You are on page 1of 15

UCHWAA NR IX/99/11 RADY MIASTA KUTNO z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pooonego w Kutnie przy ul. Sklczkowskiej, ul. Poudniowej, granicy miasta Kutna i wschodniej granicy planu miejscowego ul. Sklczkowskiej i ul. Wschodniej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113 i Nr 117, poz. 679) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz w zwizku z Uchwa Nr XXIII/244/08 Rady Miasta Kutno z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pooonego w Kutnie przy ul. Sklczkowskiej, ul. Poudniowej, granicy miasta Kutna i wschodniej granicy planu miejscowego ul. Sklczkowskiej i ul. Wschodniej, Rada Miasta Kutno uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1. Zakres spraw regulowanych uchwa i objanienie uytych w uchwale okrele 1. 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pooonego w Kutnie przy ul. Sklczkowskiej, ul. Poudniowej, granicy miasta Kutna i wschodniej granicy planu miejscowego ul. Sklczkowskiej i ul. Wschodniej wraz z rysunkiem planu w skali 1:1000. Ustalenia planu stanowi tre uchway. 2. Granice obszaru objtego planem stanowi: 1) od pnocy: poudniowa linia rozgraniczajca ul. Sklczkowskiej; 2) od wschodu: granica administracyjna miasta Kutno; 3) od poudnia: poudniowa linia rozgraniczajca ul. Poudniowej; 4) od zachodu: wschodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pooonego w Kutnie przy ul. Sklczkowskiej i projektowanej ul. Wschodniej uchwalonego Uchwa Nr XXXII/338/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w Kutnie przy ul. Sklczkowskiej i projektowanej ulicy Wschodniej. 3. Zaczniki do uchway stanowi: 1) rysunek planu w skali 1:1000, o ktrym mowa w ust. 1 niniejszej uchway, wraz z wyrysem ze Zmiany studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna stanowicy Zacznik Nr 1 do niniejszej uchway; 2) rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyoonego do publicznego wgldu projektu planu stanowice Zacznik Nr 2 do niniejszej uchway;
Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany Strona 1

3) rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania stanowice Zacznik Nr 3 do niniejszej uchway. 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 1) tworzenie warunkw dla prowadzenia i lokalizacji dziaalnoci i inwestycji umoliwiajcych wielofunkcyjny rozwj miasta; 2) poprawa adu przestrzennego; 3) ustalenie zasad obsugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji; 4) minimalizacja sytuacji kolizyjnych wynikajcych z przeznaczenia terenw dla rnych funkcji. 3. 1. Plan ustala: 1) przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania; 2) zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego; 3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ksztatowania zabudowy oraz wskaniki zagospodarowania terenu, maksymaln i minimaln intensywno zabudowy jako wskanik powierzchni cakowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziaki budowlanej, minimalny udzia procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziaki budowlanej, maksymaln wysoko zabudowy, minimaln liczb miejsc do parkowania i sposb ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektw; 5) szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci z okreleniem parametrw uzyskanych dziaek (tj. powierzchni, geometrii i obsugi komunikacyjnej); 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej; 7) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzenia i uytkowania terenw; 8) szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 9) stawk procentow, na podstawie ktrej ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Plan nie ustala: 1) wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania obszarw przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) granic i sposobw zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take obszarw szczeglnego zagroenia powodzi oraz obszarw osuwania si mas ziemnych; 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej; ze wzgldu na brak wystpowania powyszych zjawisk na obszarze objtym planem. 4. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) dziace inwestycyjnej - naley przez to rozumie dziak lub zesp dziaek ewidencyjnych, na ktrych realizuje si inwestycj objt jednym (rwnie etapowym) pozwoleniem na budow; 2) linii rozgraniczajcej naley przez to rozumie granic pomidzy terenami o rnym sposobie uytkowania, zagospodarowania lub rnym przeznaczeniu podstawowym i rnej funkcji, ustalon niniejszym planem;

Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany

Strona 2

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie oznaczon na rysunku planu lini wyznaczajc minimaln odlego od linii rozgraniczajcej, w jakiej mona sytuowa budynek (nie dotyczy obiektw maej architektury jak awki, kwietniki itp.); 4) planie naley przez to rozumie ustalenia i rysunek planu, bdce przedmiotem niniejszej uchway, okrelone w 1 uchway; 5) przepisach odrbnych naley przez to rozumie obowizujce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 6) przeznaczeniu podstawowym naley przez to rozumie takie przeznaczenie, ktre jest dominujce na danym terenie; 7) przeznaczeniu uzupeniajcym naley przez to rozumie takie przeznaczenie terenu, ktre uzupenia przeznaczenie podstawowe nie bdc z nim sprzeczne; 8) rysunku planu naley przez to rozumie rysunek wykonany na mapie w skali 1:1000, okrelony w 1 ust. 1 uchway; 9) terenie naley przez to rozumie cz obszaru ograniczon na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi i oznaczon symbolem okrelajcym jej przeznaczenie i zasady zagospodarowania, oznaczon wedug zasad okrelonych w 6 uchway; 10) uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Miasta Kutno; 11) wysokoci zabudowy naley przez to rozumie wysoko liczon od poziomu terenu przy wejciu gwnym do budynku do najwyej pooonego punktu dachu budynku. 5. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 obowizuje w zakresie: 1) granic obszaru objtego planem; 2) przeznaczenia terenw wraz z liniami rozgraniczajcymi tereny o rnym przeznaczeniu lub o rnych zasadach zagospodarowania; 3) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 4) przebiegu drg publicznych i ich klas. 2. Inne oznaczenia na rysunku planu maj charakter informacyjny. 3. Podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania wyznaczonych terenw oznacza si na rysunku planu symbolami literowymi wedug nastpujcej zasady: 1) pocztkowe cyfry arabskie okrelaj numery wyznaczonych na rysunku planu terenw, dla ktrych sformuowano odrbne ustalenia; 2) oznaczenia literowe wielkie litery okrelaj podstawowe formy przeznaczenia i zasady zagospodarowania terenu okrelone w 6 uchway. Rozdzia 2. Ustalenia oglne dotyczce przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenw 6. Plan ustala nastpujce symbole okrelajce w planie podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania terenw: P - tereny zabudowy produkcyjnej, skadw i magazynw wraz z funkcj administracyjno-biurow; P-SE - tereny zabudowy produkcyjnej, skadw i magazynw wraz z funkcj administracyjnobiurow wchodzce w skad dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; ZL - tereny lasw i zadrzewie; ZLZ - tereny zalesie; KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej;
Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany Strona 3

KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej; KDD - tereny drg publicznych klasy dojazdowej. 7. W zakresie zasad ochrony i ksztatowania adu przestrzennego plan ustala: 1) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono z rysunkiem planu; 2) zakaz lokalizowania obiektw o charakterze tymczasowym za wyjtkiem obiektw zwizanych z prowadzeniem prac budowlanych; 3) zakaz stosowania ogrodze z betonowych elementw prefabrykowanych na granicy z terenami drg, lasw i zadrzewie oraz zalesie; 4) do czasu realizacji ustale planu zagospodarowanie terenw w sposb dotychczasowy; 5) zagospodarowanie poszczeglnych nieruchomoci pod warunkiem zapewnienia im dostpu do drogi publicznej. 8. W zakresie zasad ochrony rodowiska i przyrody oraz zasad ochrony krajobrazu kulturowego na caym obszarze plan ustala: 1) obowizek utrzymania ustalonego planem udziau powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziaki inwestycyjnej; 2) moliwo realizacji przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco i zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko; 3) we wszystkich terenach graniczcych z terenami lasw i zalesie lokalizowanie zabudowy z zachowaniem minimalnej odlegoci zabudowy od granicy lasu okrelonej w przepisach odrbnych; 4) tereny docelowo zagospodarowane zgodnie z ustaleniami niniejszego planu nie zaliczaj si wg przepisw odrbnych do grupy terenw, dla ktrych naley ustali normy dopuszczalnego haasu; 5) w zakresie melioracji - utrzymanie i ochrona rowu melioracyjnego z zakazem realizacji zabudowy w odlegoci mniejszej ni 5 m od krawdzi rowu, z moliwoci zmiany jego przebiegu pod warunkiem uzgodnienia z zarzdc i zachowania penionej funkcji z zapewnieniem dostpu do krawdzi rowu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych; 6) utrzymanie naturalnych formacji rolinnych wzdu roww i ciekw; 7) zakaz wprowadzania do ciekw i urzdze melioracyjnych ciekw wymagajcych oczyszczania (za wyjtkiem wd opadowych i roztopowych); 8) podejmowanie wszelkich dziaa zwizanych przebudow roww jedynie na podstawie specjalistycznych opracowa w uzgodnieniu z ich zarzdc; 9) pozostawienie zoa surowcw ilastych Kaszewy (fragment na terenie objtym planem) Ceramika Budowlana w formie zoa zaniechanego, obecnie nieeksploatowanego; 10) dla czci terenw objtych stref ochronn stanowiska archeologicznego (stanowisko 57-51, nr stanowiska 58, nr stanowiska w miejscowoci Kutno 42 lady osadnictwa pne redniowiecze) oznaczon na rysunku planu, plan ustala: a) obowizek uzgadniania z Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw wszystkich inwestycji zwizanych z pracami ziemnymi na etapie planowania, projektowania i wykonawstwa, b) obowizek objcia nadzorem wszystkich prac ziemnych, c) w odlegoci do 150 m od granic stanowiska archeologicznego zakaz dewastacji terenu poprzez wybirk piasku i analogiczne dziaania, ktrych wynikiem moe by zmiana uksztatowania terenu, d) obowizek uzyskania pozwolenia Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w zakresie ochrony zabytkw archeologicznych na wszystkie prace ziemne;
Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany Strona 4

11) w trakcie prowadzenia prac ziemnych zarwno w strefie ochronnej stanowiska archeologicznego jak i na terenach upraw polowych, w lasach, przy budowie drg, uzbrojenia komunalnego, realizacji obiektw kubaturowych - przypadkowe odkrycia obiektw archeologicznych naley zgodnie z obowizujcymi przepisami odrbnymi w zakresie ochrony dbr kultury zabezpieczy a fakt ten zgosi Wojewdzkiemu Konserwatorowi Zabytkw. 9. W zakresie zasad, warunkw i standardw zagospodarowania terenw oraz ksztatowania nowej zabudowy a take odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy zabudowy istniejcej dla poszczeglnych terenw plan ustala nastpujce parametry okrelone szczegowo w Rozdziale 4 niniejszej uchway: 1) minimalny udzia powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziaki inwestycyjnej; 2) maksymalny udzia powierzchni zabudowy wraz z powierzchni utwardzon w powierzchni dziaki inwestycyjnej; 3) maksymaln wysoko zabudowy; 4) geometri dachw. 10. W zakresie zasad i warunkw podziau nieruchomoci plan ustala: 1) sposb przeprowadzania przeksztace geodezyjnych (podziaw i scale) nie moe powodowa powstawania sytuacji uniemoliwiajcych prawidowe zagospodarowanie dziaek ssiednich zgodne z funkcj i warunkami zagospodarowania terenu oraz przepisami odrbnymi; 2) konieczno zapewnienia nowo utworzonym dziakom inwestycyjnym dostpu do drogi publicznej. Rozdzia 3. Ustalenia dotyczce komunikacji 11. 1. Plan ustala, e obsuga komunikacyjna terenw, o ktrych mowa w Rozdziale 4 uchway odbywa si bdzie z przylegajcych ulic: zbiorczej, lokalnej oraz ulic dojazdowych. 2. Wprowadza si zasad, e dla poszczeglnych terenw oraz wchodzcych w ich skad dziaek (zarwno istniejcych jak i nowych, powstaych w wyniku podziaw) obsuga komunikacyjna powinna by realizowana poprzez zjazdy w pierwszej kolejnoci z ulic dojazdowych oraz ul. lokalnej a w drugiej kolejnoci z ulic zbiorczych. 3. W celu ochrony przeciwpoarowej terenw konieczne jest zapewnienie dojazdu do poszczeglnych obiektw oraz zlokalizowanych przy nich zbiornikw przeciwpoarowych poprzez utworzenie wewntrznych drg poarowych o parametrach umoliwiajcych przejazd i zawrcenie. 4. Realizacja inwestycji na dziakach nie posiadajcych bezporedniego dostpu do drogi publicznej (oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym) tj na dziakach o numerach ewidencyjnych 149/2, 153 (w terenie 2.P), dziace o numerze 680 (w terenie 3.P) oraz dziakach o numerach 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3 ( w terenie 1.P-SE ) moe nastpi pod warunkiem objcia dan inwestycj rwnie dziaki ssiedniej a powstaa w ten sposb dziaka inwestycyjna bdzie miaa bezporedni dostp do drogi publicznej. 12. Dla terenw przeznaczonych pod komunikacj plan ustala nastpujce warunki funkcjonalnotechniczne (wedug oznacze na rysunku planu):
Symbol odcinka drogi Szeroko drogi Klasa w liniach Lp. (zgodnie z oznaczeniem Nazwa ulicy drogi na rys. planu) rozgraniczajcych ul. Poprzeczna ul. Stalowa Postulowana minimalna szeroko jezdni 8,00 m

Uwagi nawierzchnia dostosowana do ruchu pojazdw o masie powyej 3,5 T --zachowanie w terenie istniejcego przydronego

1)

01.KDZ

20,00 m

Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany

Strona 5

obiektu kultu 2) 01.KDL ul. Poudniowa ul. Stalowa projektowana L 15,00 - 21,00 m 6,00 m nawierzchnia dostosowana do ruchu pojazdw o masie powyej 3,5 T nawierzchnia dostosowana do ruchu pojazdw o masie powyej 3,5 T --zachowanie w terenie istniejcego przydronego obiektu kultu nawierzchnia dostosowana do ruchu pojazdw o masie powyej 3,5 T --zakoczona placem do zawracania nawierzchnia dostosowana do ruchu pojazdw o masie powyej 3,5 T

3)

01.KDD

10,00 m

6,00 m

4)

02.KDD

projektowana

10,00 m

6,00 m

5)

03.KDD

projektowana

10,00 - 15,00 m

6,00 m

13. Dla terenw przeznaczonych pod komunikacj wymienionych w 12 uchway obowizuj nastpujce warunki zagospodarowania: 1) realizacja jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; 2) moliwo lokalizacji chodnikw dla pieszych oraz cieek rowerowych; 3) moliwo lokalizacji sieci i urzdze infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajcych drg przy uwzgldnieniu wymaga okrelonych w przepisach odrbnych. 14. W zakresie wyznaczania miejsc parkingowych (w tym postojowych i garaowych) na terenie danej inwestycji plan ustala konieczno ich realizacji z uwzgldnieniem nastpujcych wielkoci: 1) dla zabudowy o funkcji administracyjno-biurowej: od 5 do 10 miejsc na kade 100m2 powierzchni uytkowej obiektu; 2) dla zabudowy produkcyjnej, skadw i magazynw: co najmniej 10 stanowisk na 100 zatrudnionych oraz dodatkowo stanowiska dla samochodw ciarowych w iloci wynikajcej ze specyfiki funkcjonowania obiektu. Rozdzia 4. Ustalenia szczegowe dotyczce przeznaczenia terenw, zasad ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu 15. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.P , 2.P , 3.P , 4.P i 5.P plan ustala: 1) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, skadw i magazynw wraz z funkcj administracyjno-biurow; 2) jako przeznaczenie uzupeniajce - utrzymanie istniejcych obiektw gospodarczych i poprodukcyjnych w terenach 1.P i 2.P z moliwoci ich odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu w ramach ustale jak dla zabudowy realizowanej w ramach podstawowego przeznaczenia terenw; 3) nastpujce parametry ksztatowania zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy wynoszca 16,0 m (za wyjtkiem masztw, silosw i innych obiektw wynikajcych z technologii produkcji, jednak nie wicej ni 25,0 m), b) dachy paskie, jedno- lub wielopoaciowe o kcie nachylenia nie przekraczajcym 25 0 ; 4) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki inwestycyjnej: 5%; 5) maksymalny udzia powierzchni zabudowy wraz z powierzchni utwardzon w powierzchni dziaki inwestycyjnej: 95%; 6) uwzgldnienie w zagospodarowaniu dziaek obiektw maej architektury i zieleni towarzyszcej; 7) nieprzekraczalne linie zabudowy jak okrelone na rysunku planu, przy czym nie obowizuj one w stosunku do obiektw obsugi wjazdw, ochrony obiektw i infrastruktury technicznej
Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany Strona 6

o powierzchni nie przekraczajcej 20,0 m2 , wysokoci nie przekraczajcej 3,5 m (z dopuszczeniem lokalizacji wiat wjazdowych o wysokoci przewitu wynoszcej do 4,5 m) i dachach o kcie nachylenia do 200 ; 8) sposb zagospodarowania nieruchomoci nie moe ogranicza ani uniemoliwia zgodnego z prawem dysponowania ssiednimi nieruchomociami; 9) stosowanie ogrodze o wysokoci maksymalnej 2,0 m; 10) zachowanie istniejcych zadrzewie; 11) podzia nieruchomoci po warunkiem zapewnienia dostpu wydzielonych dziaek do drogi publicznej z zachowaniem nastpujcych parametrw dziaek: a) minimalna szeroko frontu dziaki: 30 m, za wyjtkiem dziaek utworzonych wok placu do zawracania, b) minimalna powierzchnia dziaki: 3000 m2 ; 12) obsug komunikacyjn: a) terenu 1.P z drg: 01.KDZ i 01.KDD z zakazem tworzenia nowych zjazdw z ul. Sklczkowskiej i moliwoci utworzenia sieci komunikacji wewntrznej, b) terenu 2.P - z drg: 01.KDZ i 02.KDD z zakazem tworzenia nowych zjazdw z ul. Sklczkowskiej i moliwoci utworzenia sieci komunikacji wewntrznej, c) terenu 3.P - z drg: 01.KDD i 03.KDD z moliwoci utworzenia sieci komunikacji wewntrznej, d) terenu 4.P - z drg: 01.KDZ i 01.KDL moliwoci utworzenia sieci komunikacji wewntrznej, e) terenu 5.P - z drg: 01.KDL, 01.KDD i 03.KDD moliwoci utworzenia sieci komunikacji wewntrznej; 13) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach terenw w iloci wynikajcej z ustale zawartych w ustaleniach 14 uchway; 14) w zwizku z objciem czci terenw 1.P i 2.P obszarem zmeliorowanym oraz przebiegiem w terenie 2.P rowu melioracyjnego obowizek uwzgldnienia ustale 29 uchway w tym zakresie; 15) dla czci terenu 4.P objtej stref ochronn stanowiska archeologicznego oznaczon na rysunku planu - obowizuj ustalenia Rozdziau 2 uchway; 16) w terenie 4.P utrzymanie, ochrona oraz zakaz zabudowy obszaru wystpowania zoa surowcw ilastych Kaszewy pozostajcego w formie zoa zaniechanego, obecnie nieeksploatowanego. 16. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.P-SE , 2.P-SE i 3.P-SE plan ustala: 1) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, skadw i magazynw wraz z funkcj administracyjno-biurow wchodzce w skad dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE); 2) zagospodarowanie dziaek znajdujcych si w terenach 1.P-SE i 2.P-SE nie posiadajcych bezporedniego dostpu do drogi publicznej w formie zamierze inwestycyjnych obejmujcych dziaki posiadajce taki dostp z uwzgldnieniem regulacji prawnych obowizujcych dla nieruchomoci zlokalizowanych w SSE; 3) nastpujce parametry ksztatowania zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy wynoszca 16,0 m (za wyjtkiem masztw, silosw i innych obiektw wynikajcych z technologii produkcji, jednak nie wicej ni 25,0 m), b) dachy paskie, jedno- lub wielopoaciowe o kcie nachylenia nie przekraczajcym 25 0 ; 4) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki inwestycyjnej: 5%,
Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany Strona 7

5) maksymalny udzia powierzchni zabudowy wraz z powierzchni utwardzon w powierzchni dziaki inwestycyjnej: 95%; 6) uwzgldnienie w zagospodarowaniu dziaek obiektw maej architektury i zieleni towarzyszcej; 7) podzia nieruchomoci po warunkiem zapewnienia dostpu wydzielonych dziaek do drogi publicznej z zachowaniem nastpujcych parametrw dziaek: a) minimalna szeroko frontu dziaki: 30,00 m, b) minimalna powierzchnia dziaki: 3000 m2 ; 8) nieprzekraczalne linie zabudowy jak okrelone na rysunku planu, przy czym nie obowizuj one w stosunku do obiektw obsugi wjazdw, ochrony obiektw i infrastruktury technicznej o powierzchni nie przekraczajcej 20,0 m2 , wysokoci do kalenicy dachu 3,5 m (z dopuszczeniem lokalizacji wiat wjazdowych o wysokoci przewitu wynoszcej do 4,5 m) i dachach o kcie nachylenia do 200 ; 9) sposb zagospodarowania nieruchomoci nie moe ogranicza ani uniemoliwia zgodnego z prawem dysponowania ssiednimi nieruchomociami; 10) stosowanie ogrodze o wysokoci maksymalnej 2,0 m; 11) obsuga komunikacyjna: a) terenu 1.P-SE porednio z drogi zlokalizowanej poza obszarem objtym planem (z uwzgldnieniem ustale pkt 2), b) terenu 2.P-SE - z drg: 01.KDD i 03.KDD z moliwoci utworzenia sieci komunikacji wewntrznej, c) terenu 3.P-SE z drg: 01.KDL i 03.KDD z moliwoci utworzenia sieci komunikacji wewntrznej; 12) w zwizku z przebiegiem w terenie 2.P-SE rowu melioracyjnego obowizek uwzgldnienia ustale art. 29 uchway w tym zakresie; 13) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach terenu w iloci wynikajcej z ustale zawartych w 14 uchway. 17. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZL , 2.ZL , 6.ZL plan ustala: 1) jako przeznaczenie tereny lasw i zadrzewie; 2) zakaz zabudowy; 3) wprowadzenie krzeww owocodajnych w strefach obrzey lasw; 4) zakaz zrzutw ciekw i wyznaczania skadowisk odpadw; 5) moliwo stosowania ogrodze w formie ogrodze z siatki; 6) zakaz lokalizacji obiektw tymczasowych budowlanych na terenach ssiednich. 1) jako przeznaczenie tereny lasw i zadrzewie; 2) zakaz zabudowy; 3) dostosowanie terenw do celw rekreacyjno wypoczynkowych; 4) zakaz zrzutw ciekw i wyznaczania skadowisk odpadw; 5) zakaz stosowania ogrodze; szczeglnie zwizanych z prowadzeniem prac

18. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.ZL , 4.ZL , 5.ZL plan ustala:

Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany

Strona 8

6) dla terenu 5.ZL utrzymanie i ochrona obszaru wystpowania zoa surowcw ilastych Kaszewy pozostajcego w formie zoa zaniechanego, obecnie nieeksploatowanego; 7) dla czci terenu 5.ZL objtej stref ochronn stanowiska archeologicznego oznaczon na rysunku planu - obowizuj ustalenia Rozdziau 2 uchway. 19. Dla terenw oznaczonych symbolami 1.ZLZ , 2.ZLZ , 3.ZLZ , 4.ZLZ , 5.ZLZ , 6.ZLZ , 7.ZLZ plan ustala: 1) jako przeznaczenie tereny zalesie; 2) zakaz zabudowy; 3) dostosowanie terenw do celw rekreacyjno wypoczynkowych; 4) zakaz zrzutw ciekw i wyznaczania skadowisk odpadw; 5) zakaz stosowania ogrodze; 6) dla czci terenu 7.ZLZ objtej stref ochronn stanowiska archeologicznego oznaczon na rysunku planu - obowizuj ustalenia Rozdziau 2 uchway. Rozdzia 5. Ustalenia dotyczce infrastruktury technicznej 20. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemw uzbrojenia terenu plan ustala: 1) prowadzenie budowy sieci wzdu cigw komunikacyjnych, co do zasady rozgraniczajcych drg, po uzgodnieniu z dostawcami mediw i zarzdcami drg; w liniach na rysunku planu

2) lokalizowanie urzdze infrastruktury technicznej na wydzielonych dziakach o powierzchni wynikajcej z technologii; 3) w przypadku wystpienia kolizji przebiegu sieci infrastruktury z planowanym zagospodarowaniem moliwo przebudowy urzdze po uzgodnieniu z ich zarzdcami. 21. W zakresie zaopatrzenia w wod plan ustala: 1) zaopatrzenie do celw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpoarowych w oparciu o wodocig miejski, ktrego przewd 315 mm uoony jest w ul. Wschodniej po wykonaniu sieci doprowadzajcych i rozdzielczych wyposaonych w hydranty jako odgazienia od magistrali 500 zlokalizowanej w ul. Metalowej (poza obszarem objtym planem); 2) zapewnienie moliwoci zaopatrzenia w wod do zewntrznego gaszenia poaru przy pomocy sieci hydrantowej z hydrantami zewntrznymi nadziemnymi; 3) wydajno minimaln, jak powinny zapewnia elementy wodocigu planowanego jako rdo wody do celw przeciwpoarowych dla zakadw przemysowych i obiektw wielkokubaturowych minimum wynoszc 40 dm3 /sek.; 4) moliwo budowy rozgazie z sieci obwodowej w celu zasilania hydrantw zewntrznych; 5) moliwo korzystania przez zakady przemysowe z sieci zakadowych zapewniajcych odpowiedni wydajno przeciwpoarow jak i wydajno wymagan w warunkach kryzysowych. 22. W zakresie odprowadzania ciekw sanitarnych plan ustala: 1) prowadzenie uporzdkowanej gospodarki ciekami; 2) rozwizanie gospodarki ciekowej w ukadzie grawitacyjnym z ewentualnymi pompowniami sieciowymi w oparciu o system miejskiej kanalizacji sanitarnej, ktrego gwny kana 500 mm uoony jest w ul. Wschodniej - poza terenem objtym planem - po rozbudowie sieci w ulicach przylegych i sieci zakadowych z podczeniami do budynkw;
Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany Strona 9

3) utrzymanie istniejcego schematu technologicznego, w ktrym cieki zebrane m.in. z terenu objtego planem poprzez przepompowni w ul. Wschodniej podawane s rurocigiem tocznym 2 x 180 mm w rejon miejskiej oczyszczalni ciekw; 4) podczyszczanie na terenie wasnej posesji ciekw o adunkach zanieczyszcze przekraczajcych wartoci dopuszczalne dla wprowadzenia ich do sieci komunalnej wytworzonych przez zakady przemysowe i usugowe. 23. W zakresie odprowadzania wd opadowych plan ustala: 1) odwodnienie terenw przemysowych oraz powierzchni utwardzonych ulic i parkingw poprzez realizacj kanalizacji deszczowej z moliwoci odprowadzenia do roww; 2) odwodnienie ul. Sklczkowskiej i pnocnego odcinka ul. Poprzecznej po realizacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu kanalizacyjnego poprzez osadnik wd deszczowych projektowany w rejonie zbiegu ulic: Sklczkowskiej i Oklnej; 3) odwodnienie pozostaych terenw poprzez realizacj odrbnych cigw kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do dwch osadnikw wd deszczowych ujtych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pooonego w Kutnie przy ul. Sklczkowskiej i projektowanej ul. Wschodniej; 4) podczyszczanie lub neutralizowanie na terenie danej inwestycji przemysowej wd opadowych zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi bd innymi chemicznymi. 24. W zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn plan ustala: 1) zasilanie z istniejcych podlegajcych budowie i rozbudowie linii napowietrzno-kablowych 15 kV wyprowadzonych z GPZ 110/15kV Sklczki oraz planowanego GPZ przy ulicy Sklczkowskiej poprzez istniejce i projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz linie nN; 2) w wypadku wystpienia kolizji planowanej zabudowy i komunikacji z istniejc sieci - przebudow teje sieci jedynie przez waciciela sieci na wniosek i koszt podmiotu wystpujcego o zmian; 3) uwzgldnienie stref ochronnych dla linii napowietrznych 15kV po minimum 7,5 metra w kad stron od osi linii; 4) modernizacj i rozbudow linii SN, elektroenergetycznych stacji rozdzielczych i transformatorowych oraz linii nN prowadzon przez gestora sieci w miar narastajcych potrzeb; 5) brak koniecznoci zmiany niniejszego planu w wypadku zmiany konfiguracji linii, usunicia kolizji, wykonania pocze manewrowych, zmiany lokalizacji bd wykonania dodatkowych stacji rozdzielczych i transformatorowych przy zachowaniu odpowiednich obszarw wolnych od zabudowy, odpowiedniej powierzchni dziaek z przeznaczeniem pod stacje rozdzielcze i transformatorowe, zapewnieniu bezporedniego do nich dostpu oraz przy zachowaniu przepisw odrbnych. 25. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala: 1) zaopatrzenie w gaz przewodowy poprzez rozbudow systemu gazocigw redniego cinienia od istniejcego gazocigu w ul. Wschodniej na warunkach uzgodnionych z zarzdc sieci; 2) rezerwowanie korytarza wzdu ul. Sklczkowskiej dla przeprowadzenia planowanej magistrali gazu wysokiego cinienia 250 mm relacji Kutno Bedlno - owicz wraz ze stref kontrolowan o szerokoci 2 x 6,0 metrw. 26. W zakresie zaopatrzenia w ciepo plan ustala uciepowienie poprzez rozbudow miejskiego systemu sieci cieplnych bd przez systemy grzewcze oparte o lokalne rda z wykorzystaniem ekologicznych nonikw energii (takich jak gaz ziemny, olej opaowy niskosiarkowy, biomasa itp.). 27. W zakresie cznoci plan ustala:

Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany

Strona 10

1) zaopatrzenie w cza telefoniczne po wykonaniu sieci rnych operatorw oraz zabezpieczenie awaryjnej cznoci telefonicznej poprzez urzdzenia stacjonarne i bezprzewodowe; 2) preferencj budowy sieci w liniach rozgraniczajcych drg. 28. W zakresie gospodarki odpadami plan ustala: 1) rozwizanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywn zbirk do pojemnikw zlokalizowanych na terenie posesji i wywz na zorganizowane skadowisko wg regulacji gminnych; 2) poddawanie odzyskowi lub unieszkodliwienie odpadw technologicznych w miejscach powstawania; 3) transportowanie czci nie nadajcych si do wykorzystania czy przetworzenia do miejsc skadowania specjalnie dla nich wyznaczonych. 29. W zakresie melioracji plan ustala: 1) zakaz niszczenia, uszkadzania i likwidacji urzdze wodnych bez uzgodnienia z Wojewdzkim Zarzdem Melioracji i Urzdze Wodnych w odzi; 2) zachowanie istniejcych roww melioracyjnych w celu zapewnienia waciwych warunkw odbioru wd powierzchniowych ze spywu powierzchniowego; 3) w celu umoliwienia prawidowego utrzymania i konserwacji roww melioracyjnych pozostawienie wolnego pasa gruntu (z uwzgldnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu) zapewniajcego dostp do niego, z zakazem realizacji zabudowy podziemnej i nadziemnej oraz poprzecznego grodzenia; 4) do czasu zagospodarowania terenw zgodnego z ustaleniami niniejszego planu uytkowanie gruntw w obszarze zmeliorowanym w sposb dotychczasowy, zgodnie z ich przeznaczeniem; 5) w przypadku zagospodarowania terenw zgodnego z ustaleniami niniejszego planu moliwo przebudowy urzdze melioracyjnych, jednak pod warunkiem uzgodnienia zmiany z Wojewdzkim Zarzdem Melioracji i Urzdze Wodnych w odzi (wraz z wystpieniem o dokonanie zmiany bd wykrelenia w ewidencji urzdze melioracji szczegowych) oraz zapewnienia moliwoci funkcjonowania sieci na obszarach ssiednich. Rozdzia 6. Ustalenia dotyczce zasad lokalizacji urzdze obrony cywilnej 30. W celu zapewnienia warunkw ochrony ludnoci w sytuacji zagroenia ustala si: 1) konieczno uwzgldnienia wymogw obrony cywilnej zgodnych z przepisami odrbnymi przy projektowaniu i realizacji nowej zabudowy, w tym uwzgldnienia w podpiwniczeniach nowej zabudowy pomieszcze o konstrukcji odpornej na zagruzowanie, z moliwoci bezkolizyjnej i szybkiej ich adaptacji dla celw ochrony; 2) moliwo lokalizacji na obszarze objtym planem urzdze sygnalizacji alarmowej obrony cywilnej. Rozdzia 7. Ustalenia kocowe 31. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.P do 5.P i od 1.P-SE do 3.P-SE ustala si stawk procentow, suc naliczaniu opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem planu, wynoszc 30 %, przy czym nie dotyczy to znajdujcych si w tych terenach dziaek posiadajcych wedug pastwowej ewidencji gruntw opis uytku rozpoczynajcy si od litery B. 32. Uchwaa wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzdu Miasta Kutno.

Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany

Strona 11

33. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Kutno Jacek Sikora

Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany

Strona 12

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr IX/99/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2011 r. Zalacznik1.jpg zalacznik Nr 1

Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany

Strona 13

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr IX/99/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2011 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pooonego w Kutnie przy ul. Sklczkowskiej, ul. Poudniowej, granicy miasta Kutna i wschodniej granicy planu miejscowego ul. Sklczkowskiej i ul. Wschodniej Ze wzgldu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyoenia do publicznego wgldu oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi, Rada Miasta Kutno nie dokonuje rozstrzygni wynikajcych z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.).

Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr IX/99/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2011 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) Rada Miasta Kutno rozstrzyga, co nastpuje: 1. Ze wzgldu na brak zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, niniejsza uchwaa nie rodzi skutkw finansowych.

Id: LLRGU-AYFDY-SVSBI-ECVEF-XUXHN. Podpisany

Strona 1