You are on page 1of 3

Wrocaw, dnia 26 listopada 2010 r. WOJEWODA DOLNOLSKI NR NK.II.AL4.0911-47/10 ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE Na podstawie art. 79 ust.

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm. zwana dalej ustaw) stwierdzam niewano: - 11 pkt 3, - 11 pkt 4, - 15 uchway Nr LVII/329/2010 Rady Powiatu w rodzie lskiej z dnia 21 padziernika 2010 r. w sprawie okrelenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spoecznych z mieszkacami Powiatu redzkiego. uzasadnienie Rada Powiatu w rodzie lskiej podja na sesji w dniu 21 padziernika 2010 r. uchwa Nr LVII/329/2010 w sprawie okrelenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spoecznych z mieszkacami Powiatu redzkiego. Uchwaa wpyna do organu nadzoru w dniu 29 padziernika 2010 r. W toku badania legalnoci przedmiotowej uchway organ nadzoru stwierdzi podjcie jej: - 11 pkt 3 i pkt 4 z istotnym naruszeniem art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym w zw. z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzdowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), - 15 z istotnym naruszeniem art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pn. zm.). 1. Moc 11 pkt 3 przedmiotowej uchway Rada postanowia: Za przygotowanie informacji odpowiada wydzia merytorycznie przygotowujcy projekt prawa miejscowego.. W 11 pkt 4 przedmiotowej uchway czytamy: Za publikacj informacji odpowiada wydzia Rozwoju Funduszy Zewntrznych i Promocji Powiatu.. Artyku 35 ust. 2 ustawy stanowi: Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem subowym pracownikw starostwa i kierownikw jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych sub, inspekcji i stray.. Podobnie zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy o pracownikach samorzdowych czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o ktrych mowa w art. 2, z zastrzeeniem art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 i 3, wykonuj: wjt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszaek wojewdztwa w urzdzie jednostki samorzdu terytorialnego - wobec pozostaych pracownikw urzdu oraz wobec kierownikw samorzdowych jednostek organizacyjnych innych ni wymienione w pkt 1 i 2. Tak wic Starosta i tylko Starosta moe wyda pracownikom Starostwa (a takimi s pracownicy wydziaw Starostwa) polecenie subowe przygotowania i publikacji informacji o konsultacjach. Jest to wyczna kompetencja Starosty i uchwaa Rady w tej materii jest nie tylko niepotrzebna, ale przede wszystkim niedopuszczalna. Zapisy takie s bowiem wkroczeniem w kompetencje Starosty.

Id: XKVSI-BBPQO-CPHCG-ZHESI-SDQND. Podpisany

Strona 1

Obowizki takie wynika mog dla pracownikw Starostwa z regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Rad Powiatu, a nie z przedmiotowej uchway. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 ustawy: Organizacj i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego okrela regulamin organizacyjny uchwalony przez rad powiatu na wniosek zarzdu powiatu.. 2. W 15 przedmiotowej uchway zapisano: W przypadku powoania Powiatowej Rady Poytku Publicznego konsultacje aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji i podmiotw oraz programw wsppracy Powiatu redzkiego z organizacjami i podmiotami przeprowadzane s tylko z Powiatow Rad Poytku Publicznego.. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie: Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela, w drodze uchway, szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji.. Jak stanowi art. 7 Konstytucji RP: Organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa.. Zdaniem organu nadzoru stanowic przepis 15 przedmiotowej uchway Rada dokonaa nieuprawnionej modyfikacji i przekroczenia kompetencji zawartej w art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, czym naruszya w sposb istotny art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Zasada legalizmu sformuowana w art. 7 Konstytucji RP wskazuje, e zakres dziaania organw pastwa musi opiera si na podstawie prawnej, a granice ich aktywnoci wyznaczaj normy prawne okrelajce ich kompetencje, zadania i tryb postpowania. Organy te mog dziaa tylko w tych granicach. Wszelkie uchway podejmowane przez rad powiatu musz nie tylko mie umocowanie w obowizujcych przepisach prawa, ale te zapisy zawarte w uchwaach nie mog przepisw tych narusza (por. wyrok NSA z dnia 26 lutego 2010 r., sygn. akt II OSK 1966/2009). Z treci przytoczonego art. 5 ust. 5 ustawy wynika, e podmioty, ktre maj uczestniczy w konsultacjach zostay przez ustawodawc okrelone i s to: rady dziaalnoci poytku publicznego, organizacje pozarzdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu uprawniona jest do okrelenia szczegowego sposobu konsultowania, ze wskazanymi w ustawie podmiotami projektw aktw prawa miejscowego w okrelonych przez ustaw dziedzinach i tylko do tego. Meritum normy kompetencyjnej stanowi okrelenie przez Rad Powiatu samego sposobu konsultacji. W zakresie upowanienia ustawowego nie mieci si natomiast, zdaniem organu nadzoru, prawo do stanowienia odnonie wyboru podmiotw, z ktrymi konsultacje bd przeprowadzane. Podejmujc 15 przedmiotowej uchway Rada Powiatu zmodyfikowaa norm kompetencyjn poprzez ograniczenie uprawnienia organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do uczestniczenia w konsultacjach tylko do czasu, kiedy zostanie powoana Powiatowa Rada Poytku Publicznego. Co wicej, zgodnie z wol ustawodawcy, organem upowanionym do podejmowania decyzji o powoaniu rady poytku publicznego jest organ wykonawczy (Zarzd Powiatu), ktry moe utworzy Powiatow Rad Poytku Publicznego na mocy art. 41e ust. 2 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek organizacji pozarzdowych oraz podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Oznacza to, e powoanie Powiatowej Rady Poytku Publicznego jest uzalenione od woli Zarzdu Powiatu i Rada nie ma w tym zakresie adnych kompetencji ani decyzyjnych, ani opiniodawczych. Zgodnie z wol ustawodawcy obie grupy podmiotw posiadaj samodzieln zdolno opiniowania wskazanych w ustawie projektw uchwa i inicjatywa rady gminy w zakresie odebrania uprawnienia do konsultacji jednemu ze wskazanych przez ustawodawc podmiotw stanowi prb nieuprawnionej modyfikacji w tym zakresie, co z kolei stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujce stwierdzeniem niewanoci takich zapisw. Zdaniem organu nadzoru nieuprawnionym jest pogld, e w sytuacji powoania Powiatowej Rady Poytku Publicznego uprawnienie konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zostaje wyczone. Powoanie Powiatowej Rady Poytku Publicznego niesie za sob
Id: XKVSI-BBPQO-CPHCG-ZHESI-SDQND. Podpisany Strona 2

konsekwencje w postaci obowizku konsultowania z ni projektw aktw prawnych sprecyzowanych w art. 41i ust. 1 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Organ nadzoru wskazuje rwnie na pewn sytuacj, okrelon przez ustawodawc w art. 5a ust. 1 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, gdzie mimo powoania w jednostce samorzdu terytorialnego rady dziaalnoci poytku publicznego, ustawodawca pozostawi obowizkowe konsultacje z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Z kolei art. 41i ust. 1 pkt. 2 ustawy jako jedno z zada powiatowej rady dziaalnoci poytku publicznego okrela opiniowanie programw wsppracy z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Stanowic powysze regulacje ustawodawca nie postanowi, e w przypadku powoania powiatowej rady dziaalnoci poytku publicznego przejmie ona obowizki i uprawnienia opiniodawcze, przysugujce, do czasu jej powoania, organizacjom pozarzdowym i podmiotom, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Majc na wzgldzie powysze naley stwierdzi, e podejmujc uchwa w sprawie rocznego programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, organ stanowicy ma obowizek przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, jak rwnie z powiatow rad dziaalnoci poytku publicznego, jeeli taka zostaa powoana w danej jednostce samorzdu terytorialnego. Skoro ustawodawca nie dokona wyczenia uprawnienia organizacji pozarzdowych i podmiotw okrelonych w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania projektw uchwa i aktw prawa miejscowego, to tym bardziej nie moe tego uczyni Rada Powiatu bez wyranego upowanienia ustawowego. Biorc powysze pod uwag orzeczono, jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego we Wrocawiu za porednictwem Wojewody Dolnolskiego organu nadzoru w terminie 30 dni od jego dorczenia. Zgodnie z art. 80 ustawy o samorzdzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru niewanoci uchway organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego. Na mocy art. 85 ust. 3a ustawy o samorzdzie powiatowym do zoenia skargi na rozstrzygnicie organu nadzorczego, dotyczce uchway rady powiatu, dorczone po upywie kadencji rady, uprawniona jest rada powiatu nastpnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczcego rady.

Wojewoda Dolnolski Rafa Jurkowlaniec

Id: XKVSI-BBPQO-CPHCG-ZHESI-SDQND. Podpisany

Strona 3