You are on page 1of 3

UCHWAANRXIII10211 RADYMIEJSKIEJWANDRYCHOWIE zdnia29wrzenia2011r. wsprawieustaleniacenbiletwzaprzejazdyautobusamiMZKsp.zo.o.wKtach Napodstawieart.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.nr142, poz. 1591 zpn. zm.), art. 4ust.

1pkt 2ustawy zdnia 20 grudnia 1996 r. ogospodarce komunalnej (Dz. U. z2011r.nr45,poz.236)RadaMiejskawAndrychowieuchwala: 1.1.Ustala si ceny biletw za przejazdy autobusami MZK sp. zo. o. wKtach, zgodnie zwyszczeglnieniemokrelonymwzacznikunr1. 2.Uprawnienia pasaerw do korzystania zbezpatnych iulgowych przejazdw autobusami MZK sp. zo. o. wKtach,okrelazaczniknr2. 2.Niniejsza Uchwaa nie narusza uprawnie osb, ktrych prawo do korzystania zbezpatnych iulgowych przejazdwautobusamiMZKsp.zo.o.wKtach,wynikazpowszechnieobowizujcychustaw. 3.TracimocuchwaanrXXXI29005RadyMiejskiejwAndrychowiezdnia31.03.2005r.wsprawiecen biletwMZKsp.zo.o.wKtach. 4.WykonanieuchwaypowierzasiBurmistrzowiAndrychowa. 5.Uchwaa wchodzi wycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia wDzienniku Urzdowym WojewdztwaMaopolskiegozmocobowizujcoddnia01listopada2011r.

PrzewodniczcyRady Miejskiej mgrRomanBabski

Id:WTQVOIMDUIIPUTPQVCLZTHUHD.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doUchwayNrXIII10211 RadyMiejskiejwAndrychowie zdnia29wrzenia2011r. CennikbiletwzausugiprzewozowewiadczoneprzezMZKsp.zo.o.wKtach


Biletyjednorazowe Normalny Cenabiletuwz Ulgowy zgodniezwaciwymiuchwaamiGminWsplnikw MZKsp.zo.o 1,40 1,90 2,30 zgodniezuprawnieniamiwynikajcymizwaciwych ustaw

Strefamiejska Strefado10km Strefapow.10km Strefamiejska Strefado10km Strefapow.10km 2.Bilety10przejazdowe 3.Biletymiesiczne Strefamiejska Strefado10km Strefapow.10km 4.Miesicznewjednstron Strefamiejska Strefado10km Strefapow.10km

2,40 3,20 3,85 2,40 3,20 3,85 9krotnocenybiletuzpkt.1 72,0 90,0 118,0 36,0 45,0 59,0

9krotnocenybiletuzpkt.1 Ulgowy zgodniezuprawnieniamiwynikajcymizwaciwych ustaw Ulgowy zgodniezuprawnieniamiwynikajcymizwaciwych ustaw

PrzewodniczcyRady Miejskiej mgrRomanBabski

Id:WTQVOIMDUIIPUTPQVCLZTHUHD.Podpisany

Strona2

ZacznikNr2doUchwayNrXIII10211 RadyMiejskiejwAndrychowie zdnia29wrzenia2011r. UprawnieniadobezpatnychiulgowychprzejazdwautobusamiMZKsp.zo.o.wKtach 1.Dobezpatnychprzejazdwuprawnionesnastpujceosoby:


L.p. 1. 2. 3. Rodzajwymaganegodokumentu Dokumentstwierdzajcywiekdziecka( ksieczkazdrowia,akturodzenia) Osobywwiekupowyej75lat Dowdosobistylubinnydokument stwierdzajcywiekpasaera. Osobyniewidomelubociemniaeiichprzewodnicy Dowdtosamociorazlegitymacjaosoby niepenosprawnejluborzeczeniewaciwej komisjilekarskiej Osobyocakowitejniezdolnocidopracyiniezdolnocidosamodzielnej Legitymacjaosobyniepenosprawnej, egzystencjitj.zeznacznymstopniemniepenosprawnoci(dotychczasowaIgrupa orzeczeniewaciwejkomisjilekarskiej inwalidzka)iichprzewodnicy Dzieciimodziedotknitainwalidztwemlubniepenosprawnociiich Legitymacjaosobyniepenosprawnej, opiekunowie orzeczeniewaciwejkomisjilekarskiej Pracownicy,emeryciirenciciMZKsp.zo.o.orazczonkowieichrodzin 1.Legitymacjapracownicza 2.Legitymacjaczonkarodzonypracownika Osobyuprawnione Dzieciwwiekudolat4

4.

5. 6.

2.Doulgowychprzejazdwnapodstawiebiletwjednorazowychuprawnionesnastpujceosoby:
L.p. 1. 2. Osobyuprawnione Dzieciwwiekupowyej4latdorozpoczcianaukiwszkolepodstawowej Dzieciimodziewokresieodrozpoczcianaukiwszkolepodstawowejdoukoczenia szkoyponadpodstawowejpublicznejlubniepublicznejouprawnieniachszkoy publicznej Emeryciirencici Rodzajwymaganegodokumentu Dokumentstwierdzajcywiekdziecka (ksieczkazdrowia,akturodzenia) Legitymacjaszkolna

3.

1.Dowdtosamociwraz zlegitymacjemerytairencisty 2.dowdtosamociwrazzostatnim odcinkiemrenty/emerytury.

PrzewodniczcyRady Miejskiej mgrRomanBabski

Id:WTQVOIMDUIIPUTPQVCLZTHUHD.Podpisany

Strona3