You are on page 1of 3

UCHWAA NR 372/ 2011 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GRZE z dnia 27 lipca 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 w zwizku z art.11ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, po przeprowadzeniu postpowania nadzorczego w przedmiocie zgodnoci z prawem uchway Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzaskim Nr VI/51/2011 z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie przyjcia regulaminu dofinansowania kosztw usuwania wyrobw zawierajcych azbest pochodzcych z obiektw budowlanych pooonych na terenie Gminy Bytom Odrzaski stwierdza: -niewano badanej uchway w caoci wobec sprzecznoci jej treci z dyspozycj art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. ), w zw. z art. 403 ust. 2 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 125, poz. 150 z pn. zm.). Uzasadnienie Przedmiotowa uchwaa zostaa dorczona tut. Izbie w dniu 7 lipca 2011 r. Oceniajc zgodno postanowie badanej uchway z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze ustalio, e Rada Miejska w Bytomiu Odrzaskim uchwa Nr VI/51/2011 z dnia 17 czerwca 2011 zgodnie z brzmieniem 1 przedmiotowej uchway wprowadzia regulamin dofinansowania kosztw usuwania wyrobw zawierajcych azbest pochodzcych z obiektw budowlanych pooonych na terenie Gminy Bytom Odrzaski zgodnie z zacznikiem do uchway. W 1 ust. 1 zacznika wskazano, e regulamin okrela zasady przyznawania dofinansowania do poniesionych kosztw usuwania i utylizacji materiaw zawierajcych azbest pochodzcych z obiektw budowlanych pooonych na terenie Gminy Bytom Odrzaski. Zgodnie natomiast z 1 ust. 2 zacznika do uchway cyt. Gmina Bytom Odrzaski bdzie dofinansowywaa koszty usuwania i utylizacji wyrobw zawierajcych azbest jedynie po uzyskaniu zewntrznych rodkw pomocowych przeznaczonych na ten cel, co oznacza, e nie wystpi w realizacji tego zadania udzia rodkw finansowych Gminy Bytom Odrzaski. Ponadto zgodnie z 1 ust. 3 regulaminu cyt. dofinansowaniem objte bd koszty demontau, transportu i unieszkodliwiania wyrobw zawierajcych azbest

pozyskanych w trakcie ich wymiany do wysokoci pozyskanych na ten cel rodkw pomocowych. Zadanie to bdzie zatem realizowane nie przez Gmin Bytom Odrzaski ze rodkw budetowych, lecz przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Fundusze Wojewdzkie w ramach programu azbest 2011-2012. Podjcie zatem uchway w tym zakresie przez Rad Miejsk w Bytomiu Odrzaskim narusza w ocenie Kolegium Izby dyspozycj art. 7 ustawy Konstytucja RP, ktry stanowi wprost, e organy wadzy publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa. Nie mog zatem podejmowa dziaa faktycznych ani prawnych ktre nie znajduj umocowania w przepisach prawa powszechnie obowizujcego, o ktrych stanowi art. 87 ustawy Konstytucja RP. Analizujc powsta sytuacj kolegium Izby zwraca uwag na dyspozycj art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska, ktry to przepis wskazuje, e do zada wasnych gmin naley finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w zakresie okrelonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokoci nie mniejszej ni kwota wpyww z tytuu opat i kar, o ktrych mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowicych dochody budetw gmin, pomniejszona o nadwyk z tytuu tych dochodw przekazywan do wojewdzkich funduszy. Nie mona zatem utosamia zadania gminy w tym wzgldzie szerzej, bowiem ustawodawca precyzyjnie w art. 403 ust. 3 ustawy Prawo ochrony rodowiska stanowi, e finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, odbywa si w trybie okrelonym w przepisach odrbnych, z zastrzeeniem ust. 4-6. Co oznacza w ocenie Kolegium, e dla podjcia badanej uchway dotyczcej rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska Rada Miejska w Bytomiu Odrzaskim musiaby mie wyrane upowanienie w przepisach prawa powszechnie obowizujcego. Nie mona natomiast uzna wskazanej w uchwale podstawy prawnej za spenienie tego warunku. W podstawie prawnej uchway, powoano bowiem jedynie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.). Wskazany w podstawie prawnej badanej uchway Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzaskim art. 7 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym wskazuje jedynie, e zadania z zakresu ochrony rodowiska nale do zada wasnych gminy. Natomiast art. 18 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym wskazuje e do waciwoci rady gminy nale wszystkie sprawy pozostajce w zakresie dziaania gminy o ile ustawy nie stanowi inaczej. Dla prawidowej oceny prawnej zaistniaego stanu faktycznego trzeba mie na wzgldzie rwnie i to, e regulamin funduszu dostpny na stronie internetowej Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Zielonej Grze wyranie wskazuje, e gminy s jedynie beneficjentami programu, natomiast regulacje w zakresie wdraania programu okrela samodzielnie kady wojewdzki fundusz. Co wane, nawet wskazany regulamin programu, nie zawiera upowanienia dla gmin do wprowadzania wasnych regulacji w zakresie rodkw pochodzcych z funduszu odsyajc tym samym do stosowania wprost regulaminu funduszu. Ponadto 1 ust. 9 badanego regulaminu stanowicego zacznik do uchway Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzaskim, wskazuje krg osb uprawnionych do otrzymania dofinansowania ograniczajc go do osb fizycznych, wsplnot mieszkaniowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych posiadajcych tytu prawny do obiektu budowlanego pooonego na terenie gminy, ktre poniosy koszty zwizane z demontaem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobw 2

zawierajcych azbest - co w ocenie Kolegium Izby, narusza art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony rodowiska, ktry to przepis wskazuje wprost, e finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, moe polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budetu gminy lub budetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw inwestycji: 1) podmiotw niezaliczonych do sektora finansw publicznych, w szczeglnoci: a) osb fizycznych, b) wsplnot mieszkaniowych, c) osb prawnych, d) przedsibiorcw; 2) jednostek sektora finansw publicznych bdcych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Zatem gmina, w przeciwiestwie do innych podmiotw nie powinna, nie majc do tego wyraonego wprost upowanienia ustawowego zmienia katalogu ustawowego podmiotw uprawnionych do otrzymania dotacji. Wobec przedstawionego wyej stanu sprawy - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze orzeko jak w sentencji niniejszej uchway. Na niniejsz uchwa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Grze, suy Gminie Bytom Odrzaski prawo zoenia skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za porednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorczenia uchway. Przewodniczcy Kolegium (-) Ryszard Zajczkowski