You are on page 1of 3

UCHWAA NR 351 / 2011 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GRZE z dnia 11 lipca 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 w zwizku z art.11ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, po przeprowadzeniu postpowania nadzorczego w przedmiocie zgodnoci z prawem Zarzdzenia Wjta Gminy Nowa Sl Nr 0050.28.2011 z dnia 9 czerwca 2011 stwierdza: -niewano badanego zarzdzenia w caoci wobec sprzecznoci jego treci z dyspozycj art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. ), w zw. z art. 403 ust. 2 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 125, poz. 150 z pn. zm.). Uzasadnienie Przedmiotowe zarzdzenie zostao dorczone tut. Izbie w dniu 20 czerwca 2011 r. Oceniajc zgodno postanowie badanego zarzdzenia z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze ustalio, e Wjt Gminy Nowa Sl zarzdzeniem Nr 0050.28.2011 zgodnie z brzmieniem 1 przedmiotowego zarzdzenia wprowadzi regulamin okrelajcy zasady przyznawania dofinansowania na usuwanie i utylizacj wyrobw zawierajcych azbest z terenu gminy Nowa Sl zgodnie z zacznikiem do zarzdzenia. W tytule zacznika wskaza, e regulamin okrela zasady przyznawania dofinansowania na usuwanie i utylizacj wyrobw zawierajcych azbest z terenu gminy Nowa Sl ze rodkw pozyskanych z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Grze. Z 4 ust. 2 zarzdzenia wynika natomiast, e cyt wysoko dofinansowania wynosi do 100% kosztw okrelonych w 2 pkt 1 zarzdzenia co oznacza, e nie wystpi w realizacji tego zadania udzia rodkw finansowych gminy Nowa Sl. Zadanie to jest zatem realizowane nie przez Gmin Nowa Sl ze rodkw budetowych lecz przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Fundusze Wojewdzkie w ramach programu azbest 2011-2012. Podjcie zatem zarzdzenia w tym zakresie przez Wjta Gminy nowa Sl narusza w ocenie Kolegium Izby dyspozycj art. 7 ustawy Konstytucja RP, ktry stanowi wprost, e organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Nie mog zatem podejmowa dziaa faktycznych ani prawnych ktre nie znajduj umocowania w przepisach prawa powszechnie obowizujcego o ktrym stanowi art. 87 ustawy Konstytucja RP. Analizujc powsta sytuacj kolegium Izby zwraca uwag na

dyspozycj art. 403 ust. 2 prawo ochrony rodowiska, ktry to przepis wskazuje, e do zada wasnych gmin naley finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w zakresie okrelonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokoci nie mniejszej ni kwota wpyww z tytuu opat i kar, o ktrych mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowicych dochody budetw gmin, pomniejszona o nadwyk z tytuu tych dochodw przekazywan do wojewdzkich funduszy. Nie mona zatem utosamia zadania gminy w tym wzgldzie szerzej, bowiem ustawodawca precyzyjnie w art. 403 ust. 3 ustawy prawo ochrony rodowiska stanowi, e finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, odbywa si w trybie okrelonym w przepisach odrbnych, z zastrzeeniem ust. 4-6. Co oznacza w ocenie Kolegium, e dla wydania badanego zarzdzenia dotyczcego rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska Wjt musiaby mie wyrane upowanienie w przepisach prawa powszechnie obowizujcego. Nie mona natomiast uzna wskazanej w zarzdzeniu podstawy prawnej za spenienie tego warunku. W podstawie prawnej zarzdzenia powoano bowiem jedynie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorzdzie gminnym oraz dzia 9 Programu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Nowa Sl, ktry to program przyjty zosta uchwa Rady Gminy Nowa Sl Nr XXXV/193/09 w dniu 23 padziernika 2009 r. na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy prawo ochrony rodowiska. Zgodnie z tymi przepisami organ wykonawczy wojewdztwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej pastwa, sporzdza odpowiednio wojewdzkie, powiatowe i gminne programy ochrony rodowiska, uwzgldniajc wymagania, o ktrych mowa w art. 14.Natomiast art. 18 ust. 1 powoanej wyej ustawy prawo ochrony rodowiska stanowi, e programy, o ktrych mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik wojewdztwa, rada powiatu albo rada gminy. Wskazany natomiast w podstawie prawnej badanego zarzdzenia Wjta dzia 9 programu stanowi o zadaniach Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska oraz Funduszy Wojewdzkich, nie zawiera natomiast upowanienia do wydawania przez organ wykonawczy gminy kolejnych regulaminw. Upowanienia w tym wzgldzie nie zawieraj rwnie wskazane wyej przepisy art. 17 i 18 ustawy prawo ochrony rodowiska. Wskazany w podstawie prawnej badanego zarzdzenia wjta art. 7 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym wskazuje jedynie, e zadania z zakresu ochrony rodowiska nale do zada wasnych gminy. Natomiast art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorzdzie gminnym stanowi, e do zada wjta naley przygotowywanie projektw uchwa rady gminy. Nie mona zatem w ocenie Kolegium Izby uzna, ze jest to podstawa prawna dla wydania badanego zarzdzenia. Dla prawidowej oceny prawnej zaistniaego stanu faktycznego trzeba mie na wzgldzie rwnie i to, e regulamin funduszu dostpny na stronie internetowej Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Zielonej Grze wyranie wskazuje, e gminy s jedynie beneficjentami programu, natomiast regulacje w zakresie wdraania wydaje kady wojewdzki fundusz. Co wane nawet wskazany regulamin programu nie wskazuje upowanienia dla gmin do wprowadzania wasnych regulacji w zakresie rodkw pochodzcych z funduszu odsyajc tym samym do stosowania wprost regulaminu funduszu. Ponadto 2 ust. 3 badanego zarzdzenia wskazuje krg osb uprawnionych do otrzymania dofinansowania ograniczajc go do osb fizycznych oraz zarzdcw gminnych budynkw uytecznoci publicznej, co w ocenie Kolegium narusza art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony rodowiska, ktry to przepis wskazuje wprost, e finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, 2

moe polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budetu gminy lub budetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw inwestycji: 1) podmiotw niezaliczonych do sektora finansw publicznych, w szczeglnoci: a) osb fizycznych, b) wsplnot mieszkaniowych, c) osb prawnych, d) przedsibiorcw; 2) jednostek sektora finansw publicznych bdcych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Zatem gmina w przeciwiestwie do innych podmiotw nie powinna, nie majc do tego upowanienia ustawowego zmienia katalogu ustawowego podmiotw uprawnionych do otrzymania dotacji. Ponadto Kolegium Izby pragnie zauway, ze zakres upowanienia do dokonania regulacji w zakresie dotacji okrelony przez art. 403 ust. 5 ustawy prawo ochrony rodowiska gmina Nowa Sl wykorzystaa podejmujc stosowne uchway w tym zakresie dotyczce usuwania wyrobw zawierajcych azbest oraz dofinansowania przydomowych oczyszczalni ciekw ze rodkw budetu gminy. Wobec przedstawionego wyej stanu sprawy - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze orzeko jak w sentencji niniejszej uchway. Na niniejsz uchwa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, suy Gminie Nowa Sl prawo zoenia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za porednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorczenia uchway. Przewodniczcy Kolegium (-) Ryszard Zajczkowski