chrem, ktra uzyskuje osobowo prawn z chwil wpisu do rejestru samorzdowych instytucji kultury. 2. Siedzib Chru jest miasto Pock. 3. Szczegowy zakres dziaalnoci Chru okrela statut. 4. Nadaje si Chrowi Statut, stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 5. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Pocka. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczca Rady Miasta Pocka Elbieta Gapiska

Id: ATYMY-NEVBM-FRGEY-HUBVF-TZUAS. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr 164/XII/2011 Rady Miasta Pocka z dnia 28 czerwca 2011 r. STATUT samorzdowej instytucji kultury Chru Pueri et Puellae Cantores Plocenses Rozdzia 1. 1. Chr Pueri et Puellae Cantores Plocenses, zwany dalej Chrem, dziaa na podstawie: a) art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), b) art. 9, 11 i 13 ustawy z 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity : z 2001 roku Dz.U. Nr 13 poz. 123 ze zm.), c) Uchway Nr 164/XII/2011 Rady Miasta Pocka z dnia 28 czerwca 2011 r., d) niniejszego statutu. 1. Chr jest samorzdow i upowszechniania kultury. instytucj kultury prowadzc w szczeglnoci dziaalno w zakresie edukacji

2. Chr uzyskuje osobowo prawn z chwil wpisania do rejestru samorzdowych instytucji kultury prowadzony przez organizatora. 2. 1. Siedzib Chru jest miasto Pock. 2. Chr obejmuje swoj dziaalnoci teren miasta Pocka. 3. Chr moe rwnie dziaa na terenie wojewdztwa mazowieckiego, caej Polski a take poza jej granicami w ramach obowizujcych przepisw. 4. Organem zaoycielskim Chru jest Rada Miasta Pocka. Rozdzia 2. Cel, przedmiot, zakres dziaania 3. Celem Chru jest ksztatowanie i rozwijanie wrd dzieci i modziey zainteresowa, talentw muzycznych i uzdolnie artystycznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwj kultury, pozyskiwanie i przygotowanie spoeczestwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wsptworzenie jej wartoci. 4. Do podstawowych zada Chru naley 1. Edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i modziey jako przyszych odbiorcw i wsptwrcw kultury. 2. Upowszechnianie muzyki w kraju i za granic poprzez rnorodne formy: a) organizacj koncertw, warsztatw, festiwali, konkursw, audycji b) prezentacj dokona podczas koncertw, festiwali i konkursw 3. Ksztatowanie zainteresowa oraz rozwj talentw muzycznych wrd dzieci i modziey. 4. Wsppraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, placwkami owiatowymi w realizacji zada. 5. Wsppraca z zagranic w zakresie prezentacji i promocji muzyki i kultury polskiej. 6. Upowszechnianie polskiej i zagranicznej twrczoci muzycznej. 7. Stwarzanie warunkw sprzyjajcych rozwojowi talentw i twrczoci muzycznej. Rozdzia 3. Zarzdzenie i organizacja 5. Chr samodzielnie opracowuje plan swojej dziaalnoci. 6. 1. Chrem kieruje Dyrektor. 2. Dyrektora powouje i odwouje Prezydent Miasta Pocka po zasigniciu opinii zwizkw zawodowych, stowarzysze zawodowych i twrczych.
Id: ATYMY-NEVBM-FRGEY-HUBVF-TZUAS. Podpisany Strona 1

3. Powoanie Dyrektora Chru nastpuje w drodze konkursu zgodnie z art.15 i 16 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (z pniejszymi zmianami) 4. Wynagrodzenie i inne warunki pacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Pocka. 5. Do dokonywania czynnoci prawnych i skadania owiadcze woli w imieniu Chru upowaniony jest Dyrektor. 6. Statut Chru zatwierdza Rada Miasta Pocka. 7. Organizacj wewntrzn Chru okrela Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Chru po zasigniciu opinii Prezydenta Miasta, zwizkw zawodowych oraz stowarzysze twrcw. Rozdzia 4. Majtek i finanse 7. Chr jest samodzieln samorzdow instytucj kultury. 8. Chr prowadzi dziaalno na podstawie planu dziaalnoci zatwierdzonego przez Dyrektora z zachowaniem wysokoci dotacji organizatora. 9. 1. Chr samodzielnie gospodaruje przydzielon i nabyt czci mienia oraz prowadzi samodzieln gospodark finansow w ramach posiadanych rodkw, kierujc si zasadami efektywnoci ich wykorzystania. 2. Chr moe zbywa rodki trwae. Przy zbywaniu rodkw trwaych stosuje si odpowiednie przepisy dotyczce przedsibiorstw pastwowych. 10. 1. Chr na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach, moe: a) prowadzi dziaalno gospodarcz, b) prowadzi dziaalno promocyjn, c) realizowa imprezy zlecone, zwizane z dziaalnoci kulturaln okrelon niniejszym statutem. 2. rodki finansowe na dziaalno Chru pochodz z: a) budetu Miasta Pocka, b) budetu Pastwa, c) przychodw wasnych, d) innych rde: m.in. spadkw, zapisw, darowizn od osb fizycznych i prawnych 3. Przychd z prowadzonej dziaalnoci Chru suy realizacji zada statutowych. 11. 1. Chr sporzdza sprawozdania finansowe dla organizatora i innych instytucji do tego upowanionych. 2. Kontrol dziaalnoci i kontrol finansow przeprowadza waciwa komrka organizatora. 3. Organem zatwierdzajcym roczne sprawozdanie finansowe Chru jest Prezydent Miasta Pocka. 12. Zasady wynagradzania pracownikw Chru reguluj przepisy wydane przez Ministra waciwego do spraw kultury oraz Regulamin wynagradzania pracownikw Chru zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Pocka. Rozdzia 5. Postanowienia kocowe 13. Wszelkie zmiany w Statucie mog by dokonywane za zgod Rady Miasta Pocka. 14. 1. Chr uywa pieczci podunej z nazw w penym brzmieniu i adresem siedziby. 2. Chr moe uywa pieczci okrgej zawierajcej porodku wizerunek ora w koronie, a w otoku napis z nazw Chru w penym brzmieniu.

Id: ATYMY-NEVBM-FRGEY-HUBVF-TZUAS. Podpisany

Strona 2