You are on page 1of 2

UCHWAA NR KI -411/323/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011 r.

znak sprawy KI-43-038/25/11

Kolegium Izby dziaajc na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) or z e k a o stwierdzeniu niewanoci uchway Nr VII/38/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego od osb fizycznych w drodze inkasa, okrelenia inkasentw oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso w czci obejmujcej postanowienia: 3 ust. 2 i 4 uchway. UZASADNIENIE Uchwaa Nr VII/38/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego od osb fizycznych w drodze inkasa, okrelenia inkasentw oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso wpyna do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespou Zamiejscowego w Nowym Sczu w dniu 17 czerwca 2011 roku. Postanowieniami badanej uchway zarzdzono pobr podatkw rolnego, lenego i podatku od nieruchomoci, wyznaczono inkasentw uprawnionych do poboru podatkw w poszczeglnych wsiach oraz ustalono wysoko wynagrodzenia za inkaso. W toku badania zgodnoci z prawem przedmiotowej uchway, Kolegium Izby stwierdzio, e postanowieniem 3 ust. 2 uchway Rada Gminy Gorlice ustalajc wysoko wynagrodzenia za inkaso wskazaa, e wypata wynagrodzenia nastpuje kwartalnie w terminie 14 dni, liczc od dnia rozliczenia si inkasentw z zebranych poszczeglnych rat podatku. Z kolei, w 4 uchway Rada Gminy postanowia, e wyznaczeni inkasenci zobowizani s do zoenia owiadczenia o odpowiedzialnoci materialnej. Przywoane w podstawie prawnej uchway przepisy art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z pn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pn. zm.), uprawniaj rad gminy do zarzdzenia poboru podatkw w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentw i wysokoci wynagrodzenia za inkaso. Przepisy te nie wyposaaj natomiast rady gminy w prawo do stanowienia dodatkowych uregulowa w przedmiocie inkasa, a wic terminw wypacenia inkasentom wynagrodzenia lub zobowizania ich do skadania owiadcze o odpowiedzialnoci materialnej. Prawa i obowizki inkasentw wynikaj wprost z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pn. zm.). W ocenie Kolegium Izby, badana uchwaa Rady Gminy Gorlice w zakwestionowanej czci zostaa zatem podjta z naruszeniem unormowania art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz.483), ktry stanowi, e organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Uwzgldniajc, i wskazane wyej nieprawidowoci nosz znamiona istotnego naruszenia prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowio wszcz postpowanie w sprawie stwierdzenia niewanoci uchway uchway Nr VII/38/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011 r. w czci okrelonej w sentencji. Jednoczenie poinformowano Gmin o terminie posiedzenia Kolegium Izby, na ktrym sprawa przedmiotowej uchway bdzie ponownie rozpatrywana. Gmina nie skorzystaa z moliwoci uczestniczenia swojego przedstawiciela w posiedzeniu Kolegium Izby. Przewodniczcy Rady Gminy Gorlice, pismem z dnia 7 lipca 2011 r. Nr BR.0711.1.4.2011, nadesa jednak wyjanienia, w ktrych poinformowa Kolegium Izby, i najblisza sesja Rady Gminy planowana jest na pocztek wrzenia br. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2011 roku, Kolegium Izby majc na wzgldzie odlegy termin sesji Rady Gminy i zwizany z tym upyw terminu do orzekania w przedmiotowej sprawie, postanowio jak w sentencji niniejszej uchway. Niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego zgodnie z art.13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95/.

POUCZENIE Na uchwa niniejsz przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Krakowie. Skarg t naley wnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchway, przy czym naley to uczyni za porednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Przewodniczcy Kolegium Izby: Janusz Kot