You are on page 1of 4

UCHWAANRX/225/11 RADYMIEJSKIEJWARACH zdnia25sierpnia2011r. wsprawienadaniaStatutuobkaMiejskiegoNr3warach Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzdzie gminnym (Dz.

U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 zpn. zm.) oraz art. 11 ust. 2ustawy zdnia 4lutego 2011 r. oopiece nad dziemiwwiekudolat3(Dz.U.Nr45,poz.235)uchwalasi,conastpuje: Rozdzia1. Postanowieniaoglne 1.1.obekMiejskiNr3warachzwanydalej"obkiem"jestgminnjednostkbudetow. 2.obekprowadzonyjestwobrbieGminyaryostatusiemiejskim. 3.SiedzibaobkaMiejskiegoNr3miecisiwarachprzyul.BroniPancernej10. 2.obekdziaanapodstawieiwgranicachobowizujcegoprawa,wszczeglnoci: 1)ustawyzdnia4lutego2011r.oopiecenaddziemiwwiekudolat3(Dz.U.Nr45,poz.235) 2)ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(tekstjedn.Dz.U.z2001r.Nr142,poz. 1591zezm.) 3)ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240zezm.) 4)niniejszegostatutu. 3.Podmiotem,ktryutworzyobekjestGminaaryostatusiemiejskim. Rozdzia2. Celeizadania 4.1.Podstawowymcelemobkajestrealizacjawramachopiekinaddziemifunkcjiopiekuczej, wychowawczejorazedukacyjnej. 2.obekfunkcjonujeprzezcayrokzwyjtkiemustalonejprzerwywakacyjnej. 5.Dopodstawowychzadaobkanaley: 1) organizowanie warunkw dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, wtym wszczeglnoci poprzez zapewnienie waciwych warunkw lokalowych zwyposaeniem dostosowanymdowiekuipotrzebrozwojowychdzieci 2) organizowanie optymalnych warunkw rozwoju osobowoci, zdolnoci izainteresowa dziecka, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wtym poprzez organizowanie iprowadzeniewiczeizabawrozwijajcychmotorykiumiejtnociumysowedziecka 3) organizowanie iprowadzenie zaj opiekuczowychowawczych iedukacyjnych, dostosowanychdowiekudzieciistymulujcychichrozwj,wszczeglnocizaj:ruchowych, zabawowych zelementami edukacji, tematycznych, dydaktycznych oraz manipulacyjno konstrukcyjnych 4) wsppraca zrodzicami wzakresie wychowania dziecka oraz pomoc rodzicom wrozpoznawaniumoliwocirozwojowychdziecka

Id:RASRYDCCCEFJXQSXGAFALFPNX.Podpisany

Strona1z4

5) wspomaganie rozwoju dzieci niepenosprawnych ze szczeglnym uwzgldnieniem rodzaju niepenosprawnocipoprzezrozwjumysowyifizycznyorazichrewalidacjawdostpnymdla nich zakresie, rozwj zainteresowa oraz sprawnoci manualnych izajcia praktyczno techniczne 6)rozwijaniesamodzielnociorazumiejtnociwspdziaaniadzieciwgrupierwieniczej 7) dbanie obezpieczestwo izdrowie dzieci wobku oraz wczasie zaj prowadzonych poza nim 8)wspdziaaniezinstytucjamidziaajcyminarzeczwszechstronnegorozwojudziecka. Rozdzia3. Warunkiprzyjmowaniadziecidoobka 6.Doobkaprzyjmowanesdzieci: 1)od20tygodniayciado3lat 2)zamieszkujcenaterenieGminyaryostatusiemiejskim. 7.Pierwszestwowprzyjciudoobkamajdzieci: 1)zrodzinwielodzietnych(conajmniejtrojedzieci) 2)majcejednolubwicejrodzestwawdanymobku 3)zrodzinzastpczych 4) jednego lub obojga rodzicw/opiekunw prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniemoniepenosprawnoci 5) rodzicw/opiekunw prawnych pracujcych wwymiarze penego etatu lub uczcych si wsystemiedziennym 6)rodzica/opiekunaprawnegosamotniewychowujcegodziecko. 8.1.Zapisy dzieci do obka prowadzone s przez cay rok. Dzieci do obka przyjmowane s wmiarwystpowaniawolnychmiejscwobku. 2.Rodzice ubiegajcy si omiejsce dla dziecka wobku zobowizani s do zoenia udyrektora obkakompletnejiprawidowowypenionej"Kartyzgoszeniadzieckadoobka". 3."Kartzgoszeniadzieckadoobka"skadasitylkowjednymdowolniewybranymobku. 4.Wzr "Karty zgoszenia dziecka do obka" okrela regulamin organizacyjny obka, nadawany przezdyrektoraobka. 9.PrzyjciedzieckadoobkaodbywasinapodstawieprotokouKomisjiKwalifikacyjnej,ktr powoujedyrektorobka. 10.Wymaganedokumenty,potwierdzajcedansytuacj: 1)dziecizrodzinwielodzietnychkserokopiaaktwurodzenia(oryginaydowgldu) 2)dzieckaposiadajcegorodzestwowdanymobkupisemnepotwierdzeniedyrektoradanego obka 3)rodzinyzastpczejpostanowieniesduoumieszczeniudzieckawrodziniezastpczej 4) zdrowotn rodzicw/opiekunw prawnych kserokopia orzeczenia oznacznym lub umiarkowanymstopniuniepenosprawnoci(oryginaydowgldu) 5)osobysamotniewychowujcejdziecko: a)wyroksdurodzinnegoowysokocizasdzonychalimentwdladzieckasamotnegorodzica
Id:RASRYDCCCEFJXQSXGAFALFPNX.Podpisany Strona2z4

b)owiadczenie lub zawiadczenie potwierdzajce aktualny stan cywilny (np. zupeny odpis aktu urodzenia dziecka, skrcony odpis aktu maestwa zadnotacj orozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzajce stan cywilny, wyrok sdu rodzinnego opozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji, zawiadczenie zZakadu Karnego oodbywaniu kary pozbawieniawolnoci. 6) dziecka rodzicw/opiekunw prawnych pracujcych wwymiarze penego etatu lub uczcych siwsystemiedziennym: a)zawiadczenie zzakadu pracy potwierdzajce zatrudnienie, adres zakadu pracy iwymiar etatu b)zawiadczeniezeszkoylubuczelnipotwierdzajcenaukwsystemiedziennym. 11.Owiadczenia samotnych rodzicw bd weryfikowane przez obek wcelu potwierdzenia ich prawdziwoci. 12.1.Przed oddaniem dziecka pod opiek wobku konieczne jest przedoenie zawiadczenia lekarskiegopotwierdzajcegobrakprzeciwskazazdrowotnychdokorzystaniazopiekiobkowej. 2.Zawiadczenielekarskiewinnobywydaneniewczeniejnitydzieprzedprzyjciemdzieckado obka. Rozdzia4. Organizacjaidziaalnojednostki 13.1.DyrektoraobkapowoujeiodwoujeBurmistrzMiastaary. 2.Dyrektor obka dziaa zupowanienia Burmistrza Miasta ary wramach udzielonego penomocnictwa. 3.Odpowiedzialno za zarzdzanie obkiem, organizacj pracy obka oraz reprezentowanie placwkinazewntrzponosidyrektorobka. 4.Dozadadyrektoraobkanaleywszczeglnoci: 1)ustalanieplanwfinansowychjednostki 2)sporzdzaniesprawozdazwykonaniabudetu 3) wykonywanie czynnoci wynikajcych zprawa pracy oraz spraw socjalnych wobec pracownikwobka 4)realizowaniezadazwizanychzzapewnieniemopiekinaddziemi. 5.Regulaminorganizacyjnyobkaokrelawszczeglnoci: 1)organizacjwewntrzniobsadkadrowwrazzzakresemczynnocipracownikw 2)podstawoweobowizkipracownikw 3)zasadyfunkcjonowaniaorazgodzinypracyobka. Rozdzia5. Zasadyustalaniaopatzapobytiwyywieniewprzypadkunieobecnocidzieckawobku 14.1.Pobytorazwyywieniedzieckawobkumiejskimsodpatne. 2.W przypadku nieobecnoci dziecka wobku rodzice/opiekunowie prawni nie wnosz opaty za wyywienie, wwysokoci iloczynu obowizujcej dziennej stawki za wyywienie iliczby dni nieobecnoci,podwarunkiempoinformowaniapracownikaobkaprzezrodzicw/opiekunwprawnych, najpniejwpierwszymdniunieobecnocidzieckawobku. 3.Okresemrozliczeniowymjestmiesickalendarzowy.
Id:RASRYDCCCEFJXQSXGAFALFPNX.Podpisany Strona3z4

Rozdzia6. Gospodarkafinansowa 15.1.Gospodarkafinansowaobkaprowadzonajestwformiewaciwejdlajednostkibudetowej, nazasadachokrelonychwustawieofinansachpublicznych. 2.Rachunkowoobkaprowadzonajestnapodstawieobowizujcychprzepisworachunkowoci. 3.obek prowadzi swoj dziaalno na podstawie rocznych planw finansowych ustalanych przez dyrektoraobka,azatwierdzanychprzezBurmistrzaMiastaary. 4.Zarealizacjrocznegoplanufinansowegoodpowiedzialnyjestdyrektorobka. 5.DochodyobkasdochodamiGminyaryostatusiemiejskim. 16.obekpokrywawydatkiizobowizaniazprzyznanychprzezRadMiejskwarachrodkw budetowych. Rozdzia7. Postanowieniakocowe 17.Wszelkiezmianywstatuciemogbydokonanewtrybieokrelonymdlajegonadania. 18.Traci moc statut obka Miejskiego Nr 3w arach, stanowicy zacznik do Uchway Nr XLVI/205/10 Rady Miejskiej warach zdnia 28 padziernika 2010 r. wsprawie likwidacji zakadu budetowego wcelu przeksztacenia wjednostk budetow pod nazw "obek Miejski Nr 3w arach". 19.WykonanieuchwaypowierzasiBurmistrzowiMiastaary. 20.Uchwaa wchodzi wycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia wDzienniku Urzdowym WojewdztwaLubuskiego. PrzewodniczcyRady StanisawKrasko

Id:RASRYDCCCEFJXQSXGAFALFPNX.Podpisany

Strona4z4