You are on page 1of 2

PREZES URZDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKR-4210-46(5)/2011/222/VIIIC/RF DECYZJA

Krakw, dnia 29 lipca 2011 r.

zatwierdzajca zmian taryfy dla ciepa Miejskiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib w Bochni

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195 poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173) w zwizku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lipca 2011 r., L.dz. 1028/11 Miejskiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib w Bochni zwanego w dalszej czci decyzji Przedsibiorstwem energetycznym, postanawiam zmieni moj decyzj z dnia 15 czerwca 2010 r. znak OKR-4210-9(10)/2010/222/VIII/RW (z pn. zm.), w odniesieniu do ustalonego w niej okresu obowizywania taryfy dla ciepa, wyduajc ten okres do dnia 31 sierpnia 2011 r. UZASADNIENIE Decyzj z dnia 15 czerwca 2010 r. znak OKR-4210-9(10)/2010/222/VIII/RW (z pn. zm.) Prezes Urzdu Regulacji Energetyki (zwany dalej Prezesem URE) zatwierdzi ustalon przez Przedsibiorstwo energetyczne taryf dla ciepa, ustalajc okres jej obowizywania do dnia 31 lipca 2011 r. Pismem z dnia 27 lipca 2011 r. L.dz. 1028/11, Przedsibiorstwo energetyczne zwrcio si z wnioskiem o zmian decyzji z dnia 15 czerwca 2010 r. znak OKR-4210-9(10)/2010/222/VIII/RW (z pn. zm.), polegajc na przedueniu okresu obowizywania taryfy dla ciepa do dnia 31 sierpnia 2011 r. Jako uzasadnienie wniosku o przeduenie aktualnie obowizujcej taryfy Przedsibiorstwo energetyczne wskazao konieczno zgromadzenia dodatkowych materiaw, uwzgldnienia zmian cen
Id: GBNUQ-DPAEU-DXYXN-UHMAT-DNYFZ. Podpisany Strona 1

paliw oraz podjcia decyzji, co do wyjcia z systemu handlu prawami do emisji CO2, co wie si z inwestycjami-modernizacjami urzdze. Wniosek rozpatrzono na podstawie art. 155 Kpa, ktry mwi, e decyzja ostateczna, na mocy ktrej strona nabya prawo, moe by w kadym czasie za zgod strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktry j wyda, jeeli przepisy szczeglne nie sprzeciwiaj si zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoeczny lub suszny interes strony. W niniejszej sprawie uznano, e zostay spenione przesanki umoliwiajce wnioskowan przez Przedsibiorstwo energetyczne zmian decyzji. Ponadto ustalono, e zostaje zachowany interes odbiorcw, gdy wnioskowana zmiana spowoduje pozostawienie, ustalonych w tej taryfie dla ciepa, cen i stawek opat na niezmienionym poziomie. W zwizku z powyszym postanowiono orzec, jak w sentencji. W pozostaym zakresie taryfa dla ciepa, zatwierdzona decyzj dnia 15 czerwca 2010 r. znak OKR4210-9(10)/2010/222/VIII/RW (z pn. zm.) pozostaje bez zmian. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysuguje odwoanie do Sdu Okrgowego w Warszawie sdu ochrony konkurencji i konsumentw, za porednictwem Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 1 Kodeksu postpowania cywilnego). 2. Odwoanie od decyzji powinno czyni zado wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskaronej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutw, zwize ich uzasadnienie, wskazanie dowodw, a take zawiera wniosek o uchylenie albo o zmian decyzji w caoci lub czci (art. 47949 Kodeksu postpowania cywilnego). Odwoanie naley przesa na adres Poudniowo - Wschodniego Oddziau Terenowego Urzdu Regulacji Energetyki z siedzib w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 133 Krakw. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwizku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego. z upowanienia Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki Gwny specjalista Ryszard Wjcik

Otrzymuj: 1. Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia, 2. Wojewoda Maopolski, 3. a/a. Niniejsza decyzja zwolniona jest z opaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z pn. zm.) w zwizku z treci zacznika do tej ustawy (cz I pkt 53 tab. 4 pkt 1). Robert Florek - specjalista
Id: GBNUQ-DPAEU-DXYXN-UHMAT-DNYFZ. Podpisany Strona 2