You are on page 1of 4

. NK-I.4131.286.2011.SDud 26 .07.2011 r. Gorzw Wlkp.

, dnia

Rada Gminy Sosk

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano w czci, tj. w zakresie 3, 4, 5 i 6 uchway Rady Gminy Sosk nr IX/49/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie opat za wiadczenia przekraczajce podstaw programow Przedszkola Samorzdowego w Sosku.

Uzasadnienie W dniu 30.06.2011 r. Rada Gminy Sosk podja uchwa nr IX/49/2011 w sprawie opat za wiadczenia przekraczajce podstaw programow Przedszkola Samorzdowego w Sosku. Przedmiotowa uchwaa zostaa dorczona organowi nadzoru w dniu 5.07.2011 r. Przeprowadzana przez organ nadzoru ocena prawna powyszej uchway prowadzi do wniosku, i akt ten jest sprzeczny z prawem, oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski. Naruszenie ustanowieniu przywoanego wzorca kontroli legalnoci przejawia si wskazanych w sentencji przepisw z przekroczeniem posiadanych tj. art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie owiaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.)

przez organ stanowicy kompetencji prawodawczych. Godzi si odnotowa, i zgodnie z dyspozycj art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie owiaty - organ prowadzcy ustala wysoko opat za wiadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczajcym wymiar zaj, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Zakres uprawnie prawodawczych organu

stanowicego zosta wic w powyszym przepisie precyzyjnie zakrelony, obejmujc jedynie kwesti wysokoci opat za usugi wiadczone przez przedszkole publiczne. Majc na uwadze powysze zakres uprawnie prawodawczych Rady nie sposb zaaprobowa zapisw 3 ust. 1 badanej uchway, w ktrym organ stanowicy obliguje rodzicw do deklarowania liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Naoenie takiego obowizku nie ma bowiem swego oparcia prawnego w delegacji zawartej w art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie owiaty. Brak rwnie podstaw prawnych do okrelania sposobu obliczania miesicznej opaty. Z tosamej przyczyny za sprzeczny z prawem naley uzna 4 uchway, zgodnie z ktrym: Zakres wiadcze, zasady pobierania opat miesicznych za wiadczenia, termin obowizywania umowy oraz warunki jej wypowiadania okrela umowa cywilnoprawna zawierana pomidzy Dyrektorem Zespou Szk w Sosku a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.. Zapis powyszy w sposb oczywisty wykracza poza wskazane w delegacji uprawnienie do ustalania opat, std jego wprowadzenie nie posiada usprawiedliwionej legitymizacji prawnej. W 3 ust. 2 badanej uchway lokalny prawodawca postanowi z kolei, i : Opata miesiczna za wiadczenia wykraczajce poza podstaw programow nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecnoci dziecka w przedszkolu. Dokonujc oceny prawnej powyszego zapisu zaakcentowa wypada, i przekrela ona zasad ekwiwalentnoci wiadcze, na ktrej opiera si system odpatnoci za wiadczenia przedszkolne. Rodzic jest bowiem zobligowany do wniesienia opaty za konkretne wiadczenie przekraczajce podstaw programow, z ktrego skorzystao pobiera za jego to dziecko. opaty. W przypadku w absencji mocy dziecka, co oczywiste, zapisu przedszkole nie wiadczy na jego rzecz adnych usug, a zatem nie moe te Pozostawienie kwestionowanego nadawaoby wic pobieranej przez przedszkole samorzdowe opacie charakter opaty staej, niezalenej od faktu wykonywania przez podmiot publiczny dodatkowych wiadcze. Powysze pozostaje za w sprzecznoci nie tylko postanowieniami ustawy o systemie owiaty, ale nawet zapisami 2 badanej uchway, w ktrych Rada wprost wskazuje, i opaty pobiera si z wykonane usugi, a nie sam gotowo ich wiadczenia. Dokonujc oceny prawnej podjtego przez Rad Gminy Sosk aktu, nie sposb rwnie zaaprobowa uregulowania zawartego w jego 5. Zgodnie z

dyspozycj tego przepisu: W przypadku nie odbierania dziecka w okrelonych godzinach, zgodnie z umow, o ktrej mowa w 4, opata za kad rozpoczt godzin dodatkowego pobytu wynosi 5 z. zaakcentowa naley, i Rada ustala Analizujc powyszy przepis wysoko opaty dokonujc uprzednio jej

kalkulacji. Bierze zatem pod uwag rodzaj wiadcze oraz koszta, jakie si z tym wi. W realiach niniejszej sprawy lokalny prawodawca wyceni, w oparciu o przeprowadzon kalkulacj, warto jednej godziny wiadcze na kwot 2 z. Duszy pobyt dziecka w przedszkolu nie wpywa na zakres wiadczonych na jego rzecz usug, std nie jest dopuszczalnym ustalenie za nie wyszej opaty. Wprowadzone uregulowanie przybiera wic raczej charakter sankcyjny, pozostajc w oderwaniu od ekwiwalentnoci wiadcze stron. Zakwestionowanie zapisw 6 badanej uchway dotyczcych opat za wyywienie dziecka rwnie stanowi pochodn przekroczenia przez Rad posiadanych kompetencji normotwrczych. Ponownie naley przypomnie, i w art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie owiaty ustawodawca upowani Rad do okrelenia wysokoci opat zwizanych ze wiadczeniami wycznie

opiekuczo wychowawczymi przedszkola. Kwestia organizowania dzieciom wyywienia oraz sposb ustalania odpatnoci za nie zostaa za uregulowana wprost w ustawie o systemie owiaty (w art. 67a), a co za tym idzie, nie moe ona stanowi przedmiotu normatywnej wypowiedzi Rady Gminy. W orzecznictwie sdowoadministracyjnym utrwalone jest suszne stanowisko, i powtrzenie regulacji ustawowych bd ich modyfikacja oraz uzupenienie przez przepisy stanowione przez organy jednostek samorzdu terytorialnego jest niezgodne z zasadami legislacji i stanowi jedn z form wykroczenie poza zakres ustawowego upowanienia. Uchwaa rady gminy nie moe regulowa jeszcze raz tego, co jest ju zawarte w obowizujcej ustawie. Taka uchwaa, jako istotnie naruszajca prawo, jest niewana. Zawsze bowiem tego rodzaju powtrzenie jest normatywnie zbdne, gdy powtarzany przepis ju obowizuje. Jest te dezinformujce, bowiem trzeba liczy si z tym, e powtrzony przepis bdzie interpretowany w kontekcie uchway, w ktrej go powtrzono, co moe prowadzi do cakowitej lub czciowej zmiany intencji prawodawcy, a wic do naruszenia wymagania adekwatnoci. Uchwaa nie powinna zatem powtarza przepisw ustawowych, jak te nie moe zawiera postanowie sprzecznych z ustaw (por. wyroki Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 30 wrzenia 2009 r., sygn. akt II OSK 1077/09, z dnia 7

kwietnia 2010 r., sygn. akt II OSK 170/10, z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt II OSK 1256/09, z dnia 1 padziernika 2008 r., sygn. akt II OSK 955/08). Przekroczenie zakresu delegacji ustawowej nakazuje rwnie podnie zarzut obrazy art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z ktrym organy wadzy publicznej dziaaj w granicach i na podstawie prawa. zasada legalizmu wymaga, aby kada Wyraona w powyszym przepisie norma kompetencyjna bya tak

realizowana, by nie naruszaa innych przepisw ustawy. Zakres upowanienia musi by zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego pastwa prawnego, dziaania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisw regulujcych dan dziedzin. Realizujc kompetencj organ stanowicy musi cile uwzgldnia wytyczne zawarte w upowanieniu. Zarwno w doktrynie, jak rwnie w orzecznictwie ugruntowa si pogld dotyczcy dyrektyw wykadni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczeln zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naley podkreli, i normy kompetencyjne powinny by interpretowane w sposb cisy, literalny. Jednoczenie zakazuje si dokonywania wykadni rozszerzajcej przepisw kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (tak: Trybuna Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 5 listopada 1986 r., U 5/86, OTK 1996/1/1). Majc w polu widzenia powysze uwagi orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnicie suy prawo wniesienia skargi do

Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty dorczenia rozstrzygnicia. Skarg wnosi si za porednictwem Wojewody Lubuskiego.